Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi 0.2 Statistikområde Taxering 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB), Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar, Örebro Kontaktperson: Olof Klingnéus, telefon: E-post: Webbplats: Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB), Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar, Örebro Kontaktperson: Olof Klingnéus, telefon: E-post: Webbplats: Uppgiftsskyldighet Underlag för undersökningen utgörs i huvudsak av till skatteförvaltningen inlämnade självdeklarationer, för vilka uppgiftsskyldighet föreligger. 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter Materialet innehåller inte några personuppgifter, endast uppgifter aggregerade till lägst kommunnivå.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 0.8 Gallringsföreskrifter Ej aktuellt. 0.9 EU-reglering EU-reglering saknas Syfte och historik Taxeringsutfallet ska ge en sammanfattning av inkomsttaxeringen för respektive år. Årlig sammanställning och publicering av likartat slag och likartad omfattning har gjorts sedan Publicering av uppgifter om utfallet av inkomsttaxering etc. gjordes även före Statistikanvändning Huvudanvändare är finansdepartementet och kommunsektorn Uppläggning och genomförande Redovisningen bygger på de uppgifter om taxeringen som SCB erhåller från Skatteverket efter avslutad taxeringsperiod i december året efter inkomståret. Uppgifterna utgörs av sammandrag (=summauppgifter) på kommunnivå. Den regionala placeringen för skattskyldiga fysiska personer bestäms av folkbokföringen den 1 november året före inkomståret Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar Innehållet i undersökningen anpassas årligen till förändringar i skattesystemet.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 1 Översikt Taxeringsutfallet ska ge en sammanfattning av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår. Underlag för undersökningen utgörs av material från Skatteverket. Resultaten redovisas i huvudsak som summauppgifter på riks-, läns- eller kommunnivå för det aktuella taxeringsåret (år t). Taxeringsarbetet år t avser inkomsterna under inkomståret (år t-1). Materialet innehåller uppgifter såväl om fysiska personer (privatpersoner och dödsbon) som juridiska personer (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar). Den regionala placeringen för skattskyldiga fysiska personer bestäms av folkbokföringen den 1 november året före inkomståret. Noteras bör att med kommun åsyftas här kategorier av skattskyldiga inom det geografiska området och inte kommunen som förvaltningsenhet. 1.1 Observationsstorheter SCB redovisar aggregerade data från Skatteverket för kategorierna (0) fysiska personer och dödsbon, (5) aktiebolag m.fl., (6) ekonomiska föreningar m.fl. samt (7) ideella föreningar m.fl. för respektive kommun enligt inkomstårets indelning (t-1) av landet i kommuner. Taxeringsutfallsregistret innehåller 4x291 enheter (avseende 290 kommuner samt ett för riket gemensamt taxeringsdistrikt) med uppgifter om taxering till statlig inkomstskatt med fördelning på olika inkomstkällor och avdrag, statligt beskattningsbar förvärvsinkomst och statlig skatt på förvärvsinkomst, inkomst av kapital (överskott) och skatt på kapitalinkomst, inkomst av kapital (underskott) och skattereduktion för kapitalunderskott, taxering till kommunal inkomstskatt med fördelning på olika inkomstkällor och avdrag, kommunalt taxerad och kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, kommunal inkomstskatt, allmän pensionsavgift, underlag för fastighetsskatt respektive fastighetsavgift med fördelning på olika typer av fastigheter, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift, särskilda löneskatter, avkastningsskatt, allmän löneavgift, arbetsmarknadsavgift, arbetsskadeavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift, sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, ökning av expansionsfond och expansionsfondsskatt samt underlag för nedsättning av egenavgifter. Vidare ingår uppgifter om kyrkoavgifter och begravningsavgift. Uppgifterna är fördelade mellan olika kategorier av skattskyldiga och redovisning sker i form av rikstotaler samt för län och kommuner.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Sveriges 290 kommuner enligt den regionala indelningen under inkomståret plus ett för riket gemensamt taxeringsdistri kt i kombination med fyra kategorier av skattskyldiga Dels en regional redovisning (kommun, län, hela riket), dels en redovisning efter typ av skattskyldiga (fysiska/juridiska personer/samtliga) Olika slag av inkomst, t.ex. överskott av tjänst, taxerad och beskattningsbar (förvärvs)inkomst Olika slag av avdrag, t.ex. allmänna avdrag och grundavdrag Fastighetsskatt och fastighetsavgift samt underlag för dessa Överskott och underskott av kapital samt debiterad skatt respektive beviljad skattereduktion Enskilda näringsidkares egenavgifter till socialförsäkringssystemet samt underlag för egenavgifter Avgifter till Svenska kyrkan Kr/tkr/mnkr (summa) samt i något fall kr per inkomsttagare (medelvärde) Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr respektive antal,

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus och åtta andra trossamfund samt antalet debiterade Begravningsavgift Olika slag av skattereduktioner Vissa antalsuppgifter, t.ex. uppgift om antalet fysiska o juridiska personer med taxerad inkomst större än noll summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Summa 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Resultat från statistikgrenen Taxeringsutfallet presenteras via följande kanaler: - För taxeringsåren fr.o.m finns vissa uppgifter på kommun-, läns- och riksnivå inlagda i den statistikdatabas som finns tillgänglig via SCB:s webbplats, - Sammandrag på riks-, läns- eller kommunnivå, - Produktsidan för Taxeringsutfallet på SCB:s webbplats, ämnesområde Offentlig ekonomi, - Vissa tabeller i SCB:s publikation Årsbok för Sveriges kommuner 20xx (OE01) samt - Vissa tabeller i Statistisk årsbok för Sverige 20xx (A01). Ett s.k. slutligt observationsregister sparas i en databastabell för respektive årgång. Tabellen innehåller uppgifter om inkomsttagarkategori per kommun enligt inkomstårets indelning. De olika inkomsttagarkategorierna utgörs av fysiska personer och dödsbon (kat. 0), aktiebolag etc. (kat. 5), ekonomiska föreningar etc. (kat. 6) samt slutligen ideella föreningar etc. (kat. 7). Kommunerna identifieras med hjälp av en fyrställig, regional kod helt enligt standard. Inkråmet i tabellen var vid taxeringen 2012 avseende inkomståret 2011 fördelat på cirka 120 kolumner med beloppsuppgifter samt ytterligare 15 kolumner med olika antalsuppgifter. Det totala antalet rader i tabellen för taxeringsåret 2012 uppgick till 1 164, dvs. fyra per kommun (förutom 290 kommuner också en fiktiv kommun som utgörs av ett för riket gemensamt taxeringsdistrikt). För mer detaljerad information om tabellinnehållet, se vidare under avsnitten 2.4 och 2.5 nedan. 1.4 Dokumentation och metadata Viss information redovisas i det statistiska meddelandet. En av statistiken finns tillgänglig via produktsidan på SCB:s webbplats under adressen, ämnesområde Offentlig ekonomi. Se även de dokument som reglerar Skatteverkets uppgiftslämnande under 2.4 nedan.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 2 Uppgiftsinsamling Underlag för undersökningen rörande ett visst taxeringsår lämnas i sin helhet av Skatteverket. 2.1 Ram och ramförfarande Sveriges kommuner enligt indelningen av landet i kommuner 2011 samt ett för riket gemensamt taxeringsdistrikt avseende skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet. 2.2 Urvalsförfarande Ej aktuellt, eftersom det är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Noteras bör att statistiken avser utfallet av inkomsttaxeringen och inte fysiska och juridiska personers faktiska inkomster etc. 2.4 Insamlingsförfarande Vilka uppgifter som ska ingå i Skatteverkets leverans till SCB läggs fast i en särskild överenskommelse inför varje nytt taxeringsår. Överenskommelsen (exklusive bilagor) har vid taxeringen 2012 (och i avkortad form) detta innehåll: Leverans av taxeringsuppgifter för 2012 års taxering Denna överenskommelse reglerar aviseringen av följande uppgifter för 2012 års taxering från Skatteverket till Statistiska Centralbyrån: - fil med sammandrag över taxerings- och debiteringsuppgifter (summafil, uppgifter på kommunnivå), TY1300X1 - fil med församlingsuppgifter, TY1500D1. Skatteverket levererar ovannämnda uppgifter till Statistiska Centralbyrån via e-transport. Leverans sker vecka

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Ett exemplar av denna skrivelse skickas tillbaka av Statistiska Centralbyrån till Skatteverket med påtecknande om samråd med eventuella ändringar. Enligt överenskommelse Databeredning Filen från Skatteverket görs om till en databastabell, varvid poster/rader som avser fysiska personer (kategorikod 1 4) kodas om och aggregeras till rader med kategorikod = 0. Den slutliga databastabellen, observationsregistret, innehåller därefter rader med kategorikoderna 0, 5, 6 och 7. Det för riket gemensamma taxeringsdistriktet som i den levererade filen har kommunkod = 0199 har vid bearbetningen fått den likaledes fiktiva kommunkoden Uttag görs av samtliga variabler i databastabellen. Med hjälp av Excel framställs ett totalsammandrag på riksnivå. Uppgifterna i sammandraget stäms av mot uppgifter från andra källor, i första hand den debiteringsstatistik och det sammandrag över taxeringar som Skatteverket tagit fram och som kunnat hämtas från Skatteverkets webbplats.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Med programvaran Excel beräknas summor av belopp och antal per redovisningsgrupp. 3.2 Redovisningsförfaranden Vissa uppgifter för taxeringsåren fr.o.m har lagts in i den statistikdatabas som finns tillgänglig via SCB:s webbplats, Vissa uppgifter finns också på produktsidan för Taxeringsutfallet på SCB:s webbplats,

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(64) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Register Taxeringsutfallet Rubrik Taxeringsutfallet Syfte/ En sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive år på kommunnivå. Övrigt Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån Kontaktperson Klingnéus, Olof Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Taxeringsutfallet Taxeringsutfallet Kalenderårsvariant Administrativt statiskt Taxeringsutfallet sammanfattar taxeringen för visst taxeringsår (år t) avseende inkomsterna året före (inkomståret, år t-1). Ingen sekretess råder. Handlingarna är allmänna och tillgängliga Registerversion Taxeringsår 2012 Syfte/ Mätinformation Objekttyp Standardnivå Organisation Juridisk person. Inkluderar privata och offentliga organisationer. Används när objektet avser den juridiska enheten totalt. Standard fastställd av SCB

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(64) Population Standardnivå Populationstyp Datum Kommuner inklusive en fiktiv kommun Kommuner i Sverige enligt inkomstårets indelning samt en fiktiv kommun avseende skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet. Register- och undersökningspopulation Variabler Allmän löneavgift Allmän löneavgift Allmän löneavgift är en avgift som debiterats fysiska personer som är enskilda näringsidkare. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet. Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete Allmän pensionsavgift betalas av den som haft inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete. Se även skattereduktion för allmän pensionsavgift.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(64) Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning Allmän pensionsavgift betalas av den som haft inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete. Se även skattereduktion för allmän pensionsavgift. Allmänna avdrag (Taxeringsutfallet) Allmänna avdrag (Taxeringsutfallet) Allmänna avdrag utgörs av avdrag för pensionssparande m.m. (huvudsakligen) samt avdrag för periodiskt understöd, enligt dom eller avtal, till tidigare make. Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Alliansmissionen Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Alliansmissionen Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Svenska Alliansmissionen.

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(64) Antal Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Ev Frikyrkan Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Ev Frikyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Evangeliska Frikyrkan Antal Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Frälsningsarmén Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Frälsningsarmén Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Frälsningsarmén. Antal

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(64) Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Metodistkyrkan Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Metodistkyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Metodistkyrkan i Sverige. Antal Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Rom-Kat kyrkan Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Rom-Kat kyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Romersk-Katolska kyrkan. Antal Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv Baptistsamf Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv Baptistsamf Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Svenska Baptistsamfundet.

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(64) Antal Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv Missionskyrkan Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv Missionskyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Svenska Missionskyrkan. Antal Antal Antal fys pers m beskattn.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv kyrkan Antal fys pers m beskattn.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv kyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Svenska kyrkan. Antal Antal

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(64) Antal fys/jur pers som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att dekl lämnats Antal fys/jur pers som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att dekl lämnats Antal fysiska och juridiska personer som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att deklaration lämnats (skönstaxering). Antal Antal Antal fys/jur personer med beskattn.bar förvärvsinkomst/inkomst större än noll Antal fys/jur personer med beskattn.bar förvärvsinkomst/inkomst större än noll Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll respektive juridiska personer med beskattningsbar inkomst större än noll. Antal Antal Antal fysiska personer med underskott av kapital Antal fysiska personer med underskott av kapital Antal fysiska personer med underskott av kapital vid den statliga kapitalinkomstbeskattningen.

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(64) Antal Antal Antal fysiska personer med överskott av kapital Antal fysiska personer med överskott av kapital Antal fysiska personer med överskott av kapital vid den statliga kapitalinkomstbeskattningen. Antal Antal Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt över övre skiktgräns Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt över övre skiktgräns Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster som överstiger den övre skiktgränsen. Antal Antal

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(64) Antal fysiska/juridiska personer med taxerad förvärvsinkomst/inkomst större än noll Antal fysiska/juridiska personer med taxerad förvärvsinkomst/inkomst större än noll Antal fysiska personer med taxerad förvärvsinkomst större än noll respektive juridiska personer med taxerad inkomst större än noll. Antal Antal Antal fysiska/juridiska personer som betalar statlig inkomstskatt Antal fysiska/juridiska personer som betalar statlig inkomstskatt Antal fysiska respektive antal juridiska personer som betalar statlig inkomstskatt. Antal Antal Arbetsmarknadsavgift Arbetsmarknadsavgift Arbetsmarknadsavgift är en avgift som debiterats fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet.

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(64) Arbetsskadeavgift Arbetsskadeavgift Arbetsskadeavgift är en avgift som debiterats fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet. Avgift till Evangeliska Frikyrkan Avgift till Evangeliska Frikyrkan Den avgift till det registrerade trossamfundet Evangeliska Frikyrkan som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer.

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(64) Avgift till Frälsningsarmén Avgift till Frälsningsarmén Den avgift till det registrerade trossamfundet Frälsningsarmén som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer. Avgift till Metodistkyrkan i Sverige Avgift till Metodistkyrkan i Sverige Den avgift till det registrerade trossamfundet Metodistkyrkan i Sverige som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer. Avgift till Romersk-Katolska kyrkan Avgift till Romersk-Katolska kyrkan Den avgift till det registrerade trossamfundet Romersk-katolska kyrkan som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer.

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(64) Avgift till Svenska Alliansmissionen Avgift till Svenska Alliansmissionen Den avgift till det registrerade trossamfundet Svenska Alliansmissionen som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer. Avgift till Svenska Baptistsamfundet Avgift till Svenska Baptistsamfundet Den avgift till det registrerade trossamfundet Svenska Baptistsamfundet som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer.

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(64) Avgift till Svenska kyrkan Avgift till Svenska kyrkan Avgift till det registrerade trossamfundet Svenska kyrkan. Avgiften utgår enligt en företrädesvis lokalt bestämd avgiftssats. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer utgör grund för avgiften. Avgift till Svenska Missionskyrkan Avgift till Svenska Missionskyrkan Den avgift till det registrerade trossamfundet Svenska Missionskyrkan som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer.

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(64) Begravningsavgift (Taxeringsutfallet) Begravningsavgift (Taxeringsutfallet) Avgift avseende begravningsverksamheten. Avgiften betalas företrädesvis till församlingar och samfälligheter inom Svenska kyrkan som vanligtvis är huvudman för verksamheten (undantag: Stockholm och Tranås där kommunerna är huvudmän). Avgiften uttas enligt en lokalt bestämd avgiftssats. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer utgör grund för avgiften. Beskattningsbar förvärvsinkomst/inkomst Beskattningsbar förvärvsinkomst/inkomst För fysiska personer utgörs beskattningsbar förvärvsinkomst av taxerad förvärvsinkomst minskad med grundavdrag och sjöinkomstavdrag. För juridiska personer sammanfaller beskattningsbar inkomst i stort sett med taxerad inkomst (ideella föreningar får dock göra grundavdrag). Efterlevandepensionsavgift Efterlevandepensionsavgift Efterlevandepensionsavgift är en avgift som debiterats fysiska

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(64) personer som har inkomst av näringsverksamhet. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet. Expansionsfondsskatt, debiterat belopp Expansionsfondsskatt, debiterat belopp Avsättning till expansionsfond är ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild firma och små aktiebolag likvärdiga. Skattskyldiga med enskild näringsverksamhet kan genom en avsättning till expansionsfond skjuta upp beskattningen till ett senare år, men de måste då betala expansionsfondsskatt på det avsatta beloppet. Expansionsfondsskatt, tillgodofört/tillgodoräknat belopp Expansionsfondsskatt, tillgodofört/tillgodoräknat belopp Avsättning till expansionsfond är ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild firma och små aktiebolag likvärdiga. Skattskyldiga med enskild näringsverksamhet kan genom en avsättning till expansionsfond skjuta upp beskattningen till ett senare år, men de måste då betala expansionsfondsskatt på det avsatta beloppet. Vid återförande av expansionsfond till beskattning betalas erlagd expansionsfondsskatt tillbaka (tillgodofört/tillgodoräknat belopp).

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(64) Föräldraförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgift är en avgift som debiterats fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet. Inkomstår Inkomstår Det kalenderår under vilket inkomsterna uppstod och för vilket skatter etc debiterades. Anger vilket inkomstår som avses. Referenstid 2011 Kalenderår Klassifikation/värdemängd Tid Version Årtal

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(64) Nivå Årtal, Ej aktuellt Kod för inkomsttagarkategori Kod för inkomsttagarkategori Inkomsttagarna är sammanförda till olika kategorier av skattskyldiga. Fysiska personer och dödsbon har förts till en kategori med kod=0, aktiebolag, sparbanker m.fl. till en kategori med kod=5, ekonomiska föreningar m.fl. till en kategori med kod=6 och ideella föreningar m.fl. till en kategori med kod=7. Enställig kod 0 Fysiska personer inklusive dödsbon 5 Aktiebolag, sparbanker m.fl. 6 Ekonomiska föreningar m.fl. 7 Ideella föreningar m.fl. Kommun Referenstid Klassifikation/värdemängd Version Nivå Kommun Regional indelning i kommuner. Enligt inkomstårets indelning Län, kommun, församling LKF / Län, kommuner och församlingar Kommun Ej aktuellt Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster Skatt som utgår med en av landsting respektive kommun fastställd andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(64) Skatten betalas endast av fysiska personer. Medgivet grundavdrag (Taxeringsutfallet) Medgivet grundavdrag (Taxeringsutfallet) Avdrag som får göras vid beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst. Avdraget reduceras om man inte bott eller stadigvarande vistats i Sverige hela året. Avdraget får aldrig vara högre än den taxerade förvärvsinkomsten minskad med avdraget för allmän pensionsavgift. Medgivet sjöinkomstavdrag Medgivet sjöinkomstavdrag Avdraget ges till den som haft sjöinkomst under inkomståret. Avdraget reduceras om det endast avser del av året.

28 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 28(64) Mervärdesskatt, debiterat belopp Mervärdesskatt, debiterat belopp Mervärdesskatt som inte debiteras på annat sätt (skattedeklaration). Textfill från Skatteverket Mervärdesskatt, tillgodofört belopp Mervärdesskatt, tillgodofört belopp Avdragsgill ingående mervärdesskatt som inte deklareras på annat sätt (skattedeklaration). Minskning av expansionsfond Minskning av expansionsfond Återförande av expansionsfond till beskattning. Se även Expansionsfondsskatt.

29 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 29(64) Regional nedsättning av egenavgifter Regional nedsättning av egenavgifter Den som bedriver näringsverksamhet inom stödområdet (i huvudsak norra Svealands inland och Norrlands inland) göra ytterligare ett avdrag från egenavgifterna. Om den skattskyldige även betalat arbetsgivaravgift för arbetstagare ger även det rätt till utvidgat avdrag. Sjukförsäkringsavgift Sjukförsäkringsavgift Sjukförsäkringsavgift är en avgift som debiterats fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet.

30 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 30(64) Skattereduktion för allmän pensionsavgift (Taxeringsutfallet) Skattereduktion för allmän pensionsavgift (Taxeringsutfallet) Skattereduktionen avser enbart fysiska personer. Skattereduktion för sjöinkomst Skattereduktion för sjöinkomst Den som inkomståret haft sjöinkomst får skattereduktion. Om sjöinkomsten avser del av året minskas reduktionen. Skattereduktion för underskott av kapital Skattereduktion för underskott av kapital Underskott av kapital ger rätt till skattereduktion.

31 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 31(64) Statlig fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % Statlig fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % Den del av den statliga fastighetsskatten som avser hyreshus/lokaler och som har en skattesats uppgående till 1,0 procent av underlaget. Avser fysiska och juridiska personer. Statlig fastighetsskatt, totalt Statlig fastighetsskatt, totalt Total fastighetsskatt avseende alla slag av beskattade fastigheter. Avser fysiska och juridiska personer.

32 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 32(64) Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster/inkomster Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster/inkomster Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster för fysiska personer och statlig inkomstskatt på inkomster för juridiska personer. Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster Överskott av kapital resulterar i en statlig skatt på kapitalinkomster. Avser fysiska personer. Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda Skattskyldig som har kostnader för tjänstepension för sina anställda ska betala särskild löneskatt på pensionskostnaderna. Avser fysiska och juridiska personer.

33 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 33(64) Särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie Särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie Skattskyldig som vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet gjort avdrag för egen pensionsförsäkringspremie ska betala särskild löneskatt. Avser fysiska personer. Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Skattskyldig ska oavsett ålder betala särskild löneskatt i stället för egenavgifter och allmän löneavgift om hon/han har överskott av passiv näringsverksamhet i Sverige eller i näringsverksamheten har redovisat ersättning som betalats ut enligt trygghetsförsäkring vid arbetsskada eller ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring.

34 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 34(64) Taxerad förvärvsinkomst, taxerad inkomst Taxerad förvärvsinkomst, taxerad inkomst Benämns taxerad förvärvsinkomst för fysiska personer och utgörs av summan av överskott av tjänst och överskott av näringsverksamhet minskad med allmänna avdrag. För juridiska personer utgörs den taxerade inkomsten av inkomst av näringsverksamhet. Underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 0 % Underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 0 % Underlag för beräkning av särskild löneskatt på egen pensionsförsäkringspremie i de fall där skatt inte ska påföras. Avser fysiska personer. Se vidare särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie. Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie där skatt inte påförs

35 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 35(64) Underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 24,26 % Underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 24,26 % Underlag för beräkning av särskild löneskatt på egen pensionsförsäkringspremie. Avser fysiska personer. Se vidare särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie. Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete, 7,0 % Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete, 7,0 % Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete. Avser fysiska personer. Se vidare allmän pensionsavgift. Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av anställning, 7,0 % Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av anställning, 7,0 % Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av anställning. Avser fysiska personer. Se vidare allmän pensionsavgift.

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009 Taxeringsåret 2010; inkomståret 2009 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2015, beskattningsår 2014 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2004; inkomståret 2003

Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2004; inkomståret 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(45) Olle Storm Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2; inkomståret 2003 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1

Läs mer

Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2005; inkomståret 2004

Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2005; inkomståret 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(40) Olle Storm Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2; inkomståret 2004 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1

Läs mer

Skatter och taxerade inkomster 2007

Skatter och taxerade inkomster 2007 STATISTISKA CENTRALYRÅN 1(14) Skatter och taxerade inkomster 2007 HE0110 (HE0107) Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Kommunalskatter 2015 OE0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Kommunalskatter 2017 OE0101

Kommunalskatter 2017 OE0101 NR/OEM 2016-12-19 1(7) Kommunalskatter 2017 OE0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2010/11 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

12 Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering

12 Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering Kapitel 12 413 12 Debitering av slutlig skatt enligt 2002 års taxering Sammanfattning Slutlig skatt enligt 2002 års taxering Av 11 kap. 9 SBL framgår

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2013/14 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Inkomster och skatter

Inkomster och skatter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Inkomster och skatter 2012 HE0110 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Skatter och taxerade inkomster 2005

Skatter och taxerade inkomster 2005 STATISTISKA CENTRALYRÅN 1(15) Skatter och taxerade inkomster 2005 HE0107 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Hushållens boende 2013

Hushållens boende 2013 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Hushållens boende 2013 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2014/15 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 ME0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2013 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2003 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(14) 2002 BE0001 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Allmänna val, valresultat

Allmänna val, valresultat Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Allmänna val, valresultat 2014 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2016 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten 109 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 MI0807 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING

STATISTIKENS FRAMTAGNING SCBDOK 4.2 TK1009 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (19) Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade 2014 ME0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Regionala räkenskaper 2010 NR0105

Regionala räkenskaper 2010 NR0105 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Regionala räkenskaper 2010 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten, Avsnitt 12 135 12 Beräkning av skatten 65 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677 683, SOU 1997:2, del II s 500 504 prop. 2004/05:1 prop. 2004/05:19 prop. 2005/06:44 12.1 Allmänt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Inkomster och skatter

Inkomster och skatter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Inkomster och skatter 2013 HE0110 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2014 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor. Allt färre medgavs skattereduktion under 2003. Minskad fastighetsskatt för kvinnor

Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor. Allt färre medgavs skattereduktion under 2003. Minskad fastighetsskatt för kvinnor HE 22 SM 0501 Korrigerad version Skatter och taxerade inkomster 2003 Individ- och taxeringshushållsuppgifter Taxes and taxable income 2003 I korta drag Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor Den

Läs mer

Inkomster och skatter, preliminär 2012 HE0110

Inkomster och skatter, preliminär 2012 HE0110 BV/EV 2013-10-09 1(15) Inkomster och skatter, preliminär 2012 HE0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2012

Skatteuträkningsbroschyren 2012 Skatteuträkningsbroschyren 2012 Inkomståret 2011 SKV 425 utgåva 18 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Sid Sid Sid 2 Nyheter

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Inkomster och skatter 2009

Inkomster och skatter 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Inkomster och skatter 2009 HE0110 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2012 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2012 HE0105 NR/OEM-Ö 2016-10-27 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2012 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Regionala räkenskaper 2012 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2010 AM0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2

Läs mer

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) 2015 AM0209 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, 2011 EN0304. Innehållsförteckning

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, 2011 EN0304. Innehållsförteckning RM/ET 2012-12-20 1(6) Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, kvartalsvis 2011 EN0304 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Kust, stränder och öar

Kust, stränder och öar Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Kust, stränder och öar Basuppgifter om kust, stränder och öar, samt Öar i Sverige 2013 MI0812 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2015 BO0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1999:1300 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 29 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (20) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2014 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Nettointäkter m.m. för jordbrukare 1998

Nettointäkter m.m. för jordbrukare 1998 Nettointäkter m.m. för jordbrukare 1998 JO0903 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE A.2 Statistikområde Jordbrukets ekonomi A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2016 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2015 BO0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Skatter och taxerade inkomster, preliminär 2009 HE0107

Skatter och taxerade inkomster, preliminär 2009 HE0107 BV/EV 2010-09-29 1(13) Skatter och taxerade inkomster, preliminär 2009 HE0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Skyddad natur 2007 MI0603

Skyddad natur 2007 MI0603 RM/MN 2008-12-04 1(6) Skyddad natur 2007 MI0603 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008

Energipriser på naturgas och el 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) 2008 EN0302 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer