Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi 0.2 Statistikområde Taxering 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB), Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar, Örebro Kontaktperson: Olof Klingnéus, telefon: E-post: Webbplats: 0.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB), Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar, Örebro Kontaktperson: Olof Klingnéus, telefon: E-post: Webbplats: 0.6 Uppgiftsskyldighet Underlag för undersökningen utgörs i huvudsak av till skatteförvaltningen inlämnade självdeklarationer, för vilka uppgiftsskyldighet föreligger. 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter Materialet innehåller inte några personuppgifter, endast uppgifter aggregerade till lägst kommunnivå.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 0.8 Gallringsföreskrifter Ej aktuellt. 0.9 EU-reglering EU-reglering saknas Syfte och historik Taxeringsutfallet ska ge en sammanfattning av inkomsttaxeringen för respektive år. Årlig sammanställning och publicering av likartat slag och likartad omfattning har gjorts sedan Publicering av uppgifter om utfallet av inkomsttaxering etc. gjordes även före Statistikanvändning Huvudanvändare är finansdepartementet och kommunsektorn Uppläggning och genomförande Redovisningen bygger på de uppgifter om taxeringen som SCB erhåller från Skatteverket efter avslutad taxeringsperiod i december året efter inkomståret. Uppgifterna utgörs av sammandrag (=summauppgifter) på kommunnivå. Den regionala placeringen för skattskyldiga fysiska personer bestäms av folkbokföringen den 1 november året före inkomståret Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar Innehållet i undersökningen anpassas årligen till förändringar i skattesystemet.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 1 Översikt Taxeringsutfallet ska ge en sammanfattning av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår. Underlag för undersökningen utgörs av material från Skatteverket. Resultaten redovisas i huvudsak som summauppgifter på riks-, läns- eller kommunnivå för det aktuella taxeringsåret (år t). Taxeringsarbetet år t avser inkomsterna under inkomståret (år t-1). Materialet innehåller uppgifter såväl om fysiska personer (privatpersoner och dödsbon) som juridiska personer (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar). Den regionala placeringen för skattskyldiga fysiska personer bestäms av folkbokföringen den 1 november året före inkomståret. Noteras bör att med kommun åsyftas här kategorier av skattskyldiga inom det geografiska området och inte kommunen som förvaltningsenhet. 1.1 Observationsstorheter SCB redovisar aggregerade data från Skatteverket för kategorierna (0) fysiska personer och dödsbon, (5) aktiebolag m.fl., (6) ekonomiska föreningar m.fl. samt (7) ideella föreningar m.fl. för respektive kommun enligt inkomstårets indelning (t-1) av landet i kommuner. Taxeringsutfallsregistret innehåller 4x291 enheter (avseende 290 kommuner samt ett för riket gemensamt taxeringsdistrikt) med uppgifter om taxering till statlig inkomstskatt med fördelning på olika inkomstkällor och avdrag, statligt beskattningsbar förvärvsinkomst och statlig skatt på förvärvsinkomst, inkomst av kapital (överskott) och skatt på kapitalinkomst, inkomst av kapital (underskott) och skattereduktion för kapitalunderskott, taxering till kommunal inkomstskatt med fördelning på olika inkomstkällor och avdrag, kommunalt taxerad och kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, kommunal inkomstskatt, allmän pensionsavgift, underlag för fastighetsskatt respektive fastighetsavgift med fördelning på olika typer av fastigheter, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift, särskilda löneskatter, avkastningsskatt, allmän löneavgift, arbetsmarknadsavgift, arbetsskadeavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift, sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, ökning av expansionsfond och expansionsfondsskatt samt underlag för nedsättning av egenavgifter. Vidare ingår uppgifter om kyrkoavgifter och begravningsavgift. Uppgifterna är fördelade mellan olika kategorier av skattskyldiga och redovisning sker i form av rikstotaler samt för län och kommuner.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Sveriges 290 kommuner enligt den regionala indelningen under inkomståret plus ett för riket gemensamt taxeringsdistri kt i kombination med fyra kategorier av skattskyldiga Dels en regional redovisning (kommun, län, hela riket), dels en redovisning efter typ av skattskyldiga (fysiska/juridiska personer/samtliga) Olika slag av inkomst, t.ex. överskott av tjänst, taxerad och beskattningsbar (förvärvs)inkomst Olika slag av avdrag, t.ex. allmänna avdrag och grundavdrag Fastighetsskatt och fastighetsavgift samt underlag för dessa Överskott och underskott av kapital samt debiterad skatt respektive beviljad skattereduktion Enskilda näringsidkares egenavgifter till socialförsäkringssystemet samt underlag för egenavgifter Avgifter till Svenska kyrkan Kr/tkr/mnkr (summa) samt i något fall kr per inkomsttagare (medelvärde) Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr respektive antal,

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus och åtta andra trossamfund samt antalet debiterade Begravningsavgift Olika slag av skattereduktioner Vissa antalsuppgifter, t.ex. uppgift om antalet fysiska o juridiska personer med taxerad inkomst större än noll summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Summa 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Resultat från statistikgrenen Taxeringsutfallet presenteras via följande kanaler: - För taxeringsåren fr.o.m finns vissa uppgifter på kommun-, läns- och riksnivå inlagda i den statistikdatabas som finns tillgänglig via SCB:s webbplats, - Sammandrag på riks-, läns- eller kommunnivå, - Produktsidan för Taxeringsutfallet på SCB:s webbplats, ämnesområde Offentlig ekonomi, - Vissa tabeller i SCB:s publikation Årsbok för Sveriges kommuner 20xx (OE01) samt - Vissa tabeller i Statistisk årsbok för Sverige 20xx (A01). Ett s.k. slutligt observationsregister sparas i en databastabell för respektive årgång. Tabellen innehåller uppgifter om inkomsttagarkategori per kommun enligt inkomstårets indelning. De olika inkomsttagarkategorierna utgörs av fysiska personer och dödsbon (kat. 0), aktiebolag etc. (kat. 5), ekonomiska föreningar etc. (kat. 6) samt slutligen ideella föreningar etc. (kat. 7). Kommunerna identifieras med hjälp av en fyrställig, regional kod helt enligt standard. Inkråmet i tabellen var vid taxeringen 2012 avseende inkomståret 2011 fördelat på cirka 120 kolumner med beloppsuppgifter samt ytterligare 15 kolumner med olika antalsuppgifter. Det totala antalet rader i tabellen för taxeringsåret 2012 uppgick till 1 164, dvs. fyra per kommun (förutom 290 kommuner också en fiktiv kommun som utgörs av ett för riket gemensamt taxeringsdistrikt). För mer detaljerad information om tabellinnehållet, se vidare under avsnitten 2.4 och 2.5 nedan. 1.4 Dokumentation och metadata Viss information redovisas i det statistiska meddelandet. En av statistiken finns tillgänglig via produktsidan på SCB:s webbplats under adressen, ämnesområde Offentlig ekonomi. Se även de dokument som reglerar Skatteverkets uppgiftslämnande under 2.4 nedan.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 2 Uppgiftsinsamling Underlag för undersökningen rörande ett visst taxeringsår lämnas i sin helhet av Skatteverket. 2.1 Ram och ramförfarande Sveriges kommuner enligt indelningen av landet i kommuner 2011 samt ett för riket gemensamt taxeringsdistrikt avseende skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet. 2.2 Urvalsförfarande Ej aktuellt, eftersom det är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Noteras bör att statistiken avser utfallet av inkomsttaxeringen och inte fysiska och juridiska personers faktiska inkomster etc. 2.4 Insamlingsförfarande Vilka uppgifter som ska ingå i Skatteverkets leverans till SCB läggs fast i en särskild överenskommelse inför varje nytt taxeringsår. Överenskommelsen (exklusive bilagor) har vid taxeringen 2012 (och i avkortad form) detta innehåll: Leverans av taxeringsuppgifter för 2012 års taxering Denna överenskommelse reglerar aviseringen av följande uppgifter för 2012 års taxering från Skatteverket till Statistiska Centralbyrån: - fil med sammandrag över taxerings- och debiteringsuppgifter (summafil, uppgifter på kommunnivå), TY1300X1 - fil med församlingsuppgifter, TY1500D1. Skatteverket levererar ovannämnda uppgifter till Statistiska Centralbyrån via e-transport. Leverans sker vecka

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Ett exemplar av denna skrivelse skickas tillbaka av Statistiska Centralbyrån till Skatteverket med påtecknande om samråd med eventuella ändringar. Enligt överenskommelse Databeredning Filen från Skatteverket görs om till en databastabell, varvid poster/rader som avser fysiska personer (kategorikod 1 4) kodas om och aggregeras till rader med kategorikod = 0. Den slutliga databastabellen, observationsregistret, innehåller därefter rader med kategorikoderna 0, 5, 6 och 7. Det för riket gemensamma taxeringsdistriktet som i den levererade filen har kommunkod = 0199 har vid bearbetningen fått den likaledes fiktiva kommunkoden Uttag görs av samtliga variabler i databastabellen. Med hjälp av Excel framställs ett totalsammandrag på riksnivå. Uppgifterna i sammandraget stäms av mot uppgifter från andra källor, i första hand den debiteringsstatistik och det sammandrag över taxeringar som Skatteverket tagit fram och som kunnat hämtas från Skatteverkets webbplats.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Med programvaran Excel beräknas summor av belopp och antal per redovisningsgrupp. 3.2 Redovisningsförfaranden Vissa uppgifter för taxeringsåren fr.o.m har lagts in i den statistikdatabas som finns tillgänglig via SCB:s webbplats, Vissa uppgifter finns också på produktsidan för Taxeringsutfallet på SCB:s webbplats,

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(64) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Register Taxeringsutfallet Rubrik Taxeringsutfallet Syfte/ En sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive år på kommunnivå. Övrigt Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån Kontaktperson Klingnéus, Olof Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Taxeringsutfallet Taxeringsutfallet Kalenderårsvariant Administrativt statiskt Taxeringsutfallet sammanfattar taxeringen för visst taxeringsår (år t) avseende inkomsterna året före (inkomståret, år t-1). Ingen sekretess råder. Handlingarna är allmänna och tillgängliga Registerversion Taxeringsår 2012 Syfte/ Mätinformation Objekttyp Standardnivå Organisation Juridisk person. Inkluderar privata och offentliga organisationer. Används när objektet avser den juridiska enheten totalt. Standard fastställd av SCB

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(64) Population Standardnivå Populationstyp Datum Kommuner inklusive en fiktiv kommun Kommuner i Sverige enligt inkomstårets indelning samt en fiktiv kommun avseende skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet. Register- och undersökningspopulation Variabler Allmän löneavgift Allmän löneavgift Allmän löneavgift är en avgift som debiterats fysiska personer som är enskilda näringsidkare. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet. Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete Allmän pensionsavgift betalas av den som haft inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete. Se även skattereduktion för allmän pensionsavgift.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(64) Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning Allmän pensionsavgift betalas av den som haft inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete. Se även skattereduktion för allmän pensionsavgift. Allmänna avdrag (Taxeringsutfallet) Allmänna avdrag (Taxeringsutfallet) Allmänna avdrag utgörs av avdrag för pensionssparande m.m. (huvudsakligen) samt avdrag för periodiskt understöd, enligt dom eller avtal, till tidigare make. Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Alliansmissionen Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Alliansmissionen Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Svenska Alliansmissionen.

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(64) Antal Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Ev Frikyrkan Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Ev Frikyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Evangeliska Frikyrkan Antal Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Frälsningsarmén Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Frälsningsarmén Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Frälsningsarmén. Antal

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(64) Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Metodistkyrkan Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Metodistkyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Metodistkyrkan i Sverige. Antal Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Rom-Kat kyrkan Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Rom-Kat kyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Romersk-Katolska kyrkan. Antal Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv Baptistsamf Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv Baptistsamf Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Svenska Baptistsamfundet.

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(64) Antal Antal Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv Missionskyrkan Antal fys pers m besk.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv Missionskyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Svenska Missionskyrkan. Antal Antal Antal fys pers m beskattn.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv kyrkan Antal fys pers m beskattn.bar förvärvsinkomst större än noll, medl i Sv kyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll och som tillhör Svenska kyrkan. Antal Antal

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(64) Antal fys/jur pers som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att dekl lämnats Antal fys/jur pers som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att dekl lämnats Antal fysiska och juridiska personer som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att deklaration lämnats (skönstaxering). Antal Antal Antal fys/jur personer med beskattn.bar förvärvsinkomst/inkomst större än noll Antal fys/jur personer med beskattn.bar förvärvsinkomst/inkomst större än noll Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst större än noll respektive juridiska personer med beskattningsbar inkomst större än noll. Antal Antal Antal fysiska personer med underskott av kapital Antal fysiska personer med underskott av kapital Antal fysiska personer med underskott av kapital vid den statliga kapitalinkomstbeskattningen.

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(64) Antal Antal Antal fysiska personer med överskott av kapital Antal fysiska personer med överskott av kapital Antal fysiska personer med överskott av kapital vid den statliga kapitalinkomstbeskattningen. Antal Antal Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt över övre skiktgräns Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt över övre skiktgräns Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster som överstiger den övre skiktgränsen. Antal Antal

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(64) Antal fysiska/juridiska personer med taxerad förvärvsinkomst/inkomst större än noll Antal fysiska/juridiska personer med taxerad förvärvsinkomst/inkomst större än noll Antal fysiska personer med taxerad förvärvsinkomst större än noll respektive juridiska personer med taxerad inkomst större än noll. Antal Antal Antal fysiska/juridiska personer som betalar statlig inkomstskatt Antal fysiska/juridiska personer som betalar statlig inkomstskatt Antal fysiska respektive antal juridiska personer som betalar statlig inkomstskatt. Antal Antal Arbetsmarknadsavgift Arbetsmarknadsavgift Arbetsmarknadsavgift är en avgift som debiterats fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet.

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(64) Arbetsskadeavgift Arbetsskadeavgift Arbetsskadeavgift är en avgift som debiterats fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet. Avgift till Evangeliska Frikyrkan Avgift till Evangeliska Frikyrkan Den avgift till det registrerade trossamfundet Evangeliska Frikyrkan som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer.

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(64) Avgift till Frälsningsarmén Avgift till Frälsningsarmén Den avgift till det registrerade trossamfundet Frälsningsarmén som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer. Avgift till Metodistkyrkan i Sverige Avgift till Metodistkyrkan i Sverige Den avgift till det registrerade trossamfundet Metodistkyrkan i Sverige som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer. Avgift till Romersk-Katolska kyrkan Avgift till Romersk-Katolska kyrkan Den avgift till det registrerade trossamfundet Romersk-katolska kyrkan som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer.

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(64) Avgift till Svenska Alliansmissionen Avgift till Svenska Alliansmissionen Den avgift till det registrerade trossamfundet Svenska Alliansmissionen som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer. Avgift till Svenska Baptistsamfundet Avgift till Svenska Baptistsamfundet Den avgift till det registrerade trossamfundet Svenska Baptistsamfundet som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer.

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(64) Avgift till Svenska kyrkan Avgift till Svenska kyrkan Avgift till det registrerade trossamfundet Svenska kyrkan. Avgiften utgår enligt en företrädesvis lokalt bestämd avgiftssats. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer utgör grund för avgiften. Avgift till Svenska Missionskyrkan Avgift till Svenska Missionskyrkan Den avgift till det registrerade trossamfundet Svenska Missionskyrkan som debiteras via skattsedeln. Avgiften beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten för berörda fysiska personer.

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(64) Begravningsavgift (Taxeringsutfallet) Begravningsavgift (Taxeringsutfallet) Avgift avseende begravningsverksamheten. Avgiften betalas företrädesvis till församlingar och samfälligheter inom Svenska kyrkan som vanligtvis är huvudman för verksamheten (undantag: Stockholm och Tranås där kommunerna är huvudmän). Avgiften uttas enligt en lokalt bestämd avgiftssats. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer utgör grund för avgiften. Beskattningsbar förvärvsinkomst/inkomst Beskattningsbar förvärvsinkomst/inkomst För fysiska personer utgörs beskattningsbar förvärvsinkomst av taxerad förvärvsinkomst minskad med grundavdrag och sjöinkomstavdrag. För juridiska personer sammanfaller beskattningsbar inkomst i stort sett med taxerad inkomst (ideella föreningar får dock göra grundavdrag). Efterlevandepensionsavgift Efterlevandepensionsavgift Efterlevandepensionsavgift är en avgift som debiterats fysiska

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(64) personer som har inkomst av näringsverksamhet. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet. Expansionsfondsskatt, debiterat belopp Expansionsfondsskatt, debiterat belopp Avsättning till expansionsfond är ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild firma och små aktiebolag likvärdiga. Skattskyldiga med enskild näringsverksamhet kan genom en avsättning till expansionsfond skjuta upp beskattningen till ett senare år, men de måste då betala expansionsfondsskatt på det avsatta beloppet. Expansionsfondsskatt, tillgodofört/tillgodoräknat belopp Expansionsfondsskatt, tillgodofört/tillgodoräknat belopp Avsättning till expansionsfond är ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild firma och små aktiebolag likvärdiga. Skattskyldiga med enskild näringsverksamhet kan genom en avsättning till expansionsfond skjuta upp beskattningen till ett senare år, men de måste då betala expansionsfondsskatt på det avsatta beloppet. Vid återförande av expansionsfond till beskattning betalas erlagd expansionsfondsskatt tillbaka (tillgodofört/tillgodoräknat belopp).

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(64) Föräldraförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgift är en avgift som debiterats fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet. Inkomstår Inkomstår Det kalenderår under vilket inkomsterna uppstod och för vilket skatter etc debiterades. Anger vilket inkomstår som avses. Referenstid 2011 Kalenderår Klassifikation/värdemängd Tid Version Årtal

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(64) Nivå Årtal, Ej aktuellt Kod för inkomsttagarkategori Kod för inkomsttagarkategori Inkomsttagarna är sammanförda till olika kategorier av skattskyldiga. Fysiska personer och dödsbon har förts till en kategori med kod=0, aktiebolag, sparbanker m.fl. till en kategori med kod=5, ekonomiska föreningar m.fl. till en kategori med kod=6 och ideella föreningar m.fl. till en kategori med kod=7. Enställig kod 0 Fysiska personer inklusive dödsbon 5 Aktiebolag, sparbanker m.fl. 6 Ekonomiska föreningar m.fl. 7 Ideella föreningar m.fl. Kommun Referenstid Klassifikation/värdemängd Version Nivå Kommun Regional indelning i kommuner. Enligt inkomstårets indelning Län, kommun, församling LKF / Län, kommuner och församlingar Kommun Ej aktuellt Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster Skatt som utgår med en av landsting respektive kommun fastställd andel av den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(64) Skatten betalas endast av fysiska personer. Medgivet grundavdrag (Taxeringsutfallet) Medgivet grundavdrag (Taxeringsutfallet) Avdrag som får göras vid beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst. Avdraget reduceras om man inte bott eller stadigvarande vistats i Sverige hela året. Avdraget får aldrig vara högre än den taxerade förvärvsinkomsten minskad med avdraget för allmän pensionsavgift. Medgivet sjöinkomstavdrag Medgivet sjöinkomstavdrag Avdraget ges till den som haft sjöinkomst under inkomståret. Avdraget reduceras om det endast avser del av året.

28 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 28(64) Mervärdesskatt, debiterat belopp Mervärdesskatt, debiterat belopp Mervärdesskatt som inte debiteras på annat sätt (skattedeklaration). Textfill från Skatteverket Mervärdesskatt, tillgodofört belopp Mervärdesskatt, tillgodofört belopp Avdragsgill ingående mervärdesskatt som inte deklareras på annat sätt (skattedeklaration). Minskning av expansionsfond Minskning av expansionsfond Återförande av expansionsfond till beskattning. Se även Expansionsfondsskatt.

29 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 29(64) Regional nedsättning av egenavgifter Regional nedsättning av egenavgifter Den som bedriver näringsverksamhet inom stödområdet (i huvudsak norra Svealands inland och Norrlands inland) göra ytterligare ett avdrag från egenavgifterna. Om den skattskyldige även betalat arbetsgivaravgift för arbetstagare ger även det rätt till utvidgat avdrag. Sjukförsäkringsavgift Sjukförsäkringsavgift Sjukförsäkringsavgift är en avgift som debiterats fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Motsvarande uppgift för juridiska personer ingår inte i Taxeringsutfallet.

30 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 30(64) Skattereduktion för allmän pensionsavgift (Taxeringsutfallet) Skattereduktion för allmän pensionsavgift (Taxeringsutfallet) Skattereduktionen avser enbart fysiska personer. Skattereduktion för sjöinkomst Skattereduktion för sjöinkomst Den som inkomståret haft sjöinkomst får skattereduktion. Om sjöinkomsten avser del av året minskas reduktionen. Skattereduktion för underskott av kapital Skattereduktion för underskott av kapital Underskott av kapital ger rätt till skattereduktion.

31 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 31(64) Statlig fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % Statlig fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % Den del av den statliga fastighetsskatten som avser hyreshus/lokaler och som har en skattesats uppgående till 1,0 procent av underlaget. Avser fysiska och juridiska personer. Statlig fastighetsskatt, totalt Statlig fastighetsskatt, totalt Total fastighetsskatt avseende alla slag av beskattade fastigheter. Avser fysiska och juridiska personer.

32 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 32(64) Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster/inkomster Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster/inkomster Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster för fysiska personer och statlig inkomstskatt på inkomster för juridiska personer. Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster Överskott av kapital resulterar i en statlig skatt på kapitalinkomster. Avser fysiska personer. Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda Skattskyldig som har kostnader för tjänstepension för sina anställda ska betala särskild löneskatt på pensionskostnaderna. Avser fysiska och juridiska personer.

33 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 33(64) Särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie Särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie Skattskyldig som vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet gjort avdrag för egen pensionsförsäkringspremie ska betala särskild löneskatt. Avser fysiska personer. Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Skattskyldig ska oavsett ålder betala särskild löneskatt i stället för egenavgifter och allmän löneavgift om hon/han har överskott av passiv näringsverksamhet i Sverige eller i näringsverksamheten har redovisat ersättning som betalats ut enligt trygghetsförsäkring vid arbetsskada eller ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring.

34 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 34(64) Taxerad förvärvsinkomst, taxerad inkomst Taxerad förvärvsinkomst, taxerad inkomst Benämns taxerad förvärvsinkomst för fysiska personer och utgörs av summan av överskott av tjänst och överskott av näringsverksamhet minskad med allmänna avdrag. För juridiska personer utgörs den taxerade inkomsten av inkomst av näringsverksamhet. Underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 0 % Underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 0 % Underlag för beräkning av särskild löneskatt på egen pensionsförsäkringspremie i de fall där skatt inte ska påföras. Avser fysiska personer. Se vidare särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie. Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie där skatt inte påförs

35 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 35(64) Underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 24,26 % Underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 24,26 % Underlag för beräkning av särskild löneskatt på egen pensionsförsäkringspremie. Avser fysiska personer. Se vidare särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie. Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete, 7,0 % Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete, 7,0 % Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete. Avser fysiska personer. Se vidare allmän pensionsavgift. Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av anställning, 7,0 % Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av anställning, 7,0 % Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av anställning. Avser fysiska personer. Se vidare allmän pensionsavgift.

Inkomster och skatter

Inkomster och skatter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Inkomster och skatter 2012 HE0110 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2011

Inkvarteringsstatistik 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Inkvarteringsstatistik 2011 NV1701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Hushållens ekonomi (HEK) 2007 HE0103

Hushållens ekonomi (HEK) 2007 HE0103 BV/EV 2009-02-19 1(26) Hushållens ekonomi (HEK) 2007 HE0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se 6 mars 2009 Hej Eftersom jag fått förtroendet att svara för servicen till förbundets företagarmedlemmar vill jag helt kort nämna hur nyhetsbrevet är uppbyggt. Brevet kommer ut i början av mars, juni, september

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 17 TAXERINGSÅR 2010 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 16 TAXERINGSÅR 2009 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 19 TAXERINGSÅR 2012 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2011 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST)

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Kvartal 2005 NV1006 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2013 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om det nya räkenskapsschemat TAXERINGSÅR 2008 SKV 324 utgåva 15 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer