Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2004; inkomståret 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2004; inkomståret 2003"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(45) Olle Storm Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstaxering Taxeringsåret 2; inkomståret 2003 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem (*) 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok (*) (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK. OE0701_DO_2.doc

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(45) Olle Storm 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi 0.2 Statistikområde Taxering 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja 0.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Ekonomistyrningsverket (ESV), Box , Stockholm Kontaktperson: Karl Bergstrand, telefon: , telefax: E-post: Webbplats: 0.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB), Offentlig ekonomi, Örebro Kontaktperson: Olle Storm, telefon: , telefax: E-post: alt. Webbplats: 0.6 Uppgiftsskyldighet Underlag för undersökningen utgörs i huvudsak av till skatteförvaltningen inlämnade självdeklarationer, för vilka uppgiftsskyldighet föreligger. 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter Materialet innehåller inte några personuppgifter, endast uppgifter aggregerade till lägst kommunnivå. 0.8 Gallringsföreskrifter Ej aktuellt. 0.9 EU-reglering EU-reglering saknas Syfte och historik OE0701_DO_2.doc

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(45) Olle Storm Taxeringsutfallet skall ge en sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive år. Årlig sammanställning och publicering av likartat slag och likartad omfattning har gjorts sedan Publicering av uppgifter om utfallet av inkomsttaxering etc. gjordes även före Statistikanvändning Huvudanvändare är finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket och kommunsektorn Uppläggning och genomförande Redovisningen bygger på de uppgifter om taxeringen som SCB erhåller från efter avslutad taxeringsperiod i december året efter inkomståret. Uppgifterna utgörs av sammandrag (=summauppgifter) på kommunnivå. De skattskyldigas regionala placering bestäms av folkbokföringen den 1 november året före inkomståret Planerade förändringar i kommande undersökningar Innehållet i undersökningen anpassas successivt till förändringar i skattesystemet. OE0701_DO_2.doc

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(45) Olle Storm 1 Översikt Taxeringsutfallet skall ge en sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive taxeringsår. Underlag för undersökningen utgörs av material från. Resultaten redovisas i huvudsak som summauppgifter på riks-, läns- eller kommunnivå för det aktuella taxeringsåret (år t). Taxeringsarbetet år t avser inkomsterna under respektive förmögenheterna vid utgången av inkomståret (år t-1). Materialet innehåller uppgifter såväl om fysiska personer (privatpersoner och dödsbon) som juridiska personer (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar). Noteras bör att med kommun åsyftas här det geografiska området, regionen, och inte kommunen som förvaltningsenhet. 1.1 Observationsstorheter Observationsstorhet är den regionala nivån kommun enligt inkomstårets indelning av landet i kommuner. I taxeringsutfallsregistret finns för varje kommun uppgifter om taxering till statlig inkomstskatt med fördelning på olika inkomstkällor och avdrag, statligt beskattningsbar förvärvsinkomst och statlig skatt på förvärvsinkomst, inkomst av kapital (överskott) och skatt på kapitalinkomst, inkomst av kapital (underskott) och skattereduktion för kapitalunderskott, taxering till kommunal inkomstskatt med fördelning på olika inkomstkällor och avdrag, kommunalt taxerad och kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, kommunal inkomstskatt, allmän pensionsavgift, skattepliktig förmögenhet och förmögenhetsskatt, fastighetsskatt med fördelning på olika typer av fastigheter, fastighetsskatt, särskilda löneskatter, avkastningsskatt, allmän löneavgift, arbetsmarknadsavgift, arbetsskadeavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift, sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, ökning av expansionsfond och expansionsfondsskatt samt nedsättning av egenavgifter. Vid taxeringen 2001, efter stat-kyrka-reformen, tillkom uppgifter om kyrkoavgift och begravningsavgift. Uppgifterna är fördelade mellan olika kategorier av skattskyldiga och redovisning sker i form av rikstotaler samt för län och kommuner. OE0701_DO_2.doc

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(45) Olle Storm 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Den regionala indelningen kommun (enligt inkomstårets indelning) Dels en regional redovisning (kommun, län, hela riket), dels en redovisning efter typ av skattskyldiga (fysiska/juridiska personer/samtliga) Olika slag av inkomst, t.ex. överskott av tjänst, taxerad och beskattningsbar (förvärvs)inkomst Olika slag av avdrag, t.ex. allmänna avdrag och grundavdrag Fastighetsskatt och fastighetsskatt Förmögenhetsskatt och förmögenhetsskatt Överskott och underskott av kapital samt debiterad skatt resp. beviljad skattereduktion Enskilda näringsidkares egenavgifter till socialförsäkringssystemet samt egenavgifter Avgifter till Svenska kyrkan och sju andra trossamfund samt antalet debiterade Kr/tkr/mnkr (summa) samt i något fall kr per inkomsttagare (medelvärde) Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr respektive antal, summa OE0701_DO_2.doc

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(45) Olle Storm Begravningsavgift Olika slag av skattereduktioner Vissa antalsuppgifter, t.ex. uppgift om antalet fysiska o juridiska personer med taxerad inkomst större än noll Kr/tkr/mnkr, summa Kr/tkr/mnkr, summa Summa 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Resultat från statistikgrenen Taxeringsutfallet presenteras via följande kanaler: - Statistiskt meddelande (SM), senaste utgåva Taxeringsutfallet 2 med beställningsnummer OE 21 SM 0501, - Vissa uppgifter på kommun-, läns- och riksnivå i Sveriges statistiska databaser (SSD) fr.o.m. taxeringsåret 1992, - Totalsammandrag på riksnivå som tillställs regeringen, finansdepartementet, och den statistikansvariga myndigheten Ekonomistyrningsverket, - Totalsammandrag på kommun- eller länsnivå efter beställning från berörd kommun etc. - Produktsidan för Taxeringsutfallet på SCB:s webbplats, ämnesområde Offentlig ekonomi, - Vissa tabeller i SCB:s publikation Årsbok för Sveriges kommuner, senaste utgåva Årsbok för Sveriges kommuner 2005 (OE01) samt - Vissa tabeller i Statistisk årsbok för Sverige, senaste utgåva Statistisk årsbok för Sverige 2005 (A01). Ett s.k. slutligt observationsregister sparas i en databastabell för respektive årgång. Tabellen innehåller uppgifter om inkomsttagarkategori per kommun enligt inkomstårets indelning. De olika inkomsttagarkategorierna utgörs av fysiska personer och dödsbon (kat. 0), aktiebolag etc. (kat. 5), ekonomiska föreningar etc. (kat. 6) samt slutligen ideella föreningar etc. (kat. 7). Kommunerna identifieras med hjälp av en fyrställig, regional kod helt enligt standard. Inkråmet i tabellen var vid taxeringen 2 avseende inkomståret 2003 fördelat på ca 100 kolumner med beloppsuppgifter samt ytterligare 15 kolumner med olika antalsuppgifter. Det totala antalet rader i tabellen för taxeringsåret 2 uppgick till 1 164, dvs. fyra per kommun (förutom 290 kommuner också en fiktiv kommun som utgörs av ett för riket gemensamt taxeringsdistrikt). För mer detaljerad information om tabellinnehållet, se vidare under avsnitten 2.4 och 2.5 nedan. 1.4 Dokumentation och metadata Viss information redovisas i det statistiska meddelandet. En Beskrivning av statistiken finns tillgänglig via produktsidan på SCB:s webbplats under adressen, ämnesområde OE0701_DO_2.doc

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(45) Olle Storm Offentlig ekonomi. Se även de dokument som reglerar s uppgiftslämnande under 2.4 nedan. OE0701_DO_2.doc

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(45) Olle Storm 2 Uppgiftsinsamling Underlag för undersökningen rörande ett visst taxeringsår lämnas i sin helhet av. 2.1 Ram och ramförfarande Observationsobjekt är den regionala eller territoriella indelningen kommun enligt inkomstårets (kända) indelning. Registrerade, granskade och godkända deklarationer från fysiska personer (privatpersoner etc.) och juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar etc.) summeras före leverans till SCB till kommunnivå. Undertäckning uppstår i de fall inkomster och förmögenheter undanhållits från beskattning. Någon risk för övertäckning synes inte föreligga. 2.2 Urvalsförfarande Ej aktuellt, eftersom det är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Se Insamlingsförfarande, pkt Insamlingsförfarande Vilka uppgifter som skall ingå i s leverans till SCB läggs fast i en särskild överenskommelse inför varje nytt taxeringsår. Överenskommelsen med bilagor har vid taxeringen 2 detta innehåll: Leverans av taxeringsuppgifter för 2 års taxering Denna överenskommelse reglerar aviseringen av följande uppgifter för 2 års taxering från till Statistiska Centralbyrån: - fil med sammandrag över taxerings- och debiteringsuppgifter (summaband, uppgifter på kommunnivå), TY1300X1 - fil med uppgifter om kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, sorterad stigande på läns-, kommun- och församlingskod samt på kod för icke territoriell församling, TY1500D1. levererar ovannämnda uppgifter till Statistiska Centralbyrån via e-transport. Leverans av TY1300X1 sker vecka Postbeskrivningar samt termförklaringar för TY1300X1, se bilaga 1. Specifikation av dataöverföring för TY1300X1, se bilaga 2. OE0701_DO_2.doc

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(45) Olle Storm Leverans av TY1500D1 görs vid samma tidpunkter som när taxeringsutfallet läggs ut på s webbplats, dvs. -12 augusti 2-9 september 2-7 oktober 2-30 november 2 Postbeskrivningar samt termförklaringar för TY1500D1, se bilaga 3. Specifikation av dataöverföring för TY1500D1, se bilaga 4. Kontaktpersoner: - Sakfrågor Monica Lövdahl, VE/Å, Ann-Marie Andersson, VE/Å, Systemtekniska frågor: Annika Metsävainio,IT/SYS, , Ann Katrin Olbers, IT/SYS, Driftfrågor: Per Sjöberg, IT/P, SCB - Sakfrågor Heather Bergdahl Olle Storm Andreas Giaever Tekniska frågor Håkan Johansson OE0701_DO_2.doc

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(45) Olle Storm Ett exemplar av denna skrivelse skickas tillbaka av Statistiska Centralbyrån till med påtecknande om samråd med eventuella ändringar. Enligt överenskommelse Ann-Marie Andersson Heather Bergdahl Bilaga 1 Klartextbeskrivning av termer i post TY1300X1-1 taxeringsår 2 Termnamn STAKET AR-D LAN-D KOM-D KATSCB-D SUM-TJ Beskrivning Startsymbol Inkomstår Länskod Kommunkod Grupp av skattskyldiga 1 = Folkbokförda fysiska personer 2 = Inte folkbokförda fysiska personer 3 = Dödsbon 4 = Skattskyldiga som saknar hemortskommun i riket 5 = Svenska aktiebolag, sparbanker, sparbankernas säkerhetskassa, svenska aktiefonder, svenska försäkringsanstalter som inte är aktiebolag och utländska juridiska personer 6 = Andra ekonomiska föreningar än sambruksföreningar, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, hypoteksföreningar samt juridiska personer som enligt författning (eller jämförligt sätt) bildats för att förvalta samfällighet och som ska betala skatt på inkomst 7 = Ideella föreningar och handelsbolag och övriga än ovannämnda Överskott av tjänst SUM-INRV-AKT SUM-INRV-HB-AKT Överskott av aktiv enskild näringsverksamhet Överskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag OE0701_DO_2.doc

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(45) Olle Storm SUM-INRV-PASS SUM-INRV-HB-PASS SUM-UNRV-AKT SUM-UNRV-HB-AKT SUM-UNRV-PASS SUM-UNRV-HB-PASS SUM-AVDR-ALLM SUM-TAX-FORV SUM-AVDR-GR SUM-AVDR-SJO-GR SUM-BESK-FORV SUM-OSKOTT-KAP SUM-USKOTT-KAP SUM-FORM-SKPL-POS SUM-FORM-SKPL-NEG Överskott av passiv enskild näringsverksamhet Överskott av passiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag Underskott av aktiv enskild näringsverksamhet Underskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag Underskott av passiv enskild näringsverksamhet Underskott av passiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag Allmänna avdrag Taxerad förvärvsinkomst/inkomst Medgivet grundavdrag Medgivet sjöinkomstavdrag Beskattningsbar förvärvsinkomst/inkomst Överskott av kapital Underskott av kapital Skattepliktig förmögenhet för skattskyldiga med beskattningsbar förmögenhet Underskott av förmögenhet för skattskyldiga med beskattningsbar förmögenhet SUM-FSK-HEL-SMA Underlag fastighetsskatt för småhus, 1,0 % SUM-FSK-HALV-SMA Underlag fastighetsskatt för småhus, 0,5 % SUM-FSK-UTL Underlag fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % SUM-FSK-HEL-HYR Underlag fastighetsskatt för hyreshus, 0,5% SUM-FSK-HALV-HYR Underlag fastighetsskatt för hyreshus, 0,25% SUM-FSK-LOKAL Underlag fastighetsskatt för hyreshus, lokal, 1,0 % SUM-FSK-INDUSTRI Underlag fastighetsskatt för industribyggnader/elproduktion, 0,5 % SUM-AVDR-PENS Avdrag för allmän pensionsavgift SUM-ULAG-P-A-AN Underlag för allman pensionsavgift på inkomst av anställning, 7,0 % SUM-ULAG-P-A-AF Underlag för allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete, 7,0 % SUM-AVG-PENS-TJ SUM-AVG-PENS-AF Allmän pensionsavgift på inkomst av anställning Allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete OE0701_DO_2.doc

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(45) Olle Storm SUM-SK-KINK-FORV SUM-SK-KINK-FO-200 SUM-SK-SINK-FORV SUM-SK-SINK-KAP SUM-SK-FORM SUM-SK-FAST Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster exkl. fast belopp Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, fast belopp Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster/inkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster Statlig förmögenhetsskatt Statlig fastighetsskatt totalt SUM-SK-FA-HEL-SMA Statlig fastighetsskatt för småhus, 1,0 % SUM-SK-FA-HALV-SMA Statlig fastighetsskatt för småhus, 0,5 % SUM-SK-FA-UTL Statlig fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % SUM-SK-FA-HEL-HYR Statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,5 % SUM-SK-FA-HALV-HYR Statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,25 % SUM-SK-FA-LOKAL Statlig fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % SUM-SK-FA-IND Statlig fastighetsskatt för industribyggnader/elproduktion 0,5 % SUM-SK-MVSDEB SUM-SK-MVSKRED SUM-AVG-BEGRAVNING SUM-AVG-SVKYRK Mervärdesskatt (debiterat belopp) Mervärdesskatt (tillgodofört belopp) Begravningsavgift Avgift till Svenska kyrkan SUM-AVG-SAMFUND1 Avgift till Svenska Missionskyrkan 1 % SUM-AVG-SAMFUND2 Avgift till Romersk-Katolska kyrkan 1 % SUM-AVG-SAMFUND3 Avgift till Svenska Alliansmissionen 1 % SUM-AVG-SAMFUND4 Avgift till Svenska Baptistsamfundet 1 % SUM-AVG-SAMFUND5 Avgift till Evangeliska Frikyrkan 1 % SUM-AVG-SAMFUND6 Avgift till Frälsningsarmén 1 % SUM-AVG-SAMFUND7 Avgift till Metodistkyrkan i Sverige 0,8 % SUM-FASTSKRED SUM-PENSSKRED SUM-KAPSKRED Skattereduktion för fastighetsskatt Skattereduktion för allmän pensionsavgift Skattereduktion för underskott av kapital OE0701_DO_2.doc

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(45) Olle Storm SUM-SJOSKRED SUM-BREDSKRED SUM-AKASSKRED SUM-FACKSKRED SUM-FORMSKRED SUM-ULAG-SLF SUM-ULAG-SLF2 SUM-AVG-SLF SUM-ULAG-SLP- SUM-SK-SLP-ANST Skattereduktion för sjöinkomst Skattereduktion för bredband Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa Skattereduktion för fackföreningsavgift Skattereduktion för förmögenhetsskatt Underlag för särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 24,26 % Underlag för särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 16,16 % Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda, 24,26 % Särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda SUM-NRV-AVKAST15 Underlag för avkastningsskatt, 15 % SUM-NRV-AVKAST27 Underlag för avkastningsskatt, 27 % SUM-AVKAST-UTKAPF SUM-AVKAST-UTPENS SUM-SK-AVKAST SUM-ULAG-SJUKF1 SUM-ULAG-SJUKFEX1 SUM-ULAG-SJUKF2 Underlag för avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring, 27 % Underlag för avkastningsskatt på utländsk pensionsförsäkring, 15 % Avkastningsskatt Underlag för sjukförsäkringsavgift på inkomst lägre än 7,5 basbelopp eller enbart med högsta %-sats, 11,81 % Underlag för sjukförsäkringsavgift på inkomst lägre än 7,5 basbelopp och enbart med högsta %-sats, 9,53 % Underlag för sjukförsäkringsavgift på inkomst högre än 7,5 basbelopp, 11,81 % SUM-ULAG-ARBSKAD Underlag för arbetsskadeavgift, 0,68 % SUM-ULAG-ARBSKADEX Underlag för arbetsskadeavgift, 1,38 % SUM-ULAG-ARBM Underlag för arbetsmarknadsavgift, 1,16 % SUM-ULAG-ARBMEX1 Underlag för arbetsmarknadsavgift, 3,30 % SUM-ULAG-LONE Underlag för allmän löneavgift, 3,25 % OE0701_DO_2.doc

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(45) Olle Storm SUM-ULAG-LONEEX1 Underlag för allmän löneavgift, 2,69 % SUM-ULAG-EFTLPENS Underlag för efterlevandepensionsavgift, 1,70 % SUM-ULAG-ALDPENS Underlag för ålderspensionsavgift, 10,21 % SUM-ULAG-FORF Underlag för föräldraförsäkringsavgift, 2,20 % SUM-AVG-SJUKF SUM-AVG-ARBSKAD SUM-AVG-ARBM SUM-AVG-LONE SUM-AVG-EFTLPENS SUM-AVG-ALDPENS SUM-AVG-FORF SUM-EGENAVG-NEDS SUM-EGENAVG-REG SUM-ULAG-SLP-E-24 SUM-EJ-NRV-SLP-E SUM-SK-SLP-EGEN SUM-EXPAN-OKN SUM-EXPAN-MINSKN SUM-SK-EXPDEB SUM-SK-EXPKRED ANT-TAX-FORV ANT-BESK-FORV ANT-VARAV-SVKYRK ANT-VARAV-SAMFUND1 Sjukförsäkringsavgift Arbetsskadeavgift Arbetsmarknadsavgift Allmän löneavgift Efterlevandepensionsavgift Ålderspensionsavgift Föräldraförsäkringsavgift Generell nedsättning av egenavgifter Regional nedsättning av egenavgifter Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m., 24,26 % Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m. där avgift inte påförs Särskild löneskattavgift på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m. Ökning av expansionsfond Minskning av expansionsfond Expansionsfondsskatt (debiterat belopp) Expansionsfondsskatt (tillgodoräknat belopp) Antal fysiska/juridiska personer med taxerad förvärvsinkomst/inkomst > 0 kr Antal fysiska/juridiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst/inkomst > 0 kr Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska kyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska Missionskyrkan OE0701_DO_2.doc

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(45) Olle Storm ANT-VARAV-SAMFUND2 ANT-VARAV-SAMFUND3 ANT-VARAV-SAMFUND4 ANT-VARAV-SAMFUND5 ANT-VARAV-SAMFUND6 ANT-VARAV-SAMFUND7 ANT-OSKATT-KAP ANT-KAPTAX ANT-USKOTT-KAP ANT-SK-SINK ANT-SK-SINK-OVRE Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Romersk-Katolska kyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska Alliansmissionen Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Svenska Baptistsamfundet Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Evangeliska Frikyrkan Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Frälsningsarmén Antal fysiska personer med beskattningsbar förvärvsinkomst > 0 kr som tillhör Metodistkyrkan i Sverige Antal fysiska/juridiska personer med överskott av kapital > 0 kr Antal fysiska/juridiska personer som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att självdeklaration lämnats Antal fysiska/juridiska personer med underskott av kapital Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt Antal fysiska personer som betalar statlig inkomstskatt på beskattningsbara inkomster som överstiger den övre skiktgränsen, kr. OE0701_DO_2.doc

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(45) Olle Storm 2.5 Databeredning Filen från görs om till en databastabell, varvid poster/rader som avser fysiska personer (kategorikod 1 4) kodas om och aggregeras till rader med kategorikod = 0. Den slutliga databastabellen, observationsregistret, innehåller därefter rader med kategorikoderna 0, 5, 6 och 7. Det för riket gemensamma taxeringsdistriktet som i den levererade filen har kommunkod = 0199 har vid bearbetningen fått den likaledes fiktiva kommunkoden Uttag görs av samtliga variabler i databastabellen. Med hjälp av Excel framställs ett totalsammandrag på riksnivå. Uppgifterna i sammandraget stäms av mot uppgifter från andra källor, i första hand den debiteringsstatistik och det sammandrag över taxeringar som tagit fram och som kunnat hämtas från s webbplats. OE0701_DO_2.doc

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(45) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner Register Namn Taxeringsutfallet Beskrivning Taxeringsutfallet skall ge en sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive år. Statistiken utgörs av uppgifter på kommunnivå med fördelning efter olika typer av inkomsttagare. Version Namn TaxKomMS Beskrivning Innehåller samtliga uppgifter för respektive taxeringsår med fördelning efter kommun och inkomsttagarkategori Presentationstext Taxeringsutfallet; inkomst- och förmögenhetstaxering Registertyp administrativt register Presentationstext Taxeringsutfallet; inkomst- och förmögenhetstaxering Personregister nej Slutligt observationsregister ja Databas Namn TaxKom2 Presentationstext Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstax, tax.år 2/inkomstår 2003 Första tid 2 Referenstid År Senaste tid 2 OE0701_DO_2.doc

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(45) Beskrivning Innehåller samtliga uppgifter för taxeringsåret 2 med fördelning efter kommun och inkomsttagarkategori. Tillgänglighet Statistikanvändare kan få specialbearbetningar gjorda. Alla ingående uppgifter är tillgängliga för utlämnande. Tabell / flat fil Presentationstext Taxeringsutfallet, inkomst- och förmögenhetstax, tax.år 2/inkomstår 2003 Objekttyp Summauppgifter från taxeringen per kommun och inkomsttagarkategori Beskrivning Taxerad inkomst, beskattningsbar inkomst, olika typer av avdrag, debiterade skatter och avgifter av olika slag, skattereduktioner samt vissa antalsuppgifter. Population Summauppgifter från taxeringen 2 fördelade efter samtliga kommuner enligt inkomstårets indelning respektive efter fysiska personer (kategori 0) och juridiska personer (kategori 5-7). Antal tabellrader / poster 1164 Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd inkomstår anger vilket inkomstår Kalenderår 2003 ej summerbar InkomstAr_Tax som avses regional kod för kommun enligt Fyrställig kod enligt Rikets indelningar, där Enligt inkomstårets indelning ej summerbar KommunKoderTax200 4 inkomstårets indelning de två första siffrorna anger länstillhörighet och de två sista kommunens löpnummer inom respektive län kod för Enställig kod ej summerbar KatKoderTax2 inkomsttagarkategori underskott av aktiv OE0701_DO_2.doc

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd enskild näringsverksamhet underskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag underskott av passiv enskild näringsverksamhet underskott av passiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag allmänna avdrag taxerad förvärvsinkomst (fys pers), taxerad inkomst (jur pers) medgivet grundavdrag medgivet sjöinkomstavdrag beskattningsbar förvärvsinkomst (fys pers), beskattningsbar inkomst (jur pers) underskott av kapital (avser fysiska personer) skattepliktig förmögenhet för skattskyldiga med beskattningsbar förmögenhet underskott av förmögenhet för skattskyldiga med OE0701_DO_2.doc

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd beskattningsbar förmögenhet fastighetsskatt för småhus, 1,0 % fastighetsskatt för småhus, 0,5 % fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % fastighetsskatt för hyreshus, 0,5 % fastighetsskatt för hyreshus, 0,25 % fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % fastighetsskatt för industribyggnader el elproduktion, 0,5 % avdrag för allmän pensionsavgift allmän pensionsavgift på inkomst av anställning allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster exkl fast belopp (endast fys OE0701_DO_2.doc

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd pers) kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster, fast belopp (endast fys pers) statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster/inko mster statlig inkomstskatt på kapitalinkomster (endast för fysiska personer) statlig förmögenhetsskatt statlig fastighetsskatt, totalt statlig fastighetsskatt för småhus, 1,0 % statlig fastighetsskatt för småhus, 0,5 % statlig fastighetsskatt för småhus i utlandet, 1,0 % statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,5 % statlig fastighetsskatt för hyreshus, 0,25 % statlig fastighetsskatt för hyreshus, lokaler, 1,0 % statlig fastighetsskatt för industribyggnader/elpr oduktion, 0,5 % mervärdesskatt, debiterat belopp mervärdesskatt, OE0701_DO_2.doc

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd tillgodofört belopp begravningsavgift (endast fysiska personer) avgift till Svenska kyrkan (endast fysiska personer) avgift till Romersk- Katolska kyrkan, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Svenska Alliansmissionen, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Svenska Baptistsamfundet, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Frälsningsarmén, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Metodistkyrkan i Sverige, 0,8 % (endast fysiska personer) skattereduktion för allmän pensionsavgift (endast fysiska personer) skattereduktion för underskott av kapital (endast fysiska personer) skattereduktion för sjöinkomst (endast fysiska personer) OE0701_DO_2.doc

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd skattereduktion för bredbandsanslutning skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa (endast fysiska personer) skattereduktion för fackföreningsavgift (endast fysiska personer) särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 24,26 % särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, 16,16 % särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda, 24,26 % särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda avkastningsskatt, 15 % avkastningsskatt, 27 % avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring, 27 % OE0701_DO_2.doc

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd avkastningsskatt på utländsk pensionsförsäkring, 15 % avkastningsskatt sjukförsäkringsavgift på inkomst lägre än 7,5 basbelopp sjukförsäkringsavgift på inkomst högre än 7,5 basbelopp efterlevandepensionsav gift, 1,70 % ålderspensionsavgift, 10,21 % föräldraförsäkringsavgi ft, 2,20 % sjukförsäkringsavgift arbetsskadeavgift arbetsmarknadsavgift allmän löneavgift efterlevandepensionsav gift ålderspensionsavgift föräldraförsäkringsavgi ft OE0701_DO_2.doc

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd generell nedsättning av egenavgifter regional nedsättning av egenavgifter underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 24,26 % särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspre underlag f särsk löneskatt på pens.kostn f egen pens.försäkringspremie, 0 % särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspre mie ökning av expansionsfond minskning av expansionsfond expansionsfondsskatt, debiterat belopp expansionsfondsskatt, tillgodofört/tillgodoräk nat belopp fysiska personer med överskott av kapital större än noll fys/jur pers som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan att dekl lämnats mie, 24,26 % särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspre mie där skatt inte påförs fysiska och juridiska personer som nolltaxerats för förvärvsinkomst utan summerbar antal AntalsuppgifterTax200 4 summerbar antal AntalsuppgifterTax200 4 OE0701_DO_2.doc

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(45) Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd att deklaration lämnats fysiska personer med underskott av kapital summerbar antal AntalsuppgifterTax200 4 skattereduktion för fastighetsskatt (endast fysiska personer) arbetsskadeavgift, 1,38 % avgift till Evangeliska Frikyrkan, 1,0 % (endast fysiska personer) avgift till Svenska Missionskyrkan, 1,0 % (avser endast fysiska personer) överskott av aktiv enskild näringsverksamhet överskott av aktiv näringsverksamhet för delägare i handelsbolag överskott av kapital (tidigare Inkomst av kapital, endast fysiska personer) överskott av tjänst allmän pensionsavgift på inkomst av annat förvärvsarbete, 7,0 % allmän pensionsavgift på inkomst av anställning, 7,0 % OE0701_DO_2.doc

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN 1. Hur har antalet som använder RUT avdraget utvecklats sedan det infördes? 2. Hur har antalet anställda utvecklats

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer