ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

2 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt 26 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Kassaflödesanalys 34 Förändring av eget kapital 35 Tilläggsupplysningar och noter 36 Revisionsberättelse 59 Företagsledning 60 Styrelse och revisorer 62 Bolagsstyrningsrapport 64 Förklaringar och definitioner

3 Teracom-koncernens verksamhet Segment Tv och Radio Utsändning av radio Teracom erbjuder kommersiella radiobolag och public service-bolag distribution av program via företagets rikstäckande radio-nät. Utsändning av tv Teracom erbjuder operatörer, kommersiella tv-bolag och public service-bolag distribution av program via Teracoms rikstäckande tv-nät. Digital kundkommunikation Teracom erbjuder företag och organisationer helhetslösningar kring digital kundkommunikation. Segment Betal-tv Betal-tv-tjänster Dotterbolaget Boxer TV-Access erbjuder hushåll betal-tv-tjänster via Teracoms nät. Segment Telekom Bredbandstjänster Teracom erbjuder tjänsteleverantörer, samt stadsnäts- och fastighetsägare access till hushåll via bolagets bredbandsnät och tjänster. Nätkapacitet Teracom erbjuder företag och organisationer kapacitet i bolagets nät för överföring av data. Inplaceringar & Service Teracom erbjuder framför allt mobiloperatörer att placera egen utrustning i bolagets infrastruktur för att kunna distribuera sina egna tjänster.

4 Det här är Teracom Teracom-koncernen består av moderbolaget Teracom AB och dotterbolaget Boxer TV-Access AB. Båda företagen bedriver sina verksamheter på den svenska marknaden för medietjänster. Teracom AB äger koncernens infrastruktur som utgörs av ett utsändningsnät för radio och tv, ett stamnät som sammanbinder de cirka 600 sändarstationerna samt ett särskilt nät för övervakning av driften. Kaknästornet i Stockholm är knutpunkten för radio- och tv-näten som täcker upp till 99,8 procent av Sveriges hushåll. Teracom erbjuder öppna bredbandsnät i delar av Sverige, både i form av DSL-nät och stads- och fastighetsnät (LAN). Det öppna bredbandsnätet är utvecklat för integrerade tjänster inom telefoni, bredband och tv, så kallade triple play-erbjudanden. Företaget erbjuder även nättjänster för datakommunikation samt inplaceringar och service. Boxer TV-Access AB sätter samman, marknadsför och säljer attraktiva programpaket för marksänd digital-tv. Boxer tecknar avtal med de programbolag vars kanaler ingår i programpaketen. Försäljningen av programpaket sker främst via tv-handeln. Våra siffror Under år 2007 omsatte Teracom-koncernen MSEK (3 004) med ett nettoresultat på 470 MSEK (354). Antalet anställda i koncernen var vid årets slut 657, varav 600 personer i Teracom AB och 57 personer i Boxer TV-Access AB. Med abonnenter vid utgången av år 2007 är Boxer den största digitala betal-tv-operatören i Sverige. Vår ägare och vårt ägande Teracom är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av svenska staten. Dotterbolaget Boxer ägs till 70 procent av Teracom och resterande 30 procent ägs av riskkapitalbolaget 3i. Vår affärsidé Vår affärsidé är att erbjuda tillförlitliga kommunikationstjänster till mediebolag, tjänsteleverantörer, företag och organisationer så att de på ett effektivt sätt kan nå användare i hela landet. Vårt erbjudande Teracom erbjuder olika tekniska infrastruktur- och nätlösningar för distribution av medie- och kommunikationstjänster så att människor och företag kan kommunicera när som helst, var de än befinner sig. Våra huvudsakliga produktområden är utsändning av radio och tv (broadcasting), betal-tv-erbjudanden, bredbandsaccesser, digital kundkommunikation, transmissionskapacitet för dataförbindelser samt inplaceringar och service. Våra kunder Public service-bolagen vars program når ut till praktiskt taget alla hushåll i Sverige via Teracoms rikstäckande utsändningsnät för radio och tv. Kommersiella tv- och radiobolag som genom Teracoms utsändningsnät når hushåll över hela landet med sina radio- och tvprogram. Konsumenter som av Boxer erbjuds olika betal-tv-paket med attraktiva kanaler och hög kvalitet. Tjänsteleverantörer som använder Teracoms bredbandsnät för att erbjuda hushåll och företag abonnemang för bredband, telefoni och/eller tv. Företag och organisationer som effektivt når medarbetare och kunder med hjälp av olika kommunikationslösningar i Teracoms nät. Tjänsterna inom digital kundkommunikation möjliggör bland annat egna tv-kanaler, digitala skyltar och interaktiva kundterminaler. Stadsnäts- och fastighetsägare som genom Teracoms öppna bredbandsnät ger företag och boende tillgång till bredbandstjänster som levereras via många olika tjänsteleverantörer. Mobiloperatörer som använder Teracoms infrastruktur, nät och serviceorganisation för att koppla ihop sina egna kommunikationsnät över hela landet samt för service, drift och underhåll av näten.

5 Teracom i korthet Väsentliga händelser under år 2007 Den 15 oktober släcks de sista analoga tv-sändningarna i Skåne och Blekinge och därmed är övergången till digital-tv slutförd. Crister Fritzson tillträder som vd och koncernchef i Teracom, med målet att marknadsanpassa företaget. Fyra externt rekryterade avdelningschefer och medlemmar i företagsledningen tillträder under året. Per Norman rekryteras som vd i Boxer TV-Access. Kristina Axberg Bohman, Maria Curman och Urban Lindskog väljs in i Teracoms styrelse. Dotterbolaget Teracom Components säljs till Exirgruppen AB. Antalet Boxerabonnemang ökar med till Fortsatt utbyggnad av betal-tv i marknätet via ett 60-tal mindre sändarstationer. Teracom får ett fortsatt och utökat förtroende som leverantör till Nokia Siemens Networks gällande underhåll och utbyggnad av delar av 3GIS infrastrukturnät för 3G-mobiltelefoni. Första fasen i arbetet med att leverera inplacerings- och överföringstjänster, för data- och mobiltelefoni via 450Mhz-frekvensbandet, till Nordisk Mobiltelefon Sverige AB slutförs. Teracom tecknar avtal med sex fastighetsägare om att leverera tjänster som internet, iptv och ip-telefoni genom ett öppet bredbandsnät. Teracom tecknar en överenskommelse med Svenska Spel om att använda Teracoms nya lösning för digitala skyltar, Teracom Mediacast. I en första fas omfattas 150 av Svenska Spels ombud. Boxer och Teracom genomför ett lyckat test av iptv bland boende i Nynäshamn och Växjö. Under året bildar Boxer ett dotterbolag i Danmark Boxer-TV A/S med målet att bli betal-tv-operatör i det danska marknätet. SVT:s hdtv-sändningar i marknätet inleds i Mälardalen i juni och når ca 27 procent av Sveriges hushåll. Regeringen fattar beslut om att en del av frekvensutrymmet för marksänd tv ska reserveras för andra tjänster. Beslutet innebär ändå att marknätet kan behålla en stark position och att hdtv och andra nya tjänster kan introduceras i framtiden. Riksdagen fattar beslut om en ny reglering av det digitala marknätet, något som bland annat omfattar Boxers roll. Framöver ska programbolagen gemensamt besluta om hur gemensamma funktioner ska regleras. Beslutet innebär att fler betal-tv-operatörer kan etableras i marknätet. s intäkts- och resultatutveckling Intäkter per segment MSEK MSEK Tv och Radio, 34 procent Segmentet Tv och Radio ingår i moderbolaget Teracom AB. Till tjänsterna hör utsändning av radio och tv. Telekom, 14 procent Segmentet Telekom ingår i moderbolaget Teracom AB. Till tjänsterna hör inplaceringar, service, öppna bredbandsnät och telekomförbindelser Intäkter Resultat efter skatt Betal-tv, 51 procent Segmentet innefattar betal-tv-verksamheten som bedrivs genom dotterbolaget Boxer TV-Access AB. Övrigt, 1 procent Segmentet Övrigt omfattar dotterbolaget Teracom Components AB som avyttrades under året. Vid beräkning har hänsyn inte tagits till koncernelimineringar.

6 2 Vd-ord Teracom ökar tempot Det går bra för Teracom. År 2007 levererade koncernen sitt bästa resultat hittills, med en vinst om 470 MSEK. Men vi lutar oss inte tillbaka för det. För att stärka oss inför framtiden ökar vi tempot ytterligare. Utvecklingen på mediemarknaden går snabbt och den präglas av en accelererande teknisk utveckling. Nya och förändrade konsumentbeteenden innebär att vi måste vara konkurrenskraftiga, snabbfotade och ta tydliga initiativ. Samtidigt krävs både långsiktighet och en stabil ekonomisk utveckling för att initiativen ska vara trovärdiga. Det är en utveckling som passar Teracom.

7 Vd-ord 3 Teracom-koncernen har av en unik sammansättning av det tekniskt kunniga Teracom och en konsumentinriktad del i form av Boxer ett av Sveriges starkaste varumärken. Under kommande år ska koncernen utvecklas vidare och bli än mer affärsdrivande i vår verksamhet. kommer att växa, både organiskt och genom uppköp, i Sverige och utomlands. Vi kommer att erbjuda nya tekniska plattformar och nya tjänster där vi på ett tydligare sätt drar nytta av de båda bolagens unika styrkor. Det är med andra ord en extremt spännande tid som ligger framför oss, där mitt mål är att öka värdet på koncernen. Det ska vi göra genom en stark fokusering på våra affärer. Digitaliseringens möjligheter är här och nu Övergången till digital-tv är klar. Den 15 oktober släcktes de sista analoga tv-sändningarna i marknätet. Övergångsprojektet har varit en stor framgång. Allmänheten har tagit till sig den nya tekniken och internationellt talas det nu om den framgångsrika svenska modellen. Sändningar i hdtv har varit igång i Mälardalen sedan juni 2006 och vår förhoppning är att sändningarna blir nationella inom en snar framtid. Även för dotterbolaget Boxer har året varit framgångsrikt. 16 procent av landets hushåll är betal-tv-kunder hos företaget, mycket tack vare Boxers arbete med att utveckla utbudet med nya tjänster och abonnemang. I syfte att bredda sitt erbjudande har koncernen genomfört ett test av iptv i Nynäshamn och Växjö. Iptv är en av de tjänster som kommer att bli en självklarhet för en del av framtidens kunder. Under året har vi startat ett dotterbolag i Danmark med syfte att använda vår kunskap och erfarenhet till att erbjuda betal-tv i det danska marknätet. Nu tar vi också sats för nästa digitala språng inom radion. Vi tror på en framtid för digital radio i någon form. Teracom kommer därför att verka för att nödvändiga politiska beslut och sändningstillstånd blir verklighet de närmaste åren. Nya tillväxtområden sätter fart Det är obestridligt att Teracom-koncernen har en ledande position inom vår traditionella roll som distributör av radio och tv och en mycket stark roll som betal-tv-operatör. Ambitionen är emellertid att vi ska växa inom närliggande områden med betydande affärsmässig potential. Dessa finns inom bredbandsområdet och digital kundkommunikation. Under året har Teracom tecknat flera viktiga avtal med fastighetsbolag där vi levererar bredbandslösningar för internet, tv och telefoni till hushåll i flerfamiljshus. Stadsnäts- och fastighetsmarknaden är således ett mycket viktigt och lovande tillväxtområde för oss framöver och strategin är att öka takten inom detta område. Vi kommer att göra det genom egen tillväxt, men även genom förvärv eller samarbete med etablerade företag inom fastighetsmarknaden. Teracoms erbjudande bygger på öppna lösningar med stor valfrihet för konsumenten. Även vår satsning på digital kundkommunikation börjar bära frukt. Marknaden är fortfarande omogen men vår intention är att också här bli en ledande aktör. Därför har fokus under året legat på att sätta samman vårt erbjudande, söka samarbeten med andra partners och att träffa potentiella kunder. Våra kunder ATG, Svenska Spel och TT är exempel på företag som på ett tidigt stadium sett fördelarna med den digitala kommunikationen för att förbättra relationerna med och upplevelser för sina kunder. Organisation för marknadsanpassade lösningar Den snabba utvecklingen på mediemarknaden kräver att Teracom som organisation är rörlig och väl riggad för att kunna möta marknadens och kundernas krav. Därför har en del av mitt första år som vd på Teracom präglats av att se över effektiviteten i vårt sätt att arbeta. Vi har under året fått en delvis ny företagsledning och vi har börjat bygga en organisation där vi kan vara snabba, genomtänkta och beslutsföra vilket krävs i den värld som vi verkar i. För att behålla en stark finansiell ställning framöver kommer Teracom att genomföra ett effektiviseringsprogram som syftar till att sänka moderbolagets kostnader. Teracom kommer att fortsätta att utvecklas som företag och affärspartner, både inom befintliga marknader och nya affärer. Med vår historik, erfarenhet och gedigna kompetens kan vi tillföra både nytta och mervärde till befintliga och nya kunder i vår unika roll som Sveriges första medieoperatör. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom

8 4 Mål och strategiskt fokus Stabil grund för framtidens medielösningar Teracoms lönsamhet har fortsatt att förbättras och den finansiella ställningen är stark. Det är förutsättningen för att Teracom ska kunna fortsätta att utveckla nya kommunikationslösningar så att människor och företag har tillgång till en mångfald medietjänster, oberoende av tid och plats. Teracom-koncernens finansiella mål Soliditet Ägaren har fastställt att Teracoms långsiktiga soliditet ska vara lägst 40 procent. Soliditet, % 50 Utfall 2007 Soliditeten uppgick till 48 procent (45) Soliditet Ägarens mål Avkastning eget kapital Utfall 2007 För att säkerställa Teracoms finansiella ställning har ägaren fastställt att avkastningen på eget kapital ska vara lägst 10 procent. Avkastningen på eget kapital uppgick till 26 procent (21). Avkastning eget kapital, % Avkastning eget kapital Ägarens mål Utdelning ska eftersträva att lämna en utdelning på procent av årets resultat, efter minoritetsintresse. Utfall 2007 Tack vare en stark finansiell ställning har styrelsen föreslagit en utdelning av 400 MSEK, motsvarande 85 procent av koncernens resultat för räkenskapsåret.

9 Mål och strategiskt fokus 5 Strategiskt fokus 2007 Strategiskt fokus 2008 Slutföra digital-tv-övergången samt säkerställa marknätets konkurrenskraft I oktober år 2007 slutfördes övergången från analoga till digitala tvsändningar i marknätet. Övergången var framgångsrik med få störningar för hushållen och har lett till en positiv utveckling för såväl fri-tv som betal-tv. Boxers abonnemang har fortsatt att öka under året och uppgår till Antalet hushåll som enbart tittar på fri-tv uppgår till ca Regeringen fattade beslut om frekvenserna i marknätet, vilket innebär att nya tjänster kan introduceras framöver. Säkerställa marknätens konkurrenskraft för radio och tv Kontinuerligt arbeta för att säkerställa konkurrenskraftig sändningskvalitet och tjänsteutveckling i marknätet, i Sverige och utomlands. Syftet är att öka såväl marknätets som Boxers marknadsandelar. Stärka samarbetet med aktörerna i marknätet då nätet öppnas upp för fler operatörer under året. Tillväxt inom valda marknadssegment Ett flertal satsningar har genomförts inom Tv och Radio, Telekom samt digital kundkommunikation. Exempelvis har ett antal fastighetsägare anslutit sina fastighetsnät till Teracoms öppna bredbandsnät och avtal har tecknats med Svenska Spel om digital kundkommunikation i 150 spelbutiker. Ett test av iptv har genomförts i gemensam regi mellan Teracom och Boxer. Arbetet med att bygga ett rikstäckande mobil- och bredbandsnät till operatören Nordisk Mobiltelefoni Sverige AB har slutförts. Satsa på tillväxt inom valda marknadssegment Fortsatta satsningar i syfte att utöka Teracoms bredbands- och fastighetsnät. Satsa på att utveckla affärer inom det snabbt växande området digital kundkommunikation. Utveckla ett affärskoncept inom området för iptv. Utöka marknadstäckningen inom bredbandstjänster Satsningarna på ökad marknadstäckning fortsatte under året, om än ej i planerad takt. Stark konkurrens och en större andel uppsagda abonnemang än väntat medförde att antalet anslutningar i Teracoms nät låg under förväntad nivå. Vid utgången av år 2007 var antalet anslutna ADSL-abonnemang (29 000). Förstärk kundrelationerna Ytterligare förstärka relationerna med prioriterade kundgrupper. Inom ramen för dessa grupper kommer den huvudsakliga produktutvecklingen att ske. Förstärka relationerna med återförsäljare samt slutkunder för att öka penetrationen inom betal-tv och bredband. Utveckla befintliga och nya säljkanaler I samband med övergången till digital-tv har antalet betal-tv-abonnemang fortsatt att växa under året, mycket tack vare ett intensivt försäljningsarbete från Boxer. Inom bredbandsmarknaden har en nära dialog förts med de tongivande tjänsteleverantörerna i syfte att förbättra antalet anslutna hushåll i bredbandsnäten framöver. Förbättra kostnadseffektiviteten i näten Bibehålla och förbättra kvalitet och flexibilitet i Teracoms stam- och accessnät. Effektivisera processer och stödsystem för utveckling, drift och förvaltning av näten samt ytterligare förbättra kundservice. Öka effektiviteten och produktiviteten Ett antal förbättringsområden har identifierats och organisatoriska förändringar har genomförts bland annat för att öka effektiviteten i vissa telekom-projekt. Ett projektkontor har inrättats och ett nytt ledningssystem har arbetats fram. Ledningssystemet träder i kraft i början av år Förstärka kundfokus och effektivitet Aktiviteter för att öka affärs- och marknadsförståelse hos alla medarbetare. Utnyttja koncernens gemensamma resurser för att utveckla och förbättra erbjudanden gentemot kund.

10 6 Teracom i samhälle och omvärld Teracom i samhället Teracom verkar för att ge människor tillgång till en mångfald av medietjänster när som helst, var de än befinner sig. I allt vi gör tas stor hänsyn till vår omvärld. Teracom vill och ska vara en del av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi lever i ett mediesamhälle. Det är till stor del genom medier som vi får kunskap om vad som händer i vår omvärld. Det gäller särskilt etermedia och internet, som lyckas kombinera en mycket hög grad av användarvänlighet, snabbhet och spridning av information i samhället. Teracom är Sveriges första medieoperatör med lång erfarenhet av distribution av etermedia. Genom att erbjuda högkvalitativa utsändningar av tv och radio, infrastruktur för bredband samt digitala kanaler för att sprida information och reklam är vi en hörnpelare i det offentliga samtalet och en central informationsdistributör i händelse av större kriser. Genom Boxer bidrar vi också till att öka tv-mediets tillgänglighet och utbud. Samhällsnytta är ett av våra tre kärnvärden. Verksamheten har en positiv effekt på det omgivande samhället då våra tjänster möjliggör spridning av information. Tack vare oss kan upp till 99,8 procent av de svenska hushållen ta emot ett brett utbud av radio- och tv-sändningar av mycket hög kvalitet. Vi är stolta över det vi gör. Nu ska vi göra det ännu bättre. Under slutet av år 2007 fattades beslut om att Teracom ska börja arbeta med hållbarhetsfrågor på ett mer systematiskt sätt. Hur arbetet läggs upp kommer att beskrivas i en särskild hållbarhetsredovisning i samband med årsredovisningen för år Rapporten kommer utifrån ägarens krav att baseras på GRI:s riktlinjer (Global Report Initiatives). Teracoms roll Teracom är redan idag ett hållbart företag. Den negativa miljöpåverkan är liten och har under år 2007 minskat ytterligare. Det betyder inte att vi är nöjda tvärtom. Vi tar hållbarhetsarbetet på stort allvar och försöker hela tiden att förstärka verksamhetens positiva effekter samtidigt som vi minskar dess negativa påverkan. Det sociala och miljömässiga hållbarhetsarbetet är viktigt av många skäl. Det viktigaste är att Teracom faktiskt vill vara en del av ett långsiktigt hållbart samhälle; en del av lösningen. Samtidigt är ett gott hållbarhetsarbete en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna bygga ett framgångsrikt varumärke. Kärnvärden Teracom har tre kärnvärden: samhällsnytta, säkerhet och samverkan. Tillsammans utgör de ett ramverk för vår praktiska verksamhet. Målet är att vi ska vara ett föredöme med hög integritet och värderingar som är tydliga i varje led av vår verksamhet. Externt Internt Alla i Sverige ska ha tillgång till en mångfald av medietjänster, oberoende av tid och plats. Samhällsnytta Vi på Teracom bidrar till att skapa en värld där alla i Sverige har tillgång till ett brett utbud av medietjänster. Med vår långa erfarenhet och kunskap kan du som kund känna dig trygg i att vi kan leverera medietjänster med stor säkerhet. Säkerhet Med vår historik har vi väl beprövade lösningar och kan därför leverera med hög säkerhet och utan avbrott. Vi inger förtroende och trygghet kunderna kan lita på oss. Vi arbetar nära våra kunder och ser oss mer som samarbetspartner än som leverantör. Vi utvecklar våra tjänster i takt med marknadens behov och mognad. Samverkan Vi samarbetar gärna och har stor respekt för varandras tid och kunskap. Vi tar eget ansvar och tillsammans löser vi problemen.

11 Teracom i samhälle och omvärld 7 Våra intressenter Teracom har identifierat ett antal centrala intressentgrupper: allmänheten, kunder, medarbetare, leverantörer och ägare. Det är de grupper som på tydligast sätt bidrar till och påverkas av verksamheten. Den främsta målgruppen är allmänheten: konsumenter av media som både är våra ägare och våra kunder. De public service-bolag, medieföretag, operatörer, leverantörer av bredbandstjänster och andra företag och organisationer som köper utrymme i vår infrastruktur är våra kunder och en förutsättning för vår verksamhet. Genom Boxers betal-tv-erbjudanden har vi också hushåll som kunder. När vi arbetar för att öka tillgänglighet, kvalitet, pålitlighet samt utveckling av våra tjänster så gör vi det också för dem. Inget företag vore någonting utan sina medarbetare. Vårt ansvar är stort för medarbetarnas säkerhet liksom för deras arbetsklimat i övrigt. Medarbetarna erbjuds regelbundna hälsokontroller. Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att utvärdera arbetet och identifiera områden som går att förbättra ytterligare. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med mångfaldsfrågor för att skapa ett inbjudande, dynamiskt och trivsamt arbetsklimat. Med våra leverantörer, återförsäljare och andra samarbetspartners har vi ett ömsesidigt gynnsamt och respektfullt förhållande. Samverkan är ett av våra kärnvärden, och vi ska vara en pålitlig affärspartner i alla våra relationer. Vi har också ett särskilt ansvar gentemot vår ägare, staten. Teracom förvaltas av Näringsdepartementet och arbetar aktivt för att kunna leva upp till de förväntningar som finns på bolaget. Styrning, vägledning och uppföljning Teracom är ett aktiebolag som till 100 procent ägs av svenska staten. Styrningen av bolaget baseras på svensk lagstiftning, i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen, Statens ägarpolitik och Svensk kod för bolagsstyrning, den så kallade Koden. För att säkerställa att värderingar och riktlinjer är tydliga, transparenta och genomsyrar alla relationer mellan bolagets olika delar och med leverantörer och samarbetspartners, har Teracom formulerat ett antal policydokument. I syfte att fästa värderingar och riktlinjer på papper finns styrande policyer bland annat inom etik, mångfald, information och arbetsmiljö. Till dessa kommer andra centrala dokument för exempelvis säkerhet, it-användande och representation. Dessa riktlinjer omfattar alla Teracoms medarbetare. Under året har ett revideringsarbete av arbetsmiljöpolicyn pågått, som ett led i införandet av ett nytt arbetsmiljöledningssystem. Syftet är att säkerställa att bolaget har rätt ledningsrutiner och instruktioner för att hantera viktiga frågor och lagkrav, att ledningen får rätt strategiskt viktig information om arbetsmiljöarbetet och årligen tar ställning till de viktigaste arbetsmiljöfrågorna, samt att säkerställa att arbetsmiljöfrågorna hanteras systematiskt enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1. Ett arbete har inletts med att ta fram ett miljöledningssystem, för att slå fast systematiska ledningsrutiner kring frågor som rör bolagets påverkan på den yttre miljön. Systemet ska införas under första halvåret Under år 2006 tog vi fram en reviderad etikpolicy, där vårt ansvar för arbetsmiljön, jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan fästes på papper. Policyn utgör ett regelverk för hur våra medarbetare förväntas agera såväl gentemot varandra som mot våra kunder, samarbetspartners, leverantörer och övriga intressenter. Under år 2007 implementerade vi Teracomkoden; ett ramverk som sammanfattar hur medarbetarna förväntas använda och efterleva våra styrande policyer, riktlinjer, regler och rutiner. Koden finns tillgänglig på Teracoms hemsida. Vårt arbete med bolagsstyrning och Koden beskrivs mer detaljerat i den separata Bolagsstyrningsrapporten på sidan 64. Ansvar och utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv Teracom bidrar på många sätt till en väl fungerande ekonomi för såväl individer och hushåll som företag, kommuner och samhällsekonomin. Genom våra utsändningar och erbjudanden kan konsumenterna erbjudas bra och prisvärd tillgång på information och underhållning. På så sätt bidrar vi till en prispress där olika teknikslag konkurrerar om att ge allt bättre valuta för allt mindre pengar. Vi konkurrerar med tv, radio och bredband, vilket ger dem som erbjuder konkurrerande tjänster (exempelvis satellit- och kabel-tv) incitament att förbättra sig ytterligare. Vinnaren är slutkonsumenten som får allt bättre urval av medier till ett allt bättre pris. Boxer mäter regelbundet konsumenternas upplevda nöjdhet med våra tjänster för att hela tiden bli allt bättre på att tillfredställa deras önskemål. Teracom genomför löpande kundundersökningar för hur vi ska

12 Teracom i samhälle och omvärld utveckla och förbättra våra kundrelationer och vårt erbjudande. Jämfört med år 2006 har resultatet ökat med tre enheter och ligger i nivå med övriga företag inom datakommunikationsbranschen. Teracoms styrkor finns exempelvis inom teknisk kompetens och säker drift. Under 2007 har Teracom huvudsakligen arbetat med förbättringsområdena ökad flexibilitet, kortare svarstider samt rutiner vid driftstörningar. Företag drar nytta av vår infrastruktur dels för att sälja tjänster direkt till kund (exempelvis mediebolag och leverantörer av bredbandstjänster), dels genom att dra nytta av det öppna bredbandsnätet för egen del. Våra tjänster inom digital kundkommunikation gör det möjligt för företag att kommunicera med sina målgrupper genom egna tv-kanaler och digitala skyltar. Kommuner ges möjlighet att erbjuda hushåll och näringsliv bredband och bredbandstjänster, och kan bygga upp effektiva förvaltningsnät med gemensamma system där medarbetare har tillgång till information oberoende av var de befinner sig. Ett mera effektivt informationsutbyte ökar produktiviteten, tillgängligheten och attraktionskraften för såväl företag som kommuner. Utanför storstadsregionerna kan tillgång till högkapacitetsbredband vara en avgörande faktor för att locka till sig eller behålla företagsinvesteringar och på så sätt stimulera den lokala efterfrågan på arbetskraft. I dagsläget når vårt bredband ut till orter, 53 kommuner, hushåll och företag. Samhällsekonomin har mycket att vinna på snabbt, effektivt och tillförlitligt utbyte av information. All vår verksamhet handlar om att öka allmänhetens tillgång till information. I matrisen nedan illustreras Teracoms ekonomiska värdeskapande på ett antal områden. Belopp i MSEK Intressent Genererade värden Intäkter Kunder Distribuerade värden Kostnader för inköpta varor och tjänster Leverantörer Löner och ersättningar Anställda Betalningar till kapitalförsörjare Kreditgivare 5 16 Ägaren Minoriteten Skatter Offentlig sektor Distribuerade värden totalt Medel kvarhållna i verksamheten Ansvar och utveckling ur ett socialt perspektiv Teracom medverkar till att förstärka yttrande- och informationsfriheten och att de mediepolitiska målen om mångfald och tillgänglighet uppnås. Tillförlitlig infrastruktur Sändningarna via marknätet har mycket hög tillgänglighet, och det är ytterst sällan som kunderna råkar ut för avbrott. Inom Teracom finns väl beprövade lösningar för att med hög säkerhet och utan avbrott leverera många slags medietjänster. Tillförlitligheten är en av de styrkor som såväl broadcastkunder som mobiloperatörer uppskattar hos Teracom. Vi har bland annat reservutrustningar utplacerade i lager och depåer på olika platser i landet, för att vid svåra påfrestningar och eventuellt sabotage snabbt kunna bygga upp provisorisk transmission och sändning. Just eftersom vår roll i samhället är så viktig, är det avgörande att vi kan garantera möjligheten att förmedla information, oavsett vad som händer. För att säkerställa den höga säkerheten och tillförlitligheten i händelse av större kriser ställer regeringen särskilda krav på public service-bolagen och därigenom på deras leverantörer. Det genomförs regelbundet övningar för att kontrollera att våra rutiner och backupsystem fungerar. Vi testar våra system mot simulerade terrorattacker, hackerangrepp och olyckor. Systemet är mycket tillförlitligt. Även om knutpunkten Kaknästornet skulle slås ut helt, kan sändningar i hela landet vara igång inom ett par timmar. Under de senaste åren har Teracom visat sig kunna handskas med påfrestande situationer i skarpt läge. Kraftiga stormar, som Gudrun och Per är två sådana exempel. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA/Kärnkraftslarm) är samhällets informationskanal för att nå ut till allmänheten vid riktigt stora olyckor och händelser. Statens räddningsverk har överenskommelser gällande utsändningen av varningsmeddelanden med SR, SVT, TV4 som använder Teracoms rikstäckande sändningsnät och med Radioutgivarföreningen som företräder de privata lokalradiostationerna. Ansvar för medarbetarna Teracom ska vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare. Vi ser mångfald som ett viktigt bidrag till ett dynamiskt, kreativt och trivsamt arbetsklimat och vill uppfattas som en arbetsplats som lämpar sig för alla människor oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-

13 Teracom i samhälle och omvärld 9 uppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller andra faktorer. År 2006 införde Teracom en koncernövergripande mångfaldspolicy som beskriver denna långsiktiga ambition att främja lika rättigheter och möjligheter. Det finns ett regelverk kring hur företaget ska hantera eventuella trakasserier och även eliminera diskriminering i samband med rekrytering och lönerevision. En stor del av Teracoms omkring 650 medarbetare arbetar med service av sändarstationer och master, fysiskt krävande uppgifter som ofta måste utföras på hög höjd, i direkt anslutning till elektrisk spänning och elektromagnetiska fält. Teracom tar arbetsmiljön på mycket stort allvar och har under år 2007 genomfört ett betydande antal prioriterade arbetsmiljörelaterade utbildningar inom bland annat hjärt- och lungräddning, körteknik och utbildningar inom el och arbete på hög höjd. Arbetet omgärdas av rigorösa säkerhetsrutiner. Vid Teracoms antenner i mastanläggningarna och vid viss sändarutrustning är de högfrekventa elektromagnetiska fälten ibland så höga att personal inte får vistas i närheten när de är i drift. Det finns tydliga riktlinjer för hur arbetet bedrivs på säkert sätt. På såväl informationstavlor i anläggningarna som intranätet finns kartor över masterna, av vilka det tydligt framgår var medarbetarna utan risk kan utföra arbetsuppgifter. Företagets friskvårdsarbete är inriktat på förebyggande åtgärder och syftar till att öka medvetenheten om goda levnadsvanor. På Teracoms olika kontor erbjuds medarbetarna att delta i gympa, bollsport och styrketräning, men också massage för att motverka förslitningsskador. Under år 2007 har 39 procent av medarbetarna utnyttjat företagets friskvårdssubvention med någon form av aktivitet. Efterlevnaden följs i huvudsak upp genom intern granskning, särskilda frågor i den återkommande medarbetarundersökningen och i mätbara mål som anges i jämställdhets- och mångfaldsplanerna.

14 10 Teracom i samhälle och omvärld Elförbrukning Teracom, GWh/mån 16 Utifrån resultatet av 2006 års medarbetarundersökning har företagsledningen prioriterat ett antal förbättringsområden som följdes upp i en mätning under oktober år 2007: 12 8 Mål, vision och kärnvärden Organisation och samverkan Ledarskap Kompetens och utveckling/chef-medarbetarsamtal 4 0 jan feb mar* apr maj jun jul aug sep * Tillförlitliga uppgifter saknas för mars okt nov dec Mätningen syftade till att identifiera trender och se huruvida Teracom förbättrats inom de prioriterade områdena. Arbetet med målstyrning på alla nivåer i företaget har gett ett tydligt resultat, och trenden pekar åt rätt håll. Indexvärdet för Mål, vision och kärnvärden var 69 procent, mot 65 procent år En klart större andel har förtroende för företagsledningen och ledningsgruppen: 65 procent (46). 86 procent säger att de har förtroende för vd. En allt större andel anser att samverkan mellan avdelningarna är bra. Andelen som tycker att organisationen skapar effektivitet i arbetet ligger kvar på samma nivå som föregående år. Den nya modellen för chef-medarbetarsamtal implementerades fullt ut under år Totalt har 91 procent av medarbetarna haft mål- och lönedialog med sin chef under år procent svarar att de har haft både mål- och lönedialog och kompetens- och utvecklingsdialog. Målet är att samtliga medarbetare årligen ska träffa sina chefer för båda dessa samtal. Ansvar och utveckling ur ett miljömässigt perspektiv Teracoms verksamhet har en relativt liten miljöpåverkan och vi arbetar mycket aktivt med att minska den ytterligare. Köldmediahantering är det enda området i verksamheten som är rapporteringspliktig enligt miljöbalken. Vi är dock beroende av energi för våra sändningar och bränsle för våra servicefordon för att kunna hålla högsta möjliga kvalitet och pålitlighet i vårt nät av sändarstationer. Vi har en miljöpolicy som väger in miljöskyddshänsyn i alla delar av verksamheten, inte minst hushållning av energi, råvaror och vatten. Sedan flera år tillbaka återvinner Teracom allt avfall, som elektronik och papper. De medarbetare som använder motorfordon i tjänsten får lära sig att köra miljövänligare, så kallad eco driving. Frekvensutrymmet i etern är en ändlig resurs och det förs politiska diskussioner i såväl Sverige som övriga Europa huruvida ett så stort frekvensspektrum ska användas till broadcastdistribution.

15 Teracom i samhälle och omvärld 11 Andra användningsområden, som mobilt bredband och mobil tv, konkurrerar om utrymmet. Digital-tv-övergången medför dock en avsevärd effektivisering av nyttjande av resursen, vilket gör det möjligt att använda samma frekvensutrymme till mellan sex och tio gånger fler kanaler. Digital radio utnyttjar på samma sätt utrymmet mer effektivt än analog radio. Övergång till digital-tv minskar vår elförbrukning Att driva rikstäckande marknät för tv-sändningar är en elintensiv verksamhet. Digitala tv-sändningar använder avsevärt mindre energi än analoga. De digitala sändarna har mindre värmeförluster och förbrukar mindre effekt per tjänst än de gamla analoga sändarna. Det innebär att Teracoms verksamhet efter nedsläckningen av det analoga marknätet blir betydligt mer energieffektivt. Samtidigt arbetar vi aktivt för att återvinna den spillvärme som tv-sändarna genererar. Teracom har utvecklat en teknisk lösning för att värma upp sändarstationernas lokaler med värmeförluster från sändarutrustningen och med radiatorvatten som värms upp av sändarnas kylvattensystem. Demontering av analoga tv-sändare När de analoga sändarna inte längre används, kommer de att skrotas. Sammanlagt berörs ett femtiotal anläggningar. Allt material från skrotningarna omhändertas av en rikstäckande certifierad återvinningsentreprenör. I december 2006 demonterades den första analoga sändarstationen. Komponenter som innehöll beryllium identifierades och demonterades i förväg och kylsystem tömdes på glykol. Sammanlagt resulterade demonteringen i nästan 30 ton metallskrot, varav närmare fyra ton koppar. Samtidigt frigjordes stora ytor på sändarstationerna som kan utnyttjas mer effektivt. Under år 2007 demonterades analoga tv-sändare på fem stationer omfattande totalt 145 ton skrot varav endast 1,1 ton gick till deponi. Kontroll av elektromagnetiska fält Vid radio- och tv-utsändningar skapas högfrekventa elektromagnetiska fält i anslutning till antennerna. Strålningen är knappt mätbar på marknivå, eftersom antennutrustningen är placerad högt upp i master och styrkan snabbt avtar i takt med avståndet. Teracom har personal som är specialutbildad för att uppmäta och tolka de elektromagnetiska värdena. I alla områden som är tillgängliga för allmänheten är strålningsnivån från Teracoms verksamhet mycket lägre än de rekommendationer som anges i riktlinjerna från ICNIRP, som utgör grunden för nuvarande EG-rekommendation på området. Rivning av analoga sändare/mängder i kg KTU Urrivningskoppar Koppar sekunda Rostfritt stålskrot 0 Batteriblyskrot Grovmässing 00 Diverse aluminium med järnskrot 4470 Blandskrot Blandkabel Rostfritt Aluminiumskrot Totalvikt Glykol 0 Deponi Elektronikskrot utan beryllium 839, Elektronikskrot med beryllium Antal anläggningar 5 Övrigt elektronikskrot under 2007 Elektronikskrot utan beryllium Elektronikskrot med beryllium 000

16 12 Styrelseordförande-ord Framtiden i egna händer Teracom är verksamt inom en bransch som har krävt och kommer att kräva stora investeringar i infrastruktur och kompetens. Programbolag, tv-tittare, radiolyssnare och företag ser nya kommunikationsmöjligheter i dagens och morgondagens teknik. Under 2007 levererade Teracom-koncernen sitt bästa resultat hittills. Företaget har en god soliditet och en mycket tillfredsställande avkastning på det egna kapitalet. Goda resultat fortsätter att vara en nödvändighet eftersom stora teknikskiften kommer att vara en naturlig del av vår framtid. Då gäller det att ha resurser för att utveckla vår infrastruktur i önskad riktning. Den nyligen avslutade och framgångsrika övergången till digital-tv är ett tydligt exempel på det. Vi har en unik ställning på marknaden. Förutsättningarna för koncernens verksamhet vad gäller paketering och distribution av radio och tv styrs till stora delar av politiska beslut och regleringar både på nationell och EU-nivå. Samtidigt har vi gått från en monopolliknande situation till en fullt konkurrensutsatt verksamhet. Idag konkurrerar marknätet med såväl satellit- och kabel-tv som tv via bredband. I detta läge, med en väl fungerande marknad, är det viktigt att politiska och myndighetsbeslut inte försämrar marknätets konkurrenskraft. Det gäller inte minst mot bakgrund av dagens snabba tekniska utveckling, som förändrar och utvecklar konkurrenssituationen. I en alltför reglerad värld finns det alltid risk för att marknadsutvecklingen springer ifrån regleringen, vilket kan få till följd att konkurrensen begränsas istället för att stimuleras. För att Teracom-koncernen ska fortsätta att leverera goda och långsiktiga vinster samt kunna erbjuda efterfrågade medie-

17 Styrelseordförande-ord 13 tjänster är det framförallt tre frågor som är centrala. Det är av stor vikt att beslut och praxis kring operatörsfrågan i marknätet, eventuella regleringar från tillsynsmyndigheter, samt ramverket för radions framtid faller på plats. Inom alla dessa områden är Teracom en viktig spelare och nu är det hög tid att spelplanen ritas upp så att alla aktörer vet förutsättningarna för sitt deltagande och vilka insatser som kommer att krävas. Operatörer i marknätet Riksdagen har enats om en ny lagstiftning som ska möjliggöra för fler betal-tv-operatörer i marknätet. Intentionen är att programbolagen genom överenskommelser ska skapa en teknisk samordning kring åtkomstkontroll och korthantering. Det är bra att det har fattats beslut om de övergripande ramarna för operatörer i marknätet. Nu följer en intressant tid för branschens aktörer i allmänhet och Boxer i synnerhet. Med ett mycket starkt varumärke och nöjda kunder har Boxer i dag ett gott utgångsläge med en etablerad och tydligt roll på marknaden. Boxers målsättning är att fortsätta vara den ledande betal-tv-operatören i Sverige framöver. Konkurrens på broadcastmarknaden Teracom är av PTS klassificerat som dominerande aktör. Klassificeringen bygger på EU-kommissionens tidigare reglering av marknaden för radio och tv. I november 2007 offentliggjorde EU-kommissionen resultatet av en ny översyn av regelverket som ligger till grund för e-komlagstiftningen. I samband med detta gjordes en omprövning av vilka marknader inom telekommarknaden som anses ha bristfällig konkurrens och som därigenom antas vara i behov av så kallad förhandsreglering. Resultatet av denna omprövning är att EU-kommissionen anser att marknaden för utsändning av radio och tv idag uppvisar sådan dynamik och konkurrens att den tas bort från listan. Vi på Teracom välkomnar beslutet och kommer att begära en omprövning av nuvarande reglering av radio- och tv-marknaden hos PTS. I förlängningen utgår vi från att klassificeringen av oss som dominerande aktör ska upphävas. Radion nästa område att sätta ner foten kring Radiolyssnandet är fortsatt högt och stabilt. Åtta av tio konsumenter lyssnar på radio en genomsnittlig dag. Radioföretagen prövar för närvarande nya distributionsformer för radio, till exempel webbradio och podradio kanaler som medför en ökad valfrihet för konsumenten. Idag sänder Teracom digital-radio i storstadsområdena och Luleå. Vi når cirka 35 procent av Sveriges hushåll. Men framtiden för digital-radion är osäker, trots att branschen vill digitalisera plattformen. Fördelarna med digital-radio är många inte minst när det handlar om att öka valfrihet, interaktivitet och upplevelsen hos lyssnarna. Jämfört med andra distributionssätt har den marksända radion en mycket viktig roll att fylla i termer av samhällsnytta. När olyckor eller katastrofer inträffar är det av stor vikt att det finns ett nationellt nät med hög driftsäkerhet som många har tillgång till i hemmet, i bilen, på landet och i sin telefon, så att viktig information når fram till allmänheten. Teracoms mål är att behålla den samhällsnyttan kombinerat med ökad valfrihet för radiolyssnarna genom att utveckla den digitala radion över hela landet. Framtiden i egna händer Många av de regulativa frågorna har stor inverkan på Teracoms kärnverksamhet inom broadcasting, ett område som även fortsättningsvis kommer att vara centralt för koncernen. Men, Teracom utvecklas och är i dag en framgångsrik medieoperatör som ser till att människor och företag har tillgång till en mångfald av medietjänster oberoende av tid och plats. Därför genomför vi nu stora satsningar inom tillväxtområden som digital kundkommunikation i butiker och offentliga miljöer samt inom bredbandsområdet. Dessa områden är en naturlig utveckling för oss då de ligger vår kompetens nära att utveckla, bygga och serva nät, samt vår långa erfarenhet att med hög kvalitet och säkerhet distribuera ljud och bild. Våra tillväxtområden utvecklas i snabb takt och här befinner vi oss på marknader som inte är lika reglerade som radio- och tvmarknaden. Därmed ligger framtiden i våra egna händer och det är upp till oss att styra utvecklingen så att vi kan nå våra uppsatta mål. Med en företagsledning som besitter stor affärsmässig kompetens i kombination med engagerade och kunniga medarbetare ser jag med tillförsikt framtiden an. Håkan Tidlund Styrelsens ordförande

18 14 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Teracom AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget avseende verksamhetsår Det gångna året i korthet Intäkterna ökade med 10 procent till MSEK (3 004) Rörelseresultatet förbättrades med 26 procent till 625 MSEK (495) Resultat efter skatt uppgår till 470 MSEK (354) MSEK en förbättring med 33 procent Avkastningen på eget kapital ökade till 26 procent (21 procent) Soliditeten stärktes till 48 procent (45 procent) Organisation och verksamhet i Teracom-koncernen, Teracom AB, är ett aktiebolag som till 100 procent ägs av svenska staten. Verksamheten bedrivs i Teracom AB och dotterbolaget Boxer TV-Access AB, som ägs till 70 procent av Teracom AB och 30 procent av 3i. Under året har det helägda dotterbolaget Teracom Components AB avyttrats. Teracom AB (Teracom) är en medieoperatör med egen infrastruktur som täcker i stort sett hela Sverige. Infrastrukturen består av ett utsändningsnät för radio och tv samt öppna regionala bredbandsnät som binds samman av ett stamnät med hög överföringshastighet. Bolagets radio- och tv-nät täcker upp till 99,8 procent av de svenska hushållen. Teracoms landsomfattande nät gör det möjligt att erbjuda en rad olika integrerade lösningar. Dessutom kan Teracom erbjuda inplaceringar i befintlig infrastruktur med tillhörande service. Till kunderna hör bland andra tv- och radiobolag, tjänsteleverantörer, mobiloperatörer och fastighetsbolag. Boxer Dotterbolaget Boxer TV-Access AB (Boxer) paketerar, marknadsför och säljer digitala betal-tv-abonnemang i det digitala marknätet i konkurrens med kabelnäts- och satellitoperatörer samt iptv-aktörer. Kunderna är hushållen i Sverige. Väsentliga händelser under år 2007 Övergången från analoga till digitala tv-sändningar i marknätet slutförs. Den 15 oktober är det analoga tv-nätet släckt i hela Sverige. Crister Fritzson tillträder som koncernchef och vd i moderbolaget, med målet att ytterligare marknadsanpassa verksamheten. Fyra externt rekryterade avdelningschefer och medlemmar i företagsledningen tillträder under året. Per Norman rekryteras som vd i Boxer TV-Access AB och tillträder under september Kristina Axberg Bohman, Maria Curman och Urban Lindskog väljs in i Teracoms styrelse. Dotterbolaget Teracom Components säljs per den 29 maj till Exirgruppen AB. Antalet Boxerabonnemang ökar under året med och uppgår vid årets slut till Boxer lanserar Boxer TV-Navigator, en utökad och förbättrad elektronisk programguide, EPG. Boxer TV-Navigator ger tillgång till sju dagars programinformation, möjlighet att söka och kategorisera tv-program samt automatisk inspelning av serier. Teracom och Boxer träffar en överenskommelse om att bygga ut Boxers täckning i marknätet via ett 60-tal mindre sändarstationer. Teracom får ett fortsatt och utökat förtroende som leverantör till Nokia Siemens Networks gällande underhåll och utbyggnad av delar av 3GIS infrastrukturnät för 3G-mobiltelefoni. Första fasen i arbetet med att leverera inplacerings- och överföringstjänster, för data- och mobiltelefoni via 450Mhz-frekvensbandet, till Nordisk Mobiltelefon Sverige AB slutförs. Teracom tecknar avtal med sex fastighetsägare om att leverera tjänster som internet, iptv och ip-telefoni genom ett öppet bredbandsnät. De olika affärerna innefattar ca lägenheter. Teracom tecknar en överenskommelse med Svenska Spel om att använda Teracoms nya lösning för digitala skyltar, Teracom Mediacast. I en första fas omfattas 150 av Svenska Spels ombud. Teracoms test av mobil tv med standarden DVB-H avslutas, med mycket gott resultat, som påvisar en efterfrågan av tjänsten. Boxer och Teracom genomför ett lyckat test av iptv bland boende i Nynäshamn och Växjö. TV Finland börjar sändas som en fri-tv-kanal i det digitala marknätet genom att en sjätte multiplex byggs ut i Mälardalen, Uppsala och Stockholm. Samtidigt börjar SVT sända hdtv i samma multiplex. Teracom inleder en två veckor lång provsändning av åtta danska radiokanaler i det digitala radionätet. Förbättringsarbeten genomförs i de digitala radionäten för att förbättra täckningen för digital-radions sändningar i Stockholm och Malmö. Under året bildar Boxer ett dotterbolag i Danmark Boxer-TV A/S med målet att bli betal-tv-operatör i det danska marknätet.

19 Förvaltningsberättelse 15 Kiruna/Kirunavaara Gällivare Pajala Älvsbyn Överkalix Kalix Arvidsjaur/Julträsk Östersund/Brattåsen Storuman Tåsjö Sollefteå/Multrå Skellefteå Lycksele/Knaften Vännäs/Granlundsberget Örnsköldsvik/Ås Ånge/Snöberg Sveg/Brickan Sundsvall/S Stadsberget Hudiksvall/Forsa Bollnäs Mora/Eldris Gävle/Skogmur Borlänge/Idkerberget Östhammar/Valö Uppsala/Vedyxa Sunne/Blåbärskullen Filipstad/Klockarhöjden Västerås/Lillhärad Karlstad/Sörmon Örebro/Lockhyttan Stockholm/Nacka Bäckefors Uddevalla/ Motala/Ervasteby Norrköping/Krokek Herrestad Skövde Trollhättan Jönköping/ Kisa Göteborg/ Bondberget Västervik/Fårhult Brudaremossen Borås/Dalsjöfors Nässjö Visby/Follingbo Finnveden Varberg/Grimeton Vislanda/Nydala Halmstad/Oskarström Emmaboda/Bälshult Helsingborg/Olympia Malmö/Jägersro Karlshamn Hörby/Sallerup Karlskrona/Vämö Teracoms rikstäckande nät av master och stationer. Teracoms bredbandsnoder. Riksdagen fattar beslut om en ny reglering av det digitala marknätet genom en ändring av Radio- och TV-lagen, något som bland annat omfattar Boxers roll. Framöver ska programbolagen gemensamt besluta om hur gemensamma funktioner ska regleras. Beslutet öppnar därmed upp för fler betal-tv-operatörer i marknätet. Det tidigare aviserade arbetet med att se över en eventuell försäljning av dotterbolaget Boxer avbryts. En orsak är riksdagens beslut om ändringar av Radio- och TV-lagen. Ytterligare en orsak är ägarens pågående arbete med att se över om Teracomkoncernen utgör ett långsiktigt innehav för staten eller ej. Enligt beslut i EU-kommissionen är marknaden för utsändning av radio och tv borttagen ur EU-kommissionens nya regelverk. Kommissionen fattar även beslut om de bakomliggande EUdirektiven, vilka styr lagstiftningen i Sverige inom elektronisk kommunikation. Regeringen fattar beslut om frekvensutrymmet för marksänd tv. Beslutet innebär att marknätet kan behålla sin starka position och att högupplöst tv (hdtv) och andra nya tjänster kan introduceras i framtiden. Redovisningssegment s intäkter och resultat delas in och redovisas i fyra segment: Tv och radio, Telekom, Betal-tv och Övrigt. Segmentet Tv och radio innefattar utsändningarna av tv och radio i marknätet och ingår i moderbolaget. De största kunderna är SVT, Boxer, SR och TV4. Segmentet Telekom, ingår i moderbolaget och innefattar tjänster inom bredband, inplaceringar och service, samt digital kundkommunikation. Segmentet Betaltv avser de produkter och tjänster som Boxer tillhandahåller. Segmentet Övrigt avser bland annat de produkter och tjänster

20 16 Förvaltningsberättelse som sorterat under dotterbolaget Teracom Components, som avyttrades under året. Mål och måluppfyllelse Ägaren har fastställt långsiktiga mål för Teracom-koncernens soliditet och avkastning på eget kapital. Målet att soliditeten ska uppgå till lägst 40 procent och avkastningen på eget kapital ska uppgå till lägst 10 procent. Vid utgången av år 2007 uppgick soliditeten till 48 procent (45 procent) och årets avkastning på eget kapital uppgick till 26 procent (21 procent). Teracom ska, när de finansiella målen är uppfyllda, sträva efter att kunna lämna en utdelning inom intervallet 40 till 60 procent av koncernens nettoresultat efter eliminering av minoritetsandelar. Trender och utsikter på mediemarknaden Tv Teracoms marknät har ca 29 procent av tv-marknaden i Sverige. Det råder hård konkurrens mellan olika operatörer som förmedlar sina tjänster över sina respektive tekniska plattformar med en fördelning på 29 procent för marknätet, 56 procent för kabelnät, 23 procent för satellit samt 7 procent för ip/bredbandsdistribution. Under året har iptv vuxit till en allt viktigare konkurrent till övriga plattformar som tidigare helt dominerat marknaden, och andelen förväntas öka under de närmaste åren. Konvergensen mellan tv, telefoni i olika former och bredband innebär att allt fler aktörer paketerar erbjudanden i kombinationer där tv utgör en del, så kallade double, triple och quattro play-erbjudanden. Vid utgången av år 2007 var tv-marknaden till drygt hälften digital. Efter övergången till digital-tv i marknätet är det i princip bara i kabelnäten som det fortfarande sänds analoga tv-signaler. I takt med att allt fler tittare byter ut sina tv-apparater mot skärmar förberedda för högupplösta tv-utsändningar (hdtv) och att programbolagen producerar allt mer hd-innehåll, kommer efterfrågan på utsändning av tv med bättre upplösning att öka. I detta avseende står koncernen väl rustad för den väntade utvecklingen. Den snabba utvecklingstakten inom tv-området har förändrat tittarnas konsumtionsmönster. Allt fler efterfrågar ett större kanalutbud. Det finns en rad tydliga trender. Nischkanalerna ökar sin andel av det totala tittandet. Allt mer sofistikerade hemmabioanläggningar gör att tittarna ställer högre krav på bild- och ljudkvalitet. Efterfrågan på användarstyrda lösningar, där tittaren själv kan välja när program ska konsumeras, ökar kraftigt. Digital-tv-övergången gör att frekvensutrymmet utnyttjas väsentligt mer effektivt, och Teracom kan i dag erbjuda mer än tio gånger fler kanaler i det digitala marknätet jämfört med det analoga. Det ligger också i linje med koncernens ambition att erbjuda ett utökat utbud av personligt anpassade medietjänster. Vid utgången av år 2007 finns fyra rikstäckande sändarnät och ett nät som täcker upp till 70 procent av hushållen (så kallade multiplex eller mux ). Varje med plats för 5 7 standard-tv-kanaler. I Stockholm, Mälardalen och Uppsala finns en sjätte multiplex som sänder finsk tv och SVT HD. Sändningarna i den sjätte multiplexen når ca 27 procent av de svenska hushållen. Regeringen beslutade i slutet av år 2007 att tv-branschen ska disponera frekvensutrymme för i första hand två nya sändarnät, varav ett i det frekvensband, där SVT1 tidigare sände (VHF). Det frigjorda frekvensutrymmet möjliggör introduktionen av en ny, modernare komprimeringsteknik i marknätet. Sedan digital-tv-nätet startade har komprimeringstekniken MPEG 2 använts. Med den moderna och mer effektiva komprimeringstekniken MPEG 4 kan flera standard-tv-kanaler och/eller hdtv-kanaler sändas i marknätet framöver. s infrastruktur öppnar även intressanta utvecklingsmöjligheter för Boxer, som har ett mycket starkt varumärke, hög kännedom och en kundrelation med över tv-abonnenter. Radio Radio sänds idag med en äldre analog teknik. En digital radioteknik gör det möjligt att sända fler kanaler med högre ljudkvalitet. Den ger också lyssnaren möjlighet att i högre utsträckning själv anpassa programutbudet. Samtidigt är framtiden för digital radio fortsatt oviss. Den förra regeringen beslöt i december 2006 att förlänga Sveriges Radios tillstånd att sända digital radio med ytterligare tre år. Sändningen sker i Teracoms nät och når 35 procent av de svenska hushållen. Under år 2008 kommer flera viktiga utredningar att slutföras gällande rikstäckande fm-radio, digital radio och framtidens radioutveckling. Nya tillstånd för kommersiell radio kommer att delas ut i slutet av år Under året ska också Radio- och TVverket leverera sin slutrapport gällande framtidens digitala radioteknik. Det återstår ännu att se hur och när radion kommer att digitaliseras. Teracom-koncernen kommer att vara en central aktör i utvecklingen.

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.

Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2. Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006 Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.1 Boxer Årsredovisning 2006 Ett fantastiskt 2006 med Boxer 4 Vårt 2006 i

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer