Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2004; inkomståret 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2004; inkomståret 2003"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(45) Olle Storm Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2; inkomståret 2003 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem (*) 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok (*) (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK. OE0701_DO_2.doc

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(45) Olle Storm 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi 0.2 Statistikområde Taxering 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Ekonomistyrningsverket (ESV), Box , Stockholm Kontaktperson: Karl Bergstrand, telefon: , telefax: E-post: Webbplats: 0.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB), Offentlig ekonomi, Örebro Kontaktperson: Olle Storm, telefon: , telefax: E-post: alt. Webbplats: 0.6 Uppgiftsskyldighet Underlag för undersökningen utgörs i huvudsak av till skatteförvaltningen inlämnade självdeklarationer, för vilka uppgiftsskyldighet föreligger. 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter Materialet innehåller inte några personuppgifter, endast uppgifter aggregerade till lägst kommunnivå. 0.8 Gallringsföreskrifter Ej aktuellt. 0.9 EU-reglering EU-reglering saknas Syfte och historik OE0701_DO_2.doc

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(45) Olle Storm Taxeringsutfallet skall ge en sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive år. Årlig sammanställning och publicering av likartat slag och likartad omfattning har gjorts sedan Publicering av uppgifter om utfallet av inkomsttaxering etc. gjordes även före Statistikanvändning Huvudanvändare är finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket och kommunsektorn Uppläggning och genomförande Redovisningen bygger på de uppgifter om taxeringen som SCB erhåller från efter avslutad taxeringsperiod i december året efter inkomståret. Uppgifterna utgörs av sammandrag (=summauppgifter) på kommunnivå. De skattskyldigas regionala placering bestäms av folkbokföringen den 1 november året före inkomståret Planerade förändringar i kommande undersökningar Innehållet i undersökningen anpassas successivt till förändringar i skattesystemet. OE0701_DO_2.doc

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(45) Olle Storm 1 Översikt Taxeringsutfallet skall ge en sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive taxeringsår. Underlag för undersökningen utgörs av material från. Resultaten redovisas i huvudsak som summauppgifter på riks-, läns- eller kommunnivå för det aktuella taxeringsåret (år t). Taxeringsarbetet år t avser inkomsterna under respektive förmögenheterna vid utgången av inkomståret (år t-1). Materialet innehåller uppgifter såväl om fysiska personer (privatpersoner och dödsbon) som juridiska personer (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar). Noteras bör att med kommun åsyftas här det geografiska området, regionen, och inte kommunen som förvaltningsenhet. 1.1 Observationsstorheter Observationsstorhet är den regionala nivån kommun enligt inkomstårets indelning av landet i kommuner. I taxeringsutfallsregistret finns för varje kommun uppgifter om taxering till statlig inkomstskatt med fördelning på olika inkomstkällor och avdrag, statligt beskattningsbar förvärvsinkomst och statlig skatt på förvärvsinkomst, inkomst av kapital (överskott) och skatt på kapitalinkomst, inkomst av kapital (underskott) och skattereduktion för kapitalunderskott, taxering till kommunal inkomstskatt med fördelning på olika inkomstkällor och avdrag, kommunalt taxerad och kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, kommunal inkomstskatt, allmän pensionsavgift, skattepliktig förmögenhet och förmögenhetsskatt, fastighetsskatt med fördelning på olika typer av fastigheter, fastighetsskatt, särskilda löneskatter, avkastningsskatt, allmän löneavgift, arbetsmarknadsavgift, arbetsskadeavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift, sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, ökning av expansionsfond och expansionsfondsskatt samt nedsättning av egenavgifter. Vid taxeringen 2001, efter stat-kyrka-reformen, tillkom uppgifter om kyrkoavgift och begravningsavgift. Uppgifterna är fördelade mellan olika kategorier av skattskyldiga och redovisning sker i form av rikstotaler samt för län och kommuner. OE0701_DO_2.doc

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(45) Olle Storm 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Den regionala indelningen kommun (enligt inkomstårets indelning) Dels en regional redovisning (kommun, län, hela riket), dels en redovisning efter typ av skattskyldiga (fysiska/juridiska personer/samtliga) Olika slag av inkomst, t.ex. överskott av tjänst, taxerad och beskattningsbar (förvärvs)inkomst Olika slag av avdrag, t.ex. allmänna avdrag och grundavdrag Fastighetsskatt och fastighetsskatt Förmögenhetsskatt och förmögenhetsskatt Överskott och underskott av kapital samt debiterad skatt resp. beviljad skattereduktion Enskilda näringsidkares egenavgifter till socialförsäkringssystemet samt egenavgifter Avgifter till Svenska kyrkan och sju andra trossamfund samt antalet debiterade Kr/tkr/mnkr (summa) samt i något fall kr per inkomsttagare (medelvärde) Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr respektive antal, summa OE0701_DO_2.doc

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(45) Olle Storm Begravningsavgift Olika slag av skattereduktioner Vissa antalsuppgifter, t.ex. uppgift om antalet fysiska o juridiska personer med taxerad inkomst större än noll Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Summa 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Resultat från statistikgrenen Taxeringsutfallet presenteras via följande kanaler: - Statistiskt meddelande (SM), senaste utgåva Taxeringsutfallet 2 med beställningsnummer OE 21 SM 0501, - Vissa uppgifter på kommun-, läns- och riksnivå i Sveriges statistiska databaser (SSD) fr.o.m. taxeringsåret 1992, - Totalsammandrag på riksnivå som tillställs regeringen, finansdepartementet, och den statistikansvariga myndigheten Ekonomistyrningsverket, - Totalsammandrag på kommun- eller länsnivå efter beställning från berörd kommun etc. - Produktsidan för Taxeringsutfallet på SCB:s webbplats, ämnesområde Offentlig ekonomi, - Vissa tabeller i SCB:s publikation Årsbok för Sveriges kommuner, senaste utgåva Årsbok för Sveriges kommuner 2005 (OE01) samt - Vissa tabeller i Statistisk årsbok för Sverige, senaste utgåva Statistisk årsbok för Sverige 2005 (A01). Ett s.k. slutligt observationsregister sparas i en databastabell för respektive årgång. Tabellen innehåller uppgifter om inkomsttagarkategori per kommun enligt inkomstårets indelning. De olika inkomsttagarkategorierna utgörs av fysiska personer och dödsbon (kat. 0), aktiebolag etc. (kat. 5), ekonomiska föreningar etc. (kat. 6) samt slutligen ideella föreningar etc. (kat. 7). Kommunerna identifieras med hjälp av en fyrställig, regional kod helt enligt standard. Inkråmet i tabellen var vid taxeringen 2 avseende inkomståret 2003 fördelat på ca 100 kolumner med beloppsuppgifter samt ytterligare 15 kolumner med olika antalsuppgifter. Det totala antalet rader i tabellen för taxeringsåret 2 uppgick till 1 164, dvs. fyra per kommun (förutom 290 kommuner också en fiktiv kommun som utgörs av ett för riket gemensamt taxeringsdistrikt). För mer detaljerad information om tabellinnehållet, se vidare under avsnitten 2.4 och 2.5 nedan. 1.4 Dokumentation och metadata Viss information redovisas i det statistiska meddelandet. En Beskrivning av statistiken finns tillgänglig via produktsidan på SCB:s webbplats under adressen, ämnesområde OE0701_DO_2.doc

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(45) Olle Storm Offentlig ekonomi. Se även de dokument som reglerar s uppgiftslämnande under 2.4 nedan. OE0701_DO_2.doc

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(45) Olle Storm 2 Uppgiftsinsamling Underlag för undersökningen rörande ett visst taxeringsår lämnas i sin helhet av. 2.1 Ram och ramförfarande Observationsobjekt är den regionala eller territoriella indelningen kommun enligt inkomstårets (kända) indelning. Registrerade, granskade och godkända deklarationer från fysiska personer (privatpersoner etc.) och juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar etc.) summeras före leverans till SCB till kommunnivå. Undertäckning uppstår i de fall inkomster och förmögenheter undanhållits från beskattning. Någon risk för övertäckning synes inte föreligga. 2.2 Urvalsförfarande Ej aktuellt, eftersom det är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Se Insamlingsförfarande, pkt Insamlingsförfarande Vilka uppgifter som skall ingå i s leverans till SCB läggs fast i en särskild överenskommelse inför varje nytt taxeringsår. Överenskommelsen med bilagor har vid taxeringen 2 detta innehåll: Leverans av taxeringsuppgifter för 2 års taxering Denna överenskommelse reglerar aviseringen av följande uppgifter för 2 års taxering från till Statistiska Centralbyrån: - fil med sammandrag över taxerings- och debiteringsuppgifter (summaband, uppgifter på kommunnivå), TY1300X1 - fil med uppgifter om kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, sorterad stigande på läns-, kommun- och församlingskod samt på kod för icke territoriell församling, TY1500D1. levererar ovannämnda uppgifter till Statistiska Centralbyrån via e-transport. Leverans av TY1300X1 sker vecka Postbeskrivningar samt termförklaringar för TY1300X1, se bilaga 1. Specifikation av dataöverföring för TY1300X1, se bilaga 2. OE0701_DO_2.doc

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(45) Olle Storm Leverans av TY1500D1 görs vid samma tidpunkter som när taxeringsutfallet läggs ut på s webbplats, dvs. -12 augusti 2-9 september 2-7 oktober 2-30 november 2 Postbeskrivningar samt termförklaringar för TY1500D1, se bilaga 3. Specifikation av dataöverföring för TY1500D1, se bilaga 4. Kontaktpersoner: - Sakfrågor Monica Lövdahl, VE/Å, Ann-Marie Andersson, VE/Å, Systemtekniska frågor: Annika Metsävainio,IT/SYS, , Ann Katrin Olbers, IT/SYS, Driftfrågor: Per Sjöberg, IT/P, SCB - Sakfrågor Heather Bergdahl Olle Storm Andreas Giaever Tekniska frågor Håkan Johansson OE0701_DO_2.doc

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(45) Olle Storm Ett exemplar av denna skrivelse skickas tillbaka av Statistiska Centralbyrån till med påtecknande om samråd med eventuella ändringar. Enligt överenskommelse Ann-Marie Andersson Heather Bergdahl Bilaga 1 Klartextbeskrivning av termer i post TY1300X1-1 taxeringsår 2 Termnamn STAKET AR-D LAN-D KOM-D KATSCB-D SUM-TJ Beskrivning Startsymbol Inkomstår Länskod Kommunkod Grupp av skattskyldiga 1 = Folkbokförda fysiska personer 2 = Inte folkbokförda fysiska personer 3 = Dödsbon 4 = Skattskyldiga som saknar hemortskommun i riket 5 = Svenska aktiebolag, sparbanker, sparbankernas säkerhetskassa, svenska aktiefonder, svenska försäkringsanstalter som inte är aktiebolag och utländska juridiska personer 6 = Andra ekonomiska föreningar än sambruksföreningar, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, hypoteksföreningar samt juridiska personer som enligt författning (eller jämförligt sätt) bildats för att förvalta samfällighet och som ska betala skatt på inkomst 7 = Ideella föreningar och handelsbolag och övriga än ovannämnda Överskott av tjänst SUM-INRV-AKT SUM-INRV-HB-AKT Överskott av aktiv enskild näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag OE0701_DO_2.doc

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(45) Olle Storm SUM-INRV-PASS SUM-INRV-HB-PASS SUM-UNRV-AKT SUM-UNRV-HB-AKT SUM-UNRV-PASS SUM-UNRV-HB-PASS SUM-AVDR-ALLM SUM-TAX-FORV SUM-AVDR-GR SUM-AVDR-SJO-GR SUM-BESK-FORV SUM-OSKOTT-KAP SUM-USKOTT-KAP SUM-FORM-SKPL-POS SUM-FORM-SKPL-NEG Överskott av passiv enskild näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag Underskott av aktiv enskild näringsverksamhet Underskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag Underskott av passiv enskild näringsverksamhet Underskott av passiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag Allmänna avdrag Taxerad förvärvsinkomst/inkomst Medgivet grundavdrag Medgivet sjöinkomstavdrag Beskattningsbar förvärvsinkomst/inkomst Överskott av kapital Underskott av kapital Skattepliktig förmögenhet för skattskyldiga med beskattningsbar förmögenhet Underskott av förmögenhet för skattskyldiga med beskattningsbar förmögenhet SUM-FSK-HEL-SMA Underlag fastighetsskatt för småhus, 1,0 % SUM-FSK-HALV-SMA Underlag fastighetsskatt för småhus, 0,5 % SUM-FSK-UTL Underlag fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % SUM-FSK-HEL-HYR Underlag fastighetsskatt för hyreshus, 0,5% SUM-FSK-HALV-HYR Underlag fastighetsskatt för hyreshus, 0,25% SUM-FSK-LOKAL Underlag fastighetsskatt för hyreshus, lokal, 1,0 % SUM-FSK-INDUSTRI Underlag fastighetsskatt för industribyggnader/elproduktion, 0,5 % SUM-AVDR-PENS Avdrag för allmän pensionsavgift SUM-ULAG-P-A-AN Underlag för allman pensionsavgift på inkomst av anställning, 7,0 % SUM-ULAG-P-A-AF Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete, 7,0 % SUM-AVG-PENS-TJ SUM-AVG-PENS-AF Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete OE0701_DO_2.doc

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(45) Olle Storm SUM-SK-KINK-FORV SUM-SK-KINK-FO-200 SUM-SK-SINK-FORV SUM-SK-SINK-KAP SUM-SK-FORM SUM-SK-FAST Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster exkl. fast belopp Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, fast belopp Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster/inkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster Statlig förmögenhetsskatt Statlig fastighetsskatt totalt SUM-SK-FA-HEL-SMA Statlig fastighetsskatt för småhus, 1,0 % SUM-SK-FA-HALV-SMA Statlig fastighetsskatt för småhus, 0,5 % SUM-SK-FA-UTL Statlig fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % SUM-SK-FA-HEL-HYR Statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,5 % SUM-SK-FA-HALV-HYR Statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,25 % SUM-SK-FA-LOKAL Statlig fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % SUM-SK-FA-IND Statlig fastighetsskatt för industribyggnader/elproduktion 0,5 % SUM-SK-MVSDEB SUM-SK-MVSKRED SUM-AVG-BEGRAVNING SUM-AVG-SVKYRK Mervärdesskatt (debiterat belopp) Mervärdesskatt (tillgodofört belopp) Begravningsavgift Avgift till Svenska kyrkan SUM-AVG-SAMFUND1 Avgift till Svenska Missionskyrkan 1 % SUM-AVG-SAMFUND2 Avgift till Romersk-Katolska kyrkan 1 % SUM-AVG-SAMFUND3 Avgift till Svenska Alliansmissionen 1 % SUM-AVG-SAMFUND4 Avgift till Svenska Baptistsamfundet 1 % SUM-AVG-SAMFUND5 Avgift till Evangeliska Frikyrkan 1 % SUM-AVG-SAMFUND6 Avgift till Frälsningsarmén 1 % SUM-AVG-SAMFUND7 Avgift till Metodistkyrkan i Sverige 0,8 % SUM-FASTSKRED SUM-PENSSKRED SUM-KAPSKRED Skattereduktion för fastighetsskatt Skattereduktion för allmän pensionsavgift Skattereduktion för underskott av kapital OE0701_DO_2.doc

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(45) Olle Storm SUM-SJOSKRED SUM-BREDSKRED SUM-AKASSKRED SUM-FACKSKRED SUM-FORMSKRED SUM-ULAG-SLF SUM-ULAG-SLF2 SUM-AVG-SLF SUM-ULAG-SLP- SUM-SK-SLP-ANST Skattereduktion för sjöinkomst Skattereduktion för bredband Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa Skattereduktion för fackföreningsavgift Skattereduktion för förmögenhetsskatt Underlag för särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 24,26 % Underlag för särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 16,16 % Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda, 24,26 % Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda SUM-NRV-AVKAST15 Underlag för avkastningsskatt, 15 % SUM-NRV-AVKAST27 Underlag för avkastningsskatt, 27 % SUM-AVKAST-UTKAPF SUM-AVKAST-UTPENS SUM-SK-AVKAST SUM-ULAG-SJUKF1 SUM-ULAG-SJUKFEX1 SUM-ULAG-SJUKF2 Underlag för avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring, 27 % Underlag för avkastningsskatt på utländsk pensionsförsäkring, 15 % Avkastningsskatt Underlag för sjukförsäkringsavgift på inkomst lägre än 7,5 basbelopp eller enbart med högsta %-sats, 11,81 % Underlag för sjukförsäkringsavgift på inkomst lägre än 7,5 basbelopp och enbart med högsta %-sats, 9,53 % Underlag för sjukförsäkringsavgift på inkomst högre än 7,5 basbelopp, 11,81 % SUM-ULAG-ARBSKAD Underlag för arbetsskadeavgift, 0,68 % SUM-ULAG-ARBSKADEX Underlag för arbetsskadeavgift, 1,38 % SUM-ULAG-ARBM Underlag för arbetsmarknadsavgift, 1,16 % SUM-ULAG-ARBMEX1 Underlag för arbetsmarknadsavgift, 3,30 % SUM-ULAG-LONE Underlag för allmän löneavgift, 3,25 % OE0701_DO_2.doc

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(45) Olle Storm SUM-ULAG-LONEEX1 Underlag för allmän löneavgift, 2,69 % SUM-ULAG-EFTLPENS Underlag för efterlevandepensionsavgift, 1,70 % SUM-ULAG-ALDPENS Underlag för ålderspensionsavgift, 10,21 % SUM-ULAG-FORF Underlag för föräldraförsäkringsavgift, 2,20 % SUM-AVG-SJUKF SUM-AVG-ARBSKAD SUM-AVG-ARBM SUM-AVG-LONE SUM-AVG-EFTLPENS SUM-AVG-ALDPENS SUM-AVG-FORF SUM-EGENAVG-NEDS SUM-EGENAVG-REG SUM-ULAG-SLP-E-24 SUM-EJ-NRV-SLP-E SUM-SK-SLP-EGEN SUM-EXPAN-OKN SUM-EXPAN-MINSKN SUM-SK-EXPDEB SUM-SK-EXPKRED ANT-TAX-FORV ANT-BESK-FORV ANT-VARAV-SVKYRK ANT-VARAV-SAMFUND1 Sjukförsäkringsavgift Arbetsskadeavgift Arbetsmarknadsavgift Allmän löneavgift Efterlevandepensionsavgift Ålderspensionsavgift Föräldraförsäkringsavgift Generell nedsättning av egenavgifter Regional nedsättning av egenavgifter Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m., 24,26 % Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m. där avgift inte påförs Särskild löneskattavgift på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m. Ökning av expansionsfond Minskning av expansionsfond Expansionsfondsskatt (debiterat belopp) Expansionsfondsskatt (tillgodoräknat belopp) Antal fysiska/juridiska personer med taxerad förvärvsinkomst/inkomst > 0 kr Antal fysiska/juridiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst/inkomst > 0 kr Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska kyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska Missionskyrkan OE0701_DO_2.doc

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(45) Olle Storm ANT-VARAV-SAMFUND2 ANT-VARAV-SAMFUND3 ANT-VARAV-SAMFUND4 ANT-VARAV-SAMFUND5 ANT-VARAV-SAMFUND6 ANT-VARAV-SAMFUND7 ANT-OSKATT-KAP ANT-KAPTAX ANT-USKOTT-KAP ANT-SK-SINK ANT-SK-SINK-OVRE Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Romersk-Katolska kyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska Alliansmissionen Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska Baptistsamfundet Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Evangeliska Frikyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Frälsningsarmén Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Metodistkyrkan i Sverige Antal fysiska/juridiska personer med överskott av kapital > 0 kr Antal fysiska/juridiska personer som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att självdeklaration lämnats Antal fysiska/juridiska personer med underskott av kapital Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt på beskattningsbara inkomster som överstiger den övre skiktgränsen, kr. OE0701_DO_2.doc

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(45) Olle Storm 2.5 Databeredning Filen från görs om till en databastabell, varvid poster/rader som avser fysiska personer (kategorikod 1 4) kodas om och aggregeras till rader med kategorikod = 0. Den slutliga databastabellen, observationsregistret, innehåller därefter rader med kategorikoderna 0, 5, 6 och 7. Det för riket gemensamma taxeringsdistriktet som i den levererade filen har kommunkod = 0199 har vid bearbetningen fått den likaledes fiktiva kommunkoden Uttag görs av samtliga variabler i databastabellen. Med hjälp av Excel framställs ett totalsammandrag på riksnivå. Uppgifterna i sammandraget stäms av mot uppgifter från andra källor, i första hand den debiteringsstatistik och det sammandrag över taxeringar som tagit fram och som kunnat hämtas från s webbplats. OE0701_DO_2.doc

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(45) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn Taxeringsutfallet Beskrivning Taxeringsutfallet skall ge en sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive år. Statistiken utgörs av uppgifter på kommunnivå med fördelning efter olika typer av inkomsttagare. Version Namn TaxKomMS Beskrivning Innehåller samtliga uppgifter för respektive taxeringsår med fördelning efter kommun och inkomsttagarkategori Presentationstext Taxeringsutfallet; inkomst- och förmögenhetstaxering Registertyp administrativt register Presentationstext Taxeringsutfallet; inkomst- och förmögenhetstaxering Personregister nej Slutligt observationsregister ja Databas Namn TaxKom2 Presentationstext Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstax, tax.år 2/inkomstår 2003 Första tid 2 Referenstid År Senaste tid 2 OE0701_DO_2.doc

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(45) Beskrivning Innehåller samtliga uppgifter för taxeringsåret 2 med fördelning efter kommun och inkomsttagarkategori. Tillgänglighet Statistikanvändare kan få specialbearbetningar gjorda. Alla ingående uppgifter är tillgängliga för utlämnande. Tabell / flat fil Presentationstext Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstax, tax.år 2/inkomstår 2003 Objekttyp Summauppgifter från taxeringen per kommun och inkomsttagarkategori Beskrivning Taxerad inkomst, beskattningsbar inkomst, olika typer av avdrag, debiterade skatter och avgifter av olika slag, skattereduktioner samt vissa antalsuppgifter. Population Summauppgifter från taxeringen 2 fördelade efter samtliga kommuner enligt inkomstårets indelning respektive efter fysiska personer (kategori 0) och juridiska personer (kategori 5-7). Antal tabellrader / poster 1164 Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd inkomstår anger vilket inkomstår Kalenderår 2003 ej summerbar InkomstAr_Tax som avses regional kod för kommun enligt Fyrställig kod enligt Rikets indelningar, där Enligt inkomstårets indelning ej summerbar KommunKoderTax200 4 inkomstårets indelning de två första siffrorna anger länstillhörighet och de två sista kommunens löpnummer inom respektive län kod för Enställig kod ej summerbar KatKoderTax2 inkomsttagarkategori underskott av aktiv OE0701_DO_2.doc

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd enskild näringsverksamhet underskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag underskott av passiv enskild näringsverksamhet underskott av passiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag allmänna avdrag taxerad förvärvsinkomst (fys pers), taxerad inkomst (jur pers) medgivet grundavdrag medgivet sjöinkomstavdrag beskattningsbar förvärvsinkomst (fys pers), beskattningsbar inkomst (jur pers) underskott av kapital (avser fysiska personer) skattepliktig förmögenhet för skattskyldiga med beskattningsbar förmögenhet underskott av förmögenhet för skattskyldiga med OE0701_DO_2.doc

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd beskattningsbar förmögenhet fastighetsskatt för småhus, 1,0 % fastighetsskatt för småhus, 0,5 % fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % fastighetsskatt för hyreshus, 0,5 % fastighetsskatt för hyreshus, 0,25 % fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % fastighetsskatt för industribyggnader el elproduktion, 0,5 % avdrag för allmän pensionsavgift allmän pensionsavgift på inkomst av anställning allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster exkl fast belopp (endast fys OE0701_DO_2.doc

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd pers) kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, fast belopp (endast fys pers) statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster/inko mster statlig inkomstskatt på kapitalinkomster (endast för fysiska personer) statlig förmögenhetsskatt statlig fastighetsskatt, totalt statlig fastighetsskatt för småhus, 1,0 % statlig fastighetsskatt för småhus, 0,5 % statlig fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,5 % statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,25 % statlig fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % statlig fastighetsskatt för industribyggnader/elpr oduktion, 0,5 % mervärdesskatt, debiterat belopp mervärdesskatt, OE0701_DO_2.doc

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd tillgodofört belopp begravningsavgift (endast fysiska personer) avgift till Svenska kyrkan (endast fysiska personer) avgift till Romersk- Katolska kyrkan, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Svenska Alliansmissionen, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Svenska Baptistsamfundet, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Frälsningsarmén, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Metodistkyrkan i Sverige, 0,8 % (endast fysiska personer) skattereduktion för allmän pensionsavgift (endast fysiska personer) skattereduktion för underskott av kapital (endast fysiska personer) skattereduktion för sjöinkomst (endast fysiska personer) OE0701_DO_2.doc

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd skattereduktion för bredbandsanslutning skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa (endast fysiska personer) skattereduktion för fackföreningsavgift (endast fysiska personer) särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 24,26 % särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 16,16 % särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda, 24,26 % särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda avkastningsskatt, 15 % avkastningsskatt, 27 % avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring, 27 % OE0701_DO_2.doc

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd avkastningsskatt på utländsk pensionsförsäkring, 15 % avkastningsskatt sjukförsäkringsavgift på inkomst lägre än 7,5 basbelopp sjukförsäkringsavgift på inkomst högre än 7,5 basbelopp efterlevandepensionsav gift, 1,70 % ålderspensionsavgift, 10,21 % föräldraförsäkringsavgi ft, 2,20 % sjukförsäkringsavgift arbetsskadeavgift arbetsmarknadsavgift allmän löneavgift efterlevandepensionsav gift ålderspensionsavgift föräldraförsäkringsavgi ft OE0701_DO_2.doc

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd generell nedsättning av egenavgifter regional nedsättning av egenavgifter underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 24,26 % särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspre underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 0 % särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspre mie ökning av expansionsfond minskning av expansionsfond expansionsfondsskatt, debiterat belopp expansionsfondsskatt, tillgodofört/tillgodoräk nat belopp fysiska personer med överskott av kapital större än noll fys/jur pers som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att dekl lämnats mie, 24,26 % särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspre mie där skatt inte påförs fysiska och juridiska personer som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan summerbar antal AntalsuppgifterTax200 4 summerbar antal AntalsuppgifterTax200 4 OE0701_DO_2.doc

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd att deklaration lämnats fysiska personer med underskott av kapital summerbar antal AntalsuppgifterTax200 4 skattereduktion för fastighetsskatt (endast fysiska personer) arbetsskadeavgift, 1,38 % avgift till Evangeliska Frikyrkan, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Svenska Missionskyrkan, 1,0 % (avser endast fysiska personer) överskott av aktiv enskild näringsverksamhet överskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag överskott av kapital (tidigare Inkomst av kapital, endast fysiska personer) överskott av tjänst allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete, 7,0 % allmän pensionsavgift på inkomst av anställning, 7,0 % OE0701_DO_2.doc

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37%

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% Kommunkod Kommun Klassning Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% 0187 Vaxholm Storstadsområden

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Bilaga 4a Resursanvändning

Bilaga 4a Resursanvändning Bilaga 4a Resursanvändning Variabler: : Undervisningskostnaden per elev i relation till totalkostnaden per elev. : Den övriga kostnaden per elev i relation till en per elev. : Antal elever per lärarheltidstjänst

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer