Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar droger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar droger"

Transkript

1 Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar droger 1

2 Broschyren finns också på Smittskydd Västra Götalands hemsida för utskrift. Broschyren finns också på Smittskydd Västra Götalands hemsida för utskrift. Medförfattare: Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa Medförfattare: Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa Informationsmaterialet är ursprungligen framtaget av Smittskydd Stockholm Informationsmaterialet är ursprungligen Stockholms Läns framtaget Landsting. av Smittskydd Stockholm Stockholms Läns 2Landsting. 2

3 Inledning Inledning Hiv, hepatit A, A, B och och C C är är infektioner som som orsakas av av virus och och smittar både både via via blod blod och och vid sexuell kontakt. Denna broschyr innehåller information om om hur hur du du kan kan skydda dig från att smittas, samt om om varje sjukdom, aktuell behandling och vaccination i det i det fall fall det det finns vaccin. Dessa sjukdomar finns i smittskyddslagen, vilket betyder att att all all testning, vård vård i och behandling är är gratis. 3 3

4 Hur skyddar du dig mot hepatit C? Hiv Ha alltid egen injektionsutrustning och dela aldrig den med andra. Om du låter en vän tatuera/pierca dig se till att redskapen inte är använda tidigare. Vad är hiv och vad är aids? Använd alltid kondom under hela samlaget. Hiv orsakas av ett virus som kallas humant immunbrist-virus. Om hivinfektionen inte behandlas i tid blir kroppens försvar mot andra Hur allvarliga testar du sjukdomar dig för hepatit sämre. C? Den sena fasen av sjukdomen kallas för aids - Acquired Immuno Deficiency Syndrome. Genom ett blodprov kan du testa dig för hepatit C. Detta bör du göra regelbundet, till exempel en gång/år. Det kostar inget att testa sig. Hur smittar hiv? När Hiv du smittar testas tas via två blod. prover: Om du ett injicerar som visar narkotika om du någon eller anabola gång har steroider haft hepatit och använder C (antikroppar) hiv-infekterade och ett som sprutor, visar nålar om du och har annan hepatit injektions- C nu och är smittsam utrustning (HCV(uppdragningskärl, RNA/antigen). filter och droglösning) kan du smittas av viruset. Du kan också smittas när infekterat blod kommer i kontakt med slemhinnor och hudsår, vid tatuering eller piercing samt via rakhyvel Hur och märker tandborste. du om du har hepatit C? De flesta märker inget till att börja med men en del personer kan bli gula Hiv i huden kan också och i smitta ögonen vid ett anala, kort vaginala tag efter och att man orala blivit samlag smittad. utan kondom. Det kan dröja flera år innan tecken på sjukdomen visar sig. Om man har fått skrumplever Hiv kan överföras och levern från inte mor längre till barn fungerar under graviditet, får man symtom, förlossning till och via exempel amning. gul hud, svullen mage eller blodiga kräkningar. MEN Du kan kramas och pussas, använda samma bestick och gå på samma toalett som någon som har hiv utan att bli smittad. Du kan heller inte bli smittad via luften eller av insekter. Om du har hepatit C - kolla din lever! 4 8

5 Hur behandlas hepatit C? Hur skyddar du dig mot hiv? Hepatit C-infektion kan botas med behandling! Ha alltid egen injektionsutrustning och dela aldrig den med andra. Tidigare har behandlingen varit 6-12 månader med interferonsprutor Använd alltid kondom under hela samlaget. Om du misstänker att du som många har mått väldigt dåligt av. Under 2014 har det kommit en utsatt dig för en smittrisk ska du så fort som möjligt, senast inom 36 bättre, timmar, mer söka effektiv infektionsakuten behandling som eftersom fungerar det på finns alla typer behandling av hepatit som C minskar och som risken har få att biverkningar. få hiv. För många räcker det att ta tabletter i tre månader. Hur testar du dig för hiv? När behöver du behandling? Du kan testa dig genom ett blodprov. Testa dig en gång i halvåret eller oftare Hör av om dig du till har infektionskliniken utsatt dig för risker eller eller be tror din att läkare du har skicka blivit en smittad. remiss dit. Det Genom kostar blodprover inget att testa och sig. ultraljudsundersökning kan man kontrollera hur din lever mår och om du behöver behandling. Om levern verkar må bra kan du vänta med behandling. Hur märker du om du har hiv? De flesta märker inget till att börja med. Det kan dröja flera år innan tecken Hur kan på du sjukdomen skydda din visar lever sig, men om du en del har personer hepatit C? kan bli sjuka (det kallas Fråga primär din läkare hivinfektion) om du behöver ett par behandling. veckor efter smittillfället Det finns också med andra feber, saker halsont, du kan tänka hudutslag på: det och är svullna viktigt lymfkörtlar. att dra ned på eller gärna sluta med alkohol. Alkohol och cannabis gör att man utvecklar skrumplever Det mycket är viktigt snabbare. att du regelbundet hivtestar dig för att upptäcka sjukdomen tidigt. Har du både hiv och hepatit C är det större risk att du får skrumplever. Hiv-behandling är extra viktig om du har hepatit C. Har du hepatit C och får ett annat hepatit-virus kan du bli mycket sjuk. Vaccinera dig därför mot hepatit A och B! Vaccinationerna är gratis för dig. 5 9

6 Hur Hur behandlas behandlas hiv? hiv? Idag Idag finns finns det det bra bra behandling behandling som som stoppar stoppar utveckling utveckling av av aids aids och och minskar minskar risken risken att att smitta smitta någon någon annan annan med med hiv, hiv, men men botar botar inte inte sjukdomen. Behandlingen består av av några tabletter per per dag dag och och gör gör att att man man kan kan leva ett ett normalt liv. liv Hiv Hiv

7 C Hepatit C Hepatit Vad är är hepatit C? C? Vad är hepatit C? Hepatit C-infektion är är mycket vanlig bland personer som injicerar Hepatit C-infektion är mycket vanlig bland personer som injicerar narkotika. narkotika. Infektionen Infektionen orsakas orsakas av av av ett ett virus virus som som kommit kommit in in i in blodet. i i blodet. Viruset Viruset orsakar orsakar en en en inflammation inflammation i i levern i levern och och kan kan ge ge ge skrumplever skrumplever (lever- (levercirros) efter många års års infektion. Om Om man man har har skrumplever skrumplever ökar ökar risken risken för levercancer. Ibland läker hepatit C C ut ut ut av av av sig sig själv själv inom inom ett ett år år efter år efter att att man smittats men de de flesta får får en en en livslång infektion. Om Om man man har har läkt läkt ut ut ut sin hepatit C kan man smittas av av av viruset igen. igen. Det Det finns finns inget inget vaccin vaccin mot mot hepatit C. C. Hur smittar hepatit C? C? Hepatit C smittar via blod. Om du injicerar narkotika eller eller anabola steroider och använder hepatit C-infekterade sprutor, nålar nålar och och annan annan injektionsutrustning (uppdragningskärl, filter, droglösning eller eller vattenglas för rengöring av av av verktygen) kan kan du du smittas av av av viruset. Du Du kan kan också smittas när blod kommer i i i kontakt med med slemhinnor och och hudsår, hudsår, vid tatuering eller piercing samt samt via via rakhyvel och och tandborste. Hepatit Hepatit C kan kan också också smitta smitta via via analt analt eller eller vaginalt vaginalt samlag samlag och och från från mor mor till till barn barn vid vid förlossning, förlossning, men men det det är är är ovanligt. ovanligt. MEN Du kan kramas och pussas, använda samma bestick och gå på MEN Du kan kramas och pussas, använda samma bestick och gå gå på på samma toalett som någon som har hepatit C utan att bli smittad. samma toalett som någon som har hepatit C utan att bli smittad. 7 77

8 Hur skyddar du dig mot hepatit C? Hur skyddar du dig mot hepatit C? Ha alltid egen injektionsutrustning och dela aldrig den med andra. Om Ha alltid egen injektionsutrustning och dela aldrig den med andra. Om du låter en vän tatuera/pierca dig se till att redskapen inte är använda du låter en vän tatuera/pierca dig se till att redskapen inte är använda tidigare. tidigare. Använd alltid kondom under hela samlaget. Använd alltid kondom under hela samlaget. Hur Hur testar testar du du dig dig för för hepatit hepatit C? C? Genom Genom ett ett blodprov blodprov kan kan du du testa testa dig dig för för hepatit hepatit C. C. Detta Detta bör bör du du göra göra regelbundet, regelbundet, till till exempel exempel en en gång/år. gång/år. Det Det kostar kostar inget inget att att testa testa sig. sig. När När du testas du testas tas tas två två prover: prover: ett ett som som visar visar om om du du någon gång har haft hepatit hepatit C (antikroppar) C och och ett ett som som visar visar om om du du har har hepatit C nu nu och är smittsam (HCV (HCV RNA/antigen). Hur Hur märker märker du du om om du du har har hepatit C? C? De flesta De flesta märker märker inget inget till till att att börja börja med med men men en en del del personer kan bli gula gula i huden i huden och och i ögonen i ögonen ett ett kort kort tag tag efter efter att att man man blivit smittad. Det kan kan dröja dröja flera flera år innan år innan tecken tecken på på sjukdomen visar visar sig. sig. Om Om man har har fått skrumplever skrumplever och och levern levern inte inte längre längre fungerar fungerar får får man man symtom, till till exempel exempel gul gul hud, hud, svullen svullen mage mage eller eller blodiga blodiga kräkningar. kräkningar. Om Om du du har har hepatit hepatit C C - - kolla kolla din din lever! 8 8

9 Hur behandlas hepatit C? Hur behandlas hepatit C? Hepatit C-infektion kan botas med behandling! Hepatit C-infektion kan botas med behandling! Tidigare har behandlingen varit 6-12 månader med interferonsprutor Tidigare har behandlingen varit 6-12 månader med interferonsprutor som många har mått väldigt dåligt av. Under 2014 har det kommit en som många har mått väldigt dåligt av. Under 2014 har det kommit en bättre, bättre, mer mer effektiv effektiv behandling behandling som som fungerar fungerar på på alla alla typer typer av hepatit av hepatit C C och och som som har har få få biverkningar. biverkningar. För För många många räcker räcker det det att att ta tabletter ta tabletter i tre i tre månader. månader. När behöver du du behandling? Hör av av dig dig till till infektionskliniken eller eller be be din din läkare läkare skicka skicka en remiss en remiss dit. dit. Genom blodprover och och ultraljudsundersökning kan kan man man kontrollera hur hur din lever mår och om om du du behöver behandling. Om Om levern levern verkar verkar må må bra bra kan du vänta med behandling. Hur kan du du skydda din din lever om om du du har har hepatit C? C? Fråga din din läkare om om du du behöver behandling. Det Det finns finns också också andra andra saker saker du du kan kan tänka på: på: det det är är viktigt viktigt att att dra dra ned ned på på eller eller gärna gärna sluta sluta med med alkohol. Alkohol och och cannabis cannabis gör gör att att man man utvecklar utvecklar skrumplever skrumplever mycket mycket snabbare. snabbare. Har Har du du både både hiv hiv och och hepatit hepatit C C är är det det större större risk risk att att du du får får skrumplever. skrumplever. Hiv-behandling är extra viktig om du har hepatit C. Hiv-behandling är extra viktig om du har hepatit C. Har du hepatit C och får ett annat hepatit-virus kan du bli mycket sjuk. Har du hepatit C och får ett annat hepatit-virus kan du bli mycket sjuk. Vaccinera dig därför mot hepatit A och B! Vaccinationerna är gratis för Vaccinera dig därför mot hepatit A och B! Vaccinationerna är gratis för dig. dig. 9 9

10 Hepatit B Hepatit B Vad är hepatit B? Vad är hepatit B? Infektionen orsakas av ett virus som kommit in i blodet. Viruset orsakar Infektionen orsakas av ett virus som kommit in i blodet. Viruset orsakar en inflammation i levern. en inflammation i levern. Om Om du får du får hepatit hepatit B som B som barn, barn, kan kan infektionen infektionen ge ge skrumplever skrumplever (levercirros) (levercirros) och och levercancer levercancer efter efter många många års års infektion. infektion. Om Om du får du får hepatit hepatit B i B vuxen i vuxen ålder, ålder, kan kan du du få få en en allvarlig akut akut infektion, men men den den läker läker oftast oftast ut. ut. Du Du har har då då ett ett livslångt skydd mot mot hepatit B. B. Hur Hur smittar smittar hepatit B? B? Hepatit Hepatit B B smittar via via blod. blod. Om Om du du injicerar droger eller anabola steroider och och använder hepatit B-infekterade sprutor, nålar och annan injektionsutrustning (uppdragningskärl, filter, droglösning eller glas glas för för rengöring av av verktygen) kan kan du du smittas av av viruset. Smittan kan vatten- även även överföras överföras när när infekterat blod blod kommer i i kontakt med med slemhinnor och och hudsår, hudsår, vid vid tatuering tatuering eller eller piercing piercing samt samt via via rakhyvel och och borste. borste. tand- Hepatit Hepatit B smittar B smittar vid vid anala, anala, vaginala vaginala och och orala orala samlag samlag utan utan kondom. kondom. Hepatit B kan också överföras från mor till barn under graviditet och Hepatit B kan också överföras från mor till barn under graviditet och förlossning. förlossning. MEN Du kan kramas, pussas, använda samma bestick och gå på MEN Du kan kramas, pussas, använda samma bestick och gå på samma toalett som någon som har hepatit B utan att bli smittad. samma toalett som någon som har hepatit B utan att bli smittad

11 Hur testar du dig för hepatit B? Hur testar du dig för hepatit B? Genom ett blodprov kan du testa dig för hepatit B. Om du inte har eller Genom ett blodprov kan du testa dig för hepatit B. Om du inte har eller tidigare har haft hepatit B får du gratis vaccination mot hepatit B. tidigare har haft hepatit B får du gratis vaccination mot hepatit B. Om du inte har vaccinerat dig mot hepatit B och tror att du kan ha Om du inte har vaccinerat dig mot hepatit B och tror att du kan ha smittats smittats av av hepatit hepatit B, B, ska ska du du så så fort fort som som möjligt möjligt söka söka infektionsakuten. infektionsakuten. Då Då kan kan du du få få snabbvaccination, snabbvaccination, det det vill vill säga säga tre tre doser doser inom inom en månad en månad för för att att minska minska risken risken att att få få infektionen. infektionen. Hur skyddar du du dig dig mot mot hepatit B? B? Det finns ett ett bra bra vaccin mot mot hepatit B, B, men men för för att att skyddet skyddet ska ska fungera fungera måste du du ta ta de de doser läkaren eller eller sjuksköterskan säger säger att att du du behöver. behöver. Du kan även få få ett ett vaccin som som skyddar mot mot både både hepatit hepatit A och A och B. B. Vaccinationen är är gratis för för dig. dig. Om du är är bärare av av hepatit B B får får din din familj familj och och partner partner gratis gratis vaccination mot hepatit B. B. Ha Ha alltid egna egna injektionsverktyg och och dela dela aldrig aldrig med med andra. andra. Använd Använd alltid kondom under under hela hela samlaget. samlaget. Det finns vaccin mot mot hepatit A och och B. B. Vaccinera dig! dig! B B

12 Hepatit A Vad är hepatit Hepatit A? A Hepatit A är ett virus som ger en akut leverinflammation. Viruset finns i tarmen Vad men är även hepatit i blodet A? och därför kan du bli smittad via händer, via anal-oral Hepatit sex eller A är via ett smittade virus som nålar. ger en Du akut kan leverinflammation. bli allvarligt sjuk Viruset av hepatit finns A, men infektionen läker alltid ut och du kan aldrig få den igen. i tarmen men även i blodet och därför kan du bli smittad via händer, via anal-oral sex eller via smittade nålar. Du kan bli allvarligt sjuk av hepatit A, men infektionen läker alltid ut och du kan aldrig få den igen. Hur skyddar du dig mot hepatit A? Det finns Hur ett skyddar bra vaccin du dig mot mot hepatit hepatit A. A? Vaccinationen är gratis för dig. Det finns ett bra vaccin mot hepatit A. Vaccinationen är gratis för dig. A A 12 12

13 Gulsot Gulsot Om du märker att du är gul i ögonen eller huden, kissar mörkt och att avföringen är ovanligt ljus kan det bero på hepatit A, B eller C. Du bör Om då du söka märker hjälp att på du infektionsakuten är gul i ögonen eller eller huden, på vårdcentralen. kissar mörkt och att avföringen är ovanligt ljus kan det bero på hepatit A, B eller C. Du bör då söka hjälp på infektionsakuten eller på vårdcentralen. G G 13 13

14 Vill du veta mer? Vill du veta mer? Mottagningar för rådgivning och eller testning Mottagningar för rådgivning och eller testning All provtagning och vaccination för hepatit och hiv är kostnadsfri. All provtagning och vaccination för hepatit och hiv är kostnadsfri. Vårdcentralen Vårdcentralen i ditt i ditt område område Infektionskliniken Infektionskliniken i ditt i ditt område område Vårdguiden Vårdguiden Här Här kan kan du du hitta hitta ytterligare information Folkhälsomyndigheten Smittskydd Smittskydd Västra Västra Götaland Götaland Närhälsan Närhälsan Kunskapscentrum Kunskapscentrum för för sexuell sexuell hälsa hälsa

15 Hiv och hepatiter smittar genom delade verktyg och oskyddat sex * Skydda dig och testa dig regelbundet 15 15

16 16

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Smittskydd Sthlm/Smittskyddsläkaren både en person och en myndighet Medarbetare (ca 30 st) - läkare - sköterskor - epidemiologer - jurist - psykolog - socionom - smittspårningsassistenter

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

Hepatit C Malin Tihane Smittskyddssjuksköterska

Hepatit C Malin Tihane Smittskyddssjuksköterska Hepatit C Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholms Smittspårningskurs Mars 2016 Hepatit C Akut hepatit C oftast utan symtom (bara 15% blir gula) man vet inte om att man smittats! De flesta får en

Läs mer

Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger

Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger NLL-2013-12 Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger Inledning Denna handledning riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer som riskerar att hamna i eller

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare

Hepatit A - E. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatit A - E Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Hepatiter Infektion i levern = Hepatit Kan ge gulsot (Gul hud, gula ögonvitor, mörk urin) Fem hepatitvirus hittade: Hepatitvirus A-E Smittvägar Hepatit

Läs mer

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-03-30 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Hiv och hepatit - vad behöver jag som personal veta? 150304, Piperska Muren Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg Hiv Hepatit C Hepatit B

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Patientinformation. Syfilis. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Syfilis. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Syfilis Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Syfilis * Syfilis är en infektion, som botas med penicillinsprutor * Blodprov visar om man har syfilis. * Syfilis ger inte alltid

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Smittsamhet och hiv-behandling idag

Smittsamhet och hiv-behandling idag Smittsamhet och hiv-behandling idag Anna Mia Ekström Professor, specialistläkare Karolinska Institutet Global Health, HIV/AIDS & SRHR research group & Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län.

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län. HIV Grundutbildning för lokalt smittskydd och strama ansvariga sjuksköterskor och läkare 14 april 2016 Inger Zedenius sjuksköterska Global estimates for adults and children 2014 People living with HIV

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

HEPATITENS. för säkerhets skull

HEPATITENS. för säkerhets skull HEPATITENS ABC för säkerhets skull A Hur smittar hepatit A? Hepatit A smittar framför allt genom förorenat vatten och livsmedel, men kan också spridas direkt från person till person vid dålig handhygien,

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Hepatit C hos unga. - Fakta

Hepatit C hos unga. - Fakta Hepatit C hos unga - Fakta 2 Kan jag vara smittad med hepatit C? Hepatit C är ett virus som överförs genom kontakt med smittat blod och som kan påverka levern. De vanligaste sätten för unga personer att

Läs mer

Blodburen smitta hos barn och ungdomar. Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus

Blodburen smitta hos barn och ungdomar. Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus Blodburen smitta hos barn och ungdomar Yonas Berhan Barnläkare, Sunderby Sjukhus Blodsmitta Blodburen smitta hos barn och ungdomar smittan sker via kontakt med blod från mor till barn vid förlossningen

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation.

Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation. Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation. Folkhälsomyndighetens kampanj om hiv har som motto Hiv idag är inte som hiv igår. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion,

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Bara för män. Allt om säkrare sex

Bara för män. Allt om säkrare sex Bara för män Allt om säkrare sex innehåll 4 Förord 8 Vanliga missförstånd och fördomar om hiv 9 13 sjukdomar som smittar vid sex 10 PRIMÄR HIVINFEKTION virus 12 HEPATIT A GULSOT virus 14 HEPATIT B GULSOT

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

2015-11-23 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Hepatit A-E. Grundkursen nov 2015. Jenny Stenkvist, bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm

2015-11-23 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Hepatit A-E. Grundkursen nov 2015. Jenny Stenkvist, bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hepatit A-E Grundkursen nov 2015, bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Världshepatitdagen (28/7) 2013: WHO uppmanar regeringar att agera mot hepatit Världshepatitdagen 2014 (WHO) Think again about

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Folkhälsomyndigheten, 2014 Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion Denna titel kan beställas från:

Läs mer

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion. en sammanfattning och praktiska råd Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion en sammanfattning och praktiska råd Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Bra att veta om sexuella övergrepp. För barn

Bra att veta om sexuella övergrepp. För barn Bra att veta om sexuella övergrepp För barn Om sexuella övergrepp Sexuella övergrepp är fel och behöver stoppas. Vad ett övergrepp är och var man kan få hjälp borde alla få veta. Det kan göra det lättare

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Blodburen smitta bland barn och ungdomar Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-100327 Fastställandedatum: 2015-02-05 Giltigt t.o.m.: 2016-02-05 Upprättare: Signar K Mäkitalo Fastställare: Signar Mäkitalo Blodburen smitta bland

Läs mer

Riktlinjer för skola och barnomsorg angående barn och ungdomar med blodburen smitta (hepatit B, hepatit C och hiv)

Riktlinjer för skola och barnomsorg angående barn och ungdomar med blodburen smitta (hepatit B, hepatit C och hiv) Dnr: 10267.13.G2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-08-26

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Hepatit B-vaccination som särskilt vaccinationsprogram

Hepatit B-vaccination som särskilt vaccinationsprogram 00076-2016-1.1.3 Hepatit B-vaccination som särskilt vaccinationsprogram Beslutsunderlag till regeringen Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten,

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Uppdatering hepatit C ny behandling

Uppdatering hepatit C ny behandling Uppdatering hepatit C ny behandling Överläkare/bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm jenny.stenkvist@sll.se Upplägg epidemiologi smittvägar komplikationer ny hepatit C behandling Hepatit C epidemiologi

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående I denna folder får Du några svar och dessutom tips om vem Du kan vända Dig till med fler frågor Smittad av MRSA? Vem kan Du fråga och vart kan Du vända Dig?

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken Synundersökning. Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Centralt på näthinnan finns ett 2 3 millimeter stort område som kallas för gula fläcken, eller makula på

Läs mer

Klamydiatest Skåne. - provtagningstjänst i Mina vårdkontakter

Klamydiatest Skåne. - provtagningstjänst i Mina vårdkontakter Klamydiatest Skåne - provtagningstjänst i Mina vårdkontakter Leif Persson kurator, utvecklingsansvarig Centrum för sexuell hälsa Skånes universitetssjukhus Malmö 1 Syfte Generell webbaserad provtagningstjänst

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1986:23 Utkom från trycket den 16 februari 1987 SKYDD MOT BLODSMITTA

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1986:23 Utkom från trycket den 16 februari 1987 SKYDD MOT BLODSMITTA ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1986:23 Utkom från trycket den 16 februari 1987 SKYDD MOT BLODSMITTA Utfärdad den 20 november 1986 AFS 1986:23 2 SKYDD MOT BLODSMITTA Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Elevhälsa och vaccinationer Smittskydd Stockholm

Elevhälsa och vaccinationer Smittskydd Stockholm Elevhälsa och vaccinationer Smittskydd Stockholm Giselle Hedberg, 1:a skolsköterska Stockholm stad Lustikulla Liljeholmen 27 augusti och 2 september2015 Nytt från 1 juli 2015 Gemensamma författningssamlingen

Läs mer

Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA

Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA Margareta Edvall Hygiensjuksköterska BLODBUREN SMITTA Blodsmitta i vården Smitta via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor synligt blod Genom: Stick- eller skärskador. Rikliga mängder

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Laxabon Frågor, svar och praktiska tips

Laxabon Frågor, svar och praktiska tips Laxabon Frågor, svar och praktiska tips Laxabon frågor, svar och praktiska tips Svaren är baserade på bipacksedel för Laxabon pulver oral lösning daterad 2010-03-26. Observera att information kan komma

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1988:1 Utkom från trycket den 25 april 1988 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Utfärdad den 21 mars 1988 AFS 1988:1 2 HIV-TESTNING I ARBETSLIVET Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Nedfrysning av spermier. Information om hur det går till att lämna och frysa ned spermier.

Nedfrysning av spermier. Information om hur det går till att lämna och frysa ned spermier. Nedfrysning av spermier Information om hur det går till att lämna och frysa ned spermier. Innehållsförteckning Varför ska man frysa ner spermier? Hur går det till? Den här informationen riktar sig främst

Läs mer

Central Barnhälsovård Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsokommittén

Central Barnhälsovård Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsokommittén Central Barnhälsovård Bamse må bra tidning Handledning hälsosamtal vid 4 år Handledning hälsosamtal vid 4 år Central Barnhälsovård Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsokommittén Central Barnhälsovård

Läs mer

Tuberkulos. Tuberkulos är en allmänfarlig sjukdom, för många fortfarande förknippat med stigma och dödsskräck

Tuberkulos. Tuberkulos är en allmänfarlig sjukdom, för många fortfarande förknippat med stigma och dödsskräck Tuberkulos Tuberkulos är en långsamt förlöpande sjukdom, som smittar vid långvarig, nära kontakt, där 90% av de som smittas aldrig blir sjuka och de som insjuknar kan få behandling och bli helt friska.

Läs mer

Enligt vårdgarantin har du rätt till:

Enligt vårdgarantin har du rätt till: Det finns en vårdgaranti När behörig vårdpersonal beslutat om besök eller behandling i samråd med dig som patient så anger vårdgarantin hur länge du som längst ska behöva vänta. Vårdgarantin reglerar inte

Läs mer

ORDLISTA HEPATIT C (HCV)

ORDLISTA HEPATIT C (HCV) ORDLISTA HEPATIT C (HCV) Blodsmitta (blodburen sjukdom) Hepatit C är en blodburen sjukdom, det vill säga en sjukdom som överförs via blodsmitta. Vid andra virala sjukdomar, så som hepatit B eller HIV,

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Remiss: Beslutsunderlag till regeringen om införande av vaccinationer i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet

Remiss: Beslutsunderlag till regeringen om införande av vaccinationer i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet Enligt sändlista Vårt ärendenummer 00076-2016-1.1.3 Datum 2016-02-11 Sida 1 (4) Remiss: Beslutsunderlag till regeringen om införande av vaccinationer i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet Den

Läs mer

Begreppet delaktighet inom rättspsykiatrisk vård

Begreppet delaktighet inom rättspsykiatrisk vård Begreppet delaktighet inom rättspsykiatrisk vård Mikael Selvin ¹, Kjerstin Almqvist ², Lars Kjellin ¹, Agneta Schröder ¹ 1) University Health Care Research Center, Faculty of Medicine and Health, Örebro

Läs mer

Viktiga saker att komma ihåg om din GILENYA -behandling

Viktiga saker att komma ihåg om din GILENYA -behandling Viktiga saker att komma ihåg om din GILENYA -behandling Din läkare kommer att be dig att stanna kvar på mottagningen eller kliniken i minst sex timmar efter att du har tagit den första dosen, så att man

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer STI, hiv och kondomer 1 Checklista Allmänt om STI Kondom som skydd mot klamydia och hiv Kondomkunskap Kondomhaveri Fakta om hiv och STI Fakta Allmänt om STI STI ger oftast inga symptom, du kan bära på

Läs mer

Rörelse ger dig mer energi, och du sover bättre.

Rörelse ger dig mer energi, och du sover bättre. Rörelse ger dig mer energi, och du sover bättre. 1177.se Satsa hjärtligt på din hälsa! 1177.se Satsa hjärtligt på din hälsa! Det är bra för både hjärta och hjärna - ja, för hela kroppen och själen - att

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från:

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från: en föräldrainformation från: Innehållsförteckning Varför behöver vi vaccinera? 3 Hur verkar vacciner? 5 Alternativa vacciner 6 Vaccinations i Sverige 7 Förberedelse inför vaccination 8 Hur ges vaccinationerna?

Läs mer

Presentationsövningar

Presentationsövningar Varje möte då temadialog används bör inledas med en presentationsövning. har flera syften. Både föräldrar och ledare har nytta av att gå igenom samtliga deltagares namn och dessutom få en tydlig bild av

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

När jag blir gravid ska jag sluta röka!

När jag blir gravid ska jag sluta röka! Rökfri graviditet När jag blir gravid ska jag sluta röka! Så tänkte du säkert innan du blev gravid. Nu är du gravid och det kanske är svårare att sluta än du trott? Du är inte ensam om att tycka så! Den

Läs mer

4 nödsamtal. SOS-operatören trycker nu på en knapp för att få fram telefonnummer och adress till telefonen pojken ringer från.

4 nödsamtal. SOS-operatören trycker nu på en knapp för att få fram telefonnummer och adress till telefonen pojken ringer från. 4 nödsamtal 1) Hjälp, farmor har ramlat! - SOS 112. Vad har inträffat? - Det är farmor, hon har ramlat! - Ja, hur är det med farmor då? - Hon svarar inte. - Andas hon? - Ja, jag tror det. - Hur ligger

Läs mer

Kiwiböckerna metod och begrepp

Kiwiböckerna metod och begrepp Kiwiböckerna metod och begrepp kiwiböckerna nyckeln till livslångt lärande Läsa för, tillsammans med och självständigt. Grunden för läsinlärning är att läsa för barnet, tillsammans med barnet och vara

Läs mer

Seminarium, tisdag 17 maj 2016: Möten om hälsa nyanländas hälsa

Seminarium, tisdag 17 maj 2016: Möten om hälsa nyanländas hälsa Globalt till lokalt nya hållbarhetsmål visar vägen? den 17 18 maj 2016 i Göteborg. Konferensen arrangerades av Mötesplats social hållbarhet i samverkan med Göteborg stad och Västra Götalandsregionen. Seminarium,

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING Spice - Hur farligt är det?

STUDIEHANDLEDNING Spice - Hur farligt är det? Filmfakta Ämne: Idrott och hälsa, Biologi Ålder: Från 13 år (H) Speltid: 15 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Producent: Kunskapsmedia AB, 2015 STUDIEHANDLEDNING Inlärningsmål - Att ungdomarna

Läs mer

Fettknuta. Fettknuta. Information inför operation av fettknuta eller talgknuta

Fettknuta. Fettknuta. Information inför operation av fettknuta eller talgknuta Fettknuta Fettknuta Information inför operation av fettknuta eller talgknuta Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att:

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att: 1 (6) Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Detta är ett kunskapsunderlag om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården. Underlaget innehåller en kort beskrivning

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt?

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt? VÄRDERINGSÖVNINGAR Vad är Svenskt? Typ av övning: Avstamp till diskussion. Övningen belyser hur svårt det är att säga vad som är svenskt och att normen vad som anses vara svenskt ändras med tiden och utifrån

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarm är en tjänst som kan öka tryggheten i ditt hem. Du kan kalla på hjälp om du ramlat eller få hjälp i en oförutsedd

Läs mer

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR - HIV-POSITIV MAN

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR - HIV-POSITIV MAN INSTRUKTIONER FÖR STUDIEPERSONAL: Låt studiedeltagarna fylla i uppföljningsformuläret regelbundet med - månaders mellanrum. Var god kontrollera att du delar ut rätt frågeformulär. När formuläret är ifyllt

Läs mer

Information till vården

Information till vården Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Information till vården om barn med hivinfektion 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hivinfekterade barns behov i vården 3 Inledning 5 Barn med hiv i sjukvården

Läs mer

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Testa sig HIVTESTNING VARFÖR, HUR OCH DÄREFTER. Läkare mot AIDS Noaks Ark

Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot. Testa sig HIVTESTNING VARFÖR, HUR OCH DÄREFTER. Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Testa sig HIVTESTNING VARFÖR, HUR OCH DÄREFTER Läkare mot AIDS Noaks Ark Peder Ahlin Lars Moberg Åsa Thourot Testa sig b HIVTESTNING VARFÖR, HUR OCH DÄREFTER Utgiven

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se Den

Läs mer

Denna broschyr producerades av

Denna broschyr producerades av Denna broschyr producerades av Lust på resan Det är härligt att resa! Nya platser, nya upplevelser och nya bekantskaper. Det är spännande och berikande. Vare sig du reser i arbete eller för nöjes skull

Läs mer

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN För dig som är valutaväxlare Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN MARS 2016 DU MÅSTE FÖLJA LAGAR OCH REGLER Som valutaväxlare ska du följa

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9 101001 KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9 Inbjudan att delta i en studie om skolan, lärande och miljö 001 Vad är Kupol? Kupol (Kunskap om ungas

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

HÄLSOENKÄT ÅK 7/8. Gör så här:

HÄLSOENKÄT ÅK 7/8. Gör så här: HÄLSOENKÄT ÅK 7/8 Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa. Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som kan ta del av dina svar när ni går igenom dem vid hälsosamtalet. Genom att svara på frågorna

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, första tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från:

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Handledning för digitala verktyg Talsyntes och rättstavningsprogram. Vital, StavaRex och SpellRight

Handledning för digitala verktyg Talsyntes och rättstavningsprogram. Vital, StavaRex och SpellRight Handledning för digitala verktyg Talsyntes och rättstavningsprogram Vital, StavaRex och SpellRight Elevens namn:.. Skola: Datum:.. Varför behövs en handledning? Denna handledning är tänkt att användas

Läs mer

Information till personer med talassemi minor (anlagsbärare för talassemi) Denna information är utarbetad av Svensk Förening för Hematologi

Information till personer med talassemi minor (anlagsbärare för talassemi) Denna information är utarbetad av Svensk Förening för Hematologi Information till personer med talassemi minor (anlagsbärare för talassemi) Denna information är utarbetad av Svensk Förening för Hematologi Du får detta för att man konstaterat att du bär på ett anlag

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

GRUNDERNA I SJÄLVLEDARSKAP

GRUNDERNA I SJÄLVLEDARSKAP Bli ditt bästa jag GRUNDERNA I SJÄLVLEDARSKAP ANDREAS ODHAGE Innehåll Bli ditt bästa jag 5 Reflektera mera 9 Varför ska jag reflektera? 10 Meditation gör dig fokuserad 14 Balans i livet 17 Vad gör du egentligen?

Läs mer

Intervjumall. Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5)

Intervjumall. Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5) Intervjumall Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5) Intervju Att hålla i en anställningsintervju kan vara svårt.

Läs mer

Vård enligt LPT. Dina rättigheter i tvångsvården. Information för dig som är under 18 år och behöver psykiatrisk tvångsvård

Vård enligt LPT. Dina rättigheter i tvångsvården. Information för dig som är under 18 år och behöver psykiatrisk tvångsvård Vård enligt LPT Dina rättigheter i tvångsvården Information för dig som är under 18 år och behöver psykiatrisk tvångsvård Innehåll Du har rätt till god vård 03 Tvångsvård enligt LPT 04 Du har rätt att

Läs mer

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010

Ett liv med hiv. Vård och behandling av hiv och aids. Kontroll på hivinfektionen VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Ett liv med hiv 2 VAD VI VET IDAG OM HIV OCH AIDS 2010 Vård och behandling av hiv och aids Texten om basfakta om hiv och aids är utarbetad i samarbete med doktor Anders Blaxhult, Venhälsan, Södersjukhuset,

Läs mer