Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr Innehållsförteckning sid 2006 i korthet... 2 Ekonomisk utveckling Verksamheten... 4 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering... 5 Förvaltningsberättelse... 6 Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare... 8 Resultaträkningar Balansräkningar Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalyser Tilläggsupplysningar och noter Styrelsens underskrift Revisionsberättelse Adresser Datum för rapportering Årsstämma Delårsrapport januari-mars Delårsrapport april-juni Delårsrapport juli-september Bokslutskommuniké

2 2006 i korthet Våra specialister - Utrikes. År 2006 inleddes med att ICM vann två viktiga anbud i Stockholm. Båda avtalen gäller fram till våren 2009 och kan generera årliga intäkter på ca tio mkr vardera. Trenden med vunna upphandlingar höll i sig under året, dock förlorades ett avtal med Utrikesdepartementet och i samband med detta en årlig omsättning med ca fyra mkr för utrikes verksamheten. Minskningen av bolagets engagemang i distributionstrafik för DHL fortsatte under året och upphörde helt den första september 2006 då den kvarvarande trafiken, svarande mot ca fyra mkr i årsomsättning, överläts till en annan DHL transportör. Förstärkta säljinsatser, starkare fokus på kärnverksamheten och en god konjunktur har medverkat till att både ersätta de ovan nämnda uteblivna affärerna och till att öka den totala omsättningen med 14 % för bolaget. Starkast har ökningen varit i flyttsegmentet där den omsättningsökning på nära 23 % vi hade 2005 fortsatt och segmentet ökade ytterligare med 28 %. Trots kraftigt ökade driftskostnader bl.a. för drivmedel och trängselskatteförsöket i Stockholm har den ökade omsättningen vunnits med för transportbranschen goda och bibehållna marginaler. Av omsättningsökningen med 22 mkr beräknas ca åtta mkr vara genererade från förvärvet av rörelsen i Östra Aros Åkeri AB hösten Den påtagliga konjunkturuppgången har lett till att pressen på marknadspriserna minskat något men konkurrensen med pris före service och kvalitet är fortfarande mycket hård i branschen. ICMs arbete med kvalitet, effektivitet och minskad miljöpåverkan uppskattas av kunderna och har hjälpt oss att trots priskonkurrensen bibehålla en rimlig prisnivå. Samtliga av bolagets certifieringar för miljöarbete och kvalitet samt Tullverkets Servicetrappa har vid årets revisioner bekräftats och behållits. 2

3 Ekonomisk utveckling Nedan redogörs för den ekonomiska utvecklingen under Sifferuppgifterna för åren avser koncernen. Åkeri Söderblocket AB förvärvades 2002 vilket förklarar den höga omsättningen det året. Rationalisering och så småningom avveckling av detta förvärv förklarar den sjunkande omsättningen Utöver förvärv och nyetableringar har bolaget kunnat redovisa tillväxt inom befintliga affärsområden under perioden. Målsättningen har varit att i genomsnitt ha en tillväxt om 10 procent per år. Tillväxtmålet kvarstår men har sedan hösten 2004 underordnats kravet på lönsamhet. ICM Logistik AB ICM Logistik AB ICM Logistik AB Koncern Koncern Ekonomiska data Rörelsens intäkter (tkr) Rörelseresultat (tkr) Årets resultat (tkr) Balansomslutning (tkr) Kassa och bank (tkr) Justerat eget kapital (tkr) Räntebärande skulder (tkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr) Antal aktier i genomsnitt (tusental) Resultat per aktie (kr) 2,53 2,05 0,36-2,26 0,71 Utdelning per aktie (kr) 0,85*) 0,80 0,50 Justerat eget kapital per genomsnittligt antal aktier (kr) 9,82 8,34 6,10 6,30 5,97 Tillväxt (%) 14,0-9,3-0,22-5,1 51,0 Rörelsemarginal (%) 5,4 5,3 1,2-2,5 3,1 Räntabilitet på eget kapital (%) 28,4 28,4 5,8-36,8 12,7 Kassalikviditet (%) 140,8 124,3 92, Soliditet (%) 39,7 36,5 26,3 19,2 17,6 Investeringar (tkr) Genomsnittligt antal anställda I ovanstående tabell redovisas finansiell leasing enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 6 för åren Nyckeltalsdefinitioner redovisas nedan. *) Föreslagen men ej beslutad. Justering av ingående eget kapital har skett, se rapporten om förändringar i eget kapital på sida 14. Nyckeltalsdefinitioner Tillväxt: Ökning av rörelsens intäkter dividerad med föregående års rörelseintäkter. Rörelsemarginal: Rörelseresultat dividerat med rörelsens intäkter. Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Soliditet: Justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar. Investeringar: Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar inklusive finansiella leasinginventarier Genomsnittligt antal anställda: Betalda närvarotimmar under året dividerade med företagets normala årsarbetstid. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar (inklusive varulager, exklusive outnyttjad checkkredit) dividerade med kortfristiga skulder. 3

4 Verksamheten Affärsidén för ICM är att utveckla, marknadsföra och utföra logistiktjänster, huvudsakligen för ömtåligt och oemballerat gods som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. ICM vänder sig med sina tjänster främst till företag, myndigheter och organisationer och endast i ringa mån till privatpersoner. Utbudet omfattar flyttning, transport och lagring samt värdehöjande kringtjänster som packning, emballering, montering och installation. Ett övergripande mål är att vara ett av landets mest lönsamma flyttföretag med en rörelsemarginal på minst 5 procent. Verksamheten bedrivs från driftställen i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala och Örebro. En viktig del i strategin för ICM är att vara ett logistikföretag där uppdragen i hög utsträckning, cirka 70 %, utförs med egen personal och egna fordonsresurser. ICM får därmed bättre kontroll över produktionskedjan och kan säkerställa en jämn och hög kvalitet av uppdragens utförande. Bolaget hade under 2006 cirka 130 anställda medarbetare och ett 45-tal fordonsekipage. För att bibehålla en kostnadseffektiv och flexibel produktion av tjänsterna är andelen inköpt produktion ca 30 % vilket medverkar till att hålla bolagets fasta kostnader under kontroll. Rörelsens verksamhet är uppdelad i tre segment Segment Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods utgörs i huvudsak av ett antal avtal om distributionsuppdrag i Stockholmsregionen och Skåne. Flera kunder efterfrågar även företagsinterna logistiktjänster där ICM svarar för transporter mellan olika produktionsenheter. Till detta segment hör också konceptet IT-logistik som omfattar tjänster som t ex lagerhållning, konfigurering, ompackning, transport och installation av kontorsmaskiner som datorer, skrivare och kopiatorer. ICM tar ett helhetsansvar som logistikpartner från producent till installation på plats hos användaren inkluderande mellanlagring när så krävs. Avtal om distribution och montering av nya möbler ingår också i detta segment. företag eller myndigheter flyttar sin verksamhet. Det kan röra sig om kontor, arkiv, laboratorier, lager eller industrier. ICM har även flera uppdrag som innebär fullt ansvar för företagsinterna omflyttningar sedan många kunder valt att överlåta denna funktion för att sänka kostnaden och öka kvalitén. Internationella flyttuppdrag avser främst internationella bohagsflyttar då utlandsstationerad personal flyttar mellan olika länder. ICM har avtal med flera myndigheter och företag som bedriver internationell verksamhet. ICM är sedan flera år delägare i det världsomspännande nätverket Unigroup Worldwide UTS och omfattas av deras kvalitetscertifiering enligt ISO Nätverket innebär att ICM kan åta sig transporter världen över. Utrikesverksamheten är kvalitetscertifierad enligt FAIM (FIDI Accredited International Mover). Segment Övrigt består av områdena Kulturtransporter samt Magasinering och Lagring. Kulturtransporter innebär att ICM hanterar teaterdekor, ljud- och ljusanläggningar, musikinstrument, konst och museiföremål. Kunder är t ex teatrar, symfoniorkestrar och turnéproducenter. De varumärken som bolaget tidigare uppträdde under; Göteborgs Stadsbud, Stadsbudens Åkeri & Express, Skandinavisk Frakt, Stadsbuden 2 i Lund, Närkes Express samt Inter-Continental Mover är samtliga registrerade som bifirma till ICM Logistik AB (publ). Segment Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods kan avse såväl nationella som internationella flyttar. Nationella flyttar är vanligen engångsuppdrag, när 4

5 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering Aktiekapital Moderbolaget ICM Logistik AB grundades 1985 under namnet Skandinavisk Flyttfrakt AB. Under 2001 genomfördes en split som ökade antalet aktier från st till st. Vidare ändrades bolagets status från privat till publikt. Därefter nyemitterades st aktier á nominellt 1 krona till teckningskursen 8 kronor per aktie. En riktad emission om aktier á nominellt 1 krona gjordes till ägaren i Östra Aros Åkeri AB i samband med förvärvet av dess rörelse i oktober Den 31 december 2006 hade bolaget ett aktiekapital om kronor fördelat på st aktier. Den 2 mars 2007 har en riktad emission om aktier till två investorer genomförts vilket ökat bolagets aktiekapital med kronor. Totalt antal aktier per 2 mars 2007 är Ägarförhållanden Den 31 december 2006 hade ICM 250 aktieägare. Ägarna består nästan uteslutande av privata placerare samt delägare från tiden före nyemissionen och marknadsnoteringen De nio största ägarnas sammanlagda innehav motsvarade 53,6 procent av rösterna. Ingen enskild aktieägare överskred 10 % av röstetalet. Aktieinnehavet hos styrelseledamöter och företagsledning framgår på sidan 8. Marknadsnotering Den 10 oktober 2001 marknadsnoterades ICM-aktien vid AktieTorget som är en auktoriserad marknadsplats godkänd av Finansinspektionen. Alla företag hos Aktie- Torget är VPC-anslutna. AktieTorget ändrar status den 29 mars 2007 och blir s.k. MTF (Multilateral Trading Facility) enligt den nya EU-normen. Reglerna innebär bl. a. att företagen på Aktietorgets lista ej längre behöver följa IFRS (International Financial Reporting Standards). ICM har dock även i fortsättningen för avsikt att utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i RR 32:05 Redovisning för juridiska personer. Mer information om vad övergången till MTF innebär finns att läsa på ICMs eller Aktietorgets hemsidor. Under 2006 har handeln med bolagets aktie varit betydligt mer livlig än under tidigare år. Omsättningen i aktien var kr under året och högsta kurs var 22,50 kr den 22 mars 2006 och lägsta kurs 9,90 kr den 24 oktober Sista betalkurs 2006 var 17,00 kr jämfört med 13,10 kr Handeln i aktien har varit fortsatt livlig i början av ICM-aktiens slutkurser (SEK) sedan introduktionen Källa: AktieTorget

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ICM Logistik AB (publ), org nr , med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten ICM är ett bolag grundat 1985 som utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer och myndigheter är basen i verksamheten. Tredjepartslogistik för oemballerad elektronik, magasinering och lagring samt Kulturtransporter är andra viktiga produkter. Bolaget sysselsätter ca 130 medarbetare och antalet fordonsekipage uppgår till cirka 45. Driftställen finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala samt Örebro. Väsentliga händelser under räkenskapsåret En fortsatt omsättningsökning i bolagets kärnverksamhet Flyttjänster med nära 28 % kan i stort tillskrivas bolagets långsiktiga arbete med kvalitet och seriositet i utförandet av uppdragen samt en god konjunktur. Samtidigt har minskningen i segmentet Transporttjänster genom försäljning av den kvarvarande distributionen för DHL frigjort resurser för att kunna ta hand om den ökade efterfrågan i Flyttsegmentet. Omsättningsökningen är också ett resultat av de investeringar i ökade säljresurser som bolaget gjorde under slutet av 2005 och början av utgjordes av kostnader för räntebärande skulder, uppgick till -211 (-257) tkr. Årets resultat 2006 uppgick till (5 148) tkr och resultatet per aktie till 2,53 (2,05) kr. Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning Det totala kassaflödet under 2006 uppgick till (-2 458) tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten vilket uppgick till (-2 829) tkr är framför allt hänförligt till det positiva rörelseresultatet i kombination med den minskade förändringen i rörelsekapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -156 (4 213) tkr. Amortering av skulder och utdelning till aktieägare medförde att kassaflödet från finansieringsverksamheten blev (-3 840) tkr. Likvida medel per uppgick till tkr jämfört med tkr föregående år. Outnyttjad checkkredit uppgick till (7 000) tkr. Den totala checkkrediten var (7 000) tkr. Under 2006 genomfördes investeringar i fordon och annan produktionsutrustning på sammanlagt 843 (2 621) tkr. Balansomslutningen per 31 december 2006 uppgick till (57 415) tkr. Justerat eget kapital uppgick till (20 492) tkr vilket innebär en soliditet på 39,7 (35,7) procent. Justerat eget kapital per aktie uppgick till 9,82 (8,15) kr. Typ av flyttjänster Marknaden Flyttmarknaden i Sverige utgör en relativt liten del av den totala transportmarknaden. Vår bedömning är att den netto omsätter cirka tre miljarder per år. I landet finns knappt 300 registrerade flyttföretag men eftersom många arbetar som underleverantörer till de stora förmedlarna finns en betydande dubbelräkning av omsättningen för flyttbranschen. ICMs kunder utgörs oftast av företag, myndigheter och organisationer. Försäljning av flyttjänster direkt till privatpersoner förekommer endast i mindre omfattning. Eftersom ICM är verksamt på olika delmarknader varierar konkurrenssituationen. På flyttransportmarknaden i Sverige är ICM nummer två eller tre mätt i omsättning. Andra stora aktörer på denna marknad är Kungsholms Express, NFB Transport Systems och Alfa Moving, vilka alla är flyttförmedlare med en årsomsättning över 100 Mkr. Det som skiljer ICM från dessa förmedlingsföretag är att vi i huvudsak utför sålda tjänster med egen personal och egna fordon. På så sätt har vi bättre kontroll över utförandet vilket leder till högre kvalitet för kunden. För många kunder är också säkerhetsaspekten viktig varför egen personal många gånger är en konkurrensfördel. En enkel beskrivning av marknadens olika aktörer framgår av nedanstående bild. Av de viktiga kundavtal som var uppe till förhandling under 2006 vann ICM förnyat förtroende i samtliga fall utom ett. Samtliga revisioner avseende vårt kvalitets- och miljöarbete har bekräftat och bibehållit de certifieringar bolaget har enligt ISO 9001, ISO och FAIM (FIDI Accredited International Mover). Krävande ICM Logistik AB Kungsholms NFB Transport Systems Alfa Moving Försäljning och resultat Under 2006 uppgick rörelsens intäkter till ( ) tkr. Rörelsens kostnader uppgick till ( ) tkr. Rörelseresultatet uppgick till (8 495) tkr och rörelsemarginalen till 5,4 (5,3) procent. Resultatet från finansiella poster, som till största delen Enkla Ca. 300 mindre flyttfirmor Tjänsteproducerande Internetportaler Tjänsteförmedlande Roll 6

7 Förvaltningsberättelse fortsättning Inom transporttjänster finns ett stort antal konkurrenter av varierande storlek, allt från enmansföretagare till större åkerier. En stor del av transporttjänsterna är knutna till godsflödena hos någon av de större aktörerna DHL, Schenker och DSV (tidigare DFDS). Miljö och kvalitet Utfallet av de årliga kvalitetsmätningar som bolaget genomför redovisas återkommande på bolagets hemsida. Sedan januari 2004 är bolagets Miljöledningssystem certifierat enligt ISO och även miljöarbetet och uppnådda mål redovisas på hemsidan. Samtliga tjänstebilar skall enligt gällande fordonspolicy vara miljöfordon och körs på däck utan högaromatiska oljor, liksom företagets lastfordon. Vintertid körs fordonen på dubbfria vinterdäck. Packningsmaterialet som används är återvinningsbart och kartongerna tillverkas av returfibrer. ICM innehar kvalitetscertifikatet FAIM (FIDI Accredited International Mover) samt är gruppcertifierade enligt ISO 9001 genom UniGroup UTS. Personal En viktig del av verksamhetsledningen är att säkerställa medarbetarnas kompetensnivå. Utbildningsbehovet inventeras och utvärderas löpande. Syftet är att höja kunskapsnivån och förbereda personalen för andra arbetsuppgifter, t.ex. utökat ansvar och att möta marknadens krav på kompetens. Personliga utvecklingssamtal genomförs planenligt årligen. Arbetet att minska sjukfrånvaron har resulterat i att trenden med ökande sjukfrånvaro brutits under Personalen har dygnet runt tillgång till kvalificerad sjukvårdsupplysning och en samtalsgrupp med inriktning mot personal som hamnat i en nödlägessituation som olycka, överfall eller annan typ av tillbud. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver de risker som anges i not 33 finns risken att företaget förlorar flera nyckelmedarbetare inom en kort tidsrymd, vilket på sikt kan leda till intäktstapp. De fyra största kunderna svarar för knappt 25 % av omsättningen medan ingen av övriga kunder överstiger 3,5 % av omsättningen. De fyra största kunderna är spridda såväl geografiskt som på olika affärsområden och sannolikheten att alla fyra skulle förloras samtidigt eller inom en kort tidsrymd bedöms inte som stor. För att bedriva verksamheten behöver bolaget inneha tillstånd för godstrafik med bil såväl i inrikes som i utrikes trafik. Tillstånd för lagring av oförtullat gods samt tillstånd för transport av fasta avfall är exempel på andra tillstånd som bolaget behöver och innehar. ICM har också tillstånd för biluthyrning samt ett C-TPAT avtal med kollegor, och indirekt med myndigheter, i USA för att snabbt kunna genomföra transporter till den marknaden också efter den 11 september Skulle bolaget förlora flera av dessa tillstånd påverkas förutsättningarna att bedriva verksamheten i samma form som hittills och intäktsbortfall kan troligen bli följden. Storleken av detta bortfall är svår att bedöma men i inget fall äventyras hela bolagets fortsatta drift. Viktiga händelser efter årets utgång Den 1 januari 2007 övertog ICM tomträtten till grannfastigheten vid kontoret i Spånga. Den på tomten tidigare belägna fastigheten brandhärjades under sommaren 2006 men på den oskadda bottenplattan har ICM nu möjlighet att uppföra en ny byggnad med upp till kvm lageryta. Magasinsytor är trots en väsentlig ökning under 2005 en knapp resurs för ICM och vi beräknar att en ny byggnad skall finnas på plats under Under mars 2007 har styrelsen genomfört riktad emission om aktier till ett pris av 20 kr per styck till två privata investerare. Avsikten är dels att bidra till ökad ägarspridning, dels att tillföra bolaget ytterligare kompetens och vidga dess nätverk. Bolagets goda likvida situation har möjliggjort att samtliga räntebärande skulder avvecklats och befintliga lån har återbetalats under första kvartalet Gällande leasingkontrakt löper oförändrat. Utsikter 2007 Vi bedömer att ICM under 2007 skall befästa ställningen som ett av landets mest seriösa flyttföretag och planerar för en fortsatt ökad omsättning men med bibehållen rörelsemarginal. Styrelsens arbetsformer Styrelsen har sedan ordinarie årsstämma haft 8 protokollförda möten. Vidare har styrelsen genomfört ett strategiseminarium. Under verksamhetsåret har styrelsen bl a avhandlat frågor som rör affärsplan, budget, investeringar, företagsförvärv samt verksamhetsavveckling. Utvecklingen av företagets miljö- och kvalitetsledningssystem är också en fråga som styrelsen fäster stor vikt och intresse vid. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall noterade juridiska personer utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation. De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av styrelsen den 28 mars Utdelningspolicy Bolaget angav i samband med noteringen vid AktieTorget 2001 att ambitionen skall vara att till aktieägarna dela ut en tredjedel av resultatet efter skatt. Hänsyn skall även tas till rörelseresultatet, bolagets finansiella ställning och investeringsbehov. Styrelsen har beslutat att även de i mars 2007 emitterade aktierna skall medge rätt till utdelning för verksamhetsåret Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel kr disponeras enligt följande: Utdelas till aktieägarna kr I ny räkning balanseras kr kr Styrelsens motivering till utdelningsförslaget lämnas på årsstämman. 7

8 Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare Styrelse Ledande befattningshavare Per-Gunnar Eriksson Född 1952 Styrelseordförande Styrelseledamot sedan 1991 Aktieinnehav st* Åkeriägare Thomas Hanbo Född 1946 Verkställande direktör i ICM Logistik AB Styrelseledamot sedan 2000 Aktieinnehav st** Styrelseledamot i UTS Holding B.V. Styrelseledamot i FIDI Worldwide Moving Leif Parberg Född 1948 Styrelseledamot sedan 1994 Aktieinnehav st Åkeriägare John Pettersson Född 1956 Styrelseledamot sedan 1994 Aktieinnehav st Åkeriägare Revisorer Lindebergs Grant Thornton AB Huvudansvarig: Lena de Rosche Född 1954 Auktoriserad revisor Thomas Hanbo Född 1946 Verkställande direktör Fil. kand., anställd 1993 Aktieinnehav st** Ritva Järvelä Född 1961 Ekonomichef Anställd 2003 Aktieinnehav 500 st Mikael Signer Född 1958 Vice VD, Marknadschef Anställd 1993 Aktieinnehav 500 st Hans Nilsson Född 1952 Platschef Lund Anställd 1974 Aktieinnehav st Sten Jogbäck Född 1952 Platschef Örebro Anställd 1980 Aktieinnehav st * aktierna ägs via en kapitalförsäkring ** aktierna ägs delvis genom bolag Bild nedan från vänster: Thomas Hanbo, Hans Nilsson, Mikael Signer, Sten Jogbäck och Ritva Järvelä. Foton: Thomas Carlgren. Leif Parberg Thomas Hanbo Per-Gunnar Eriksson John Pettersson 8

9 År 2006 genomförde vi över 200 stora och mindre projekt varje vecka! Att driva en framgångsrik verksamhet inom flytt och transport är helt annorlunda idag än för ett antal år sedan. Kundnyttan kräver mycket mer än bara lastbilar och muskler. Projekten är komplexa. Företagsflyttar planeras och genomförs så att driftstopp minimeras. Det handlar inte bara om att flytta saker utan även att sätta installationer och datorer i drift igen. Kraven på kompetens och kunnande hos flyttföretaget ökar och är en konkurrensfaktor. Det är stora värden vi hanterar. Pilsnergubbarnas tid är förbi. Vårt human- och strukturkapital är nyckeln till vår framgång och vi vårdar och utbildar ständigt vår personal för att den ska fortsätta vara av högsta klass. Våra medarbetare får alltid mycket goda omdömen i olika kundenkäter. Flyttuppdrag är inte längre bara en lokal företeelse. Människor och företag flyttar runt jordklotet och förutsättningarna varierar från en världsdel till en annan. För att klara kraven krävs en omfattande global nätverksorganisation och hög kompetens. 9

10 Vad är det som gör ICM unikt? Företagets målsättning är att vara i toppklass med sina tjänster och det brukar innebära spetskompetens. Trots detta lyckas ICM visa upp en bredd i sina erbjudanden som inte återfinns hos konkurrenterna. En stor aktör på marknaden åtar sig inte kontorsflyttningar. En annan av de stora flyttar inte internationellt, osv. ICM klarar dessutom allt kvalificerat kringarbete som många av våra konkurrenter inte förmår erbjuda. Helhetslösningar är viktiga och de efterfrågas. Vår kapacitet är också viktig. Det är inte så många aktörer som tar sig an så komplexa flyttprojekt som ICM gör. Att vi sedan genomför produktionen i egen regi, istället för att bara ha en förmedlande roll, ger oss en unik ställning på den svenska marknaden. ICMs förmåga att klara helhetslösningar innebär att vi alltid är ett alternativ i varje situation. Detta är unikt. ICM flyttar företag och privatpersoner till vilken plats som helst runt jordklotet. Oavsett om ni flyttar till Väst- eller Östeuropa, till andra kontinenter eller flyttar mellan olika länder kan ICM ta hand om hela projektet. Vi har ett nätverk av samarbetande agenter som kompletterar våra egna resurser för att klara varje situation. En av våra tjänster innebär att vi kan hjälpa till med att finna rätt bostad, lämpliga skolor och andra saker som underlättar anpassningen till den nya miljön. Vi ordnar även tillstånd, försäkringar och skyddsfrågor. När ett stort företag flyttar föregås detta av en ytterst noggrann planering tillsammans med kunden. Målet är ofta att kundens personal ska ha tillgång till en fungerande arbetsplats på den nya adressen redan nästa arbetsdag. ICMs åtagande innebär vanligen även att koppla ur installationer och datorer, flytta allt, packa upp och återinstallera på den nya arbetsplatsen. Bilden: LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) med dotterbolag, flyttades fredagen den 15 december 2006 till ny kontorsfastighet med 280 arbetsplatser i Stadshagen, Stockholm. På måndagens morgon var driften igång som vanligt. 10

11 Resultaträkningar tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2, 3, 4, Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader 5, 7, Personalkostnader 9, 10, 11, Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13, 14, 15, 16, Övriga rörelsekostnader -120 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar 18 3 Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie (kr) 2,53 2,05 Genomsnittligt antal aktier (tusental)

12 Balansräkningar tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader 14, Inventarier Fordon Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 23, Andra långfristiga fordringar 24, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5, 24, Övriga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Balansräkningar fortsättning tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier) Uppskrivningsfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för skatter Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 24, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 5, Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder 24, Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Fordon med äganderättsförbehåll avseende avbetalningskontrakt

14 Förändringar i eget kapital och Kassaflödesanalyser FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktie- Överkurs- Uppskriv- Reserv- Fritt eget Summa tkr kapital fond ningsfond fond kapital eget kapital Eget kapital 31 december Överföring från uppskrivningsfond Utdelning Nyemission Överföring från överkursfond Årets resultat Eget kapital 31 december Överföring från uppskrivningsfond Utdelning Årets resultat Eget kapital 31 december Justering har skett av fritt eget kapital med 482 tkr avseende uppskjuten skatteskuld på temporära skillnader gällande byggnaden. På balansdagen består aktiekapitalet av st aktier, med en röst vardera. KASSAFLÖDESANALYSER (tkr) Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster *) Poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 16, Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 16, Övrigt -40 Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Leverantörsskulder Övriga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nyemission Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 16, Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16, Förändring av långfristiga fordringar 71 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början **) Likvida medel vid årets slut *) I resultat efter finansiella poster ingår erhållna räntor med 114 (65) tkr och betalda räntor med 328 (363) tkr. **) I likvida medel ingår kassa och bank. 14

15 Tilläggsupplysningar och noter Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation nr 32:05, Redovisning för juridiska personer. Koncernredovisning upprättas ej, eftersom dotterföretaget är vilande och anses vara av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild i enlighet med ÅRL 7:5. Bolaget tillämpar från 1 januari 2005 Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation. De undantag som tillämpas är: IFRS 3: Rörelseförvärv: Bolaget tillämpar planenlig avskrivning på förvärvad goodwill i enlighet med reglerna i årsredovisningslagen. IFRS 5: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter: Information om avvecklade verksamheter lämnas i noter. IAS 1: Utformning av finansiella rapporter: Bolaget följer årsredovisningslagens uppställningsformer. IAS 17: Leasingavtal: Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal. IAS 19: Ersättningar till anställda: Bolagets pensionsplaner redovisas enligt reglerna för avgiftsbestämda pensionsplaner. Övergången till tillämpningen av RR 32:05 och därmed IFRS/IAS medförde inte någon effekt på bolagets eget kapital. Grund för rapporternas upprättande Tillgångar och skulder har värderats till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. Att upprätta rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningarna. Den balanspost vars värdering väsentligen påverkas av företagsledningens bedömningar och uppskattningar är goodwill. Kommentar kring denna post lämnas i not 13. Intäktsredovisning Intäkt vid försäljning av tjänst redovisas i den period som tjänsten är utförd. Rapportering av segment Bolagets risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden, och geografiska områden den sekundära. Verksamheten omfattar två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods. Segment Övrigt utgörs huvudsakligen av Kulturtransporter och Magasinering. Bolaget har två geografiska områden, Sverige och Övriga världen. Redovisning av leasingavtal All leasing redovisas som operationell leasing. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider från nyanskaffningsåret: Anläggningstillgång Antal år Goodwill 5 Lätta lastbilar distribution i Stockholm 5 (ner till 15 % av uppskattat restvärde) Övriga fordon 7 (ner till 25 % av uppskattat restvärde) Datorer 3 Övriga inventarier 5 Byggnader 100 Markanläggning 20 En uppskrivning av byggnaden gjordes 2003 med tkr. Se vidare not 14. För personbilar och fordon äldre än 3, 5 respektive 7 år görs en individuell bedömning av restvärdet. En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Lånekostnader Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser skatt som beräknas dels på eventuella skattemässiga underskott, dels på uppskrivning av byggnad. Uppskjuten skattefordran beräknas på skattemässiga underskott och redovisas under andra långfristiga fordringar i balansräkningen. Uppskjuten skatteskuld beräknas på temporära skillnader och redovisas under avsättningar i balansräkningen. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar värderas till det belopp varmed de förväntas inflyta. 15

16 Noter Alla belopp anges i tkr. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar samt övriga fordringar (finansiella tillgångar). På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder (finansiella skulder). En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: Finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde över resultaträkningen, Kundfordringar och lånefordringar, Finansiella tillgångar som kan säljas samt Andra finansiella skulder. Finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde över resultaträkningen Tillgångar och skulder i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Likvida medel tillhör denna kategori. Kundfordringar och lånefordringar Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde Finansiella tillgångar som kan säljas Tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde varvid nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Bolagets innehav av onoterade aktier tillhör denna kategori. Andra finansiella skulder Skulder i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Bolagets låneskulder och leverantörsskulder tillhör denna kategori. Not 2 Rapportering av segment 2006 Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Intäkter Rörelsens intäkter Resultat Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Rörelseresultat Resultat från övriga värdepapper och Fordringar 3 Ränteintäkter 114 Räntekostnader -328 Bokslutsdispositioner -498 Årets skattekostnad Årets nettoresultat Övriga upplysningar Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Skulder Ofördelade skulder Summa skulder Investeringar Avskrivningar

17 Noter Alla belopp anges i tkr Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Intäkter Rörelsens intäkter Resultat Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter 65 Räntekostnader -322 Bokslutsdispositioner Årets skattekostnad Årets nettoresultat Övriga upplysningar Transporttjänster Flyttjänster Övrigt Summa Tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Skulder Ofördelade skulder Summa skulder Investeringar Avskrivningar För beskrivning av segment se sid 4. Bolagets intäkter härrör till ca 90 (90) procent från försäljning i Sverige. Bolagets tillgångar är till 100 procent lokaliserade i Sverige och bolagets investeringar har till 100 procent skett i Sverige. Not 3 Avvecklad verksamhet Under december 2004 träffades en uppgörelse med Ågesta Transport AB i Stockholm, att till dem överlåta den s k terminalkörningen för DHL i Västberga. Nedan visas uppdelningen mellan den verksamhet som finns kvar i bolaget och den som avyttrats, i enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas till försäljning och avvecklade verksamheter med de undantag som anges i RR 32:05 p 8-9. Balansräkning och kassaflöde Av bolagets totala balansräkning per avsåg tkr av tillgångarna och tkr av skulderna avvecklad verksamhet. Avvecklad verksamhet påverkade under 2004 bolagets kassaflöde med tkr. Av det negativa kassaflödet avsåg -852 tkr den löpande verksamheten, -382 tkr investeringsverksamheten och -562 tkr finansieringsverksamheten. Ekonomiska data Rörelsens intäkter (tkr) Rörelseresultat (tkr) Årets resultat (tkr) Balansomslutning (tkr) Eget kapital (tkr) Räntebärande skulder (tkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr) -852 Tillväxt (%) -22,3 Rörelsemarginal (%) -3,4-9,3 Räntabilitet på eget kapital (%) -414, ,1 Kassalikviditet (%) 87,6 65,6 Soliditet (%) -6,8 2,03 Investeringar (tkr) 636 Genomsnittligt antal anställda 49 Den avvecklade verksamheten innehades endast under kort tid varför endast nyckeltal för år 2003 och 2004 är relevanta. Nyckeltalsdefinitioner redovisas på sidan 3. 17

18 Noter Alla belopp anges i tkr. Not 4 Koncernmellanhavanden Av bolagets totala försäljning utgjorde försäljning till koncernföretag 0 (0) %. Inköp från koncernföretag uppgår till 0 (0) %. Not 5 Närståendetransaktioner Följande närståenderelationer finns: PC IT-Logistic i Stockholm AB och som ägs av Per-Gunnar Eriksson, styrelseledamot och John Pettersson Express som drivs av John Pettersson, styrelseledamot. Kundfordringar PC IT Logistik AB Leverantörsskulder PC IT Logistik AB John Pettersson Express Sålda tjänster till PC IT Logistik AB Inköpta tjänster från PC IT Logistik AB John Pettersson Express ICM tillämpar transportöravtal med kontrakterade underleverantörer. Villkoren är standardiserade och desamma för samtliga. Ovan nämnda bolag har likadana avtal som övriga. Not 6 Övriga rörelseintäkter Valutakursvinster (netto) 134 Realisationsvinster vid försäljning av materiella anläggningstillgångar och distributionsverksamhet Övrigt 58 Summa Not 7 Leasingavtal Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i bolaget till tkr (5 829) varav (2 184) avser fordon, (2 823) lokalhyror och 888 (822) inventarier. Bolaget leasar anläggningstillgångar till ett anskaffningsvärde av tkr per balansdagen. Nominella värdet av framtida betalningsåtaganden avseende leasingavtal samt övriga hyresavtal fördelar sig enligt följande: Inom 1 år Senare än 1 år men inom 5 år Senare än 5 år Summa Not 8 Arvoden och ersättningar till revisorer Revisionsuppdrag Andra uppdrag Summa

19 Noter Alla belopp anges i tkr. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Vidare ingår övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning eller genomförandet av övriga arbetsuppgifter. Allt annat redovisas som andra uppdrag. Not 9 Medelantalet anställda i Sverige Män Kvinnor 10 9 Summa Not 10 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 1/1 31/ /1 31/ Sjukfrånvaro för samtliga anställda 6,95 9,49 Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro 57,07 58,63 Sjukfrånvaro för kvinnor 1,69 2,82 Sjukfrånvaro för män 7,38 10,05 Sjukfrånvaro för personal 29 år eller yngre 5,23 6,52 Sjukfrånvaro för personal år 5,36 8,71 Sjukfrånvaro för personal över 50 år 11,33 13,82 Not 11 Könsfördelning inom styrelse och ledning Styrelse 2006 Styrelse 2005 Ledning 2006 Ledning 2005 Män Kvinnor Summa Not 12 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (1 620) (1 495) Summa Huvuddelen av bolagets tjänstemän omfattas av ITP-planen som finansieras genom pensionsförsäkring i Alecta. Årets pensionsförsäkringsavgifter för försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 654 (530) tkr. Löner och ersättningar samt värdet av andra förmåner till verkställande direktör, styrelse och övriga ledande befattningshavare uppgår till följande belopp: 2006 Styrelse VD Andra ledande befattningshavare (4 pers) Lön 250* Erlagda pensionspremier Förmån av fri bil Summa * Av styrelsearvodet avser 53 tkr adjungerade ledamöter. 19

20 Noter Alla belopp anges i tkr Styrelse VD Andra ledande befattningshavare (5 pers) Lön Erlagda pensionspremier Förmån av fri bil, hemdator och kost Summa Bolagsstämman beslutar om nivån för det totala styrelsearvodet. Styrelsen fördelar arvodet mellan styrelseledamöterna. Vid årsstämman 2006 maximerades arvodet till 250 (250) tkr, varav styrelsens ordförande enligt beslut i styrelsen tilldelades 75 (75) tkr. Av styrelsens ledamöter har dessutom följande ledamöter fakturerat arvoden avseende utförda tjänster som arbetsledare inom produktionen: Per-Gunnar Eriksson har fakturerat (4 927) tkr avseende tjänster utförda av honom själv eller av anställda i hans bolag samt John Pettersson 418 (398) tkr. Leif Parberg har erhållit lön för arbete som arbetsledare 306 (294) tkr. Styrelsen fastställer ersättning och anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör. Verkställande direktörens totala lön och ersättningar sätts i nivå med andra marknadsnoterade bolag i jämförbar storlek. För verkställande direktören betalas en pensionspremie om 35 % av grundlönen. Vidare utgår förmån av fri bil. I händelse av uppsägning från bolagets sida erhåller verkställande direktören en årslön i uppsägningslön. Verkställande direktören fastställer villkoren för andra ledande befattningshavare. Anställningsvillkoren för andra ledande befattningshavare har upprättats enligt kollektivavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Tjänstemannaförbundet HTF. Not 13 Goodwill Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Goodwill har uppkommit vid förvärv av rörelsen i Östra Aros Åkeri AB. Goodwillposten är hänförlig till de viktiga synergieffekter som förväntas uppstå. Styrelsens bedömning är att värdet på de förväntade synergieffekterna ej understiger det bokförda värdet på goodwillposten. Not 14 Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående uppskrivning Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde Av uppskrivningen 2003 på tkr avsattes tkr till uppskrivningsfond och resterande tkr redovisades som en uppskjuten skatteskuld, se not

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057 Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Organisationsnummer: 556806-9057 Årsredovisning Räkenskapsåret 100428-101231 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...5 Balansräkning...5

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer