Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr Innehållsförteckning sid 2006 i korthet... 2 Ekonomisk utveckling Verksamheten... 4 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering... 5 Förvaltningsberättelse... 6 Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare... 8 Resultaträkningar Balansräkningar Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalyser Tilläggsupplysningar och noter Styrelsens underskrift Revisionsberättelse Adresser Datum för rapportering Årsstämma Delårsrapport januari-mars Delårsrapport april-juni Delårsrapport juli-september Bokslutskommuniké

2 2006 i korthet Våra specialister - Utrikes. År 2006 inleddes med att ICM vann två viktiga anbud i Stockholm. Båda avtalen gäller fram till våren 2009 och kan generera årliga intäkter på ca tio mkr vardera. Trenden med vunna upphandlingar höll i sig under året, dock förlorades ett avtal med Utrikesdepartementet och i samband med detta en årlig omsättning med ca fyra mkr för utrikes verksamheten. Minskningen av bolagets engagemang i distributionstrafik för DHL fortsatte under året och upphörde helt den första september 2006 då den kvarvarande trafiken, svarande mot ca fyra mkr i årsomsättning, överläts till en annan DHL transportör. Förstärkta säljinsatser, starkare fokus på kärnverksamheten och en god konjunktur har medverkat till att både ersätta de ovan nämnda uteblivna affärerna och till att öka den totala omsättningen med 14 % för bolaget. Starkast har ökningen varit i flyttsegmentet där den omsättningsökning på nära 23 % vi hade 2005 fortsatt och segmentet ökade ytterligare med 28 %. Trots kraftigt ökade driftskostnader bl.a. för drivmedel och trängselskatteförsöket i Stockholm har den ökade omsättningen vunnits med för transportbranschen goda och bibehållna marginaler. Av omsättningsökningen med 22 mkr beräknas ca åtta mkr vara genererade från förvärvet av rörelsen i Östra Aros Åkeri AB hösten Den påtagliga konjunkturuppgången har lett till att pressen på marknadspriserna minskat något men konkurrensen med pris före service och kvalitet är fortfarande mycket hård i branschen. ICMs arbete med kvalitet, effektivitet och minskad miljöpåverkan uppskattas av kunderna och har hjälpt oss att trots priskonkurrensen bibehålla en rimlig prisnivå. Samtliga av bolagets certifieringar för miljöarbete och kvalitet samt Tullverkets Servicetrappa har vid årets revisioner bekräftats och behållits. 2

3 Ekonomisk utveckling Nedan redogörs för den ekonomiska utvecklingen under Sifferuppgifterna för åren avser koncernen. Åkeri Söderblocket AB förvärvades 2002 vilket förklarar den höga omsättningen det året. Rationalisering och så småningom avveckling av detta förvärv förklarar den sjunkande omsättningen Utöver förvärv och nyetableringar har bolaget kunnat redovisa tillväxt inom befintliga affärsområden under perioden. Målsättningen har varit att i genomsnitt ha en tillväxt om 10 procent per år. Tillväxtmålet kvarstår men har sedan hösten 2004 underordnats kravet på lönsamhet. ICM Logistik AB ICM Logistik AB ICM Logistik AB Koncern Koncern Ekonomiska data Rörelsens intäkter (tkr) Rörelseresultat (tkr) Årets resultat (tkr) Balansomslutning (tkr) Kassa och bank (tkr) Justerat eget kapital (tkr) Räntebärande skulder (tkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr) Antal aktier i genomsnitt (tusental) Resultat per aktie (kr) 2,53 2,05 0,36-2,26 0,71 Utdelning per aktie (kr) 0,85*) 0,80 0,50 Justerat eget kapital per genomsnittligt antal aktier (kr) 9,82 8,34 6,10 6,30 5,97 Tillväxt (%) 14,0-9,3-0,22-5,1 51,0 Rörelsemarginal (%) 5,4 5,3 1,2-2,5 3,1 Räntabilitet på eget kapital (%) 28,4 28,4 5,8-36,8 12,7 Kassalikviditet (%) 140,8 124,3 92, Soliditet (%) 39,7 36,5 26,3 19,2 17,6 Investeringar (tkr) Genomsnittligt antal anställda I ovanstående tabell redovisas finansiell leasing enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 6 för åren Nyckeltalsdefinitioner redovisas nedan. *) Föreslagen men ej beslutad. Justering av ingående eget kapital har skett, se rapporten om förändringar i eget kapital på sida 14. Nyckeltalsdefinitioner Tillväxt: Ökning av rörelsens intäkter dividerad med föregående års rörelseintäkter. Rörelsemarginal: Rörelseresultat dividerat med rörelsens intäkter. Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Soliditet: Justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar. Investeringar: Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar inklusive finansiella leasinginventarier Genomsnittligt antal anställda: Betalda närvarotimmar under året dividerade med företagets normala årsarbetstid. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar (inklusive varulager, exklusive outnyttjad checkkredit) dividerade med kortfristiga skulder. 3

4 Verksamheten Affärsidén för ICM är att utveckla, marknadsföra och utföra logistiktjänster, huvudsakligen för ömtåligt och oemballerat gods som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. ICM vänder sig med sina tjänster främst till företag, myndigheter och organisationer och endast i ringa mån till privatpersoner. Utbudet omfattar flyttning, transport och lagring samt värdehöjande kringtjänster som packning, emballering, montering och installation. Ett övergripande mål är att vara ett av landets mest lönsamma flyttföretag med en rörelsemarginal på minst 5 procent. Verksamheten bedrivs från driftställen i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala och Örebro. En viktig del i strategin för ICM är att vara ett logistikföretag där uppdragen i hög utsträckning, cirka 70 %, utförs med egen personal och egna fordonsresurser. ICM får därmed bättre kontroll över produktionskedjan och kan säkerställa en jämn och hög kvalitet av uppdragens utförande. Bolaget hade under 2006 cirka 130 anställda medarbetare och ett 45-tal fordonsekipage. För att bibehålla en kostnadseffektiv och flexibel produktion av tjänsterna är andelen inköpt produktion ca 30 % vilket medverkar till att hålla bolagets fasta kostnader under kontroll. Rörelsens verksamhet är uppdelad i tre segment Segment Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods utgörs i huvudsak av ett antal avtal om distributionsuppdrag i Stockholmsregionen och Skåne. Flera kunder efterfrågar även företagsinterna logistiktjänster där ICM svarar för transporter mellan olika produktionsenheter. Till detta segment hör också konceptet IT-logistik som omfattar tjänster som t ex lagerhållning, konfigurering, ompackning, transport och installation av kontorsmaskiner som datorer, skrivare och kopiatorer. ICM tar ett helhetsansvar som logistikpartner från producent till installation på plats hos användaren inkluderande mellanlagring när så krävs. Avtal om distribution och montering av nya möbler ingår också i detta segment. företag eller myndigheter flyttar sin verksamhet. Det kan röra sig om kontor, arkiv, laboratorier, lager eller industrier. ICM har även flera uppdrag som innebär fullt ansvar för företagsinterna omflyttningar sedan många kunder valt att överlåta denna funktion för att sänka kostnaden och öka kvalitén. Internationella flyttuppdrag avser främst internationella bohagsflyttar då utlandsstationerad personal flyttar mellan olika länder. ICM har avtal med flera myndigheter och företag som bedriver internationell verksamhet. ICM är sedan flera år delägare i det världsomspännande nätverket Unigroup Worldwide UTS och omfattas av deras kvalitetscertifiering enligt ISO Nätverket innebär att ICM kan åta sig transporter världen över. Utrikesverksamheten är kvalitetscertifierad enligt FAIM (FIDI Accredited International Mover). Segment Övrigt består av områdena Kulturtransporter samt Magasinering och Lagring. Kulturtransporter innebär att ICM hanterar teaterdekor, ljud- och ljusanläggningar, musikinstrument, konst och museiföremål. Kunder är t ex teatrar, symfoniorkestrar och turnéproducenter. De varumärken som bolaget tidigare uppträdde under; Göteborgs Stadsbud, Stadsbudens Åkeri & Express, Skandinavisk Frakt, Stadsbuden 2 i Lund, Närkes Express samt Inter-Continental Mover är samtliga registrerade som bifirma till ICM Logistik AB (publ). Segment Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods kan avse såväl nationella som internationella flyttar. Nationella flyttar är vanligen engångsuppdrag, när 4

5 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering Aktiekapital Moderbolaget ICM Logistik AB grundades 1985 under namnet Skandinavisk Flyttfrakt AB. Under 2001 genomfördes en split som ökade antalet aktier från st till st. Vidare ändrades bolagets status från privat till publikt. Därefter nyemitterades st aktier á nominellt 1 krona till teckningskursen 8 kronor per aktie. En riktad emission om aktier á nominellt 1 krona gjordes till ägaren i Östra Aros Åkeri AB i samband med förvärvet av dess rörelse i oktober Den 31 december 2006 hade bolaget ett aktiekapital om kronor fördelat på st aktier. Den 2 mars 2007 har en riktad emission om aktier till två investorer genomförts vilket ökat bolagets aktiekapital med kronor. Totalt antal aktier per 2 mars 2007 är Ägarförhållanden Den 31 december 2006 hade ICM 250 aktieägare. Ägarna består nästan uteslutande av privata placerare samt delägare från tiden före nyemissionen och marknadsnoteringen De nio största ägarnas sammanlagda innehav motsvarade 53,6 procent av rösterna. Ingen enskild aktieägare överskred 10 % av röstetalet. Aktieinnehavet hos styrelseledamöter och företagsledning framgår på sidan 8. Marknadsnotering Den 10 oktober 2001 marknadsnoterades ICM-aktien vid AktieTorget som är en auktoriserad marknadsplats godkänd av Finansinspektionen. Alla företag hos Aktie- Torget är VPC-anslutna. AktieTorget ändrar status den 29 mars 2007 och blir s.k. MTF (Multilateral Trading Facility) enligt den nya EU-normen. Reglerna innebär bl. a. att företagen på Aktietorgets lista ej längre behöver följa IFRS (International Financial Reporting Standards). ICM har dock även i fortsättningen för avsikt att utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i RR 32:05 Redovisning för juridiska personer. Mer information om vad övergången till MTF innebär finns att läsa på ICMs eller Aktietorgets hemsidor. Under 2006 har handeln med bolagets aktie varit betydligt mer livlig än under tidigare år. Omsättningen i aktien var kr under året och högsta kurs var 22,50 kr den 22 mars 2006 och lägsta kurs 9,90 kr den 24 oktober Sista betalkurs 2006 var 17,00 kr jämfört med 13,10 kr Handeln i aktien har varit fortsatt livlig i början av ICM-aktiens slutkurser (SEK) sedan introduktionen Källa: AktieTorget

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ICM Logistik AB (publ), org nr , med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten ICM är ett bolag grundat 1985 som utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer och myndigheter är basen i verksamheten. Tredjepartslogistik för oemballerad elektronik, magasinering och lagring samt Kulturtransporter är andra viktiga produkter. Bolaget sysselsätter ca 130 medarbetare och antalet fordonsekipage uppgår till cirka 45. Driftställen finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala samt Örebro. Väsentliga händelser under räkenskapsåret En fortsatt omsättningsökning i bolagets kärnverksamhet Flyttjänster med nära 28 % kan i stort tillskrivas bolagets långsiktiga arbete med kvalitet och seriositet i utförandet av uppdragen samt en god konjunktur. Samtidigt har minskningen i segmentet Transporttjänster genom försäljning av den kvarvarande distributionen för DHL frigjort resurser för att kunna ta hand om den ökade efterfrågan i Flyttsegmentet. Omsättningsökningen är också ett resultat av de investeringar i ökade säljresurser som bolaget gjorde under slutet av 2005 och början av utgjordes av kostnader för räntebärande skulder, uppgick till -211 (-257) tkr. Årets resultat 2006 uppgick till (5 148) tkr och resultatet per aktie till 2,53 (2,05) kr. Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning Det totala kassaflödet under 2006 uppgick till (-2 458) tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten vilket uppgick till (-2 829) tkr är framför allt hänförligt till det positiva rörelseresultatet i kombination med den minskade förändringen i rörelsekapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -156 (4 213) tkr. Amortering av skulder och utdelning till aktieägare medförde att kassaflödet från finansieringsverksamheten blev (-3 840) tkr. Likvida medel per uppgick till tkr jämfört med tkr föregående år. Outnyttjad checkkredit uppgick till (7 000) tkr. Den totala checkkrediten var (7 000) tkr. Under 2006 genomfördes investeringar i fordon och annan produktionsutrustning på sammanlagt 843 (2 621) tkr. Balansomslutningen per 31 december 2006 uppgick till (57 415) tkr. Justerat eget kapital uppgick till (20 492) tkr vilket innebär en soliditet på 39,7 (35,7) procent. Justerat eget kapital per aktie uppgick till 9,82 (8,15) kr. Typ av flyttjänster Marknaden Flyttmarknaden i Sverige utgör en relativt liten del av den totala transportmarknaden. Vår bedömning är att den netto omsätter cirka tre miljarder per år. I landet finns knappt 300 registrerade flyttföretag men eftersom många arbetar som underleverantörer till de stora förmedlarna finns en betydande dubbelräkning av omsättningen för flyttbranschen. ICMs kunder utgörs oftast av företag, myndigheter och organisationer. Försäljning av flyttjänster direkt till privatpersoner förekommer endast i mindre omfattning. Eftersom ICM är verksamt på olika delmarknader varierar konkurrenssituationen. På flyttransportmarknaden i Sverige är ICM nummer två eller tre mätt i omsättning. Andra stora aktörer på denna marknad är Kungsholms Express, NFB Transport Systems och Alfa Moving, vilka alla är flyttförmedlare med en årsomsättning över 100 Mkr. Det som skiljer ICM från dessa förmedlingsföretag är att vi i huvudsak utför sålda tjänster med egen personal och egna fordon. På så sätt har vi bättre kontroll över utförandet vilket leder till högre kvalitet för kunden. För många kunder är också säkerhetsaspekten viktig varför egen personal många gånger är en konkurrensfördel. En enkel beskrivning av marknadens olika aktörer framgår av nedanstående bild. Av de viktiga kundavtal som var uppe till förhandling under 2006 vann ICM förnyat förtroende i samtliga fall utom ett. Samtliga revisioner avseende vårt kvalitets- och miljöarbete har bekräftat och bibehållit de certifieringar bolaget har enligt ISO 9001, ISO och FAIM (FIDI Accredited International Mover). Krävande ICM Logistik AB Kungsholms NFB Transport Systems Alfa Moving Försäljning och resultat Under 2006 uppgick rörelsens intäkter till ( ) tkr. Rörelsens kostnader uppgick till ( ) tkr. Rörelseresultatet uppgick till (8 495) tkr och rörelsemarginalen till 5,4 (5,3) procent. Resultatet från finansiella poster, som till största delen Enkla Ca. 300 mindre flyttfirmor Tjänsteproducerande Internetportaler Tjänsteförmedlande Roll 6

7 Förvaltningsberättelse fortsättning Inom transporttjänster finns ett stort antal konkurrenter av varierande storlek, allt från enmansföretagare till större åkerier. En stor del av transporttjänsterna är knutna till godsflödena hos någon av de större aktörerna DHL, Schenker och DSV (tidigare DFDS). Miljö och kvalitet Utfallet av de årliga kvalitetsmätningar som bolaget genomför redovisas återkommande på bolagets hemsida. Sedan januari 2004 är bolagets Miljöledningssystem certifierat enligt ISO och även miljöarbetet och uppnådda mål redovisas på hemsidan. Samtliga tjänstebilar skall enligt gällande fordonspolicy vara miljöfordon och körs på däck utan högaromatiska oljor, liksom företagets lastfordon. Vintertid körs fordonen på dubbfria vinterdäck. Packningsmaterialet som används är återvinningsbart och kartongerna tillverkas av returfibrer. ICM innehar kvalitetscertifikatet FAIM (FIDI Accredited International Mover) samt är gruppcertifierade enligt ISO 9001 genom UniGroup UTS. Personal En viktig del av verksamhetsledningen är att säkerställa medarbetarnas kompetensnivå. Utbildningsbehovet inventeras och utvärderas löpande. Syftet är att höja kunskapsnivån och förbereda personalen för andra arbetsuppgifter, t.ex. utökat ansvar och att möta marknadens krav på kompetens. Personliga utvecklingssamtal genomförs planenligt årligen. Arbetet att minska sjukfrånvaron har resulterat i att trenden med ökande sjukfrånvaro brutits under Personalen har dygnet runt tillgång till kvalificerad sjukvårdsupplysning och en samtalsgrupp med inriktning mot personal som hamnat i en nödlägessituation som olycka, överfall eller annan typ av tillbud. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver de risker som anges i not 33 finns risken att företaget förlorar flera nyckelmedarbetare inom en kort tidsrymd, vilket på sikt kan leda till intäktstapp. De fyra största kunderna svarar för knappt 25 % av omsättningen medan ingen av övriga kunder överstiger 3,5 % av omsättningen. De fyra största kunderna är spridda såväl geografiskt som på olika affärsområden och sannolikheten att alla fyra skulle förloras samtidigt eller inom en kort tidsrymd bedöms inte som stor. För att bedriva verksamheten behöver bolaget inneha tillstånd för godstrafik med bil såväl i inrikes som i utrikes trafik. Tillstånd för lagring av oförtullat gods samt tillstånd för transport av fasta avfall är exempel på andra tillstånd som bolaget behöver och innehar. ICM har också tillstånd för biluthyrning samt ett C-TPAT avtal med kollegor, och indirekt med myndigheter, i USA för att snabbt kunna genomföra transporter till den marknaden också efter den 11 september Skulle bolaget förlora flera av dessa tillstånd påverkas förutsättningarna att bedriva verksamheten i samma form som hittills och intäktsbortfall kan troligen bli följden. Storleken av detta bortfall är svår att bedöma men i inget fall äventyras hela bolagets fortsatta drift. Viktiga händelser efter årets utgång Den 1 januari 2007 övertog ICM tomträtten till grannfastigheten vid kontoret i Spånga. Den på tomten tidigare belägna fastigheten brandhärjades under sommaren 2006 men på den oskadda bottenplattan har ICM nu möjlighet att uppföra en ny byggnad med upp till kvm lageryta. Magasinsytor är trots en väsentlig ökning under 2005 en knapp resurs för ICM och vi beräknar att en ny byggnad skall finnas på plats under Under mars 2007 har styrelsen genomfört riktad emission om aktier till ett pris av 20 kr per styck till två privata investerare. Avsikten är dels att bidra till ökad ägarspridning, dels att tillföra bolaget ytterligare kompetens och vidga dess nätverk. Bolagets goda likvida situation har möjliggjort att samtliga räntebärande skulder avvecklats och befintliga lån har återbetalats under första kvartalet Gällande leasingkontrakt löper oförändrat. Utsikter 2007 Vi bedömer att ICM under 2007 skall befästa ställningen som ett av landets mest seriösa flyttföretag och planerar för en fortsatt ökad omsättning men med bibehållen rörelsemarginal. Styrelsens arbetsformer Styrelsen har sedan ordinarie årsstämma haft 8 protokollförda möten. Vidare har styrelsen genomfört ett strategiseminarium. Under verksamhetsåret har styrelsen bl a avhandlat frågor som rör affärsplan, budget, investeringar, företagsförvärv samt verksamhetsavveckling. Utvecklingen av företagets miljö- och kvalitetsledningssystem är också en fråga som styrelsen fäster stor vikt och intresse vid. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall noterade juridiska personer utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation. De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av styrelsen den 28 mars Utdelningspolicy Bolaget angav i samband med noteringen vid AktieTorget 2001 att ambitionen skall vara att till aktieägarna dela ut en tredjedel av resultatet efter skatt. Hänsyn skall även tas till rörelseresultatet, bolagets finansiella ställning och investeringsbehov. Styrelsen har beslutat att även de i mars 2007 emitterade aktierna skall medge rätt till utdelning för verksamhetsåret Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel kr disponeras enligt följande: Utdelas till aktieägarna kr I ny räkning balanseras kr kr Styrelsens motivering till utdelningsförslaget lämnas på årsstämman. 7

8 Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare Styrelse Ledande befattningshavare Per-Gunnar Eriksson Född 1952 Styrelseordförande Styrelseledamot sedan 1991 Aktieinnehav st* Åkeriägare Thomas Hanbo Född 1946 Verkställande direktör i ICM Logistik AB Styrelseledamot sedan 2000 Aktieinnehav st** Styrelseledamot i UTS Holding B.V. Styrelseledamot i FIDI Worldwide Moving Leif Parberg Född 1948 Styrelseledamot sedan 1994 Aktieinnehav st Åkeriägare John Pettersson Född 1956 Styrelseledamot sedan 1994 Aktieinnehav st Åkeriägare Revisorer Lindebergs Grant Thornton AB Huvudansvarig: Lena de Rosche Född 1954 Auktoriserad revisor Thomas Hanbo Född 1946 Verkställande direktör Fil. kand., anställd 1993 Aktieinnehav st** Ritva Järvelä Född 1961 Ekonomichef Anställd 2003 Aktieinnehav 500 st Mikael Signer Född 1958 Vice VD, Marknadschef Anställd 1993 Aktieinnehav 500 st Hans Nilsson Född 1952 Platschef Lund Anställd 1974 Aktieinnehav st Sten Jogbäck Född 1952 Platschef Örebro Anställd 1980 Aktieinnehav st * aktierna ägs via en kapitalförsäkring ** aktierna ägs delvis genom bolag Bild nedan från vänster: Thomas Hanbo, Hans Nilsson, Mikael Signer, Sten Jogbäck och Ritva Järvelä. Foton: Thomas Carlgren. Leif Parberg Thomas Hanbo Per-Gunnar Eriksson John Pettersson 8

9 År 2006 genomförde vi över 200 stora och mindre projekt varje vecka! Att driva en framgångsrik verksamhet inom flytt och transport är helt annorlunda idag än för ett antal år sedan. Kundnyttan kräver mycket mer än bara lastbilar och muskler. Projekten är komplexa. Företagsflyttar planeras och genomförs så att driftstopp minimeras. Det handlar inte bara om att flytta saker utan även att sätta installationer och datorer i drift igen. Kraven på kompetens och kunnande hos flyttföretaget ökar och är en konkurrensfaktor. Det är stora värden vi hanterar. Pilsnergubbarnas tid är förbi. Vårt human- och strukturkapital är nyckeln till vår framgång och vi vårdar och utbildar ständigt vår personal för att den ska fortsätta vara av högsta klass. Våra medarbetare får alltid mycket goda omdömen i olika kundenkäter. Flyttuppdrag är inte längre bara en lokal företeelse. Människor och företag flyttar runt jordklotet och förutsättningarna varierar från en världsdel till en annan. För att klara kraven krävs en omfattande global nätverksorganisation och hög kompetens. 9

10 Vad är det som gör ICM unikt? Företagets målsättning är att vara i toppklass med sina tjänster och det brukar innebära spetskompetens. Trots detta lyckas ICM visa upp en bredd i sina erbjudanden som inte återfinns hos konkurrenterna. En stor aktör på marknaden åtar sig inte kontorsflyttningar. En annan av de stora flyttar inte internationellt, osv. ICM klarar dessutom allt kvalificerat kringarbete som många av våra konkurrenter inte förmår erbjuda. Helhetslösningar är viktiga och de efterfrågas. Vår kapacitet är också viktig. Det är inte så många aktörer som tar sig an så komplexa flyttprojekt som ICM gör. Att vi sedan genomför produktionen i egen regi, istället för att bara ha en förmedlande roll, ger oss en unik ställning på den svenska marknaden. ICMs förmåga att klara helhetslösningar innebär att vi alltid är ett alternativ i varje situation. Detta är unikt. ICM flyttar företag och privatpersoner till vilken plats som helst runt jordklotet. Oavsett om ni flyttar till Väst- eller Östeuropa, till andra kontinenter eller flyttar mellan olika länder kan ICM ta hand om hela projektet. Vi har ett nätverk av samarbetande agenter som kompletterar våra egna resurser för att klara varje situation. En av våra tjänster innebär att vi kan hjälpa till med att finna rätt bostad, lämpliga skolor och andra saker som underlättar anpassningen till den nya miljön. Vi ordnar även tillstånd, försäkringar och skyddsfrågor. När ett stort företag flyttar föregås detta av en ytterst noggrann planering tillsammans med kunden. Målet är ofta att kundens personal ska ha tillgång till en fungerande arbetsplats på den nya adressen redan nästa arbetsdag. ICMs åtagande innebär vanligen även att koppla ur installationer och datorer, flytta allt, packa upp och återinstallera på den nya arbetsplatsen. Bilden: LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) med dotterbolag, flyttades fredagen den 15 december 2006 till ny kontorsfastighet med 280 arbetsplatser i Stadshagen, Stockholm. På måndagens morgon var driften igång som vanligt. 10

11 Resultaträkningar tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2, 3, 4, Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader 5, 7, Personalkostnader 9, 10, 11, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13, 14, 15, 16, Övriga rörelsekostnader -120 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar 18 3 Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie (kr) 2,53 2,05 Genomsnittligt antal aktier (tusental)

12 Balansräkningar tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader 14, Inventarier Fordon Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 23, Andra långfristiga fordringar 24, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5, 24, Övriga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Balansräkningar fortsättning tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier) Uppskrivningsfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för skatter Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 24, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 5, Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder 24, Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Fordon med äganderättsförbehåll avseende avbetalningskontrakt

14 Förändringar i eget kapital och Kassaflödesanalyser FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktie- Överkurs- Uppskriv- Reserv- Fritt eget Summa tkr kapital fond ningsfond fond kapital eget kapital Eget kapital 31 december Överföring från uppskrivningsfond Utdelning Nyemission Överföring från överkursfond Årets resultat Eget kapital 31 december Överföring från uppskrivningsfond Utdelning Årets resultat Eget kapital 31 december Justering har skett av fritt eget kapital med 482 tkr avseende uppskjuten skatteskuld på temporära skillnader gällande byggnaden. På balansdagen består aktiekapitalet av st aktier, med en röst vardera. KASSAFLÖDESANALYSER (tkr) Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster *) Poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 16, Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 16, Övrigt -40 Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Leverantörsskulder Övriga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nyemission Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 16, Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16, Förändring av långfristiga fordringar 71 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början **) Likvida medel vid årets slut *) I resultat efter finansiella poster ingår erhållna räntor med 114 (65) tkr och betalda räntor med 328 (363) tkr. **) I likvida medel ingår kassa och bank. 14

15 Tilläggsupplysningar och noter Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation nr 32:05, Redovisning för juridiska personer. Koncernredovisning upprättas ej, eftersom dotterföretaget är vilande och anses vara av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild i enlighet med ÅRL 7:5. Bolaget tillämpar från 1 januari 2005 Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation. De undantag som tillämpas är: IFRS 3: Rörelseförvärv: Bolaget tillämpar planenlig avskrivning på förvärvad goodwill i enlighet med reglerna i årsredovisningslagen. IFRS 5: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter: Information om avvecklade verksamheter lämnas i noter. IAS 1: Utformning av finansiella rapporter: Bolaget följer årsredovisningslagens uppställningsformer. IAS 17: Leasingavtal: Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal. IAS 19: Ersättningar till anställda: Bolagets pensionsplaner redovisas enligt reglerna för avgiftsbestämda pensionsplaner. Övergången till tillämpningen av RR 32:05 och därmed IFRS/IAS medförde inte någon effekt på bolagets eget kapital. Grund för rapporternas upprättande Tillgångar och skulder har värderats till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. Att upprätta rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningarna. Den balanspost vars värdering väsentligen påverkas av företagsledningens bedömningar och uppskattningar är goodwill. Kommentar kring denna post lämnas i not 13. Intäktsredovisning Intäkt vid försäljning av tjänst redovisas i den period som tjänsten är utförd. Rapportering av segment Bolagets risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden, och geografiska områden den sekundära. Verksamheten omfattar två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods. Segment Övrigt utgörs huvudsakligen av Kulturtransporter och Magasinering. Bolaget har två geografiska områden, Sverige och Övriga världen. Redovisning av leasingavtal All leasing redovisas som operationell leasing. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider från nyanskaffningsåret: Anläggningstillgång Antal år Goodwill 5 Lätta lastbilar distribution i Stockholm 5 (ner till 15 % av uppskattat restvärde) Övriga fordon 7 (ner till 25 % av uppskattat restvärde) Datorer 3 Övriga inventarier 5 Byggnader 100 Markanläggning 20 En uppskrivning av byggnaden gjordes 2003 med tkr. Se vidare not 14. För personbilar och fordon äldre än 3, 5 respektive 7 år görs en individuell bedömning av restvärdet. En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Lånekostnader Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser skatt som beräknas dels på eventuella skattemässiga underskott, dels på uppskrivning av byggnad. Uppskjuten skattefordran beräknas på skattemässiga underskott och redovisas under andra långfristiga fordringar i balansräkningen. Uppskjuten skatteskuld beräknas på temporära skillnader och redovisas under avsättningar i balansräkningen. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar värderas till det belopp varmed de förväntas inflyta. 15

16 Noter Alla belopp anges i tkr. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar samt övriga fordringar (finansiella tillgångar). På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder (finansiella skulder). En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: Finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde över resultaträkningen, Kundfordringar och lånefordringar, Finansiella tillgångar som kan säljas samt Andra finansiella skulder. Finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde över resultaträkningen Tillgångar och skulder i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Likvida medel tillhör denna kategori. Kundfordringar och lånefordringar Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde Finansiella tillgångar som kan säljas Tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde varvid nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Bolagets innehav av onoterade aktier tillhör denna kategori. Andra finansiella skulder Skulder i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Bolagets låneskulder och leverantörsskulder tillhör denna kategori. Not 2 Rapportering av segment 2006 Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Intäkter Rörelsens intäkter Resultat Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper och Fordringar 3 Ränteintäkter 114 Räntekostnader -328 Bokslutsdispositioner -498 Årets skattekostnad Årets nettoresultat Övriga upplysningar Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Skulder Ofördelade skulder Summa skulder Investeringar Avskrivningar

17 Noter Alla belopp anges i tkr Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Intäkter Rörelsens intäkter Resultat Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter 65 Räntekostnader -322 Bokslutsdispositioner Årets skattekostnad Årets nettoresultat Övriga upplysningar Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Skulder Ofördelade skulder Summa skulder Investeringar Avskrivningar För beskrivning av segment se sid 4. Bolagets intäkter härrör till ca 90 (90) procent från försäljning i Sverige. Bolagets tillgångar är till 100 procent lokaliserade i Sverige och bolagets investeringar har till 100 procent skett i Sverige. Not 3 Avvecklad verksamhet Under december 2004 träffades en uppgörelse med Ågesta Transport AB i Stockholm, att till dem överlåta den s k terminalkörningen för DHL i Västberga. Nedan visas uppdelningen mellan den verksamhet som finns kvar i bolaget och den som avyttrats, i enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas till försäljning och avvecklade verksamheter med de undantag som anges i RR 32:05 p 8-9. Balansräkning och kassaflöde Av bolagets totala balansräkning per avsåg tkr av tillgångarna och tkr av skulderna avvecklad verksamhet. Avvecklad verksamhet påverkade under 2004 bolagets kassaflöde med tkr. Av det negativa kassaflödet avsåg -852 tkr den löpande verksamheten, -382 tkr investeringsverksamheten och -562 tkr finansieringsverksamheten. Ekonomiska data Rörelsens intäkter (tkr) Rörelseresultat (tkr) Årets resultat (tkr) Balansomslutning (tkr) Eget kapital (tkr) Räntebärande skulder (tkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr) -852 Tillväxt (%) -22,3 Rörelsemarginal (%) -3,4-9,3 Räntabilitet på eget kapital (%) -414, ,1 Kassalikviditet (%) 87,6 65,6 Soliditet (%) -6,8 2,03 Investeringar (tkr) 636 Genomsnittligt antal anställda 49 Den avvecklade verksamheten innehades endast under kort tid varför endast nyckeltal för år 2003 och 2004 är relevanta. Nyckeltalsdefinitioner redovisas på sidan 3. 17

18 Noter Alla belopp anges i tkr. Not 4 Koncernmellanhavanden Av bolagets totala försäljning utgjorde försäljning till koncernföretag 0 (0) %. Inköp från koncernföretag uppgår till 0 (0) %. Not 5 Närståendetransaktioner Följande närståenderelationer finns: PC IT-Logistic i Stockholm AB och som ägs av Per-Gunnar Eriksson, styrelseledamot och John Pettersson Express som drivs av John Pettersson, styrelseledamot. Kundfordringar PC IT Logistik AB Leverantörsskulder PC IT Logistik AB John Pettersson Express Sålda tjänster till PC IT Logistik AB Inköpta tjänster från PC IT Logistik AB John Pettersson Express ICM tillämpar transportöravtal med kontrakterade underleverantörer. Villkoren är standardiserade och desamma för samtliga. Ovan nämnda bolag har likadana avtal som övriga. Not 6 Övriga rörelseintäkter Valutakursvinster (netto) 134 Realisationsvinster vid försäljning av materiella anläggningstillgångar och distributionsverksamhet Övrigt 58 Summa Not 7 Leasingavtal Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i bolaget till tkr (5 829) varav (2 184) avser fordon, (2 823) lokalhyror och 888 (822) inventarier. Bolaget leasar anläggningstillgångar till ett anskaffningsvärde av tkr per balansdagen. Nominella värdet av framtida betalningsåtaganden avseende leasingavtal samt övriga hyresavtal fördelar sig enligt följande: Inom 1 år Senare än 1 år men inom 5 år Senare än 5 år Summa Not 8 Arvoden och ersättningar till revisorer Revisionsuppdrag Andra uppdrag Summa

19 Noter Alla belopp anges i tkr. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Vidare ingår övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning eller genomförandet av övriga arbetsuppgifter. Allt annat redovisas som andra uppdrag. Not 9 Medelantalet anställda i Sverige Män Kvinnor 10 9 Summa Not 10 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 1/1 31/ /1 31/ Sjukfrånvaro för samtliga anställda 6,95 9,49 Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 57,07 58,63 Sjukfrånvaro för kvinnor 1,69 2,82 Sjukfrånvaro för män 7,38 10,05 Sjukfrånvaro för personal 29 år eller yngre 5,23 6,52 Sjukfrånvaro för personal år 5,36 8,71 Sjukfrånvaro för personal över 50 år 11,33 13,82 Not 11 Könsfördelning inom styrelse och ledning Styrelse 2006 Styrelse 2005 Ledning 2006 Ledning 2005 Män Kvinnor Summa Not 12 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (1 620) (1 495) Summa Huvuddelen av bolagets tjänstemän omfattas av ITP-planen som finansieras genom pensionsförsäkring i Alecta. Årets pensionsförsäkringsavgifter för försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 654 (530) tkr. Löner och ersättningar samt värdet av andra förmåner till verkställande direktör, styrelse och övriga ledande befattningshavare uppgår till följande belopp: 2006 Styrelse VD Andra ledande befattningshavare (4 pers) Lön 250* Erlagda pensionspremier Förmån av fri bil Summa * Av styrelsearvodet avser 53 tkr adjungerade ledamöter. 19

20 Noter Alla belopp anges i tkr Styrelse VD Andra ledande befattningshavare (5 pers) Lön Erlagda pensionspremier Förmån av fri bil, hemdator och kost Summa Bolagsstämman beslutar om nivån för det totala styrelsearvodet. Styrelsen fördelar arvodet mellan styrelseledamöterna. Vid årsstämman 2006 maximerades arvodet till 250 (250) tkr, varav styrelsens ordförande enligt beslut i styrelsen tilldelades 75 (75) tkr. Av styrelsens ledamöter har dessutom följande ledamöter fakturerat arvoden avseende utförda tjänster som arbetsledare inom produktionen: Per-Gunnar Eriksson har fakturerat (4 927) tkr avseende tjänster utförda av honom själv eller av anställda i hans bolag samt John Pettersson 418 (398) tkr. Leif Parberg har erhållit lön för arbete som arbetsledare 306 (294) tkr. Styrelsen fastställer ersättning och anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör. Verkställande direktörens totala lön och ersättningar sätts i nivå med andra marknadsnoterade bolag i jämförbar storlek. För verkställande direktören betalas en pensionspremie om 35 % av grundlönen. Vidare utgår förmån av fri bil. I händelse av uppsägning från bolagets sida erhåller verkställande direktören en årslön i uppsägningslön. Verkställande direktören fastställer villkoren för andra ledande befattningshavare. Anställningsvillkoren för andra ledande befattningshavare har upprättats enligt kollektivavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Tjänstemannaförbundet HTF. Not 13 Goodwill Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Goodwill har uppkommit vid förvärv av rörelsen i Östra Aros Åkeri AB. Goodwillposten är hänförlig till de viktiga synergieffekter som förväntas uppstå. Styrelsens bedömning är att värdet på de förväntade synergieffekterna ej understiger det bokförda värdet på goodwillposten. Not 14 Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående uppskrivning Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde Av uppskrivningen 2003 på tkr avsattes tkr till uppskrivningsfond och resterande tkr redovisades som en uppskjuten skatteskuld, se not

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

Innehållsförteckning Datum för rapportering

Innehållsförteckning Datum för rapportering Årsredovisning 2007 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer