Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2004; inkomståret 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2004; inkomståret 2003"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(45) Olle Storm Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2; inkomståret 2003 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem (*) 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok (*) (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK. OE0701_DO_2.doc

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(45) Olle Storm 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi 0.2 Statistikområde Taxering 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Ekonomistyrningsverket (ESV), Box , Stockholm Kontaktperson: Karl Bergstrand, telefon: , telefax: E-post: Webbplats: 0.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB), Offentlig ekonomi, Örebro Kontaktperson: Olle Storm, telefon: , telefax: E-post: alt. Webbplats: 0.6 Uppgiftsskyldighet Underlag för undersökningen utgörs i huvudsak av till skatteförvaltningen inlämnade självdeklarationer, för vilka uppgiftsskyldighet föreligger. 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter Materialet innehåller inte några personuppgifter, endast uppgifter aggregerade till lägst kommunnivå. 0.8 Gallringsföreskrifter Ej aktuellt. 0.9 EU-reglering EU-reglering saknas Syfte och historik OE0701_DO_2.doc

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(45) Olle Storm Taxeringsutfallet skall ge en sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive år. Årlig sammanställning och publicering av likartat slag och likartad omfattning har gjorts sedan Publicering av uppgifter om utfallet av inkomsttaxering etc. gjordes även före Statistikanvändning Huvudanvändare är finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket och kommunsektorn Uppläggning och genomförande Redovisningen bygger på de uppgifter om taxeringen som SCB erhåller från efter avslutad taxeringsperiod i december året efter inkomståret. Uppgifterna utgörs av sammandrag (=summauppgifter) på kommunnivå. De skattskyldigas regionala placering bestäms av folkbokföringen den 1 november året före inkomståret Planerade förändringar i kommande undersökningar Innehållet i undersökningen anpassas successivt till förändringar i skattesystemet. OE0701_DO_2.doc

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(45) Olle Storm 1 Översikt Taxeringsutfallet skall ge en sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive taxeringsår. Underlag för undersökningen utgörs av material från. Resultaten redovisas i huvudsak som summauppgifter på riks-, läns- eller kommunnivå för det aktuella taxeringsåret (år t). Taxeringsarbetet år t avser inkomsterna under respektive förmögenheterna vid utgången av inkomståret (år t-1). Materialet innehåller uppgifter såväl om fysiska personer (privatpersoner och dödsbon) som juridiska personer (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar). Noteras bör att med kommun åsyftas här det geografiska området, regionen, och inte kommunen som förvaltningsenhet. 1.1 Observationsstorheter Observationsstorhet är den regionala nivån kommun enligt inkomstårets indelning av landet i kommuner. I taxeringsutfallsregistret finns för varje kommun uppgifter om taxering till statlig inkomstskatt med fördelning på olika inkomstkällor och avdrag, statligt beskattningsbar förvärvsinkomst och statlig skatt på förvärvsinkomst, inkomst av kapital (överskott) och skatt på kapitalinkomst, inkomst av kapital (underskott) och skattereduktion för kapitalunderskott, taxering till kommunal inkomstskatt med fördelning på olika inkomstkällor och avdrag, kommunalt taxerad och kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, kommunal inkomstskatt, allmän pensionsavgift, skattepliktig förmögenhet och förmögenhetsskatt, fastighetsskatt med fördelning på olika typer av fastigheter, fastighetsskatt, särskilda löneskatter, avkastningsskatt, allmän löneavgift, arbetsmarknadsavgift, arbetsskadeavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift, sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, ökning av expansionsfond och expansionsfondsskatt samt nedsättning av egenavgifter. Vid taxeringen 2001, efter stat-kyrka-reformen, tillkom uppgifter om kyrkoavgift och begravningsavgift. Uppgifterna är fördelade mellan olika kategorier av skattskyldiga och redovisning sker i form av rikstotaler samt för län och kommuner. OE0701_DO_2.doc

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(45) Olle Storm 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Den regionala indelningen kommun (enligt inkomstårets indelning) Dels en regional redovisning (kommun, län, hela riket), dels en redovisning efter typ av skattskyldiga (fysiska/juridiska personer/samtliga) Olika slag av inkomst, t.ex. överskott av tjänst, taxerad och beskattningsbar (förvärvs)inkomst Olika slag av avdrag, t.ex. allmänna avdrag och grundavdrag Fastighetsskatt och fastighetsskatt Förmögenhetsskatt och förmögenhetsskatt Överskott och underskott av kapital samt debiterad skatt resp. beviljad skattereduktion Enskilda näringsidkares egenavgifter till socialförsäkringssystemet samt egenavgifter Avgifter till Svenska kyrkan och sju andra trossamfund samt antalet debiterade Kr/tkr/mnkr (summa) samt i något fall kr per inkomsttagare (medelvärde) Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr respektive antal, summa OE0701_DO_2.doc

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(45) Olle Storm Begravningsavgift Olika slag av skattereduktioner Vissa antalsuppgifter, t.ex. uppgift om antalet fysiska o juridiska personer med taxerad inkomst större än noll Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Summa 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Resultat från statistikgrenen Taxeringsutfallet presenteras via följande kanaler: - Statistiskt meddelande (SM), senaste utgåva Taxeringsutfallet 2 med beställningsnummer OE 21 SM 0501, - Vissa uppgifter på kommun-, läns- och riksnivå i Sveriges statistiska databaser (SSD) fr.o.m. taxeringsåret 1992, - Totalsammandrag på riksnivå som tillställs regeringen, finansdepartementet, och den statistikansvariga myndigheten Ekonomistyrningsverket, - Totalsammandrag på kommun- eller länsnivå efter beställning från berörd kommun etc. - Produktsidan för Taxeringsutfallet på SCB:s webbplats, ämnesområde Offentlig ekonomi, - Vissa tabeller i SCB:s publikation Årsbok för Sveriges kommuner, senaste utgåva Årsbok för Sveriges kommuner 2005 (OE01) samt - Vissa tabeller i Statistisk årsbok för Sverige, senaste utgåva Statistisk årsbok för Sverige 2005 (A01). Ett s.k. slutligt observationsregister sparas i en databastabell för respektive årgång. Tabellen innehåller uppgifter om inkomsttagarkategori per kommun enligt inkomstårets indelning. De olika inkomsttagarkategorierna utgörs av fysiska personer och dödsbon (kat. 0), aktiebolag etc. (kat. 5), ekonomiska föreningar etc. (kat. 6) samt slutligen ideella föreningar etc. (kat. 7). Kommunerna identifieras med hjälp av en fyrställig, regional kod helt enligt standard. Inkråmet i tabellen var vid taxeringen 2 avseende inkomståret 2003 fördelat på ca 100 kolumner med beloppsuppgifter samt ytterligare 15 kolumner med olika antalsuppgifter. Det totala antalet rader i tabellen för taxeringsåret 2 uppgick till 1 164, dvs. fyra per kommun (förutom 290 kommuner också en fiktiv kommun som utgörs av ett för riket gemensamt taxeringsdistrikt). För mer detaljerad information om tabellinnehållet, se vidare under avsnitten 2.4 och 2.5 nedan. 1.4 Dokumentation och metadata Viss information redovisas i det statistiska meddelandet. En Beskrivning av statistiken finns tillgänglig via produktsidan på SCB:s webbplats under adressen, ämnesområde OE0701_DO_2.doc

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(45) Olle Storm Offentlig ekonomi. Se även de dokument som reglerar s uppgiftslämnande under 2.4 nedan. OE0701_DO_2.doc

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(45) Olle Storm 2 Uppgiftsinsamling Underlag för undersökningen rörande ett visst taxeringsår lämnas i sin helhet av. 2.1 Ram och ramförfarande Observationsobjekt är den regionala eller territoriella indelningen kommun enligt inkomstårets (kända) indelning. Registrerade, granskade och godkända deklarationer från fysiska personer (privatpersoner etc.) och juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar etc.) summeras före leverans till SCB till kommunnivå. Undertäckning uppstår i de fall inkomster och förmögenheter undanhållits från beskattning. Någon risk för övertäckning synes inte föreligga. 2.2 Urvalsförfarande Ej aktuellt, eftersom det är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Se Insamlingsförfarande, pkt Insamlingsförfarande Vilka uppgifter som skall ingå i s leverans till SCB läggs fast i en särskild överenskommelse inför varje nytt taxeringsår. Överenskommelsen med bilagor har vid taxeringen 2 detta innehåll: Leverans av taxeringsuppgifter för 2 års taxering Denna överenskommelse reglerar aviseringen av följande uppgifter för 2 års taxering från till Statistiska Centralbyrån: - fil med sammandrag över taxerings- och debiteringsuppgifter (summaband, uppgifter på kommunnivå), TY1300X1 - fil med uppgifter om kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, sorterad stigande på läns-, kommun- och församlingskod samt på kod för icke territoriell församling, TY1500D1. levererar ovannämnda uppgifter till Statistiska Centralbyrån via e-transport. Leverans av TY1300X1 sker vecka Postbeskrivningar samt termförklaringar för TY1300X1, se bilaga 1. Specifikation av dataöverföring för TY1300X1, se bilaga 2. OE0701_DO_2.doc

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(45) Olle Storm Leverans av TY1500D1 görs vid samma tidpunkter som när taxeringsutfallet läggs ut på s webbplats, dvs. -12 augusti 2-9 september 2-7 oktober 2-30 november 2 Postbeskrivningar samt termförklaringar för TY1500D1, se bilaga 3. Specifikation av dataöverföring för TY1500D1, se bilaga 4. Kontaktpersoner: - Sakfrågor Monica Lövdahl, VE/Å, Ann-Marie Andersson, VE/Å, Systemtekniska frågor: Annika Metsävainio,IT/SYS, , Ann Katrin Olbers, IT/SYS, Driftfrågor: Per Sjöberg, IT/P, SCB - Sakfrågor Heather Bergdahl Olle Storm Andreas Giaever Tekniska frågor Håkan Johansson OE0701_DO_2.doc

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(45) Olle Storm Ett exemplar av denna skrivelse skickas tillbaka av Statistiska Centralbyrån till med påtecknande om samråd med eventuella ändringar. Enligt överenskommelse Ann-Marie Andersson Heather Bergdahl Bilaga 1 Klartextbeskrivning av termer i post TY1300X1-1 taxeringsår 2 Termnamn STAKET AR-D LAN-D KOM-D KATSCB-D SUM-TJ Beskrivning Startsymbol Inkomstår Länskod Kommunkod Grupp av skattskyldiga 1 = Folkbokförda fysiska personer 2 = Inte folkbokförda fysiska personer 3 = Dödsbon 4 = Skattskyldiga som saknar hemortskommun i riket 5 = Svenska aktiebolag, sparbanker, sparbankernas säkerhetskassa, svenska aktiefonder, svenska försäkringsanstalter som inte är aktiebolag och utländska juridiska personer 6 = Andra ekonomiska föreningar än sambruksföreningar, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, hypoteksföreningar samt juridiska personer som enligt författning (eller jämförligt sätt) bildats för att förvalta samfällighet och som ska betala skatt på inkomst 7 = Ideella föreningar och handelsbolag och övriga än ovannämnda Överskott av tjänst SUM-INRV-AKT SUM-INRV-HB-AKT Överskott av aktiv enskild näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag OE0701_DO_2.doc

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(45) Olle Storm SUM-INRV-PASS SUM-INRV-HB-PASS SUM-UNRV-AKT SUM-UNRV-HB-AKT SUM-UNRV-PASS SUM-UNRV-HB-PASS SUM-AVDR-ALLM SUM-TAX-FORV SUM-AVDR-GR SUM-AVDR-SJO-GR SUM-BESK-FORV SUM-OSKOTT-KAP SUM-USKOTT-KAP SUM-FORM-SKPL-POS SUM-FORM-SKPL-NEG Överskott av passiv enskild näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag Underskott av aktiv enskild näringsverksamhet Underskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag Underskott av passiv enskild näringsverksamhet Underskott av passiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag Allmänna avdrag Taxerad förvärvsinkomst/inkomst Medgivet grundavdrag Medgivet sjöinkomstavdrag Beskattningsbar förvärvsinkomst/inkomst Överskott av kapital Underskott av kapital Skattepliktig förmögenhet för skattskyldiga med beskattningsbar förmögenhet Underskott av förmögenhet för skattskyldiga med beskattningsbar förmögenhet SUM-FSK-HEL-SMA Underlag fastighetsskatt för småhus, 1,0 % SUM-FSK-HALV-SMA Underlag fastighetsskatt för småhus, 0,5 % SUM-FSK-UTL Underlag fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % SUM-FSK-HEL-HYR Underlag fastighetsskatt för hyreshus, 0,5% SUM-FSK-HALV-HYR Underlag fastighetsskatt för hyreshus, 0,25% SUM-FSK-LOKAL Underlag fastighetsskatt för hyreshus, lokal, 1,0 % SUM-FSK-INDUSTRI Underlag fastighetsskatt för industribyggnader/elproduktion, 0,5 % SUM-AVDR-PENS Avdrag för allmän pensionsavgift SUM-ULAG-P-A-AN Underlag för allman pensionsavgift på inkomst av anställning, 7,0 % SUM-ULAG-P-A-AF Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete, 7,0 % SUM-AVG-PENS-TJ SUM-AVG-PENS-AF Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete OE0701_DO_2.doc

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(45) Olle Storm SUM-SK-KINK-FORV SUM-SK-KINK-FO-200 SUM-SK-SINK-FORV SUM-SK-SINK-KAP SUM-SK-FORM SUM-SK-FAST Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster exkl. fast belopp Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, fast belopp Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster/inkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster Statlig förmögenhetsskatt Statlig fastighetsskatt totalt SUM-SK-FA-HEL-SMA Statlig fastighetsskatt för småhus, 1,0 % SUM-SK-FA-HALV-SMA Statlig fastighetsskatt för småhus, 0,5 % SUM-SK-FA-UTL Statlig fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % SUM-SK-FA-HEL-HYR Statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,5 % SUM-SK-FA-HALV-HYR Statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,25 % SUM-SK-FA-LOKAL Statlig fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % SUM-SK-FA-IND Statlig fastighetsskatt för industribyggnader/elproduktion 0,5 % SUM-SK-MVSDEB SUM-SK-MVSKRED SUM-AVG-BEGRAVNING SUM-AVG-SVKYRK Mervärdesskatt (debiterat belopp) Mervärdesskatt (tillgodofört belopp) Begravningsavgift Avgift till Svenska kyrkan SUM-AVG-SAMFUND1 Avgift till Svenska Missionskyrkan 1 % SUM-AVG-SAMFUND2 Avgift till Romersk-Katolska kyrkan 1 % SUM-AVG-SAMFUND3 Avgift till Svenska Alliansmissionen 1 % SUM-AVG-SAMFUND4 Avgift till Svenska Baptistsamfundet 1 % SUM-AVG-SAMFUND5 Avgift till Evangeliska Frikyrkan 1 % SUM-AVG-SAMFUND6 Avgift till Frälsningsarmén 1 % SUM-AVG-SAMFUND7 Avgift till Metodistkyrkan i Sverige 0,8 % SUM-FASTSKRED SUM-PENSSKRED SUM-KAPSKRED Skattereduktion för fastighetsskatt Skattereduktion för allmän pensionsavgift Skattereduktion för underskott av kapital OE0701_DO_2.doc

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(45) Olle Storm SUM-SJOSKRED SUM-BREDSKRED SUM-AKASSKRED SUM-FACKSKRED SUM-FORMSKRED SUM-ULAG-SLF SUM-ULAG-SLF2 SUM-AVG-SLF SUM-ULAG-SLP- SUM-SK-SLP-ANST Skattereduktion för sjöinkomst Skattereduktion för bredband Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa Skattereduktion för fackföreningsavgift Skattereduktion för förmögenhetsskatt Underlag för särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 24,26 % Underlag för särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 16,16 % Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda, 24,26 % Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda SUM-NRV-AVKAST15 Underlag för avkastningsskatt, 15 % SUM-NRV-AVKAST27 Underlag för avkastningsskatt, 27 % SUM-AVKAST-UTKAPF SUM-AVKAST-UTPENS SUM-SK-AVKAST SUM-ULAG-SJUKF1 SUM-ULAG-SJUKFEX1 SUM-ULAG-SJUKF2 Underlag för avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring, 27 % Underlag för avkastningsskatt på utländsk pensionsförsäkring, 15 % Avkastningsskatt Underlag för sjukförsäkringsavgift på inkomst lägre än 7,5 basbelopp eller enbart med högsta %-sats, 11,81 % Underlag för sjukförsäkringsavgift på inkomst lägre än 7,5 basbelopp och enbart med högsta %-sats, 9,53 % Underlag för sjukförsäkringsavgift på inkomst högre än 7,5 basbelopp, 11,81 % SUM-ULAG-ARBSKAD Underlag för arbetsskadeavgift, 0,68 % SUM-ULAG-ARBSKADEX Underlag för arbetsskadeavgift, 1,38 % SUM-ULAG-ARBM Underlag för arbetsmarknadsavgift, 1,16 % SUM-ULAG-ARBMEX1 Underlag för arbetsmarknadsavgift, 3,30 % SUM-ULAG-LONE Underlag för allmän löneavgift, 3,25 % OE0701_DO_2.doc

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(45) Olle Storm SUM-ULAG-LONEEX1 Underlag för allmän löneavgift, 2,69 % SUM-ULAG-EFTLPENS Underlag för efterlevandepensionsavgift, 1,70 % SUM-ULAG-ALDPENS Underlag för ålderspensionsavgift, 10,21 % SUM-ULAG-FORF Underlag för föräldraförsäkringsavgift, 2,20 % SUM-AVG-SJUKF SUM-AVG-ARBSKAD SUM-AVG-ARBM SUM-AVG-LONE SUM-AVG-EFTLPENS SUM-AVG-ALDPENS SUM-AVG-FORF SUM-EGENAVG-NEDS SUM-EGENAVG-REG SUM-ULAG-SLP-E-24 SUM-EJ-NRV-SLP-E SUM-SK-SLP-EGEN SUM-EXPAN-OKN SUM-EXPAN-MINSKN SUM-SK-EXPDEB SUM-SK-EXPKRED ANT-TAX-FORV ANT-BESK-FORV ANT-VARAV-SVKYRK ANT-VARAV-SAMFUND1 Sjukförsäkringsavgift Arbetsskadeavgift Arbetsmarknadsavgift Allmän löneavgift Efterlevandepensionsavgift Ålderspensionsavgift Föräldraförsäkringsavgift Generell nedsättning av egenavgifter Regional nedsättning av egenavgifter Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m., 24,26 % Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m. där avgift inte påförs Särskild löneskattavgift på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m. Ökning av expansionsfond Minskning av expansionsfond Expansionsfondsskatt (debiterat belopp) Expansionsfondsskatt (tillgodoräknat belopp) Antal fysiska/juridiska personer med taxerad förvärvsinkomst/inkomst > 0 kr Antal fysiska/juridiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst/inkomst > 0 kr Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska kyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska Missionskyrkan OE0701_DO_2.doc

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(45) Olle Storm ANT-VARAV-SAMFUND2 ANT-VARAV-SAMFUND3 ANT-VARAV-SAMFUND4 ANT-VARAV-SAMFUND5 ANT-VARAV-SAMFUND6 ANT-VARAV-SAMFUND7 ANT-OSKATT-KAP ANT-KAPTAX ANT-USKOTT-KAP ANT-SK-SINK ANT-SK-SINK-OVRE Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Romersk-Katolska kyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska Alliansmissionen Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska Baptistsamfundet Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Evangeliska Frikyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Frälsningsarmén Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Metodistkyrkan i Sverige Antal fysiska/juridiska personer med överskott av kapital > 0 kr Antal fysiska/juridiska personer som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att självdeklaration lämnats Antal fysiska/juridiska personer med underskott av kapital Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt på beskattningsbara inkomster som överstiger den övre skiktgränsen, kr. OE0701_DO_2.doc

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(45) Olle Storm 2.5 Databeredning Filen från görs om till en databastabell, varvid poster/rader som avser fysiska personer (kategorikod 1 4) kodas om och aggregeras till rader med kategorikod = 0. Den slutliga databastabellen, observationsregistret, innehåller därefter rader med kategorikoderna 0, 5, 6 och 7. Det för riket gemensamma taxeringsdistriktet som i den levererade filen har kommunkod = 0199 har vid bearbetningen fått den likaledes fiktiva kommunkoden Uttag görs av samtliga variabler i databastabellen. Med hjälp av Excel framställs ett totalsammandrag på riksnivå. Uppgifterna i sammandraget stäms av mot uppgifter från andra källor, i första hand den debiteringsstatistik och det sammandrag över taxeringar som tagit fram och som kunnat hämtas från s webbplats. OE0701_DO_2.doc

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(45) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn Taxeringsutfallet Beskrivning Taxeringsutfallet skall ge en sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive år. Statistiken utgörs av uppgifter på kommunnivå med fördelning efter olika typer av inkomsttagare. Version Namn TaxKomMS Beskrivning Innehåller samtliga uppgifter för respektive taxeringsår med fördelning efter kommun och inkomsttagarkategori Presentationstext Taxeringsutfallet; inkomst- och förmögenhetstaxering Registertyp administrativt register Presentationstext Taxeringsutfallet; inkomst- och förmögenhetstaxering Personregister nej Slutligt observationsregister ja Databas Namn TaxKom2 Presentationstext Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstax, tax.år 2/inkomstår 2003 Första tid 2 Referenstid År Senaste tid 2 OE0701_DO_2.doc

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(45) Beskrivning Innehåller samtliga uppgifter för taxeringsåret 2 med fördelning efter kommun och inkomsttagarkategori. Tillgänglighet Statistikanvändare kan få specialbearbetningar gjorda. Alla ingående uppgifter är tillgängliga för utlämnande. Tabell / flat fil Presentationstext Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstax, tax.år 2/inkomstår 2003 Objekttyp Summauppgifter från taxeringen per kommun och inkomsttagarkategori Beskrivning Taxerad inkomst, beskattningsbar inkomst, olika typer av avdrag, debiterade skatter och avgifter av olika slag, skattereduktioner samt vissa antalsuppgifter. Population Summauppgifter från taxeringen 2 fördelade efter samtliga kommuner enligt inkomstårets indelning respektive efter fysiska personer (kategori 0) och juridiska personer (kategori 5-7). Antal tabellrader / poster 1164 Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd inkomstår anger vilket inkomstår Kalenderår 2003 ej summerbar InkomstAr_Tax som avses regional kod för kommun enligt Fyrställig kod enligt Rikets indelningar, där Enligt inkomstårets indelning ej summerbar KommunKoderTax200 4 inkomstårets indelning de två första siffrorna anger länstillhörighet och de två sista kommunens löpnummer inom respektive län kod för Enställig kod ej summerbar KatKoderTax2 inkomsttagarkategori underskott av aktiv OE0701_DO_2.doc

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd enskild näringsverksamhet underskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag underskott av passiv enskild näringsverksamhet underskott av passiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag allmänna avdrag taxerad förvärvsinkomst (fys pers), taxerad inkomst (jur pers) medgivet grundavdrag medgivet sjöinkomstavdrag beskattningsbar förvärvsinkomst (fys pers), beskattningsbar inkomst (jur pers) underskott av kapital (avser fysiska personer) skattepliktig förmögenhet för skattskyldiga med beskattningsbar förmögenhet underskott av förmögenhet för skattskyldiga med OE0701_DO_2.doc

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd beskattningsbar förmögenhet fastighetsskatt för småhus, 1,0 % fastighetsskatt för småhus, 0,5 % fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % fastighetsskatt för hyreshus, 0,5 % fastighetsskatt för hyreshus, 0,25 % fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % fastighetsskatt för industribyggnader el elproduktion, 0,5 % avdrag för allmän pensionsavgift allmän pensionsavgift på inkomst av anställning allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster exkl fast belopp (endast fys OE0701_DO_2.doc

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd pers) kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, fast belopp (endast fys pers) statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster/inko mster statlig inkomstskatt på kapitalinkomster (endast för fysiska personer) statlig förmögenhetsskatt statlig fastighetsskatt, totalt statlig fastighetsskatt för småhus, 1,0 % statlig fastighetsskatt för småhus, 0,5 % statlig fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,5 % statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,25 % statlig fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % statlig fastighetsskatt för industribyggnader/elpr oduktion, 0,5 % mervärdesskatt, debiterat belopp mervärdesskatt, OE0701_DO_2.doc

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd tillgodofört belopp begravningsavgift (endast fysiska personer) avgift till Svenska kyrkan (endast fysiska personer) avgift till Romersk- Katolska kyrkan, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Svenska Alliansmissionen, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Svenska Baptistsamfundet, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Frälsningsarmén, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Metodistkyrkan i Sverige, 0,8 % (endast fysiska personer) skattereduktion för allmän pensionsavgift (endast fysiska personer) skattereduktion för underskott av kapital (endast fysiska personer) skattereduktion för sjöinkomst (endast fysiska personer) OE0701_DO_2.doc

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd skattereduktion för bredbandsanslutning skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa (endast fysiska personer) skattereduktion för fackföreningsavgift (endast fysiska personer) särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 24,26 % särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 16,16 % särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda, 24,26 % särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda avkastningsskatt, 15 % avkastningsskatt, 27 % avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring, 27 % OE0701_DO_2.doc

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd avkastningsskatt på utländsk pensionsförsäkring, 15 % avkastningsskatt sjukförsäkringsavgift på inkomst lägre än 7,5 basbelopp sjukförsäkringsavgift på inkomst högre än 7,5 basbelopp efterlevandepensionsav gift, 1,70 % ålderspensionsavgift, 10,21 % föräldraförsäkringsavgi ft, 2,20 % sjukförsäkringsavgift arbetsskadeavgift arbetsmarknadsavgift allmän löneavgift efterlevandepensionsav gift ålderspensionsavgift föräldraförsäkringsavgi ft OE0701_DO_2.doc

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd generell nedsättning av egenavgifter regional nedsättning av egenavgifter underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 24,26 % särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspre underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 0 % särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspre mie ökning av expansionsfond minskning av expansionsfond expansionsfondsskatt, debiterat belopp expansionsfondsskatt, tillgodofört/tillgodoräk nat belopp fysiska personer med överskott av kapital större än noll fys/jur pers som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att dekl lämnats mie, 24,26 % särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspre mie där skatt inte påförs fysiska och juridiska personer som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan summerbar antal AntalsuppgifterTax200 4 summerbar antal AntalsuppgifterTax200 4 OE0701_DO_2.doc

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd att deklaration lämnats fysiska personer med underskott av kapital summerbar antal AntalsuppgifterTax200 4 skattereduktion för fastighetsskatt (endast fysiska personer) arbetsskadeavgift, 1,38 % avgift till Evangeliska Frikyrkan, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Svenska Missionskyrkan, 1,0 % (avser endast fysiska personer) överskott av aktiv enskild näringsverksamhet överskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag överskott av kapital (tidigare Inkomst av kapital, endast fysiska personer) överskott av tjänst allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete, 7,0 % allmän pensionsavgift på inkomst av anställning, 7,0 % OE0701_DO_2.doc

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Mars 2013 Tabeller 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003. Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003. Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar JO 10 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-06 Jordbruksmarkens användning 2003 Definitiva uppgifter Use of agricultural land 2003 Final results I korta drag Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade

Läs mer

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG e EXPRESSEN GRANSKAR LÖRDAG 3 NOVEMBER 2007 HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG Kommun för kommun m Här är de tio billigaste bredbandsleverantörerna där du bor. m Uppgifterna kommer från Telepriskollen,

Läs mer