Årsredovisning ÖrebroBostäder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2001 ÖrebroBostäder AB

2 ÖREBROBOSTÄDER AB

3 50 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Våra bostäder 6 Våra studentbostäder 8 Hyrestorget 11 Låtsasskogen 12 Våra lokaler 14 Våra medarbetare 16 Nya & gamla hus 18 Miljön i fokus 20 Finansiering 24 Resultat 26 Förvaltningsberättelse 27 Resultaträkning 29 Noter till resultaträkning 30 Balansräkning 32 Noter till balansräkning 34 Kassaflödesanalys 36 Revisionsberättelse 37 Flerårsöversikt 38 Fastighetsbestånd 40 ÖBOs styrelse 44 Ordlista 45 Kartor 46 Adresser & telefonnummer 48 Foton & omslagets bildtexter 48

4 2 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Sammanfattning & nyckeltal Året 2001 Hyreshöjningen för 2001 uppgick till 1,3 procent och är den första sedan Antalet lägenheter ökade under året med 66. Färdigställda nybyggnader under året är bland annat kvarteren Strömstorp (15 lgh) och Krubban/Korpralen (12 lgh). Tre fastigheter har förvärvats för sammanlagt 50,6 mkr. Vivalla centrum återköptes från NCC fastigheter som ägt det cirka 10 år. Ombyggnaden i Markbacken, Örnsköldsgatan 1-49, (etapp 1) avslutades. Hyrestorget, ett nytt system för uthyrning av lägenheter, infördes. Hyresgästenkäten gav nytt toppbetyg: 95,8 procent är nöjda med sitt boende. Decemberhyran rabatterades med 11 procent på grund av 2001 års överskott. Utsikter inför 2002 Höjning av hyresnivån med 1,0 procent fr o m studentbostäder samt ett gruppboende i Tybble färdigställdes i februari Ombyggnaden av Örnsköldsgatan, (etapp 2) startar under våren. Fortsatt upprustning av Vivallaskolan, tillsammans med lärare, föräldrar och elever. Ombyggnaden av höghusen på Majorsgatan fortsätter. Nybyggnader på gamla I3s parkering, projekt Ulla och vid Alnängsskolan, projekt Måsen, påbörjas under året. Vinsten efter finansnetto bedöms till 25 mkr före realisationsvinster och ränta till ägaren. Nyckeltal Nettoomsättn, mkr Driftnetto, mkr Resultat efter finansnetto, mkr Direktavkastning, % 8,6 8,1 7,6 7,8 7,5 Eget kapital, mkr Balansomslutn, mkr Investeringar, mkr Soliditet, % 20,5 21,5 14,9 13,4 15,3 Antal anställda Uthyrbar area, 1000-tal m Antal lägenheter Ekonomisk uthyrningsgrad: bostäder, % 96,8 97,1 97,4 98,1 99,1 lokaler, % 94,3 95,2 95,1 95,9 96,6 Sveriges största bostadsföretag Företag Ant. lägenheter AB Svenska Bostäder, Stockholm AB Stockholmshem AB Familjebostäder, Stockholm Göteborgs Stads Bostad AB ÖrebroBostäder AB Bostads AB Poseidon, Göteborg MKB Fastighets AB, Malmö AB Stångåstaden, Linköping Drott AB Familjebostäder i Göteborg AB Källa: Årsredovisningar Vakanta lägenheter Soliditet 30, , , , , ,0 0 0,

5 Individuella värderingar - olika erbjudanden Prisvärt! Trygghet Samhällsutveckling - levande stadsdelar ÖREBROBOSTÄDER AB Affärsidé & strategier Vår vision: Hem för dig! Våra guldkorn: Individuella värderingar Vi ska kundanpassa våra erbjudanden, så att de stämmer med kundens önskemål. Prisvärt Vi ska ge kunderna valuta för hyrespengarna. Annorlunda tidsanvändning Vi ska vara förberedda på att kunden vill använda sin tid på ett annorlunda sätt. Vackert boende Vi vill medverka till att kunden kan skapa sig en egen sfär och ett vackert boende. Vi bidrar genom att höja kvaliteten både i det stora och det lilla genom att värna om detaljer och skapa harmoni. Kretslopp faktor 10 Vi tar vårt miljöansvar genom att drastiskt sänka vår resursanvändning och arbeta i samklang med naturens kretslopp. På så sätt kan vi bidra till sunda miljöer och en biologisk mångfald. Samhällsutveckling levande stadsdelar Vi ska bidra till att göra stadsdelarna levande. Trygghet Vi ska erbjuda hyresgästerna ett tryggt hem. ÖBOs affärsidé Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. Ägardirektiv Bolaget skall ha till ändamål med sin verksamhet att bidra till en god bostadsförsörjning i kommunen. Härvid förbinder sig bolaget att: vid fastställelse av mål och medel för verksamheten följa kommunens bostadspolitiska intentioner inom kommunens bostadsförsörjningsprogram eller motsvarande främja tillgången på goda bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar verka för att bolagets hyresgäster får ett reellt inflytande över förvaltning och service vidare verka för att boendet och bolagets verksamhet i övrigt kan ske med största möjliga hänsyn till god miljö och låg resursförbrukning sköta och underhålla fastigheterna under sin förvaltning enligt god teknisk praxis och utveckla en god bostadsmiljö, socialt och funktionellt, under beaktande av en god ekonomi. Antaget av kommunfullmäktige och fastställt av bolagsstämmorna i Örebromark och ÖBO. ÖBOs ekonomiska mål Vi ska redovisa ett ekonomiskt resultat som ger utrymme både för en årlig avkastning till ägaren samt en långsiktig konsolidering av bolaget. Nivån på bolagets avkastning ska varje år prövas av kommunstyrelsen utifrån det långsiktiga konsolideringsbehov som bedöms gälla för de bolag som ingår i Örebromarkkoncernen. Denna bedömning av konsolideringsbehov ska göras efter samråd med respektive bolagsstyrelse. Hem för dig! Nöjdkundindex 95,8 (94,8) Serviceindex 80,5 (80,1) (avser 2000)

6 4 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 VD har ordet En väl fungerande bostadsmarknad Örebro har, i jämförelse med andra städer av samma storlek, en väl fungerande bostadsmarknad. Det finns såväl god balans som bra tillgång till hyresrätter, bostadsrätter, nya och äldre småhus och villor. Det byggs nya bostadsrätter på flera håll i kommunen och det finns kommunala tomter att tillgå för dem som önskar. Antalet vakanser, när det gäller lediga hyreslägenheter i vårt bestånd, är de lägsta sedan maj Vid årsskiftet 2001/2002 hade vi 127 lediga lägenheter Boendet för studenterna som studerar vid universitetet är av olika karaktär beroende på om man väljer att bo i närheten av campus eller i någon annan del av Örebro. Den bostadsgaranti som vi erbjuder studenterna och som garanterar dem en bostad inom en månad, gör att många väljer Örebro som studieort framför andra. Tillgången på bostäder är viktig för universitetets fortsatta expansion och för att Örebro ska bibehålla ställningarna som en attraktiv studentstad. Genom att erbjuda bostadssökande ett varierat boende som vi kan göra idag, bidrar ÖBO även till att göra Örebro till en attraktiv stad som lockar både företag att göra nyetableringar och kompetent personal att söka arbete i staden. Hyrestorget I maj införde vi vårt nya internetbaserade uthyrningssystem, Hyrestorget. Det är ett helt öppet system, där lediga lägenheter utannonseras och ger de sökande möjlighet att själva hitta lämpliga objekt. Införandet av Hyrestorget har inneburit förändringar i våra uthyrningsrutiner både för de bostadssökande och anställda. Det har gett våra kunder ökad handlingsfrihet och full insyn i vad vi har kunnat erbjuda. Den kritik som under året har framförts rörande Hyrestorget har många gånger varit berättigad. Hyrestorget har haft vissa barnsjukdomar som vi inte kunnat förutse. Vi har tagit till oss av kritiken och uppskattar att allmänheten granskar vårt arbete. Under året har vi gjort kontinuerliga förändringar och förbättringar, för att hjälpa våra kunder hitta den bostad de önskar. Det är intressant att notera att antalet besök per månad, på hemsidan och Hyrestorget steg från när systemet infördes i maj, till drygt vid årsskiftet. Det innebär att hemsidan blivit en viktig informationskanal som vi under året kommer att vidareutveckla. Bostäder med bredd och variation Ombyggnaden av lägenheterna på Örnsköldsgatan 1-49 (etapp 1) i Markbacken och ett av höghusen på Majorsgatan på norr avslutades under året. För hyresgästerna innebär en ombyggnation av denna storlek självklart vissa störningar, men trots detta har de varit mycket nöjda med renoveringen. Under 2002 kommer vi att fortsätta renoveringen av Örnsköldsgatan (etapp 2) och de övriga höghusen på Majorsgatan kommer samtliga fem höghus med sin välkända siluett över Örebro att vara nyrenoverade. Ombyggnaden av Låtsasskogen i Vivalla, totalt 92 lägenheter anpassade efter barnfamiljers behov, har färdigställts. I Strömstorp, Adolfsberg, har ett nytt villaområde vuxit fram under året med nybebyggelse på 35 tomter. ÖBO köpte 40 procent bestående av parhus, villor och flerbostadshus för uthyrning, medan övriga såldes som äganderätt. ÖBOs del hyrdes snabbt ut. Intresset är stort bland våra kunder att hyra småhus och villor. Det gör att vi under 2002 kommer att inleda projekteringen av småhus i kvarteret Hangaren intill Ladugårdsängen. Vi undersöker möjligheten att det ska gå att teckna sig för någon form av hyrköp av dessa hus. I början av 2002 flyttade 55 studenter in i två nya punkthus på Sörbyängsvägen mellan vårdcentralen och de redan befintliga studentbostäderna på Tybblegatan. Granne med studenterna ligger ett nytt gruppboende dit inflyttning skedde i januari i år. Vi planerar att bygga ytterligare studentbostäder i närheten av universitetet, för att tillgodose studenternas boendebehov vid Örebros växande universitetet. I grönområdet mellan de befintliga husen på Tybblegatan, intill det tybbleborna kallar Tarzanparken, kommer vi att bygga ett nytt fyra våningar högt hus med 16 lägenheter. Behovet av lägenheter med god tillgänglighet och hiss är stort i området. Beslut om upphandling har skett i början av 2002.

7 ÖREBROBOSTÄDER AB Vi kommer att förbereda byggandet av låga hus vid Sörbyängen. Planeringen för byggande av bostäder med hög kvalitet fortsätter dels vid f d regementet I3, projekt Ulla, dels vid Alnängsskolan, projekt Måsen, vid Svartån. Ökad service och gemenskap Våra två gemenskapsboenden, på Köpmangatan och i Hjärsta, där inflyttning skedde 2000, har blivit stor succé, samtidigt har det visat sig vara en utmärkt boendeform för dem som söker en rik social gemenskap. I år kommer vi att ytterligare arbeta fram idéer, för att tillgodose ett varierat boende för äldre människor, främst med avseende på gemenskapsfrämjande åtgärder och ökad service. I Brickebacken och i Oxhagen har vi redan inlett projekteringsarbetet för ett anpassat äldreboende, där vi bland annat ska istallera hissar. Levande stadsdelar Ett av ÖBOs guldkorn är att arbeta för att göra våra stadsdelar levande och att delta i samhällsutvecklingen. I detta arbete har vi, tillsammans med våra hyresgäster, gjort flera olika satsningar. Ett exempel är köpet av Vivallaskolan. Det har skett ett intensivt planeringsarbete, där elever, personal från skolan och kommundelen deltagit, för att skolan ska bli en trivsam och bra skola för alla. Köpet av Vivalla centrum innebär att vi på ett aktivt sätt verkar för att serviceutbudet ska bli det bästa. Vi ser redan nu att vi kommer att få en utökad kommersiell och offentlig service. Vår planerade byggnad av en inomhushall ÖBOhallen i Markbackens centrum är ett annat exempel. Här kommer det att finnas plats för aktiviteter som idrott, föreningsliv, konferenser, utställningar, fritidsverksamhet m m. Behovet av en inomhushall är stort och både Örebro kommun, skolorna och olika föreningar har visat stort intresse av att få hyra lokalen. Centrumanläggningen i Baronbackarna kommer också att byggas om och få ett varierat utbud av kommersiell och offentlig service. I det EU-projekt som startats av kommundelen, för att hjälpa människor att skapa arbetstillfällen, ingår ÖBO som en samarbetspartner. För hyresgästernas bästa Bokslutet för 2001 visar ett bra resultat. Vi har en fortsatt god kostnadskontroll vilket kräver ett tydligt kostnadsmedvetande hos alla delar av organisationen. Det är särskild glädjande att vi lyckats upprätthålla det när företaget visat goda resultat, något som vi också gjort under hela 1990-talet. Vi är nöjda med resultatet för 2001, som ligger helt i linje med styrelsens och våra ägares förväntningar. Vår vinst är emellertid inte ett mål, utan ett medel som ger oss långsiktig handlingsfrihet att användas för våra hyresgästers bästa. Hans Lander Hans Lander, verkställande direktör.

8 6 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Våra bostäder Örebro fortsätter att växa. Under 2001 har både befolkningsmängden och antalet bostäder i staden ökat uppgick befolkningen till personer, vilket är en ökning med 666 personer. Länet som helhet har i stället minskat något. På bostadssidan fanns vid samma tidpunkt cirka bostäder i Örebro, en ökning med drygt 120 stycken under det gångna året. ÖBOs andel av det totala antalet bostäder i Örebro är cirka 36 procent och av hyresrätterna cirka 70 procent. Under året har ÖBO byggt 27 nya lägenheter, köpt ytterligare 27 stycken samt förändrat bostadsbeståndet i några bostadsområden, vilket gör att beståndet nu uppgår till bostäder. Ungefär var tredje örebroare bor hos ÖBO, totalt cirka personer. Som tidigare år är hälften av ÖBO-borna i åldern 25 till 54 år och nästan en femtedel ålderspensionärer. Hyror Årets hyresuppgörelse resulterade återigen i en låg hyreshöjning, en procent från och med den 1 januari Höjningen omfattar bostäderna samt lokaler med förhandlingsklausul. Höjningen är låg i jämförelse med övriga landet och länet, där den genomsnittliga ökningen hamnade någon procentenhet högre. Redan innan 2002 års höjning låg dessutom hyran för en normallägenhet i ÖBO ungefär fyra till fem procent lägre än riksgenomsnittet. Samtidigt som ÖBO höjde hyran beslutades om en återbetalning på 11 procent av decemberhyran till dem som hyrt bostad hos ÖBO sedan 1 juli Återbetalningen grundar sig på att ÖBOs vinstmål för 2001 har uppfyllts med god marginal, något som till stor del beror på årets sänkning av fastighetsskatten. Sedan fem år tillbaka ger ÖBO kvarboenderabatter till bofasta hyresgäster. De kunder som bott fem år i sin nuvarande ÖBO-lägenhet får en halv månadshyra i rabatt. För Brickebacken, Varberga, Vivalla och Tornfalkgatan i Oxhagen är reglerna något generösare. Här får de boende kvarboenderabatt redan efter tre år och därefter en halv månadshyra i rabatt varje år. I december betalades för andra gången femårsrabatten ut till hyresgäster som bott fem år eller längre i samma bostad hushåll fick dela på 9,5 miljoner kronor. Summan av samtliga kvarboenderabatter under året uppgick till cirka 16 miljoner kronor. Marknadsläge Efterfrågan på bostäder har ökat under året. Dessutom är efterfrågan på bostäder med något högre hyra fortsatt stor. Från 240 lediga bostäder under januari sjönk siffran till 104 lediga i september, för att därefter öka något i oktober. Inte sedan maj 1991 har antalet outhyrda bostäder varit så lågt. Vid årets slut kunde ÖBO redovisa 127 lediga bostäder. Extra positivt är att uthyrningsgraden i våra stora bostadsområden blivit markant bättre. Varberga, Markbacken, Oxhagen, Baronbackarna och Vivalla hade som lägst under året 6 till 20 lediga bostäder per område. Detta kan jämföras med betydligt högre siffror för ett par år sedan; exempelvis fanns det i Vivalla 201 lediga bostäder i september Den fortsatta expansionen av Örebro Universitet gör att även efterfrågan på studentbostäder ökar. Antalet lägenheter i våra bostadsområden som anpassats för studenter uppgår i februari 2002 till 718 stycken. Till denna summa ska läggas övriga studentbostäder. Omflyttningen under året har varit 19,5 procent, en ökning med en halv procent, jämfört med föregående år. Totalt har 12,1 procent flyttat från ÖBO och 7,4 procent bytt bostad inom företaget. Kundenkät Sedan elva år tillbaka genomför ÖBO regelbundna serviceenkäter med de boende. Årets enkät skickades till en tredjedel av ÖBOs hyresgäster och antalet personer som svarade på enkäten blev liksom tidigare högt, drygt 50 procent. Andelen hyresgäster som är nöjda med sitt boende i ÖBO har under året glädjande nog ökat med ytterligare en procentenhet. Totalt uppgår nöjdkundindex till 95,8 procent.

9 ÖREBROBOSTÄDER AB Kravgruppen på den administrativa enheten. Från vänster, Anette Eriksson, Catharina Båthman, Gunilla Helander, gruppansvarig, Marita Karlsson och Christina Henriksson. Saknas på bild, Kerstin Odernäs. Foto: Magnus Westerborn I Bobutiken, från vänster, Anita Riis och Margareta Jidenius. Vintervy över Stjärnhusen, Rosta.

10 8 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Våra studentbostäder Antalet studenter vid Örebro Universitet växer stadigt blev siffran för Därmed har behovet av bostäder för de studerande blivit större. För ÖBOs del innebär det ett ökat intresse för att skapa bostäder, nya såväl som äldre, för en allt större grupp hyresgäster. Bostadsgaranti för studenter ÖBO tillämpar sedan flera år en bostadsgaranti för studenter vid Örebro Universitet. Det innebär att alla som blir antagna på universitetet erbjuds ett eget boende inom en månad. På större universitetsorter som Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg är bostadsbristen ett stort bekymmer. Detta gör att möjligheten att kunna hitta en bostad och som i Örebros fall, att till och med kunna få en bostadsgaranti är ett starkt argument när studenter väljer studieort. Studenter på Örebro Universitet. ÖBOs bestånd I ÖBOs bestånd fanns i februari 2002, studentbostäder, av vilka de flesta finns inom campusområdet. Övriga finns främst i Brickebacken, men 258 stycken är insprängda i Varberga och Vivalla. Ungefär 700 av studentbostäderna är av typen rum i

11 ÖREBROBOSTÄDER AB korridor med gemensamt kök. Merparten består dock av ett eller två rum med kokvrå. Bostäderna förvaltas av ÖBO Student, en separat enhet inom division söder. Bovärdskontoret finns på Åstadalsvägen, mitt i universitetsområdet och är bemannat med fyra personer. Universitetets ambition: öka med 50 procent Universitet har vuxit stadigt de senaste åren och ambitionen är att öka antalet heltidsstudenter med ytterligare 50 procent inom en femårsperiod. Det innebär att antalet heltidsstudenter skulle öka från dagens till år Eftersom ÖBO är dominerande på marknaden för studentbostäder innebär det att vi behöver öka antalet studentbostäder kraftigt de närmaste åren. Idag bor drygt en fjärdedel av Örebros heltidsstudenter hos ÖBO. Ska vi klara att erbjuda kommande studenter bostäder innebär det att vi behöver skapa nya studentbostäder under de närmaste fem åren. Att uppfylla detta mål blir sannolikt en av de stora utmaningarna för ÖBO Student de kommande åren. Behov av fler studentbostäder Eftersom det funnits ett överskott inom ÖBOs övriga bostadsbestånd har vi hittills kunnat möta det ökade behovet av studentbostäder genom att erbjuda vanliga bostäder till studentmässiga villkor. I dagsläget närmar vi oss en situation, där det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på vanliga lägenheter. Vi måste därför öka vårt bestånd av studentbostäder. Den första byggnationen som blev klar är Sörbyängsvägen 2 A-B, där 55 nya studentbostäder stod klara för inflyttning den 1 februari Dessutom har ÖBO anpassat stora delar av höghuset i Tybble till bostäder för studenter och universitetets personal. Lite längre från universitetsområdet, på Mellringevägen, har ÖBO fått ännu ett nytillskott av bostäder, genom att förvärva de tidigare lokalerna för vandrarhemmet: tre hus med totalt 27 lägenheter. Ytterligare nybyggnationer finns idag på planeringsstadiet. Exempelvis komplettering på Åstadalsvägen samt Grankottevägen, med 50 respektive 80 lägenheter.

12 10 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Jag stormtrivs här Drygt två år har gått sedan Maria Ottosson fick sitt antagningsbesked till Örebro Universitet och bestämde sig för att flytta hit. Under sitt nya liv som student har hon hunnit prova olika typer av studentboende från korridorliv till den egna lägenhet hon har idag. Maria Ottosson kommer från det lilla östgötska samhället Rejmyre, beläget några mil utanför Norrköping. Våren 2000 flyttade hon till Örebro för att påbörja sina studier i rättsvetenskap. Målet är att bli rättsvetare, men jag har fortfarande en bit kvar dit. Jag räknar med att plugga i cirka tre år till, säger Maria och berättar också att hon planerar att försöka läsa ett år utomlands, kanske redan till nästa vår. Maria Ottosson, student på Örebro Universitet. Från korridor till egen lägenhet Idag bor Maria i en egen lägenhet i Bågen, ett av ÖBOs nyaste hus för studenter. Bågen ligger på campus, bara ett stenkast från Örebro Universitet. Här finns 77 lägenheter på mellan 20 och 33 kvadratmeter. Lägenheterna hyrs ut omöblerade och är utrustade med en liten köksavdelning eller pentry. I hyran ingår dessutom Internetanslutning - en stor fördel anser Maria. Studentlivet inleddes dock med tre veckor i ett så kallat akutboende. Vi var sju tjejer som delade på en lägenhet. Det fungerade bra, vi var ju alla i samma situation. Nyinflyttade till stan och nya på universitetet. Nästa steg var att hyra ett eget, möblerat rum i en studentkorridor på Studentgatan. Den första terminen i korridor var helt underbar. Det var en blandning av nya och gamla studenter och även en utbytesstudent och vi hade riktigt roligt ihop. Den första terminen var stökig, men trevlig. Men när flera av korridorskamraterna så småningom flyttade ut tyckte även Maria att det var dags att byta boende. Jag ställde mig i bostadskö för en lägenhet här på Åstadalsvägen och i december -00 fick jag besked att jag fått en lägenhet. Så i februari förra året flyttade jag in och blev helnöjd. Den här lägenheten är lagom stor och känns fräsch. Det är nästan lite som korridor, vi som bor här har en väldigt bra sammanhållning. Jag stormtrivs verkligen här.

13 ÖREBROBOSTÄDER AB Hyrestorget Större frihet, ökad insyn och bättre service Under året har ÖBO vänt på uthyrningsrutinerna. Istället för att våra kunder måste vänta på att vi ska höra av oss med ett erbjudande får de själva chansen att se och söka bland företagets lediga lägenheter. Via Hyrestorget erbjuder ÖBO större frihet, ökad insyn och bättre service. Den 21 maj introducerade ÖBO sitt nya uthyrningssystem, Hyrestorget, för såväl nya som gamla kunder. Tanken är att företagets kunder själva aktivt ska söka den bostad de önskar, när de önskar. Bostäderna hyrs dock fortfarande ut efter ett kösystem, där både boende och externa kunder konkurrerar om samma utbud. Vad kan kunderna göra på Hyrestorget? På Hyrestorget kan besökarna söka bostad, anmäla intresse för lediga lägenheter, tacka ja eller nej till erbjudanden samt skapa en egen sökprofil och få fortlöpande lägenhetstips via e-post eller talsvar. Med hjälp av en personlig inloggningskod registreras kundernas val direkt i systemet. Den som söker bostad behöver dock inte vara ständigt uppkopplad för att se dagens aktuella utbud. Alla lägenheter presenteras på Hyrestorget under åtta dagar, vilket gör att ett besök i veckan täcker även nyinkomna lägenheter. Långa köer krävde förändring ÖBOs tidigare uthyrningsverksamhet var hårt belastat. Med tusentals personer anmälda som sökande blev köerna snabbt inaktuella. När de som stått längst i kö väl fått sitt erbjudande, visade det sig ofta att önskemålen förändrats eller att den sökande inte längre ville flytta. För företagets del innebar det, att man blev tvungen att erbjuda även attraktiva lägenheter till ett stort antal sökande, med risk för hyresförluster som följd. Samtidigt tvingades andra med stort behov av bostad vänta onödigt länge på ett erbjudande. Välbesökt Hyrestorg Sedan Hyrestorget öppnade i maj har trycket på det nya systemet förstås varit stort. Antalet besök på ÖBOs webbplats har under sju månader ökat från ett snitt på besök till drygt per månad. Dessutom har talsvarsfunktionen fått många samtal varje dag, så många att alla ingående linjer tidvis varit upptagna. I Bobutiken har såväl de sex kunddatorerna som ÖBOs personal varit hårt anlitade. Överlag har Hyrestorget fungerat över förväntan under året, trots vissa barnsjukdomar i form av kortare tekniska avbrott och viss ovana hos både kunder och personal. Systemet kommer dock att kontinuerligt utvärderas och förbättras. Tre vägar till Hyrestorget Internet dygnet runt. Talsvar , dygnet runt. Personlig service, Bobutiken , ordinarie öppettider.

14 12 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Låtsasskogen Två damer tar en paus på de ombyggda balkongerna i Låtsasskogen. Infälld bild; ungdomar spelar beachboll på fritidsanläggningen i Vivalla. I kvarteret Låtsasskogen i Vivalla är det barnen som sätts i centrum. Hela kvarteret har byggts om för att bli mer barnvänligt. I höstas var hela området klart. Bra att bo med barn i Låtsasskogen Robert, sex år och lillebror Andreas, fem år bor med sin pappa Tord Lundin på den del av Lyrikgatan som tillsammans med en del av Krönikegatan utgör kvarteret Låtsasskogen. I lägenheten, som från början var en trea men som nu gjorts om till en fyra, bor ibland även Tords två döttrar Nathalie och Rebecka, 14 och 12 år gamla. Kvarteret Låtsasskogen Kvarteret Låtsasskogen, som består av 92 lägenheter, har fått sitt namn efter en liten skogsbacke som ligger mitt i området. Tanken bakom ombyggnationen var att skapa en mer barnvänlig miljö och förändringarna grundades på hyresgästernas behov. Tord Lundin bodde i kvarteret även innan det byggdes om och tycker att förändringen varit positiv. Vi som bor här blev inbjudna till ett informationsmöte för ett par år sedan. Då fick vi veta vad som var på gång och vi fick se ritningar på hur det skulle bli, berättar han. Det var också på detta informationsmöte som idén om att bygga om ett större sovrum till två mindre dök upp, det visades skisser även på sådana lösningar.

15 ÖREBROBOSTÄDER AB Tidigare delade tjejerna rum med Robert och Andreas när de bodde hos mig, men nu börjar de bli för stora för det. Därför är det perfekt med ett rum till. Och när tjejerna blir vuxna kan någon av killarna ta det rummet, tillägger han. Byggjobbare barnens favoritlek De största förändringarna har dock skett utvändigt. Tords lägenhet ligger i markplan och har fått en ny, större uteplats. Lägenheter som ligger på andra våningen har fått nya större balkonger och husfasaderna har fräschats upp med nya färger. Hela området har fått fler grönytor och framför allt, flera nya lekplatser. Nytt är också det staket som omger kvarteret. Det här området ser ju trevligare ut nu och visst har det blivit mer barnvänligt, konstaterar Tord och tillägger; Staketet är också bra, dels för att det hindrar ungarna från att springa iväg, men också för vi slipper alla mopeder som kör rakt genom området. Efter att planeringen av området var klar tog det cirka ett år, innan hela kvarteret Låtsasskogen var ombyggt och klart. Det var väl en del grannar som tyckte att det tog lång tid, och visst var det lite bökigt när det pågick, säger Tord och berättar att byggverksamheten satte sina spår även hos barnen under det år som ombyggnationen pågick var barnens favoritlek att leka byggjobbare. Tord Lundin, hyresgäst i Låtsasskogen tillsammans med sina barn, Robert och Andreas. Alla nöjda I lägenhetens vardagsrum står familjens gemensamma intresse ett leksakstrumset. De riktiga trummorna har Tord stående på jobbet. Han är kock på ett allaktivitetshus, Brokks hus i Mosås. Där går ungdomar med missbruksproblem på behandling och får bland annat hålla på med musik, bild och kultur. Jag har världens bästa jobb jag får både laga mat och spela musik på arbetstid, säger Tord Lundin och berättar också att han bott i Vivalla sedan Det har hänt mycket i området sedan dess. Jag är nöjd med mitt boende idag, även om det alltid finns mer att göra. Och hur nöjda är då barnen med sitt nya kvarter, hur är det att bo i Låtsasskogen? Robert svarar snabbt och koncist; Bra! Detaljer från ombyggnaden av Låtsasskogen.

16 14 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Våra lokaler ÖrebroBostäder äger och förvaltar lokaler med en sammanlagd yta på kvadratmeter. Vi kan erbjuda lokaler för de mest skilda verksamheter med olika lägen, storlekar och standard. Alltifrån eftertraktade butiks- och kontorslokaler i city till enkla förrådsutrymmen i de större stadsdelarna. Av den totala summan hyresintäkter från lokaler svarar det centrala utbudet för cirka 40 procent och övriga lokaler i beståndet för resterande cirka 60 procent. Snabbfakta om ÖBO Lokaler, 2001 Hyresintäkter (kr) Vakansgrad (%) 3,42 Antal lokaler Yta (m ) Lokalmarknaden i Örebro Efterfrågan på centrala lokaler har under år 2001 varit fortsatt god. Detta tack vare att den positiva utvecklingen för handeln i butikerna fortsätter. Lokaluthyrningen i ÖBOs bostadsområden är stabil. Vakansnivån är fortsatt låg i våra stadsdelscentra. För att även behålla den offentliga servicen i stadsdelarna Krämaren i specialsatt nattljus från Ljusveckan har vi under året lagt ner ett intensivt arbete på att skapa bra förutsättningar för deras verksamheter. Vivalla centrum 2001 har präglats av utveckling av våra stadsdelscentra. Vi förvärvade under september Vivalla centrum av NCC fastigheter, som förvaltat detta under de senaste tio åren. Syftet med köpet är att bättre kunna möta våra hyresgästers behov av närservice. Under det sista kvartalet har ÖBO Lokaler lyckats förhandla fram nya avtal med Apoteket, vårdcentralen och Folktandvården. Folktandvården får under 2002 helt nya lokaler som bättre motsvarar deras behov. Baronbackarna Under 2001 har ÖBO Lokaler påbörjat ett samarbetsprojekt tillsammans med Mikaels KDN och Örebro Stadsbyggnad för att förnya och förbättra Baronbackarnas centrumanläggning. Grundidén är att skapa ett attraktivt och mer tillgängligt centrum, genom att komplettera och omfördela lokalytor för butiker och annan service. Krämaren Clas Ohlson har under året som gått expanderat och fått sina lokaler utvidgade med 500 m. Totalt har de idag cirka m. Även klädbutiken Strada och Akademibokhandeln har fått utökad lokalyta. Kodak har bytt lokaler och i Kodaks gamla lokaler har Svensk Kassaservice nu sin verksamhet. Totalt har omsättningen för Krämarens butiker ökat med cirka 8 procent jämfört med Hållstugan vid Stortorget Efter några år utanför city har nu Electrolux Home öppnat nya lokaler i vårt köpcentrum vid Stortorget. Lokaler i Örebro city Konstfrämjandet flyttar in som ny hyresgäst i anpassade lokaler på Drottninggatan 38. Den orientaliska livsmedelsbutiken Papaya Livs byter lokal och flyttar till Postens gamla lokal på söder.

17 ÖREBROBOSTÄDER AB Lokalhyresgäster Clas Ohlson, en favorit på frammarsch Vem är den typiske besökaren på Clas Ohlson. Ja, får man tro smeknamnet gubbdagis är det främst män i medelåldern. Men faktum är att cirka procent av kunderna är kvinnor. Vid ett besök upptäcker man att där finns det mesta, vare sig man söker material för att måla tavlor, ska sätta upp en hylla eller vill ha en ny teknisk pryl. Vi har en väldigt spridd kundkrets, berättar Kjell Esters, butikschef i Örebro sedan starten1997. Vi har ett sortiment som lockar alla kategorier av människor. Vår styrka är bredden av produkter vi har lite av mycket. Clas Ohlson finns i Krämaren. Där har butiken funnits sedan start. Alla våra butiker ligger medvetet i citylägen. Vi tyckte att Krämaren hade ett perfekt läge för oss. Och vi har inte blivit besvikna. Vi trivs väldigt bra och tycker också att ÖBO är en utmärkt hyresvärd. Vi har lätt att få gehör för våra behov och har alltid blivit väl bemötta. Läget innebär att vi har en jämn kundtillströmning under hela veckan. Vi har samma personalstyrka från måndag till fredag, ungefär 17 personer. På lördagar (samt till jul och sommarlov) tillkommer ytterligare 14 stycken deltidsarbetare, mestadels studenter. Sedan 1997 har vi byggt ut två gånger och har nu totalt cirka m 2 till vårt förfogande. Bättre liv Barbro Bronsberg är egen företagare som hyr sina lokaler i samma område där hon bor, i Stjärnhusen i Rosta. Hennes verksamhetsområde är utbrändhet och stress, ett område som Barbro arbetat med i tjugo års tid. Hon skriver böcker, producerar kassetter och CDskivor med avslappningsövningar. Hon föreläser och håller i utbildningar och kurser över hela landet. I sina lokaler har Barbro också en stressmottagning, som hon kallar för Bättre liv. Dit kommer människor för att lära sig hantera sin situation och hur man undviker en av vår tids folksjukdomar - utbrändhet. Barbro trivs med ÖBO som hyresvärd och den service hon får skapar trygghet, då hon vet att hon får hjälp när det uppstår problem. Kjell Esters, butikschef för Clas Ohlson i Örebro. Barbro Bronsberg, egen företagare som hyr och bor i Rosta.

18 16 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Våra medarbetare Administrativaenheten Informationsenheten Teknik- och utvecklingsenheten Organisationsplan Verkställande direktör ÖBO Produktion Division Centrum Division Söder Division Väster Division Lokaler Marknadsavd Bovärdar Sussie Larsson, nyanställd medarbetare från aspirantprojektet på ÖBO Produktion. Kenneth Eriksson, ÖBO Produktion, en av 15 personer i Sverige som är certifierad besiktningsman av lekutrustningar hyresgäster Medarbetarna hos ÖBO arbetar i en marknadsanpassad och lärande organisation med stor beslutskraft nära kunderna. Sedan flera år tillbaka har fokus flyttats från teknisk fastighetsförvaltning till kundnytta och service. Under året har personalfrågor flyttats till den administrative chefens bord. Tjänsten som informationschef tillsattes i augusti. Informationschefen är ansvarig för den nybildade informationsenheten. En ny miljö- och kvalitetschef anställdes för att intensifiera arbetet med miljö- och kvalitetsfrågor. Personalstatistik Antalet fast anställda var vid årsskiftet 364 (362) personer, 144 (146) kvinnor och 220 (216) män. Anställda per yrkesgrupp Antal Män Kvinnor Fastighetsarbetare Reparatörer/energitekniker Bovärdar Övriga tjänstemän Totalt Antalet anställda inklusive visstidsanställda omräknat i årsarbetare är 362 (360). Aspirantprojekt inom ÖBO Produktion I samarbete med Arbetsförmedlingen startade ett aspirantprojekt inom fastighetsskötsel den 17 april. Projektet började med praktik och fortsatte med tre månaders sommarjobb under juni, juli och augusti. Efter sommaren började lärlingsutbildningen, som pågick i 20 veckor. Deltagarna praktiserade i våra bostadsområden och deltog i utbildning inom bland annat arbetsmiljö, företagsekonomi och ergonomi. En del av utbildningen inriktades även på trädgård, lokalvård samt affärsmannaskap. Ambitionen är att merparten erhåller jobb inom sitt yrkesområde inom ÖBO Produktion efter utbildningstidens slut. Löner Ett konfliktvarsel avblåstes i sista minuten när Fastighetsanställdas Förbund och Fastigo enades om ett avtal den 19 juni. Avtalet är på 39 månader, innebär en genomsnittlig höjning på cirka 9,4 procent och gäller från och med 1 mars 2001.

19 ÖREBROBOSTÄDER AB Det nya löneavtalet för tjänstemännen gäller från till och har inga centralt fastställda ramar. För perioden har 3,4 procent löneutrymme utnyttjats, vari ingår en individuellt valbar del på 0,6 pocent. Under 2001 har ÖBO tillämpat en bonuslönemodell med tre separata utfall. Resultatet per anställd är att kr utfallit till all personal för bättre serviceoch nöjdkundindex. Pensioner Den bokförda pensionsskulden som avsåg perioden fram till har lösts in under 2001, delvis hos KPA och delvis hos SPP. Den totala bokförda pensionsskulden var 48,2 miljoner kronor. För pensioner inom det nya pensionsavtalet har överenskommelse gjorts med Pensionsvalet AB (PVAB) för administration av pensionsfrågorna. Ingen ny pensionsskuld byggs upp utan premier inbetalas via PVAB. Hela premien för avtalspensionen har överlåtits till de anställda för individuellt val. Utbildning På flera områden har kompetensen hos medarbetarna kunnat höjas under året. Många bovärdar har gått en utbildning i affärsmannaskap och praktisk juridik. All personal har fått utbildning i det nya administrativa systemet Husar. Alla som behöver datakunskap har fått möjlighet att delta i datakurser. 238 kurstillfällen har genomförts med upp till sex deltagare per gång. Av övriga utbildningar under året kan nämnas upphandling och årsavtal för bovärdar, ekonomiutbildning för ÖBO Produktion, affärsjuridik för ekonomipersonal och skötsel av grönytor för fastighetsskötare. Praktiskt taget all utbildning har genomförts i Örebro och en stor del i ÖBOs egna lokaler. Dels ger detta en stor sänkning av kostnaderna, dels är det i överensstämmelse med företagets jämställdhetsplan. Samtliga gruppledare och ett par av arbetsledarna inom ÖBO Produktions förvaltningsavdelning har deltagit i en utbildning i skötsel av grönytor på Kvinnerstaskolan under året. Syftet är att utveckla förvaltningsavdelningen med inriktning på entreprenadutförande av grönyteskötsel, stärka gruppledarna och utveckla samarbetet mellan våra olika skötselområden. Friskvård I april 2000 startade ÖBO Produktion friskvårdsprojektet Hälsa 2000, som löpte under ett år. Syftet med projektet var att stimulera de drygt 200 anställda att måna om sin hälsa, minska sjukfrånvaron samt komplettera arbetsmiljöarbetet. Det första steget var att kartlägga personalens hälsotillstånd. Därefter har medarbetarna på ÖBO Produktion varje vecka kunnat delta i en timmes motionsaktivitet på arbetstid samt lära sig mer om kosthållning. Utvärderingen av projektet har lett till en fortsättning under hösten 2001 samt att all personal ska omfattas under våren När projektet startade bedömdes 109 anställda ha stort behov av livsstilsförändringar. I början motionerade 52 procent av personalen en gång per vecka. Det ökade till 84 procent och konditionsvärdet förbättrades med 5 procent. Miljödiplomerade ÖBO Produktion är ett av de första företagen inom Örebro kommun som blivit miljödiplomerat. Syftet med miljödiplomeringen är, att företag får ett officiellt erkännande för miljöarbetet och att de premieras för att ligga steget före. För att få diplomet krävs miljöledning, vilket bland annat innebär att det ska finnas en miljöpolicy och en miljöarbetsplan samt att personalen fått miljöutbildning. Maria Klaesson, medarbetare på ÖBO Produktion. Certifierad besiktningsman Kenneth Eriksson, ÖBO Produktion, certifierades som besiktningsman av lekutrustningar. Certifieringen utförs av Det Norske Veritas Inspection AB. I Sverige finns det cirka 15 personer som har denna certifiering.

20 18 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Nya & gamla hus Markbacken Ombyggnad av Örnsköldsgatan 1-49 (etapp 1), har slutförts under året. Fortsättningen med Örnsköldsgatan (etapp 2), beräknas starta under våren Lertagsgatan 4-10 har byggts om för att skapa nya lokaler åt närpolisen samt delvis nya lokaler åt kommunen. Samtidigt har lägenheterna försetts med bättre ventilation och nya radiatorer. Vid entrén till polisens lokaler och kommundelskontoret har fasaden öppnats upp, för att skapa ett fint promenadstråk in på gården och gestaltningsmässigt förändra den yttre miljön. Gården har fått en ny utformning med springbrunn. Fasaden har blivit putsad och tilläggsisolerad. Totalt berörs 51 lägenheter och cirka 2000 m lokalyta. Ombyggnadskostnaden är cirka 36 miljoner kronor. Ombyggnadsetappen av Lertagsgatan beräknas vara klar under februari Detaljbild från de nya balkongerna på Majorsgatan. Ett av de nyrenoverade höghusen på Majorsgatan. Renovering av höghusen i Norrby Under vintern utfördes, i en första provetapp, renovering av höghuset Majorsgatan 1. Under våren beslutades sedan att gå vidare och utföra i stort sett samma åtgärder in- och utvändigt på de återstående fyra husen. Erfarenheter och hyresgästsynpunkter från etapp 1 har tagits tillvara. Innan julhelgen 2001 var hyresgästerna i Majorsgatan 3 tillbaka i sitt nyrenoverade hus samtidigt som de boende i Majorsgatan 2 har evakuerats till annat tillfälligt boende. Hittills har de boende kunnat erbjudas att bo kvar på Majorsgatan i intilliggande hus. Renoveringen kommer att fortsätta med ett hus åt gången fram till maj 2003 då samtliga fem hus med sin välkända siluett ska lysa klarare ut över Örebro. Nya bostäder i Strömstorp Under året har ett nytt villaområde vuxit fram i Adolfsberg. I kvarteret Strömstorp uppförs nybebyggelse på 35 tomter. På 12 av dessa har ÖBO låtit uppföra friliggande villor, parhus och ett mindre flerbostadshus. Övriga villor i området är sålda med äganderätt. ÖBOs bebyggelse består av fyra enplansvillor med 4 rum och kök, tre enplans vinkelhus 5 rum och kök, två parhus (fyra lägenheter) 6 rum och kök samt ett flerbostadshus med fyra lägenheter 2 rum och kök. Villorna och parhusen hyrs ut med kallhyra och hyresgästen betalar själv förbrukningsavgifter för uppvärmning, vatten och avlopp, el samt sophämtning och sköter själv trädgården på tomten. Inflyttning har skett under perioden juli-december för villabebyggelsen och för flerbostadshuset i januari 2002.

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2011. Företaget

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Vad är Rättvis hyra Hyrorna ska vara lika i bostadslägenheter med samma boendevärde eller bruksvärde och skillnader i hyra bör motsvaras av skillnader i boendevärde

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Vackra radhus vid de södra ängarna

Vackra radhus vid de södra ängarna br f ängslyck an Vackra radhus vid de södra ängarna design helhet tr ygghet prisvär t örebro Hus att längta hem till Nu har du chansen att skaffa dig ett underbart boende i Örebros nya stadsdel Södra Lindhult

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek

Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek Boendet i centrum! Perstorps Bostäder är Perstorps kommunala bostadsbolag. Vi äger och förvaltar bostäder på åtta olika områden i Perstorp, alla av varierande storlek och karaktär. I Perstorps Bostäders

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn

Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Bo med Fastighets AB Balder i Nynäshamn Arkitektritade hus på bästa adress I kvarteret Loket i Nynäshamn växer ett attraktivt bostadsområde fram. Nära natur, havsbad och bara ett stenkast från pendeltågssstationen

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Du är i trygga händer

Du är i trygga händer OMBYGGNAD Mindre ombyggnader och reparationer inom lägenheten bestämmer du själv över medan större ombyggnader och reparationer måste du bli överens med styrelsen om. Samtliga förändringar på utsidan av

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Prästgärdets Seniorboende

Prästgärdets Seniorboende Prästgärdets Seniorboende Sinnenas seniorboende Ta ett dopp i Ljustern på morgonen eller strosa bland blommorna på Prästgärdet. Småprata lite med grannarna och duka upp till surströmmingsskiva på den mysiga

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift BESLUTSUNDERLAG 2/2 Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493 Datum och underskrift FM centrum Utfärdat av: Anne-Li Stenström Dokumentnamn: Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2015-05-07 Regionstyrelsen Version:

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Kvarteret Krukmakaren rum för livet i ditt första boende

Kvarteret Krukmakaren rum för livet i ditt första boende Kvarteret Krukmakaren rum för livet i ditt första boende Staden växer och EHB växer tillsammans med den. Nu förvandlar vi lokalerna i gamla Folkets hus till billiga lägenheter för kommunens unga. Så här

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer