STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE"

Transkript

1 STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE

2 I fokus Utdelning och ordinarie bolagsstämma Investor Relations-kontakter Betalning av utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie skall betalas för den redovisningsperiod som slutar den 31 december Utdelning avseende VPC-registrerade aktier utbetalas i svenska kronor genom VPC. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis utbetalas i US-dollar genom Citibank. Utdelningspolitik Strävan efter en stabil utdelning kopplad till det långsiktiga resultatet En tredjedel av nettoresultatet över en konjunkturcykel Ordinarie bolagsstämma Stora Enso Oyj håller ordinarie bolagsstämma torsdagen den 20 mars 2003 kl (finsk tid) i Finlandia-huset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors, Finland. Keith B Russell Senior Vice President, Investor Relations Tel Fax Stora Enso International Office, 9 South Street, London W1K 2XA, UK Ulla Paajanen-Sainio Vice President, Investor Relations och Finansiell information Tel Fax Stora Enso Oyj, Box 309, FIN Helsingfors, Finland Scott A. Deitz Vice President, Investor Relations, Nordamerika Tel Fax Stora Enso North America, P.O. Box 8050, Wisconsin Rapids, WI , USA

3 INNEHÅLL ÅRET I SAMMANDRAG 3 Nyckeltal 2002 exklusive engångsposter: Rörelseresultat 926,5 MEUR, 7,2 % av omsättningen, och resultat före skatter och minoritetsintressen 734,9 MEUR. Vinst per aktie 0,57 EUR, jämfört med 0,94 EUR år STRATEGI Strategiskt mål: att öka bolagets värde genom lönsam tillväxt. Strategiska finansiella mål: ROCE 13 % över en konjunkturcykel, skuldsättningsgrad högst 0,8. Konkurrenskraften ökade genom programmet för omstrukturering av tillgångar för tryckpapper i Europa och vinstförbättringsplan i Nordamerika. 4 JOURNAL- PAPPER 10 Viktigaste investeringsbeslutet var att bygga en maskin för SC-papper i Kvarnsveden i Sverige som en del av ett program för omstrukturering av tillgångar som ska höja kvaliteten och den övergripande konkurrenskraften. FÖRPACKNINGS- KARTONG 16 Innovativa lösningar för förpackningssystem har utvecklats med kunder. TILL AKTIEÄGARNA 6 TIDNINGSPAPPER 12 Brukens lokalisering underlättar leveranser av färskfiber och returfiber från hållbara källor. TRÄPRODUKTER 18 Utökad produktion genom förvärv av Sylvester i Estland och sågverksinvesteringar i Ryssland. KONCERN- STRUKTUR 20 KONCERN- PRESENTATION Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. 8 FINPAPPER 14 Ett specialiseringsprogram för bruken effektiviserar produktionen och förbättrar produktiviteten för kontorspapper. STORA ENSO I VÄRLDEN Koncernen har tillverkning i nästan 20 länder och en global försäljningsoch marknadsorganisation. STYRELSE STORA ENSO

4 INNEHÅLL LEDNINGSGRUPP CORPORATE GOVERNANCE FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR 35 Företagets sociala ansvar utgör en del av Stora Ensos övergripande begrepp kring företagets ansvartagande, tillsammans med miljörelaterade och ekonomiska frågor. AKTIER OCH AKTIEÄGARE 29 R-aktien är noterad på börserna i Helsingfors, Stockholm och New York. I slutet av 2002 hade bolaget cirka registrerade aktieägare. Återköp av egna aktier fortsatte under INFORMATION FÖR AKTIEÄGARNA FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR 32 Tre nya medlemmar i ledningsgruppen. PERSONAL- ADMINISTRATION Stora Ensos personaladministration har som mål att skapa en koncernkultur som kan locka till sig, utveckla och behålla de bästa medarbetarna och motivera alla att göra sitt bästa. MÅNGFALD Ökad mångfald på arbetsplatsen är avgörande för att säkerställa långsiktig framgång. ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET AFFÄRS- PRINCIPER 42 Stora Ensos vision är att tillhöra toppskiktet och vara kvalitetsledande inom arbetshälsa och säkerhet i den globala skogsindustrin. 45 Enligt Stora Enso affärsprinciper får koncernens renommé och trovärdighet aldrig sättas på spel till följd av oetiskt uppträdande. KOMMUNIKATION 47 Stora Enso förser sina intressenter med information som är riktig, lämnad i rätt tid och baserad på fakta och är beslutet att föra en öppen dialog och ha ett omfattande samarbete med sina intressenter. WISE KVINNOR I STORA ENSO 40 SAMHÄLLS- ENGAGEMANG 48 INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF 34 Kvinnor på toppositioner inom Stora Enso trivs med sitt arbete, men menar att det krävs en attitydförändring om kvinnliga chefer ska få lika möjligheter i praktiken. Stora Ensos bruk har stor betydelse för de lokala bruksorterna. Så gott som samtliga bruk samarbetar med skolor och universitet. Vidare stöder många av bruken sina lokala bruksorter genom att stå för reningsverk och ånga till fjärvärme. Björn Hägglund menar att en hög ambitionsnivå vilket Stora Enso har på områden som affärsmässiga fördelar, resultat och företagets sociala ansvar kräver att alla strävar åt samma håll i hela organisationen. Läs mer i webbrapporten 2 STORA ENSO 2002

5 ÅRET I SAMMANDRAG Marknadssituationen förblev utmanande Nyckeltal Journalpapper, Tidningspapper och Finpapper redovisade lägre rörelseresultat än 2001, i huvudsak beroende på lägre försäljningspriser, medan Förpackningskartong och Träprodukter ökade resultatet. Produktionen anpassades till efterfrågan för att undvika ökade lager. Pappersproduktionen minskades med ton, cirka 8 % av koncernens totala kapacitet. Stark balansräkning Skuldsättningsgraden var 0,37. Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exklusive engångsposter var 7,1 %. Investeringar i anläggningar uppgick till 878 MEUR, vilket är 70,5 % av avskrivningar Nettoomsättning, MEUR , ,6 Rörelseresultat, MEUR 1 486,9-151,6 exklusive engångsposter, MEUR 1 495,2 926,5 % av omsättning 11,1 7,2 Resultat före skatt och minoritetsintressen, MEUR 1 223,0-343,2 exklusive engångsposter, MEUR 1 231,3 734,9 Årets resultat, MEUR 926,3-222,2 Investeringar i anläggningar, MEUR 857,1 877,6 Rätenbärande nettoskuld, MEUR 4 819, ,1 Sysselsatt kapital, MEUR , ,4 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 10,7-1,6 exklusive engångsposter, % 10,8 7,1 Avkastning på eget kapital (ROE), % 10,4-3, Skuldsättningsgrad 0,53 0,37 Resultat per aktie, EUR 1,03-0,25 exklusive engångsposter, EUR 0,94 0,57 Kassamässigt resultat per aktie, EUR 2,43 2,49 exklusive engångsposter, EUR 2,34 1,97 Eget kapital per aktie, EUR 10,03 9,36 Utdelning per aktie, EUR 0,45 0,45* Utdelningens andel av resultatet, % Börsvärde, MEUR, 31 dec Leveranser av papper och kartong, ton Leveranser av träprodukter, m Medeltal anställda *) Styrelsens förslag till bolagsstämman För mer detaljerad information om resultatet 2002, se sidorna 35 och framåt i Bokslut MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR Mission Vision Värderingar Vi bidrar till kommunikation och välstånd genom att använda förnyelsebara fibrer till papper, förpackningsmaterial och förädlade träprodukter. Vi skall vara det ledande skogsindustriföretaget i världen Vi tar täten i utvecklingen av skogsindustrin Kunderna väljer oss för de mervärden vi skapar Vi skapar värde för våra investerare Vi är stolta över att arbeta för Stora Enso Vi är en attraktiv partner för våra leverantörer Kunden i fokus Vi är våra kunders förstahandsval Resultatorientering Vi åstadkommer resultat Ansvar Vi lever upp till principer om uthållig utveckling i all verksamhet Människan i centrum Motiverade medarbetare skapar framgång Framtidsinriktning Vi tar första steget STORA ENSO

6 STRATEGI Strategi grundad på mission, vision och värderingar Stora Ensos strategiska mål är att öka bolagets värde genom lönsam tillväxt. Särskilda kriterier har fastställts för fusions- och förvärvspolicyn. Koncernen vill vara kundernas förstahandsval och fokuserar konstant på att förbättra produkter, processer och service. Enhetlig industrikoncern Stora Enso leds och drivs som en industrikoncern, som drar fördel av synergier mellan divisionerna. Koncernens kärnverksamhet finns inom affärsområdena grafiskt papper och kontorspapper, tidningspapper, förpackningskartong samt träprodukter. Stora Ensos strategiska mål är att öka bolagets värde genom lönsam tillväxt, som ska uppnås genom produktionsresurser av världsklass och utomordentliga ledningsresurser, samt genom fusioner och förvärv. En omsättningsökning som överstiger marknadstillväxten, hög produktivitet och kostnadseffektivitet genererar stora vinstökningar. Förvärvspolicy baserad på särskilda kriterier Koncernen har fastställt särskilda kriterier för fusions- och förvärvspolicyn. En fusion eller ett förvärv ska uppfylla koncernens finansiella mål, fokusera på globala kärnprodukter, hålla koncernens tillgångar i den övre kvartilen, stärka marknadspositionen samt utnyttja omstruktureringspotentialen i tillgångarna, kundrelationerna och synergierna. Fusioner och förvärv genomförs disciplinerat och med tålamod. Stora Enso har identifierat tre sätt att öka sina tillgångar: Expansion av befintliga kärnprodukter på befintliga marknader som Europa och USA. Expansion av befintliga produkter på nya marknader som Asien, Sydamerika och Ryssland. Expansion till nya verksamhetsgrenar inom skogsindustrin eller närliggande näringar på befintliga marknader. Som en ansvarstagande aktör i branschen och i finansiella sammanhang strävar Stora Enso efter att trygga sina aktieägares ställning genom att uppfylla de strategiska finansiella målen. Målet är en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 13 % över en konjunkturcykel, vilket ska jämföras med nuvarande viktade genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) på 9,5 %. Skuldsättningsgraden ska vara högst 0,8. Kund- och investerarfokus Stora Enso strävar efter att bli kundernas förstahandsval. Koncernen tillhandahåller tjänster som främjar kundernas produktutveckling och höjer deras värdeskapande. Det sker också en kontinuerlig produktutveckling för att ytterligare förbättra befintliga produkter och produktionsprocesser liksom för att utveckla nya produkter. Målet är att uppnå en förstklassig och överlägsen verksamhet i ett uthålligt och socialt ansvarstagande skogsindustriföretag. Utdelningspolitiken ligger i linje med Stora Ensos betoning på att ge aktieägarna maximal avkastning. Bolaget förbinder sig att dela ut minst en tredjedel av nettovinsten över en konjunkturcykel. Stora Ensos mål är att utgöra en långsiktigt god investering för sina aktieägare. Fiberstrategi Stora Ensos fiberstrategi syftar till att säkra kostnadseffektiva, högkvalitativa råvaror till koncernens slutprodukter och till att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett socialt och miljömässigt uthålligt sätt. Den identifierar omständigheter som är avgörande för koncernens behov av fiberråvara, samt tillgängligheten och leveranserna av denna. De främsta råvarukällorna är virke, returpapper och inköpt massa. Viktiga element i fiberstrategin är den egna tillverkningen av massa och träprodukter. Stora Ensos varumärke symboliserar företagets identitet som en integrerad industrikoncern Stora Enso drivs som en sammanhållen industrikoncern baserat på ett starkt varumärke som återspeglar koncernens mission, vision och värderingar. Koncernens och de anställdas handlande främjar varumärket. Stora Enso är socialt ansvarstagande, globalt i sin verksamhet och lokalt i sitt åtagande gentemot kunder, anställda och andra intressenter, liksom i förhållande till de samhällen där verksamheten bedrivs. 4 STORA ENSO 2002

7 Strategi åtgärder 2002 Tillgång till nya fiberkällor Genom virkesresurser och egen massatillverkning säkerställer Stora Enso sin tillgång på olika fibertyper från flera källor. Under 2002 har koncernen vidtagit åtgärder för att implementera fiberstrategin, bland annat genom virkesleveranser från Baltikum och Ryssland inklusive Sylvesters sågverks- och virkesanskaffningsverksamhet i Estland samt planerna på att bygga sågverk i Ryssland. Samriskprojektet Veracel i Brasilien är ett annat bra exempel på hur Stora Enso implementerar sin fiberstrategi. Projektets syfte är att producera högkvalitativ eukalyptusfiber till låg kostnad som är idealisk för finpappersproduktion. Ansvarskännande omstrukturering av resurser Under 2002 inledde Stora Enso ett omfattande program för omstrukturering av tillgångar för att förbättra servicen till kunderna genom att tillhandahålla kostnadseffektiva, högkvalitativa skogsindustriprodukter och bra logistiska lösningar, som betjänar kunderna på bästa möjliga sätt. Syftet är att skapa tillgångar som kvalitetsmässigt ligger i den övre kvartilen. Samtidigt inser koncernen betydelsen av tillförlitliga leveranser. Programmet är långsiktigt och omfattar såväl nedläggning och avyttring av viss kapacitet som moderniseringar och investeringar i nya maskiner. Stora Enso har förbundit sig att genomföra omstruktureringsprogrammet av tillgångar på ett ansvarsfullt sätt så att investeringarna inte överskrider avskrivningarna över en konjunkturcykel. Avyttring av tillgångar utanför kärnverksamheten Stora Enso har fattat ett strategiskt beslut att frigöra kapital ur tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten för att därigenom finansiera tillväxten i densamma. Avyttringen av bruket i Mölndal samt de finska och nordamerikanska skogsinnehaven är bra exempel på hur strategin har tillämpats under Genom att avyttra tillgångar utanför kärnverksamheten skapar koncernen en starkare plattform för den fortsatta utvecklingen inom kärnområdena grafiskt papper och kontorspapper, tidningspapper, förpackningskartong och träprodukter. Försäljning, marknadsföring och FoU samordnas för att förbättra kundservicen Under 2002 genomfördes en enkät om kundtillfredsställelse som inneburit ett förbättrat kundfokus genom ett program för helhetssyn på kundrelationer. Projektet, som började i tre pappersdivisioner och som berör över 300 personer, fortsätter under Målet är att skapa och implementera en modell för hantering av kundrelationer med definierade arbetsprinciper. Projektet syftar till att förbättra lönsamheten, minska volatiliteten i volymer, förbättra leveranskedjan, övergå från att sälja produkter till att sälja lösningar, optimera utnyttjandet av hela produktmixen, sänka kostnaderna och öka den organiska tillväxten. Under 2002 uppgick koncernens forsknings- och utvecklingskostnader till 91,6 MEUR, vilket motsvarar 0,7 % av nettoomsättningen. Det viktigaste produktområdet för forskning och utveckling är konsumentförpackningar, där forskningen stödjer en innovationsbaserad tillväxtstrategi. Det nya InnoCentre en investering på 4 MEUR i en konverteringsmaskin i industriell skala för att testa såväl material som nya innovationer kommer att bli ett viktigt verktyg i utvecklingen av ny konverterings- och förpackningsteknik samt affärsmodeller. Ett nytt koncept för CD- och DVD-förpackningar har redan introducerats. Ett annat område i fokus är produktutveckling inom digitalt och annat dokumenttryck. Produktportföljen för olika tryckmetoder har vidareutvecklats och kompletterats. Nytillkomna produkter är Stora Enso Matt, New StellaPress och CosmoPrint. Huvudinriktningen vad gäller produktutveckling av tryckpapper har legat på ljushet, opacitet och ytjämnhet. Ständigt fokus på kvalitetsförbättringar Total Quality Management implementerades i nästan alla koncernens enheter under 2002 genom Excellence Koncernens enheter, från bruk och försäljningsbolag till serviceenheter och koncernstaber, utvärderar systematiskt sina starka sidor och förbättringsområden, vilket ska leda till förbättringar i verksamheten. Genom Excellence 2005 samordnas ledningsmodellerna i hela koncernen och en gemensam uppfattning skapas. Det är ett heltäckande sätt att närma sig affärsutveckling och kontinuerlig förbättring med utnyttjande av Performance Excellence-modeller, best practice, produktivitetsprogram och andra kvalitetsverktyg, liksom kundtillfredsställelse- och andra undersökningar i ett sammanhang. Resultatförbättringsprogram initierat i Nordamerika Ett resultatförbättringsprogram har initierats för verksamheten inom division Stora Enso North America för att förbättra lönsamhet och konkurrenskraft. Den nordamerikanska marknaden har varit svag sedan slutet av För att det bokförda värdet av de tillgångar som förvärvades det året ska överensstämma med nuvarande marknadsvärde har ledningen beslutat göra en engångsnedskrivning av dessa på MEUR (1 081 MUSD), vilken bokfördes under tredje kvartalet Målet med programmet är att fokusera än mer på kärntillgångarna, att förbättra konkurrenskraften inom bestruket journalpapper och finpapper, liksom att säkerställa tillgången på konkurrenskraftig massa för verksamheten i Nordamerika. Organisationen har effektiviserats för att motsvara kraven och målen i divisionen. Sedan förvärvet har personalstyrkan minskats från till personer, och ytterligare neddragningar med omkring 500 personer kommer att ske. Under 2002 har verksamheten i Nordamerika gett synergier på 91 MUSD. Det ursprungliga målet för året, 110 MUSD, uppnåddes inte beroende på att kapacitetsutnyttjandet var lägre under första halvåret och priserna lägre än när målet sattes STORA ENSO

8 TILL AKTIEÄGARNA Den grundläggande strategin är oförändrad med inriktning på lönsam tillväxt Bästa aktieägare Det år som just gått till ända har varit mycket krävande för skogsindustrin och för Stora Enso. Den prognos vi för ett år sedan gav inför 2002 var inte optimistisk. Marknadssituationen under året visade sig dock bli ännu svårare än vi förutsåg. Produktionen ökade mot slutet av året, men vinsterna blev lägre än 2001 främst beroende på försämrade priser. I Nordamerika var affärsklimatet särskilt krävande under Den svaga annonsmarknaden påverkade kraftigt Stora Ensos verksamhet, vilket föranledde ett tvåårigt resultatförbättringsprogram. Programmet omfattar moderniseringar och uppgraderingar av maskiner liksom permanenta stängningar av kapacitet. Redan tidigare hade vi emellertid inlett ett kostnadsreduceringsprogram som innefattat personalneddragningar i Nordamerika. Vi håller fast vid inriktningen på lönsam tillväxt. Vi avser att växa genom fusioner och förvärv när lämpliga tillfällen ges som uppfyller de finansiella målen. Under 2002 har vi koncentrerat oss på att förbättra tillgångarnas kvalitet och lönsamhet. Redan för två år sedan inleddes ett sådant program, främst avseende tidningspapper: vissa äldre maskiner har uppgraderats och moderniserats medan de minst effektiva har stängts, och några nya maskiner har byggts. Programmet fullbordas när den nya pappersmaskinen i Langerbrugge i Belgien tas i drift i mitten av Förra året inleddes ett liknande omstruktureringsprogram avseende journalpapper. Det viktigaste beslutet var att fullfölja planen genom att bygga en ny SC-pappersmaskin i Kvarnsveden i Sverige. Vi håller fast vid inriktningen på lönsam tillväxt. Vi avser att växa genom fusioner och förvärv när lämpliga tillfällen ges som uppfyller de finansiella målen. Miljömässigt och socialt ansvarstagande har varit viktigt för koncernen under ett antal år. I dagens värld erbjuder dessa områden möjligheter för företag som vill bli framgångsrika. Den viktigaste resursen för vår framgång är personalen. En aktuell uppgift är att dra full nytta av mångfalden i arbetsstyrkan. Vi har en stabil bas i Finland och Sverige, men Stora Enso är i dag en internationell koncern som blir alltmer global, och en av de dolda tillgångarna är vår mångkulturella personal. Under det gångna året har vi än mer betonat vår strävan att bli kundernas förstahandsval och att betjäna dem bättre. Förutom omstrukturering av tillgångarna har ett tvåårigt projekt inletts för att förbättra kundservicen, som ska göra vårt breda och heltäckande produktsortiment mer lättillgängligt för kunderna. För att förbättra servicen till finansmarknaden har vi under 2002 förändrat sättet att ge investerarinformation, något som vi är övertygade om kommer att uppskattas. Koncernens webbplats, finansiella information, årsredovisning och delårsrapporter anses vara föredömliga, och den positionen avser vi att behålla. Stora Ensos verksamhet är starkt beroende av hur ekonomin på huvudmarknaderna utvecklas. I Nordamerika syns nu vissa tecken på återhämtning för annonsberoende papperskvaliteter, men de kommande kvartalen kommer att visa om uppgången i efterfrågan är av säsongskaraktär eller blir bestående. De tidiga indikationerna är mer lovande än för två år sedan. Men i Europa är efterfrågan på pappersprodukter stabil på låga nivåer. 6 STORA ENSO 2002

9 Stora Ensos ordförande Claes Dahlbäck och koncernchefen Jukka Härmälä På produktnivå är det skillnader i utsikterna mellan produkter som ligger tidigt respektive sent i konjunkturcykeln. För produkter som ligger tidigt i cykeln, som förpackningskartong, trävaror och kontorspapper, har det skett en viss förbättring. Men ännu syns ingen ökad efterfråga i Europa avseende annonsberoende papperskvaliteter, som ligger sent i cykeln. För våra intressenter märks koncernens styrka i en krävande marknadssituation i form av en stark balansräkning och ett starkt kassaflöde, en internationell organisation och ett brett produktutbud. Trots att de senaste åren har varit tämligen krävande har vi behållit vår strategiska inriktning att dela ut en tredjedel av vinsten över en konjunkturcykel. Stora Enso Oyj:s styrelse föreslår en utdelning på 0,45 EUR per aktie för Claes Dahlbäck Ordförande Vi vill tacka våra medarbetare för ett väl utfört arbete under Stora Enso ska fortsätta utvecklas som ett uthålligt och ledande skogsindustriföretag som skapar värde för aktieägarna, kunderna och de anställda. Helsingfors den 30 januari 2003 Jukka Härmälä Koncernchef STORA ENSO

10 & Ansvar Resultatorientering JOURNALPAPPER 10 TIDNINGSPAPPER 12 Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har cirka anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Stora Enso säljer huvuddelen av sin produktion till andra företag genom en global marknads- och försäljningsorganisation. Den globala närvaron ger service åt lokala kunder. Kunderna är större och mindre förlag, tryckerier och grossister, samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag i hela världen. Huvudmarknaderna är Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen har produktion i Europa, Nordamerika och Asien. Dess moderna produktionsenheter och goda integration mellan råmaterial, energi och effektiva processer säkerställer kontinuiteten i produktionen. Stora Enso har förbundit sig att utveckla verksamheten mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta åtagande framgår av koncernens värderingar och av dess policy för miljömässigt och socialt ansvarstagande, vilket har rönt erkännande genom upptagandet i Dow Jones DJSI World och DJSI STOXX sustainability indexes ända sedan de introducerades Stora Enso har fått den högsta poängen i hållbarhetshänseende bland skogsbolagen under Stora Enso ingår även i FTSE4Good-index. PRODUKTER Obestruket superkalandrerat (SC), obestruket maskinglättat (MF), lättviktigt bestruket (LWC), mediumviktigt bestruket (MWC), tungviktigt bestruket (HWC) och maskinglättat bestruket (MFC) papper samt tapetpapper. Används till tidskrifter, reklamtryck, kataloger och direktreklam. MARKNADSPOSITION Världens näst största tillverkare av journalpapper, största tillverkare i Nordamerika, näst största i Europa Marknadsandel: 21 % i Europa och 17 % globalt Huvudmarknader: Europa (54 % av omsättningen) och Nordamerika (42 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 4,5 miljoner ton KAPACITET Nordamerika.. 33 % Tyskland % Finland % Frankrike % Belgien % Sverige % ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Journalpapper % PRODUKTER Standard och specialkvaliteter av tidningspapper, exempelvis förbättrat tidningspapper, katalogpapper och bokpapper. Används till tidningar, tidningsbilagor, flygblad, telefonkataloger, inbundna böcker och pocketböcker. MARKNADSPOSITION Världens fjärde största tillverkare av tidningspapper, standard och specialkvaliteter, den största tillverkaren i Europa Marknadsandel: 24 % i Europa och 7 % globalt Huvudmarknader: Europa (87 % av omsättningen) och Nordamerika (7 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,4 miljoner ton KAPACITET Sverige % Finland % Tyskland % Nordamerika.. 5 % Belgien % ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Tidningspapper % 8 STORA ENSO 2002

11 FINPAPPER FÖRPACKNINGS- 14 KARTONG 16 TRÄPRODUKTER 18 PRODUKTER Bestruket finpapper (grafiskt papper) och obestruket finpapper (kontorspapper). Används för tryckning av dokument, reklamtryck och kvalitetsböcker. MARKNADSPOSITION Världens tredje största tillverkare av grafiskt papper, tredje största tillverkare även i Europa Världens sjätte största tillverkare av kontorspapper, näst största i Europa Marknadsandel för grafiskt papper: 14 % i Europa och 9 % globalt Marknadsandel för kontorspapper: 13 % i Europa och 4 % globalt Huvudmarknader: Europa (59 % av omsättningen) och Nordamerika (24 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,7 miljoner ton KAPACITET Finland % Sverige % Nordamerika.. 18 % Tyskland % Nederländerna. 5 % Kina % ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Finpapper % PRODUKTER Vätskekartong, bägarkartong (cupstock), cartonboard, containerboard (wellråvara), wellpappförpackningar, hylskartong, hylsor, laminatpapper, tekniska papper, flexibla förpackningar och etikettpapper. MARKNADSPOSITION En av världens ledande tillverkare av konsumentförpackningskartong och specialpapper Huvudmarknader: Europa (72 % av omsättningen), Asien (14 % av omsättningen) och Nordamerika (10 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,7 miljoner ton förpackningskartong och -papper, 650 miljoner m 2 wellpappförpackningar och ton hylsor KAPACITET Finland % Sverige % Tyskland % Övriga Europa. 8 % Nordamerika.. 7 % VIDAREFÖRÄDLING Hylsor tillverkas i Kanada, Kina, Finland, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige, UK och USA Wellpackförpackningar tillverkas i Estland, Finland, Ungern, Lettland, Litauen, Ryssland och Sverige ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING PRODUKTER Sågade trävaror och vidareförädlade träprodukter. Används i byggnads-, snickeri- och möbelindustrin. MARKNADSPOSITION Världens tredje största tillverkare av sågade barrträprodukter, störst i Europa Huvudmarknader: Europa (58 % av omsättningen), Asien (22 % av omsättningen), Nordafrika och Mellanöstern (14 % av omsättningen) samt Nordamerika (6 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: sågade trävaror 6,0 miljoner m 3, vidareförädlade produkter 2,4 miljoner m 2 KAPACITET Finland % Österrike % Sverige % Tjeckien % Estland % VIDAREFÖRÄDLING Vidareförädlingsenheter i Österrike, Tjeckien, Estland, Tyskland, Finland, Nederländerna och Sverige ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Träprodukter.. 9 % Förpackningskartong % STORA ENSO

12 JOURNALPAPPER Omstrukturering av tillgångarna ger förbättrad konkurrenskraft Visionen för Stora Enso Magazine Paper är att vara kundernas förstahandsval och den lönsammaste journalpappersproducenten, med fokus på kundservice och kostnadseffektivitet, samt att vara den attraktivaste arbetsgivaren i branschen. Koncernens storlek är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda ett komplett utbud av produkter och tjänster. En ledande position på marknaden kräver en stark strategi samt högkvalitativa produkter och tjänster. Konkurrenskraften stärks genom omstruktureringar av tillgångarna och ytterligare förbättrad kostnadseffektivitet och produktivitet. Benchmarking och kunskapsöverföring mellan bruken ökar lönsamheten. Nära kunderna och råmaterialet Tillgång till konkurrenskraftig fiberråvara och mekanisk massa tillverkad inom koncernen utgör en tillförlitlig grund för kontinuerlig, konkurrenskraftig produktion. Ytterligare en styrka är att bruken är belägna nära kunderna och råvaran. Realisering av best practices Personalutveckling och best practices förbättrar produktiviteten ytterligare. Förmågan att attrahera och hålla kvar kvalificerad och motiverad personal är avgörande för möjligheterna att bibehålla hög standard på verksamheten och tjänsterna. Omstrukturering av tillgångar samt förvärv För att möta de internationella kundernas förändrade behov har koncernen inlett ett program för omstrukturering av tillgångarna avseende obestruket journalpapper. Programmet kommer att förbättra kvaliteten och den totala konkurrenskraften på tillgångarna, och samtidigt uppfylla kundernas ökade krav på kvalitet och volym i leveranserna. Det omfattar riktade investeringar, maskinspecialisering samt avveckling av mindre konkurrenskraftiga produktionsanläggningar. Stora Enso söker också lönsamma förvärv. Långsiktiga investeringar i Kvarnsveden En huvuddel av programmet är den nya pappersmaskinen som ska byggas i Kvarnsveden och som ska producera högkvalitativt superkalandrerat papper (SC) av färskfiber för användning i tidskrifter, kataloger och annonsmaterial. Detta kommer delvis att balanseras av avyttringen av det mindre bruket i Wolfsheck. 10 STORA ENSO 2002

13 Förbättrad kundservice Stora Enso förbättrar servicen till sin skiftande kundkrets genom ökat samarbete mellan divisionerna. Customer Relationship Management (CRM) optimerar utnyttjandet av koncernens hela produktmix. Kundbehoven identifieras och nya lösningar erbjuds och, om nödvändigt, utvecklas. Lösningarna omfattar partnerskap och starkare fokus på tekniskt stöd, logistik och nya produkter. Programmet innefattar även investeringar i papperskvaliteten SC-B. PM6 i Maxau, som också producerar SC-B av returfiber, ska byggas om för att förbättra produktivitet och konkurrenskraft. PM3 i Langerbrugge ska övergå från att producera huvudsakligen högkvalitativt SC-papper till att producera SC-B, för att bruket ska kunna maximera användningen av returfiber. Efterfrågan drivs främst av annonsvolymen Den främsta drivkraften bakom efterfrågan på tryckpapper är annonsvolymen, eftersom den svarar för 70 % av journalpappersförsäljningen. De kortsiktiga utsikterna för tryckt annonsering och journalpapper förblir volymmässigt stabila, men med fortsatt pressade priser beroende på överkapacitet för LWC-papper. I Nordamerika har efterfrågan förbättrats i takt med att antalet annonssidor i tidskrifterna ökat. Priserna på bestruket journalpapper och SCpapper är tämligen stabila. % av Nyckeltal* totalt Nettoomsättning, MEUR 2 818, , ,8 22,2 Rörelseresultat, MEUR 399,4 346,9 79,3 8,6 % av omsättning 14,2 10,1 2,6 Operativt kapital, MEUR 3 529, , ,0 23,0 Avkastning på operativt kapital, % 15,5 10,1 2,6 Investeringar, MEUR 115,1 148,5 151,0 17,2 Medeltal anställda ,6 Produktionsbegränsningar, ton N/A *exklusive goodwill Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton SC LWC, MWC, HWC, MFC Tapetpapper Totalt Läs mer i webbrapporten STORA ENSO

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Året som gått Kassaflödet från rörelsen var fortsatt starkt och uppgick till 6.652

Läs mer

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Årsredovisning 1995 Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Innehållsförteckning Årsredovisning och koncernredovisning Koncernchefens

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

SCA Årsredovisning 1999

SCA Årsredovisning 1999 SCA Årsredovisning 1999 Ett växande företag Innehåll Koncernchefens kommentar 2 Affärsidé 5 Affärsstyrning och finansiella mål 6 SCA-aktien 10 Organisation, produkter och marknader 12 Verksamheten 1999

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Kalendarium Holmen offentliggör för år 2012 följande ekonomiska rapporter: Delår januari mars 8 maj Delår januari juni 14 augusti Delår januari september

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR

FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF HUMAN RESOURCES MÅNGFALD ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET AFFÄRSPRINCIPER KOMMUNIKATION SAMHÄLLSENGAGEMANG PRINCIPER INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF Ansvar

Läs mer

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår Årsredovisning 08 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 16 SEK Årsredovisning

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster:

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Sandvik Årsredovisning 2002 OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Pulkit Datta, 24 år, civilingenjör, Sandvik Tooling, Pune, Indien.

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Innehåll. ASSA ABLOYs styrelse 74 ASSA ABLOYs ledningsgrupp 75 Adresser 76 EKONOMISK REDOVISNING: ASSA ABLOY 1999 1

Innehåll. ASSA ABLOYs styrelse 74 ASSA ABLOYs ledningsgrupp 75 Adresser 76 EKONOMISK REDOVISNING: ASSA ABLOY 1999 1 Innehåll Bolagsstämma i ASSA ABLOY AB 2 År 1999 i korthet 3 VD och koncernchef Carl-Henric Svanberg 4 Koncernens utveckling i sammandrag 6 ASSA ABLOY-aktien 8 ASSA ABLOY och låsbranschen 10 Strategi och

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Årsredovisning 2008. med sikte på hållbar balans

Årsredovisning 2008. med sikte på hållbar balans Årsredovisning 2008 med sikte på hållbar balans VÅRA UTMANINGAR FORTSÄTTA ATT VARA KOSTNADSLEDANDE INOM STANDARDSTÅL Tornio Works är en global ledare i fråga om kostnadseffektiv tillverkning av stora volymer

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership Innehåll TietoEnator under 2005 2 Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Atlas Copco 2011 Nya rekord för försäljning och resultat. Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2011 Nya rekord för försäljning och resultat. Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 211 Nya rekord för försäljning och resultat Årsredovisning Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning 11 Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 1 MSEK % 25 12 SEK

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer