Året i sammandrag Koncernpresentation Mission, vision och värderingar Strategi Till aktieägarna Företagsetik...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik..."

Transkript

1

2 Innehåll Året i sammandrag Koncernpresentation Mission, vision och värderingar Strategi Till aktieägarna Företagsetik Journalpapper Tidningspapper Finpapper Förpackningskartong Träprodukter Human resources Styrelse Ledningsgrupp Koncernstruktur Stora Enso i världen Aktier och aktieägare Information till aktieägarna Stora Enso 2001 är en översättning från den engelska originaltexten. Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av tror, förväntar och förutser eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

3 Året i sammandrag Skapar värde trots svåra marknadsförhållanden Resultatet var tillfredsställande trots den vikande efterfrågan på papper och trots fallande priser. Produktionen anpassades till efterfrågan för att undvika överlager. Produktionsneddragningarna till följd av svag efterfrågan uppgick till ton, cirka 10 % av koncernens totala kapacitet. Nyckeltalen låg i linje med målen Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive engångsposter, var 10,8 %, jämfört med koncernmålet 13 % över en konjunkturcykel. Skuldsättningsgraden var 0,53, betydligt under målet 0,8. Investeringarna uppgick till 857,1 MEUR, vilket är mindre än avskrivningarna och därmed i enlighet med koncernens mål. Synergierna från förvärvet av Consolidated Papers, Inc. uppgick till 66 MUSD (74 MEUR). Detta var cirka 25 % mindre än beräknat, till följd av de försämrade marknadsvillkoren som kraftigt begränsade de produktivitetsrelaterade synergivinsterna. En utdelning om 0,45 EUR. Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på 0,45 EUR per aktie, vilket motsvarar 48 % av resultatet. Omstruktureringar och produktivitetsförbättringar Produktivitetsförbättringarna fortsatte i form av synergier från samgåendet, benchmarking och best practice. De huvudsakliga investeringsbesluten gällde byggande av en produktionslinje för tidningspapper i Langer-brugge i Belgien som en del av omstruktureringsprogrammet inom tidnings- och journalpappersverksamheten, och strategiska ombyggnader vid bruken i Uleåborg, Uetersen and Imatra för att förbättra kvaliteten, höja produktiviteten och förbättra det finansiella resultatet. Nyckeltal Nettoomsättning, MEUR , ,8 Rörelseresultat, MEUR 2 371, ,9 exkl engångsposter, MEUR 1 925, ,2 % av omsättning 14,8 11,1 Resultat före skatt och minoritetsintressen, MEUR 2 099, ,0 exkl engångsposter, MEUR 1 653, ,3 Årets resultat, MEUR 1 435,0 926,3 Investeringar i anläggningar, MEUR 769,3 857,1 Räntebärande nettoskuld, MEUR 5 182, ,9 Sysselsatt kapital, MEUR , ,1 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 20,7 10,7 exkl engångsposter, % 16,8 10,8 Avkastning på eget kapital (ROE), % 19,5 10, Skuldsättningsgrad 0,59 0,53 Resultat per aktie, EUR 1,77 1,03 exkl engångsposter, EUR 1,32 0,94 Kassamässigt resultat per aktie, EUR 3,16 2,43 exkl engångsposter, EUR 2,61 2,34 Eget kapital per aktie, EUR 9,41 10,03 Utdelning per aktie, EUR 0,45 0,45* Utdelningens andel av resultatet, % Börsvärde, MEUR, 31 dec Leveranser av papper och kartong, tusen ton , ,0 Leveranser av träprodukter, tusen m , ,0 Medeltal anställda *) Föreslagen utdelning STORA ENSO

4 Globalt Lokalt Ansvarsfullt Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Koncernens omsättning under 2001 uppgick till 13,5 miljarder EUR, och produktionskapaciteten uppgick till cirka 15 miljoner ton papper och kartong per år. Koncernen har cirka anställda i mer än 40 länder. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, New York och Stockholm. Stora Enso säljer huvuddelen av sin produktion till andra företag. Bland kunderna finns större och mindre förlag, tryckerier och grossister, samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag i hela världen. Produktionen sker på tre kontinenter, men Europa och Nordamerika är koncernens huvudmarknader. Tack vare global närvaro kan kunder betjänas lokalt. Stora Ensos moderna produktionsenheter och goda integration mellan råmaterial, energi och effektiva processer säkerställer kontinuiteten i produktionen. Genom sin policy för miljöarbete och omvärldshänsyn förbinder sig koncernen att utveckla verksamheten mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet fastställdes Stora Ensos företagsetiska principer som ett konkret komplement till koncernens policy och värderingar. Journalpapper PRODUKTER Obestruket superkalandrerat (SC), obestruket maskinglättat (MF), lättviktigt bestruket (LWC), mediumviktigt bestruket (MWC), tungviktigt bestruket (HWC) och maskinglättat bestruket (MFC) journalpapper samt tapetpapper. Används till tidskrifter, reklamtryck, kataloger och direktreklam. MARKNADSPOSITION Världens näst största tillverkare av journalpapper, den näst största i Europa Marknadsandel: cirka 21 % i Europa och 17 % globalt Huvudmarknader: Europa (55 % av omsättningen) och Nordamerika (43 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 4,6 miljoner ton KAPACITET Nordamerika % Tyskland % Finland % Frankrike % Sverige % Belgien % Tidningspapper PRODUKTER Standard och specialkvaliteter av tidningspapper, exempelvis förbättrat tidningspapper, katalogpapper och bokpapper. Används till tidningar, tidningsbilagor, flygblad, telefonkataloger, inbundna böcker och pocketböcker. MARKNADSPOSITION Världens fjärde största tillverkare av tidningspapper, standard och specialkvaliteter, den största tillverkaren i Europa Marknadsandel: 24 % i Europa och 7 % globalt Huvudmarknader: Europa (88 % av omsättningen) och Nordamerika (6 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,3 miljoner ton KAPACITET Sverige % Finland % Tyskland % Nordamerika... 6 % Belgien % 2 STORA ENSO 2001

5 Finpapper PRODUKTER Bestruket finpapper (grafiskt papper) och obestruket finpapper (kontorspapper). Används för tryckning av dokument, reklamtryck och kvalitetsböcker. MARKNADSPOSITION Världens näst största tillverkare av grafiskt papper, tredje största i Europa Världens sjätte största tillverkare av kontorspapper, näst största i Europa Marknadsandel för grafiskt papper: 12 % i Europa och 10 % globalt Marknadsandel för kontorspapper: 14 % i Europa och 3 % globalt Huvudmarknader: Europa (54 % av omsättningen) och Nordamerika (30 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,8 miljoner ton KAPACITET Finland % Sverige % Nordamerika % Tyskland % Nederländerna.. 5 % Kina % Förpackningskartong PRODUKTER Vätskekartong, bägarkartong (cupstock), cartonboard, containerboard (wellråvara), wellpappförpackningar, hylskartong, hylsor, laminatpapper, tekniska papper, flexibla förpackningar och etikettpapper. MARKNADSPOSITION En av världens ledande tillverkare av konsumentförpackningskartong och specialpapper Huvudmarknader: Europa (77 % av omsättningen), Asien (7 % av omsättningen) och Nordamerika (4 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,5 miljoner ton förpackningskartong och -papper, ton wellpappförpackningar, ton hylsor KAPACITET Finland % Sverige % Tyskland % Övriga Europa.. 7 % Nordamerika... 6 % Vidareförädling Hylsor tillverkas i Kina, Finland, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige, UK och USA Wellpappförpackningar tillverkas i Estland, Finland, Ungern, Lettland, Litauen, Ryssland och Sverige Träprodukter PRODUKTER Sågade trävaror och vidareförädlade träprodukter. Används i byggnads-, snickeri- och möbelindustrin. MARKNADSPOSITION Världens tredje största tillverkare av sågade barrträprodukter, störst i Europa Huvudmarknader: Europa (61 % av omsättningen), Asien (23 % av omsättningen) och Nordamerika (6 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet av sågade trävaror 5,8 miljoner m 3 och vidareförädlade produkter 2,2 miljoner m 3 KAPACITET Finland % Österrike % Sverige % Tjeckien % Estland % Vidareförädling Vidareförädlingsenheter i Österrike, Tjeckien, Estland, Finland, Tyskland, Nederländerna och Sverige STORA ENSO

6 Mission Vi bidrar till kommunikation och välstånd genom att använda förnyelsebara fibrer till papper, förpackningsmaterial och förädlade träprodukter. Vision Vi skall vara det ledande skogsindustriföretaget i världen - Vi tar täten i utvecklingen av skogsindustrin - Kunderna väljer oss för de mervärden vi skapar - Vi skapar värde för våra investerare - Vi är stolta över att arbeta för Stora Enso - Vi är en attraktiv partner för våra leverantörer Värderingar Kunden i fokus Vi är våra kunders förstahandsval Resultatorientering Vi åstadkommer resultat Ansvar Vi lever upp till principer om uthållig utveckling i all verksamhet Människan i centrum Motiverade medarbetare skapar framgång Framtidsinriktning Vi tar första steget 4 STORA ENSO 2001

7 Framgång bestäms av lönsamhet och förmågan att skapa mervärde Stora Enso leds och drivs som ett industriföretag. Koncernens kärnverksamhet finns inom affärsområdena grafiskt papper och kontorspapper, förpackningskartong samt träprodukter. Gemensamma synergier finns i virkesförsörjning, massatillverkning, papperstillverkning och teknisk kunnande inom området bestrykning, med stöd av ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete. Stora Ensos strategi grundar sig på företagets mission, vision och värderingar, och syftar till att öka aktieägarvärdet genom lönsam tillväxt. Principerna i strategin är att öka avkastningen på befintligt kapital, att välja lönsamma investeringar med en avkastning som är högre än kostnaden för kapital och att säkerställa ett positivt kassaflöde. Koncernen ska ha en tillväxt som överstiger marknadstillväxten och som är i paritet med de främsta konkurrenternas. Tillväxten kommer främst att ske genom samgåenden och förvärv. Målet för avkastning på sysselsatt kapital är 13 % över en konjunkturcykel, vilket ska jämföras med nuvarande genomsnittlig kapital före skatt på 10 %. Skuldsättningsgraden ska vara högst 0,8, men kan tillåtas stiga tillfälligt till 1,0 1,2 för att finansiera större strategiska förvärv förutsatt att det finns en tydlig väg tillbaka till den lägre nivån. Förvärv bör påverka resultatet positivt. Utdelningspolicyn är att dela ut i genomsnitt en tredjedel av resultatet till aktieägarna. Ökad lönsamhet genom tillväxt och omstrukturering av tillgångar Målet är att aktivt delta i den konsolideringsprocess som pågår inom skogsindustrin för att åstadkomma en mer stabil branschstruktur, vilket i sin tur ger ökad lönsamhet. Stora Enso undersöker fortlöpande möjligheterna till expansion inom befintliga eller nya geografiska områden. Eventuella möjligheter vägs dock alltid mot den tillkommande risken, avkastningspotentialen och den strategiska lämpligheten. I Europa finns fortfarande utrymme för samgåenden och förvärv, även om en hög marknadsandel, särskilt för journalpapper, tidningspapper och konsumentförpackningkartong, är en begränsande faktor. Nordamerika är ett viktigt tillväxtområde, men för närvarande svårt att åstadkomma med hänsyn till den höga marknadsvärderingen. Asien är en intressant marknad tack vare den snabba BNP-tillväxten och därmed ökande efterfrågan på papper. Stora Enso följer noga den pågående omstruktureringen av den lokala skogsindustrin. STORA ENSO

8 Investeringspolicyn fokuserar på kärnverksamheter och enheter med långsiktig lönsamhet. Tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten eller som ger dålig avkastning avyttras, drivs med maximalt kassaflöde eller läggs ned. Stora Ensos storlek gör det lättare att bygga nya produktionslinjer och samtidigt stänga omoderna anläggningar. På så sätt är det möjligt att omstrukturera tillgångarna och förbättra effektiviteten utan att störa jämvikten på marknaden. Investeringarna bör inte överstiga avskrivningarna. Vid sidan om de egna satsningarna på att nå ökad tillväxt och effektivitet är Stora Ensos verksamhet och lönsamhet beroende av läget i världskonjunkturen, särskilt vad gäller annonsvolymer och emballagebehovet, särskilt för dagligvaror, samt utvecklingen inom byggindustrin. Reklam och byggande har ett starkt samband med den globala ekonomiska utvecklingen, medan efterfrågan på emballage kan sägas vara mindre cyklisk. Trots den påverkan som fortlöpande interna effektivitetsprogram har på lönsamheten, kommer den alltid att påverkas av externa faktorer där företaget har litet inflytande, till exempel priset på råvaror och produkter samt valutafluktuationer. Konkurrenskraftiga fibrer från hållbara råvarukällor Konkurrenskraftig fiberråvara är en avgörande faktor i Stora Ensos strategi. Målet är att ha tillgång till de mest konkurrenskraftiga fiberleveranserna från källor som är socialt och miljömässigt sunda. Sågverksrörelsen spelar en avgörande roll för koncernens möjligheter att erhålla konkurrenskraftiga fiberleveranser. Andelen returfiber ska ökas. Tillverkningen vid det nya tidningspapperslinjen i Langerbrugge ska till exempel baseras på returpapper. I och med denna investering kommer koncernens användning av returfiber att uppgå till 2,8 miljoner ton. I Nordamerika kommer den interna integreringen i massatillverkningen att utökas. Utöver norra hemisfärens traditionella långa och korta fibrer är Stora Enso involverat i produktion av korta fibrer på snabbväxande odlingar på södra halvklotet. Som planerat kommer beslut att fattas om massaprojektet Veracel i Brasilien under Effektiv organisation ger förstklassig verksamhet Enligt Stora Ensos ledningsmodell, Excellence 2005 (Total Quality Management), arbetar alla enheter med att kontinuerligt förbättra sin verksamhet, konkurrenskraft och finansiella resultat genom systematisk utvärdering och förbättring av verksamheten inom ramen för Performance Excellence Criteria. Benchmarking används för att sprida "best practice" och för att överföra kunskap fick Stora Ensos bruk i Uleåborg motta Finlands nationella kvalitetspris var det koncernens helägda dotterbolag Laminating Papers Oy som vann, och 1998 var det Stora Ensos bruk i Veitsiluoto. TQM-programmet har lett till en klar förbättring av lönsamheten och stärkt de gemensamma värderingarna. Stora Enso har en stor intern forsknings- och utvecklingsavdelning för att skapa mervärde för kunderna. FoU styrs av marknaden och är en integrerad del av Stora Ensos verksamhet. Avsikten är att förbättra befintliga produkter och produktionsprocesser, samt att utveckla nya produkter som bidrar till kundernas värdeskapande och produktutveckling uppgick koncernens kostnader för forskning och utveckling till 92,3 MEUR, vilket motsvarar 0,7 % av försäljningen. I framtiden kommer arbetet att inriktas på att utveckla bestrukna och laminerade produkter för emballering och servering av drycker och livsmedel och för det snabbt växande behovet av digital tryckning och kopiering. För att kunna vara en effektiv leverantör säljer Stora Enso det mesta av allt tillverkat papper via det egna globala försäljnings- och marknadsnätverket. Nätverket finns representerat på alla kontinenter, och består av mer än 30 försäljningsbolag med ytterligare nära 30 lokala säljkontor och ett värlsdomspännande nätverk av agenter. Även träprodukter säljs genom egna försäljningkanaler. Stora Enso bedriver också grossistverksamhet via det helägda dotterbolaget Papyrus. Papyrus har en ledande ställning i de nordiska länderna och 6 STORA ENSO 2001

9 Baltikum, med en genomsnittlig marknadsandel på omkring 40 %. Papyrus är även verksamt på ytterligare tretton europeiska marknader. I dag sker 13 % av Papyrus försäljning via Internet, vilket gör dem till en ledande aktör i fråga om e-handel i grossistledet. I syfte att utveckla Stora Ensos interna struktur har massadivisionen avvecklats och massabruken har överförts till divisionerna för papper och kartong, vilket ökar det interna utnyttjandet i fråga om massaanvändning. Ett kunskapscenter för pappersmassa har inrättats för att stärka konkurrenskraften och stödja och utveckla det tekniska kunnandet. Den kommersiella anskaffningen och försäljningen av massa från och till externa källor har samlats till divisionen för finpapper. Koncernens energifrågor hanteras i dag av enheten för energitjänster inom tidningspappersdivisionen. Ledande producent i Nordamerika I och med förvärvet av Consolidated Papers, Inc. i september 2000 är nu Stora Ensos integration i Nordamerika fullbordad. Ledningen för den nordamerikanska verksamheten är på plats och organisationens bemanningsstruktur har analyserats och rationaliserats för att förbättra produktiviteten, kvaliteten och effektiviteten. Marknads- och försäljningsorganisationen har integrerats och gjorts enhetlig och representerar nu Stora Enso på viktiga marknader över hela kontinenten. I augusti 2001 lanserade Stora Enso North America en ny, kundorienterad serie bestrukna tryckpapper i finpapperssegmentet som stärker tidigare märken och tillför nya optiska och papperskvalitetsmässiga egenskaper. Den nya serien har fått ett bra mottagande av kunderna. Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nordamerika har genomfört benchmarking-studier tillsammans med företagets motsvarande anläggningar i övriga delar av världen och utbytt information om best practice. Stora Ensos TQM-system Excellence 2005 är nu på plats och stora framsteg har gjorts inom alla delar av divisionen. Tack vare de vinster som har uppnåtts har organisationen en bra grund för ytterligare tillväxt i Nordamerika. Synergierna för 2001 uppgick till 66 MUSD. Detta är mindre än de ursprungligen beräknade 90 MUSD, beroende på försämrade marknadsvillkor som kraftigt begränsade de produktivitetsrelaterade synergivinsterna. Det är fullt möjligt att nå synergimålet på 110 MUSD för 2002, men det förutsätter att marknadsvillkoren i Nordamerika förbättras kraftigt. För att befästa sin position kommer Stora Enso under 2002 att intensifiera arbetet med att stärka företagsnamnet bland kunder och aktieägare i Nordamerika. Insatserna kommer att inriktas på att öka marknadsandelen, förbättra utnyttjandet av tillgångarna och en försiktig men fokuserad tillväxt som ökar värdet av investeringen i Nordamerika. Varumärken för att öka värdet Stora Ensos mål är att bygga upp ett koncernövergripande varumärke som omfattar alla tidigare varumärken. En stark företagsidentitet differentierar företaget genom att föra fram dess vision, mission och värderingar. Värderingarna bakom identiteten kommer till uttryck i företagets dagliga verksamhet. Stora Enso bedriver en global verksamhet som tar hänsyn till omgivningen och som tar ansvar lokalt i kontakterna med kunder, anställda och andra intressenter. STORA ENSO

10 Till aktieägarna Bästa aktieägare År 2001 har varit ett utmanande år för skogsindustrin. Den svaga efterfrågan hade nära samband med nedgången i världsekonomin, särskilt i Nordamerika, och med lagerminskningarna, som började under fjärde kvartalet Det är dock med tillfredsställelse vi kan rapportera att Stora Enso har uppnått ett acceptabelt finansiellt resultat. Det finansiella resultatet gynnades av olika synergiprogram som genomförts, och av de betydande produktionsneddragningar som vidtagits för att hålla produktionen i nivå med efterfrågan. Vi anser att Stora Ensos styrka kommer av en väl fungerande organisation, verksamhetsmässig effektivitet samt av synergieffekter. Under 2001 visade företaget att det kan skapa värden även i en recessionsperiod. Utdelningen på 0,45 EUR som styrelsen föreslår, ligger i linje med koncernens policy att dela ut en tredjedel av resultatet till aktieägarna under en konjunkturcykel kommer sannolikt att bli ytterligare ett utmanande år. Både efterfrågan och koncernens finansiella resultat beror av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Känsligheten på marknaden har dock ökat eftersom produktionsneddragningarna och lagerminskningarna har tömt lagren. Så snart efterfrågan ökar igen kommer vi att vara i en bra position att dra nytta av den fulla effekten av produktivitetssynergierna och av de interna utvecklingsprogram som genomförts de senaste åren. Förvärvet av Consolidated Papers Inc. i september 2000 har visat sig vara ett strategiskt viktigt beslut. En stark ledning är på plats och verksamheten har analyserats och rationaliserats för att förbättra produktivitet, kvalitet och effektivitet. Integrationen har varit mycket framgångsrik även om det finns betydande utrymme för finansiella förbättringar. Dessa torde dock uppnås när marknaden vänder upp och produktionen återgår till normala nivåer formulerade Stora Enso sina företagsetiska principer. Detta var en milstolpe i vårt arbete med den värdeskapande processen. I en tid av tilltagande globalisering måste tillväxt och ansvarstagande gå hand i hand i affärsverksamheten. I dag sker nästan hela Stora Ensos produktion i Europa och Nordamerika. När verksamheten expanderar utanför de traditionella hemmamarknaderna ställs särskilda krav avseende integrationen av lokala kulturer, såväl i förvärvade bolag som i det omgivande samhället där etableringar sker. Vi avser att ta vårt ansvar varhelst vi bedriver verksamhet. Vi har fått goda omdömen i uthållighetsrelaterade frågor av utomstående bedömare. Stora Enso ingår i Dow Jones Sustainability Index sedan det startades 1999 och i FTSE 4 Good som startades sommaren Detta visar att utgångsläget för implementeringen av de företagsetiska principerna är gott. Det finns dock områden som kräver ett mer systematiskt tillvägagångssätt för att säkerställa kontinuerlig förbättring. Inom dessa områden förlitar vi oss på väletablerade ledningssystem, särskilt Excellence Stora Ensos årsredovisning för 2001 skiljer sig från de föregående. Den fokuserar visserligen fortfarande starkt på hur vi skapar värde för aktieägare, kunder och andra intressenter. Men budskapet presenteras på ett nytt sätt, med stark betoning på framtiden. Vi anser att kvartalsrapporterna redan har gett en god uppfattning om koncernens verksamhet under året. Vi har också velat skapa ett kompakt dokument, där intressenterna enkelt kan hitta den information de söker. 8 STORA ENSO 2001

11 Årsredovisningen är tryckt på olika papperskvaliteter, från bruk som alla är EMAS-registrerade. Avsikten är att visa vilka möjligheter som olika papperstyper erbjuder för att förmedla ett budskap. Vi har tillämpat vår filosofi om globalt tänkande och lokal tillverkning överallt där det varit möjligt. För första gången är alla tre delarna av årsredovisningen också producerade i en interaktiv webbversion. Vi kommer fortsätta att utveckla Stora Enso på grundval av den effektiva struktur vi byggt upp. Vår ambition är att vara den ledande aktören i skogsindustrin och att fortsätta skapa värde såväl för våra aktieägare och kunder som för våra anställda. Helsingfors den 30 januari 2002 Jukka Härmälä Koncernchef Claes Dahlbäck Styrelseordförande STORA ENSO

12 Företagsetik FÖRETAGETS OMVÄRLDSHÄNSYN EKONOMI MILJÖ MÄNNISKOR ANSVARSFULL VERKSAMHET Ekonomi- och miljöprestanda mäts och rapporteras kontinuerligt. Samma rutiner skapas nu för det sociala och socio-ekonomiska området. 10 STORA ENSO 2001

13 Värdeskapande och ansvar går hand i hand I en tid av intensifierad globalisering måste tillväxt och ansvarstagande gå hand i hand i affärsverksamheter där Stora Enso har en uttalad strategi för tillväxt. Det är ett av skälen till att koncernen beslutat utarbeta företagsetiska principer och att skapa de nödvändiga övervakningssystemen. Det finns ett starkt samband mellan ansvarsfullt företagande och lönsamhet. Stora Ensos mål är uthållig lönsamhet och värdeskapande genom förstklassig affärsmässighet. För Stora Ensos del inbegriper förstklassig affärsmässighet: finansiell, miljömässig och social uthållighet. Stora Enso har också beslutat ansluta sig till FN:s Global Compact-initiativ och dess nio principer. Global Compact lanserades 2000 av FN:s generalsekreterare Kofi Annan, som uppmanade världens företagsledare att hjälpa till att göra globaliseringen till något som gynnar alla människor i världen. Koncernens företagsetiska principer utgår från företagets mission, vision och värderingar. De omsätter de samhälleliga aspekterna av Stora Ensos policy för miljöarbete och omvärldshänsyn i mer konkret form, i överensstämmelse med företagets riktlinjer. Principerna grundas på internationellt accepterade dokument, såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILO-konventionerna (International Labour Organisation). STORA ENSO

14 Stora Ensos företagsetiska principer 1. Affärsetik Samverkan mellan Stora Enso och dess intressenter ska vara fördomsfri, rättvis och baserad på lika villkor. Metoder som kan betraktas som mutor, olagliga provisioner, prisuppgörelser och liknande är förbjudna. Anställda ska undvika intressekonflikter mellan sin privata ekonomiska verksamhet och koncernens affärsverksamhet. Alla Stora Ensos affärstransaktioner ska återges korrekt och rättvisande i koncernens bokföring. 2. Kommunikation Vår kommunikation baseras på trovärdighet, ansvarstagande, förebyggande och aktiv samverkan. Detta gäller utan åtskillnad för alla intressenter. Vi främjar en öppen dialog. 3. Samhällsengagemang Vi tar ansvar i de samhällen där vi är verksamma genom riktade partnerskap på lokal, nationell och global nivå. Vi uppmuntrar våra anställda att engagera sig i lokal samhällsverksamhet. 4. Personalminskning Alla nödvändiga personalminskningar genomförs med respekt för individen och med berättigad lyhördhet för de anställdas behov. 12 STORA ENSO 2001

15 5. Mänskliga rättigheter Arbetsförhållanden Våra anställda har rätt till säkra och hälsosamma arbetsplatser. Ingen medarbetare får utsättas för något slag av fysiska, psykiska eller sexuella trakasserier, straff eller skymfningar. Mångfald Vi anser att mångfald är en styrka. Diskriminering av en anställd på grund av ras, etnisk bakgrund, kön, handikapp, sexuell läggning, religion, politisk uppfattning, föräldraskap, socialt ursprung eller liknande är förbjuden. Föreningsfrihet Anställda har rätt att organisera sig och ansluta sig till organisationer samt att förhandla kollektivt, om de så önskar. Fritt val av anställning Alla former av påtvingat arbete är förbjudet. Barnarbete Användning av barnarbetare tillåts inte. Minimiåldern för anställning ska vara i enlighet med ILO-konventionen (14 eller 15 år) eller högre om lokal lagstiftning så anger. Anställning av unga personer ska inte äventyra deras utbildning och utveckling. Ersättning Lön ska betalas direkt till de anställda. De anställda ska ha minst lagstadgad minimilön eller den lön som bestämts i tillämpligt kollektivavtal. Arbetstid Arbetstiden får vara högst 48 timmar och övertiden högst 12 timmar per vecka i genomsnitt över ett år, om inte annat bestäms i lokala lagar eller tillämpligt kollektivavtal. STORA ENSO

16 Kontinuerlig förändring ger nya möjligheter Ofta har samhällen växt upp omkring skogsindustriföretag. Dessa samhällen har varit beroende av bruket, inte bara som arbetsgivare, utan också för många sociala funktioner. Samhällena har emellertid utvecklats och den offentliga sektorn har övertagit den sociala servicen. Skogsindustrin har gått från att vara en arbetsintensiv till en kapitalintensiv verksamhet. En bransch som tidigare karaktäriserades av många små bruk, domineras i dag av storskaliga produktionsanläggningar, som levererar på världsmarknaden. I denna omställningsprocess har vissa samhällen gynnats och andra missgynnats. Strukturförändringar kan även innebära negativa konsekvenser för den enskilde, vilket ställer krav på ansvarstagande från företagsledningen. Stora Ensos viktigaste intressenter i dag är kunder, anställda, investerare, partners och samhället i stort - både det civila och offentliga. Stora Enso arbetar huvudsakligen med andra företag som kunder. Kundernas storlek varierar från mindre privatägda företag som köper några ton av en produkt till multinationella företag som köper hundratusentals ton per år. Många leverantörer i branschen är multinationella, börsnoterade företag. Vissa arbetar redan med att utveckla och redovisa sitt samhällsengagemang. Stora Enso får därigenom möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet på området. Inom virkesförsörjningen är situationen annorlunda eftersom leverantörerna ofta är privata skogsägare. En utmaning i det sammanhanget är att hitta en balans mellan lokala socio-ekonomiska konsekvenser och miljöhänsyn. I dag sker merparten av Stora Ensos produktion i Europa och Nordamerika. När verksamheten expanderar utanför de traditionella hemmamarknaderna ställs särskilda krav avseende integrationen av lokala kulturer, såväl i förvärvade bolag som i det omgivande samhället där etableringar sker. 14 STORA ENSO 2001

17 Början på en lång väg Det är av avgörande betydelse att de företagsetiska principerna är fast förankrade i det dagliga arbetet. Av den anledningen håller principerna nu på att införlivas i ledningssystemen. Stora Ensos system för kvalitetsstyrning, Excellence 2005, är särskilt viktigt i detta sammanhang. Koncernen har ett antal interna ledarutvecklingssprogram som nu också omfattar diskussioner och praktisk övning kring de företagsetiska principerna. Genom att tillämpa systemtänkande i arbetet med de företagsetiska principerna tvingas vi ompröva våra nuvarande prestationer och handlingar i förhållande till principerna. Tre arbetsgrupper har kartlagt behovet av riktlinjer och utbildning. De har också analyserat interna och externa fallstudier, med hänsyn till vad som utmärker en framgångsrik verksamhet och vad som innebär risker för misslyckande. Att övervaka och rapportera resultaten inom de sociala och ekonomiska områdena kräver långsiktighet och att många metodologiska frågor löses. På vissa områden kan kvalitativa data kanske till och med ge en sannare bild än vad siffror gör. Ett antal indikatorer har fastställts för att möjliggöra övervakning och rapportering. De första fem indikatorerna belyser arbetsförhållanden, mångfald, kommunikation och social och ekonomisk påverkan. Inom Stora Enso har dessa principer i huvudsak efterlevts intuitivt såväl i praktisk handling som i utbildningar. Det kommer dock att ta viss tid innan de företagsetiska principerna blir en integrerad del i all verksamhet. Stora Ensos styrelse och företagsledning har uttalat sitt starka engagemang i denna process, men det kommer att krävas ansträngningar från alla medarbetare i koncernen för att säkerställa att förbättrade rutiner implementeras. STORA ENSO

18 Journal- papper Visionen är att vara den leverantör av journalpapper, som kunderna föredrar. Strategin är att växa genom optimering av befintliga tillgångar och genom förvärv. Fortlöpande ansträngningar kommer att göras för att ytterligare förbättra effektiviteten och konkurrenskraften genom omstruktureringar. Tillväxten ska främst ske i Europa och Nordamerika. Kontinuerlig förbättring Huvudmålet är att kontinuerligt förbättra effektiviteten och resultatet. Genom införandet av best practice har portfölj- och kvalitetsoptimering skett. Tillverkning av färre kvaliteter ger större effektivitet och därmed kostnadsbesparingar. Lokal produktion ger lägre logistikkostnader. Stora Enso är Europas näst största leverantör av journalpapper. Genom ombyggnaden av pappersmaskin 3 i Langerbrugge, Belgien, till produktion av SC-papper ökar produktionskapaciteten med ton och konkurrenskraften stärks. I Nordamerika har Stora Enso ett gott rykte. Det framgår inte minst av att efterfrågan på offset-papper från Port 16 STORA ENSO 2001

19 Hawkesbury ökat med 5 %. Koncernen är marknadsledande i Nordamerika avseende SC-papper, och den tredje största leverantören av bestruket journalpapper. Koncernen avser att befästa den positionen ytterligare. Varumärken Det blir allt viktigare att kunna särskilja produkter genom varumärken. Mervärde kan skapas genom att bygga upp relationer med kunderna och hjälpa dem att hitta produkter som motsvarar deras individuella behov. Elektroniska nätverk håller på att skapas för att säkerställa en hög kundservicenivå. Stora Enso stödjer kunder som arbetar med tryckning genom att erbjuda samarbete och expertkunskap. Gradvis stigande efterfrågan Efterfrågan på journalpapper gick ned under 2001 beroende på den ekonomiska avmattningen och därav minskande annonsvolymer. Marknadsbalansen hotas av överkapacitet, särskilt vad gäller bestruket papper. Efterfrågan väntas förbli oförändrad och uppgången långsam. En efterfrågeökning kan komma under andra halvåret 2002 och är beroende av den allmänna konjunkturutvecklingen. På längre sikt ökar efterfrågan på journalpapper och nya marknader tillkommer. Under den senaste femårsperioden har den globala, genomsnittliga marknadstillväxten för bestruket journalpapper varit 5,5 % och för SC-papper 6,7 %. Den snabba maskinen i Kanada. Produktionslinjen för SC-papper i Port Hawkesbury, Kanada, som startades 1998 är ett exempel på hur flera års hårt arbete, samarbete och insatser från de anställda slutligen burit frukt. I dag är linjen i världsklass, och producerar SC-papper av yppersta kvalitet för den nordamerikanska marknaden. % av Nyckeltal* totalt Nettoomsättning, MEUR 2 156, , ,0 24,0 Rörelseresultat, MEUR 328,4 399,4 346,9 21,1 % av omsättning 15,2 14,2 10,1 Operativt kapital, MEUR 1 958, , ,0 24,0 Avkastning på operativt kapital, % 15,8 15,5 10,1 Investeringar, MEUR 119,0 115,1 148,5 17,3 Medeltal anställda ,7 Produktionsneddragningar, ton N/A N/A *exklusive goodwill Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton SC LWC, MWC, HWC, MFC Tapetpapper Totalt STORA ENSO

20 Tidningspapper Visionen är att vara den leverantör som kunderna föredrar. Detta ska uppnås genom förbättring av både produktkvaliteten och kundservicen. Viktiga strategiska frågor när det gäller framtida konkurrenskraft är långsiktig omstrukturering av tillgångar och produktivitetsförbättringar. Fokusering på kundtillfredsställelse Ytterligare förbättringar ska åstadkommas bland annat genom ökad kundservice. Ett internt projekt har startats med inriktning på alla former av kundrelationer. Det breda tryckpapperssortimentet erbjuder unika möjligheter att ta hand om kundens alla önskemål. Produktiviteten förbättras ständigt tack vare global benchmarking och fokusering på bruken. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att optimera logistikstyrningen i nära samarbete med kunderna. Stödja användningen av returpapper Det är viktigt att ha en sund fiberstrategi. Avsikten är att öka andelen returpapper i standard tidningspapper. Nyfiber används huvudsakligen för förbättrat tidningspapper och i andra specialkvaliteter där det ger ett mervärde. Målet är att skapa den optimala mixen av råvara och produkter liksom miljömässigt hållbara lösningar. Redan i dag är Stora Enso en av de största användarna av avsvärtad returmassa i Europa. Den tidningspappersmaskin som ska byggas i Langerbrugge, Belgien, bidrar till att ytterligare öka användningen av returfiber inom koncernen. Genom att använda 100 % returfiber och avancerade maskiner som utnyttjar den senaste tekniken kommer företaget att öka sin konkurrenskraft. Maskinen tas i drift i juni 2003 och kommer att höja kvaliteten på koncernens samlade tillgångar, eftersom två äldre maskiner då permanent tas ur drift. 18 STORA ENSO 2001

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Stora Enso lösningar baserade på förnybara material Elisabet Salander Björklund, EVP

Stora Enso lösningar baserade på förnybara material Elisabet Salander Björklund, EVP Stora Enso lösningar baserade på förnybara material Elisabet Salander Björklund, EVP Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

I fokus UTDELNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONTAKTER

I fokus UTDELNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONTAKTER Koncernen I fokus UTDELNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Betalning av utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie skall betalas för den redovisningsperiod som slutar den 31

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE

STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE I fokus Utdelning och ordinarie bolagsstämma Investor Relations-kontakter Betalning av utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Språk Hörlurar Välj ditt språk: English Svenska Suomi Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter nedan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 ANFÖRANDE AV PER LINDBERG BAKGRUND TILL SAMGÅENDET MED KORSNÄS Samgåendet är ett led i Billeruds strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

UTDELNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONTAKTER DATUM FÖR ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH UTDELNING 2006

UTDELNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONTAKTER DATUM FÖR ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH UTDELNING 2006 Stora Ensos årsredovisning 2005 består av tre separata delar Brev till aktieägarna Bokslut med notkommentarer Strategi och verksamhet 2005 Verksamhets- och ekonomisk Presentation av divisionerna översikt

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

SCA Bolagsstämma 2004. Jan Åström VD och Koncernchef

SCA Bolagsstämma 2004. Jan Åström VD och Koncernchef SCA Bolagsstämma 2004 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda SCA 75 år från skog till konsumentprodukter Strategi för fortsatt värdeskapande Resultat 2003 och Målsättningar 2004 2 SCA grundas 27 november

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008 Presentation Delårsrapport Januari-september 28 Magnus Hall VD och koncernchef 12 november, 28 1 The Group Holmen Paper Newsprint & magazine paper sales Share of profit capital Iggesund Paperboard Paperboard

Läs mer