STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE"

Transkript

1 STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE

2 I fokus Utdelning och ordinarie bolagsstämma Investor Relations-kontakter Betalning av utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie skall betalas för den redovisningsperiod som slutar den 31 december Utdelning avseende VPC-registrerade aktier utbetalas i svenska kronor genom VPC. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis utbetalas i US-dollar genom Citibank. Utdelningspolitik Strävan efter en stabil utdelning kopplad till det långsiktiga resultatet En tredjedel av nettoresultatet över en konjunkturcykel Ordinarie bolagsstämma Stora Enso Oyj håller ordinarie bolagsstämma torsdagen den 20 mars 2003 kl (finsk tid) i Finlandia-huset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors, Finland. Keith B Russell Senior Vice President, Investor Relations Tel Fax Stora Enso International Office, 9 South Street, London W1K 2XA, UK Ulla Paajanen-Sainio Vice President, Investor Relations och Finansiell information Tel Fax Stora Enso Oyj, Box 309, FIN Helsingfors, Finland Scott A. Deitz Vice President, Investor Relations, Nordamerika Tel Fax Stora Enso North America, P.O. Box 8050, Wisconsin Rapids, WI , USA

3 INNEHÅLL ÅRET I SAMMANDRAG 3 Nyckeltal 2002 exklusive engångsposter: Rörelseresultat 926,5 MEUR, 7,2 % av omsättningen, och resultat före skatter och minoritetsintressen 734,9 MEUR. Vinst per aktie 0,57 EUR, jämfört med 0,94 EUR år STRATEGI Strategiskt mål: att öka bolagets värde genom lönsam tillväxt. Strategiska finansiella mål: ROCE 13 % över en konjunkturcykel, skuldsättningsgrad högst 0,8. Konkurrenskraften ökade genom programmet för omstrukturering av tillgångar för tryckpapper i Europa och vinstförbättringsplan i Nordamerika. 4 JOURNAL- PAPPER 10 Viktigaste investeringsbeslutet var att bygga en maskin för SC-papper i Kvarnsveden i Sverige som en del av ett program för omstrukturering av tillgångar som ska höja kvaliteten och den övergripande konkurrenskraften. FÖRPACKNINGS- KARTONG 16 Innovativa lösningar för förpackningssystem har utvecklats med kunder. TILL AKTIEÄGARNA 6 TIDNINGSPAPPER 12 Brukens lokalisering underlättar leveranser av färskfiber och returfiber från hållbara källor. TRÄPRODUKTER 18 Utökad produktion genom förvärv av Sylvester i Estland och sågverksinvesteringar i Ryssland. KONCERN- STRUKTUR 20 KONCERN- PRESENTATION Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. 8 FINPAPPER 14 Ett specialiseringsprogram för bruken effektiviserar produktionen och förbättrar produktiviteten för kontorspapper. STORA ENSO I VÄRLDEN Koncernen har tillverkning i nästan 20 länder och en global försäljningsoch marknadsorganisation. STYRELSE STORA ENSO

4 INNEHÅLL LEDNINGSGRUPP CORPORATE GOVERNANCE FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR 35 Företagets sociala ansvar utgör en del av Stora Ensos övergripande begrepp kring företagets ansvartagande, tillsammans med miljörelaterade och ekonomiska frågor. AKTIER OCH AKTIEÄGARE 29 R-aktien är noterad på börserna i Helsingfors, Stockholm och New York. I slutet av 2002 hade bolaget cirka registrerade aktieägare. Återköp av egna aktier fortsatte under INFORMATION FÖR AKTIEÄGARNA FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR 32 Tre nya medlemmar i ledningsgruppen. PERSONAL- ADMINISTRATION Stora Ensos personaladministration har som mål att skapa en koncernkultur som kan locka till sig, utveckla och behålla de bästa medarbetarna och motivera alla att göra sitt bästa. MÅNGFALD Ökad mångfald på arbetsplatsen är avgörande för att säkerställa långsiktig framgång. ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET AFFÄRS- PRINCIPER 42 Stora Ensos vision är att tillhöra toppskiktet och vara kvalitetsledande inom arbetshälsa och säkerhet i den globala skogsindustrin. 45 Enligt Stora Enso affärsprinciper får koncernens renommé och trovärdighet aldrig sättas på spel till följd av oetiskt uppträdande. KOMMUNIKATION 47 Stora Enso förser sina intressenter med information som är riktig, lämnad i rätt tid och baserad på fakta och är beslutet att föra en öppen dialog och ha ett omfattande samarbete med sina intressenter. WISE KVINNOR I STORA ENSO 40 SAMHÄLLS- ENGAGEMANG 48 INTERVJU MED VICE KONCERNCHEF 34 Kvinnor på toppositioner inom Stora Enso trivs med sitt arbete, men menar att det krävs en attitydförändring om kvinnliga chefer ska få lika möjligheter i praktiken. Stora Ensos bruk har stor betydelse för de lokala bruksorterna. Så gott som samtliga bruk samarbetar med skolor och universitet. Vidare stöder många av bruken sina lokala bruksorter genom att stå för reningsverk och ånga till fjärvärme. Björn Hägglund menar att en hög ambitionsnivå vilket Stora Enso har på områden som affärsmässiga fördelar, resultat och företagets sociala ansvar kräver att alla strävar åt samma håll i hela organisationen. Läs mer i webbrapporten 2 STORA ENSO 2002

5 ÅRET I SAMMANDRAG Marknadssituationen förblev utmanande Nyckeltal Journalpapper, Tidningspapper och Finpapper redovisade lägre rörelseresultat än 2001, i huvudsak beroende på lägre försäljningspriser, medan Förpackningskartong och Träprodukter ökade resultatet. Produktionen anpassades till efterfrågan för att undvika ökade lager. Pappersproduktionen minskades med ton, cirka 8 % av koncernens totala kapacitet. Stark balansräkning Skuldsättningsgraden var 0,37. Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exklusive engångsposter var 7,1 %. Investeringar i anläggningar uppgick till 878 MEUR, vilket är 70,5 % av avskrivningar Nettoomsättning, MEUR , ,6 Rörelseresultat, MEUR 1 486,9-151,6 exklusive engångsposter, MEUR 1 495,2 926,5 % av omsättning 11,1 7,2 Resultat före skatt och minoritetsintressen, MEUR 1 223,0-343,2 exklusive engångsposter, MEUR 1 231,3 734,9 Årets resultat, MEUR 926,3-222,2 Investeringar i anläggningar, MEUR 857,1 877,6 Rätenbärande nettoskuld, MEUR 4 819, ,1 Sysselsatt kapital, MEUR , ,4 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 10,7-1,6 exklusive engångsposter, % 10,8 7,1 Avkastning på eget kapital (ROE), % 10,4-3, Skuldsättningsgrad 0,53 0,37 Resultat per aktie, EUR 1,03-0,25 exklusive engångsposter, EUR 0,94 0,57 Kassamässigt resultat per aktie, EUR 2,43 2,49 exklusive engångsposter, EUR 2,34 1,97 Eget kapital per aktie, EUR 10,03 9,36 Utdelning per aktie, EUR 0,45 0,45* Utdelningens andel av resultatet, % Börsvärde, MEUR, 31 dec Leveranser av papper och kartong, ton Leveranser av träprodukter, m Medeltal anställda *) Styrelsens förslag till bolagsstämman För mer detaljerad information om resultatet 2002, se sidorna 35 och framåt i Bokslut MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR Mission Vision Värderingar Vi bidrar till kommunikation och välstånd genom att använda förnyelsebara fibrer till papper, förpackningsmaterial och förädlade träprodukter. Vi skall vara det ledande skogsindustriföretaget i världen Vi tar täten i utvecklingen av skogsindustrin Kunderna väljer oss för de mervärden vi skapar Vi skapar värde för våra investerare Vi är stolta över att arbeta för Stora Enso Vi är en attraktiv partner för våra leverantörer Kunden i fokus Vi är våra kunders förstahandsval Resultatorientering Vi åstadkommer resultat Ansvar Vi lever upp till principer om uthållig utveckling i all verksamhet Människan i centrum Motiverade medarbetare skapar framgång Framtidsinriktning Vi tar första steget STORA ENSO

6 STRATEGI Strategi grundad på mission, vision och värderingar Stora Ensos strategiska mål är att öka bolagets värde genom lönsam tillväxt. Särskilda kriterier har fastställts för fusions- och förvärvspolicyn. Koncernen vill vara kundernas förstahandsval och fokuserar konstant på att förbättra produkter, processer och service. Enhetlig industrikoncern Stora Enso leds och drivs som en industrikoncern, som drar fördel av synergier mellan divisionerna. Koncernens kärnverksamhet finns inom affärsområdena grafiskt papper och kontorspapper, tidningspapper, förpackningskartong samt träprodukter. Stora Ensos strategiska mål är att öka bolagets värde genom lönsam tillväxt, som ska uppnås genom produktionsresurser av världsklass och utomordentliga ledningsresurser, samt genom fusioner och förvärv. En omsättningsökning som överstiger marknadstillväxten, hög produktivitet och kostnadseffektivitet genererar stora vinstökningar. Förvärvspolicy baserad på särskilda kriterier Koncernen har fastställt särskilda kriterier för fusions- och förvärvspolicyn. En fusion eller ett förvärv ska uppfylla koncernens finansiella mål, fokusera på globala kärnprodukter, hålla koncernens tillgångar i den övre kvartilen, stärka marknadspositionen samt utnyttja omstruktureringspotentialen i tillgångarna, kundrelationerna och synergierna. Fusioner och förvärv genomförs disciplinerat och med tålamod. Stora Enso har identifierat tre sätt att öka sina tillgångar: Expansion av befintliga kärnprodukter på befintliga marknader som Europa och USA. Expansion av befintliga produkter på nya marknader som Asien, Sydamerika och Ryssland. Expansion till nya verksamhetsgrenar inom skogsindustrin eller närliggande näringar på befintliga marknader. Som en ansvarstagande aktör i branschen och i finansiella sammanhang strävar Stora Enso efter att trygga sina aktieägares ställning genom att uppfylla de strategiska finansiella målen. Målet är en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 13 % över en konjunkturcykel, vilket ska jämföras med nuvarande viktade genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) på 9,5 %. Skuldsättningsgraden ska vara högst 0,8. Kund- och investerarfokus Stora Enso strävar efter att bli kundernas förstahandsval. Koncernen tillhandahåller tjänster som främjar kundernas produktutveckling och höjer deras värdeskapande. Det sker också en kontinuerlig produktutveckling för att ytterligare förbättra befintliga produkter och produktionsprocesser liksom för att utveckla nya produkter. Målet är att uppnå en förstklassig och överlägsen verksamhet i ett uthålligt och socialt ansvarstagande skogsindustriföretag. Utdelningspolitiken ligger i linje med Stora Ensos betoning på att ge aktieägarna maximal avkastning. Bolaget förbinder sig att dela ut minst en tredjedel av nettovinsten över en konjunkturcykel. Stora Ensos mål är att utgöra en långsiktigt god investering för sina aktieägare. Fiberstrategi Stora Ensos fiberstrategi syftar till att säkra kostnadseffektiva, högkvalitativa råvaror till koncernens slutprodukter och till att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett socialt och miljömässigt uthålligt sätt. Den identifierar omständigheter som är avgörande för koncernens behov av fiberråvara, samt tillgängligheten och leveranserna av denna. De främsta råvarukällorna är virke, returpapper och inköpt massa. Viktiga element i fiberstrategin är den egna tillverkningen av massa och träprodukter. Stora Ensos varumärke symboliserar företagets identitet som en integrerad industrikoncern Stora Enso drivs som en sammanhållen industrikoncern baserat på ett starkt varumärke som återspeglar koncernens mission, vision och värderingar. Koncernens och de anställdas handlande främjar varumärket. Stora Enso är socialt ansvarstagande, globalt i sin verksamhet och lokalt i sitt åtagande gentemot kunder, anställda och andra intressenter, liksom i förhållande till de samhällen där verksamheten bedrivs. 4 STORA ENSO 2002

7 Strategi åtgärder 2002 Tillgång till nya fiberkällor Genom virkesresurser och egen massatillverkning säkerställer Stora Enso sin tillgång på olika fibertyper från flera källor. Under 2002 har koncernen vidtagit åtgärder för att implementera fiberstrategin, bland annat genom virkesleveranser från Baltikum och Ryssland inklusive Sylvesters sågverks- och virkesanskaffningsverksamhet i Estland samt planerna på att bygga sågverk i Ryssland. Samriskprojektet Veracel i Brasilien är ett annat bra exempel på hur Stora Enso implementerar sin fiberstrategi. Projektets syfte är att producera högkvalitativ eukalyptusfiber till låg kostnad som är idealisk för finpappersproduktion. Ansvarskännande omstrukturering av resurser Under 2002 inledde Stora Enso ett omfattande program för omstrukturering av tillgångar för att förbättra servicen till kunderna genom att tillhandahålla kostnadseffektiva, högkvalitativa skogsindustriprodukter och bra logistiska lösningar, som betjänar kunderna på bästa möjliga sätt. Syftet är att skapa tillgångar som kvalitetsmässigt ligger i den övre kvartilen. Samtidigt inser koncernen betydelsen av tillförlitliga leveranser. Programmet är långsiktigt och omfattar såväl nedläggning och avyttring av viss kapacitet som moderniseringar och investeringar i nya maskiner. Stora Enso har förbundit sig att genomföra omstruktureringsprogrammet av tillgångar på ett ansvarsfullt sätt så att investeringarna inte överskrider avskrivningarna över en konjunkturcykel. Avyttring av tillgångar utanför kärnverksamheten Stora Enso har fattat ett strategiskt beslut att frigöra kapital ur tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten för att därigenom finansiera tillväxten i densamma. Avyttringen av bruket i Mölndal samt de finska och nordamerikanska skogsinnehaven är bra exempel på hur strategin har tillämpats under Genom att avyttra tillgångar utanför kärnverksamheten skapar koncernen en starkare plattform för den fortsatta utvecklingen inom kärnområdena grafiskt papper och kontorspapper, tidningspapper, förpackningskartong och träprodukter. Försäljning, marknadsföring och FoU samordnas för att förbättra kundservicen Under 2002 genomfördes en enkät om kundtillfredsställelse som inneburit ett förbättrat kundfokus genom ett program för helhetssyn på kundrelationer. Projektet, som började i tre pappersdivisioner och som berör över 300 personer, fortsätter under Målet är att skapa och implementera en modell för hantering av kundrelationer med definierade arbetsprinciper. Projektet syftar till att förbättra lönsamheten, minska volatiliteten i volymer, förbättra leveranskedjan, övergå från att sälja produkter till att sälja lösningar, optimera utnyttjandet av hela produktmixen, sänka kostnaderna och öka den organiska tillväxten. Under 2002 uppgick koncernens forsknings- och utvecklingskostnader till 91,6 MEUR, vilket motsvarar 0,7 % av nettoomsättningen. Det viktigaste produktområdet för forskning och utveckling är konsumentförpackningar, där forskningen stödjer en innovationsbaserad tillväxtstrategi. Det nya InnoCentre en investering på 4 MEUR i en konverteringsmaskin i industriell skala för att testa såväl material som nya innovationer kommer att bli ett viktigt verktyg i utvecklingen av ny konverterings- och förpackningsteknik samt affärsmodeller. Ett nytt koncept för CD- och DVD-förpackningar har redan introducerats. Ett annat område i fokus är produktutveckling inom digitalt och annat dokumenttryck. Produktportföljen för olika tryckmetoder har vidareutvecklats och kompletterats. Nytillkomna produkter är Stora Enso Matt, New StellaPress och CosmoPrint. Huvudinriktningen vad gäller produktutveckling av tryckpapper har legat på ljushet, opacitet och ytjämnhet. Ständigt fokus på kvalitetsförbättringar Total Quality Management implementerades i nästan alla koncernens enheter under 2002 genom Excellence Koncernens enheter, från bruk och försäljningsbolag till serviceenheter och koncernstaber, utvärderar systematiskt sina starka sidor och förbättringsområden, vilket ska leda till förbättringar i verksamheten. Genom Excellence 2005 samordnas ledningsmodellerna i hela koncernen och en gemensam uppfattning skapas. Det är ett heltäckande sätt att närma sig affärsutveckling och kontinuerlig förbättring med utnyttjande av Performance Excellence-modeller, best practice, produktivitetsprogram och andra kvalitetsverktyg, liksom kundtillfredsställelse- och andra undersökningar i ett sammanhang. Resultatförbättringsprogram initierat i Nordamerika Ett resultatförbättringsprogram har initierats för verksamheten inom division Stora Enso North America för att förbättra lönsamhet och konkurrenskraft. Den nordamerikanska marknaden har varit svag sedan slutet av För att det bokförda värdet av de tillgångar som förvärvades det året ska överensstämma med nuvarande marknadsvärde har ledningen beslutat göra en engångsnedskrivning av dessa på MEUR (1 081 MUSD), vilken bokfördes under tredje kvartalet Målet med programmet är att fokusera än mer på kärntillgångarna, att förbättra konkurrenskraften inom bestruket journalpapper och finpapper, liksom att säkerställa tillgången på konkurrenskraftig massa för verksamheten i Nordamerika. Organisationen har effektiviserats för att motsvara kraven och målen i divisionen. Sedan förvärvet har personalstyrkan minskats från till personer, och ytterligare neddragningar med omkring 500 personer kommer att ske. Under 2002 har verksamheten i Nordamerika gett synergier på 91 MUSD. Det ursprungliga målet för året, 110 MUSD, uppnåddes inte beroende på att kapacitetsutnyttjandet var lägre under första halvåret och priserna lägre än när målet sattes STORA ENSO

8 TILL AKTIEÄGARNA Den grundläggande strategin är oförändrad med inriktning på lönsam tillväxt Bästa aktieägare Det år som just gått till ända har varit mycket krävande för skogsindustrin och för Stora Enso. Den prognos vi för ett år sedan gav inför 2002 var inte optimistisk. Marknadssituationen under året visade sig dock bli ännu svårare än vi förutsåg. Produktionen ökade mot slutet av året, men vinsterna blev lägre än 2001 främst beroende på försämrade priser. I Nordamerika var affärsklimatet särskilt krävande under Den svaga annonsmarknaden påverkade kraftigt Stora Ensos verksamhet, vilket föranledde ett tvåårigt resultatförbättringsprogram. Programmet omfattar moderniseringar och uppgraderingar av maskiner liksom permanenta stängningar av kapacitet. Redan tidigare hade vi emellertid inlett ett kostnadsreduceringsprogram som innefattat personalneddragningar i Nordamerika. Vi håller fast vid inriktningen på lönsam tillväxt. Vi avser att växa genom fusioner och förvärv när lämpliga tillfällen ges som uppfyller de finansiella målen. Under 2002 har vi koncentrerat oss på att förbättra tillgångarnas kvalitet och lönsamhet. Redan för två år sedan inleddes ett sådant program, främst avseende tidningspapper: vissa äldre maskiner har uppgraderats och moderniserats medan de minst effektiva har stängts, och några nya maskiner har byggts. Programmet fullbordas när den nya pappersmaskinen i Langerbrugge i Belgien tas i drift i mitten av Förra året inleddes ett liknande omstruktureringsprogram avseende journalpapper. Det viktigaste beslutet var att fullfölja planen genom att bygga en ny SC-pappersmaskin i Kvarnsveden i Sverige. Vi håller fast vid inriktningen på lönsam tillväxt. Vi avser att växa genom fusioner och förvärv när lämpliga tillfällen ges som uppfyller de finansiella målen. Miljömässigt och socialt ansvarstagande har varit viktigt för koncernen under ett antal år. I dagens värld erbjuder dessa områden möjligheter för företag som vill bli framgångsrika. Den viktigaste resursen för vår framgång är personalen. En aktuell uppgift är att dra full nytta av mångfalden i arbetsstyrkan. Vi har en stabil bas i Finland och Sverige, men Stora Enso är i dag en internationell koncern som blir alltmer global, och en av de dolda tillgångarna är vår mångkulturella personal. Under det gångna året har vi än mer betonat vår strävan att bli kundernas förstahandsval och att betjäna dem bättre. Förutom omstrukturering av tillgångarna har ett tvåårigt projekt inletts för att förbättra kundservicen, som ska göra vårt breda och heltäckande produktsortiment mer lättillgängligt för kunderna. För att förbättra servicen till finansmarknaden har vi under 2002 förändrat sättet att ge investerarinformation, något som vi är övertygade om kommer att uppskattas. Koncernens webbplats, finansiella information, årsredovisning och delårsrapporter anses vara föredömliga, och den positionen avser vi att behålla. Stora Ensos verksamhet är starkt beroende av hur ekonomin på huvudmarknaderna utvecklas. I Nordamerika syns nu vissa tecken på återhämtning för annonsberoende papperskvaliteter, men de kommande kvartalen kommer att visa om uppgången i efterfrågan är av säsongskaraktär eller blir bestående. De tidiga indikationerna är mer lovande än för två år sedan. Men i Europa är efterfrågan på pappersprodukter stabil på låga nivåer. 6 STORA ENSO 2002

9 Stora Ensos ordförande Claes Dahlbäck och koncernchefen Jukka Härmälä På produktnivå är det skillnader i utsikterna mellan produkter som ligger tidigt respektive sent i konjunkturcykeln. För produkter som ligger tidigt i cykeln, som förpackningskartong, trävaror och kontorspapper, har det skett en viss förbättring. Men ännu syns ingen ökad efterfråga i Europa avseende annonsberoende papperskvaliteter, som ligger sent i cykeln. För våra intressenter märks koncernens styrka i en krävande marknadssituation i form av en stark balansräkning och ett starkt kassaflöde, en internationell organisation och ett brett produktutbud. Trots att de senaste åren har varit tämligen krävande har vi behållit vår strategiska inriktning att dela ut en tredjedel av vinsten över en konjunkturcykel. Stora Enso Oyj:s styrelse föreslår en utdelning på 0,45 EUR per aktie för Claes Dahlbäck Ordförande Vi vill tacka våra medarbetare för ett väl utfört arbete under Stora Enso ska fortsätta utvecklas som ett uthålligt och ledande skogsindustriföretag som skapar värde för aktieägarna, kunderna och de anställda. Helsingfors den 30 januari 2003 Jukka Härmälä Koncernchef STORA ENSO

10 & Ansvar Resultatorientering JOURNALPAPPER 10 TIDNINGSPAPPER 12 Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har cirka anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Stora Enso säljer huvuddelen av sin produktion till andra företag genom en global marknads- och försäljningsorganisation. Den globala närvaron ger service åt lokala kunder. Kunderna är större och mindre förlag, tryckerier och grossister, samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag i hela världen. Huvudmarknaderna är Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen har produktion i Europa, Nordamerika och Asien. Dess moderna produktionsenheter och goda integration mellan råmaterial, energi och effektiva processer säkerställer kontinuiteten i produktionen. Stora Enso har förbundit sig att utveckla verksamheten mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta åtagande framgår av koncernens värderingar och av dess policy för miljömässigt och socialt ansvarstagande, vilket har rönt erkännande genom upptagandet i Dow Jones DJSI World och DJSI STOXX sustainability indexes ända sedan de introducerades Stora Enso har fått den högsta poängen i hållbarhetshänseende bland skogsbolagen under Stora Enso ingår även i FTSE4Good-index. PRODUKTER Obestruket superkalandrerat (SC), obestruket maskinglättat (MF), lättviktigt bestruket (LWC), mediumviktigt bestruket (MWC), tungviktigt bestruket (HWC) och maskinglättat bestruket (MFC) papper samt tapetpapper. Används till tidskrifter, reklamtryck, kataloger och direktreklam. MARKNADSPOSITION Världens näst största tillverkare av journalpapper, största tillverkare i Nordamerika, näst största i Europa Marknadsandel: 21 % i Europa och 17 % globalt Huvudmarknader: Europa (54 % av omsättningen) och Nordamerika (42 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 4,5 miljoner ton KAPACITET Nordamerika.. 33 % Tyskland % Finland % Frankrike % Belgien % Sverige % ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Journalpapper % PRODUKTER Standard och specialkvaliteter av tidningspapper, exempelvis förbättrat tidningspapper, katalogpapper och bokpapper. Används till tidningar, tidningsbilagor, flygblad, telefonkataloger, inbundna böcker och pocketböcker. MARKNADSPOSITION Världens fjärde största tillverkare av tidningspapper, standard och specialkvaliteter, den största tillverkaren i Europa Marknadsandel: 24 % i Europa och 7 % globalt Huvudmarknader: Europa (87 % av omsättningen) och Nordamerika (7 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,4 miljoner ton KAPACITET Sverige % Finland % Tyskland % Nordamerika.. 5 % Belgien % ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Tidningspapper % 8 STORA ENSO 2002

11 FINPAPPER FÖRPACKNINGS- 14 KARTONG 16 TRÄPRODUKTER 18 PRODUKTER Bestruket finpapper (grafiskt papper) och obestruket finpapper (kontorspapper). Används för tryckning av dokument, reklamtryck och kvalitetsböcker. MARKNADSPOSITION Världens tredje största tillverkare av grafiskt papper, tredje största tillverkare även i Europa Världens sjätte största tillverkare av kontorspapper, näst största i Europa Marknadsandel för grafiskt papper: 14 % i Europa och 9 % globalt Marknadsandel för kontorspapper: 13 % i Europa och 4 % globalt Huvudmarknader: Europa (59 % av omsättningen) och Nordamerika (24 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,7 miljoner ton KAPACITET Finland % Sverige % Nordamerika.. 18 % Tyskland % Nederländerna. 5 % Kina % ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Finpapper % PRODUKTER Vätskekartong, bägarkartong (cupstock), cartonboard, containerboard (wellråvara), wellpappförpackningar, hylskartong, hylsor, laminatpapper, tekniska papper, flexibla förpackningar och etikettpapper. MARKNADSPOSITION En av världens ledande tillverkare av konsumentförpackningskartong och specialpapper Huvudmarknader: Europa (72 % av omsättningen), Asien (14 % av omsättningen) och Nordamerika (10 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: 3,7 miljoner ton förpackningskartong och -papper, 650 miljoner m 2 wellpappförpackningar och ton hylsor KAPACITET Finland % Sverige % Tyskland % Övriga Europa. 8 % Nordamerika.. 7 % VIDAREFÖRÄDLING Hylsor tillverkas i Kanada, Kina, Finland, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige, UK och USA Wellpackförpackningar tillverkas i Estland, Finland, Ungern, Lettland, Litauen, Ryssland och Sverige ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING PRODUKTER Sågade trävaror och vidareförädlade träprodukter. Används i byggnads-, snickeri- och möbelindustrin. MARKNADSPOSITION Världens tredje största tillverkare av sågade barrträprodukter, störst i Europa Huvudmarknader: Europa (58 % av omsättningen), Asien (22 % av omsättningen), Nordafrika och Mellanöstern (14 % av omsättningen) samt Nordamerika (6 % av omsättningen) Årlig produktionskapacitet: sågade trävaror 6,0 miljoner m 3, vidareförädlade produkter 2,4 miljoner m 2 KAPACITET Finland % Österrike % Sverige % Tjeckien % Estland % VIDAREFÖRÄDLING Vidareförädlingsenheter i Österrike, Tjeckien, Estland, Tyskland, Finland, Nederländerna och Sverige ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING Träprodukter.. 9 % Förpackningskartong % STORA ENSO

12 JOURNALPAPPER Omstrukturering av tillgångarna ger förbättrad konkurrenskraft Visionen för Stora Enso Magazine Paper är att vara kundernas förstahandsval och den lönsammaste journalpappersproducenten, med fokus på kundservice och kostnadseffektivitet, samt att vara den attraktivaste arbetsgivaren i branschen. Koncernens storlek är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda ett komplett utbud av produkter och tjänster. En ledande position på marknaden kräver en stark strategi samt högkvalitativa produkter och tjänster. Konkurrenskraften stärks genom omstruktureringar av tillgångarna och ytterligare förbättrad kostnadseffektivitet och produktivitet. Benchmarking och kunskapsöverföring mellan bruken ökar lönsamheten. Nära kunderna och råmaterialet Tillgång till konkurrenskraftig fiberråvara och mekanisk massa tillverkad inom koncernen utgör en tillförlitlig grund för kontinuerlig, konkurrenskraftig produktion. Ytterligare en styrka är att bruken är belägna nära kunderna och råvaran. Realisering av best practices Personalutveckling och best practices förbättrar produktiviteten ytterligare. Förmågan att attrahera och hålla kvar kvalificerad och motiverad personal är avgörande för möjligheterna att bibehålla hög standard på verksamheten och tjänsterna. Omstrukturering av tillgångar samt förvärv För att möta de internationella kundernas förändrade behov har koncernen inlett ett program för omstrukturering av tillgångarna avseende obestruket journalpapper. Programmet kommer att förbättra kvaliteten och den totala konkurrenskraften på tillgångarna, och samtidigt uppfylla kundernas ökade krav på kvalitet och volym i leveranserna. Det omfattar riktade investeringar, maskinspecialisering samt avveckling av mindre konkurrenskraftiga produktionsanläggningar. Stora Enso söker också lönsamma förvärv. Långsiktiga investeringar i Kvarnsveden En huvuddel av programmet är den nya pappersmaskinen som ska byggas i Kvarnsveden och som ska producera högkvalitativt superkalandrerat papper (SC) av färskfiber för användning i tidskrifter, kataloger och annonsmaterial. Detta kommer delvis att balanseras av avyttringen av det mindre bruket i Wolfsheck. 10 STORA ENSO 2002

13 Förbättrad kundservice Stora Enso förbättrar servicen till sin skiftande kundkrets genom ökat samarbete mellan divisionerna. Customer Relationship Management (CRM) optimerar utnyttjandet av koncernens hela produktmix. Kundbehoven identifieras och nya lösningar erbjuds och, om nödvändigt, utvecklas. Lösningarna omfattar partnerskap och starkare fokus på tekniskt stöd, logistik och nya produkter. Programmet innefattar även investeringar i papperskvaliteten SC-B. PM6 i Maxau, som också producerar SC-B av returfiber, ska byggas om för att förbättra produktivitet och konkurrenskraft. PM3 i Langerbrugge ska övergå från att producera huvudsakligen högkvalitativt SC-papper till att producera SC-B, för att bruket ska kunna maximera användningen av returfiber. Efterfrågan drivs främst av annonsvolymen Den främsta drivkraften bakom efterfrågan på tryckpapper är annonsvolymen, eftersom den svarar för 70 % av journalpappersförsäljningen. De kortsiktiga utsikterna för tryckt annonsering och journalpapper förblir volymmässigt stabila, men med fortsatt pressade priser beroende på överkapacitet för LWC-papper. I Nordamerika har efterfrågan förbättrats i takt med att antalet annonssidor i tidskrifterna ökat. Priserna på bestruket journalpapper och SCpapper är tämligen stabila. % av Nyckeltal* totalt Nettoomsättning, MEUR 2 818, , ,8 22,2 Rörelseresultat, MEUR 399,4 346,9 79,3 8,6 % av omsättning 14,2 10,1 2,6 Operativt kapital, MEUR 3 529, , ,0 23,0 Avkastning på operativt kapital, % 15,5 10,1 2,6 Investeringar, MEUR 115,1 148,5 151,0 17,2 Medeltal anställda ,6 Produktionsbegränsningar, ton N/A *exklusive goodwill Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton SC LWC, MWC, HWC, MFC Tapetpapper Totalt Läs mer i webbrapporten STORA ENSO

14 TIDNINGSPAPPER Ökad användning av returfiber Ett stort projekt är den nya tidningspappersmaskinen i Langerbrugge som uteslutande använder returfiber som råvara. Huvuddelen av returpapperet samlas in inom en radie av 300 kilo- Fokus på returfiber Visionen för Stora Enso Newsprint är att vara kundernas förstahandsval. Målet är att öka koncernens andel av den globala tidningspappersmarknaden på 40 miljoner ton per år genom förvärv, investeringar och förbättringar av tillgångarna. Kostnadseffektivitet och ett balanserat utnyttjande av färskfiber och returfiber är avgörande konkurrensfördelar. Nyckelkundernas främsta krav är hög papperskvalitet som ger förstklassig tryck- och körbarhet, och effektiv logistik som säkerställer tillförlitliga leveranser i rätt tid. Genom koncernens globala försäljningsorganisation får varje kund fördelen av lokal service. Optimal placering i förhållande till fiberkällor Tidningspappersbruken är gynnsamt lokaliserade, nära kunderna och fiberkällorna. I Centraleuropa är tillgången på returpapper god, medan de nordiska bruken ligger nära källorna till färsk fiberråvara och koncentrerar sig därför på förädlade kvaliteter som utnyttjar egenskaperna hos den färska fibern. 12 STORA ENSO 2002 Förbättrad konkurrenskraft och produktivitet På den konkurrensutsatta tidningspappersmarknaden är det bara de mest effektiva leverantörerna som överlever. Stora Enso Newsprint fokuserar ständigt på ökad konkurrenskraft och produktivitet för att behålla sin starka marknadsposition som en ledande leverantör av tidningspapper. Hög kvalitet på tillgångarna och storleken är viktiga faktorer som gör att koncernen kan erbjuda ett heltäckande och konkurrenskraftigt produktutbud som tillfredsställer kundernas behov. Utbyte och uppgradering av tillgångar Till utmaningarna hör att säkerställa en konkurrenskraftig produktion genom utbyte och uppgradering av icke konkurrenskraftig produktionskapacitet. Det pågående programmet för omstrukturering av tillgångarna väntas förbättra maskinernas kvalitet och kostnadsläget utan att väsentligt höja produktionskapaciteten.

15 Resultat av världsklass vid Hylte Bruk Hylte Bruk i södra Sverige är västvärldens största tidningspappersbruk. Råvaran består till 50 % av returfiber. Bruket är stabilt och långsiktigt vinstgivande, och den största privata arbetsgivaren på orten. De fyra kostnadseffektiva och rationella pappersmaskinerna är idealiskt placerade nära kunderna och källorna av både färskfiber och returfiber. meter från bruket. Maskinen kommer att tas i drift i juni 2003, helt enligt plan. Huvudmarknaden för produkterna blir Västeuropa, men Langerbrugge är även gynnsamt lokaliserat för exportleveranser. Marknaderna förbättras långsamt Den faktor som bestämmer konsumtionen av tidningspapper är tidningarnas annonsvolymer. Andra viktiga faktorer är tidningarnas upplagor och antalet nya titlar. Efter ett mycket svagt 2002 väntas annonseringen långsamt återhämta sig i Europa och Nordamerika under Tidningspappersmarknaden i Västeuropa väntas dock vara fortsatt svår. Priserna i Europa kommer att falla och de marknadsrelaterade produktionsbegränsningarna kommer att fortsätta. I Nordamerika har den långvariga nedåtgående pristrenden nått botten. Marknaden förbättras långsamt men är fortfarande svag och ytterligare produktionsneddragningar blir nödvändiga. % av Nyckeltal* totalt Nettoomsättning, MEUR 1 766, , ,5 12,0 Rörelseresultat, MEUR 268,3 508,8 240,8 26,0 % av omsättning 15,2 26,3 14,7 Operativt kapital, MEUR 1 256, , ,7 9,5 Avkastning på operativt kapital, % 19,9 41,4 19,1 Investeringar, MEUR 74,8 91,2 331,2 37,7 Medeltal anställda ,6 Produktionsbegränsningar, ton N/A *exklusive goodwill Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton Tidningspapper Läs mer i webbrapporten STORA ENSO

16 FINPAPPER Förbättrad produktivitet genom specialisering av bruken Visionen för Stora Enso Fine Paper är att vara den ledande finpappersleverantören. Divisionen är väl positionerad för att konkurrera på den växande finpappersmarknaden tack vare sin kostnadseffektiva produktion, heltäckande produktportfölj och höga produktkvalitet. I fråga om kontorspapper är målet att uppfylla de snabbt föränderliga och höga kraven från moderna kontor runt om i världen, medan grafiska papper anpassas till de höga kvalitetskraven från globala tryckerier och förlag. Omstrukturering av tillgångar samt förvärv För att förbättra produktiviteten och behålla sin ledande ställning genomför Stora Enso nu ett program för omstrukturering av tillgångarna avseende kontorspapper. Det är också viktigt att delta i konsolideringen i branschen eftersom finpapperssektorn fortfarande är tämligen fragmenterad, vilket kan medföra instabilitet på marknaden. Tillväxt måste dock alltid gå hand i hand med ansvarsfulla och uthålliga affärsmetoder. Högre produktivitet genom specialisering av bruken Syftet med omstruktureringsprogrammet är att förbättra produktiviteten genom att specialisera och effektivisera produktionen vid bruken. Åtgärderna omfattar en specialisering av bruket i Veitsiluoto på arkproduktion. PM1 vid bruket i Nymölla, som producerar kontorspapperet MultiCopy, ska uppgraderas för att förbättra kvaliteten och effektiviteten. Genom dessa åtgärder säkerställs en effektiv produktion och förmågan att leverera kvalitetsprodukter i standard- och högre kvaliteter. Produktutveckling i samarbete med kunder För att kunna erbjuda heltäckande trycklösningar, utöver ett stort produktutbud, har Stora Enso Fine Paper byggt upp ett omfattande FoU-nätverk som omfattar kunder, leverantörer och externa parter, som universitet och institut. Syftet är att förbättra produkternas tryck- och körbarhet, produktionskostnadernas konkurrenskraft och den miljömässiga hållbarheten. 14 STORA ENSO 2002

17 Bruket i Veitsiluoto en succé i norr Veitsiluoto i Finland är världens nordligast belägna pappersbruk, med två lönsamma pappersmaskiner. Vid bruket produceras en betydande del av Europas kontorspapper. Den redan höga kvaliteten i anläggningen förbättras genom en ny investeringsplan som syftar till att höja produkternas konkurrenskraft och kvalitet på den expanderande kontorspappersmarknaden. Växande marknad De faktorer som påverkar verksamheten mest är annonsmarknaden och utvecklingen av kontorstekniken, vilka båda är beroende av den allmänna ekonomiska situationen och av BNPtillväxten. Finpappersmarknaden förväntas växa. Den globala efterfrågan på kontorspapper uppskattas öka med 2 % per år under de närmaste åren. Den snabbaste ökningen förutses i Kina och övriga Asien samt i Västeuropa. För bestruket papper förmodas den globala efterfrågan öka med 4,4 %, med den snabbaste ökningen i Västeuropa samt i Kina och övriga Asien. Marknaden för kontorspapper förväntas återhämta sig långsamt, medan marknaden för grafiskt papper lider av överutbud med åtföljande prispress i Europa. I USA är utsikterna för grafiskt papper mer lovande. % av Nyckeltal* totalt Nettoomsättning, MEUR 3 473, , ,0 22,7 Rörelseresultat, MEUR 688,8 394,5 292,6 31,6 % av omsättning 19,8 10,9 9,4 Operativt kapital, MEUR 4 507, , ,3 26,2 Avkastning på operativt kapital, % 20,3 9,1 8,4 Investeringar, MEUR 116,6 193,7 131,6 15,0 Medeltal anställda ,2 Produktionsbegränsningar, ton N/A *exklusive goodwill Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton Grafiskt papper (bestruket) Kontorspapper (obestruket) Totalt Läs mer i webbrapporten STORA ENSO

18 FÖRPACKNINGSKARTONG Utveckling av innovativa lösningar Stora Enso Packaging Boards mål är att vara det mest rationella valet för kunderna genom att erbjuda långsiktiga kontrakt med stabila priser, tillförlitlig service och jämn produktkvalitet. Tack vare riktade investeringar under senare år har divisionen högkvalitativa tillgångar. Genom att behålla en hög marknadsandel (över 25 %) på utvalda marknader och produktsegment säkerställs produktionsstabiliteten. Den integrerade produktionskedjan förbättrar prisstabiliteten för kunderna på lång sikt. Produktutvecklingen spelar en avgörande roll i många segment. En utmaning är att tillsammans med kunderna utveckla vedfiberbaserade, innovativa förpackningssystem och -produkter, som framgångsrikt konkurrerar med alternativa förpackningsmaterial. Uthålliga fiberkällor Produktionen är miljömässigt och socialt sund. En stor fördel är att kartong och papper tillverkas av egen massa. Björk, furu och gran används som råvara, producerad genom ett uthålligt bruk av de nordiska skogarna. Återvunnet material, som gamla wellpappförpackningar hämtas från brukens närliggande områden. Divisionen är ledande inom återvinning av sammansatta material som vätskekartong och industriellt emballage. Ytterligare expansion i Ryssland Produktionen av wellpapp kommer att ökas ytterligare, särskilt i Ryssland. En ny wellpappfabrik i Arzamas, 400 kilometer öster om Moskva, är under uppförande för att tillföra kapacitet till den växande marknaden. Framgångarna med fabriken i Balabanovo har gett värdefull erfarenhet att göra affärer i Ryssland. Integration av specialpapper Ett viktigt kortsiktigt strategiskt initiativ är integreringen av affärsenheten för specialpapper som skapades 2001 inom Stora Enso Packaging Boards. Integrationsprocessen innefattar överföring av medelstora pappersmaskiner till specialpapperstillverkningen, och att integrera dessa med koncernens massaproduktion. Stabila marknadsutsikter på kort sikt Efterfrågan på konsumentförpackningkartong styrs av efterfrågan på 16 STORA ENSO 2002

19 Integrerad produktion i Imatra Bruket i Imatra i sydöstra Finland är en stark och lönsam enhet som producerar konsumentförpackningskartong för vätskeförpackningar, pappersmuggar och grafiska applikationer, samt specialpapper, lamineringspapper och träfritt papper. Bruket har ett starkt kassaflöde och moderna produktionsanläggningar, inklusive Europas största sulfatmassabruk. Affärsenhetens ledning finns i Imatra (med en omsättning på 1,9 miljarder EUR under 2002), liksom ett av Stora Ensos forskningscentra. dagligvaror, som livsmedel och drycker, men olika trender avseende förpackningsanvändning och design påverkar också efterfrågan. Priserna var stabila eller stigande under 2002, och efterfrågan bedöms bli fortsatt stabil den närmaste tiden. Det finns ingen betydande överkapacitet inom divisionens affärssegment, men vissa marknadsrelaterade produktionsminskningar kan förekomma under Tillväxten i Ryssland och Baltikum väntas fortsätta. % av Nyckeltal* 2000** 2001*** 2002 totalt Nettoomsättning, MEUR 2 975, , ,4 22,3 Rörelseresultat, MEUR 441,3 346,2 365,8 39,5 % av omsättning 14,8 12,7 12,0 Operativt kapital, MEUR 2 732, , ,3 23,0 Avkastning på operativt kapital, % 15,4 12,8 12,0 Investeringar, MEUR 342,3 294,4 143,5 16,4 Medeltal anställda ,0 Produktionsbegränsningar, ton N/A *exklusive goodwill **inklusive Gruvöns Bruk ***exklusive specialpapper Leveranser Leveranser Leveranser Kapacitet ton Förpackningspapper och -kartong Läs mer i webbrapporten STORA ENSO

20 TRÄPRODUKTER Konkurrenskraft genom expansion Stora Enso Timbers produktionsanläggningar är bland de mest moderna och konkurrenskraftiga inom trävaruindustrin i världen. Konkurrenskraften stärks genom vidareförädling online och genom expansion i Öst- och Centraleuropa. De största utmaningarna på kort sikt är integreringen av det estniska trävaruföretaget Sylvester och investeringarna i sågverk i Ryssland. En konkurrensfördel är den starka globala närvaron i framförallt Europa, Japan och Nordafrika. Stora Enso Timber har närhet till kunderna tack vare sin globala försäljningsorganisation. De främsta affärssegmenten är snickeri- och byggindustrin samt varuhandel, där träprodukter är fortsatt konkurrenskraftiga och miljömässigt hållbara. Det heltäckande produktutbudet utvecklas ständigt för att motsvara kraven från utvalda slutanvändare. Vidareförädling enligt kundens önskemål Marknaden och slutanvändarna föredrar mer avancerade och vidareförädlade produkter. Divisionen har svarat med ett omfattande tillväxt- och omläggningsprogram inom samtliga verksamhetsområden de senaste fem åren. Effektiviseringen av produktionsanläggningarna fortsätter med specialisering av enheter och ökning av vidareförädlingskapaciteten samt kundanpassade produkter. Säkerställande av en kostnadseffektiv produktion Baltikum och Ryssland blir allt viktigare som källor till och marknader för konkurrenskraftiga, högkvalitativa träprodukter, och även som råvarubas för koncernens övriga produktionsenheter, särskilt i Finland. Hårdnande konkurrens ökar kraven på att säkerställa en kostnadseffektiv produktion som kan stödja expansionen i Östoch Centraleuropa. Stora Enso Timber har som strategi att skapa konkurrenskraftiga sågverk i Ryssland, där de första investeringarna i sågverk under 2002 gjordes i Karelen och Novgorod-regionen. Konkurrenskraftiga sågverk har utvecklats i Baltikum genom förvärvet av Sylvester och genom ytterligare nyinvesteringar. Genom förvärvet får koncernen fem moderna sågverk för barrträ och 20 % ökad årskapacitet för 18 STORA ENSO 2002

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

Bokslut ÅRSREDOVISNING CORPORATE GOVERNANCE AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Bokslut ÅRSREDOVISNING CORPORATE GOVERNANCE AKTIER OCH AKTIEÄGARE Bokslut ÅRSREDOVISNING CORPORATE GOVERNANCE AKTIER OCH AKTIEÄGARE Kontakter Kari Vainio Executive Vice President, Corporate Communications Tel +44 20 7016 3140 Fax +44 20 7016 3208 Postadress: Stora Enso

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

1 januari. Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR

1 januari. Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR Delå rsrapport 1 januari 2001 30 juni Resultatet per aktie exkl engångsposter under andra kvartalet var 0,18 EUR (föregående kvartal: 0,31) Nettoomsättningen var 3 388,4 MEUR, vilket är 248,6 MEUR lägre

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation

Swedish. Swedish Match Match. Company presentation Company. presentation 2013. Företagspresentation Swedish Swedish Match Match Company presentation Company Företagspresentation presentation 2013 Company presentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar, marknadsför

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

klarsynthet för en ljus framtid årsredovisning 2008

klarsynthet för en ljus framtid årsredovisning 2008 klarsynthet för en ljus framtid årsredovisning 2008 vårt löfte vårt företag vår planet våra medarbetare vår verksamhet Introduktion 2 Affärsområden i korthet 4 Meddelande till aktieägare 6 Newsprint and

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2005 Mnkr 2-05 1-05 2-04 2005 Nettoomsättning 4 201 3 801 3 884 8 002 7 787 15 653 Rörelseresultat 449 364 460 813 1 032 1 952 Resultat efter finansiella poster 387 307 407 694

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer