Bokslutskommuniké 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2004"

Transkript

1 (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är tredjepartslogistik för datautrustning, internationella bohagstransporter, kulturtransporter samt distribution och lagring. Vid tidpunkten för bokslutskommunikén sysselsätter bolaget drygt 125 medarbetare och antalet fordonsekipage uppgår till cirka 50. Terminaler och kontor finns i Göteborg, Lund, Stockholm samt Örebro. Bolagets aktie är noterad vid AktieTorget och adress till bolagets hemsida är Bokslutskommuniké ,8 (176,2) mkr Resultat efter skatt 0,9 (-5,6) mkr Resultat per aktie 0,36 (-2,26) kr Totalt kassaflöde 4,1 (-3,9) mkr Soliditet 26,3 (19,2)% Viktiga händelser under räkenskapsåret samt fjärde kvartalet Den inhemska konjunkturen medförde att efterfrågan på bolagets transport- och logistiktjänster ökade under Likaså kunde bolagets andel av internationella bohagstransporter redovisa en stark utveckling under året. Därigenom mildrades effekten av avvecklingen av olönsamma uppdrag motsvarande en årsomsättning på 10 miljoner kronor. Sammantaget ledde detta till att försäljningen minskade något från föregående år men att resultat efter finansiella poster förbättrades med 8,4 miljoner kronor jämfört med Under 2003 bedrevs rörelsen i koncernform med fem dotterbolag. Den 1 januari 2004 genomfördes avvecklingen av koncernens dotterbolag och all verksamhet bedrivs i ett enda bolag -. Flera års svag efterfrågan på flyttmarknaden har lett till hård press på marknadspriserna. Ökande kostnader i form av vägskatter, miljöavgifter och ändrade sjukersättningsregler slår hårt mot de små marginaler som kännetecknar transportbranschen. Styrelsen beslutade vid sitt årliga strategiseminarium att minska andelen fasta kostnader bl.a. genom att öka den andel av produktionen som sker med kontrakterade underleverantörer. Vidare beslutades att lämna distributionen av styckegods och paket i södra Stockholm samt att stänga säljkontoret i Uppsala. En smärre organisatorisk förändring beslutades för att koncentrera sälj- och marknadsföringsresurserna. Bolagets dåvarande VD, Bo Svedberg, samt styrelseledamöterna Håkan Ingvarsson och Jan Annwall lämnade sina uppdrag med omedelbar verkan i samband med styrelsens strategiseminarium den 2 oktober Thomas Hanbo återinträdde som VD i bolaget i 1 (8)

2 samband med Svedbergs utträde. Styrelsen har arbetat med decimerat antal ledamöter under sista kvartalet Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper används som i föregående års årsredovisning förutom att koncernredovisning ej upprättas. Dotterbolaget är vilande och anses vara av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild i enlighet med ÅRL 7:5. I och med att koncernredovisning ej längre upprättas redovisas all leasing som operationell leasing. Finansiella leasingtillgångar redovisades tidigare i koncernredovisningen som anläggningstillgångar och skrevs av i enlighet med principer för materiella anläggningstillgångar i övrigt. Framtida leasingavgifter avseende dessa tillgångar redovisades som skuld. Denna förändring förklarar den lägre balansomslutningen. För att ge en rättvisande bild av verksamhetens utveckling används koncernens siffror vid jämförelse mot föregående år. Intäkter och resultat för perioden januari-december uppgick till ( ) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick till (-4 377) tkr och efter finansiella poster till (-7 087) tkr. Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (-2,5) procent. under fjärde kvartalet ökade något jämfört med föregående år och uppgick till (41 613) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick till (-4 626) tkr och efter finansiella poster till (-5 214) tkr. Rörelsemarginalen uppgick till 3,3 (-11,1) procent. Resultatet under året och fjärde kvartalet har belastats med avvecklingskostnaderna för tidigare vd. Sammanlagt uppgår dessa kostnader av engångskaraktär till tkr. Finansiell ställning och kassaflöde Balansomslutningen per uppgick till tkr jämfört med tkr föregående år och soliditeten till 26,3 procent jämfört med 19,2 procent föregående år. Den löpande verksamheten samt försäljning av dotterbolag och materiella anläggningstillgångar har haft en positiv effekt på kassaflödet medan amortering på lån har haft negativ effekt. Det totala kassaflödet under året uppgick till (-3 857) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till tkr jämfört med 241 tkr föregående år. Beviljad, men outnyttjad checkkredit uppgår till 7 miljoner kr. Bolaget har aktier och kr i aktiekapital. Aktien är noterad vid AktieTorget sedan Investeringar Under 2004 uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 690 (4 782) tkr. Under samma period avyttrades anläggningstillgångar för 826 (1 313) tkr. Under fjärde kvartalet uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 222 (251) tkr. Under kvartalet avyttrades anläggningstillgångar för 237 (436) tkr. Den lägre investeringstakten beror delvis på att investeringar 2004 har finansierats genom operationell 2 (8)

3 leasing medan investeringarna 2003 finansierades genom avbetalningsköp. Investeringarna genomförs planenligt för att hålla en modern och funktionell fordonsflotta. Viktiga händelser efter årets utgång Under december 2004 träffades en uppgörelse med Ågesta Transport AB i Stockholm att till dem överlåta den så kallade terminalkörningen för DHL i Västberga. Den delen av rörelsen svarade under 2004 för en omsättning på ca 30 miljoner kronor, 49 anställda samt 47 fordon. Framtidsutsikter 2005 Under hösten 2004 har flera nya intressanta affärer gjorts och nya avtal slutits vilket bör leda till att omsättningstappet för 2005 som följer av försäljningen av terminalkörningen, bör kunna ersättas till en inte oväsentlig del. Dock har uppdraget att distribuera telekatalogen i Stockholm förlorats vilket medför ytterligare förlorad omsättning under Vi bedömer dock att skall kunna hålla ställningen som landets tredje största flyttföretag också under 2005 men beräknar en något mindre omsättning för helåret 2005 jämfört med Anpassning till IFRS (International Financial Reporting Standards) fr.o.m. år 2005 Bolaget kommer från 1 januari 2005 att tillämpa RR32, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i RR32. Bolagsstämma och nästa rapporttillfälle Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 19 maj kl i Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Årsredovisning för 2004 som offentliggörs under mars kommer att sändas till aktieägarna samt finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kontor. Styrelsen och VD avser att föreslå bolagsstämman att utdelning lämnas till aktieägarna med 0:50 kr per aktie. Styrelsen har beslutat att framgent redovisa resultat och intäkter endast halvårsvis varför nästa rapporttillfälle, delårsrapport för perioden januari juni 2005, är den 18 augusti Stockholm den 17 februari 2005 Thomas Hanbo Verkställande direktör 3 (8)

4 Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 17 februari 2005 Torkel Frostell Auktoriserad revisor Lena de Rosche Auktoriserad revisor 4 (8)

5 Resultaträkningar (tkr) Rörelsens kostnader Avskrivningar Nedskrivningar Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie (kr) 0,36-1,71 0,36-2,26 Genomsnittligt antal aktier (tusental) Balansräkningar (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exklusive likvida medel Kassa och bank Tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatt Räntebärande skulder Räntefria skulder Eget kapital och skulder Kassaflödesanalyser (tkr) Den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut (8)

6 Nyckeltal Tillväxt (%) 1,9-10,0-0,2-5,1 Rörelsemarginal (%) 3,3-11,1 1,2-2,5 Soliditet (%) 26,3 19,2 Eget kapital per aktie (kr) 6,1 6,3 Förändring av eget kapital (tkr) Aktiekapital Överkursfond Uppskrivnings fond Reservfond Fritt eget kapital Eget kapital Överföring från uppskrivningsfond Återvunnen moms avseende nyemission Årets resultat Eget kapital (tkr) Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Eget kapital Uppskrivning av fastighet Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets koncernresultat Eget kapital (8)

7 Rapportering per segment (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Bolaget har fr.o.m. kvartal 4, 2004, ändrat segmentsindelningen för att bättre spegla den nuvarande verksamheten. Verksamheten omfattar numera två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods. Segmentet Övrigt utgörs primärt av Kulturtransporter och Magasinering. Det nya affärssystem som bolaget infört har möjliggjort att en större andel av kostnaderna kunnat hänföras till respektive segment. 7 (8)

8 Verksamhet under avveckling Resultaträkning Rörelsens kostnader Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Resultaträkningar (tkr) Kvarvarande verksamhet Kvarvarande verksamhet Verksamhet under avveckling Resultaträkningar (tkr) Kvarvarande verksamhet Kvarvarande verksamhet Verksamhet under avveckling Verksamhet under avveckling Verksamhet under avveckling Rörelsens kostnader Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning och kassaflöde Av bolagets totala balansräkning per avser tkr av tillgångarna och tkr av skulderna verksamheten under avveckling. Verksamheten under avveckling har under året påverkat bolagets kassaflöde med tkr. Av det negativa kassaflödet avser -852 tkr kassaflöde från den löpande verksamheten, -382 tkr investeringsverksamheten och -562 tkr finansieringsverksamheten. För ytterligare information:, VD Thomas Hanbo, telefon: , mobil: , e-post: Bolagets hemsida har adressen 8 (8)

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Innehållsförteckning sid 2006 i korthet... 2 Ekonomisk utveckling 2002-2006... 3 Verksamheten... 4 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering...

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Innehållsförteckning Datum för rapportering

Innehållsförteckning Datum för rapportering Årsredovisning 2007 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) KVARTALSRAPPORT april - juni DELÅRSRAPPORT januari juni Kvartalet april juni Nettoomsättningen uppgick till 33,8 mkr (29,5). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,6 mkr (1,9).

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2011 30 april 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 JANUARI - MARS 2009 I SAMMANDRAG Intäkter 780 (788) MSEK Rörelseresultat

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2003 friska idéer

Delårsrapport januari juni 2003 friska idéer friska idéer Delårsrapport januari juni 2003 Sidan 1 av 8 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 600. Feelgoods affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer