STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE"

Transkript

1 STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE

2 I fokus Utdelning och ordinarie bolagsstämma Investor Relations-kontakter Betalning av utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie skall betalas för den redovisningsperiod som slutar den 31 december Utdelning avseende VPC-registrerade aktier utbetalas i svenska kronor genom VPC. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis utbetalas i US-dollar genom Citibank. Utdelningspolitik Strävan efter en stabil utdelning kopplad till det långsiktiga resultatet En tredjedel av nettoresultatet över en konjunkturcykel Ordinarie bolagsstämma Stora Enso Oyj håller ordinarie bolagsstämma torsdagen den 20 mars 2003 kl (finsk tid) i Finlandia-huset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors, Finland. Keith B Russell Senior Vice President, Investor Relations Tel Fax Stora Enso International Office, 9 South Street, London W1K 2XA, UK Ulla Paajanen-Sainio Vice President, Investor Relations och Finansiell information Tel Fax Stora Enso Oyj, Box 309, FIN Helsingfors, Finland Scott A. Deitz Vice President, Investor Relations, Nordamerika Tel Fax Stora Enso North America, P.O. Box 8050, Wisconsin Rapids, WI , USA

3 INNEHÅLL ÅRET I SAMMANDRAG 3 Nyckeltal 2002 exklusive engångsposter: Rörelseresultat 926,5 MEUR, 7,2 % av omsättningen, och resultat före skatter och minoritetsintressen 734,9 MEUR. Vinst per aktie 0,57 EUR, jämfört med 0,94 EUR år STRATEGI Strategiskt mål: att öka bolagets värde genom lönsam tillväxt. Strategiska finansiella mål: ROCE 13 % över en konjunkturcykel, skuldsättningsgrad högst 0,8. Konkurrenskraften ökade genom programmet för omstrukturering av tillgångar för tryckpapper i Europa och vinstförbättringsplan i Nordamerika. 4 JOURNAL- PAPPER 10 Viktigaste investeringsbeslutet var att bygga en maskin för SC-papper i Kvarnsveden i Sverige som en del av ett program för omstrukturering av tillgångar som ska höja kvaliteten och den övergripande konkurrenskraften. FÖRPACKNINGS- KARTONG 16 Innovativa lösningar för förpackningssystem har utvecklats med kunder. TILL AKTIEÄGARNA 6 TIDNINGSPAPPER 12 Brukens lokalisering underlättar leveranser av färskfiber och returfiber från hållbara källor. TRÄPRODUKTER 18 Utökad produktion genom förvärv av Sylvester i Estland och sågverksinvesteringar i Ryssland. KONCERN- STRUKTUR 20 KONCERN- PRESENTATION Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. 8 FINPAPPER 14 Ett specialiseringsprogram för bruken effektiviserar produktionen och förbättrar produktiviteten för kontorspapper. STORA ENSO I VÄRLDEN Koncernen har tillverkning i nästan 20 länder och en global försäljningsoch marknadsorganisation. STYRELSE STORA ENSO

4 INNEHÅLL LEDNINGSGRUPP CORPORATE GOVERNANCE FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR 35 Företagets sociala ansvar utgör en del av Stora Ensos övergripande begrepp kring företagets ansvartagande, tillsammans med miljörelaterade och ekonomiska frågor. AKTIER OCH AKTIEÄGARE 29 R-aktien är noterad på börserna i Helsingfors, Stockholm och New York. I slutet av 2002 hade bolaget cirka registrerade aktieägare. Återköp av egna aktier fortsatte under INFORMATION FÖR AKTIEÄGARNA FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR 32 Tre nya medlemmar i ledningsgruppen. PERSONAL- ADMINISTRATION Stora Ensos personaladministration har som mål att skapa en koncernkultur som kan locka till sig, utveckla och behålla de bästa medarbetarna och motivera alla att göra sitt bästa. MÅNGFALD Ökad mångfald på arbetsplatsen är avgörande för att säkerställa långsiktig framgång. ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET AFFÄRS- PRINCIPER 42 Stora Ensos vision är att tillhöra toppskiktet och vara kvalitetsledande inom arbetshälsa och säkerhet i den globala skogsindustrin. 45 Enligt Stora Enso affärsprinciper får koncernens renommé och trovärdighet aldrig sättas på spel till följd av oetiskt uppträdande. KOMMUNIKATION 47 Stora Enso förser sina intressenter med information som är riktig, lämnad i rätt tid och baserad på fakta och är beslutet att föra en öppen dialog och ha ett omfattande samarbete med sina intressenter. WISE KVINNOR I STORA ENSO 40 SAMHÄLLS- ENGAGEMANG 48 INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF 34 Kvinnor på toppositioner inom Stora Enso trivs med sitt arbete, men menar att det krävs en attitydförändring om kvinnliga chefer ska få lika möjligheter i praktiken. Stora Ensos bruk har stor betydelse för de lokala bruksorterna. Så gott som samtliga bruk samarbetar med skolor och universitet. Vidare stöder många av bruken sina lokala bruksorter genom att stå för reningsverk och ånga till fjärvärme. Björn Hägglund menar att en hög ambitionsnivå vilket Stora Enso har på områden som affärsmässiga fördelar, resultat och företagets sociala ansvar kräver att alla strävar åt samma håll i hela organisationen. Läs mer i webbrapporten 2 STORA ENSO 2002

5 ÅRET I SAMMANDRAG Marknadssituationen förblev utmanande Nyckeltal Journalpapper, Tidningspapper och Finpapper redovisade lägre rörelseresultat än 2001, i huvudsak beroende på lägre försäljningspriser, medan Förpackningskartong och Träprodukter ökade resultatet. Produktionen anpassades till efterfrågan för att undvika ökade lager. Pappersproduktionen minskades med ton, cirka 8 % av koncernens totala kapacitet. Stark balansräkning Skuldsättningsgraden var 0,37. Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exklusive engångsposter var 7,1 %. Investeringar i anläggningar uppgick till 878 MEUR, vilket är 70,5 % av avskrivningar Nettoomsättning, MEUR , ,6 Rörelseresultat, MEUR 1 486,9-151,6 exklusive engångsposter, MEUR 1 495,2 926,5 % av omsättning 11,1 7,2 Resultat före skatt och minoritetsintressen, MEUR 1 223,0-343,2 exklusive engångsposter, MEUR 1 231,3 734,9 Årets resultat, MEUR 926,3-222,2 Investeringar i anläggningar, MEUR 857,1 877,6 Rätenbärande nettoskuld, MEUR 4 819, ,1 Sysselsatt kapital, MEUR , ,4 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 10,7-1,6 exklusive engångsposter, % 10,8 7,1 Avkastning på eget kapital (ROE), % 10,4-3, Skuldsättningsgrad 0,53 0,37 Resultat per aktie, EUR 1,03-0,25 exklusive engångsposter, EUR 0,94 0,57 Kassamässigt resultat per aktie, EUR 2,43 2,49 exklusive engångsposter, EUR 2,34 1,97 Eget kapital per aktie, EUR 10,03 9,36 Utdelning per aktie, EUR 0,45 0,45* Utdelningens andel av resultatet, % Börsvärde, MEUR, 31 dec Leveranser av papper och kartong, ton Leveranser av träprodukter, m Medeltal anställda *) Styrelsens förslag till bolagsstämman För mer detaljerad information om resultatet 2002, se sidorna 35 och framåt i Bokslut MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR Mission Vision Värderingar Vi bidrar till kommunikation och välstånd genom att använda förnyelsebara fibrer till papper, förpackningsmaterial och förädlade träprodukter. Vi skall vara det ledande skogsindustriföretaget i världen Vi tar täten i utvecklingen av skogsindustrin Kunderna väljer oss för de mervärden vi skapar Vi skapar värde för våra investerare Vi är stolta över att arbeta för Stora Enso Vi är en attraktiv partner för våra leverantörer Kunden i fokus Vi är våra kunders förstahandsval Resultatorientering Vi åstadkommer resultat Ansvar Vi lever upp till principer om uthållig utveckling i all verksamhet Människan i centrum Motiverade medarbetare skapar framgång Framtidsinriktning Vi tar första steget STORA ENSO

6 STRATEGI Strategi grundad på mission, vision och värderingar Stora Ensos strategiska mål är att öka bolagets värde genom lönsam tillväxt. Särskilda kriterier har fastställts för fusions- och förvärvspolicyn. Koncernen vill vara kundernas förstahandsval och fokuserar konstant på att förbättra produkter, processer och service. Enhetlig industrikoncern Stora Enso leds och drivs som en industrikoncern, som drar fördel av synergier mellan divisionerna. Koncernens kärnverksamhet finns inom affärsområdena grafiskt papper och kontorspapper, tidningspapper, förpackningskartong samt träprodukter. Stora Ensos strategiska mål är att öka bolagets värde genom lönsam tillväxt, som ska uppnås genom produktionsresurser av världsklass och utomordentliga ledningsresurser, samt genom fusioner och förvärv. En omsättningsökning som överstiger marknadstillväxten, hög produktivitet och kostnadseffektivitet genererar stora vinstökningar. Förvärvspolicy baserad på särskilda kriterier Koncernen har fastställt särskilda kriterier för fusions- och förvärvspolicyn. En fusion eller ett förvärv ska uppfylla koncernens finansiella mål, fokusera på globala kärnprodukter, hålla koncernens tillgångar i den övre kvartilen, stärka marknadspositionen samt utnyttja omstruktureringspotentialen i tillgångarna, kundrelationerna och synergierna. Fusioner och förvärv genomförs disciplinerat och med tålamod. Stora Enso har identifierat tre sätt att öka sina tillgångar: Expansion av befintliga kärnprodukter på befintliga marknader som Europa och USA. Expansion av befintliga produkter på nya marknader som Asien, Sydamerika och Ryssland. Expansion till nya verksamhetsgrenar inom skogsindustrin eller närliggande näringar på befintliga marknader. Som en ansvarstagande aktör i branschen och i finansiella sammanhang strävar Stora Enso efter att trygga sina aktieägares ställning genom att uppfylla de strategiska finansiella målen. Målet är en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 13 % över en konjunkturcykel, vilket ska jämföras med nuvarande viktade genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) på 9,5 %. Skuldsättningsgraden ska vara högst 0,8. Kund- och investerarfokus Stora Enso strävar efter att bli kundernas förstahandsval. Koncernen tillhandahåller tjänster som främjar kundernas produktutveckling och höjer deras värdeskapande. Det sker också en kontinuerlig produktutveckling för att ytterligare förbättra befintliga produkter och produktionsprocesser liksom för att utveckla nya produkter. Målet är att uppnå en förstklassig och överlägsen verksamhet i ett uthålligt och socialt ansvarstagande skogsindustriföretag. Utdelningspolitiken ligger i linje med Stora Ensos betoning på att ge aktieägarna maximal avkastning. Bolaget förbinder sig att dela ut minst en tredjedel av nettovinsten över en konjunkturcykel. Stora Ensos mål är att utgöra en långsiktigt god investering för sina aktieägare. Fiberstrategi Stora Ensos fiberstrategi syftar till att säkra kostnadseffektiva, högkvalitativa råvaror till koncernens slutprodukter och till att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett socialt och miljömässigt uthålligt sätt. Den identifierar omständigheter som är avgörande för koncernens behov av fiberråvara, samt tillgängligheten och leveranserna av denna. De främsta råvarukällorna är virke, returpapper och inköpt massa. Viktiga element i fiberstrategin är den egna tillverkningen av massa och träprodukter. Stora Ensos varumärke symboliserar företagets identitet som en integrerad industrikoncern Stora Enso drivs som en sammanhållen industrikoncern baserat på ett starkt varumärke som återspeglar koncernens mission, vision och värderingar. Koncernens och de anställdas handlande främjar varumärket. Stora Enso är socialt ansvarstagande, globalt i sin verksamhet och lokalt i sitt åtagande gentemot kunder, anställda och andra intressenter, liksom i förhållande till de samhällen där verksamheten bedrivs. 4 STORA ENSO 2002

7 Strategi åtgärder 2002 Tillgång till nya fiberkällor Genom virkesresurser och egen massatillverkning säkerställer Stora Enso sin tillgång på olika fibertyper från flera källor. Under 2002 har koncernen vidtagit åtgärder för att implementera fiberstrategin, bland annat genom virkesleveranser från Baltikum och Ryssland inklusive Sylvesters sågverks- och virkesanskaffningsverksamhet i Estland samt planerna på att bygga sågverk i Ryssland. Samriskprojektet Veracel i Brasilien är ett annat bra exempel på hur Stora Enso implementerar sin fiberstrategi. Projektets syfte är att producera högkvalitativ eukalyptusfiber till låg kostnad som är idealisk för finpappersproduktion. Ansvarskännande omstrukturering av resurser Under 2002 inledde Stora Enso ett omfattande program för omstrukturering av tillgångar för att förbättra servicen till kunderna genom att tillhandahålla kostnadseffektiva, högkvalitativa skogsindustriprodukter och bra logistiska lösningar, som betjänar kunderna på bästa möjliga sätt. Syftet är att skapa tillgångar som kvalitetsmässigt ligger i den övre kvartilen. Samtidigt inser koncernen betydelsen av tillförlitliga leveranser. Programmet är långsiktigt och omfattar såväl nedläggning och avyttring av viss kapacitet som moderniseringar och investeringar i nya maskiner. Stora Enso har förbundit sig att genomföra omstruktureringsprogrammet av tillgångar på ett ansvarsfullt sätt så att investeringarna inte överskrider avskrivningarna över en konjunkturcykel. Avyttring av tillgångar utanför kärnverksamheten Stora Enso har fattat ett strategiskt beslut att frigöra kapital ur tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten för att därigenom finansiera tillväxten i densamma. Avyttringen av bruket i Mölndal samt de finska och nordamerikanska skogsinnehaven är bra exempel på hur strategin har tillämpats under Genom att avyttra tillgångar utanför kärnverksamheten skapar koncernen en starkare plattform för den fortsatta utvecklingen inom kärnområdena grafiskt papper och kontorspapper, tidningspapper, förpackningskartong och träprodukter. Försäljning, marknadsföring och FoU samordnas för att förbättra kundservicen Under 2002 genomfördes en enkät om kundtillfredsställelse som inneburit ett förbättrat kundfokus genom ett program för helhetssyn på kundrelationer. Projektet, som började i tre pappersdivisioner och som berör över 300 personer, fortsätter under Målet är att skapa och implementera en modell för hantering av kundrelationer med definierade arbetsprinciper. Projektet syftar till att förbättra lönsamheten, minska volatiliteten i volymer, förbättra leveranskedjan, övergå från att sälja produkter till att sälja lösningar, optimera utnyttjandet av hela produktmixen, sänka kostnaderna och öka den organiska tillväxten. Under 2002 uppgick koncernens forsknings- och utvecklingskostnader till 91,6 MEUR, vilket motsvarar 0,7 % av nettoomsättningen. Det viktigaste produktområdet för forskning och utveckling är konsumentförpackningar, där forskningen stödjer en innovationsbaserad tillväxtstrategi. Det nya InnoCentre en investering på 4 MEUR i en konverteringsmaskin i industriell skala för att testa såväl material som nya innovationer kommer att bli ett viktigt verktyg i utvecklingen av ny konverterings- och förpackningsteknik samt affärsmodeller. Ett nytt koncept för CD- och DVD-förpackningar har redan introducerats. Ett annat område i fokus är produktutveckling inom digitalt och annat dokumenttryck. Produktportföljen för olika tryckmetoder har vidareutvecklats och kompletterats. Nytillkomna produkter är Stora Enso Matt, New StellaPress och CosmoPrint. Huvudinriktningen vad gäller produktutveckling av tryckpapper har legat på ljushet, opacitet och ytjämnhet. Ständigt fokus på kvalitetsförbättringar Total Quality Management implementerades i nästan alla koncernens enheter under 2002 genom Excellence Koncernens enheter, från bruk och försäljningsbolag till serviceenheter och koncernstaber, utvärderar systematiskt sina starka sidor och förbättringsområden, vilket ska leda till förbättringar i verksamheten. Genom Excellence 2005 samordnas ledningsmodellerna i hela koncernen och en gemensam uppfattning skapas. Det är ett heltäckande sätt att närma sig affärsutveckling och kontinuerlig förbättring med utnyttjande av Performance Excellence-modeller, best practice, produktivitetsprogram och andra kvalitetsverktyg, liksom kundtillfredsställelse- och andra undersökningar i ett sammanhang. Resultatförbättringsprogram initierat i Nordamerika Ett resultatförbättringsprogram har initierats för verksamheten inom division Stora Enso North America för att förbättra lönsamhet och konkurrenskraft. Den nordamerikanska marknaden har varit svag sedan slutet av För att det bokförda värdet av de tillgångar som förvärvades det året ska överensstämma med nuvarande marknadsvärde har ledningen beslutat göra en engångsnedskrivning av dessa på MEUR (1 081 MUSD), vilken bokfördes under tredje kvartalet Målet med programmet är att fokusera än mer på kärntillgångarna, att förbättra konkurrenskraften inom bestruket journalpapper och finpapper, liksom att säkerställa tillgången på konkurrenskraftig massa för verksamheten i Nordamerika. Organisationen har effektiviserats för att motsvara kraven och målen i divisionen. Sedan förvärvet har personalstyrkan minskats från till personer, och ytterligare neddragningar med omkring 500 personer kommer att ske. Under 2002 har verksamheten i Nordamerika gett synergier på 91 MUSD. Det ursprungliga målet för året, 110 MUSD, uppnåddes inte beroende på att kapacitetsutnyttjandet var lägre under första halvåret och priserna lägre än när målet sattes STORA ENSO

8 TILL AKTIEÄGARNA Den grundläggande strategin är oförändrad med inriktning på lönsam tillväxt Bästa aktieägare Det år som just gått till ända har varit mycket krävande för skogsindustrin och för Stora Enso. Den prognos vi för ett år sedan gav inför 2002 var inte optimistisk. Marknadssituationen under året visade sig dock bli ännu svårare än vi förutsåg. Produktionen ökade mot slutet av året, men vinsterna blev lägre än 2001 främst beroende på försämrade priser. I Nordamerika var affärsklimatet särskilt krävande under Den svaga annonsmarknaden påverkade kraftigt Stora Ensos verksamhet, vilket föranledde ett tvåårigt resultatförbättringsprogram. Programmet omfattar moderniseringar och uppgraderingar av maskiner liksom permanenta stängningar av kapacitet. Redan tidigare hade vi emellertid inlett ett kostnadsreduceringsprogram som innefattat personalneddragningar i Nordamerika. Vi håller fast vid inriktningen på lönsam tillväxt. Vi avser att växa genom fusioner och förvärv när lämpliga tillfällen ges som uppfyller de finansiella målen. Under 2002 har vi koncentrerat oss på att förbättra tillgångarnas kvalitet och lönsamhet. Redan för två år sedan inleddes ett sådant program, främst avseende tidningspapper: vissa äldre maskiner har uppgraderats och moderniserats medan de minst effektiva har stängts, och några nya maskiner har byggts. Programmet fullbordas när den nya pappersmaskinen i Langerbrugge i Belgien tas i drift i mitten av Förra året inleddes ett liknande omstruktureringsprogram avseende journalpapper. Det viktigaste beslutet var att fullfölja planen genom att bygga en ny SC-pappersmaskin i Kvarnsveden i Sverige. Vi håller fast vid inriktningen på lönsam tillväxt. Vi avser att växa genom fusioner och förvärv när lämpliga tillfällen ges som uppfyller de finansiella målen. Miljömässigt och socialt ansvarstagande har varit viktigt för koncernen under ett antal år. I dagens värld erbjuder dessa områden möjligheter för företag som vill bli framgångsrika. Den viktigaste resursen för vår framgång är personalen. En aktuell uppgift är att dra full nytta av mångfalden i arbetsstyrkan. Vi har en stabil bas i Finland och Sverige, men Stora Enso är i dag en internationell koncern som blir alltmer global, och en av de dolda tillgångarna är vår mångkulturella personal. Under det gångna året har vi än mer betonat vår strävan att bli kundernas förstahandsval och att betjäna dem bättre. Förutom omstrukturering av tillgångarna har ett tvåårigt projekt inletts för att förbättra kundservicen, som ska göra vårt breda och heltäckande produktsortiment mer lättillgängligt för kunderna. För att förbättra servicen till finansmarknaden har vi under 2002 förändrat sättet att ge investerarinformation, något som vi är övertygade om kommer att uppskattas. Koncernens webbplats, finansiella information, årsredovisning och delårsrapporter anses vara föredömliga, och den positionen avser vi att behålla. Stora Ensos verksamhet är starkt beroende av hur ekonomin på huvudmarknaderna utvecklas. I Nordamerika syns nu vissa tecken på återhämtning för annonsberoende papperskvaliteter, men de kommande kvartalen kommer att visa om uppgången i efterfrågan är av säsongskaraktär eller blir bestående. De tidiga indikationerna är mer lovande än för två år sedan. Men i Europa är efterfrågan på pappersprodukter stabil på låga nivåer. 6 STORA ENSO 2002

9 Stora Ensos ordförande Claes Dahlbäck och koncernchefen Jukka Härmälä På produktnivå är det skillnader i utsikterna mellan produkter som ligger tidigt respektive sent i konjunkturcykeln. För produkter som ligger tidigt i cykeln, som förpackningskartong, trävaror och kontorspapper, har det skett en viss förbättring. Men ännu syns ingen ökad efterfråga i Europa avseende annonsberoende papperskvaliteter, som ligger sent i cykeln. För våra intressenter märks koncernens styrka i en krävande marknadssituation i form av en stark balansräkning och ett starkt kassaflöde, en internationell organisation och ett brett produktutbud. Trots att de senaste åren har varit tämligen krävande har vi behållit vår strategiska inriktning att dela ut en tredjedel av vinsten över en konjunkturcykel. Stora Enso Oyj:s styrelse föreslår en utdelning på 0,45 EUR per aktie för Claes Dahlbäck Ordförande Vi vill tacka våra medarbetare för ett väl utfört arbete under Stora Enso ska fortsätta utvecklas som ett uthålligt och ledande skogsindustriföretag som skapar värde för aktieägarna, kunderna och de anställda. Helsingfors den 30 januari 2003 Jukka Härmälä Koncernchef STORA ENSO

10 & Ansvar Resultatorientering JOURNALPAPPER 10 TIDNINGSPAPPER 12 Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har cirka anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Stora Enso säljer huvuddelen av sin produktion till andra företag genom en global marknads- och försäljningsorganisation. Den globala närvaron ger service åt lokala kunder. Kunderna är större och mindre förlag, tryckerier och grossister, samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag i hela världen. Huvudmarknaderna är Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen har produktion i Europa, Nordamerika och Asien. Dess moderna produktionsenheter och goda integration mellan råmaterial, energi och effektiva processer säkerställer kontinuiteten i produktionen. Stora Enso har förbundit sig att utveckla verksamheten mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta åtagande framgår av koncernens värderingar och av dess policy för miljömässigt och socialt ansvarstagande, vilket har rönt erkännande genom upptagandet i Dow Jones DJSI World och DJSI STOXX sustainability indexes ända sedan de introducerades Stora Enso har fått den högsta poängen i hållbarhetshänseende bland skogsbolagen under Stora Enso ingår även i FTSE4Good-index. PRODUKTER Obestruket superkalandrerat (SC), obestruket maskinglättat (MF), lättviktigt bestruket (LWC), mediumviktigt bestruket (MWC), tungviktigt bestruket (HWC) och maskinglättat bestruket (MFC) papper samt tapetpapper. Används till tidskrifter, reklamtryck, kataloger och direktreklam. MARKNADSPOSITION Världens näst största tillverkare av journalpapper, största tillverkare i Nordamerika, näst största i Europa Marknadsandel: 21 % i Europa och 17 % globalt Huvudmarknader: Europa (54 % av omsättningen) och Nordamerika (42 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 4,5 miljoner ton KAPACITET Nordamerika.. 33 % Tyskland % Finland % Frankrike % Belgien % Sverige % ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Journalpapper % PRODUKTER Standard och specialkvaliteter av tidningspapper, exempelvis förbättrat tidningspapper, katalogpapper och bokpapper. Används till tidningar, tidningsbilagor, flygblad, telefonkataloger, inbundna böcker och pocketböcker. MARKNADSPOSITION Världens fjärde största tillverkare av tidningspapper, standard och specialkvaliteter, den största tillverkaren i Europa Marknadsandel: 24 % i Europa och 7 % globalt Huvudmarknader: Europa (87 % av omsättningen) och Nordamerika (7 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,4 miljoner ton KAPACITET Sverige % Finland % Tyskland % Nordamerika.. 5 % Belgien % ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Tidningspapper % 8 STORA ENSO 2002

11 FINPAPPER FÖRPACKNINGS- 14 KARTONG 16 TRÄPRODUKTER 18 PRODUKTER Bestruket finpapper (grafiskt papper) och obestruket finpapper (kontorspapper). Används för tryckning av dokument, reklamtryck och kvalitetsböcker. MARKNADSPOSITION Världens tredje största tillverkare av grafiskt papper, tredje största tillverkare även i Europa Världens sjätte största tillverkare av kontorspapper, näst största i Europa Marknadsandel för grafiskt papper: 14 % i Europa och 9 % globalt Marknadsandel för kontorspapper: 13 % i Europa och 4 % globalt Huvudmarknader: Europa (59 % av omsättningen) och Nordamerika (24 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,7 miljoner ton KAPACITET Finland % Sverige % Nordamerika.. 18 % Tyskland % Nederländerna. 5 % Kina % ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Finpapper % PRODUKTER Vätskekartong, bägarkartong (cupstock), cartonboard, containerboard (wellråvara), wellpappförpackningar, hylskartong, hylsor, laminatpapper, tekniska papper, flexibla förpackningar och etikettpapper. MARKNADSPOSITION En av världens ledande tillverkare av konsumentförpackningskartong och specialpapper Huvudmarknader: Europa (72 % av omsättningen), Asien (14 % av omsättningen) och Nordamerika (10 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,7 miljoner ton förpackningskartong och -papper, 650 miljoner m 2 wellpappförpackningar och ton hylsor KAPACITET Finland % Sverige % Tyskland % Övriga Europa. 8 % Nordamerika.. 7 % VIDAREFÖRÄDLING Hylsor tillverkas i Kanada, Kina, Finland, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige, UK och USA Wellpackförpackningar tillverkas i Estland, Finland, Ungern, Lettland, Litauen, Ryssland och Sverige ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING PRODUKTER Sågade trävaror och vidareförädlade träprodukter. Används i byggnads-, snickeri- och möbelindustrin. MARKNADSPOSITION Världens tredje största tillverkare av sågade barrträprodukter, störst i Europa Huvudmarknader: Europa (58 % av omsättningen), Asien (22 % av omsättningen), Nordafrika och Mellanöstern (14 % av omsättningen) samt Nordamerika (6 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: sågade trävaror 6,0 miljoner m 3, vidareförädlade produkter 2,4 miljoner m 2 KAPACITET Finland % Österrike % Sverige % Tjeckien % Estland % VIDAREFÖRÄDLING Vidareförädlingsenheter i Österrike, Tjeckien, Estland, Tyskland, Finland, Nederländerna och Sverige ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Träprodukter.. 9 % Förpackningskartong % STORA ENSO

12 JOURNALPAPPER Omstrukturering av tillgångarna ger förbättrad konkurrenskraft Visionen för Stora Enso Magazine Paper är att vara kundernas förstahandsval och den lönsammaste journalpappersproducenten, med fokus på kundservice och kostnadseffektivitet, samt att vara den attraktivaste arbetsgivaren i branschen. Koncernens storlek är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda ett komplett utbud av produkter och tjänster. En ledande position på marknaden kräver en stark strategi samt högkvalitativa produkter och tjänster. Konkurrenskraften stärks genom omstruktureringar av tillgångarna och ytterligare förbättrad kostnadseffektivitet och produktivitet. Benchmarking och kunskapsöverföring mellan bruken ökar lönsamheten. Nära kunderna och råmaterialet Tillgång till konkurrenskraftig fiberråvara och mekanisk massa tillverkad inom koncernen utgör en tillförlitlig grund för kontinuerlig, konkurrenskraftig produktion. Ytterligare en styrka är att bruken är belägna nära kunderna och råvaran. Realisering av best practices Personalutveckling och best practices förbättrar produktiviteten ytterligare. Förmågan att attrahera och hålla kvar kvalificerad och motiverad personal är avgörande för möjligheterna att bibehålla hög standard på verksamheten och tjänsterna. Omstrukturering av tillgångar samt förvärv För att möta de internationella kundernas förändrade behov har koncernen inlett ett program för omstrukturering av tillgångarna avseende obestruket journalpapper. Programmet kommer att förbättra kvaliteten och den totala konkurrenskraften på tillgångarna, och samtidigt uppfylla kundernas ökade krav på kvalitet och volym i leveranserna. Det omfattar riktade investeringar, maskinspecialisering samt avveckling av mindre konkurrenskraftiga produktionsanläggningar. Stora Enso söker också lönsamma förvärv. Långsiktiga investeringar i Kvarnsveden En huvuddel av programmet är den nya pappersmaskinen som ska byggas i Kvarnsveden och som ska producera högkvalitativt superkalandrerat papper (SC) av färskfiber för användning i tidskrifter, kataloger och annonsmaterial. Detta kommer delvis att balanseras av avyttringen av det mindre bruket i Wolfsheck. 10 STORA ENSO 2002

13 Förbättrad kundservice Stora Enso förbättrar servicen till sin skiftande kundkrets genom ökat samarbete mellan divisionerna. Customer Relationship Management (CRM) optimerar utnyttjandet av koncernens hela produktmix. Kundbehoven identifieras och nya lösningar erbjuds och, om nödvändigt, utvecklas. Lösningarna omfattar partnerskap och starkare fokus på tekniskt stöd, logistik och nya produkter. Programmet innefattar även investeringar i papperskvaliteten SC-B. PM6 i Maxau, som också producerar SC-B av returfiber, ska byggas om för att förbättra produktivitet och konkurrenskraft. PM3 i Langerbrugge ska övergå från att producera huvudsakligen högkvalitativt SC-papper till att producera SC-B, för att bruket ska kunna maximera användningen av returfiber. Efterfrågan drivs främst av annonsvolymen Den främsta drivkraften bakom efterfrågan på tryckpapper är annonsvolymen, eftersom den svarar för 70 % av journalpappersförsäljningen. De kortsiktiga utsikterna för tryckt annonsering och journalpapper förblir volymmässigt stabila, men med fortsatt pressade priser beroende på överkapacitet för LWC-papper. I Nordamerika har efterfrågan förbättrats i takt med att antalet annonssidor i tidskrifterna ökat. Priserna på bestruket journalpapper och SCpapper är tämligen stabila. % av Nyckeltal* totalt Nettoomsättning, MEUR 2 818, , ,8 22,2 Rörelseresultat, MEUR 399,4 346,9 79,3 8,6 % av omsättning 14,2 10,1 2,6 Operativt kapital, MEUR 3 529, , ,0 23,0 Avkastning på operativt kapital, % 15,5 10,1 2,6 Investeringar, MEUR 115,1 148,5 151,0 17,2 Medeltal anställda ,6 Produktionsbegränsningar, ton N/A *exklusive goodwill Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton SC LWC, MWC, HWC, MFC Tapetpapper Totalt Läs mer i webbrapporten STORA ENSO

14 TIDNINGSPAPPER Ökad användning av returfiber Ett stort projekt är den nya tidningspappersmaskinen i Langerbrugge som uteslutande använder returfiber som råvara. Huvuddelen av returpapperet samlas in inom en radie av 300 kilo- Fokus på returfiber Visionen för Stora Enso Newsprint är att vara kundernas förstahandsval. Målet är att öka koncernens andel av den globala tidningspappersmarknaden på 40 miljoner ton per år genom förvärv, investeringar och förbättringar av tillgångarna. Kostnadseffektivitet och ett balanserat utnyttjande av färskfiber och returfiber är avgörande konkurrensfördelar. Nyckelkundernas främsta krav är hög papperskvalitet som ger förstklassig tryck- och körbarhet, och effektiv logistik som säkerställer tillförlitliga leveranser i rätt tid. Genom koncernens globala försäljningsorganisation får varje kund fördelen av lokal service. Optimal placering i förhållande till fiberkällor Tidningspappersbruken är gynnsamt lokaliserade, nära kunderna och fiberkällorna. I Centraleuropa är tillgången på returpapper god, medan de nordiska bruken ligger nära källorna till färsk fiberråvara och koncentrerar sig därför på förädlade kvaliteter som utnyttjar egenskaperna hos den färska fibern. 12 STORA ENSO 2002 Förbättrad konkurrenskraft och produktivitet På den konkurrensutsatta tidningspappersmarknaden är det bara de mest effektiva leverantörerna som överlever. Stora Enso Newsprint fokuserar ständigt på ökad konkurrenskraft och produktivitet för att behålla sin starka marknadsposition som en ledande leverantör av tidningspapper. Hög kvalitet på tillgångarna och storleken är viktiga faktorer som gör att koncernen kan erbjuda ett heltäckande och konkurrenskraftigt produktutbud som tillfredsställer kundernas behov. Utbyte och uppgradering av tillgångar Till utmaningarna hör att säkerställa en konkurrenskraftig produktion genom utbyte och uppgradering av icke konkurrenskraftig produktionskapacitet. Det pågående programmet för omstrukturering av tillgångarna väntas förbättra maskinernas kvalitet och kostnadsläget utan att väsentligt höja produktionskapaciteten.

15 Resultat av världsklass vid Hylte Bruk Hylte Bruk i södra Sverige är västvärldens största tidningspappersbruk. Råvaran består till 50 % av returfiber. Bruket är stabilt och långsiktigt vinstgivande, och den största privata arbetsgivaren på orten. De fyra kostnadseffektiva och rationella pappersmaskinerna är idealiskt placerade nära kunderna och källorna av både färskfiber och returfiber. meter från bruket. Maskinen kommer att tas i drift i juni 2003, helt enligt plan. Huvudmarknaden för produkterna blir Västeuropa, men Langerbrugge är även gynnsamt lokaliserat för exportleveranser. Marknaderna förbättras långsamt Den faktor som bestämmer konsumtionen av tidningspapper är tidningarnas annonsvolymer. Andra viktiga faktorer är tidningarnas upplagor och antalet nya titlar. Efter ett mycket svagt 2002 väntas annonseringen långsamt återhämta sig i Europa och Nordamerika under Tidningspappersmarknaden i Västeuropa väntas dock vara fortsatt svår. Priserna i Europa kommer att falla och de marknadsrelaterade produktionsbegränsningarna kommer att fortsätta. I Nordamerika har den långvariga nedåtgående pristrenden nått botten. Marknaden förbättras långsamt men är fortfarande svag och ytterligare produktionsneddragningar blir nödvändiga. % av Nyckeltal* totalt Nettoomsättning, MEUR 1 766, , ,5 12,0 Rörelseresultat, MEUR 268,3 508,8 240,8 26,0 % av omsättning 15,2 26,3 14,7 Operativt kapital, MEUR 1 256, , ,7 9,5 Avkastning på operativt kapital, % 19,9 41,4 19,1 Investeringar, MEUR 74,8 91,2 331,2 37,7 Medeltal anställda ,6 Produktionsbegränsningar, ton N/A *exklusive goodwill Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton Tidningspapper Läs mer i webbrapporten STORA ENSO

16 FINPAPPER Förbättrad produktivitet genom specialisering av bruken Visionen för Stora Enso Fine Paper är att vara den ledande finpappersleverantören. Divisionen är väl positionerad för att konkurrera på den växande finpappersmarknaden tack vare sin kostnadseffektiva produktion, heltäckande produktportfölj och höga produktkvalitet. I fråga om kontorspapper är målet att uppfylla de snabbt föränderliga och höga kraven från moderna kontor runt om i världen, medan grafiska papper anpassas till de höga kvalitetskraven från globala tryckerier och förlag. Omstrukturering av tillgångar samt förvärv För att förbättra produktiviteten och behålla sin ledande ställning genomför Stora Enso nu ett program för omstrukturering av tillgångarna avseende kontorspapper. Det är också viktigt att delta i konsolideringen i branschen eftersom finpapperssektorn fortfarande är tämligen fragmenterad, vilket kan medföra instabilitet på marknaden. Tillväxt måste dock alltid gå hand i hand med ansvarsfulla och uthålliga affärsmetoder. Högre produktivitet genom specialisering av bruken Syftet med omstruktureringsprogrammet är att förbättra produktiviteten genom att specialisera och effektivisera produktionen vid bruken. Åtgärderna omfattar en specialisering av bruket i Veitsiluoto på arkproduktion. PM1 vid bruket i Nymölla, som producerar kontorspapperet MultiCopy, ska uppgraderas för att förbättra kvaliteten och effektiviteten. Genom dessa åtgärder säkerställs en effektiv produktion och förmågan att leverera kvalitetsprodukter i standard- och högre kvaliteter. Produktutveckling i samarbete med kunder För att kunna erbjuda heltäckande trycklösningar, utöver ett stort produktutbud, har Stora Enso Fine Paper byggt upp ett omfattande FoU-nätverk som omfattar kunder, leverantörer och externa parter, som universitet och institut. Syftet är att förbättra produkternas tryck- och körbarhet, produktionskostnadernas konkurrenskraft och den miljömässiga hållbarheten. 14 STORA ENSO 2002

17 Bruket i Veitsiluoto en succé i norr Veitsiluoto i Finland är världens nordligast belägna pappersbruk, med två lönsamma pappersmaskiner. Vid bruket produceras en betydande del av Europas kontorspapper. Den redan höga kvaliteten i anläggningen förbättras genom en ny investeringsplan som syftar till att höja produkternas konkurrenskraft och kvalitet på den expanderande kontorspappersmarknaden. Växande marknad De faktorer som påverkar verksamheten mest är annonsmarknaden och utvecklingen av kontorstekniken, vilka båda är beroende av den allmänna ekonomiska situationen och av BNPtillväxten. Finpappersmarknaden förväntas växa. Den globala efterfrågan på kontorspapper uppskattas öka med 2 % per år under de närmaste åren. Den snabbaste ökningen förutses i Kina och övriga Asien samt i Västeuropa. För bestruket papper förmodas den globala efterfrågan öka med 4,4 %, med den snabbaste ökningen i Västeuropa samt i Kina och övriga Asien. Marknaden för kontorspapper förväntas återhämta sig långsamt, medan marknaden för grafiskt papper lider av överutbud med åtföljande prispress i Europa. I USA är utsikterna för grafiskt papper mer lovande. % av Nyckeltal* totalt Nettoomsättning, MEUR 3 473, , ,0 22,7 Rörelseresultat, MEUR 688,8 394,5 292,6 31,6 % av omsättning 19,8 10,9 9,4 Operativt kapital, MEUR 4 507, , ,3 26,2 Avkastning på operativt kapital, % 20,3 9,1 8,4 Investeringar, MEUR 116,6 193,7 131,6 15,0 Medeltal anställda ,2 Produktionsbegränsningar, ton N/A *exklusive goodwill Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton Grafiskt papper (bestruket) Kontorspapper (obestruket) Totalt Läs mer i webbrapporten STORA ENSO

18 FÖRPACKNINGSKARTONG Utveckling av innovativa lösningar Stora Enso Packaging Boards mål är att vara det mest rationella valet för kunderna genom att erbjuda långsiktiga kontrakt med stabila priser, tillförlitlig service och jämn produktkvalitet. Tack vare riktade investeringar under senare år har divisionen högkvalitativa tillgångar. Genom att behålla en hög marknadsandel (över 25 %) på utvalda marknader och produktsegment säkerställs produktionsstabiliteten. Den integrerade produktionskedjan förbättrar prisstabiliteten för kunderna på lång sikt. Produktutvecklingen spelar en avgörande roll i många segment. En utmaning är att tillsammans med kunderna utveckla vedfiberbaserade, innovativa förpackningssystem och -produkter, som framgångsrikt konkurrerar med alternativa förpackningsmaterial. Uthålliga fiberkällor Produktionen är miljömässigt och socialt sund. En stor fördel är att kartong och papper tillverkas av egen massa. Björk, furu och gran används som råvara, producerad genom ett uthålligt bruk av de nordiska skogarna. Återvunnet material, som gamla wellpappförpackningar hämtas från brukens närliggande områden. Divisionen är ledande inom återvinning av sammansatta material som vätskekartong och industriellt emballage. Ytterligare expansion i Ryssland Produktionen av wellpapp kommer att ökas ytterligare, särskilt i Ryssland. En ny wellpappfabrik i Arzamas, 400 kilometer öster om Moskva, är under uppförande för att tillföra kapacitet till den växande marknaden. Framgångarna med fabriken i Balabanovo har gett värdefull erfarenhet att göra affärer i Ryssland. Integration av specialpapper Ett viktigt kortsiktigt strategiskt initiativ är integreringen av affärsenheten för specialpapper som skapades 2001 inom Stora Enso Packaging Boards. Integrationsprocessen innefattar överföring av medelstora pappersmaskiner till specialpapperstillverkningen, och att integrera dessa med koncernens massaproduktion. Stabila marknadsutsikter på kort sikt Efterfrågan på konsumentförpackningkartong styrs av efterfrågan på 16 STORA ENSO 2002

19 Integrerad produktion i Imatra Bruket i Imatra i sydöstra Finland är en stark och lönsam enhet som producerar konsumentförpackningskartong för vätskeförpackningar, pappersmuggar och grafiska applikationer, samt specialpapper, lamineringspapper och träfritt papper. Bruket har ett starkt kassaflöde och moderna produktionsanläggningar, inklusive Europas största sulfatmassabruk. Affärsenhetens ledning finns i Imatra (med en omsättning på 1,9 miljarder EUR under 2002), liksom ett av Stora Ensos forskningscentra. dagligvaror, som livsmedel och drycker, men olika trender avseende förpackningsanvändning och design påverkar också efterfrågan. Priserna var stabila eller stigande under 2002, och efterfrågan bedöms bli fortsatt stabil den närmaste tiden. Det finns ingen betydande överkapacitet inom divisionens affärssegment, men vissa marknadsrelaterade produktionsminskningar kan förekomma under Tillväxten i Ryssland och Baltikum väntas fortsätta. % av Nyckeltal* 2000** 2001*** 2002 totalt Nettoomsättning, MEUR 2 975, , ,4 22,3 Rörelseresultat, MEUR 441,3 346,2 365,8 39,5 % av omsättning 14,8 12,7 12,0 Operativt kapital, MEUR 2 732, , ,3 23,0 Avkastning på operativt kapital, % 15,4 12,8 12,0 Investeringar, MEUR 342,3 294,4 143,5 16,4 Medeltal anställda ,0 Produktionsbegränsningar, ton N/A *exklusive goodwill **inklusive Gruvöns Bruk ***exklusive specialpapper Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton Förpackningspapper och -kartong Läs mer i webbrapporten STORA ENSO

20 TRÄPRODUKTER Konkurrenskraft genom expansion Stora Enso Timbers produktionsanläggningar är bland de mest moderna och konkurrenskraftiga inom trävaruindustrin i världen. Konkurrenskraften stärks genom vidareförädling online och genom expansion i Öst- och Centraleuropa. De största utmaningarna på kort sikt är integreringen av det estniska trävaruföretaget Sylvester och investeringarna i sågverk i Ryssland. En konkurrensfördel är den starka globala närvaron i framförallt Europa, Japan och Nordafrika. Stora Enso Timber har närhet till kunderna tack vare sin globala försäljningsorganisation. De främsta affärssegmenten är snickeri- och byggindustrin samt varuhandel, där träprodukter är fortsatt konkurrenskraftiga och miljömässigt hållbara. Det heltäckande produktutbudet utvecklas ständigt för att motsvara kraven från utvalda slutanvändare. Vidareförädling enligt kundens önskemål Marknaden och slutanvändarna föredrar mer avancerade och vidareförädlade produkter. Divisionen har svarat med ett omfattande tillväxt- och omläggningsprogram inom samtliga verksamhetsområden de senaste fem åren. Effektiviseringen av produktionsanläggningarna fortsätter med specialisering av enheter och ökning av vidareförädlingskapaciteten samt kundanpassade produkter. Säkerställande av en kostnadseffektiv produktion Baltikum och Ryssland blir allt viktigare som källor till och marknader för konkurrenskraftiga, högkvalitativa träprodukter, och även som råvarubas för koncernens övriga produktionsenheter, särskilt i Finland. Hårdnande konkurrens ökar kraven på att säkerställa en kostnadseffektiv produktion som kan stödja expansionen i Östoch Centraleuropa. Stora Enso Timber har som strategi att skapa konkurrenskraftiga sågverk i Ryssland, där de första investeringarna i sågverk under 2002 gjordes i Karelen och Novgorod-regionen. Konkurrenskraftiga sågverk har utvecklats i Baltikum genom förvärvet av Sylvester och genom ytterligare nyinvesteringar. Genom förvärvet får koncernen fem moderna sågverk för barrträ och 20 % ökad årskapacitet för 18 STORA ENSO 2002

I fokus UTDELNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONTAKTER

I fokus UTDELNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONTAKTER Koncernen I fokus UTDELNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Betalning av utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie skall betalas för den redovisningsperiod som slutar den 31

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Bokslut ÅRSREDOVISNING CORPORATE GOVERNANCE AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Bokslut ÅRSREDOVISNING CORPORATE GOVERNANCE AKTIER OCH AKTIEÄGARE Bokslut ÅRSREDOVISNING CORPORATE GOVERNANCE AKTIER OCH AKTIEÄGARE Kontakter Kari Vainio Executive Vice President, Corporate Communications Tel +44 20 7016 3140 Fax +44 20 7016 3208 Postadress: Stora Enso

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Kanada Sverige Finland Ryssland Tyskland USA Österrike Brasilien Chile 0 10 20 30 40 50 60 Massa, milj ton Papper, milj ton Sågade

Läs mer

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar.

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar. PRESSMEDDELANDE Poznań, den 13 november 2015 EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q3 2015 än i Q2 2015 trots oförändrade marknadsutmaningar. Arctic Paper koncernens finansiella resultat påverkades,

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008 Presentation Delårsrapport Januari-september 28 Magnus Hall VD och koncernchef 12 november, 28 1 The Group Holmen Paper Newsprint & magazine paper sales Share of profit capital Iggesund Paperboard Paperboard

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 ANFÖRANDE AV PER LINDBERG BAKGRUND TILL SAMGÅENDET MED KORSNÄS Samgåendet är ett led i Billeruds strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

UTDELNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONTAKTER DATUM FÖR ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH UTDELNING 2006

UTDELNING OCH ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONTAKTER DATUM FÖR ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH UTDELNING 2006 Stora Ensos årsredovisning 2005 består av tre separata delar Brev till aktieägarna Bokslut med notkommentarer Strategi och verksamhet 2005 Verksamhets- och ekonomisk Presentation av divisionerna översikt

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton Papper, produktion och leveranser Miljoner ton 14 12 10 Produktion Export 8 6 4 2 Inhemska leveranser 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Avsalumassa, produktion och leveranser Miljoner ton 5 4 Produktion

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Delårsrapport. Stora Enso i korthet

Delårsrapport. Stora Enso i korthet Delårsrapport J A N U A R I J U N I 2 0 0 5 Stora Enso i korthet Q2 Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Delårsrapport Januari-september 2002

Delårsrapport Januari-september 2002 Delårsrapport Januari-september 2002 Sammandrag av resultatet för tredje kvartalet Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,15 EUR (föregående kvartal: 0,12 ) Resultatet före skatt

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion 28 oktober 2004 Åke Axelsson Den nordiska skogens naturliga lövandel... 1 Produktutveckling i ett otroligt...... tidsperspektiv De träd skogsägaren slutavverkar

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong.

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001 SAMMANFATTNING * Rörelseresultatet uppgick till 1 366 Mkr (motsvarande period 2000: 1 186 Mkr exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter). Rörelseresultatet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 4 900 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer