AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora"

Transkript

1 AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Antagen av direktionen

2 1.1 Renhållningsordning Syfte och mål Samråd Vad är avfall? Lagstiftning Ansvarsfördelning Avfallsstrategi NULÄGESBESKRIVNING Bergslagens Kommunalteknik BKT:s medlemskommuner Närke-Bergslagens Återvinning INSAMLINGSMETODER Utsortering av matavfall AVFALLSBEHANDLING Brännbart avfall Biologisk behandling Deponi Farligt avfall Förpackningar och tidningar Elektronikavfall Park- och trädgårdsavfall Slam Latrin AVFALLSANLÄGGNINGAR Södra Måle avfallsanläggning Skärets avfallsanläggning Gyltbo avfallsanläggning Ängarna återvinningscentral Mindre återvinningscentraler Återvinningsstationer Övriga avfallsanläggningar i regionen INSAMLADE MÄNGDER AVFALL SOM BKT EJ ANSVARAR FÖR Större företag i regionen Avfallsmängder Småföretagare Tillsyn Mål för avfall som BKT ej ansvarar för NEDLAGDA DEPONIER Nyligen avslutade deponier Riskklassning INFORMATION OCH KOMMUNIKATION MÅL OCH ÅTGÄRDER Nationella mål

3 10.2 Regionala mål Lokala mål och åtgärder för avfallshanteringen UPPFÖLJNING AV MÅL Tidigare avfallsplaner Uppföljning av mål i gällande avfallsplan MILJÖKONSEKVENSER EKONOMI BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 BILAGA 6 Återvinningsstationer Avfallsanläggningar Förteckning över nedlagda deponier Avfall som BKT ej ansvarar för Ordlista Miljökonsekvensbeskrivning Denna avfallsplan bildar tillsammans med dokumentet Föreskrifter om avfallshantering för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner renhållningsordning för Bergslagens kommunaltekniks medlemskommuner. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommunernas avfallshantering. 3

4 1. Inledning 1.1 Renhållningsordning Miljöbalken (15 kap 11 ) ställer krav på att alla kommuner ska ha en renhållningsordning bestående av två delar: - Föreskrifter för hantering av avfall i kommunen - En avfallsplan Detta dokument utgör Bergslagens Kommunaltekniks avfallsplan, som tillsammans med föreskrifterna om avfallshantering är Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuners renhållningsordning. Renhållningsordningen antas av Bergslagens Kommunaltekniks direktion. Vad en avfallsplan ska innehålla regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). 1.2 Syfte och mål Avfallsplanen är ett strategiskt dokument som är ett instrument för att styra avfallshanteringen i kommunerna mot de nationella och regionala miljömålen. Avfallsplanen omfattar allt avfall som uppkommer i Bergslagens Kommunaltekniks upptagningsområde. Det inkluderar avfall från enskilda hushåll, företag som bedriver verksamhet i området samt det avfall som producenterna ansvarar för. För att planen ska fungera på önskat sätt kräver den arbete och behöver följas upp regelbundet. 1.3 Samråd Ett samråd angående den gemensamma avfallsplanen och avgränsningarna av tillhörande miljökonsekvensbeskrivning hölls mellan Bergslagens Kommunalteknik och Länsstyrelsen i Örebro den 9 maj Den 24 april 2008 bjöd BKT och Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) in till ett samråd för större fastighetsägare. Synpunkter som framförts vid dessa samråd har tagits i beaktande och påverkat innehållet i avfallsplanen. Under hela avfallsplanearbetet har det hållits täta kontakter med politiker och tjänstemän som fått uttrycka sin åsikt angående mål- och åtgärdsformuleringar. Det har skett dels genom interna diskussioner i projektgruppen, dels genom politisk förankring i kommunerna. Samråd har genomförts med remissförfarande. Förslag till avfallsplan har skickats till förvaltningar, företag, föreningar och myndigheter som kan antas ha intresse i och synpunkter om planen. Planen har dessutom ställs ut på ett bibliotek per kommun, där allmänheten kunnat ta del av dess innehåll. Vid ett tillfälle per utställning har det funnits personal på plats för att ta emot synpunkter från allmänheten angående planen. Det har inkommit 11 yttranden. 1.4 Vad är avfall? I miljöbalken (15 kap 1 ) finns följande definition av avfall: Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 4

5 Kommunen har ansvar för hushållsavfall vilket definieras enligt följande: Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Därmed jämförligt avfall kan t ex vara avfall från en skola, ett personalrum eller en affär där avfallet ser ut ungefär som i ett hushåll. 1.5 Lagstiftning Avfallshanteringen styrs framförallt av bestämmelserna i Miljöbalken med följdförfattningar. Med Miljöbalken skapades en gemensam lagstiftning inom miljöområdet. Det händer hela tiden saker i avfallslagstiftningen och man måste vara beredd på ibland snabba förändringar. Nedan följer ett urval av de viktigaste lagarna för avfallshanteringen. Lagrum Beteckning Miljöbalken SFS 1998:808 Avfallsförordningen SFS 2001:1063 Förordning om avfallsförbränning SFS 2002:1060 Förordning om deponering av avfall SFS 2001:512 Förordning om producentansvar för SFS 2006:1273 förpackningar Förordning om producentansvar för SFS 1994:1205 returpapper Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 Förordning om producentansvar för SFS 2005:209 elektriska och elektroniska produkter Förordning om batterier SFS 1997:645 Förordning om ämnen som bryter ned SFS 2002:187 ozonskiktet Lag om skatt på avfall SFS 1999:673 Plan- och bygglagen PBL 1987:10 Inom EU arbetar man med att ta fram ett nytt ramdirektiv för avfallslagstiftningen. Det kommer troligtvis att synas i svensk lagstiftning under 2010 eller Ansvarsfördelning Ansvaret för avfallshanteringen i Sverige vilar på flera parter. Kommuner och myndigheter Producenter Hushåll Verksamhetsutövare Kommuner och myndigheter Enligt miljöbalken 15 kap 8 har kommunen ansvar för insamling och omhändertagande av allt hushållsavfall förutom producentansvar (se nedan). Det kallas kommunens renhållningsskyldighet och innebär att kommunen måste hämta det hushållsavfall som kommuninvånarna vill bli av med. Kommunen, eller av kommunen utsedd entreprenör, är den enda som får lov att transportera hushållsavfall. 5

6 Det är kommunen som ansvarar för allt farligt avfall som ingår i hushållsavfallet. Ansvaret omfattar insamling, transport och behandling. Man ansvarar även för att samla in och sortera kasserade småbatterier för att sedan transportera dessa till upparbetning eller slutförvaring. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd är tillsynsmyndighet över hanteringen av hushållsavfall och även annat avfall Producenter Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagstiftade producentansvaret. Det innebär att den som tillverkar en produkt som omfattas av producentansvaret är skyldig att insamla, bortforsla, materialåtervinna och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. Producent är den som yrkesmässigt tillverkar, importerar, fyller och/eller säljer en vara. För att producenterna ska kunna fullfölja detta ansvar har det bildats olika materialbolag som administrerar verksamheten. Syftet med producentansvar är att få produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller farliga ämnen. Idag råder producentansvar för följande avfallsslag (inom parentes det materialbolag som sköter producenternas ansvar): Bilar (Bil Producentansvar Sverige AB) Däck (Svensk Däckåtervinning) Returpapper (Pressretur) Förpackningar (Returwell, Plastkretsen, Metallkretsen, Svensk Glasåtervinning, Svensk Kartongåtervinning) Elektriska och elektroniska produkter (El-kretsen) Glödlampor och vissa belysningsarmaturer (El-kretsen) Hushåll Hushållen är skyldiga att sortera det avfall som uppkommer i hushållet. Sorteringen ska ske enligt reglerna i de kommunala föreskrifterna om avfallshantering. Dessutom har alla en skyldighet enligt förordningarna om producentansvar att sortera ut förpackningar, tidningar, däck, glödlampor och elavfall. Det utsorterade avfallet ska lämnas i kommunens eller producenternas insamlingssystem Verksamhetsutövare För verksamhetsutövare som industrier och företag ligger ansvaret för avfallet ytterst hos avfallsproducenten. Företaget ska ha kunskap om avfallet och dess effekter på miljön samt vara uppdaterad på lagstiftningsförändringar. Verksamheter där avfall uppstår är skyldiga att se till att avfallet transporteras till godkänd behandlingsanläggning. Verksamheter har också skyldighet att sortera ut förpackningar, tidningar, däck, glödlampor och elavfall i enlighet med förordningarna om producentansvar. 6

7 1.7 Avfallsstrategi På grund av att vår konsumtion ökar, ökar även våra avfallsmängder. För en hållbar utveckling måste vi sträva efter att minska avfallsmängderna. Därför är det viktigt att ha en strategi för att nå en hållbar avfallshantering. Detsamma gäller för att minska avfallets farlighet. Bergslagens kommunalteknik har en avfallsstrategi som överensstämmer med EU:s avfallshierarki. Det är en prioritering av olika behandlingsformer för avfall. Den säger att i första hand ska man förhindra att avfall uppstår. I andra hand ska avfallet återanvändas, i tredje hand återvinnas och i fjärde hand energiutnyttjas. Som sista åtgärd kan avfallet deponeras. EU:s avfallshierarki Minimering av avfallsmängder Återanvändning av produkter Materialåtervinning Energiåtervinning Deponering Även Miljöbalken går på samma linje som avfallshierarkin. I 1 kap 1, 5:e punkten står det att Miljöbalken skall tillämpas så att återanvändning, återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 7

8 2. Nulägesbeskrivning 2.1 Bergslagens Kommunalteknik Bergslagens Kommunalteknik (hädanefter kallat BKT) är ett kommunalförbund för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. Kommunalförbundet arbetar inom områdena avfall, gata park idrott, lokalvård samt vatten och avlopp. Den gemensamma verksamheten startade 2003, innan dess svarade varje kommun för dessa verksamheter. Bergslagens Kommunalteknik har det övergripande ansvaret för avfallshanteringen i medlemskommunerna. Avfallsavdelningen ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering av avfall. Avdelningen driver också sju återvinningscentraler i området. I de fyra kommunerna finns ca hushåll och verksamheter som har avfallshämtning. Insamlingen av avfall och en återvinningscentral sköts av entreprenörer upphandlade av BKT. Avdelningen består av en avdelningschef, en avfallsinformatör (50%), en avfallstekniker, en arbetsledare för avfallsanläggningar och återvinningscentraler (50%) samt bemanningen på avfallsanläggningar och återvinningscentraler. På avfallsanläggningarna (Gyltbo, Skäret och Södra Måle) finns en driftansvarig och renhållningspersonal. På de mindre återvinningscentralerna i Lindesbergs kommun arbetar timanställd personal. 2.2 BKT:s medlemskommuner Hälllefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora är fyra bergslagskommuner belägna i den norra delen av Örebro län. I regionen bor sammanlagt personer. Kännetecknande för kommunerna är stor andel befolkning på mindre orter och på landsbygd. Antalet hushåll är ca Av dessa bor ca 73% i villa, och 27% i flerbostadshus (källa posten.se) Kommun Invånarantal Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Summa Antal invånare Källa:SCB Framtidsprognosen för befolkningsantalet i kommunerna skiftar något. I såväl Ljusnarsbergs och i Hällefors kommuner minskar befolkningen med ca 50 personer/år. I prognoserna för framtiden räknar man med att den minskningen fortsätter. I Lindesbergs kommun har befolkningen minskat sedan 90-talet men minskningen verkar ha börjat plana ut. Kommunens förhoppning är att invånarantalet ska hållas på en stabil nivå utan minskningar. I Nora kommun räknar man däremot med att invånarantalet ska öka. Enligt prognosen ska invånarantalet öka med 250 personer mellan 2007 och

9 Näringslivsstrukturen ser lika ut i området. Den största näringsgrenen är tillverkning och utvinning. På andra plats kommer vård och omsorg, och på en delad tredjeplats finns handel och kommunikation samt utbildning. I Hällefors är stål- och verkstadsindustrin stor, med Ovako Steel som kommunens största företag. I Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora dominerar traditionell tillverkningsindustri. Arvin Meritor AB är det största företaget i Lindesberg och Orica Mining Services i Nora. De största företagen i Ljusnarsbergs kommun är Ahlstrom Ställdalen AB samt Kopparbergs Bryggeri AB. 2.3 Närke-Bergslagens Återvinning Sedan 2006 ingår BKT i en samverkansgrupp för avfallshantering tillsammans med andra kommuner i Örebro län. Gruppen heter Närke-Bergslagens Återvinning (NBÅ) och övriga kommuner som deltar är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro. Man samverkar genom avtal och går samman om resurser inom följande områden: Samarbets- och utvecklingsfrågor Deponering av hushållsavfall Information Samråd och förhandling med producenter av förpackningar mm Driftansvar för hushållens farliga avfall Syftet med samverkan är att stärka kommunernas förhandlingsstyrka mot annan part, ge förbättrad marknadskraft, ge stordriftsfördelar, säkra regional deponiresurs, förbättra kundinformationen och få en effektivare och mer konkurrenskraftig verksamhet. Till exempel levererar kommunerna deponerbart hushållsavfall till Atleverket i Örebro och man har tagit fram en gemensam informationsfolder. 9

10 3. Insamlingsmetoder I Lindesbergs och Nora kommun har utsortering av matavfall införts. Avfallsabonnenterna har möjlighet att välja mellan tre olika abonnemang; hemkompostering, hämtning av komposterbart avfall eller blandat avfall. Taxan är miljöstyrande. Det innebär att hemkompostering som är det mest miljövänliga alternativet är billigast, medan blandat avfall är dyrast eftersom det innebär högst belastning på miljön. De abonnenter som väljer abonnemanget hämtning av komposterbart avfall har två kärl för avfallet. Ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för brännbart avfall. Matavfallet sorteras i kompostpåsar av papper som ingår i abonnemanget. I Lindesbergs kommun infördes systemet medan det i Nora kommun infördes under I Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner finns ingen kommunal hämtning av matavfall. Där slängs brännbart avfall och matavfall i samma kärl. Abonnenterna kan välja att ta hand om matavfallet på egen hand genom hemkompostering. Abonnemang Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Blandat avfall 63 % 25 % 77 % 31 % Hemkompost 37 % 22 % 23 % 20 % Hämtning av kompost * 53 % * 49 % Summa 100 % 100 % 100 % 100 % Fördelning avfallsabonnemang per hushåll januari 2008 * Abonnemanget finns inte att välja 3.1 Utsortering av matavfall Sammanlagt sorterar knappt 60% av BKT:s kunder ut sitt matavfall, antingen för egen kompostering eller i brunt avfallskärl, se fördelning nedan. 59% Hushåll som sorterar ut matavfall Hela regionen 41% Blandat avfall Sorterar ut matavfall I Lindesberg och Nora är det betydligt större andel som sorterar ut matavfall, eftersom de även kan få matavfallet hämtat för central behandling. Ett av Sveriges miljökvalitetsmål säger att 35% av allt matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling. Nedan redovisas fördelningen mellan valda avfallsabonnemang i BKT:s medlemskommuner. Vi förutsätter att de hushåll som åtagit sig att sortera ut matavfall 10

11 genom hemkompostering eller hämtning av komposterbart avfall, sorterar ut allt sitt matavfall. Se fördelning i tabellerna nedan. Fördelning av abonnemang i januari 2008 Hällefors Ljusnarsberg 37% 23% 63% 77% Lindesberg Nora 25% 31% 53% 49% 22% 20% Blandat avfall Hemkompost Hämtkompost Det innebär att man i tre av fyra kommuner inom BKT når det nationella miljökvalitetsmålet att 35% av allt matavfall ska återvinnas. I Lindesberg sorterar 75% av alla hushåll ut matavfall, vilket innebär att 75% av matavfallet återvinns. Motsvarande siffra i Nora är 69% medan Hällefors når 37% och Ljusnarsberg 23%. 11

12 4. Avfallsbehandling 4.1 Brännbart avfall Det brännbara avfall som samlas in i Hällefors, Lindesberg och Nora kommuner transporteras till Karlskoga Energi & Miljös avfallsförbränningsanläggning i Karlskoga. Där förbränns avfallet och blir till fjärrvärme och ånga. Brännbart avfall från Ljusnarsbergs kommun transporteras till Borlänge Energis avfallsförbränning i Borlänge, där det genomgår samma behandling. 4.2 Biologisk behandling Matavfall från Lindesberg och Nora kommuner körs först till Södra Måle avfallsanläggning i Lindesbergs kommun. Avfallet lastas om och transporteras till Atleverket i Örebro. Där tippas det i en mottagningshall och blandas med flisat trädgårdsavfall, träflis och halm. Materialet läggs i kompostboxar där det får ligga i sju veckor. Under den tiden syresätts materialet med hjälp av fläktar som blåser in luft. Efter tiden i boxarna läggs kompostmaterialet i limpor under bar himmel för att mogna i ca tre månader. Den färdiga komposten blandas med sand eller torv och säljs sedan som jordförbättringsmedel. Kompostjorden går att köpa på återvinningscentralerna i Lindesberg och Nora. 4.3 Deponi Till och med 31 december 2008 deponerades avfall från medlemskommunerna på deponin på Södra Måle. Då stängdes deponin för mer material, förutom konstruktionsmaterial som används vid sluttäckningen. BKT har därefter tecknat avtal inom Närke-Bergslagens Återvinning om att hushållsavfall för deponi kommer att deponeras på Atleverkets deponi i Örebro. 4.4 Farligt avfall Kommuninvånarna kan lämna in farligt avfall på återvinningscentralerna. BKT svarar för insamling och mellanlagring av farligt avfall. Det hämtas sedan av Stena Recycling som klassificerar avfallet och för det vidare till företag som specialiserat sig på olika typer av farligt avfall. En stor del går till SAKAB i Kumla. De tar även emot farligt avfall från verksamheter. Det som inte kan återvinnas oskadliggörs. I Hällefors och Nora kommuner startade under 2007 en ny service, där BKT hämtar farligt avfall hemma hos abonnenterna. Kunden ringer och beställer hämtning. Servicen är kostnadsfri och riktar sig i första hand till personer som inte har möjlighet att ta sig till återvinningscentralen på egen hand. 4.5 Förpackningar och tidningar Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvaret och det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som står för återvinningen. Det finns återvinningsstationer utplacerade på ett flertal ställen i medlemskommunerna där privatpersoner kan lämna förpackningar och tidningar till återvinning. BKT driver även några små återvinningsstationer i egen regi. 12

13 Återvinningsstationerna töms med jämna mellanrum och innehållet transporteras till olika företag som återvinner olika materialslag. Glas tas till exempel omhand av Svensk Glasåtervinning i Närke. Plastkretsen återvinner plastförpackningar, MetallKretsen förpackningar av metall och Returkartong tar hand om pappersförpackningar. 4.6 Elektronikavfall Elektronikavfall kan antingen lämnas på en återvinningscentral, eller en sorteringsvagn för elavfall som BKT ställt upp på utvalda ställen i medlemskommunerna. El-Kretsen heter det företag som tar hand om elavfall. De hämtar elavfallet på återvinningscentralerna och transporterar det till förbehandling och återvinning hos företag som specialiserat sig på olika elektriska och elektroniska produkter. 4.7 Park- och trädgårdsavfall Ris som lämnas på BKT:s återvinningscentraler eller andra insamlingsställen fraktas till Korsnäs Frövi, ett massa- och kartongbruk som producerar vätske- och förpackningskartong. Park- och trädgårdsavfallet flisas och förbränns i en träbränslepanna där det omvandlas till energi. Energin används i tillverkningsprocessen och överskottet används på fjärrvärmenätet. 4.8 Slam Tvåkammarbrunnar, trekammarbrunnar och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år. Brunnarna töms av en slamsugningsbil som sedan transporterar slammet till ett kommunalt avloppsreningsverk för behandling. Restprodukten, rötslam, används bland annat som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av avfallsdeponier. En liten del av rötslammet används vid jordtillverkning. En målsättning är att kunna leverera till åkermark. 4.9 Latrin I likhet med de flesta kommuner i landet inför BKT en striktare hantering av latrinavfall från och med En orsak till att latrinhanteringen måste förändras är att hämtningen är oacceptabel ur arbetsmiljösynpunkt samt att behandling genom deponering ej är tillåten. Från och med januari 2009 upphör den ordinarie hämtningen av latrinkärl i BKT:s medlemskommuner. Latrinet ska i möjligaste mån tas om hand på egen fastighet. Detta kan ske antingen genom någon typ av mulltoalett eller genom att latrinet komposteras i speciell kompost. Ingen kontinuerlig hämtning av latrin genom abonnemang kommer att ske. Latrin är ett hushållsavfall och kommunen är därför skyldig att erbjuda någon form av hämtning även framgent om någon kund så önskar. Sådan enstaka hämtning av latrinkärl kommer att ske via budning till BKT. Latrinavfallet kommer att transporteras till Södra Måle där det ska behandlas genom att latrinet separeras från burken och tas omhand som slam. Latrinburken skickas till förbränning tog BKT emot 6 ton latrin från Hällefors kommun, 12,1 ton från Lindesbergs, 1,1 ton från Ljusnarsberg och 8,6 ton från Nora. 13

14 5. Avfallsanläggningar BKT driver tre större avfallsanläggningar med återvinningscentral samt fyra små återvinningscentraler inom medlemskommunerna. Hällefors och Ljusnarsberg har en avfallsanläggning vardera medan det i Nora finns en återvinningscentral. I Lindesbergs kommun finns det en avfallsanläggning och tre små återvinningscentraler. Anläggningarna är placerade så att det stora flertalet av invånarna i regionen har tillgång till en återvinningscentral inom två mil. Se karta nedan för återvinningscentralernas placering och täckningsområde. 14

15 5.1 Södra Måle avfallsanläggning På avfallsanläggningen i Södra Måle, som ligger i Lindesbergs kommun, sker följande verksamheter: Konstruktion inför sluttäckning av deponi Omlastning och mellanlagring av hushållsavfall Sortering och mellanlagring av återvinningsbart avfall vid återvinningscentral Sortering och mellanlagring av farligt avfall vid miljöstation Mellanlagring av kylar och frysar Mellanlagring av träflis På Södra Måle finns en deponi som är delad i två etapper. Den första etappen togs i drift 1980, den andra påbörjades Deponin stängdes formellt och arbetet med sluttäckning kommer troligen att pågå till På deponin har främst hushållsavfall, byggoch rivningsavfall, industriavfall, avloppsslam och schaktmassor deponerats Till Södra Måle kommer kompostavfall från hushållen i Lindesberg och Nora. Efter omlastning transporteras kompostavfallet till Örebro kommuns komposteringsanläggning på Atleverkets avfallsanläggning. Övrigt hushållsavfall transporteras, efter omlastning i större transportcontainers, till Karlskoga Energi & Miljö:s förbränningsanläggning i Karlskoga. På avfallsanläggningen finns även en återvinningscentral där privatpersoner och småföretag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Man tar emot till exempel elavfall, farligt avfall, ris, trädgårdsavfall, trä, skrot, brännbart avfall och deponiavfall. 5.2 Skärets avfallsanläggning Skärets avfallsanläggning, i Ljusnarsbergs kommun, togs i drift 1977 då deponin på anläggningen togs i bruk. På avfallsanläggningen sker följande verksamheter: Omlastning och mellanlagring av hushållsavfall Sortering och mellanlagring av återvinningsbart avfall vid återvinningscentral Sortering och mellanlagring av farligt avfall vid miljöstation Mellanlagring av kylar och frysar Mellanlagring av träflis Mellanlagring av avfall som ska användas till sluttäckning av deponin Deponeringsverksamheten på Skäret upphörde vid årsskiftet 2005/06. På deponin har främst hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall, industriavfall, avloppsslam och schaktmassor deponerats. Fram till och med 2005 har ca ton avfall deponerats. Hushållsavfall transporteras efter omlastning i större transportcontainer till Borlänge Energis förbränningsanläggning i Borlänge. Brännbart grovavfall från hushåll transporteras till samma anläggning. 15

16 På avfallsanläggningen finns även en återvinningscentral där privatpersoner och småföretag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Man tar emot till exempel elavfall, farligt avfall, ris, trädgårdsavfall, trä, skrot, brännbart avfall och deponiavfall. 5.3 Gyltbo avfallsanläggning Avfallsanläggningen i Gyltbo, Hällefors kommun har varit i drift sedan Verksamhet som sker på Gyltbo är följande: Omlastning och mellanlagring av hushållsavfall Sortering och mellanlagring av återvinningsbart avfall vid återvinningscentral Sortering och mellanlagring av farligt avfall vid miljöstation Mellanlagring av kylar och frysar Mellanlagring av träflis På området finns en deponi som avslutades Deponin är sluttäckt. Gyltbo har en återvinningscentral där privatpersoner och småföretag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Man tar emot till exempel elavfall, farligt avfall, ris, trädgårdsavfall, trä, skrot, brännbart avfall och deponiavfall. Hushållsavfallet lastas om till containrar och transporteras till Karlskoga för förbränning. 5.4 Ängarna återvinningscentral Återvinningscentralen i Nora drivs på entreprenad. Där kan privatpersoner lämna sitt sorterade grovavfall, till exempel elavfall, farligt avfall, ris, trädgårdsavfall, trä, skrot, deponiavfall och brännbart avfall. Småföretagare får lov att lämna ris, viss elektronik, kylar och frysar, skrot och förpackningsavfall. På återvinningscentralen bedrivs följande verksamheter: Sortering och mellanlagring av återvinningsbart avfall vid återvinningscentral Sortering och mellanlagring av farligt avfall vid miljöstation Mellanlagring av kylar och frysar Mellanlagring av träflis 5.5 Mindre återvinningscentraler I Lindesbergs kommun finns tre mindre återvinningscentraler. Dessa centraler är öppna en kväll i veckan. Återvinningscentralerna finns i centrala Lindesberg, i Storå och Fellingsbro. På dessa centraler kan privatpersoner lämna sorterat grovavfall, elektronikavfall, trädgårdsavfall samt farligt avfall. 5.6 Återvinningsstationer I BKT:s medlemskommuner finns det sammanlagt 47 återvinningsstationer för återvinning av förpackningar och tidningar (se bilaga 1). Återvinningsstationerna är uppdelade enligt följande: Hällefors 23 st, Lindesberg 14 stycken, Ljusnarsberg 11 st och Nora 9 st. Se bilaga 1 för en förteckning över återvinningsstationerna i BKT:s region. 16

17 Av återvinningsstationerna i Hällefors driver BKT själv 16 st. Detta är små stationer med små avfallskärl för förpackningsavfallet. De ligger på mindre orter i kommunen där Förpackningsoch tidningsinsamlingen dragit in sina stationer. BKT bekostar dessa återvinningsstationer genom avfallstaxan. I Ljusnarsbergs kommun finns sex mindre återvinningsstationer som drivs av BKT och i Nora kommun finns en egen station. Dessa stationer töms av en av BKT anlitad entreprenör. Övriga återvinningsstationer drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. BKT arbetar med information om hur man sorterar förpackningar och tidningar. Denna information görs tillsammans med övrig avfalls- och sorteringsinformation. Till exempel ägnas en del av den informationsalmanackan som BKT delar ut till kommuninvånarna årligen åt sorteringsinformation. Genom information hoppas man öka mängden förpackningar och tidningar till återvinning, och samtidigt minska felsorteringsgraden i avfallskärlen. 5.7 Övriga avfallsanläggningar i regionen En förteckning över anläggningar för återvinning och/eller bortskaffande av avfall som finns och verkar i regionen finns i bilaga 2. 17

18 6. Insamlade mängder Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samlas in direkt vid fastighet av BKT:s anlitade entreprenörer. Grovavfall och farligt avfall kan lämnas av kund på återvinningscentralerna. Det avfall som omfattas av producentansvar kan lämnas på återvinningsstationerna. Det är svårt att jämföra insamlade mängder från uppgifterna i kommunernas gamla avfallsplaner. Dels är planerna från olika år, dels har man inkluderat olika avfallsslag. Generellt för hela Sverige kan man säga att den totala mängden avfall ökar, även om vi återvinner mer. Vi blir bättre på att sortera men konsumerar allt mer. I tabellen nedan visas hur mycket hushållsavfall som samlades in i BKT:s fyra kommuner under 2007 beräknat per invånare. Avfallsmängder hushållsavfall, kg per invånare års siffror Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Avfall till förbränning* Deponi Skrot Farligt avfall Producentansvarsmaterial** Elavfall Matavfall*** * Mängder från kärl och återvinningscentraler ** Förpackningar, wellpapp och tidningar, uppgifter från FTI. *** Central behandling och hemkompostering Även trädgårdsavfall brukar räknas in i hushållsavfallet. Då trädgårdsavfall inte vägs på BKT:s återvinningscentraler eller andra insamlingsställen går det inte att ange en siffra över hur mycket som samlas in. Matavfallsmängderna är beräknade dels på hur mycket matavfall som samlas in av BKT:s entreprenörer och som går till central behandling, dels på hur mycket som hemkomposteras. Fördelningen syns i nedanstående tabell. 18

19 Mängder matavfall till biologisk behandling, kg per invånare 2007 Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Matavfall Atleverket * Matavfall hemkompost** *Systemet infördes våren/sommaren 2007 **Mängder för hemkompostering beräknade på 180 kg matavfall/år för hushåll med hemkomposteringsabonnemang Av avfallsslagen som listas ovan materialåtervinns följande: Skrot Producentansvarsmaterial Elavfall Matavfall Fördelningen mellan hushållsavfall som materialåtervinns, energiåtervinns och som inte kan återvinnas alls syns i tabellen nedan. Fördelning avfallsbehandling % 35% Materialåtervinning Energiåtervinning Återvinns ej 56% 19

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Åtgärdsprogram

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Åtgärdsprogram Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Åtgärdsprogram 2015-09-04 Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015 112 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta om... 3 1.1 Invånarantal... 3 1.2 Ålderfördelning... 3 1.3 Hushåll... 3 1.4 Boendefördelning... 4 1.5 Näringsliv... 4 2 Avfallsmängder i... 5 2.1.1

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder

Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder Det är svårt att följa upp 2005 års avfallsplan för Östersunds kommun eftersom målen inte är mätbara och tidssatta. För varje avfallsslag finns strategier

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Utgör del av kommunens renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) enligt 15 kap, 11 MB Antagen av: Kommunfullmäktige 268 2016-12-19

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Gemensamma delar hanterar enbart avfall under kommunalt ansvar. Avfall under verksamhetsansvar hanteras lokalt eller via regionala miljömål.

Gemensamma delar hanterar enbart avfall under kommunalt ansvar. Avfall under verksamhetsansvar hanteras lokalt eller via regionala miljömål. Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet DalaAvfall har Dalarnas samtliga kommuner i samarbete med länsstyrelsen

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 Reviderad 2014 En

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun -----------------------------------------------------------------2 1.1. Invånarantal 2 1.2. Ålderfördelning 2

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52 AVFALLSPLAN 2008 2013 ALINGSÅS KOMMUN Beslutad av KF 2009 02 25 52 1 INLEDNING... 3 1.1 RENHÅLLNINGSORDNING... 3 1.2 AVFALLSPLAN... 3 1.3 ALINGSÅS KOMMUN... 4 1.3.1 Beskrivning av kommunen... 4 1.3.2 Kommunal

Läs mer

Uppföljning av Avfallsplan 2000

Uppföljning av Avfallsplan 2000 Uppföljning av Avfallsplan 2000 Bilaga 1 1. Sammanfattning... 1 2. Avfallshanteringen för år 2000 och framåt... 1 3. Handlingsprogram... 2 4. Åtgärdsförslag... 2 1. Sammanfattning I Älmhults kommun föregående

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Gällivare Kommuns renhållningsordning

Gällivare Kommuns renhållningsordning Gällivare Kommuns renhållningsordning Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering Denna renhållningsordning gäller för Gällivare kommun och berör dig som bor och verkar i kommunen. För varje kommun

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Nulägesbeskrivning Kärl- och säckavfall Kärl- och säckavfall uppkommer främst i de enskilda hushållen men även i verksamheternas utrymmen t.ex. i matsalar samt vid städning av lokalerna. Kärl- och säckavfall

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Underlag. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Underlag. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Underlag 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Avfallsplan 2011-2015 för Vellinge kommun 2010-XX-XX 1 (9) Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder,

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Flen, Katrineholm och Vingåker Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2012-11-29, 140 Version 2012-06-26 Förord För varje kommun ska det enligt

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Bilaga 2. Avfallsanläggningar. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 2. Avfallsanläggningar. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 2. Avfallsanläggningar Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i En avfallsplan ska innehålla uppgifter om anläggningar för återvinning och

Läs mer

Bilaga 2 Anläggningar

Bilaga 2 Anläggningar Bilaga 2 Anläggningar 1 1 INLEDNING I det följande beskrivs översiktligt de anläggningar som nyttjas för hantering av avfall från Sigtuna kommun. Omlastning och av hushållsavfall sker vid Brista deponi.

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun Förslag till REMISSUTGÅVA Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun LÄSANVISNING Föreliggande avfallsplan har delats in i fem kapitel: Kapitel A är ett inledande kapitel som redogör för bakgrund, syfte

Läs mer

AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN. Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29

AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN. Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29 AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29 Innehåll 1 Nuvarande avfallshantering 1 1.1 Hushållsavfall 1 1.2 Verksamhetsavfall 2 1.3 Avfallsmängder 2 2 Lagar, miljömål och riktlinjer

Läs mer

AVFALLSPLAN Haparanda kommun

AVFALLSPLAN Haparanda kommun AVFALLSPLAN Haparanda kommun Fastställd av kommunfullmäktige 201-06-16 Innehåll Inledning... 3 Definitioner och begrepp... 3 Mål för svensk avfallshantering... Avfallshantering idag... 6 Producentansvar...

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun

Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun Laxå november 2012 Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nedladga deponier i Laxå kommun ------------------------------------------------------------2 Mosjötippen ----------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer