AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora"

Transkript

1 AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Antagen av direktionen

2 1.1 Renhållningsordning Syfte och mål Samråd Vad är avfall? Lagstiftning Ansvarsfördelning Avfallsstrategi NULÄGESBESKRIVNING Bergslagens Kommunalteknik BKT:s medlemskommuner Närke-Bergslagens Återvinning INSAMLINGSMETODER Utsortering av matavfall AVFALLSBEHANDLING Brännbart avfall Biologisk behandling Deponi Farligt avfall Förpackningar och tidningar Elektronikavfall Park- och trädgårdsavfall Slam Latrin AVFALLSANLÄGGNINGAR Södra Måle avfallsanläggning Skärets avfallsanläggning Gyltbo avfallsanläggning Ängarna återvinningscentral Mindre återvinningscentraler Återvinningsstationer Övriga avfallsanläggningar i regionen INSAMLADE MÄNGDER AVFALL SOM BKT EJ ANSVARAR FÖR Större företag i regionen Avfallsmängder Småföretagare Tillsyn Mål för avfall som BKT ej ansvarar för NEDLAGDA DEPONIER Nyligen avslutade deponier Riskklassning INFORMATION OCH KOMMUNIKATION MÅL OCH ÅTGÄRDER Nationella mål

3 10.2 Regionala mål Lokala mål och åtgärder för avfallshanteringen UPPFÖLJNING AV MÅL Tidigare avfallsplaner Uppföljning av mål i gällande avfallsplan MILJÖKONSEKVENSER EKONOMI BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 BILAGA 6 Återvinningsstationer Avfallsanläggningar Förteckning över nedlagda deponier Avfall som BKT ej ansvarar för Ordlista Miljökonsekvensbeskrivning Denna avfallsplan bildar tillsammans med dokumentet Föreskrifter om avfallshantering för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner renhållningsordning för Bergslagens kommunaltekniks medlemskommuner. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommunernas avfallshantering. 3

4 1. Inledning 1.1 Renhållningsordning Miljöbalken (15 kap 11 ) ställer krav på att alla kommuner ska ha en renhållningsordning bestående av två delar: - Föreskrifter för hantering av avfall i kommunen - En avfallsplan Detta dokument utgör Bergslagens Kommunaltekniks avfallsplan, som tillsammans med föreskrifterna om avfallshantering är Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuners renhållningsordning. Renhållningsordningen antas av Bergslagens Kommunaltekniks direktion. Vad en avfallsplan ska innehålla regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). 1.2 Syfte och mål Avfallsplanen är ett strategiskt dokument som är ett instrument för att styra avfallshanteringen i kommunerna mot de nationella och regionala miljömålen. Avfallsplanen omfattar allt avfall som uppkommer i Bergslagens Kommunaltekniks upptagningsområde. Det inkluderar avfall från enskilda hushåll, företag som bedriver verksamhet i området samt det avfall som producenterna ansvarar för. För att planen ska fungera på önskat sätt kräver den arbete och behöver följas upp regelbundet. 1.3 Samråd Ett samråd angående den gemensamma avfallsplanen och avgränsningarna av tillhörande miljökonsekvensbeskrivning hölls mellan Bergslagens Kommunalteknik och Länsstyrelsen i Örebro den 9 maj Den 24 april 2008 bjöd BKT och Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) in till ett samråd för större fastighetsägare. Synpunkter som framförts vid dessa samråd har tagits i beaktande och påverkat innehållet i avfallsplanen. Under hela avfallsplanearbetet har det hållits täta kontakter med politiker och tjänstemän som fått uttrycka sin åsikt angående mål- och åtgärdsformuleringar. Det har skett dels genom interna diskussioner i projektgruppen, dels genom politisk förankring i kommunerna. Samråd har genomförts med remissförfarande. Förslag till avfallsplan har skickats till förvaltningar, företag, föreningar och myndigheter som kan antas ha intresse i och synpunkter om planen. Planen har dessutom ställs ut på ett bibliotek per kommun, där allmänheten kunnat ta del av dess innehåll. Vid ett tillfälle per utställning har det funnits personal på plats för att ta emot synpunkter från allmänheten angående planen. Det har inkommit 11 yttranden. 1.4 Vad är avfall? I miljöbalken (15 kap 1 ) finns följande definition av avfall: Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 4

5 Kommunen har ansvar för hushållsavfall vilket definieras enligt följande: Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Därmed jämförligt avfall kan t ex vara avfall från en skola, ett personalrum eller en affär där avfallet ser ut ungefär som i ett hushåll. 1.5 Lagstiftning Avfallshanteringen styrs framförallt av bestämmelserna i Miljöbalken med följdförfattningar. Med Miljöbalken skapades en gemensam lagstiftning inom miljöområdet. Det händer hela tiden saker i avfallslagstiftningen och man måste vara beredd på ibland snabba förändringar. Nedan följer ett urval av de viktigaste lagarna för avfallshanteringen. Lagrum Beteckning Miljöbalken SFS 1998:808 Avfallsförordningen SFS 2001:1063 Förordning om avfallsförbränning SFS 2002:1060 Förordning om deponering av avfall SFS 2001:512 Förordning om producentansvar för SFS 2006:1273 förpackningar Förordning om producentansvar för SFS 1994:1205 returpapper Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 Förordning om producentansvar för SFS 2005:209 elektriska och elektroniska produkter Förordning om batterier SFS 1997:645 Förordning om ämnen som bryter ned SFS 2002:187 ozonskiktet Lag om skatt på avfall SFS 1999:673 Plan- och bygglagen PBL 1987:10 Inom EU arbetar man med att ta fram ett nytt ramdirektiv för avfallslagstiftningen. Det kommer troligtvis att synas i svensk lagstiftning under 2010 eller Ansvarsfördelning Ansvaret för avfallshanteringen i Sverige vilar på flera parter. Kommuner och myndigheter Producenter Hushåll Verksamhetsutövare Kommuner och myndigheter Enligt miljöbalken 15 kap 8 har kommunen ansvar för insamling och omhändertagande av allt hushållsavfall förutom producentansvar (se nedan). Det kallas kommunens renhållningsskyldighet och innebär att kommunen måste hämta det hushållsavfall som kommuninvånarna vill bli av med. Kommunen, eller av kommunen utsedd entreprenör, är den enda som får lov att transportera hushållsavfall. 5

6 Det är kommunen som ansvarar för allt farligt avfall som ingår i hushållsavfallet. Ansvaret omfattar insamling, transport och behandling. Man ansvarar även för att samla in och sortera kasserade småbatterier för att sedan transportera dessa till upparbetning eller slutförvaring. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd är tillsynsmyndighet över hanteringen av hushållsavfall och även annat avfall Producenter Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagstiftade producentansvaret. Det innebär att den som tillverkar en produkt som omfattas av producentansvaret är skyldig att insamla, bortforsla, materialåtervinna och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. Producent är den som yrkesmässigt tillverkar, importerar, fyller och/eller säljer en vara. För att producenterna ska kunna fullfölja detta ansvar har det bildats olika materialbolag som administrerar verksamheten. Syftet med producentansvar är att få produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller farliga ämnen. Idag råder producentansvar för följande avfallsslag (inom parentes det materialbolag som sköter producenternas ansvar): Bilar (Bil Producentansvar Sverige AB) Däck (Svensk Däckåtervinning) Returpapper (Pressretur) Förpackningar (Returwell, Plastkretsen, Metallkretsen, Svensk Glasåtervinning, Svensk Kartongåtervinning) Elektriska och elektroniska produkter (El-kretsen) Glödlampor och vissa belysningsarmaturer (El-kretsen) Hushåll Hushållen är skyldiga att sortera det avfall som uppkommer i hushållet. Sorteringen ska ske enligt reglerna i de kommunala föreskrifterna om avfallshantering. Dessutom har alla en skyldighet enligt förordningarna om producentansvar att sortera ut förpackningar, tidningar, däck, glödlampor och elavfall. Det utsorterade avfallet ska lämnas i kommunens eller producenternas insamlingssystem Verksamhetsutövare För verksamhetsutövare som industrier och företag ligger ansvaret för avfallet ytterst hos avfallsproducenten. Företaget ska ha kunskap om avfallet och dess effekter på miljön samt vara uppdaterad på lagstiftningsförändringar. Verksamheter där avfall uppstår är skyldiga att se till att avfallet transporteras till godkänd behandlingsanläggning. Verksamheter har också skyldighet att sortera ut förpackningar, tidningar, däck, glödlampor och elavfall i enlighet med förordningarna om producentansvar. 6

7 1.7 Avfallsstrategi På grund av att vår konsumtion ökar, ökar även våra avfallsmängder. För en hållbar utveckling måste vi sträva efter att minska avfallsmängderna. Därför är det viktigt att ha en strategi för att nå en hållbar avfallshantering. Detsamma gäller för att minska avfallets farlighet. Bergslagens kommunalteknik har en avfallsstrategi som överensstämmer med EU:s avfallshierarki. Det är en prioritering av olika behandlingsformer för avfall. Den säger att i första hand ska man förhindra att avfall uppstår. I andra hand ska avfallet återanvändas, i tredje hand återvinnas och i fjärde hand energiutnyttjas. Som sista åtgärd kan avfallet deponeras. EU:s avfallshierarki Minimering av avfallsmängder Återanvändning av produkter Materialåtervinning Energiåtervinning Deponering Även Miljöbalken går på samma linje som avfallshierarkin. I 1 kap 1, 5:e punkten står det att Miljöbalken skall tillämpas så att återanvändning, återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 7

8 2. Nulägesbeskrivning 2.1 Bergslagens Kommunalteknik Bergslagens Kommunalteknik (hädanefter kallat BKT) är ett kommunalförbund för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. Kommunalförbundet arbetar inom områdena avfall, gata park idrott, lokalvård samt vatten och avlopp. Den gemensamma verksamheten startade 2003, innan dess svarade varje kommun för dessa verksamheter. Bergslagens Kommunalteknik har det övergripande ansvaret för avfallshanteringen i medlemskommunerna. Avfallsavdelningen ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering av avfall. Avdelningen driver också sju återvinningscentraler i området. I de fyra kommunerna finns ca hushåll och verksamheter som har avfallshämtning. Insamlingen av avfall och en återvinningscentral sköts av entreprenörer upphandlade av BKT. Avdelningen består av en avdelningschef, en avfallsinformatör (50%), en avfallstekniker, en arbetsledare för avfallsanläggningar och återvinningscentraler (50%) samt bemanningen på avfallsanläggningar och återvinningscentraler. På avfallsanläggningarna (Gyltbo, Skäret och Södra Måle) finns en driftansvarig och renhållningspersonal. På de mindre återvinningscentralerna i Lindesbergs kommun arbetar timanställd personal. 2.2 BKT:s medlemskommuner Hälllefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora är fyra bergslagskommuner belägna i den norra delen av Örebro län. I regionen bor sammanlagt personer. Kännetecknande för kommunerna är stor andel befolkning på mindre orter och på landsbygd. Antalet hushåll är ca Av dessa bor ca 73% i villa, och 27% i flerbostadshus (källa posten.se) Kommun Invånarantal Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Summa Antal invånare Källa:SCB Framtidsprognosen för befolkningsantalet i kommunerna skiftar något. I såväl Ljusnarsbergs och i Hällefors kommuner minskar befolkningen med ca 50 personer/år. I prognoserna för framtiden räknar man med att den minskningen fortsätter. I Lindesbergs kommun har befolkningen minskat sedan 90-talet men minskningen verkar ha börjat plana ut. Kommunens förhoppning är att invånarantalet ska hållas på en stabil nivå utan minskningar. I Nora kommun räknar man däremot med att invånarantalet ska öka. Enligt prognosen ska invånarantalet öka med 250 personer mellan 2007 och

9 Näringslivsstrukturen ser lika ut i området. Den största näringsgrenen är tillverkning och utvinning. På andra plats kommer vård och omsorg, och på en delad tredjeplats finns handel och kommunikation samt utbildning. I Hällefors är stål- och verkstadsindustrin stor, med Ovako Steel som kommunens största företag. I Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora dominerar traditionell tillverkningsindustri. Arvin Meritor AB är det största företaget i Lindesberg och Orica Mining Services i Nora. De största företagen i Ljusnarsbergs kommun är Ahlstrom Ställdalen AB samt Kopparbergs Bryggeri AB. 2.3 Närke-Bergslagens Återvinning Sedan 2006 ingår BKT i en samverkansgrupp för avfallshantering tillsammans med andra kommuner i Örebro län. Gruppen heter Närke-Bergslagens Återvinning (NBÅ) och övriga kommuner som deltar är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro. Man samverkar genom avtal och går samman om resurser inom följande områden: Samarbets- och utvecklingsfrågor Deponering av hushållsavfall Information Samråd och förhandling med producenter av förpackningar mm Driftansvar för hushållens farliga avfall Syftet med samverkan är att stärka kommunernas förhandlingsstyrka mot annan part, ge förbättrad marknadskraft, ge stordriftsfördelar, säkra regional deponiresurs, förbättra kundinformationen och få en effektivare och mer konkurrenskraftig verksamhet. Till exempel levererar kommunerna deponerbart hushållsavfall till Atleverket i Örebro och man har tagit fram en gemensam informationsfolder. 9

10 3. Insamlingsmetoder I Lindesbergs och Nora kommun har utsortering av matavfall införts. Avfallsabonnenterna har möjlighet att välja mellan tre olika abonnemang; hemkompostering, hämtning av komposterbart avfall eller blandat avfall. Taxan är miljöstyrande. Det innebär att hemkompostering som är det mest miljövänliga alternativet är billigast, medan blandat avfall är dyrast eftersom det innebär högst belastning på miljön. De abonnenter som väljer abonnemanget hämtning av komposterbart avfall har två kärl för avfallet. Ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för brännbart avfall. Matavfallet sorteras i kompostpåsar av papper som ingår i abonnemanget. I Lindesbergs kommun infördes systemet medan det i Nora kommun infördes under I Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner finns ingen kommunal hämtning av matavfall. Där slängs brännbart avfall och matavfall i samma kärl. Abonnenterna kan välja att ta hand om matavfallet på egen hand genom hemkompostering. Abonnemang Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Blandat avfall 63 % 25 % 77 % 31 % Hemkompost 37 % 22 % 23 % 20 % Hämtning av kompost * 53 % * 49 % Summa 100 % 100 % 100 % 100 % Fördelning avfallsabonnemang per hushåll januari 2008 * Abonnemanget finns inte att välja 3.1 Utsortering av matavfall Sammanlagt sorterar knappt 60% av BKT:s kunder ut sitt matavfall, antingen för egen kompostering eller i brunt avfallskärl, se fördelning nedan. 59% Hushåll som sorterar ut matavfall Hela regionen 41% Blandat avfall Sorterar ut matavfall I Lindesberg och Nora är det betydligt större andel som sorterar ut matavfall, eftersom de även kan få matavfallet hämtat för central behandling. Ett av Sveriges miljökvalitetsmål säger att 35% av allt matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling. Nedan redovisas fördelningen mellan valda avfallsabonnemang i BKT:s medlemskommuner. Vi förutsätter att de hushåll som åtagit sig att sortera ut matavfall 10

11 genom hemkompostering eller hämtning av komposterbart avfall, sorterar ut allt sitt matavfall. Se fördelning i tabellerna nedan. Fördelning av abonnemang i januari 2008 Hällefors Ljusnarsberg 37% 23% 63% 77% Lindesberg Nora 25% 31% 53% 49% 22% 20% Blandat avfall Hemkompost Hämtkompost Det innebär att man i tre av fyra kommuner inom BKT når det nationella miljökvalitetsmålet att 35% av allt matavfall ska återvinnas. I Lindesberg sorterar 75% av alla hushåll ut matavfall, vilket innebär att 75% av matavfallet återvinns. Motsvarande siffra i Nora är 69% medan Hällefors når 37% och Ljusnarsberg 23%. 11

12 4. Avfallsbehandling 4.1 Brännbart avfall Det brännbara avfall som samlas in i Hällefors, Lindesberg och Nora kommuner transporteras till Karlskoga Energi & Miljös avfallsförbränningsanläggning i Karlskoga. Där förbränns avfallet och blir till fjärrvärme och ånga. Brännbart avfall från Ljusnarsbergs kommun transporteras till Borlänge Energis avfallsförbränning i Borlänge, där det genomgår samma behandling. 4.2 Biologisk behandling Matavfall från Lindesberg och Nora kommuner körs först till Södra Måle avfallsanläggning i Lindesbergs kommun. Avfallet lastas om och transporteras till Atleverket i Örebro. Där tippas det i en mottagningshall och blandas med flisat trädgårdsavfall, träflis och halm. Materialet läggs i kompostboxar där det får ligga i sju veckor. Under den tiden syresätts materialet med hjälp av fläktar som blåser in luft. Efter tiden i boxarna läggs kompostmaterialet i limpor under bar himmel för att mogna i ca tre månader. Den färdiga komposten blandas med sand eller torv och säljs sedan som jordförbättringsmedel. Kompostjorden går att köpa på återvinningscentralerna i Lindesberg och Nora. 4.3 Deponi Till och med 31 december 2008 deponerades avfall från medlemskommunerna på deponin på Södra Måle. Då stängdes deponin för mer material, förutom konstruktionsmaterial som används vid sluttäckningen. BKT har därefter tecknat avtal inom Närke-Bergslagens Återvinning om att hushållsavfall för deponi kommer att deponeras på Atleverkets deponi i Örebro. 4.4 Farligt avfall Kommuninvånarna kan lämna in farligt avfall på återvinningscentralerna. BKT svarar för insamling och mellanlagring av farligt avfall. Det hämtas sedan av Stena Recycling som klassificerar avfallet och för det vidare till företag som specialiserat sig på olika typer av farligt avfall. En stor del går till SAKAB i Kumla. De tar även emot farligt avfall från verksamheter. Det som inte kan återvinnas oskadliggörs. I Hällefors och Nora kommuner startade under 2007 en ny service, där BKT hämtar farligt avfall hemma hos abonnenterna. Kunden ringer och beställer hämtning. Servicen är kostnadsfri och riktar sig i första hand till personer som inte har möjlighet att ta sig till återvinningscentralen på egen hand. 4.5 Förpackningar och tidningar Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvaret och det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som står för återvinningen. Det finns återvinningsstationer utplacerade på ett flertal ställen i medlemskommunerna där privatpersoner kan lämna förpackningar och tidningar till återvinning. BKT driver även några små återvinningsstationer i egen regi. 12

13 Återvinningsstationerna töms med jämna mellanrum och innehållet transporteras till olika företag som återvinner olika materialslag. Glas tas till exempel omhand av Svensk Glasåtervinning i Närke. Plastkretsen återvinner plastförpackningar, MetallKretsen förpackningar av metall och Returkartong tar hand om pappersförpackningar. 4.6 Elektronikavfall Elektronikavfall kan antingen lämnas på en återvinningscentral, eller en sorteringsvagn för elavfall som BKT ställt upp på utvalda ställen i medlemskommunerna. El-Kretsen heter det företag som tar hand om elavfall. De hämtar elavfallet på återvinningscentralerna och transporterar det till förbehandling och återvinning hos företag som specialiserat sig på olika elektriska och elektroniska produkter. 4.7 Park- och trädgårdsavfall Ris som lämnas på BKT:s återvinningscentraler eller andra insamlingsställen fraktas till Korsnäs Frövi, ett massa- och kartongbruk som producerar vätske- och förpackningskartong. Park- och trädgårdsavfallet flisas och förbränns i en träbränslepanna där det omvandlas till energi. Energin används i tillverkningsprocessen och överskottet används på fjärrvärmenätet. 4.8 Slam Tvåkammarbrunnar, trekammarbrunnar och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år. Brunnarna töms av en slamsugningsbil som sedan transporterar slammet till ett kommunalt avloppsreningsverk för behandling. Restprodukten, rötslam, används bland annat som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av avfallsdeponier. En liten del av rötslammet används vid jordtillverkning. En målsättning är att kunna leverera till åkermark. 4.9 Latrin I likhet med de flesta kommuner i landet inför BKT en striktare hantering av latrinavfall från och med En orsak till att latrinhanteringen måste förändras är att hämtningen är oacceptabel ur arbetsmiljösynpunkt samt att behandling genom deponering ej är tillåten. Från och med januari 2009 upphör den ordinarie hämtningen av latrinkärl i BKT:s medlemskommuner. Latrinet ska i möjligaste mån tas om hand på egen fastighet. Detta kan ske antingen genom någon typ av mulltoalett eller genom att latrinet komposteras i speciell kompost. Ingen kontinuerlig hämtning av latrin genom abonnemang kommer att ske. Latrin är ett hushållsavfall och kommunen är därför skyldig att erbjuda någon form av hämtning även framgent om någon kund så önskar. Sådan enstaka hämtning av latrinkärl kommer att ske via budning till BKT. Latrinavfallet kommer att transporteras till Södra Måle där det ska behandlas genom att latrinet separeras från burken och tas omhand som slam. Latrinburken skickas till förbränning tog BKT emot 6 ton latrin från Hällefors kommun, 12,1 ton från Lindesbergs, 1,1 ton från Ljusnarsberg och 8,6 ton från Nora. 13

14 5. Avfallsanläggningar BKT driver tre större avfallsanläggningar med återvinningscentral samt fyra små återvinningscentraler inom medlemskommunerna. Hällefors och Ljusnarsberg har en avfallsanläggning vardera medan det i Nora finns en återvinningscentral. I Lindesbergs kommun finns det en avfallsanläggning och tre små återvinningscentraler. Anläggningarna är placerade så att det stora flertalet av invånarna i regionen har tillgång till en återvinningscentral inom två mil. Se karta nedan för återvinningscentralernas placering och täckningsområde. 14

15 5.1 Södra Måle avfallsanläggning På avfallsanläggningen i Södra Måle, som ligger i Lindesbergs kommun, sker följande verksamheter: Konstruktion inför sluttäckning av deponi Omlastning och mellanlagring av hushållsavfall Sortering och mellanlagring av återvinningsbart avfall vid återvinningscentral Sortering och mellanlagring av farligt avfall vid miljöstation Mellanlagring av kylar och frysar Mellanlagring av träflis På Södra Måle finns en deponi som är delad i två etapper. Den första etappen togs i drift 1980, den andra påbörjades Deponin stängdes formellt och arbetet med sluttäckning kommer troligen att pågå till På deponin har främst hushållsavfall, byggoch rivningsavfall, industriavfall, avloppsslam och schaktmassor deponerats Till Södra Måle kommer kompostavfall från hushållen i Lindesberg och Nora. Efter omlastning transporteras kompostavfallet till Örebro kommuns komposteringsanläggning på Atleverkets avfallsanläggning. Övrigt hushållsavfall transporteras, efter omlastning i större transportcontainers, till Karlskoga Energi & Miljö:s förbränningsanläggning i Karlskoga. På avfallsanläggningen finns även en återvinningscentral där privatpersoner och småföretag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Man tar emot till exempel elavfall, farligt avfall, ris, trädgårdsavfall, trä, skrot, brännbart avfall och deponiavfall. 5.2 Skärets avfallsanläggning Skärets avfallsanläggning, i Ljusnarsbergs kommun, togs i drift 1977 då deponin på anläggningen togs i bruk. På avfallsanläggningen sker följande verksamheter: Omlastning och mellanlagring av hushållsavfall Sortering och mellanlagring av återvinningsbart avfall vid återvinningscentral Sortering och mellanlagring av farligt avfall vid miljöstation Mellanlagring av kylar och frysar Mellanlagring av träflis Mellanlagring av avfall som ska användas till sluttäckning av deponin Deponeringsverksamheten på Skäret upphörde vid årsskiftet 2005/06. På deponin har främst hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall, industriavfall, avloppsslam och schaktmassor deponerats. Fram till och med 2005 har ca ton avfall deponerats. Hushållsavfall transporteras efter omlastning i större transportcontainer till Borlänge Energis förbränningsanläggning i Borlänge. Brännbart grovavfall från hushåll transporteras till samma anläggning. 15

16 På avfallsanläggningen finns även en återvinningscentral där privatpersoner och småföretag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Man tar emot till exempel elavfall, farligt avfall, ris, trädgårdsavfall, trä, skrot, brännbart avfall och deponiavfall. 5.3 Gyltbo avfallsanläggning Avfallsanläggningen i Gyltbo, Hällefors kommun har varit i drift sedan Verksamhet som sker på Gyltbo är följande: Omlastning och mellanlagring av hushållsavfall Sortering och mellanlagring av återvinningsbart avfall vid återvinningscentral Sortering och mellanlagring av farligt avfall vid miljöstation Mellanlagring av kylar och frysar Mellanlagring av träflis På området finns en deponi som avslutades Deponin är sluttäckt. Gyltbo har en återvinningscentral där privatpersoner och småföretag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Man tar emot till exempel elavfall, farligt avfall, ris, trädgårdsavfall, trä, skrot, brännbart avfall och deponiavfall. Hushållsavfallet lastas om till containrar och transporteras till Karlskoga för förbränning. 5.4 Ängarna återvinningscentral Återvinningscentralen i Nora drivs på entreprenad. Där kan privatpersoner lämna sitt sorterade grovavfall, till exempel elavfall, farligt avfall, ris, trädgårdsavfall, trä, skrot, deponiavfall och brännbart avfall. Småföretagare får lov att lämna ris, viss elektronik, kylar och frysar, skrot och förpackningsavfall. På återvinningscentralen bedrivs följande verksamheter: Sortering och mellanlagring av återvinningsbart avfall vid återvinningscentral Sortering och mellanlagring av farligt avfall vid miljöstation Mellanlagring av kylar och frysar Mellanlagring av träflis 5.5 Mindre återvinningscentraler I Lindesbergs kommun finns tre mindre återvinningscentraler. Dessa centraler är öppna en kväll i veckan. Återvinningscentralerna finns i centrala Lindesberg, i Storå och Fellingsbro. På dessa centraler kan privatpersoner lämna sorterat grovavfall, elektronikavfall, trädgårdsavfall samt farligt avfall. 5.6 Återvinningsstationer I BKT:s medlemskommuner finns det sammanlagt 47 återvinningsstationer för återvinning av förpackningar och tidningar (se bilaga 1). Återvinningsstationerna är uppdelade enligt följande: Hällefors 23 st, Lindesberg 14 stycken, Ljusnarsberg 11 st och Nora 9 st. Se bilaga 1 för en förteckning över återvinningsstationerna i BKT:s region. 16

17 Av återvinningsstationerna i Hällefors driver BKT själv 16 st. Detta är små stationer med små avfallskärl för förpackningsavfallet. De ligger på mindre orter i kommunen där Förpackningsoch tidningsinsamlingen dragit in sina stationer. BKT bekostar dessa återvinningsstationer genom avfallstaxan. I Ljusnarsbergs kommun finns sex mindre återvinningsstationer som drivs av BKT och i Nora kommun finns en egen station. Dessa stationer töms av en av BKT anlitad entreprenör. Övriga återvinningsstationer drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. BKT arbetar med information om hur man sorterar förpackningar och tidningar. Denna information görs tillsammans med övrig avfalls- och sorteringsinformation. Till exempel ägnas en del av den informationsalmanackan som BKT delar ut till kommuninvånarna årligen åt sorteringsinformation. Genom information hoppas man öka mängden förpackningar och tidningar till återvinning, och samtidigt minska felsorteringsgraden i avfallskärlen. 5.7 Övriga avfallsanläggningar i regionen En förteckning över anläggningar för återvinning och/eller bortskaffande av avfall som finns och verkar i regionen finns i bilaga 2. 17

18 6. Insamlade mängder Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samlas in direkt vid fastighet av BKT:s anlitade entreprenörer. Grovavfall och farligt avfall kan lämnas av kund på återvinningscentralerna. Det avfall som omfattas av producentansvar kan lämnas på återvinningsstationerna. Det är svårt att jämföra insamlade mängder från uppgifterna i kommunernas gamla avfallsplaner. Dels är planerna från olika år, dels har man inkluderat olika avfallsslag. Generellt för hela Sverige kan man säga att den totala mängden avfall ökar, även om vi återvinner mer. Vi blir bättre på att sortera men konsumerar allt mer. I tabellen nedan visas hur mycket hushållsavfall som samlades in i BKT:s fyra kommuner under 2007 beräknat per invånare. Avfallsmängder hushållsavfall, kg per invånare års siffror Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Avfall till förbränning* Deponi Skrot Farligt avfall Producentansvarsmaterial** Elavfall Matavfall*** * Mängder från kärl och återvinningscentraler ** Förpackningar, wellpapp och tidningar, uppgifter från FTI. *** Central behandling och hemkompostering Även trädgårdsavfall brukar räknas in i hushållsavfallet. Då trädgårdsavfall inte vägs på BKT:s återvinningscentraler eller andra insamlingsställen går det inte att ange en siffra över hur mycket som samlas in. Matavfallsmängderna är beräknade dels på hur mycket matavfall som samlas in av BKT:s entreprenörer och som går till central behandling, dels på hur mycket som hemkomposteras. Fördelningen syns i nedanstående tabell. 18

19 Mängder matavfall till biologisk behandling, kg per invånare 2007 Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Matavfall Atleverket * Matavfall hemkompost** *Systemet infördes våren/sommaren 2007 **Mängder för hemkompostering beräknade på 180 kg matavfall/år för hushåll med hemkomposteringsabonnemang Av avfallsslagen som listas ovan materialåtervinns följande: Skrot Producentansvarsmaterial Elavfall Matavfall Fördelningen mellan hushållsavfall som materialåtervinns, energiåtervinns och som inte kan återvinnas alls syns i tabellen nedan. Fördelning avfallsbehandling % 35% Materialåtervinning Energiåtervinning Återvinns ej 56% 19

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Underlag. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Underlag. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Underlag 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-2017 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Strategier och mål Gagnefs kommun Beslutad i kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA MÅL OCH STRATEGIER FÖR AVFALLSHANTERING... 3 3 LAGAR OCH REGLER... 8

Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA MÅL OCH STRATEGIER FÖR AVFALLSHANTERING... 3 3 LAGAR OCH REGLER... 8 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA MÅL OCH STRATEGIER FÖR AVFALLSHANTERING... 3 2.1 NATIONELLA MÅL OCH STRATEGIER... 3 2.1.1 Agenda 21 3 2.1.2 Sexton nationella miljökvalitetsmål 4 2.1.3

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Avfallsplan för Ljusdals kommun 2009-2014

Avfallsplan för Ljusdals kommun 2009-2014 Avfallsplan för Ljusdals kommun 2009-2014 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009 Innehåll 1 INLEDNING 2 2 INNEHÅLL OCH STRUKTUR 3 3 AVFALLSPLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN 3 3.1 Mål för avfallshanteringen

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 1 FÖRORD Denna plan utgör Eskilstuna kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Avfallsplan för Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner (VESU)

Avfallsplan för Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner (VESU) Avfallsplan för Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner (VESU) Antagen av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun 2008-06-18 Gäller från 2008-07-01 Justerat 2010-03-17 (Dnr 2010/KA0054) Avfallsplan

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Kommunal avfallsplan 2013-2017

Kommunal avfallsplan 2013-2017 Styrdokument Kommunal avfallsplan 2013-2017 Giltighetstid Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (29) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-15, 218 Ändring av kommunfullmäktige Ägare 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

AVFALLSPLAN Strategi för avfall, grundvatten och giftfri miljö för ett hållbart Nordmaling, Bjurholm, Vindeln och Vännäs 2012 2020

AVFALLSPLAN Strategi för avfall, grundvatten och giftfri miljö för ett hållbart Nordmaling, Bjurholm, Vindeln och Vännäs 2012 2020 AVFALLSPLAN Strategi för avfall, grundvatten och giftfri miljö för ett hållbart Nordmaling, Bjurholm, Vindeln och Vännäs 2012 2020 Miljömålen presenteras med Tobias Flygars illustrationer Naturvårdsverket

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Gällande från: Eslövs kommun 2014-04-01, Höörs kommun 2014-04-02 och Hörby kommun 2014-04-28.

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Gällande från: Eslövs kommun 2014-04-01, Höörs kommun 2014-04-02 och Hörby kommun 2014-04-28. Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Gällande från: Eslövs kommun 2014-04-01, Höörs kommun 2014-04-02 och Hörby kommun 2014-04-28. AVFALLSPLAN 2014-2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 1.1

Läs mer

Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun

Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2006-12-18, 132 Förord I miljöbalken och avfallsförordningen fastslås att varje kommun skall besluta om en renhållningsordning som

Läs mer

Renhållningsordning 2015

Renhållningsordning 2015 Renhållningsordning 2015 Föreskrifter om avfallshantering Avfallsplan Förord Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitlet i Miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfal splan 20 14

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfal splan 20 14 Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfallsplan 2014 Innehåll Inledning 3 Avfallspolitik 4 Vision, mål, aktivitet och uppföljning 5 Miljöbedömning 8 Fakta om Värmdös avfall 9 Handlingsplan

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Avfallsplan. Luleå kommun

Avfallsplan. Luleå kommun Avfallsplan Luleå kommun Gäller 2013-2016 1 Förord Det är viktigt att det finns fungerande system för hanteringen av avfall och det är viktigt att vi alla förstår systemen och använder dem rätt. Rätt hanterat

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts.

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts. Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2011/1516/Ma Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2014

Gemensam handlingsplan 2014 Gemensam handlingsplan 2014 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Strömsunds kommuns avfallsplan 2013-2016

Strömsunds kommuns avfallsplan 2013-2016 Titel: Avfallsplan Id nr: Version: 1.0 Typ: Plan Fastställd: KF 0220, 14 Giltighetstid: 2016 Uppdateras: Strömsunds kommuns avfallsplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Resultat av den förra

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

AVFALLSPLAN 2011-2015

AVFALLSPLAN 2011-2015 AVFALLSPLAN 2011-2015 FÖR MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN 1 AV FA L L S P L A N 2011-2015 Förord Välkommen till avfallsplan 2011 2015 för Malmö stad och Burlövs kommun. Denna avfallsplan är resultatet av

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

AVFALLSPLAN UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR

AVFALLSPLAN UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR AVFALLSPLAN UTSTÄLLNINGSEEMPLAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte 4 1.3 Läsanvisning 4 1.4 Metod och avgränsning 5 1.5 Revidering och uppföljning 5 2 AVFALLSPLANERING 7 2.1 Så

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-12

Kommunfullmäktige 2013-11-12 Renhållningsordning för Kristianstads kommun Avfallsplan Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2013-11-12 Sida 1 (22 ) Avfallsplan mål och handlingsplan Inledning Varje kommun ska enligt miljöbalken

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01.

RENHÅLLNINGSTAXA HAGFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 104 att gälla från 2014-01-01. 0 Innehåll ALLMÄNNA REGLER... 2 ENFAMILJSFASTIGHET MED SÄCK/KÄRLHÄMTNING... 3 OMRÅDEN MED UPPSAMLINGSPLATS... 4 FLERFAMILJSFASTIGHETER,

Läs mer

Nulägesbeskrivning 2012

Nulägesbeskrivning 2012 Renhållningsordning Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 2012 Uppföljning av mål i avfallsplan från 2006, omvärldsanalys och prioriteringar inför ny avfallsplan Dolores Öhman, Hässleholm Miljö AB Emma Krantz, Hässleholm

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 BORÄNE KOMMUN ÅTÄRDSPRORAM Bilaga till avfallsplan Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 Innehållsförteckning 1 Inledning och anvisningar 1 2 emensamma åtgärder i Dalarna 1 2.1 Farligt avfall från

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR KUMLA KOMMUN 2010-2014

AVFALLSPLAN FÖR KUMLA KOMMUN 2010-2014 AVFALLSPLAN FÖR KUMLA KOMMUN 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 INNEHÅLL 1 INLEDNING...2 1.1 SYFTE OCH MÅL...2 1.2 SAMRÅD...2 1.3 VAD ÄR AVFALL?...2 1.4 LAGSTIFTNING...3 1.5 ANSVARSFÖRDELNING...3

Läs mer

AVFALLSPLANERING 2006

AVFALLSPLANERING 2006 AVFALLSPLANERING 2006 Del 2 Avfallsplan Planeringsunderlag Slutligt förslag 2007-05-30 för utställning Antagen av kommunfullmäktige i Ulricehamn 2007-10-22, 140 Avfallsplanering 2006 redovisas i 4 delar.

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Grundavgifter och rörliga avgifter

Grundavgifter och rörliga avgifter Förslag till avfallstaxa för Danderyds kommun Följande dokument presenterar förslag till ny avfallstaxa för Danderyds kommun. Tekniska kontorets förslag är att den nya taxan skall träda i kraft 1 april

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Avfallsplan 2011 2020

Avfallsplan 2011 2020 Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Avfallsplan 2011 2020 Reviderad: 2013-09-25 1 Inledning Detta är en avfallsplan för Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) medlemskommuner, dvs Falköping,

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer