Teracom på 15 sekunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teracom på 15 sekunder"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Teracom på 15 sekunder Teracom är Sveriges första medieoperatör. Vi kan erbjuda olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet samt nedladdning av ljud och bild. Vi ska se till att människor och företag har tillgång till en mångfald av medietjänster, oberoende av tid och plats.

3 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategier 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Förvaltningsberättelse 9 Ekonomisk koncernöversikt 20 Resultaträkning 21 Balansräkning 22 Kassaflödesanalys 24 Resultaträkning 25 Balansräkning 26 Kassaflödesanalys 28 Förändring av eget kapital 29 Tilläggsupplysningar och noter 30 Revisionsberättelse 51 Företagsledning 52 Styrelse och revisorer 54 Styrelseordförande-ord 56 Bolagsstyrningsrapport 58 Förklaringar och definitioner

4 Det här är Teracom Vår verksamhet Teracom är Sveriges första medieoperatör. Verksamheten bedrivs främst inom områdena broadcasting, narrowcasting och bredband. Mest kända är vi för broadcasting, där vi på ett effektivt sätt förmedlar radio och tv i Sverige. Genom våra produkter för narrowcasting kan budskapet riktas till särskilda målgrupper. Utöver våra tre huvudområden erbjuder Teracom inplaceringar och service av teknisk utrustning i våra master och byggnader. Teracom-koncernen består av moderbolaget Teracom AB samt dotterbolagen Boxer TV-Access AB och Teracom Components AB. och Boxer agerar på den svenska marknaden medan Teracom Components har kunder över hela världen. Teracom AB äger koncernens infrastruktur som utgörs av ett utsändningsnät för radio och tv, ett stamnät som sammanbinder de cirka 700 sändarstationerna samt ett särskilt nät för övervakning av driften. Kaknästornet i Stockholm är knutpunkten för radio- och tv-näten. Teracom AB har en mycket viktig uppgift i den pågående övergången från analoga till digitala tv-sändningar i Sverige, ett arbete som sker etappvis och som ska vara slutfört till år Våra sändarnät för tv och radio täcker cirka 99,8 procent av Sveriges hushåll. Förutom utsändning av radio och tv erbjuder Teracom AB öppna bredbandsnät i delar av Sverige, nättjänster för datakommunikation, inplaceringar och service. Vårt öppna bredbandsnät är utvecklat för integrerade tjänster inom tv, telefoni och datakommunikation, så kallade triple playerbjudanden. Boxer TV-Access AB sätter samman, marknadsför och säljer kanalpaket för digital-tv. Företaget bidrar till att underlätta och skapa mervärde i digital-tv-övergången. Våra kunder Teracoms affärsidé är att tillhandahålla tillförlitliga medie- och kommunikationstjänster till mediebolag, tjänsteleverantörer och organisationer så att de effektivt når användare i hela landet. Våra kunder är medieföretag, kommuner, företag, operatörer och leverantörer av bredbandstjänster. Erbjudandet innefattar distribution av radio och tv, öppna bredbandsnät, nättjänster för datakommunikation, uthyrning av plats (inplacering) i Teracoms master och service. Genom Boxers försäljning av digitala betal-tv-abonnemang har Teracom direktkontakt även med konsumentmarknaden. Vår storlek Under år 2006 omsatte Teracom-koncernen MSEK (2 700) med ett nettoresultat på 354 MSEK (277). Antalet anställda vid årets slut var 675. Med abonnenter vid utgången av 2006 är Boxer den största digitala betal-tv-operatören i Sverige. På bredbandsområdet riktas vårt utbud av skräddarsydda kommunikationsnät mot företag, kommuner, landsting och organisationer. Hittills har 49 kommuner valt Teracom som leverantör. Vår ägare och vårt ägande Teracom är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av svenska staten. Ägaren representeras av Näringsdepartementet. Dotterbolaget Boxer ägs till 70 procent av Teracom och resterande 30 procent ägs av riskkapitalbolaget 3i. Teracom Components är ett helägt dotterbolag. Teracom Components AB erbjuder produkter och komponenter inom tv- och radiosändningar samt mobila kommunikationstjänster.

5 Teracom i korthet 1 Det här hände år 2006 I början av året intog Teracom positionen som Sveriges första medieoperatör. Det var första steget i den långsiktiga satsningen att utnyttja våra olika accessnät broadcasting, narrowcasting och bredband för att leverera en mångfald av tjänster inom radio, tv, internet samt nedladdning av ljud och bild, oberoende av tid och plats. Under februari inledde Teracom andra etappen i digital-tv-övergången, ett arbete som slutfördes framgångsrikt under våren. Övergångens tredje etapp genomfördes under november. I februari beslutade regeringen om nya sändningstillstånd i det digitala mark nätet, vilket innebar att fyra fri-tv-kanaler och tre betal-tv-kanaler tillkom. I juli tecknades avtal med Nordisk Mobiltelefon AB gällande inplaceringar och utbyggnad av digitala mobiltelefoni- och datatjänster. I samband med sommarens Fotbolls-VM 2006 genomförde Teracom testsändningar av högupplöst tv, så kallad hdtv, och under hösten inleddes ett testprojekt för mobil tv tillsammans med ATG, Boxer, Nokia, Sveriges Radio, SVT/UR, och Telenor. I slutet av året presenterades den första delrapporten om hur mobil tv-tjänsten har upplevts av de 400 testpersonerna. I slutet av september meddelade Bengt Broman att han slutar som vd för Teracom. Crister Fritzson tillträdde som vd 1 januari Under årets senare hälft tecknade Teracom ett antal avtal med marknadsledande leverantörer av bredbandstjänster gällande nyttjande av våra nät. Bland annat tecknades det första avtalet om iptv med FastTV i Teracoms bredbandsnät. I slutet av året ingicks avtal med fastighetsbolagen Grännahus och Gnestahem om bredbands-tjänster via Teracoms öppna nät. I december beslutade regeringen att ge Sveriges Radio (SR) förlängt tillstånd att sända digitalradio (DAB), vilket innebär fortsatta DAB-sändningar under år Teracom och SR kom överens om villkoren för sändningarna, en överenskommelse som även skapar goda förutsättningar att tillsammans ytterligare utveckla DAB. Betal-tv-segmentet fortsatte sin starka utveckling och hade vid utgången av året kunder, en ökning med kunder jämfört med utgången av år s intäkts- och resultatutveckling Intäkter per segment MSEK MSEK Intäkter Resultat efter skatt Tv och Radio, 36 procent Segmentet Tv och Radio ingår i moder bolaget Teracom AB. Till tjänsterna hör utsändning av radio och tv. Telekom, 13 procent Segmentet Telekom ingår i moderbolaget Teracom AB. Till tjänsterna hör inplaceringar, service, öppna bredbandsnät och telekomförbindelser. Betal-tv, 47 procent Segmentet innefattar betal-tv-verksamheten som bedrivs genom dotterbolaget Boxer TV-Access AB. Övrigt, 4 procent Segmentet Övrigt omfattar dotterbolaget Teracom Components AB, som säljer komponenter för broadcasting och mobila telekommunikationstjänster, samt icke rörelsedrivande bolag.

6 2 Vd-ord Mediemarknad i förändring Teracom i förändring Det svenska medielandskapet är i stark förvandling. Gamla distributionsformer digitaliseras och nya tillkommer samtidigt som utbudet växer och innehållet utvecklas. Med det följer en kraftigt förändrad mediekonsumtion. Tv-tittarna kommer att vilja ha tillgång till fler kanaler, kunna ladda ner program och själva kunna bestämma var och när de vill titta på tv. Framöver kommer vi helt enkelt att kunna skapa egna och personliga programtablåer som utgår från de egna intresseområdena. Som en motvikt till den rörliga, fria och individanpassade mediekonsumtionen är det många som faktiskt inte vill lämna tv-soffan. Behovet av att dela upplevelser i realtid är stor. För många infinner sig en känsla av delaktighet när man vet att miljontals andra tar del av samma information, just nu, något som är extra tydligt vid stora nöjes- och sportsändningar och vid nationella och internationella kriser. Att kombinera distributionen av innehåll via nya tekniska plattformar med en bibehållen hög hushållsteckning i landet, är en av våra styrkor. Vi har en stabil ställning där det digitala marknätet, vår viktigaste plattform, är starkare än någonsin. Det är den största plattformen för distribution av tv i Sverige och Boxer är Sveriges största betal-tv-operatör. Samtidigt måste det stora antalet kunder som valt marknätet för digital-tv kunna lita på att plattformen är framtidssäker och fortsatt konkurrenskraftig gällande utbud och tjänster, teknisk utveckling och priser. Idag är marknätet fullt och innehåller ett 35-tal kanaler, så för att detta ska bli möjligt krävs fler frekvenser för marksända broadcast-tjänster, ett område som just nu utreds av PTS. Positivt läge för Teracom Läget för Teracom är bra. Vi har en stark position på marknaden, hög kompetens bland medarbetarna och en unik infrastruktur av radio-, tv- och bredbandsnät samt inte minst en god finansiell ställning. s rörelseresultat för år 2006 uppgick till 495 MSEK och såväl omsättning som resultat har förbättrats under året i jämförelse med föregående år. Det starka ekonomiska läget ger oss dessutom möjlighet att återbetala 350 MSEK av ett tidigare erhållet kapitaltillskott från ägaren, vilket är styrelsens förslag till årsstämman. Förändringar under året skapar möjligheter inför framtiden För att säkerställa vår position i framtiden krävs att vi framgångsrikt kan leverera nya medie- och datatjänster vid sidan om traditionell radio- och tv-utsändning. Under året har vi tagit fram en

7 Vd-ord 3 rad nyheter inom bredbandsområdet. Ett test av tv via bredband hos ett antal familjer i Värmland har mynnat ut i att vi nu via partners kan leverera iptv i de 49 kommuner där vi byggt bredbandsnät. Vi levererar också bredbandstjänster till två fastighetsbolag en marknad som har goda utsikter framöver. Vår modell med att bygga bredbandsnät, där fler tjänsteleverantörer konkurrerar på samma villkor, anser jag vara en framtidsmodell som tilltalar många. Det är inte bara i hemmen och bland privatpersoner som våra medietjänster efterfrågas utan även av annons- och informationsbranschen för kommunikation i butiker och på andra offentliga platser. Under året har vi lanserat tjänster inom narrowcasting, tjänster som möjliggör en direkt och målgruppsanpassad kommunikation, till exempel via digitala annonstavlor, egen tv-kanal eller interaktiva skärmar i butiksmiljö. I och med en förlängning av tillståndet kommer SR att fortsätta med sändningar av digital radio, DAB. Det känns både värdefullt och viktigt, och det ger oss tid att tillsammans med marknadens aktörer diskutera, analysera och komma fram till hur den framtida digitala radion ska distribueras. Vi har även börjat sända TV Finland i ett nytt digitalt sändarnät i delar av landet, något som innebär att det nu finns utrymme för att utveckla och erbjuda nya tv-tjänster som hdtv, i det digitala marknätet framöver. Världsledande kunskap inom digital-tv Övergången till digital-tv har varit det viktigaste projektet inom Teracom de senaste åren. Nu är vi halvvägs i det arbetet och övergången har gått mycket bra tack vare gediget planeringsarbete, stor kunskap och ett starkt engagemang hos våra medarbetare. Övergången till digital-tv i Sverige har även väckt uppmärksamhet i utlandet. Nätägare, programbolag och andra aktörer från Danmark, Frankrike, England och Norge har besökt oss för att ta del av våra erfarenheter och inom EU pratar man numera om den svenska modellen som ett framgångsrikt koncept för digital-tv. Betal-tv står för den stora tillväxten inom koncernen. Boxer har haft en mycket positiv utveckling med en stark tillväxt i antalet abonnenter under år Vid årets slut hade Boxer kunder, vilket är en ökning med kunder jämfört med tidigare år. Jag är övertygad om att framgångarna delvis beror på att vi varit lyhörda för vad folk vill ha, till exempel kan Boxer-kunder numera teckna avtal utan att binda sig för en längre period. Dessutom har tre nya kanalpaket tagits fram under året, vilket ökar valmöjligheten för tittarna. Den starka tillväxten under år 2006 har resulterat i att marknätet nu befäst sin position som den största digital-tv-plattformen i Sverige. Samtidigt är konkurrensen på tv-marknaden stenhård, något som visat sig i en avmattning av Boxers tillväxt under andra halvåret Tydligt fokus på rätt områden För mig är Teracom ett företag med stora möjligheter. Samtidigt är vi medvetna om att vi är verksamma på marknader där konkurrensen är stenhård och prispressen mycket påtaglig. Det ställer extra stora krav på oss att arbeta ännu smartare och mer kostnadseffektivt. Nu samlar vi oss genom att fokusera ännu tydligare på våra kärnområden, broadcast, narrowcast och bredband, för att hitta tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet. Målet är att vi ska bli ännu mer marknadsanpassade och utveckla de produkter som efterfrågas av kunderna. Det innebär att vi oavsett tekniska lösningar ska kunna erbjuda olika kommunikationsvägar för ljud och bild till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi ska med andra ord både utveckla och stärka vår position som Sveriges första medieoperatör. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom

8 4 Finansiella mål En stabil finansiell grund Teracoms vision är att 9 av 10 har tillgång till en personlig medieterminal år För att medverka till detta behöver Teracom investera i ny infrastruktur, vilket i sin tur förutsätter god lönsamhet och soliditet. Ägaren har därför fastställt mål för soliditet, avkastning på eget kapital samt för utdelningsnivån. Soliditet Ägaren har fastställt att Teracoms långsiktiga soliditet ska vara lägst 40 procent. Utfall 2006 Soliditeten uppgick till 45 procent (44). Soliditet, % Soliditet Ägarens mål För att säkerställa Teracoms finansiella ställ- ning har ägaren fastställt att avkastningen på eget kapital ska vara lägst 10 procent. Avkastning eget kapital Utfall 2006 Avkastningen på eget kapital uppgick till 21 procent (19). Avkastning eget kapital, % Avkastning eget kapital Ägarens mål Utdelning ska lämna utdelning på procent av netto resultatet när det tidigare kapitaltillskottet om 500 MSEK från ägaren till fullo har återbetalats. Utfall 2006 Baserat på resultatutvecklingen för 2006 föreslår styrelsen att resterande 350 MSEK av kapitaltillskottet återbetalas. Ingen ytterligare utdelning föreslås för räkenskapsåret 2006.

9 Strategier 5 Mångfald av medietjänster oberoende av tid och plats Teracoms mission är att se till att människor och företag har tillgång till en mångfald av medietjänster, oberoende av tid och plats. Vårt huvudfokus fortsätter att vara övergången från analoga till digitala tv-sändningar i marknätet som ska vara slutförd senast till november år Strategiskt fokus 2006 Strategiskt fokus 2007 Säkerställa digitaltv-övergången Digital-tv-övergångens andra och tredje etapp genomfördes enligt plan och med gott resultat. Såväl Boxers betal-tv-utbud som marknätets fri-tv-kanaler fick ett positivt mottagande. Slutföra digital-tvövergången samt säkerställa marknätets konkurrenskraft Säkerställa konkurrenskraftig sändningskvalitet samt tillgång på ytterligare frekvenser för hdtv och andra digitala tjänster. Öka kundnöjdheten Utveckla accessnäten för bredbandstjänster Fortsatt utveckling av Teracoms erbjudande och förändrade rutiner för att tillmötesgå kundernas krav på uppföljning och rapportering. Tillväxt inom valda marknadssegment Ännu tydligare fokus på ökad marknadsanpassning och tillväxt inom marknadssegmenten Tv och Radio, Telekom samt Reklam och information. Utveckla accessnäten för bredbandstjänster Anpassningen av Teracoms accessnät för distribution av tjänster som kombinerar internet, radio och tv samt ip-telefoni fortsatte. Avtal med partner innebar att iptv kunde läggas till i erbjudandet. Utöka marknadstäckningen inom bredbandstjänster Öka täckningen genom utbyggnad egna accessnät och samarbeten med ägare av stads- och fastighetsnät. Utveckla säljkanalerna för ökad kundtillströmning i bredbandsnäten Pågående konsolidering på bredbandsmarknaden innebar att planerade marknadsaktiviteter tillsammans med tjänsteleverantörer sköts upp. Tillväxten i antal bredbandsabonnemang var därför lägre än förväntat. Utveckla befintliga och nya säljkanaler Utöka samarbetet mellan Teracom och tjänsteleverantörerna för att främja en fortsatt god efterfrågan inom digital-tv samt arbeta för att öka tillväxten inom bredbandsområdet. Fortsatt effektivisering av verksamheten Implementering och etablering av den omorganisation som beslutades i slutet av år 2005 för att anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar. Öka effektiviteten och produktiviteten Analysera samtliga verksamhetsområden för att ytterligare förbättra ledtider, minska kostnader samt optimera resursanvändning.

10 6 Teracom i samhälle och omvärld Teracom i samhället Teracom ska bidra till att människor och företag har tillgång till en mångfald av medietjänster oberoende av tid och plats. Det förutsätter att vi tar tillvara och utvecklar den kompetens som finns i koncernen. För att vara en del av ett långsiktigt hållbart samhälle ska vi i vår verksamhet alltid ta mesta möjliga hänsyn till vår omvärld. Medarbetarnas kompetens är en förutsättning för att långsiktigt befästa vår position som Sveriges första och ledande medieoperatör. Teracom behöver också vara lyhört för de önskemål och förväntningar som kunder, samarbetspartners, leverantörer och ägaren har på vår verksamhet. Värden för våra intressenter Teracoms intäkter genereras nästan uteslutande i Sverige, där samtliga av koncernens medarbetare finns. Det innebär att företagets intressentgrupper i huvudsak finns inom landet. Som Sveriges första medieoperatör vill Teracom göra det möjligt för människor och företag att kommunicera oberoende av tid och rum, och på så vis skapa värden för enskilda individer, företag och samhället i stort. För att göra detta krävs att vårt erbjudande hela tiden svarar upp mot kunders och konsumenters behov och förändrade beteenden. Etiska riktlinjer som utgår från kärnvärdena En stark intern samsyn om hur Teracom som företag ska agera lägger grunden för företagets trovärdighet på marknaden, långsiktiga lönsamhet samt attraktionskraft som arbetsgivare. Under år 2006 införde Teracom en etikpolicy som utgår från våra tre kärnvärden: samhällsnytta, säkerhet och samverkan. Policyn är en beskrivning av hur våra medarbetare förväntas agera inom företaget samt gentemot kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter. Syftet är att skapa ett övergripande ramverk för etiska frågor och ställningstaganden i vår dagliga verksamhet, samt klargöra ansvarsfördelningen i etiska frågor såväl internt och externt. Med utgångspunkt i verksamheten prioriterar Teracom följande fyra områden: En pålitlig affärspartner i relationer med kunder, leverantörer och andra externa samarbetspartners Ett samverkande arbetsklimat, såväl internt som externt Ansvarstagande medarbetare som följer affärsetiska regler och rutiner En attraktiv arbetsgivare som arbetar med mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö Tillförlitlig utsändning av radio och tv I Teracoms uppdrag ingår att bedriva säker och tillförlitlig utsändning av radio- och tv-program till hushåll i Sverige. Hösten 2005 inleddes digital-tv-övergången i Sverige och Teracoms arbete bidrar till att göra övergången framgångsrik. Den främsta uppgiften är att säkerställa att marksänd digital-tv får en täckning som motsvarar analoga tv-sändningar. Inom Teracom finns väl beprövade lösningar för att med hög säkerhet och utan avbrott leverera många slags medietjänster. Vi har bland annat reservutrustning utplacerade i lager och depåer i Sverige, för att vid haverier och eventuella sabotage snabbt kunna bygga upp provisoriska radio- och tv-sändare. Vid sådana händelser sätts en arbetsgrupp samman, med enda uppgift att få igång sändningarna. Under de senaste åren har Teracoms organisation vid flera tillfällen visat god förmåga att hantera påfrestande situationer. Kraftiga stormar, som Gudrun och Per, samt branden i Lyckselesändaren i januari 2006 är två sådana exempel. Beredskapsplan och viktigt meddelande Teracoms marknät anses vara de mest pålitliga distributionsnäten för radio och tv. För att upprätthålla en hög säkerhet och uthållighet i radio- och tv-distributionen ställer regeringen specifika krav på public service-bolagen SVT, SR och UR vid tillstånd av höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Public service-bolagen ska, efter samråd med bland annat Teracom, årligen ta fram beredskapsplaner. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är samhällets informationskanal för att nå ut till allmänheten vid riktigt stora olyckor och händelser. Statens räddningsverk har överenskommelser gällande utsändningen av varningsmeddelanden med SR, SVT, TV4 samt Radioutgivarföreningen som företräder de privata lokalradiostationerna.

11 Teracom i samhälle och omvärld 7 En attraktiv arbetsgivare För att behålla konkurrenskraften måste Teracom ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens. Vi ska också i bredare mening vara en attraktiv arbetsgivare ett företag som behåller medarbetare och är öppet för nya sökande oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, utseende, sexuell läggning eller andra faktorer. Individuella kompetensbehov och mål Teracom arbetar aktivt med såväl kortsiktig som långsiktig strategisk kompetensutveckling på både individ- och avdelningsnivå. Individuella mål och utvecklingsbehov identifieras och följs upp i så kallade chef-medarbetarsamtal. Beroende på verksamhetens karaktär följs målen upp individuellt, minst halvårsvis och ofta kvartalsvis. Från och med år 2007 sker dessa samtal enligt en modell som har integrerats i företagets övergripande cykel för planering och uppföljning. Modellen innebär att målstyrning implementeras fullt ut på alla nivåer, samt att varje medarbetare ska ha en egen mål- och utvecklingsplan vid slutet av år Företagsledningen följer årligen upp andelen medarbetare med mål- och utvecklingsplan samt kvaliteten i samtalen. Denna uppföljning görs genom den återkommande medarbetarundersökningen. En arbetsplats för alla Teracom ser mångfald som ett viktigt bidrag till ett dynamiskt, kreativt och trivsamt arbetsklimat. Olikheter med avseende på kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, utseende, sexuell läggning eller andra faktorer medför utvecklingsmöjligheter för såväl företaget som enskilda individer. Under år 2006 införde Teracom en koncernövergripande mångfaldspolicy som rör både jämställdhet och mångfald i vidare bemärkelse. Den beskriver vår långsiktiga ambition att genom aktiva åtgärder främja lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare vad gäller rekrytering, arbetsförhållanden och hantering av eventuella trakasserier. Mål och aktiviteter på kortare sikt beskrivs i Teracoms jämställdhets- och mångfaldsplaner. Under år 2006 genomfördes de första aktiviteterna i form av bland annat nya rekryteringsannonser innehållande text om företagets syn på mångfald i syfte att attrahera sökande med olika bakgrund, ett omarbetat handlingsprogram mot trakasserier och kränkande särbehandling samt ett nytt frågeområde om trakasserier och jämställdhet i 2006 års medarbetarundersökning. Efterlevnaden av mångfaldspolicyn följs i huvudsak upp med hjälp av intern granskning, särskilda frågeområden i den återkommande medarbetarundersökningen och i de mätbara mål och aktivteter som anges i jämställdhets- och mångfaldsplanerna. Sjätte medarbetarundersökningen Under år 2006 genomfördes Teracoms sjätte medarbetarundersökning. Resultatet visade på fortsatta förbättringar inom samtliga områden. Nytt från och med år 2006 är att medarbetarundersökningen omarbetats och integrerats med kundundersökningen som genomförs i början av år Syftet med integrerade medarbetar- och kundundersökningar är att tydliggöra sambanden mellan medarbetartillfredsställelse och kundnöjdhet, och därigenom identifiera de förbättringsområden som ger verklig effekt såväl internt som externt. Arbetsmiljö En betydande andel av Teracoms 675 anställda arbetar med service av sändarstationer och master, arbetsuppgifter som ofta innefattar fordonstransporter, fysiskt krävande insatser samt närhet till elektrisk spänning och elektromagnetiska fält. Under år 2006 genomfördes ett stort antal prioriterade arbetsmiljörelaterade utbildningar, såsom grund- och repetitionsutbildning för chefer och projektledare, körteknik, (ABC) hjärt- och lungräddning samt utbildningar inom el och arbete på hög höjd. Totalt deltog 283 medarbetare i våra arbetsmiljörelaterade utbildningar. Förebyggande friskvård Friskvårdsarbetet inom Teracom är inriktat på förebyggande åtgärder och syftar till att öka medvetenheten om goda levnadsvanor. Lokalt på Teracoms kontor runt om i landet bedrevs friskvårdsaktiviteter såsom gympa, styrketräning, bollsport men även

12 8 Teracom i samhälle och omvärld massage för att motverka förslitningsskador. Av 2006 års medarbetarundersökning framgår att 48 procent av medarbetarna utnyttjade företagets friskvårdssubvention med någon form av aktivitet under året. Verksamhet med liten miljöpåverkan Teracoms verksamhet är inte tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Men i likhet med många andra företag belastar vi den yttre miljön genom exempelvis energiförbrukning, transporter, avfall och avloppsvatten. Vår miljöpolicy väger in miljöskyddshänsyn i alla delar av verksamheten och innebär bland annat hushållning med energi, råvaror och vatten. Sedan flera år tillbaka återvinner Teracom allt avfall, som exempelvis elektronik och papper. Ett tydligt miljömedvetande stärker Teracoms konkurrenskraft i mötet med kunder och samarbetspartners samt i vår roll som arbetsgivare. Demontering av analoga tv-sändare Som ett pilotprojekt genomfördes i december 2006 en rivning av de analoga tv-sändarna i Teracoms station i Gävle. Komponenter som innehöll beryllium identifierades och demonterades i förväg och kylsystem tömdes på glykol. Totalt resulterade nedmonteringen i nästan 30 ton metallskrot, bland annat närmare fyra ton koppar. Skrotningen frigjorde mycket yta på stationen. På sikt kan denna yta användas till annan verksamhet eller minskas ned vilket leder till minskad energiåtgång för uppvärmning. Under år 2007 kommer skrotning av motsvarande utrustning på resterande 50-talet anläggningar att påbörjas. Allt material från skrotningarna omhändertas av en rikstäckande certifierad återvinningsentreprenör. tjänst än den analoga tv-sändartekniken. Den pågående nedsläckningen av de analoga tv-sändarna minskar därför Teracoms elbehov. När övergången slutförs i oktober 2007 kommer verksamheten att vara betydligt mindre energikrävande än idag. Ett annat initiativ är återvinning av den spillvärme som Teracoms digitala tv-sändare genererar. När utrustningens direkta värmeförluster inte räcker till att värma upp lokalerna används radiatorvatten, som värms upp av sändarnas kylvattensystem, för att hålla sändarlokalernas temperatur uppe. Den tekniska lösningen för återvinning av spillvärme är egenutvecklad hos Teracom. Kontroll av elektromagnetiska fält Vid radio- och tv-utsändningar skapas högfrekventa elektromagnetiska fält i anslutning till antennerna. Eftersom antennutrustningen är placerad högt upp i master, i kombination med att styrkan snabbt avtar i takt med avståndet, är värdena knappt mätbara på marknivå. Teracom har personal som är specialutbildad för att uppmäta och tolka de elektromagnetiska värdena. I områden som är tillgängliga för allmänheten är nivåerna av elektromagnetisk strålning som kommer från Teracoms verksamhet betydligt lägre än de rekommendationer som anges i riktlinjerna ICNIRP och EMF, som utgör grunden för nuvarande EG-direktiv på området. Som exempel anges i dessa riktlinjer ett insatsvärde för allmänheten på maximalt 2W/m2 vid Mhz och kring Teracoms anläggningar ligger effekttätheten på mindre än 0,001W/m2. Vid Teracoms antenner uppe i mastanläggningar och vid viss sändarutrustning är de högfrekventa elektromagnetiska fälten ibland så höga att personal inte får vistas i närheten när de är i drift. I dessa områden har Teracom tydliga riktlinjer för hur arbetet bedrivs på ett säkert sätt. Övergång till digital-tv minskar elförbrukningen Teracoms verksamhet, med riktstäckande marknät för analoga och digitala tv-sändningar, är elintensiv. Digitala tv-sändare har dock mindre värmeförluster och förbrukar mindre effekt per

13 Förvaltningsberättelse 9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Teracom AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget avseende verksamhetsåret Det gångna året i korthet Under år 2006 fortsatte Teracom-koncernens arbete med att säkerställa en framgångsrik övergång från analoga till digitala tvsändningar. Samtidigt fortskred utvecklingen av koncernens erbjudande av medie- och kommunikationstjänster. Intäkterna ökade med 11 procent till MSEK (2 700) Rörelseresultatet förbättrades med 135 MSEK till 495 MSEK (360) Rörelsemarginalen steg till 16 procent (13) Resultatet efter skatt ökade till 354 MSEK (277) Avkastningen på eget kapital stärktes till 21 procent (19) Soliditeten uppgick till 45 procent (44) Som en följd av koncernens starka finansiella ställning och den bedömda framtida resultatutvecklingen föreslår styrelsen årsstämman att återstoden av kapitaltillskott från ägaren återbetalas, totalt 350 MSEK. Väsentliga händelser under år 2006 Under året intog Teracom-koncernen positionen som Sveriges första medieoperatör. Den andra och tredje etappen av övergången från analog till digital tv genomfördes. Sändarstationerna i Norrköping, Linköping, Kisa, Uppsala, Västerås, Örebro, Östhammar, Bollnäs, Borlänge, Hudiksvall och Mora ingick i den andra etappen. Under den tredje etappen gick sändarstationerna i Halland, Småland, Öland och stora delar av Västra Götaland, över till enbart digitala tv-sändningar. Regeringen beslutade om nya sändningstillstånd i det digitala marknätet, vilket innebar att fyra fri-tv-kanaler och tre betal-tvkanaler tillkom under året. Första fasen i bredbandsutbyggnaden avslutades. Bredbandsnätet består av totalt 689 noder per sista december Hillevi Larsson valdes in i Teracoms styrelse och Annika Nilsson lämnade styrelsen. Avtal tecknades med tre marknadsledande tjänsteleverantörer; Bredbandsbolaget, Glocalnet och TDC Song om distribution i Teracoms bredbandsnät. Avtal tecknades med Nordisk Mobiltelefon AB om inplaceringar och transmission av digitala mobiltelefoni- och datatjänster i Teracoms master och stamnät. Vattenfall tecknade avtal för att erbjuda slutkonsumenter bredband via Teracoms nät. Sveriges hittills största test av mobil tv inleddes och de första delresultaten presenterades. Testet arrangerades av Teracom och samarbetspartnerna ATG, Boxer, Nokia, SVT/UR, Sveriges Radio och Telenor inför en framtida kommersiell lansering i Sverige. Avtal tecknades med FastTV om iptv (bredbands-tv) i Teracoms bredbandsnät, vilket innebär att bredbandsnätet för första gången upplåts för digital-tv. Dotterbolaget Boxer TV-Access AB lanserade tre nya programpaket som samtliga kan köpas på ett eget programkort utan ett tecknande av Boxerpaketet. Bengt Broman meddelar att han slutar som vd och koncernchef för Teracom per sista december 2006 och Crister Fritzon, tidigare vd för dotterbolaget Boxer TV-Access AB, utsågs till ny vd och koncernchef för Teracom. Rekrytering av en ny vd för Boxer TV-Access AB inleddes. Ekonomichef Henrik Skullman utsågs till tillförordnad vd. Sveriges Radio (SR) fick förlängt tillstånd från regeringen att sända digitalradio (DAB) i ytterligare tre år. SR och Teracom kom överens om villkoren för DAB-sändningarna under år Regeringen beslutade att Sverigefinska Riksförbundet, som sänder TV Finland, får ett nytt sändningstillstånd i det digitala marknätet. Från den 12 mars 2007, tidpunkten för digital-tvövergången i Stockholmsområdet, sänds TV Finland i en ny frekvenskanal i Teracoms sändarnät. Fastighetsbolagen Grännahus och Gnestahem tecknade fleråriga avtal om bredbandstjänster via Teracoms öppna nät. Vid utgången av året hade Boxer totalt hushåll som kunder, vilket innebar att antalet betal-tv-abonnenter ökade med under året. Organisation och verksamhet i Teracom-koncernen, Teracom AB, är ett aktiebolag som till 100 procent ägs av svenska staten. Verksamheten bedrivs i Teracom AB samt dotterbolagen Boxer TV-Access AB, ägt till 70 procent av Teracom och 30 procent av 3i, och Teracom Components AB, ägt till 100 procent.

14 10 Förvaltningsberättelse Teracom AB (Teracom) har en infrastruktur som täcker hela Sverige. Den består av ett utsändningsnät för radio och tv samt öppna regionala bredbandsnät som binds samman av ett stamnät med hög överföringskapacitet. Teracoms nät möjliggör en rad olika leveranser av integrerade lösningar. Teracom erbjuder dessutom inplaceringar i befintlig infrastruktur med tillhörande service. Till kunderna hör tv- och radiobolag, telekomoperatörer, reklam- och annonsföretag, offentlig förvaltning och fastighetsbolag. näts- och satellitoperatörer samt iptv-aktörer. Boxer skapar och säljer attraktiva programpaket innehållande såväl fria tv-kanaler som betalkanaler. Kunderna är hushållen i Sverige. Teracom Components AB Dotterbolaget Teracom Components AB (Components) utvecklar och tillverkar komponenter för tv, radio och telekomsystem för världsmarknaden. Kunderna utgörs av svenska såväl som internationella telekom- och broadcast-operatörer, systemleverantörer och kabeltillverkare. Boxer TV-Access AB Dotterbolaget Boxer TV Access AB (Boxer) paketerar, marknadsför och säljer digitala betal-tv-abonnemang i det digitala marknätet. Boxer erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ till kabel- Redovisningssegment Teracom-koncernens intäkter och resultat delas in och redovisas i fyra segment utifrån karaktären på erbjudna produkter och Public service-bolagen erbjuder program som via Teracoms nät kan nå ut till de flesta hushållen i Sverige. Privatpersoner Kommersiella tv- och radiobolag däribland dotterbolaget Boxer TV-Access, erbjuder hushållen olika program paket i form av abonnemang. Teracom AB erbjuder distributionsoch servicetjänster för aktörer som vill nå ut med tv, radio, bredband samt kommunikationstjänster till hushåll och företag i Sverige. Privatpersoner Tjänsteleverantörer erbjuder bredband, telefoni och/eller tv till hushåll och företag i form av abonnemang. Privatpersoner Företag och organisationer Större företag, kommuner och organisationer med spridda strukturer som har behov av att koppla samman människor erbjuds olika kommunikationslösningar via Teracoms nät. Företag och organisationer Offentlig sektor

15 Förvaltningsberättelse 11 Pågående övergång från analoga till digitala tv-sändningar Teracoms rikstäckande nät av master och stationer. tjänster. Segmenten utgörs av Tv och Radio, Telekom, Betal-tv och Övrigt. Segmentet Tv och Radio ingår i moderbolaget och innefattar utsändning av tv och radio. De största kunderna är SVT, Boxer, SR och TV4. Segmentet Telekom som ingår i moderbolaget innefattar tjänster inom öppna bredbandsnät, inplaceringar, service och telekomförbindelser samt reklam-, annons- och informationstjänster för företag och aktörer på annons- och informationsmarknaden. Exempel på några stora kunder under året är Nordisk Mobiltelefon Sweden AB, Bredbandsbolaget, Nokia och 3GIS. Segmentet Betal-tv avser samtliga produkter och tjänster inom Boxer. Segmentet Övrigt innefattar Components produkter och tjänster samt icke-rörelsedrivande dotterbolag. Mål och måluppfyllelse Ägaren har fastställt långsiktiga mål för koncernens avkastning på eget kapital och soliditet för att säkra Teracom-koncernens erbjudande, något som förutsätter långsiktiga investeringar i infrastruktur. Målet för Teracom-koncernens långsiktiga avkastning på eget kapital är 10 procent. Under år 2006 uppgick avkastningen på eget kapital till 21 procent. Vid utgången av året uppgick soliditeten till 45 procent, jämfört med uppsatt långsiktigt mål om lägst 40 procent. Teracom skall, när de finansiella målen har uppfyllts och kapitaltillskottet om 500 MSEK har återbetalats till ägaren, sträva efter att dela ut procent av nettoresultatet. Baserat på utvecklingen under år 2006 föreslår styrelsen att resterande 350 MSEK av kapitaltillskottet återbetalas. Ingen övrig utdelning föreslås för räkenskapsåret 2006.

16 12 Förvaltningsberättelse Marknadsandelar för olika distributionssätt för tv-utsändning Andelar per 31 december 2006 Kabelnät 54,6 % Teracoms marknät 28,7 % Satellit 15,5 % Iptv 1,2 % Marknadsandelar för olika betal-tv operatörer Intäkter per segment Källa: Mediavision Andelar per 31 december 2006 Com Hem 42,7 % Boxer 16,3 % Canal Digital (inkl kabel) 15,6 % Viasat 8,7 % Tele2Vision 4,5 % SPA 8,7 % Övriga aktörer 3,5 % Källor: Com H em, Boxer, Canal Digital, MTG, Tele2, Telenor, SPA samt Mediavision. Intäkter per segment (MSEK) Tv och Radio Telekom 408 Betal-tv Övrigt 113 Mediemarknaden och framtidsutsikter Teracom-koncernen intog i början av år 2006 positionen som Sveriges första medieoperatör. Detta var första steget i en långsiktig satsning att utnyttja samtliga tekniska plattformar marknät, bredband och telekomnät för att leverera en mångfald av tjänster inom tv, radio, internet samt nedladdning av ljud och bild, oberoende av tid och plats. Tv och Radio Teracoms marknät har cirka 29 procent av tv-marknaden. Kabel-tv-operatörernas marknadsandel är ungefär 55 procent medan satellit-tv-operatörerna har cirka 16 procent. Marknaden för marksänd tv präglas i hög grad av den pågående övergången från analoga till enbart digitala sändningar, som kommer att slutföras i oktober Den stegvisa avvecklingen av analoga tv-sändningar medför en stabil tillväxt för marksänd digital-tv, som samtidigt är utsatt för hård konkurrens från digital-tv via kabelnät och satellit. Iptv utvecklas allt snabbare och kommer att bli en viktig distributionsform i framtiden. Även själva tv-tittandet förändras och nya konsumtionsmönster växer fram. Att allt fler efterfrågar fler tv-kanaler är en sådan trend. I och med digitaliseringen av tv-marknaden är genomförd, så finns det idag många kanaler att välja mellan och vi ser att nischkanalerna ökar sin andel av det totala tittandet. Ytterligare en förändring i beteende är att allt fler själva vill kunna ladda ner innehåll och själva bestämma när man vill titta. Även inom områden som bild, ljud och mobilitet sker en teknisk utveckling som drivs av kundernas ökade krav. Utvecklingen av platta, stora tv-skärmar ökar konsumenternas bildmässiga kvalitetskrav, där allt fler tv-tittare förväntar sig högupplösta tvutsändningar. Eftersom frekvensutrymmet för marksänd digitaltv är begränsat krävs att Teracom tilldelas ytterligare frekvensutrymme för att effektivt kunna införa hdtv. Under den senare delen av år 2006 genomförde Teracom i samarbete med ATG, Boxer, Nokia, SR, SVT/UR och Telenor det dittills största svenska testet av mobil tv. Testprojektet, som baserades på DVB-H, visar att mobil tv tillhör framtiden. Annons- och informationsmarknadens behov av nya och effektiva kanaler för att nå ut till människor ökar. Produkten mediacast, ger möjlighet att budskap kan sändas vid rätt tillfälle och till rätt plats. Kommunikation sker direkt i butik, mellan kontor eller på offentliga platser. Idag dominerar tryckta annonser markna-

17 Förvaltningsberättelse 13 den för butiks- och utomhusreklam, men ett växande intresse finns för narrowcasting, det vill säga utsändning av riktade budskap till specifika målgrupper via exempelvis digitala skyltar och egna tv-kanaler. Marknaden för radioutsändningar uppgår till cirka 300 MSEK. Teracoms analoga fm-sändningar står för cirka 96 procent av marknaden. De fåtal alternativ som finns till dessa är radiobolag med egen distribution och företag som erbjuder andra distributionsplattformar, exempelvis webbradio. Radiolyssnandet i Sverige ligger kvar på en hög och stabil nivå. Framtiden för digitala radioutsändningar är fortfarande oviss i Sverige. I slutet av december beslutade dock regeringen att förlänga tillståndet för Sveriges Radio (SR) att i begränsad omfattning sända digitalradio i ytterligare tre år. Denna utsändning kommer att ske i Teracoms nät. Telekom I Sverige har omkring 67 procent av hushållen internet-access. Även om tillväxten i antal internet-förbindelser är svag sker en snabb förflyttning från uppringd förbindelse till bredbandsanslutning. Teracom erbjuder tjänsteleverantörer grossisttjänster för bredbandsaccess, en marknad som utvecklas i takt med konsumenternas efterfrågan på bredbandsanslutning. Marknaden för bredbandsaccesser är värd cirka MSEK. Teracoms marknadsandel av grossistmarknaden för bredbandsaccesser i hela Sverige är cirka 7 procent. I de regioner och kommuner där Teracom har bredbandsnät är marknadsandelen, via samarbete med tjänsteleverantörerna, drygt 15 procent. Konkurrensen på bredbandsmarknaden är mycket hård, med aktörer som strävar efter en så hög marknadsandel som möjligt under tillväxtfasen. Detta medför att priserna pressas; konsumenterna erbjuds allt högre hastigheter för samma eller lägre pris. Teracoms nät av master och stationer gör det också möjligt att leverera transmissionstjänster och inplaceringstjänster till kommuner, företag och organisationer i Sverige. Intäkter Under år 2006 ökade Teracom-koncernens intäkter med 11 procent till MSEK (2 700). Tillväxten drevs av en stark utveckling inom segmentet Betal-tv. Tv och Radio Intäkterna inom segmentet Tv och Radio minskade något till MSEK (1 185). Utvecklingen var väntad och speglar övergången från analog till digital tv. Betal-tv Inom segmentet Betal-tv ökade intäkterna med 35 procent till MSEK (1 149). Detta innebär att segmentets andel av koncernens totala intäkter ökade till 52 procent (43). Den starka intäktstillväxten förklaras främst av att antalet digital-tv-abonnenter ökade med till vid slutet av året. Telekom Intäkterna inom segmentet Telekom ökade med 9 procent till 408 MSEK (373). Intäktstillväxten är en effekt av utvecklingen inom bredbandsområdet, vilken var svagare än förväntat. Antalet anslutna ADSL-abonnemang ökade under året med till vid utgången av år Övrigt Intäkterna inom segmentet Övrigt minskade med 33 procent till 113 MSEK (169). Nedgången förklaras av dotterbolaget Components negativa intäktsutveckling inom såväl telekom- som broadcast-områdena. Resultat Under år 2006 uppgick koncernens rörelseresultat till 495 MSEK (360), vilket motsvarar en ökning med 37 procent jämfört med år Rörelsemarginalen ökade till 16 procent (13). Utvecklingen förklaras främst av den positiva utvecklingen inom segmentet Betal-tv. Resultatet efter finansiella poster steg till 490 MSEK (359). Finansnettot stärktes successivt under året som en följd av det växande nettot i kassa och kortfristiga placeringar. Resultat efter skatt ökade 28 procent till 354 MSEK (277). Resultatutvecklingen innebar att avkastningen på eget kapital förbättrades till 21 procent (19). Tv och Radio Rörelseresultatet inom Tv och Radio steg till 231 MSEK (189) och rörelsemarginalen förbättrades till 20 procent (16). Segmentet

18 14 Förvaltningsberättelse gynnades, under året, av intäkter från både analoga och digitala tv-utsändningar. Betal-tv Inom segmentet Betal-tv uppgick rörelseresultatet till 256 MSEK (125), rörelsemarginalen förbättrades därmed till 16 procent (11). Resultat- och lönsamhetsförbättringen förklaras av den starka volymtillväxten i nya abonnemang. Telekom Rörelseresultatet inom segmentet Telekom försämrades till 17 MSEK (54). Resultatet påverkades negativt av extra nedskrivningar i utrustning och låg tillväxt i antal nya ADSL- abonnemang. Bredbandsaffären har inneburit stora investeringar i nätutbyggnad och har under år 2006 ännu inte uppnått förväntad beläggningsgrad. Övrigt Inom segmentet Övrigt uppgick rörelseförlusten till 4 MSEK ( 16). Det negativa resultatet är i allt väsentligt hänförligt till dotterbolaget Components verksamhet. Affärsutveckling Teracom har en avdelning som dedikerat arbetar med affärsutveckling. Utöver det sker en stor del av utvecklingen inom vår tekniska avdelning där all produktutveckling sker på kommersiella villkor. Utveckling är marknadsdriven, det vill säga den sker i samarbete med våra med partners, leverantörer och kunder. Teracom är aktiva i en mängd olika standardiseringsprojekt och tekniska utvecklingsprojekt på nationell och internationell nivå. Tre organisationer som Teracom är involverade inom är DVB (Digital Video Broadcasting), World DMB och B21C (Broadcast for the 21st Century). Teracoms kostnader för affärs- och teknikutveckling uppgick under år 2006 till 43 MSEK (44) det vill säga i stort sett oförändrad nivå jämfört med föregående år. Finansiell ställning s finansiella ställning stärktes successivt under år Nettot av finansiella tillgångar och skulder förbättrades med 256 MSEK till 592 MSEK (336). Soliditeten ökade till 45 procent (44). Vid utgången av året hade koncernens balansomslutning ökat Segment* Q Q Q Q Helår 2006 Helår 2005 Tv och Radio Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Rörelsemarginal (%) Betal-tv Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Rörelsemarginal (%) Telekom Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Rörelsemarginal (%) Övrigt Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Rörelsemarginal (%) * Fördelningsprinciperna för gemensamma kostnader ändrades Omräkningen av jämförelsetalen har inte kunnat göras fullständigt, varför siffrorna inte är jämförbara för segmenten Tv och Radio samt Telekom.

19 Förvaltningsberättelse 15 med 275 MSEK till MSEK (3 644). Ökningen förklaras i huvudsak av ökade omsättningstillgångar beroende på ökad omsättning och ett förstärkt kassaflöde. Kassaflöde, finansiering och investeringar Årets kassaflöde ökade till 256 MSEK (172), som en följd av ökade intäkter, en något högre rörelsemarginal samt en minskad investeringsvolym. Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 738 MSEK (827) främst som en följd av ökade omsättningstillgångar. Ökningen är hänförlig till kundfordringar samt koncernens placeringar i obligationer och räntefond med en löptid överstigande tre månader. Dessa placeringar uppgår till 101 MSEK (0) och påverkar därmed i motsvarande mån kassaflödet negativt. s disponibla likviditet, inklusive outnyttjade krediter, uppgick vid utgången av år 2006 till MSEK (1 436), en ökning med 25 procent. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 263 MSEK ( 447) och omfattade främst förtätningen inom digital-tv och utbyggnaden av bredbandsnäten. Investeringstakten har gått ned i såväl digital-tv-utbyggnaden som i bredbandsnäten, jämfört med föregående år. Risker och riskhantering Teracom-koncernen kategoriserar risker som operativa, regulatoriska, finansiella, försäkring, ställda säkerheter och eventualförpliktelser samt miljö. Internt inom Teracom-koncernen tillämpas ett antal regler, rutiner och policyer som alla syftar till att reducera risk för felaktiga beslut och öka affärsmässigheten i verksamheten. Som exempel på styrande dokument kan nämnas investeringspolicy, etikpolicy, mångfaldspolicy, informationspolicy, finanspolicy, kreditpolicy, försäkringspolicy och elhandelspolicy. Operativa risker De operativa riskerna handlar framför allt om faktorer som kan påverka Teracoms framtida marknadsposition. Ett riskområde är att marknätet kan få en lägre marknadsandel om kunderna i allt högre utsträckning väljer andra tekniska digital-tv-plattformar som till exempel satellit, kabel-tv och iptv. På bredbandsmarknaden råder hård konkurrens. Priserna på bredbandsabonnemang pressas och kraven på högre kapacitet ökar. Detta medför en risk att Teracom inte uppnår förväntad lönsamhet och får för låg beläggningsgrad i bredbandsnäten. Regulatoriska risker Det finns ett utredningsförslag om att ge tillstånd till ett fristående operatörsföretag i det digitala marknätet och att det tillsvidare ska utdelas endast ett sådant tillstånd. Teracom ställer sig bakom utredningsförslaget samt bedömningen att det i rådande marknadsläge endast finns utrymme för en operatör. Frågan har fått ny aktualitet genom att EU-kommissionen beslutat att dra Sverige inför EG-domstolen då kommissionen menar att vissa delar av den svenska lagstiftningen för digitala sändnings- och överföringstjänster strider mot det så kallade konkurrensdirektivet. Det är oklart när ett beslut tas men ett nytt regelverk kan komma att påverka dotterbolaget Boxers roll. I december 2005 fastslog Post- och telestyrelsen, PTS, att Teracom är en dominerande aktör inom analoga och digitala tv-sändningar samt inom nationella analoga radiosändningar. Klassificeringen innebär en prisreglering och möjliggör för andra företag att få tillträde till koncernens marknät. EU-kommissionen inledde under 2004 ett ärende mot svenska staten gällande ifall Teracom erhållit otillåtet statsstöd i strid med föreliggande direktiv. I december 2006 meddelade EU-kommissionen sitt beslut att Teracom inte erhållit otillåtet statsstöd. PTS har lämnat en rapport kring användandet av frekvensutrymme efter det att de analoga markbundna tv-sändningarna upphört. Ett intryck av rapporten är att den speglar EU-kommissionens önskan om att frigöra frekvenser för andra ändamål än radio och tv. Teracom har i ett svar i mars år 2007 poängterat vikten av att dessa frekvenser används till broadcast-tjänster för att marknätet skall kunna erbjuda nya efterfrågade tjänster och därmed kunna bibehålla sin konkurrenskraft gentemot andra tekniska plattformar. EU-kommissionen förordar vidare spektrumhandel. Det innebär att tillgång till frekvenser skall tilldelas marknadens aktörer via ett auktionsförfarande. Sammantaget innebär detta såväl tekniska risker som att det för radio och tv tillgängliga frekvensutrymmet minskar samt att detta utrymme ges till den som kan betala mest.

20 16 Förvaltningsberättelse Finansiella risker Finansverksamheten bedrivs utifrån policyer fastställda av styrelsen och präglas av en låg risknivå. s finansiella strategi och målsättning är att lämna högsta möjliga avkastning på eget kapital utifrån en säker och kostnadseffektiv finanshantering som kan säkerställa god kontroll och hög kvalitet på riskhanteringen inom koncernen. Den styrande principen är att minimera negativ påverkan på resultat och kassaflöde från kortsiktiga rörelser i de finansiella marknaderna. Finansnettot skall optimeras inom givna ramar. De finansiella riskerna delas in i finansieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk, valutarisk, kreditrisk samt övrig finansiell riskhantering. Se not 20 för definition och beskrivningar. Försäkringar Teracom försäkrar sina anläggningar mot egendoms- och avbrottsskador. Försäkringsskyddet gällande egendomsskador baseras på anläggningars återanskaffningsvärden. Det egna risktagandet är begränsat med en självrisk på maximalt 1 MSEK per skadetillfälle. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Omfattningen av ställda säkerheter och eventualförpliktelser inom Teracom är begränsad. Den huvudsakliga anledningen är att koncernen vid upptagande av krediter normalt endast avtalar om en så kallad negativ klausul. Denna klausul innebär att Teracom inte lämnar någon säkerhet i företagsinteckningar eller motsvarande till annan part. Se även not 25 och 26 för beskrivning. Miljörelaterade risker Teracoms verksamhet är inte tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Men i likhet med många andra företag belastar verksamheten den yttre miljön genom exempelvis energiförbrukning, transporter, avfall och avloppsvatten. Därtill är företagets utsändningsverksamhet energikrävande och skapar elektromagnetiska fält. Teracoms miljöpolicy väger in miljöskyddshänsyn i alla delar av verksamheten och innebär bland annat hushållning med energi, råvaror och vatten. Sedan flera år tillbaka återvinner Teracom allt avfall, som exempelvis elektronik och papper. Ett tydligt miljömedvetande stärker konkurrenskraften i mötet med kunder och samarbetspartners samt i vår roll som arbetsgivare. Hållbarhet I koncernens uppdrag ingår att bedriva säker och tillförlitlig utsändning och överföring av radio- och tv-program till hushåll i Sverige. Teracoms sändarnät har hög tillgänglighet med en låg avbrottsstatistik. Teracoms främsta roll är att säkerställa att marksänd digital-tv får en täckning som motsvarar den som finns för analog tv. Teracoms kärnvärden är säkerhet, samverkan och samhällsnytta. Teracom har en särskild beredskapsplan för att vid svåra påfrestningar och under höjd beredskap kunna tillhandahålla tjänster åt de programbolag, för närvarande public service-företagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Utbildningsradion (UR), på vilka regeringen ställer särskilda beredskapskrav. Ekonomiska värden Teracoms strävan efter att människor och företag i Sverige ska ha tillgång till en mångfald av medietjänster skapar betydande samhällsekonomiska värden. Med hjälp av information, som distribueras tillförlitligt via olika plattformar, kan företag och organisationer bedriva sina verksamheter effektivt. Säker distribution av radio, tv och internet underlättar även för enskilda individer. Under år 2006 genererade Teracom-koncernens verksamhet ett resultat efter skatt uppgående till 354 MSEK (277). Löner till anställda och sociala avgifter uppgick till 453 MSEK (484). Skatt på årets resultat är 136 MSEK (82). Miljörelaterade värden Genom ett aktivt miljöskyddsarbete strävar Teracom efter att hela tiden minska verksamhetens påverkan på människor och natur. Digital-tv minskar energiförbrukning Teracoms verksamhet är elintensiv. Digitala tv- och radiosändningar är dock betydligt energisnålare än analog sändningsteknik och digital-tv-övergången kommer därför att sänka koncernens elbehov drastiskt. När övergången slutförs under oktober 2007 kommer företagets verksamhet att vara väsentligt mindre energikrävande än idag. Genom att styra belysningen ute på sändarstationerna med rörelsedetektorer kan Teracom minska elförbrukningen ytterligare. I samband med varje större arbete som utförs vid sändarstationerna ersätts de manuella strömbrytarna med rörelsedetekto-

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Teracom-koncernen redovisar ett förbättrat resultat för 2006 och styrelsen kommer att föreslå årsstämman en återbetalning av aktieägartillskott med 350 MSEK. Positivt resultat för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 T 2 Fortsatt uppåt för Teracomkoncernen FÖRSTA KVARTALET 2005 I SAMMANDRAG Intäkter 613 (460) MSEK Rörelseresultat 65 (26)

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 JANUARI - MARS 2009 I SAMMANDRAG Intäkter 780 (788) MSEK Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder en mångfald av kommunikationslösningar för radio och tv. De huvudsakliga produktområdena är betal-tv,

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Teracom Boxer Group Delårsrapport

Teracom Boxer Group Delårsrapport Teracom Boxer Group Delårsrapport Januari mars 2014 Januari mars 2014 i sammandrag Intäkter 967 (979) MSEK EBITDA 242 (280) MSEK EBITDA marginal 25% (29%) Rörelseresultat 139 (177) MSEK Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni Delårsrapport januari - juni APRIL - JUNI I SAMMANDRAG JANUARI - JUNI I SAMMANDRAG Intäkter 1 118 (997) Intäkter 2 236 (1 96) EBITDA 182 (192) EBITDA 353 (363) EBITDA marginal

Läs mer

Emitor. Delårsrapport

Emitor. Delårsrapport Emitor Delårsrapport Januari Juni 2008 Emitor: Delårsrapport januari till juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 - Nettoomsättningen uppgick till 12,1 MSEK (20,3) - Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-1,9)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut:

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: Post- och telestyrelsen Enheten för samtrafik Box 5398 102 49 STOCKHOLM Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: (Dnr: 08-120446/23) Skyldigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät 2012-02-05 A-119313 Inger Legemark 08-553 633 39 inger.legemark@comhem.com Villaförening Dungen C/o Thomas Lindgren JAKOBSLUNDSVÄGEN 34 141 71 SEGELTORP Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

TERACOM ÅRSREDOVISNING 2004

TERACOM ÅRSREDOVISNING 2004 TERACOM ÅRSREDOVISNING 2004 2004 var ytterligare ett händelserikt år för Teracom. Övergången till digital-tv gick in i en ny fas, efterfrågan på Teracoms bredbandslösningar fortsatte att öka och ytterligare

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer