Svenskt Gastekniskt Center AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt Gastekniskt Center AB"

Transkript

1 Malmö Svenskt Gastekniskt Center AB PROGRAMRÅDET Fokusgrupp Förgasning och bränslesyntes Strategi för Fokusgrupp Förgasning och bränslesyntes 2013 Medlemmar I Fokusgrupp Förgasning och bränslesyntes ingår år 2013 följande aktörer; 1. Eon Gas AB 2. Swedegas AB 3. Göteborg Energi AB 4. Lunds Energikoncernen AB (publ) 5. Öresundskraft AB 6. Stockholm Gas AB 7. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 8. Elforsk AB 9. Vattenfall AB 10. Dansk Gasteknisk Center A/S Uppdrag och befogenheter (beslutade av SGC:s styrelse ) Fokusgrupperna har i uppdrag att i samråd med SGC:s handläggare bereda nya projektidéer. Projektidéer kan röra såväl Samverkansprogram Energigasteknik som andra projekt utanför programmet. Fokusgruppens uppdrag i relation till ärendeberedningen är att med sin expertis och sitt nätverk säkerställa följande 1. Bredast möjliga deltagande för god resultatspridning och -tillämpning 2. Maximalt kostnadseffektivt genomförande 3. Högsta möjliga tekniskt-vetenskapliga relevans Fokusgruppen ska bland inkomna projektidéer sålla fram de mest relevanta och stötta processen att utveckla projektidéerna till projektförslag att föreläggas Programrådet (gäller projektförslag inom Samverkansprogram Energigasteknik) eller SGC:s vd (gäller projektförslag inom Allmänna projektkassan). Fokusgruppen har inte befogenhet att självt fatta beslut om finansiering av projektidéer, men uppmanas att diskutera sådana frågor som en naturlig del i ärendeberedningen. Till vägledning för prioriteringsdiskussionerna ska varje fokusgrupp senast den 1 mars ha tagit fram ett strategidokument om prioriterade insatser inom sitt område med utgångspunkt från skrivningarna i Energimyndighetens beslutade beskrivning Postadress och Besöksadress Scheelegatan MALMÖ Telefonväxel Telefax E-post Hemsida

2 av Samverkansprogram Energigasteknik. Strategidokumentet som ska vara på maximalt 2 A4-sidor revideras årligen, fastställs av Programrådet på dess första möte för året och skickas för kännedom till SGC:s styrelse. Fokusgrupperna kan med hänvisning till ramverket inte besluta om vilka företag som ska ingå i fokusgruppen, utan sådana frågor hanteras av SGC:s styrelse. Energigastekniskt utvecklingsprogram Allmänt I Energigastekniskt utvecklingsprogram anges tre olika verksamhetsområden, nämligen 1. Framställning av förnybara bränslen 2. Distribution och lagring av energigaser 3. Användning av energigaser Områdena är allmänt och översiktligt beskrivna i programbeskrivningen i enlighet med nedan. Föreliggande strategidokument utgår från formuleringarna i det för fokusgruppen relevanta verksamhetsområdet och bryter ned dessa till det som är viktigast här och nu under det närmaste året. Beskrivning av Fokusgruppens verksamhetsområde 1. Framställning av förnybara bränslen Fluida bränslen som finns eller i framtiden kan komma att finnas på den svenska marknaden kan principiellt framställas på de sätt som anges i Figur 1. Figur 1. Från primärenergi till möjliga fluida bränslen i Sverige idag och i framtiden. Streckade linjer representerar reaktionsvägar med lågt utbyte. SGC:s framtida verksamhetsområde indikeras av den ljusblåa färgplattan. Normalt krävs olika reningssteg efter den enhetsoperation som formar bränslet. Så länge verksamheten inom Samverkansprogram Energigasteknik fokuserades på 2 (5)

3 metan framställd genom anaerob nedbrytning i rötkammare eller på deponier förelåg inga avgränsningsproblem. Sedan förgasningsområdet 2006 tillkom som ett verksamhetsområde är det dock nödvändigt att förtydliga vad som ryms i programmet och vad som inte ryms vad gäller bränslenas framställning. Under perioden har lejonparten av projekten handlat om biogas men även t.ex. DME är omnämnt i programmet, liksom vätgas. Förgasningens och pyrolysens intermediär är, förutom en viss mängd direktbildad metan, syntesgas en blandning av kolmonoxid, koldioxid och vätgas. I en kraft värmeapplikation kan denna gas brännas direkt, men normalt är syntesgas inte slutprodukten. Syntesgasen används istället för en vidare syntes av bränslen, t.ex. metan i en metaniseringsprocess. Andra bränslen som kan framställas i högt utbyte direkt ur syntesgasen är DME och metanol, men också t.ex. etanol, bensin och diesel går att syntetisera med syntesgas som råvara. Samhällets intresse bör vara att främja utvecklingen av sådana gasformiga biobränslen som kan framställas på energieffektivt sätt från förnybara men lågvärdiga råvaror, där förgasning och pyrolys är en nyckel. Framställning av bränslen avgränsas i samverkansprogrammet Energigasteknik av det blåfärgade området i figur 1, som alltså inbegriper processer för framställning av bränslen från biomassa via anaerob nedbrytning, förgasning eller pyrolys. Gemensamt för omvandlingsteknologierna i det blåfärgade området är att de inbegriper gasformiga aggregationstillstånd. Syntesgasen kan också användas som råvara för framställning av olika material på ett effektivt sätt. Inom området Framställning av förnybara bränslen ryms frågor relaterade till rötning av organiskt material för framställning av biogas, s.k. anaerob nedbrytning och frågor relaterade till förgasning och pyrolys av biomassa till syntesgas och vidare syntes av biodrivmedel, s.k. förgasning och bränslesyntes. Inom anaerob nedbrytning ryms såväl naturlig anaerob nedbrytning i form av biogas från deponier som påskyndad anaerob nedbrytning i form av biogas från t.ex. reningsverk, samrötningsanläggningar m.m. I det senare perspektivet undersöks viktiga specifika frågor kring rötrestens nyttiggörande som ett högkvalitativt biogödsel. Nya substrat för rötning vid sidan av hushållsavlopp är angelägna att undersöka, såsom industriella avlopp från t.ex. massa- och pappersindustri, men också samrötning av olika substrat. Lantbrukets restprodukter har kanske den största potentialen för substrat för anaerob nedbrytning. Inom anaerob nedbrytning är klimatnyttan ofta dubbel då många substrat, t.ex. i deponier och gödselstackar, ändå bryts ned och då bildar metan. Istället för att släppa denna metan rakt ut i atmosfären erhålls ett bra drivmedel och samtidigt en kraftigt reducerad klimateffekt. Fiberslambankar utanför massa- och pappersfabriker kan eventuellt vara en ytterligare källa till framtida gasutvinning. Inom förgasningstekniken ryms viktiga specifika frågor kring processutveckling och materialval då tekniken ännu är i sin linda, liksom frågor kring katalys till bränslesyntesens slutprodukter. Gemensamt för anaerob nedbrytning och förgasning/bränslesyntes är intresset för uppgradering av den från biomassa framställda rågasen till biometan lämplig för framförallt fordonsbränsle. Även framställning av andra förnybara energigaser såsom bio-lpg ur glycerol erhållen som biprodukt från nedbrytning av olika biofetter och nyttjandet av vätgas framställd genom elektrolys av vatten med överskottsel från t.ex. storskalig vindkraft ryms inom området i Framställning av förnybara bränslen. 3 (5)

4 Användandet av fordonsgas har ökat mycket kraftigt på senare år och understryker vikten av en motsvarande tillväxt på produktionssidan. För att en sådan utveckling ska ske förefaller kommersiell förgasning av biomassa vara central. Härvidlag är en stark koppling till svensk skogsindustri viktig. Fokusgruppens prioriteringar för 2013 Aktuella skeenden inom området Intresset för förgasning av biomassa är växande i Sverige liksom i övriga världen. I Sverige ser man tekniken som framförallt en möjlig väg för att öka produktionen av förnybara drivmedel och därmed kunna uppnå regeringens vision om en fossiloberoende fordonsflotta Men förgasningsområdets utveckling är i dagsläget av stort intresse även för svensk industri. Detta är sant då förgasning öppnar möjligheter för en mer hållbar industriell verksamhet genom effektiv kraftvärmeförsörjning via förbränning av syntesgasen samt utnyttjande av syntesgasen som råvara inom t ex kemikalie- och plastindustrin. Idag finns ett flertal förgasningsanläggningar för biomassa på plats i Sverige, varav de större är: - Södra Cells barkförgasare på Värö (40 MW th ) för produktion av gengas till brukets mesaugn. - Göteborg Energis anläggning GoBiGas, vilket är världens största befintliga demonstrationsanläggning för produktion av biometan (20 MW BIO- SNG), med start av inmatning av biometan på transmissionsnätet november Demonstrationsanläggningen VVBGC i Värnamo (18 MW th ), sedan 2010 dock ej i drift på grund av otillräcklig industriell finansiering. - Chemrecs pilotanläggnings för svartlutförgasning i Piteå (3 MW th ), numer ägd av LTU. Dessutom finns ett antal långt framskridna planer på byggandet av nya förgasningsanläggningar såsom GoBiGas etapp 2 ( MW BIO-SNG ), E.Ons Bio-2G (200 MW BIO-SNG ) samt Värmlands Metanols fabrik i Hagfors (100 MW th ), m.fl. För att de senare, liksom många andra planer ute i världen skall bli till verklighet så måste dock ett flertal problem lösas på vägen. Först och främst krävs att regeringen definierar en tydlig strategi för omställningen av transportsektorn i Sverige och fattar långsiktiga politiska beslut som medför att företag vågar och kan investera i tekniken. Andra problem som behöver lösas är den höga kostnaden för biomassa i relation till fossila bränslen, samt att det i dagsläget inte finns några leverantörer som levererar kompletta anläggningar. Vidare krävs att ingående processteg vidareutvecklas så att både driftpålitlighet och kostnadseffektivitet kan uppnås. Det senare visar i sin tur den yttersta vikten av att man väl undersöker och beslutar om rätt lokalisering för rätt typ av förgasningsanläggning/slutprodukt så att optimering och säkerställande av såväl avsättning som processintegration med eventuell närliggande industriell verksamhet möjliggörs. 4 (5)

5 Prioriteringar 2013 SGCs verksamhet inom förgasning skall ha ett tydligt industriellt fokus som via sin starka industriella medverkan skall säkerhetsställa att den nya kunskapen överförs till praktiska applikationer och system. Verksamheten inbegriper och välkomnar projekt inom hela produktionslinjen, inkluderande såväl bränsleberedning, förgasning, gasrening som katalytisk bränslesyntes. Verksamheten vid Svenskt Förgasningscentrum (SFC) har en liknande inriktning, men mera mot grundläggande forskning och med ett tydligt akademiskt fokus. SGC:s och SFCs verksamheter skall därför ses som komplementära med vissa oundvikliga överlapp, men med ett tydligare industriellt fokus för SGC. Inom SGC:s verksamhet inom förgasning och bränslesyntes skall därför följande prioriteras: Uppbyggande av ny kunskap vid högskolor, universitet och företag inom området uthållig energigasproduktion via förgasning och katalytisk bränslesyntes. Projekten skall vara av karaktären tillämpad forskning/teknisk utveckling och vara starkt industriellt förankrade. Utveckling av teknik, material, systemlösningar, kvalitetssäkringsmetoder etcetera som innebär att metoder för produktion av förnybara energigaser som syntesgas, SNG, DME och vätgas via förgasning och katalytisk bränslesyntes utvecklas. Utredningar och systemstudier gällande styrmedel, marknad, råvaror, produktstekniker samt synergieffekter (råvaror, produkter) relaterat till förgasning av biomassa. De förnyelsebara gasformiga bränslenas roll i ett nationellt och europeiskt energisystem. 5 (5)

KORTFATTAD FAKTABROSCHYR FRÅN SGC OM GAS. Framställning av gröna gaser

KORTFATTAD FAKTABROSCHYR FRÅN SGC OM GAS. Framställning av gröna gaser KORTFATTAD FAKTABROSCHYR FRÅN SGC OM GAS 1 Här produceras årligen 25 000 MWh biometan tillräckligt för att försörja 1 200 1 500 gasfordon med bränsle under ett år. Framställning av gröna gaser 2 Svenskt

Läs mer

Malmö Sweden Catalyzing energygas development for sustainable solutions KORTFATTAD FAKTABROSCHYR FRÅN SGC OM GAS. Lagra energi och transportera gas

Malmö Sweden Catalyzing energygas development for sustainable solutions KORTFATTAD FAKTABROSCHYR FRÅN SGC OM GAS. Lagra energi och transportera gas Malmö Sweden Catalyzing energygas development for sustainable solutions KORTFATTAD FAKTABROSCHYR FRÅN SGC OM GAS 1 Här transporteras 4 000 MW gas mitt i det gröna landskapet i ett nedgrävt rör utan en

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Biogas i Sverige och möjligheter för Norge

Biogas i Sverige och möjligheter för Norge Biogas i Sverige och möjligheter för Norge Teknik Miljö Aktörer Styrmedel Jörgen Held Svenskt Gastekniskt Center AB Oktober 2006 SAMMANFATTNING Det finns starka skäl för utveckling av en biogasmarknad.

Läs mer

Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014. Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin

Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014. Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014 Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Omvärldsfaktorer... 3 3. Övergripande mål... 6 4. Prioriterade områden...

Läs mer

Biodrivmedel nu och i framtiden

Biodrivmedel nu och i framtiden RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET APRIL 2013 Biodrivmedel nu och i framtiden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Vägen till bioenergisystemet 2050

Vägen till bioenergisystemet 2050 STS 15030 Examensarbete 30 hp Juli 2015 Vägen till bioenergisystemet 2050 En socioteknisk studie av hinder och förutsättningar för en omställning till ökad lokal biogasproduktion Josefin Hamrefors Maria

Läs mer

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi REMISSYTTRANDE 2011 04 04 N2009/5373/E Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Grön Agenda Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Introduktion och bakgrund Förnybara råvaror i olika former kommer att få en starkt ökad strategisk

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

PM ang. metanolfabrik i Hagfors 2007-02-15. Av Björn O. Gillberg, fil lic, fil dr hc VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum

PM ang. metanolfabrik i Hagfors 2007-02-15. Av Björn O. Gillberg, fil lic, fil dr hc VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum PM ang. metanolfabrik i Hagfors 2007-02-15 Av Björn O. Gillberg, fil lic, fil dr hc VärmlandsMetanol AB/Miljöcentrum Sammanfattning Utsläpp av s.k. växthusgaser, främst fossilbränslebaserad koldioxid,

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri Verksamhetsplan 2015 Omvärld Globalt ses gasen som en allt viktigare energikälla. Med de stora fyndigheterna i bland annat USA har världsmarknaden för både naturgas och gasol de senaste åren genomgått

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning ÅRSREDOVISNING 2014 Vinst och förbättrad omsättning Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning Affärsmål 2020: Uppnå en årlig produktion om en TWh biogas SCANDINAVIAN

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit att ge underlag för en bred diskussion

Läs mer

Elektrobränslen - en kunskapsöversikt

Elektrobränslen - en kunskapsöversikt Elektrobränslen - en kunskapsöversikt Alexandra Nikoleris Lars J. Nilsson Rapport nr 85 April 2013 ISSN 1102-3651 ISRN LUTFD2/TFEM--13/3076 SE + (1-34) ISBN 978-91-86961-11-4 Dokumentutgivare, Dokumentet

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Strategiska tankar och förslag Slutrapport från Elpanelen i IVA-projektet Samverkan för tillväxt teknikutveckling på omreglerade marknader Forskning Samhälle

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen

Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen - Uppdatering 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport är en uppdatering av utredningen Utbud och

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer