Året i sammandrag Koncernpresentation Mission, vision och värderingar Strategi Till aktieägarna Företagsetik...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik..."

Transkript

1

2 Innehåll Året i sammandrag Koncernpresentation Mission, vision och värderingar Strategi Till aktieägarna Företagsetik Journalpapper Tidningspapper Finpapper Förpackningskartong Träprodukter Human resources Styrelse Ledningsgrupp Koncernstruktur Stora Enso i världen Aktier och aktieägare Information till aktieägarna Stora Enso 2001 är en översättning från den engelska originaltexten. Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av tror, förväntar och förutser eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

3 Året i sammandrag Skapar värde trots svåra marknadsförhållanden Resultatet var tillfredsställande trots den vikande efterfrågan på papper och trots fallande priser. Produktionen anpassades till efterfrågan för att undvika överlager. Produktionsneddragningarna till följd av svag efterfrågan uppgick till ton, cirka 10 % av koncernens totala kapacitet. Nyckeltalen låg i linje med målen Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive engångsposter, var 10,8 %, jämfört med koncernmålet 13 % över en konjunkturcykel. Skuldsättningsgraden var 0,53, betydligt under målet 0,8. Investeringarna uppgick till 857,1 MEUR, vilket är mindre än avskrivningarna och därmed i enlighet med koncernens mål. Synergierna från förvärvet av Consolidated Papers, Inc. uppgick till 66 MUSD (74 MEUR). Detta var cirka 25 % mindre än beräknat, till följd av de försämrade marknadsvillkoren som kraftigt begränsade de produktivitetsrelaterade synergivinsterna. En utdelning om 0,45 EUR. Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på 0,45 EUR per aktie, vilket motsvarar 48 % av resultatet. Omstruktureringar och produktivitetsförbättringar Produktivitetsförbättringarna fortsatte i form av synergier från samgåendet, benchmarking och best practice. De huvudsakliga investeringsbesluten gällde byggande av en produktionslinje för tidningspapper i Langer-brugge i Belgien som en del av omstruktureringsprogrammet inom tidnings- och journalpappersverksamheten, och strategiska ombyggnader vid bruken i Uleåborg, Uetersen and Imatra för att förbättra kvaliteten, höja produktiviteten och förbättra det finansiella resultatet. Nyckeltal Nettoomsättning, MEUR , ,8 Rörelseresultat, MEUR 2 371, ,9 exkl engångsposter, MEUR 1 925, ,2 % av omsättning 14,8 11,1 Resultat före skatt och minoritetsintressen, MEUR 2 099, ,0 exkl engångsposter, MEUR 1 653, ,3 Årets resultat, MEUR 1 435,0 926,3 Investeringar i anläggningar, MEUR 769,3 857,1 Räntebärande nettoskuld, MEUR 5 182, ,9 Sysselsatt kapital, MEUR , ,1 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 20,7 10,7 exkl engångsposter, % 16,8 10,8 Avkastning på eget kapital (ROE), % 19,5 10, Skuldsättningsgrad 0,59 0,53 Resultat per aktie, EUR 1,77 1,03 exkl engångsposter, EUR 1,32 0,94 Kassamässigt resultat per aktie, EUR 3,16 2,43 exkl engångsposter, EUR 2,61 2,34 Eget kapital per aktie, EUR 9,41 10,03 Utdelning per aktie, EUR 0,45 0,45* Utdelningens andel av resultatet, % Börsvärde, MEUR, 31 dec Leveranser av papper och kartong, tusen ton , ,0 Leveranser av träprodukter, tusen m , ,0 Medeltal anställda *) Föreslagen utdelning STORA ENSO

4 Globalt Lokalt Ansvarsfullt Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Koncernens omsättning under 2001 uppgick till 13,5 miljarder EUR, och produktionskapaciteten uppgick till cirka 15 miljoner ton papper och kartong per år. Koncernen har cirka anställda i mer än 40 länder. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, New York och Stockholm. Stora Enso säljer huvuddelen av sin produktion till andra företag. Bland kunderna finns större och mindre förlag, tryckerier och grossister, samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag i hela världen. Produktionen sker på tre kontinenter, men Europa och Nordamerika är koncernens huvudmarknader. Tack vare global närvaro kan kunder betjänas lokalt. Stora Ensos moderna produktionsenheter och goda integration mellan råmaterial, energi och effektiva processer säkerställer kontinuiteten i produktionen. Genom sin policy för miljöarbete och omvärldshänsyn förbinder sig koncernen att utveckla verksamheten mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet fastställdes Stora Ensos företagsetiska principer som ett konkret komplement till koncernens policy och värderingar. Journalpapper PRODUKTER Obestruket superkalandrerat (SC), obestruket maskinglättat (MF), lättviktigt bestruket (LWC), mediumviktigt bestruket (MWC), tungviktigt bestruket (HWC) och maskinglättat bestruket (MFC) journalpapper samt tapetpapper. Används till tidskrifter, reklamtryck, kataloger och direktreklam. MARKNADSPOSITION Världens näst största tillverkare av journalpapper, den näst största i Europa Marknadsandel: cirka 21 % i Europa och 17 % globalt Huvudmarknader: Europa (55 % av omsättningen) och Nordamerika (43 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 4,6 miljoner ton KAPACITET Nordamerika % Tyskland % Finland % Frankrike % Sverige % Belgien % Tidningspapper PRODUKTER Standard och specialkvaliteter av tidningspapper, exempelvis förbättrat tidningspapper, katalogpapper och bokpapper. Används till tidningar, tidningsbilagor, flygblad, telefonkataloger, inbundna böcker och pocketböcker. MARKNADSPOSITION Världens fjärde största tillverkare av tidningspapper, standard och specialkvaliteter, den största tillverkaren i Europa Marknadsandel: 24 % i Europa och 7 % globalt Huvudmarknader: Europa (88 % av omsättningen) och Nordamerika (6 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,3 miljoner ton KAPACITET Sverige % Finland % Tyskland % Nordamerika... 6 % Belgien % 2 STORA ENSO 2001

5 Finpapper PRODUKTER Bestruket finpapper (grafiskt papper) och obestruket finpapper (kontorspapper). Används för tryckning av dokument, reklamtryck och kvalitetsböcker. MARKNADSPOSITION Världens näst största tillverkare av grafiskt papper, tredje största i Europa Världens sjätte största tillverkare av kontorspapper, näst största i Europa Marknadsandel för grafiskt papper: 12 % i Europa och 10 % globalt Marknadsandel för kontorspapper: 14 % i Europa och 3 % globalt Huvudmarknader: Europa (54 % av omsättningen) och Nordamerika (30 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,8 miljoner ton KAPACITET Finland % Sverige % Nordamerika % Tyskland % Nederländerna.. 5 % Kina % Förpackningskartong PRODUKTER Vätskekartong, bägarkartong (cupstock), cartonboard, containerboard (wellråvara), wellpappförpackningar, hylskartong, hylsor, laminatpapper, tekniska papper, flexibla förpackningar och etikettpapper. MARKNADSPOSITION En av världens ledande tillverkare av konsumentförpackningskartong och specialpapper Huvudmarknader: Europa (77 % av omsättningen), Asien (7 % av omsättningen) och Nordamerika (4 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,5 miljoner ton förpackningskartong och -papper, ton wellpappförpackningar, ton hylsor KAPACITET Finland % Sverige % Tyskland % Övriga Europa.. 7 % Nordamerika... 6 % Vidareförädling Hylsor tillverkas i Kina, Finland, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige, UK och USA Wellpappförpackningar tillverkas i Estland, Finland, Ungern, Lettland, Litauen, Ryssland och Sverige Träprodukter PRODUKTER Sågade trävaror och vidareförädlade träprodukter. Används i byggnads-, snickeri- och möbelindustrin. MARKNADSPOSITION Världens tredje största tillverkare av sågade barrträprodukter, störst i Europa Huvudmarknader: Europa (61 % av omsättningen), Asien (23 % av omsättningen) och Nordamerika (6 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet av sågade trävaror 5,8 miljoner m 3 och vidareförädlade produkter 2,2 miljoner m 3 KAPACITET Finland % Österrike % Sverige % Tjeckien % Estland % Vidareförädling Vidareförädlingsenheter i Österrike, Tjeckien, Estland, Finland, Tyskland, Nederländerna och Sverige STORA ENSO

6 Mission Vi bidrar till kommunikation och välstånd genom att använda förnyelsebara fibrer till papper, förpackningsmaterial och förädlade träprodukter. Vision Vi skall vara det ledande skogsindustriföretaget i världen - Vi tar täten i utvecklingen av skogsindustrin - Kunderna väljer oss för de mervärden vi skapar - Vi skapar värde för våra investerare - Vi är stolta över att arbeta för Stora Enso - Vi är en attraktiv partner för våra leverantörer Värderingar Kunden i fokus Vi är våra kunders förstahandsval Resultatorientering Vi åstadkommer resultat Ansvar Vi lever upp till principer om uthållig utveckling i all verksamhet Människan i centrum Motiverade medarbetare skapar framgång Framtidsinriktning Vi tar första steget 4 STORA ENSO 2001

7 Framgång bestäms av lönsamhet och förmågan att skapa mervärde Stora Enso leds och drivs som ett industriföretag. Koncernens kärnverksamhet finns inom affärsområdena grafiskt papper och kontorspapper, förpackningskartong samt träprodukter. Gemensamma synergier finns i virkesförsörjning, massatillverkning, papperstillverkning och teknisk kunnande inom området bestrykning, med stöd av ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete. Stora Ensos strategi grundar sig på företagets mission, vision och värderingar, och syftar till att öka aktieägarvärdet genom lönsam tillväxt. Principerna i strategin är att öka avkastningen på befintligt kapital, att välja lönsamma investeringar med en avkastning som är högre än kostnaden för kapital och att säkerställa ett positivt kassaflöde. Koncernen ska ha en tillväxt som överstiger marknadstillväxten och som är i paritet med de främsta konkurrenternas. Tillväxten kommer främst att ske genom samgåenden och förvärv. Målet för avkastning på sysselsatt kapital är 13 % över en konjunkturcykel, vilket ska jämföras med nuvarande genomsnittlig kapital före skatt på 10 %. Skuldsättningsgraden ska vara högst 0,8, men kan tillåtas stiga tillfälligt till 1,0 1,2 för att finansiera större strategiska förvärv förutsatt att det finns en tydlig väg tillbaka till den lägre nivån. Förvärv bör påverka resultatet positivt. Utdelningspolicyn är att dela ut i genomsnitt en tredjedel av resultatet till aktieägarna. Ökad lönsamhet genom tillväxt och omstrukturering av tillgångar Målet är att aktivt delta i den konsolideringsprocess som pågår inom skogsindustrin för att åstadkomma en mer stabil branschstruktur, vilket i sin tur ger ökad lönsamhet. Stora Enso undersöker fortlöpande möjligheterna till expansion inom befintliga eller nya geografiska områden. Eventuella möjligheter vägs dock alltid mot den tillkommande risken, avkastningspotentialen och den strategiska lämpligheten. I Europa finns fortfarande utrymme för samgåenden och förvärv, även om en hög marknadsandel, särskilt för journalpapper, tidningspapper och konsumentförpackningkartong, är en begränsande faktor. Nordamerika är ett viktigt tillväxtområde, men för närvarande svårt att åstadkomma med hänsyn till den höga marknadsvärderingen. Asien är en intressant marknad tack vare den snabba BNP-tillväxten och därmed ökande efterfrågan på papper. Stora Enso följer noga den pågående omstruktureringen av den lokala skogsindustrin. STORA ENSO

8 Investeringspolicyn fokuserar på kärnverksamheter och enheter med långsiktig lönsamhet. Tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten eller som ger dålig avkastning avyttras, drivs med maximalt kassaflöde eller läggs ned. Stora Ensos storlek gör det lättare att bygga nya produktionslinjer och samtidigt stänga omoderna anläggningar. På så sätt är det möjligt att omstrukturera tillgångarna och förbättra effektiviteten utan att störa jämvikten på marknaden. Investeringarna bör inte överstiga avskrivningarna. Vid sidan om de egna satsningarna på att nå ökad tillväxt och effektivitet är Stora Ensos verksamhet och lönsamhet beroende av läget i världskonjunkturen, särskilt vad gäller annonsvolymer och emballagebehovet, särskilt för dagligvaror, samt utvecklingen inom byggindustrin. Reklam och byggande har ett starkt samband med den globala ekonomiska utvecklingen, medan efterfrågan på emballage kan sägas vara mindre cyklisk. Trots den påverkan som fortlöpande interna effektivitetsprogram har på lönsamheten, kommer den alltid att påverkas av externa faktorer där företaget har litet inflytande, till exempel priset på råvaror och produkter samt valutafluktuationer. Konkurrenskraftiga fibrer från hållbara råvarukällor Konkurrenskraftig fiberråvara är en avgörande faktor i Stora Ensos strategi. Målet är att ha tillgång till de mest konkurrenskraftiga fiberleveranserna från källor som är socialt och miljömässigt sunda. Sågverksrörelsen spelar en avgörande roll för koncernens möjligheter att erhålla konkurrenskraftiga fiberleveranser. Andelen returfiber ska ökas. Tillverkningen vid det nya tidningspapperslinjen i Langerbrugge ska till exempel baseras på returpapper. I och med denna investering kommer koncernens användning av returfiber att uppgå till 2,8 miljoner ton. I Nordamerika kommer den interna integreringen i massatillverkningen att utökas. Utöver norra hemisfärens traditionella långa och korta fibrer är Stora Enso involverat i produktion av korta fibrer på snabbväxande odlingar på södra halvklotet. Som planerat kommer beslut att fattas om massaprojektet Veracel i Brasilien under Effektiv organisation ger förstklassig verksamhet Enligt Stora Ensos ledningsmodell, Excellence 2005 (Total Quality Management), arbetar alla enheter med att kontinuerligt förbättra sin verksamhet, konkurrenskraft och finansiella resultat genom systematisk utvärdering och förbättring av verksamheten inom ramen för Performance Excellence Criteria. Benchmarking används för att sprida "best practice" och för att överföra kunskap fick Stora Ensos bruk i Uleåborg motta Finlands nationella kvalitetspris var det koncernens helägda dotterbolag Laminating Papers Oy som vann, och 1998 var det Stora Ensos bruk i Veitsiluoto. TQM-programmet har lett till en klar förbättring av lönsamheten och stärkt de gemensamma värderingarna. Stora Enso har en stor intern forsknings- och utvecklingsavdelning för att skapa mervärde för kunderna. FoU styrs av marknaden och är en integrerad del av Stora Ensos verksamhet. Avsikten är att förbättra befintliga produkter och produktionsprocesser, samt att utveckla nya produkter som bidrar till kundernas värdeskapande och produktutveckling uppgick koncernens kostnader för forskning och utveckling till 92,3 MEUR, vilket motsvarar 0,7 % av försäljningen. I framtiden kommer arbetet att inriktas på att utveckla bestrukna och laminerade produkter för emballering och servering av drycker och livsmedel och för det snabbt växande behovet av digital tryckning och kopiering. För att kunna vara en effektiv leverantör säljer Stora Enso det mesta av allt tillverkat papper via det egna globala försäljnings- och marknadsnätverket. Nätverket finns representerat på alla kontinenter, och består av mer än 30 försäljningsbolag med ytterligare nära 30 lokala säljkontor och ett värlsdomspännande nätverk av agenter. Även träprodukter säljs genom egna försäljningkanaler. Stora Enso bedriver också grossistverksamhet via det helägda dotterbolaget Papyrus. Papyrus har en ledande ställning i de nordiska länderna och 6 STORA ENSO 2001

9 Baltikum, med en genomsnittlig marknadsandel på omkring 40 %. Papyrus är även verksamt på ytterligare tretton europeiska marknader. I dag sker 13 % av Papyrus försäljning via Internet, vilket gör dem till en ledande aktör i fråga om e-handel i grossistledet. I syfte att utveckla Stora Ensos interna struktur har massadivisionen avvecklats och massabruken har överförts till divisionerna för papper och kartong, vilket ökar det interna utnyttjandet i fråga om massaanvändning. Ett kunskapscenter för pappersmassa har inrättats för att stärka konkurrenskraften och stödja och utveckla det tekniska kunnandet. Den kommersiella anskaffningen och försäljningen av massa från och till externa källor har samlats till divisionen för finpapper. Koncernens energifrågor hanteras i dag av enheten för energitjänster inom tidningspappersdivisionen. Ledande producent i Nordamerika I och med förvärvet av Consolidated Papers, Inc. i september 2000 är nu Stora Ensos integration i Nordamerika fullbordad. Ledningen för den nordamerikanska verksamheten är på plats och organisationens bemanningsstruktur har analyserats och rationaliserats för att förbättra produktiviteten, kvaliteten och effektiviteten. Marknads- och försäljningsorganisationen har integrerats och gjorts enhetlig och representerar nu Stora Enso på viktiga marknader över hela kontinenten. I augusti 2001 lanserade Stora Enso North America en ny, kundorienterad serie bestrukna tryckpapper i finpapperssegmentet som stärker tidigare märken och tillför nya optiska och papperskvalitetsmässiga egenskaper. Den nya serien har fått ett bra mottagande av kunderna. Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nordamerika har genomfört benchmarking-studier tillsammans med företagets motsvarande anläggningar i övriga delar av världen och utbytt information om best practice. Stora Ensos TQM-system Excellence 2005 är nu på plats och stora framsteg har gjorts inom alla delar av divisionen. Tack vare de vinster som har uppnåtts har organisationen en bra grund för ytterligare tillväxt i Nordamerika. Synergierna för 2001 uppgick till 66 MUSD. Detta är mindre än de ursprungligen beräknade 90 MUSD, beroende på försämrade marknadsvillkor som kraftigt begränsade de produktivitetsrelaterade synergivinsterna. Det är fullt möjligt att nå synergimålet på 110 MUSD för 2002, men det förutsätter att marknadsvillkoren i Nordamerika förbättras kraftigt. För att befästa sin position kommer Stora Enso under 2002 att intensifiera arbetet med att stärka företagsnamnet bland kunder och aktieägare i Nordamerika. Insatserna kommer att inriktas på att öka marknadsandelen, förbättra utnyttjandet av tillgångarna och en försiktig men fokuserad tillväxt som ökar värdet av investeringen i Nordamerika. Varumärken för att öka värdet Stora Ensos mål är att bygga upp ett koncernövergripande varumärke som omfattar alla tidigare varumärken. En stark företagsidentitet differentierar företaget genom att föra fram dess vision, mission och värderingar. Värderingarna bakom identiteten kommer till uttryck i företagets dagliga verksamhet. Stora Enso bedriver en global verksamhet som tar hänsyn till omgivningen och som tar ansvar lokalt i kontakterna med kunder, anställda och andra intressenter. STORA ENSO

10 Till aktieägarna Bästa aktieägare År 2001 har varit ett utmanande år för skogsindustrin. Den svaga efterfrågan hade nära samband med nedgången i världsekonomin, särskilt i Nordamerika, och med lagerminskningarna, som började under fjärde kvartalet Det är dock med tillfredsställelse vi kan rapportera att Stora Enso har uppnått ett acceptabelt finansiellt resultat. Det finansiella resultatet gynnades av olika synergiprogram som genomförts, och av de betydande produktionsneddragningar som vidtagits för att hålla produktionen i nivå med efterfrågan. Vi anser att Stora Ensos styrka kommer av en väl fungerande organisation, verksamhetsmässig effektivitet samt av synergieffekter. Under 2001 visade företaget att det kan skapa värden även i en recessionsperiod. Utdelningen på 0,45 EUR som styrelsen föreslår, ligger i linje med koncernens policy att dela ut en tredjedel av resultatet till aktieägarna under en konjunkturcykel kommer sannolikt att bli ytterligare ett utmanande år. Både efterfrågan och koncernens finansiella resultat beror av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Känsligheten på marknaden har dock ökat eftersom produktionsneddragningarna och lagerminskningarna har tömt lagren. Så snart efterfrågan ökar igen kommer vi att vara i en bra position att dra nytta av den fulla effekten av produktivitetssynergierna och av de interna utvecklingsprogram som genomförts de senaste åren. Förvärvet av Consolidated Papers Inc. i september 2000 har visat sig vara ett strategiskt viktigt beslut. En stark ledning är på plats och verksamheten har analyserats och rationaliserats för att förbättra produktivitet, kvalitet och effektivitet. Integrationen har varit mycket framgångsrik även om det finns betydande utrymme för finansiella förbättringar. Dessa torde dock uppnås när marknaden vänder upp och produktionen återgår till normala nivåer formulerade Stora Enso sina företagsetiska principer. Detta var en milstolpe i vårt arbete med den värdeskapande processen. I en tid av tilltagande globalisering måste tillväxt och ansvarstagande gå hand i hand i affärsverksamheten. I dag sker nästan hela Stora Ensos produktion i Europa och Nordamerika. När verksamheten expanderar utanför de traditionella hemmamarknaderna ställs särskilda krav avseende integrationen av lokala kulturer, såväl i förvärvade bolag som i det omgivande samhället där etableringar sker. Vi avser att ta vårt ansvar varhelst vi bedriver verksamhet. Vi har fått goda omdömen i uthållighetsrelaterade frågor av utomstående bedömare. Stora Enso ingår i Dow Jones Sustainability Index sedan det startades 1999 och i FTSE 4 Good som startades sommaren Detta visar att utgångsläget för implementeringen av de företagsetiska principerna är gott. Det finns dock områden som kräver ett mer systematiskt tillvägagångssätt för att säkerställa kontinuerlig förbättring. Inom dessa områden förlitar vi oss på väletablerade ledningssystem, särskilt Excellence Stora Ensos årsredovisning för 2001 skiljer sig från de föregående. Den fokuserar visserligen fortfarande starkt på hur vi skapar värde för aktieägare, kunder och andra intressenter. Men budskapet presenteras på ett nytt sätt, med stark betoning på framtiden. Vi anser att kvartalsrapporterna redan har gett en god uppfattning om koncernens verksamhet under året. Vi har också velat skapa ett kompakt dokument, där intressenterna enkelt kan hitta den information de söker. 8 STORA ENSO 2001

11 Årsredovisningen är tryckt på olika papperskvaliteter, från bruk som alla är EMAS-registrerade. Avsikten är att visa vilka möjligheter som olika papperstyper erbjuder för att förmedla ett budskap. Vi har tillämpat vår filosofi om globalt tänkande och lokal tillverkning överallt där det varit möjligt. För första gången är alla tre delarna av årsredovisningen också producerade i en interaktiv webbversion. Vi kommer fortsätta att utveckla Stora Enso på grundval av den effektiva struktur vi byggt upp. Vår ambition är att vara den ledande aktören i skogsindustrin och att fortsätta skapa värde såväl för våra aktieägare och kunder som för våra anställda. Helsingfors den 30 januari 2002 Jukka Härmälä Koncernchef Claes Dahlbäck Styrelseordförande STORA ENSO

12 Företagsetik FÖRETAGETS OMVÄRLDSHÄNSYN EKONOMI MILJÖ MÄNNISKOR ANSVARSFULL VERKSAMHET Ekonomi- och miljöprestanda mäts och rapporteras kontinuerligt. Samma rutiner skapas nu för det sociala och socio-ekonomiska området. 10 STORA ENSO 2001

13 Värdeskapande och ansvar går hand i hand I en tid av intensifierad globalisering måste tillväxt och ansvarstagande gå hand i hand i affärsverksamheter där Stora Enso har en uttalad strategi för tillväxt. Det är ett av skälen till att koncernen beslutat utarbeta företagsetiska principer och att skapa de nödvändiga övervakningssystemen. Det finns ett starkt samband mellan ansvarsfullt företagande och lönsamhet. Stora Ensos mål är uthållig lönsamhet och värdeskapande genom förstklassig affärsmässighet. För Stora Ensos del inbegriper förstklassig affärsmässighet: finansiell, miljömässig och social uthållighet. Stora Enso har också beslutat ansluta sig till FN:s Global Compact-initiativ och dess nio principer. Global Compact lanserades 2000 av FN:s generalsekreterare Kofi Annan, som uppmanade världens företagsledare att hjälpa till att göra globaliseringen till något som gynnar alla människor i världen. Koncernens företagsetiska principer utgår från företagets mission, vision och värderingar. De omsätter de samhälleliga aspekterna av Stora Ensos policy för miljöarbete och omvärldshänsyn i mer konkret form, i överensstämmelse med företagets riktlinjer. Principerna grundas på internationellt accepterade dokument, såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILO-konventionerna (International Labour Organisation). STORA ENSO

14 Stora Ensos företagsetiska principer 1. Affärsetik Samverkan mellan Stora Enso och dess intressenter ska vara fördomsfri, rättvis och baserad på lika villkor. Metoder som kan betraktas som mutor, olagliga provisioner, prisuppgörelser och liknande är förbjudna. Anställda ska undvika intressekonflikter mellan sin privata ekonomiska verksamhet och koncernens affärsverksamhet. Alla Stora Ensos affärstransaktioner ska återges korrekt och rättvisande i koncernens bokföring. 2. Kommunikation Vår kommunikation baseras på trovärdighet, ansvarstagande, förebyggande och aktiv samverkan. Detta gäller utan åtskillnad för alla intressenter. Vi främjar en öppen dialog. 3. Samhällsengagemang Vi tar ansvar i de samhällen där vi är verksamma genom riktade partnerskap på lokal, nationell och global nivå. Vi uppmuntrar våra anställda att engagera sig i lokal samhällsverksamhet. 4. Personalminskning Alla nödvändiga personalminskningar genomförs med respekt för individen och med berättigad lyhördhet för de anställdas behov. 12 STORA ENSO 2001

15 5. Mänskliga rättigheter Arbetsförhållanden Våra anställda har rätt till säkra och hälsosamma arbetsplatser. Ingen medarbetare får utsättas för något slag av fysiska, psykiska eller sexuella trakasserier, straff eller skymfningar. Mångfald Vi anser att mångfald är en styrka. Diskriminering av en anställd på grund av ras, etnisk bakgrund, kön, handikapp, sexuell läggning, religion, politisk uppfattning, föräldraskap, socialt ursprung eller liknande är förbjuden. Föreningsfrihet Anställda har rätt att organisera sig och ansluta sig till organisationer samt att förhandla kollektivt, om de så önskar. Fritt val av anställning Alla former av påtvingat arbete är förbjudet. Barnarbete Användning av barnarbetare tillåts inte. Minimiåldern för anställning ska vara i enlighet med ILO-konventionen (14 eller 15 år) eller högre om lokal lagstiftning så anger. Anställning av unga personer ska inte äventyra deras utbildning och utveckling. Ersättning Lön ska betalas direkt till de anställda. De anställda ska ha minst lagstadgad minimilön eller den lön som bestämts i tillämpligt kollektivavtal. Arbetstid Arbetstiden får vara högst 48 timmar och övertiden högst 12 timmar per vecka i genomsnitt över ett år, om inte annat bestäms i lokala lagar eller tillämpligt kollektivavtal. STORA ENSO

16 Kontinuerlig förändring ger nya möjligheter Ofta har samhällen växt upp omkring skogsindustriföretag. Dessa samhällen har varit beroende av bruket, inte bara som arbetsgivare, utan också för många sociala funktioner. Samhällena har emellertid utvecklats och den offentliga sektorn har övertagit den sociala servicen. Skogsindustrin har gått från att vara en arbetsintensiv till en kapitalintensiv verksamhet. En bransch som tidigare karaktäriserades av många små bruk, domineras i dag av storskaliga produktionsanläggningar, som levererar på världsmarknaden. I denna omställningsprocess har vissa samhällen gynnats och andra missgynnats. Strukturförändringar kan även innebära negativa konsekvenser för den enskilde, vilket ställer krav på ansvarstagande från företagsledningen. Stora Ensos viktigaste intressenter i dag är kunder, anställda, investerare, partners och samhället i stort - både det civila och offentliga. Stora Enso arbetar huvudsakligen med andra företag som kunder. Kundernas storlek varierar från mindre privatägda företag som köper några ton av en produkt till multinationella företag som köper hundratusentals ton per år. Många leverantörer i branschen är multinationella, börsnoterade företag. Vissa arbetar redan med att utveckla och redovisa sitt samhällsengagemang. Stora Enso får därigenom möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet på området. Inom virkesförsörjningen är situationen annorlunda eftersom leverantörerna ofta är privata skogsägare. En utmaning i det sammanhanget är att hitta en balans mellan lokala socio-ekonomiska konsekvenser och miljöhänsyn. I dag sker merparten av Stora Ensos produktion i Europa och Nordamerika. När verksamheten expanderar utanför de traditionella hemmamarknaderna ställs särskilda krav avseende integrationen av lokala kulturer, såväl i förvärvade bolag som i det omgivande samhället där etableringar sker. 14 STORA ENSO 2001

17 Början på en lång väg Det är av avgörande betydelse att de företagsetiska principerna är fast förankrade i det dagliga arbetet. Av den anledningen håller principerna nu på att införlivas i ledningssystemen. Stora Ensos system för kvalitetsstyrning, Excellence 2005, är särskilt viktigt i detta sammanhang. Koncernen har ett antal interna ledarutvecklingssprogram som nu också omfattar diskussioner och praktisk övning kring de företagsetiska principerna. Genom att tillämpa systemtänkande i arbetet med de företagsetiska principerna tvingas vi ompröva våra nuvarande prestationer och handlingar i förhållande till principerna. Tre arbetsgrupper har kartlagt behovet av riktlinjer och utbildning. De har också analyserat interna och externa fallstudier, med hänsyn till vad som utmärker en framgångsrik verksamhet och vad som innebär risker för misslyckande. Att övervaka och rapportera resultaten inom de sociala och ekonomiska områdena kräver långsiktighet och att många metodologiska frågor löses. På vissa områden kan kvalitativa data kanske till och med ge en sannare bild än vad siffror gör. Ett antal indikatorer har fastställts för att möjliggöra övervakning och rapportering. De första fem indikatorerna belyser arbetsförhållanden, mångfald, kommunikation och social och ekonomisk påverkan. Inom Stora Enso har dessa principer i huvudsak efterlevts intuitivt såväl i praktisk handling som i utbildningar. Det kommer dock att ta viss tid innan de företagsetiska principerna blir en integrerad del i all verksamhet. Stora Ensos styrelse och företagsledning har uttalat sitt starka engagemang i denna process, men det kommer att krävas ansträngningar från alla medarbetare i koncernen för att säkerställa att förbättrade rutiner implementeras. STORA ENSO

18 Journal- papper Visionen är att vara den leverantör av journalpapper, som kunderna föredrar. Strategin är att växa genom optimering av befintliga tillgångar och genom förvärv. Fortlöpande ansträngningar kommer att göras för att ytterligare förbättra effektiviteten och konkurrenskraften genom omstruktureringar. Tillväxten ska främst ske i Europa och Nordamerika. Kontinuerlig förbättring Huvudmålet är att kontinuerligt förbättra effektiviteten och resultatet. Genom införandet av best practice har portfölj- och kvalitetsoptimering skett. Tillverkning av färre kvaliteter ger större effektivitet och därmed kostnadsbesparingar. Lokal produktion ger lägre logistikkostnader. Stora Enso är Europas näst största leverantör av journalpapper. Genom ombyggnaden av pappersmaskin 3 i Langerbrugge, Belgien, till produktion av SC-papper ökar produktionskapaciteten med ton och konkurrenskraften stärks. I Nordamerika har Stora Enso ett gott rykte. Det framgår inte minst av att efterfrågan på offset-papper från Port 16 STORA ENSO 2001

19 Hawkesbury ökat med 5 %. Koncernen är marknadsledande i Nordamerika avseende SC-papper, och den tredje största leverantören av bestruket journalpapper. Koncernen avser att befästa den positionen ytterligare. Varumärken Det blir allt viktigare att kunna särskilja produkter genom varumärken. Mervärde kan skapas genom att bygga upp relationer med kunderna och hjälpa dem att hitta produkter som motsvarar deras individuella behov. Elektroniska nätverk håller på att skapas för att säkerställa en hög kundservicenivå. Stora Enso stödjer kunder som arbetar med tryckning genom att erbjuda samarbete och expertkunskap. Gradvis stigande efterfrågan Efterfrågan på journalpapper gick ned under 2001 beroende på den ekonomiska avmattningen och därav minskande annonsvolymer. Marknadsbalansen hotas av överkapacitet, särskilt vad gäller bestruket papper. Efterfrågan väntas förbli oförändrad och uppgången långsam. En efterfrågeökning kan komma under andra halvåret 2002 och är beroende av den allmänna konjunkturutvecklingen. På längre sikt ökar efterfrågan på journalpapper och nya marknader tillkommer. Under den senaste femårsperioden har den globala, genomsnittliga marknadstillväxten för bestruket journalpapper varit 5,5 % och för SC-papper 6,7 %. Den snabba maskinen i Kanada. Produktionslinjen för SC-papper i Port Hawkesbury, Kanada, som startades 1998 är ett exempel på hur flera års hårt arbete, samarbete och insatser från de anställda slutligen burit frukt. I dag är linjen i världsklass, och producerar SC-papper av yppersta kvalitet för den nordamerikanska marknaden. % av Nyckeltal* totalt Nettoomsättning, MEUR 2 156, , ,0 24,0 Rörelseresultat, MEUR 328,4 399,4 346,9 21,1 % av omsättning 15,2 14,2 10,1 Operativt kapital, MEUR 1 958, , ,0 24,0 Avkastning på operativt kapital, % 15,8 15,5 10,1 Investeringar, MEUR 119,0 115,1 148,5 17,3 Medeltal anställda ,7 Produktionsneddragningar, ton N/A N/A *exklusive goodwill Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton SC LWC, MWC, HWC, MFC Tapetpapper Totalt STORA ENSO

20 Tidningspapper Visionen är att vara den leverantör som kunderna föredrar. Detta ska uppnås genom förbättring av både produktkvaliteten och kundservicen. Viktiga strategiska frågor när det gäller framtida konkurrenskraft är långsiktig omstrukturering av tillgångar och produktivitetsförbättringar. Fokusering på kundtillfredsställelse Ytterligare förbättringar ska åstadkommas bland annat genom ökad kundservice. Ett internt projekt har startats med inriktning på alla former av kundrelationer. Det breda tryckpapperssortimentet erbjuder unika möjligheter att ta hand om kundens alla önskemål. Produktiviteten förbättras ständigt tack vare global benchmarking och fokusering på bruken. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att optimera logistikstyrningen i nära samarbete med kunderna. Stödja användningen av returpapper Det är viktigt att ha en sund fiberstrategi. Avsikten är att öka andelen returpapper i standard tidningspapper. Nyfiber används huvudsakligen för förbättrat tidningspapper och i andra specialkvaliteter där det ger ett mervärde. Målet är att skapa den optimala mixen av råvara och produkter liksom miljömässigt hållbara lösningar. Redan i dag är Stora Enso en av de största användarna av avsvärtad returmassa i Europa. Den tidningspappersmaskin som ska byggas i Langerbrugge, Belgien, bidrar till att ytterligare öka användningen av returfiber inom koncernen. Genom att använda 100 % returfiber och avancerade maskiner som utnyttjar den senaste tekniken kommer företaget att öka sin konkurrenskraft. Maskinen tas i drift i juni 2003 och kommer att höja kvaliteten på koncernens samlade tillgångar, eftersom två äldre maskiner då permanent tas ur drift. 18 STORA ENSO 2001

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE

STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE I fokus Utdelning och ordinarie bolagsstämma Investor Relations-kontakter Betalning av utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Bokslut ÅRSREDOVISNING CORPORATE GOVERNANCE AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Bokslut ÅRSREDOVISNING CORPORATE GOVERNANCE AKTIER OCH AKTIEÄGARE Bokslut ÅRSREDOVISNING CORPORATE GOVERNANCE AKTIER OCH AKTIEÄGARE Kontakter Kari Vainio Executive Vice President, Corporate Communications Tel +44 20 7016 3140 Fax +44 20 7016 3208 Postadress: Stora Enso

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper 4 2 D I V I S I O N P R O C E S S A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper P R O C Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster för

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

1 januari. Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR

1 januari. Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR Delå rsrapport 1 januari 2001 30 juni Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR (föregående kvartal: 0,31) Nettoomsättningen var 3 388,4 MEUR, vilket är 248,6 MEUR lägre

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

klarsynthet för en ljus framtid årsredovisning 2008

klarsynthet för en ljus framtid årsredovisning 2008 klarsynthet för en ljus framtid årsredovisning 2008 vårt löfte vårt företag vår planet våra medarbetare vår verksamhet Introduktion 2 Affärsområden i korthet 4 Meddelande till aktieägare 6 Newsprint and

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer