Delårsrapport januari - september 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari - september 2007"

Transkript

1 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är tredjepartslogistik för datautrustning, internationella bohagsflyttar, kulturtransporter samt distribution och lagring. Vid tidpunkten för delårsrapporten sysselsätter bolaget 153 medarbetare och antalet fordonsekipage uppgår till 48. Driftställen finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala samt Örebro. Bolagets aktie är listad vid AktieTorget och adress till bolagets hemsida är Delårsrapport januari - september 2007 Rörelsens intäkter 141,8 (133,3) mkr Rörelseresultat 10,4 (7,1) mkr Resultat efter skatt 7,5 (5,0) mkr Resultat per aktie 2,71 (1,93) kr Totalt kassaflöde -1,7 (2,9) mkr Soliditet 49,3 (37,4) % Viktiga händelser under tredje kvartalet Hittills under 2007 har ICM dragit nytta av gjorda satsningar på marknadssidan och en god konjunktur. Resurserna har varit väl belagda och i vissa sektorer har det periodvis rått resursbrist. Bolagets utmaning i en sådan marknad är att balansera mellan kortsiktiga vinster å ena sidan eller kvalitet i tjänsterna och långsiktighet i affärerna å den andra sidan, varvid vi valt kvalitet, långsiktighet. Den omsättningsökning i kärnverksamheten som vi löpande kunnat redovisa sedan 2004 ligger vid 6,5 % jämfört med motsvarande period Det är främst segmentet Flyttjänster som ökat sin beläggning och i linje med planerna kompenserat för det minskade engagemanget inom segmentet Transporttjänster. Den internationella verksamheten har ökat jämfört med föregående år med 9 %. Det tredje kvartalet har verksamheten konsoliderats något för att klara det ökande antalet order vilket naturligtvis kräver omfördelning och utökning av produktionsresurserna. Den goda orderingången och medföljande arbete att finna produktionslösningar har präglat perioden. Under tredje kvartalet startades också försäljning och produktion av inrikes flyttverksamhet i Göteborg. Viktiga händelser tidigare under året Vid senaste årsskifte förvärvades tomträtten till grannfastigheten vid kontoret i Spånga i syfte att uppföra en ny lagerbyggnad som beräknas stå inflyttningsklar sommaren (7)

2 Under mars 2007 genomförde styrelsen en riktad emission om aktier till ett pris av 20 kr per styck till två privata investerare. Styrelsens avsikt var dels att bidra till ökad ägarspridning, dels att tillföra bolaget ytterligare kompetens och vidga dess nätverk. Investorerna har även köpt aktier i bolaget på marknaden och kontrollerar tillsammans ca 25 % av bolagets aktiestock och båda valdes in i bolagets styrelse vid den ordinarie årsstämman i maj. Sex fordon med tillhörande personal köptes upp från en underleverantör under april månad vilket säkrar transportkapacitet. Viktiga händelser efter rapportperiodens slut Oktober månad är de stora branschkonferensernas tid. ICM har deltagit i de viktigaste. Upphandling av de stora statliga avtalen avseende flyttjänster påbörjades under perioden och ICM deltar med anbud. Kosmetikjätten Oriflame flyttar inom kort en stor del av sin verksamhet till Stockholm. ICM har i konkurrens med andra logistikföretag vunnit upphandlingen om att flytta Oriflames personal i Bryssel, Dublin och Malmö till Stockholm. Flytten kommer att pågå under ca fem månader med start i oktober Cirka 100 anställda med familjer berörs och får allt sitt personliga bohag flyttat. Uppdraget är kvalificerat ur logistiksynpunkt, bl.a. därför att alla transporter går i en riktning. En avgörande faktor i upphandlingen var flyttens miljöpåverkan. Genom planerad samlastning ska antalet körningar minimeras. Många transporter kan ske genom lastning i s.k. växelskåp som minskar antalet omlastningar och möjliggör järnvägstransport på vissa sträckor. Omni (Overseas Moving Network International), som är en av världens främsta organisationer för de kvalitetsföretag som utför internationella flyttuppdrag med ett drygt 100-tal medlemsföretag hälsade nyligen ICM Logistik AB välkommen som ny medlem i organisationen. Vid styrelsens möte den 31 oktober 2007 meddelade Per-Gunnar Eriksson att han till följd av personliga skäl nödgas lämna uppdragen som ledamot och ordförande i styrelsen med omedelbar verkan. Till ny ordförande i styrelsen valdes Johan Blomqvist. Intäkter och resultat Rörelsens intäkter för perioden januari-september uppgick till ( ) tkr, varav intäkterna för perioden juli september uppgick till (47 853) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick för januari - september till (7 119) tkr och för tredje kvartalet till (5 069) tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick för januari - september till (6 925) tkr, varav för tredje kvartalet till (4 999) tkr. Rörelsemarginalen för januari - september uppgick till 7,3 (5,3) procent. Rörelsemarginalen under tredje kvartalet uppgick till 9,3 (10,6) procent. Den resultatförsämring som framkommer i kvartal tre mellan åren förklaras i huvudsak av högre personalkostnader för bl.a. den utökade säljkåren. Finansiell ställning och kassaflöde Balansomslutningen per 20 uppgick till tkr jämfört med tkr vid årets början och soliditeten till 49,3 procent jämfört med 39,7 procent per Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till (5 983) tkr. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till (2 928) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till tkr jämfört med tkr vid årets början. Outnyttjad checkkredit uppgick till sju miljoner kr. 2 (7)

3 Bolagets goda likvida situation har möjliggjort att samtliga räntebärande skulder har avvecklats och befintliga lån har återbetalades under årets första kvartal med tkr. Gällande leasingkontrakt löper oförändrat. Investeringar Under januari-september 2007 uppgick investeringar i anläggningstillgångar till (505) tkr. Under samma period avyttrades anläggningstillgångar för 433 (425) tkr. Investeringarna under tredje kvartalet uppgick till 451 (49) tkr och under denna period avyttrades anläggningstillgångar för 253 (0) tkr. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I bolagets årsredovisning för 2006 (not 33) beskrivs främst de ekonomiska riskerna och hur dessa hanteras. Härvidlag har inga förändringar skett, d.v.s. riskerna är fortsatt under kontroll. Andra risker är att företaget förlorar flera nyckelmedarbetare inom en kort tidsrymd vilket på sikt kan leda till intäktstapp. De fyra största kunderna svarar tillsammans för drygt 28 % av omsättningen. Dessa fyra är spridda såväl geografiskt som på olika affärsområden. Sannolikheten att alla fyra skulle förloras samtidigt eller inom en kort tidsrymd bedöms inte som stor. En av de fyra, svarande mot ca 11 % av bolagets omsättning, genomför en ny upphandling inför utgången av befintligt avtal våren Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar från 1 januari 2005 Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06. AktieTorget ändrade status den 29 mars 2007 och blev s.k. MTF (Multilateral Trading Facility) enligt den nya EU-normen men bolaget fortsätter att utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS/IAS som anges i RR 32:06, Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för Utsikter 2007 Vi bedömer att ICM under 2007 kommer att befästa sin ställning som ett av landets mest seriösa flyttföretag och planerar för en fortsatt ökad omsättning med bibehållen lönsamhet. Det är styrelsens uppfattning att bolagets finansiella styrka möjliggör ytterligare åtgärder för att nå både högre omsättning och en god rörelsemarginal. Förvärv, som kan bidra med synergi- och skaleffekter, är alternativ som kan komplettera den organiska tillväxten. Diskussioner förs löpande då intressanta objekt bjuds ut till försäljning. Förvärvsobjekt skall vara geografiskt och/eller produktmässigt kompletterande men samtidigt kulturellt överlappande. ICMs rykte som seriös och högkvalitativ leverantör på marknaden kommer inte att äventyras. Valberedning Vid senaste årsstämma beslutade aktieägarna att inrätta en valberedning inför kommande val av styrelse. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida. 3 (7)

4 Nästa rapporttillfälle Nästa rapporttillfälle, Bokslutskommuniké för 2007 är den 20 februari Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 1 november 2007 Styrelsen i ICM Logistik AB (publ) Johan Blomqvist Kerstin Sjöstrand Thomas Hanbo Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot, VD John Pettersson Paul Rönnberg Anna Serner Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 4 (7)

5 Resultaträkningar (tkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 1,15 1,39 2,71 1,93 2,53 Genomsnittligt antal aktier (tusental) Balansräkningar (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exklusive likvida medel Kassa och bank Tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Räntebärande skulder Räntefria skulder Eget kapital och skulder Fordon med äganderättsförbehåll avseende avbetalningskontrakt uppgår till 0 kr jämfört med tkr vid årets början. 5 (7)

6 Kassaflödesanalyser (tkr) Den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Tillväxt (%) 1,7 11,6 6,4 15,2 14,0 Rörelsemarginal (%) 9,3 10,6 7,3 5,3 5,4 Soliditet (%) 49,3 37,4 49,3 37,4 39,7 Justerat eget kapital per genomsnittligt antal aktier (kr) Förändring av eget kapital 12,56 9,08 12,80 9,08 9,83 (tkr) Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Summa Eget kapital Överföring från uppskrivningsfond Utdelning Periodens resultat Eget kapital Eget kapital Överföring från uppskrivningsfond Återvunnen moms avseende nyemission Nyemission efter avdrag för transaktionskostnader Utdelning Periodens resultat Eget kapital (7)

7 Rapportering per segment (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Summa Rörelsens intäkter Resultat per segment Ofördelade kostnader Rörelseresultat (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Summa Rörelsens intäkter Resultat per segment Ofördelade kostnader Rörelseresultat (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Summa Rörelsens intäkter Resultat per segment Ofördelade kostnader Rörelseresultat (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Summa Rörelsens intäkter Resultat per segment Ofördelade kostnader Rörelseresultat Verksamheten omfattar två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods. Segmentet Övrigt utgörs primärt av Kulturtransporter och Magasinering. För ytterligare information: ICM Logistik AB, VD Thomas Hanbo, telefon: , mobil: , e-post: Bolagets hemsida har adressen 7 (7)

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten.

Läs mer

Innehållsförteckning Datum för rapportering

Innehållsförteckning Datum för rapportering Årsredovisning 2007 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Innehållsförteckning sid 2006 i korthet... 2 Ekonomisk utveckling 2002-2006... 3 Verksamheten... 4 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering...

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport

Knowit AB Delårsrapport ... Knowit AB Delårsrapport januari september 2013... Viktiga händelser... Ökat resultat per aktie i tredje kvartalet Förbättrat kassaflöde JANUARI SEPTEMBER 2013 JULI SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

VD och koncernchef Stig Engcrantz kommenterar

VD och koncernchef Stig Engcrantz kommenterar Perioden oktober-december Intäkterna uppgick till 117,0 MSEK (83,0), tillväxt 40,1 % Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (3,9), rörelsemarginal 5,6 % (4,7 %) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Delårsrapport. Intäkt per anställd. Tkr 350 0,00 Q3

Delårsrapport. Intäkt per anställd. Tkr 350 0,00 Q3 Delårsrapport 1 januari 30 september Belopp i Mkr Nettoomsättning 105,6 109,5 415,3 435,6 Rörelseresultat (EBIT) 11,5 5,3 6,2 1,4 Nettoresultat (EBT) 11,8 5,7 7,2 0,0 Resultat per aktie, kr 0,11 0,05 0,06

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) KVARTALSRAPPORT april - juni DELÅRSRAPPORT januari juni Kvartalet april juni Nettoomsättningen uppgick till 33,8 mkr (29,5). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,6 mkr (1,9).

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2007 FormPipe Software AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer