Året i sammandrag Koncernpresentation Mission, vision och värderingar Strategi Till aktieägarna Företagsetik...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik..."

Transkript

1

2 Innehåll Året i sammandrag Koncernpresentation Mission, vision och värderingar Strategi Till aktieägarna Företagsetik Journalpapper Tidningspapper Finpapper Förpackningskartong Träprodukter Human resources Styrelse Ledningsgrupp Koncernstruktur Stora Enso i världen Aktier och aktieägare Information till aktieägarna Stora Enso 2001 är en översättning från den engelska originaltexten. Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av tror, förväntar och förutser eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

3 Året i sammandrag Skapar värde trots svåra marknadsförhållanden Resultatet var tillfredsställande trots den vikande efterfrågan på papper och trots fallande priser. Produktionen anpassades till efterfrågan för att undvika överlager. Produktionsneddragningarna till följd av svag efterfrågan uppgick till ton, cirka 10 % av koncernens totala kapacitet. Nyckeltalen låg i linje med målen Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive engångsposter, var 10,8 %, jämfört med koncernmålet 13 % över en konjunkturcykel. Skuldsättningsgraden var 0,53, betydligt under målet 0,8. Investeringarna uppgick till 857,1 MEUR, vilket är mindre än avskrivningarna och därmed i enlighet med koncernens mål. Synergierna från förvärvet av Consolidated Papers, Inc. uppgick till 66 MUSD (74 MEUR). Detta var cirka 25 % mindre än beräknat, till följd av de försämrade marknadsvillkoren som kraftigt begränsade de produktivitetsrelaterade synergivinsterna. En utdelning om 0,45 EUR. Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på 0,45 EUR per aktie, vilket motsvarar 48 % av resultatet. Omstruktureringar och produktivitetsförbättringar Produktivitetsförbättringarna fortsatte i form av synergier från samgåendet, benchmarking och best practice. De huvudsakliga investeringsbesluten gällde byggande av en produktionslinje för tidningspapper i Langer-brugge i Belgien som en del av omstruktureringsprogrammet inom tidnings- och journalpappersverksamheten, och strategiska ombyggnader vid bruken i Uleåborg, Uetersen and Imatra för att förbättra kvaliteten, höja produktiviteten och förbättra det finansiella resultatet. Nyckeltal Nettoomsättning, MEUR , ,8 Rörelseresultat, MEUR 2 371, ,9 exkl engångsposter, MEUR 1 925, ,2 % av omsättning 14,8 11,1 Resultat före skatt och minoritetsintressen, MEUR 2 099, ,0 exkl engångsposter, MEUR 1 653, ,3 Årets resultat, MEUR 1 435,0 926,3 Investeringar i anläggningar, MEUR 769,3 857,1 Räntebärande nettoskuld, MEUR 5 182, ,9 Sysselsatt kapital, MEUR , ,1 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 20,7 10,7 exkl engångsposter, % 16,8 10,8 Avkastning på eget kapital (ROE), % 19,5 10, Skuldsättningsgrad 0,59 0,53 Resultat per aktie, EUR 1,77 1,03 exkl engångsposter, EUR 1,32 0,94 Kassamässigt resultat per aktie, EUR 3,16 2,43 exkl engångsposter, EUR 2,61 2,34 Eget kapital per aktie, EUR 9,41 10,03 Utdelning per aktie, EUR 0,45 0,45* Utdelningens andel av resultatet, % Börsvärde, MEUR, 31 dec Leveranser av papper och kartong, tusen ton , ,0 Leveranser av träprodukter, tusen m , ,0 Medeltal anställda *) Föreslagen utdelning STORA ENSO

4 Globalt Lokalt Ansvarsfullt Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Koncernens omsättning under 2001 uppgick till 13,5 miljarder EUR, och produktionskapaciteten uppgick till cirka 15 miljoner ton papper och kartong per år. Koncernen har cirka anställda i mer än 40 länder. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, New York och Stockholm. Stora Enso säljer huvuddelen av sin produktion till andra företag. Bland kunderna finns större och mindre förlag, tryckerier och grossister, samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag i hela världen. Produktionen sker på tre kontinenter, men Europa och Nordamerika är koncernens huvudmarknader. Tack vare global närvaro kan kunder betjänas lokalt. Stora Ensos moderna produktionsenheter och goda integration mellan råmaterial, energi och effektiva processer säkerställer kontinuiteten i produktionen. Genom sin policy för miljöarbete och omvärldshänsyn förbinder sig koncernen att utveckla verksamheten mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet fastställdes Stora Ensos företagsetiska principer som ett konkret komplement till koncernens policy och värderingar. Journalpapper PRODUKTER Obestruket superkalandrerat (SC), obestruket maskinglättat (MF), lättviktigt bestruket (LWC), mediumviktigt bestruket (MWC), tungviktigt bestruket (HWC) och maskinglättat bestruket (MFC) journalpapper samt tapetpapper. Används till tidskrifter, reklamtryck, kataloger och direktreklam. MARKNADSPOSITION Världens näst största tillverkare av journalpapper, den näst största i Europa Marknadsandel: cirka 21 % i Europa och 17 % globalt Huvudmarknader: Europa (55 % av omsättningen) och Nordamerika (43 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 4,6 miljoner ton KAPACITET Nordamerika % Tyskland % Finland % Frankrike % Sverige % Belgien % Tidningspapper PRODUKTER Standard och specialkvaliteter av tidningspapper, exempelvis förbättrat tidningspapper, katalogpapper och bokpapper. Används till tidningar, tidningsbilagor, flygblad, telefonkataloger, inbundna böcker och pocketböcker. MARKNADSPOSITION Världens fjärde största tillverkare av tidningspapper, standard och specialkvaliteter, den största tillverkaren i Europa Marknadsandel: 24 % i Europa och 7 % globalt Huvudmarknader: Europa (88 % av omsättningen) och Nordamerika (6 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,3 miljoner ton KAPACITET Sverige % Finland % Tyskland % Nordamerika... 6 % Belgien % 2 STORA ENSO 2001

5 Finpapper PRODUKTER Bestruket finpapper (grafiskt papper) och obestruket finpapper (kontorspapper). Används för tryckning av dokument, reklamtryck och kvalitetsböcker. MARKNADSPOSITION Världens näst största tillverkare av grafiskt papper, tredje största i Europa Världens sjätte största tillverkare av kontorspapper, näst största i Europa Marknadsandel för grafiskt papper: 12 % i Europa och 10 % globalt Marknadsandel för kontorspapper: 14 % i Europa och 3 % globalt Huvudmarknader: Europa (54 % av omsättningen) och Nordamerika (30 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,8 miljoner ton KAPACITET Finland % Sverige % Nordamerika % Tyskland % Nederländerna.. 5 % Kina % Förpackningskartong PRODUKTER Vätskekartong, bägarkartong (cupstock), cartonboard, containerboard (wellråvara), wellpappförpackningar, hylskartong, hylsor, laminatpapper, tekniska papper, flexibla förpackningar och etikettpapper. MARKNADSPOSITION En av världens ledande tillverkare av konsumentförpackningskartong och specialpapper Huvudmarknader: Europa (77 % av omsättningen), Asien (7 % av omsättningen) och Nordamerika (4 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,5 miljoner ton förpackningskartong och -papper, ton wellpappförpackningar, ton hylsor KAPACITET Finland % Sverige % Tyskland % Övriga Europa.. 7 % Nordamerika... 6 % Vidareförädling Hylsor tillverkas i Kina, Finland, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige, UK och USA Wellpappförpackningar tillverkas i Estland, Finland, Ungern, Lettland, Litauen, Ryssland och Sverige Träprodukter PRODUKTER Sågade trävaror och vidareförädlade träprodukter. Används i byggnads-, snickeri- och möbelindustrin. MARKNADSPOSITION Världens tredje största tillverkare av sågade barrträprodukter, störst i Europa Huvudmarknader: Europa (61 % av omsättningen), Asien (23 % av omsättningen) och Nordamerika (6 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet av sågade trävaror 5,8 miljoner m 3 och vidareförädlade produkter 2,2 miljoner m 3 KAPACITET Finland % Österrike % Sverige % Tjeckien % Estland % Vidareförädling Vidareförädlingsenheter i Österrike, Tjeckien, Estland, Finland, Tyskland, Nederländerna och Sverige STORA ENSO

6 Mission Vi bidrar till kommunikation och välstånd genom att använda förnyelsebara fibrer till papper, förpackningsmaterial och förädlade träprodukter. Vision Vi skall vara det ledande skogsindustriföretaget i världen - Vi tar täten i utvecklingen av skogsindustrin - Kunderna väljer oss för de mervärden vi skapar - Vi skapar värde för våra investerare - Vi är stolta över att arbeta för Stora Enso - Vi är en attraktiv partner för våra leverantörer Värderingar Kunden i fokus Vi är våra kunders förstahandsval Resultatorientering Vi åstadkommer resultat Ansvar Vi lever upp till principer om uthållig utveckling i all verksamhet Människan i centrum Motiverade medarbetare skapar framgång Framtidsinriktning Vi tar första steget 4 STORA ENSO 2001

7 Framgång bestäms av lönsamhet och förmågan att skapa mervärde Stora Enso leds och drivs som ett industriföretag. Koncernens kärnverksamhet finns inom affärsområdena grafiskt papper och kontorspapper, förpackningskartong samt träprodukter. Gemensamma synergier finns i virkesförsörjning, massatillverkning, papperstillverkning och teknisk kunnande inom området bestrykning, med stöd av ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete. Stora Ensos strategi grundar sig på företagets mission, vision och värderingar, och syftar till att öka aktieägarvärdet genom lönsam tillväxt. Principerna i strategin är att öka avkastningen på befintligt kapital, att välja lönsamma investeringar med en avkastning som är högre än kostnaden för kapital och att säkerställa ett positivt kassaflöde. Koncernen ska ha en tillväxt som överstiger marknadstillväxten och som är i paritet med de främsta konkurrenternas. Tillväxten kommer främst att ske genom samgåenden och förvärv. Målet för avkastning på sysselsatt kapital är 13 % över en konjunkturcykel, vilket ska jämföras med nuvarande genomsnittlig kapital före skatt på 10 %. Skuldsättningsgraden ska vara högst 0,8, men kan tillåtas stiga tillfälligt till 1,0 1,2 för att finansiera större strategiska förvärv förutsatt att det finns en tydlig väg tillbaka till den lägre nivån. Förvärv bör påverka resultatet positivt. Utdelningspolicyn är att dela ut i genomsnitt en tredjedel av resultatet till aktieägarna. Ökad lönsamhet genom tillväxt och omstrukturering av tillgångar Målet är att aktivt delta i den konsolideringsprocess som pågår inom skogsindustrin för att åstadkomma en mer stabil branschstruktur, vilket i sin tur ger ökad lönsamhet. Stora Enso undersöker fortlöpande möjligheterna till expansion inom befintliga eller nya geografiska områden. Eventuella möjligheter vägs dock alltid mot den tillkommande risken, avkastningspotentialen och den strategiska lämpligheten. I Europa finns fortfarande utrymme för samgåenden och förvärv, även om en hög marknadsandel, särskilt för journalpapper, tidningspapper och konsumentförpackningkartong, är en begränsande faktor. Nordamerika är ett viktigt tillväxtområde, men för närvarande svårt att åstadkomma med hänsyn till den höga marknadsvärderingen. Asien är en intressant marknad tack vare den snabba BNP-tillväxten och därmed ökande efterfrågan på papper. Stora Enso följer noga den pågående omstruktureringen av den lokala skogsindustrin. STORA ENSO

8 Investeringspolicyn fokuserar på kärnverksamheter och enheter med långsiktig lönsamhet. Tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten eller som ger dålig avkastning avyttras, drivs med maximalt kassaflöde eller läggs ned. Stora Ensos storlek gör det lättare att bygga nya produktionslinjer och samtidigt stänga omoderna anläggningar. På så sätt är det möjligt att omstrukturera tillgångarna och förbättra effektiviteten utan att störa jämvikten på marknaden. Investeringarna bör inte överstiga avskrivningarna. Vid sidan om de egna satsningarna på att nå ökad tillväxt och effektivitet är Stora Ensos verksamhet och lönsamhet beroende av läget i världskonjunkturen, särskilt vad gäller annonsvolymer och emballagebehovet, särskilt för dagligvaror, samt utvecklingen inom byggindustrin. Reklam och byggande har ett starkt samband med den globala ekonomiska utvecklingen, medan efterfrågan på emballage kan sägas vara mindre cyklisk. Trots den påverkan som fortlöpande interna effektivitetsprogram har på lönsamheten, kommer den alltid att påverkas av externa faktorer där företaget har litet inflytande, till exempel priset på råvaror och produkter samt valutafluktuationer. Konkurrenskraftiga fibrer från hållbara råvarukällor Konkurrenskraftig fiberråvara är en avgörande faktor i Stora Ensos strategi. Målet är att ha tillgång till de mest konkurrenskraftiga fiberleveranserna från källor som är socialt och miljömässigt sunda. Sågverksrörelsen spelar en avgörande roll för koncernens möjligheter att erhålla konkurrenskraftiga fiberleveranser. Andelen returfiber ska ökas. Tillverkningen vid det nya tidningspapperslinjen i Langerbrugge ska till exempel baseras på returpapper. I och med denna investering kommer koncernens användning av returfiber att uppgå till 2,8 miljoner ton. I Nordamerika kommer den interna integreringen i massatillverkningen att utökas. Utöver norra hemisfärens traditionella långa och korta fibrer är Stora Enso involverat i produktion av korta fibrer på snabbväxande odlingar på södra halvklotet. Som planerat kommer beslut att fattas om massaprojektet Veracel i Brasilien under Effektiv organisation ger förstklassig verksamhet Enligt Stora Ensos ledningsmodell, Excellence 2005 (Total Quality Management), arbetar alla enheter med att kontinuerligt förbättra sin verksamhet, konkurrenskraft och finansiella resultat genom systematisk utvärdering och förbättring av verksamheten inom ramen för Performance Excellence Criteria. Benchmarking används för att sprida "best practice" och för att överföra kunskap fick Stora Ensos bruk i Uleåborg motta Finlands nationella kvalitetspris var det koncernens helägda dotterbolag Laminating Papers Oy som vann, och 1998 var det Stora Ensos bruk i Veitsiluoto. TQM-programmet har lett till en klar förbättring av lönsamheten och stärkt de gemensamma värderingarna. Stora Enso har en stor intern forsknings- och utvecklingsavdelning för att skapa mervärde för kunderna. FoU styrs av marknaden och är en integrerad del av Stora Ensos verksamhet. Avsikten är att förbättra befintliga produkter och produktionsprocesser, samt att utveckla nya produkter som bidrar till kundernas värdeskapande och produktutveckling uppgick koncernens kostnader för forskning och utveckling till 92,3 MEUR, vilket motsvarar 0,7 % av försäljningen. I framtiden kommer arbetet att inriktas på att utveckla bestrukna och laminerade produkter för emballering och servering av drycker och livsmedel och för det snabbt växande behovet av digital tryckning och kopiering. För att kunna vara en effektiv leverantör säljer Stora Enso det mesta av allt tillverkat papper via det egna globala försäljnings- och marknadsnätverket. Nätverket finns representerat på alla kontinenter, och består av mer än 30 försäljningsbolag med ytterligare nära 30 lokala säljkontor och ett värlsdomspännande nätverk av agenter. Även träprodukter säljs genom egna försäljningkanaler. Stora Enso bedriver också grossistverksamhet via det helägda dotterbolaget Papyrus. Papyrus har en ledande ställning i de nordiska länderna och 6 STORA ENSO 2001

9 Baltikum, med en genomsnittlig marknadsandel på omkring 40 %. Papyrus är även verksamt på ytterligare tretton europeiska marknader. I dag sker 13 % av Papyrus försäljning via Internet, vilket gör dem till en ledande aktör i fråga om e-handel i grossistledet. I syfte att utveckla Stora Ensos interna struktur har massadivisionen avvecklats och massabruken har överförts till divisionerna för papper och kartong, vilket ökar det interna utnyttjandet i fråga om massaanvändning. Ett kunskapscenter för pappersmassa har inrättats för att stärka konkurrenskraften och stödja och utveckla det tekniska kunnandet. Den kommersiella anskaffningen och försäljningen av massa från och till externa källor har samlats till divisionen för finpapper. Koncernens energifrågor hanteras i dag av enheten för energitjänster inom tidningspappersdivisionen. Ledande producent i Nordamerika I och med förvärvet av Consolidated Papers, Inc. i september 2000 är nu Stora Ensos integration i Nordamerika fullbordad. Ledningen för den nordamerikanska verksamheten är på plats och organisationens bemanningsstruktur har analyserats och rationaliserats för att förbättra produktiviteten, kvaliteten och effektiviteten. Marknads- och försäljningsorganisationen har integrerats och gjorts enhetlig och representerar nu Stora Enso på viktiga marknader över hela kontinenten. I augusti 2001 lanserade Stora Enso North America en ny, kundorienterad serie bestrukna tryckpapper i finpapperssegmentet som stärker tidigare märken och tillför nya optiska och papperskvalitetsmässiga egenskaper. Den nya serien har fått ett bra mottagande av kunderna. Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nordamerika har genomfört benchmarking-studier tillsammans med företagets motsvarande anläggningar i övriga delar av världen och utbytt information om best practice. Stora Ensos TQM-system Excellence 2005 är nu på plats och stora framsteg har gjorts inom alla delar av divisionen. Tack vare de vinster som har uppnåtts har organisationen en bra grund för ytterligare tillväxt i Nordamerika. Synergierna för 2001 uppgick till 66 MUSD. Detta är mindre än de ursprungligen beräknade 90 MUSD, beroende på försämrade marknadsvillkor som kraftigt begränsade de produktivitetsrelaterade synergivinsterna. Det är fullt möjligt att nå synergimålet på 110 MUSD för 2002, men det förutsätter att marknadsvillkoren i Nordamerika förbättras kraftigt. För att befästa sin position kommer Stora Enso under 2002 att intensifiera arbetet med att stärka företagsnamnet bland kunder och aktieägare i Nordamerika. Insatserna kommer att inriktas på att öka marknadsandelen, förbättra utnyttjandet av tillgångarna och en försiktig men fokuserad tillväxt som ökar värdet av investeringen i Nordamerika. Varumärken för att öka värdet Stora Ensos mål är att bygga upp ett koncernövergripande varumärke som omfattar alla tidigare varumärken. En stark företagsidentitet differentierar företaget genom att föra fram dess vision, mission och värderingar. Värderingarna bakom identiteten kommer till uttryck i företagets dagliga verksamhet. Stora Enso bedriver en global verksamhet som tar hänsyn till omgivningen och som tar ansvar lokalt i kontakterna med kunder, anställda och andra intressenter. STORA ENSO

10 Till aktieägarna Bästa aktieägare År 2001 har varit ett utmanande år för skogsindustrin. Den svaga efterfrågan hade nära samband med nedgången i världsekonomin, särskilt i Nordamerika, och med lagerminskningarna, som började under fjärde kvartalet Det är dock med tillfredsställelse vi kan rapportera att Stora Enso har uppnått ett acceptabelt finansiellt resultat. Det finansiella resultatet gynnades av olika synergiprogram som genomförts, och av de betydande produktionsneddragningar som vidtagits för att hålla produktionen i nivå med efterfrågan. Vi anser att Stora Ensos styrka kommer av en väl fungerande organisation, verksamhetsmässig effektivitet samt av synergieffekter. Under 2001 visade företaget att det kan skapa värden även i en recessionsperiod. Utdelningen på 0,45 EUR som styrelsen föreslår, ligger i linje med koncernens policy att dela ut en tredjedel av resultatet till aktieägarna under en konjunkturcykel kommer sannolikt att bli ytterligare ett utmanande år. Både efterfrågan och koncernens finansiella resultat beror av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Känsligheten på marknaden har dock ökat eftersom produktionsneddragningarna och lagerminskningarna har tömt lagren. Så snart efterfrågan ökar igen kommer vi att vara i en bra position att dra nytta av den fulla effekten av produktivitetssynergierna och av de interna utvecklingsprogram som genomförts de senaste åren. Förvärvet av Consolidated Papers Inc. i september 2000 har visat sig vara ett strategiskt viktigt beslut. En stark ledning är på plats och verksamheten har analyserats och rationaliserats för att förbättra produktivitet, kvalitet och effektivitet. Integrationen har varit mycket framgångsrik även om det finns betydande utrymme för finansiella förbättringar. Dessa torde dock uppnås när marknaden vänder upp och produktionen återgår till normala nivåer formulerade Stora Enso sina företagsetiska principer. Detta var en milstolpe i vårt arbete med den värdeskapande processen. I en tid av tilltagande globalisering måste tillväxt och ansvarstagande gå hand i hand i affärsverksamheten. I dag sker nästan hela Stora Ensos produktion i Europa och Nordamerika. När verksamheten expanderar utanför de traditionella hemmamarknaderna ställs särskilda krav avseende integrationen av lokala kulturer, såväl i förvärvade bolag som i det omgivande samhället där etableringar sker. Vi avser att ta vårt ansvar varhelst vi bedriver verksamhet. Vi har fått goda omdömen i uthållighetsrelaterade frågor av utomstående bedömare. Stora Enso ingår i Dow Jones Sustainability Index sedan det startades 1999 och i FTSE 4 Good som startades sommaren Detta visar att utgångsläget för implementeringen av de företagsetiska principerna är gott. Det finns dock områden som kräver ett mer systematiskt tillvägagångssätt för att säkerställa kontinuerlig förbättring. Inom dessa områden förlitar vi oss på väletablerade ledningssystem, särskilt Excellence Stora Ensos årsredovisning för 2001 skiljer sig från de föregående. Den fokuserar visserligen fortfarande starkt på hur vi skapar värde för aktieägare, kunder och andra intressenter. Men budskapet presenteras på ett nytt sätt, med stark betoning på framtiden. Vi anser att kvartalsrapporterna redan har gett en god uppfattning om koncernens verksamhet under året. Vi har också velat skapa ett kompakt dokument, där intressenterna enkelt kan hitta den information de söker. 8 STORA ENSO 2001

11 Årsredovisningen är tryckt på olika papperskvaliteter, från bruk som alla är EMAS-registrerade. Avsikten är att visa vilka möjligheter som olika papperstyper erbjuder för att förmedla ett budskap. Vi har tillämpat vår filosofi om globalt tänkande och lokal tillverkning överallt där det varit möjligt. För första gången är alla tre delarna av årsredovisningen också producerade i en interaktiv webbversion. Vi kommer fortsätta att utveckla Stora Enso på grundval av den effektiva struktur vi byggt upp. Vår ambition är att vara den ledande aktören i skogsindustrin och att fortsätta skapa värde såväl för våra aktieägare och kunder som för våra anställda. Helsingfors den 30 januari 2002 Jukka Härmälä Koncernchef Claes Dahlbäck Styrelseordförande STORA ENSO

12 Företagsetik FÖRETAGETS OMVÄRLDSHÄNSYN EKONOMI MILJÖ MÄNNISKOR ANSVARSFULL VERKSAMHET Ekonomi- och miljöprestanda mäts och rapporteras kontinuerligt. Samma rutiner skapas nu för det sociala och socio-ekonomiska området. 10 STORA ENSO 2001

13 Värdeskapande och ansvar går hand i hand I en tid av intensifierad globalisering måste tillväxt och ansvarstagande gå hand i hand i affärsverksamheter där Stora Enso har en uttalad strategi för tillväxt. Det är ett av skälen till att koncernen beslutat utarbeta företagsetiska principer och att skapa de nödvändiga övervakningssystemen. Det finns ett starkt samband mellan ansvarsfullt företagande och lönsamhet. Stora Ensos mål är uthållig lönsamhet och värdeskapande genom förstklassig affärsmässighet. För Stora Ensos del inbegriper förstklassig affärsmässighet: finansiell, miljömässig och social uthållighet. Stora Enso har också beslutat ansluta sig till FN:s Global Compact-initiativ och dess nio principer. Global Compact lanserades 2000 av FN:s generalsekreterare Kofi Annan, som uppmanade världens företagsledare att hjälpa till att göra globaliseringen till något som gynnar alla människor i världen. Koncernens företagsetiska principer utgår från företagets mission, vision och värderingar. De omsätter de samhälleliga aspekterna av Stora Ensos policy för miljöarbete och omvärldshänsyn i mer konkret form, i överensstämmelse med företagets riktlinjer. Principerna grundas på internationellt accepterade dokument, såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILO-konventionerna (International Labour Organisation). STORA ENSO

14 Stora Ensos företagsetiska principer 1. Affärsetik Samverkan mellan Stora Enso och dess intressenter ska vara fördomsfri, rättvis och baserad på lika villkor. Metoder som kan betraktas som mutor, olagliga provisioner, prisuppgörelser och liknande är förbjudna. Anställda ska undvika intressekonflikter mellan sin privata ekonomiska verksamhet och koncernens affärsverksamhet. Alla Stora Ensos affärstransaktioner ska återges korrekt och rättvisande i koncernens bokföring. 2. Kommunikation Vår kommunikation baseras på trovärdighet, ansvarstagande, förebyggande och aktiv samverkan. Detta gäller utan åtskillnad för alla intressenter. Vi främjar en öppen dialog. 3. Samhällsengagemang Vi tar ansvar i de samhällen där vi är verksamma genom riktade partnerskap på lokal, nationell och global nivå. Vi uppmuntrar våra anställda att engagera sig i lokal samhällsverksamhet. 4. Personalminskning Alla nödvändiga personalminskningar genomförs med respekt för individen och med berättigad lyhördhet för de anställdas behov. 12 STORA ENSO 2001

15 5. Mänskliga rättigheter Arbetsförhållanden Våra anställda har rätt till säkra och hälsosamma arbetsplatser. Ingen medarbetare får utsättas för något slag av fysiska, psykiska eller sexuella trakasserier, straff eller skymfningar. Mångfald Vi anser att mångfald är en styrka. Diskriminering av en anställd på grund av ras, etnisk bakgrund, kön, handikapp, sexuell läggning, religion, politisk uppfattning, föräldraskap, socialt ursprung eller liknande är förbjuden. Föreningsfrihet Anställda har rätt att organisera sig och ansluta sig till organisationer samt att förhandla kollektivt, om de så önskar. Fritt val av anställning Alla former av påtvingat arbete är förbjudet. Barnarbete Användning av barnarbetare tillåts inte. Minimiåldern för anställning ska vara i enlighet med ILO-konventionen (14 eller 15 år) eller högre om lokal lagstiftning så anger. Anställning av unga personer ska inte äventyra deras utbildning och utveckling. Ersättning Lön ska betalas direkt till de anställda. De anställda ska ha minst lagstadgad minimilön eller den lön som bestämts i tillämpligt kollektivavtal. Arbetstid Arbetstiden får vara högst 48 timmar och övertiden högst 12 timmar per vecka i genomsnitt över ett år, om inte annat bestäms i lokala lagar eller tillämpligt kollektivavtal. STORA ENSO

16 Kontinuerlig förändring ger nya möjligheter Ofta har samhällen växt upp omkring skogsindustriföretag. Dessa samhällen har varit beroende av bruket, inte bara som arbetsgivare, utan också för många sociala funktioner. Samhällena har emellertid utvecklats och den offentliga sektorn har övertagit den sociala servicen. Skogsindustrin har gått från att vara en arbetsintensiv till en kapitalintensiv verksamhet. En bransch som tidigare karaktäriserades av många små bruk, domineras i dag av storskaliga produktionsanläggningar, som levererar på världsmarknaden. I denna omställningsprocess har vissa samhällen gynnats och andra missgynnats. Strukturförändringar kan även innebära negativa konsekvenser för den enskilde, vilket ställer krav på ansvarstagande från företagsledningen. Stora Ensos viktigaste intressenter i dag är kunder, anställda, investerare, partners och samhället i stort - både det civila och offentliga. Stora Enso arbetar huvudsakligen med andra företag som kunder. Kundernas storlek varierar från mindre privatägda företag som köper några ton av en produkt till multinationella företag som köper hundratusentals ton per år. Många leverantörer i branschen är multinationella, börsnoterade företag. Vissa arbetar redan med att utveckla och redovisa sitt samhällsengagemang. Stora Enso får därigenom möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet på området. Inom virkesförsörjningen är situationen annorlunda eftersom leverantörerna ofta är privata skogsägare. En utmaning i det sammanhanget är att hitta en balans mellan lokala socio-ekonomiska konsekvenser och miljöhänsyn. I dag sker merparten av Stora Ensos produktion i Europa och Nordamerika. När verksamheten expanderar utanför de traditionella hemmamarknaderna ställs särskilda krav avseende integrationen av lokala kulturer, såväl i förvärvade bolag som i det omgivande samhället där etableringar sker. 14 STORA ENSO 2001

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR

FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF HUMAN RESOURCES MÅNGFALD ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET AFFÄRSPRINCIPER KOMMUNIKATION SAMHÄLLSENGAGEMANG PRINCIPER INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF Ansvar

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Årsredovisning 1995 Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Innehållsförteckning Årsredovisning och koncernredovisning Koncernchefens

Läs mer

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Året som gått Kassaflödet från rörelsen var fortsatt starkt och uppgick till 6.652

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsredovisning 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

SCA Årsredovisning 1999

SCA Årsredovisning 1999 SCA Årsredovisning 1999 Ett växande företag Innehåll Koncernchefens kommentar 2 Affärsidé 5 Affärsstyrning och finansiella mål 6 SCA-aktien 10 Organisation, produkter och marknader 12 Verksamheten 1999

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate Årsredovisning 2000 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership Innehåll TietoEnator under 2005 2 Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer