årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense"

Transkript

1 årsredovisning 2013 Powering the SUPERHIGHWAYS of the gigabit society Making light make sense

2 transmode I korthet Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska nät. Transmode fokuserar på marknadssegmentet metro WDM vilket innefattar metronät och regionala nät baserade på teknik för våglängdsmultiplexering. Segmentet uppgår till cirka 5 miljarder USD och förväntas växa med 12 procent per år i genomsnitt mellan 2013 och Innovativa produkter Transmodes lösningar ökar överföringshastigheten i näten upp till 80 gånger. Operatörer av fasta och mobila nät kan därmed kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den explosiva tillväxten i video- och datatrafiken. Effektiv verksamhet Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm, hade vid utgången av 2013 totalt 284 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företaget har fler än 550 kunder i över 50 länder världen över. Bland kunder återfinns både företag och nätoperatörer som antingen äger eller har tillgång till fibernät. Försäljningen sker via egen säljkår samt via återförsäljare och partners. 1 Källa: Infonetics Research Optical Hardware Market Share 4Q2013 Innehåll Året i korthet 1 VD-ord 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Marknad 8 Geografisk utblick 10 Verksamheten 14 Produkter och tjänster 16 Hållbarhet 20 Medarbetare 22 Transmode-aktien 25 Förvaltningsberättelse 27 Räkenskaper 36 Noter 44 Flerårsöversikt 65 Definitioner 66 Styrelsens försäkran 67 Revisionsberättelse 68 Styrelse 69 Ledande befattningshavare 70

3 Genomsnittlig tillväxttakt, Kundnöjdhetsindex 2 Antal anställda % 66 16% Marknaden Transmode Branschsnitt Transmode Offentliggjorda kontrakt 2013 Ett nytt optiskt stamnät i Hongkong för hastigheter upp till 100 Gbit/s för Hutchison Global Communications. Optisk nätutrustning för en avsevärd ökning av överföringskapaciteten i näten för MegaFon, en av Rysslands största teleoperatörer. Ett flexibelt optiskt nät med hög kapacitet för Telemach, Sloveniens ledande leverantör av kabel-tv, telefoni och bredband. Ett paketbaserat optiskt nät för Setia Haruman Technology Sdn Bhd, en ledande leverantör av metro-fiber och bredbandstjänster för Cyberjaya i Malaysias Multimedia Super Corridor. Uppgradering och ökning av flexibiliteten i ett optiskt nät för SpringNet, en amerikansk leverantör av höghastighetstjänster i metronät. 1 Källa: Infonetics Research Optical Network Hardware 2 Källa: CFI Group

4 Geografisk expansion, Intäkter per region från , MSEK MSEK EMEA 771,8 807,6 858,4 MSEK Americas 124,4 185,6 123,7 MSEK APAC 20,7 17,7 47,0 Nya produkter/tjänster 2013 Nya Ethernet-muxpondrar som gör det mer effektivt att hantera ethernettrafik. Mobile Fronthaul-lösning för mobiloperatörer som tillämpar C-RAN-arkitekturer i sina nät. iaccess gör det möjligt för nätoperatörer att bygga skalbara och kostnadseffektiva Ethernet-accesser för en mängd tillämpningar. Enlighten Portal, ett verktyg som i realtid ger full information om tjänsternas kvalitet i ett paketbaserat optiskt nät. Strategi för stegvis införande av Software Defined Networking SDN i paketbaserade optiska transportnät. Förkonfigurering (Pre-Staging) som hjälper teleoperatörer att bygga ut sina nät snabbare och mer effektivt. Transmode blev som en av de första leverantörerna certifierat av Metro Ethernet Forum (MEF) för den nya standarden Carrier Ethernet 2.0 (CE 2.0).

5 året i korthet Intäkterna uppgick till 1 029,1 MSEK (1 010,9) vilket motsvarar en ökning med 1,8 procent eller med 4,7 procent justerat för valutakursförändringar. Rörelseresultatet uppgick till 148,5 MSEK (170,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,4 procent (16,9). Periodens resultat uppgick till 123,3 MSEK (139,2). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,44 SEK (5,01). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 174,7 MSEK (176,7). Ny finansdirektör, FoU-direktör och personaldirektör anställdes under året. Ny regional försäljningsorganisation etablerades. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en ordinarie utdelning om 1,80 SEK (1,80) per aktie och mot bakgrund av bolagets starka kassaposition, även en extrautdelning om 4,70 SEK ( ) per aktie, totalt en utdelning om 6,50 SEK (1,80) per aktie. Försäljning per region, % av totala intäkter Totala intäkter och rörelsemarginal 5% MSEK % 20 12% % EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) Americas (Nord- och Sydamerika) APAC (Asien och Stillahavsområdet) Rörelsemarginal, % Totala intäkter, MSEK Nyckeltal Totala intäkter, MSEK 1 029, ,9 916,9 699,3 570,1 Rörelseresultat, MSEK 148,5 170,7 149,1 107,6 57,4 Rörelsemarginal, % 14,4 16,9 16,3 15,4 10,1 Årets resultat, MSEK 123,3 139,2 116,3 81,4 44,3 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 174,7 176,7 139,4 133,6 154,9 Antal anställda vid årets slut Transmode Årsredovisning

6 VD-ORD Transmode ÄR VÄlposITIonerat för FortsaTT lönsam tillväxt Under 2013 fortsatte Transmode att växa med god lönsamhet. Våra intäkter ökade med 5 procent till MSEK, och vi uppnådde ett rörelseresultat på 148,5 MSEK. Samtidigt gjorde vårt starka fokus på kostnadseffektivitet att vi bibehöll vår stabila och branschledande bruttomarginal på runt 50 procent blev ett genombrottsår i APAC, samtidigt som vi stärkte våra marknadsandelar i EMEA. Den snabba trafikökningen i tele- och data näten fortsätter, med åtföljande investeringsbehov för kapacitetsutbyggnad hos alla som äger eller har tillgång till fiber. De viktigaste drivkrafterna är fortsatt den kraftigt ökande överföringen av video, ökande krav på mobilitet samt den växande användningen av molntjänster. Den globala marknaden för metro WDM utrustning växte med 6 procent, men utvecklingen varierade en hel del mellan regionerna där Americas och APAC växte medan EMEA minskade. För Transmodes del utvecklades inte försäljningen i Americas i den takt vi räknat med, bland annat beroende på en svagare volymutveckling hos befintliga kunder i Nordamerika samt att den regulatoriska osäkerheten hämmat investeringsviljan i Mexico. Dock blev 2013 ett genombrottsår för APAC, där vi växte betydligt snabbare än marknaden. Även på vår huvudmarknad EMEA stärkte vi våra marknadsandelar. Den underliggande efterfrågan på vår marknad är fortsatt mycket stark. När jag talar med våra kunder hör jag dem berätta om datamängder som ökar med procent per år, och jag ser ingen avmattning i operatörernas behov av att öka kapaciteten i fibernäten. Vårt huvudfokus under 2014 och framöver är att ta del av den kapacitetsökningen. Därför ökade vi under året ytterligare våra investeringar i forskning och utveckling samt i vår försäljningsorganisation. Det är investeringar som stärker våra långsiktiga tillväxtmöjligheter. Våra finansiella mål Vår rörelsemarginal blev 14,4 procent vilket innebär att lönsamheten även under 2013 låg över vårt mål på 12 procent över en konjunkturcykel. Transmodes tillväxt under året stannade på 5 procent, och vi nådde därmed inte riktigt vårt mål att växa snabbare än den globala marknadstillväxten som Källa: Infonetics Research Optical hardware Market Share 4Q Transmode Årsredovisning 2013

7 VD-ORD 5 14,4 6,50 Intäktsökning i %, 2013 Rörelsemarginal i %, 2013 Föreslagen total utdelning per aktie i SEK var på 6 procent under Huvudorsaken var vår minskning i Americas. Vad gäller utdelning föreslår vi även i år en utdelning om 1,80 kronor per aktie, inom ramen för vår policy. Mot bakgrund av bolagets starka finansiella ställning föreslår vi även en extra utdelning om 4,70 kronor per aktie. Vi kommer även efter den föreslagna utdelningen ha en mycket stark finansiell ställning och kassa för att stödja vår fortsatta tillväxt. Ny regional organisation För att öka tempot i den fortsatta geografiska expansionen införde vi under året en ny försäljningsorganisation bestående av fyra regioner: Amerika, Europa, Norden inklusive CIS/MEA samt Asien och Stillahavsområdet. Detta ger ett ökat fokus på varje region, samtidigt som vi stärker teknik- och produktkompetensen nära kunderna. Nöjda kunder ger nya kunder En viktig del av våra tillväxtambitioner är att nå nya kunder på nya marknader. Under 2013 offentliggjorde vi kontrakt med bland annat MegaFon i Ryssland och Hutchison Global Communications i Hongkong. Båda dessa avtal är viktiga brohuvuden för vår fortsatta expansion. Vi driver också avancerad affärsutveckling för att via nischapplikationer ta oss in hos de stora operatörerna, och genomför för närvarande labbtester hos ett antal stora teleoperatörer i Europa. Vid kontakter med potentiella nya kunder är det värdefullt att kunna peka på hur nöjda våra befintliga kunder är. I 2013 års kundundersökning uppnådde vi åter ett resultat i "världsklass" som bekräftade hur nöjda kunderna är med våra produkter och medarbetare, vår leveransprecision, innovationsgrad och kvalitet. Fortsatta investeringar i forskning och utveckling Parallellt med investeringarna i geografisk expansion fortsatte vi att investera i forskning och utveckling. Dessa gör att vi kan skapa en mera heltäckande produktportfölj för metro-näten och bredda vår adresserbara marknad med hjälp av våra Ethernet-produkter. Nya produkter gör det möjligt för oss att växa hos existerande kunder och vinna nya. Innovativa lösningar Vi fortsatte att flytta fram våra positioner genom att lansera innovativa produkter och tjänster som exempelvis Mobile Fronthaul-lösningar för mobiloperatörer som tillämpar C-RAN-arkitekturer, samt iaccess som gör det möjligt för nätoperatörer att bygga skalbara och kostnadseffektiva Ethernet-accesser. Dessutom lanserade vi en strategi för stegvis införande av Software Defined Networking - SDN i paketbaserade optiska transportnät. Effektiv produktion Vårt starka fokus på kostnadseffektivitet i produktionen gjorde att vi bibehöll en hög och stabil bruttomarginal. Produktionen sker helt genom kontraktstillverkare, huvuddelen i Sverige men även i Polen och Kina. En effektiv produktion skapar också korta ledtider mellan order och leverans. Aktivt hållbarhetsarbete Transmode driver ett systematiskt och aktivt hållbarhetsarbete där jag speciellt vill framhålla vår uppförandekod och vår Low Power Design. Under året fortsatte implementeringen av våra uppförandekoder, både vad gäller den egna verksamheten, våra leverantörer och återförsäljare. Miljö blir en allt viktigare fråga i branschen, och där är vi väl positionerade inte minst genom att låg energiförbrukning har hög prioritet i vår produktutveckling. Fortsatt tillväxt Jag är övertygad om att tillväxten på vår marknad kommer att vara fortsatt stark. Vi är på väg mot The Gigabit Society, där enskilda hushåll kommer att ha uppkopplingar på upp till 1 Gbit/s. För att nå dit krävs mycket kraftiga kapacitetsökningar i näten, och vi ska vara en viktig spelare i den uppbyggnaden. Hela tiden med fortsatt fokus på metro-wdm, det vill säga det mest snabbväxande segmentet. Genom att se till att ha de mest nöjda kunderna, de bästa medarbetarna och de mest nöjda aktieägarna ska vi vara en stjärna på den globala telekommarknaden, vi summerar därför vår vision som The Global Optical Star. Karl Thedéen, CEO Transmode Årsredovisning

8 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER STRATEGI FÖR lönsam tillväxt Transmode är ett svenskt telekomföretag som expanderar globalt från sin europeiska hemmamarknad. Transmode fokuserar på de alternativa operatörerna och har öppnat support- och servicecenter i Dallas, USA. Transmode stärkte sina marknadsandelar i EMEA EMEA står för 83 procent av intäkterna. I Asien sker försäljningen främst genom partners. Americas = Nord- och Sydamerika EMEA = Europa, Mellanöstern och Afrika APAC = Asien och Stillahavsområdet Affärsidé Att erbjuda paketbaserade optiska nätlösningar som ökar nätkapaciteten på ett kostnadseffektivt sätt så att våra kunder blir framgångsrika, idag och imorgon. Värderingar Transmode har en stark företagskultur byggd på värderingarna: Kompetens, Innovation, Öppenhet, Engagemang och Affärsfokus. Överordnade mål Att växa snabbare än marknaden. Att växa lönsamt. Att ha mycket nöjda kunder. Att vara en attraktiv arbetsgivare. Att bidra till ett hållbart samhälle. Finansiella mål Att bolagets årliga intäktstillväxt ska vara högre än den årliga tillväxten för världsmarknaden för metro WDM-utrustning. Att ha en rörelsemarginal (exklusive extraordinära poster) på 12 procent eller mer över en konjunkturcykel. Att föreslå en årlig utdelning som över tid uppgår till mellan 25 och 50 procent av årets resultat för det föregående räkenskapsåret. 4 Transmode Årsredovisning 2013

9 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Vision Transmodes vision är att genom innovation och effektivitet bli The Global Optical Star, med de mest nöjda kunderna, de bästa medarbetarna och de mest nöjda aktieägarna på den globala telekommarknaden. Strategier Strategierna för att uppnå dessa mål är: Fokus på kärnsegmentet alternativa operatörer och metro WDM Tillväxten är hög i detta segment i alla världsdelar och det finns ett stort antal alternativa operatörer och kabel-tv-operatörer med behov av flexibla, skalbara och kostnadseffektiva nätlösningar. Geografisk tillväxt expansion utanför hemmamarknaden Europa Transmode har redan en betydande försäljning i Europa. För fortsatt tillväxt är det viktigt att ytterligare stärka närvaron i framförallt Americas och APAC. Transmode gör detta genom att utöka antalet säljresurser och fördjupa och utöka samarbeten med återförsäljare och partners. Leda integrationen av Ethernetfunktionalitet i optiska metronät Större delen av trafikökningen i näten, såväl fasta som mobila, sker i form av Ethernetbaserad datatrafik. För flertalet av Transmodes kunder har det därför hög prioritet att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hantera denna trafik. En stor andel av Transmodes produktutveckling inriktas på detta område. Utnyttja produkternas flexibilitet för att växa in i nya kundsegment Transmodes produkter kan liknas vid byggblock som kan kombineras för att lösa specifika problem för många olika typer av kunder. Denna flexibilitet används till exempel för att tillvarata nya möjligheter utanför kärnsegmentet. Stora operatörer kan till exempel adresseras genom nischlösningar som hjälper dem att hantera det snabbt växande kapacitetsbehovet i accessnäten på ett kostnadseffektivt sätt. Ett annat exempel är företagskunder inom den finansiella sektorn som har nytta av lösningar med låg fördröjning. Fokus på kostnader låga fasta kostnader, höga marginaler och effektiv kapitalanvändning Transmode har framgångsrikt hållit nere sina egna och kundernas kostnader genom att fokusera på kostnadseffektivitet i alla delar av verksamheten. En enkel organisation och en centraliserad verksamhet skapar hög effektivitet och minskade administrativa kostnader. Kostnadskontroll har alltid varit en del av företagets DNA och en nyckelfaktor när det gäller att bibehålla de goda bruttomarginalerna. Fokus på organisk tillväxt Transmode fokuserar på organisk tillväxt, men utvärderar kontinuerligt potentiella värdeskapande förvärv inom områden som kompletterar den existerande produktportföljen, ger tillträde till nya geografiska marknader och/eller ökar möjlig heterna i utvalda kundsegment. Transmode Årsredovisning

10

11 Drivkraft #1 on-demand VIDEO Video står idag för mer än 50 procent av all data trafik i världens metro och långdistansnät, och är den absolut största drivkraften bakom det snabbt växande behovet av kapacitet. Den primära förklaringen är att ett hushåll tidigare bara tittade på video på familjens gemensamma TV. Nu har allt oftare varje familjemedlem istället en egen videoström, till dator, läsplatta, mobiltelefon eller traditionell TV. Den videoströmmen levereras oftast över Internet och allt oftare i HD, vilket kräver extra mycket bandbredd. Transmode har en mycket stark ställning hos kabel- TV-bolagen, vars primära affär är att leverera video både via kabel och via Internet, och den ökande videotrafiken ger dessa ett stort behov av att bygga ut sin kapacitet. Källa : Cisco Visual Networking Index (VNI) 2013

12 marknad KrafTIg ökning av trafiken i näten Växande datatrafik Tillväxten på Transmodes marknad drivs av den snabba trafikökningen i de mobila och fasta tele- och datanäten över hela världen. Den enskilt största förklaringen till trafikökningen är den kraftigt ökande överföringen av video, som är mycket bandbreddskrävande. Vidare vill användarna i allt större utsträckning kunna nå informationen var som helst, vilket leder till att allt mer trafik levereras mobilt. Ytterligare en viktig pådrivande faktor är användningen av lokala datacenter som ökar trafikmängden inom metronäten. Dessutom ansluts betydligt fler och mer avancerade terminaler, som surfplattor, smart phones, spelkonsoler och bärbara datorer. En av effekterna blir att den globala IP-trafiken beräknas växa med i genomsnitt cirka 23 procent årligen från 2012 till 2017 och trafiktillväxten i metronäten beräknas vara över 40 procent per år.* Den ökande trafiken gör att våra kunder behöver öka kapaciteten i sina nät samtidigt som de behöver hålla kostnaderna nere. Dessutom ökar fiberutbyggnaden rent allmänt och den optiska fibern används i ökande utsträckning allt längre ut i näten och når ända fram till företaget, mobilnätets basstation eller en anslutningspunkt i bostadsområdet. Transmode hjälper kunderna att hantera dessa utmaningar genom att erbjuda kraftigt ökad överföringskapacitet och flexibilitet i befintliga och nya optiska fibernät. Kunder Transmode har en bred kundbas som främst består av kabel-tv-operatörer och alternativa operatörer, men även av mobiloperatörer, traditionella/stora teleoperatörer och företag. Företaget har installerat mer än system hos fler än 550 nätoperatörer. De fem största kunderna stod under året för sammanlagt 53,3 procent av faktureringen. Under året offentliggjordes ett antal viktiga kontrakt, bland annat med Hutchison Global Communications i Hongkong och MegaFon i Ryssland. En avgörande framgångsfaktor för Transmode är att kunderna genomgående är mycket nöjda, vilket bland annat framgår av att de i stor utsträckning regelbundet köper utrustning från Transmode. Ytterligare ett bevis på att kunderna är nöjda erhölls genom 2013 års kundnöjdhetsundersökning där Transmode uppnådde ett förbättrat kundnöjdhetsindex på 82 på en skala 0 100, vilket är ett resultat i världsklass enligt analysföretaget CFI Group. Konkurrenter Transmodes konkurrenter varierar i storlek från mindre nischade marknadsaktörer till stora multinationella aktörer med diversifierade portföljer. De konkurrenter som Transmode oftast möter är ADVA, Alcatel- Lucent, Ciena, Cisco och Huawei. Fokus på metronät Transmode inriktar sig på utrustning för de paketbaserade optiska näten som binder samman städer och regioner metronät. Metronäten kan delas upp i regionala nät, aggregeringsnät och accesnät. Segmentet växer snabbt och bland de potentiella kunderna finns ett stort antal nätoperatörer vars krav på flexibla och skalbara produkter passar Transmode mycket bra. * Källa: Cisco Visual Networking Index 2013 Transmodes kundbas Stora teleoperatörer Mobiloperatörer Kabel-tv-operatörer Alternativa operatörer Företagskunder Transmode fokuserar på kabel-tv-operatörer och alternativa operatörer men har kunder i alla segment ovan. 8 Transmode Årsredovisning 2013

13 marknad Transmodes erbjudande i de optiska näten ultra Long haul (långdistansnät) Metro Regional (regionala nät) < 1,500 km Metro aggregation (aggregeringsnät) Metro access (accessnät) Metro access (accessnät) Mobile Backhaul Bredband/TV/Telefoni via: Telejacket Kabel-tv Fiber Datalagring och molntjänster Företagsnät Från början användes WDM-teknik enbart för överföring av trafik över långa avstånd i long haul eller långdistansnäten. Idag når fibern längre, och WDM-tekniken används hos företag, i en basstation i mobilnätet och i anslutningspunkter i bostadsområdet. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för operatörerna att erbjuda sina kunder alltmer avancerade tjänster. Transmodes erbjudande Transmode Årsredovisning

14 geografisk utblick Ny organisation stödjer fortsatt expansion Marknadsexpansion Transmode gör affärer över hela världen och strävar kontinuerligt efter att expandera in i nya geografiska marknader och affärssegment. För att stödja en fortsatt geografisk expansion infördes vid halvårsskiftet 2013 en ny försäljningsorganisation indelad i fyra regioner; Amerika, Europa, Norden inklusive CIS/MEA*, samt Asien och Stillahavsområdet. Syftet är att accelerera den geografiska expansionen och stärka kundrelationerna genom att fler kompetenser och resurser placeras nära kunderna. Regioncheferna ansvarar för försäljningen, relationerna med kunder och regionala partners samt uppbyggnaden av regional närvaro. Under året förstärktes den regionala närvaron genom investeringar i bland annat säljstöd, teknisk support samt leverans- och orderhantering. Transmode kommer även fortsättningsvis att rapportera intäkter nedbrutet på EMEA, Americas och APAC. Produkter och tjänster säljs via egna säljare samt återförsäljare och partners. Den största partnern är japanska NEC som erbjuder Transmodes produkter på global basis. Totalt har företaget mer än 50 återförsäljare varav Cygate, Telindus, Axians, Opnet och SAK Data är några exempel. Under året fortsatte utvecklingen av samarbetet med återförsäljare och partners, bland annat genom förenklade rutiner och utökad support. Andelen försäljning via egen säljkår respektive återförsäljare varierar mellan regionerna, men för företaget som helhet var andelen direktförsäljning 81 procent under * Commonwealth of Independent States (Ryssland och tidigare Sovjetrepublikerna)/Mellanöstern och Afrika ** Infonetics Research Optical Hardware Market Share Q % andel av världsmarknaden** 12% andel av Transmodes försäljning Americas 2013 motsvarade Americas (Nord- och Sydamerika) 46 procent av den globala marknaden inom metro WDM. Datatrafiken per person i fasta nät är ungefär tre gånger så hög i Nordamerika jämfört med Europa. Transmodes intäkter i regionen minskade under året med 33 procent, bland annat beroende på en svagare volymutveckling hos befintliga kunder i Nordamerika samt att den regulatoriska osäkerheten på telekommarknaden i Mexico hämmade investeringsviljan hos en av Transmodes stora kunder. Americas stod under 2013 för 12 procent av Transmodes försäljning. Det support- och servicecenter som etablerades i Dallas, USA, under 2012 utvidgades under 2013 och totalt hade bolaget vid slutet av året mer än 20 anställda i regionen. Etableringen bidrog till stärkta relationer med partners och kunder, som i Nordamerika främst består av alternativa operatörer. För tillväxt i Americas ligger fokus fortsatt på alternativa operatörer i kombination med affärsutveckling in i nya kundsegment, samt ytterligare förstärkning av den regionala närvaron. 10 Transmode Årsredovisning 2013

15 geografisk utblick 26% andel av världsmarknaden** 83% andel av Transmodes försäljning 28% andel av världsmarknaden** 5% andel av Transmodes försäljning EMEA EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) är Transmodes hemmamarknad, och står för 26 procent av den totala världsmarknaden inom metro-wdm. Transmodes försäljning i regionen ökade under året med 6 procent och företaget stärkte sina marknadsandelar och är nu den fjärde största leverantören i regionen. EMEA står därmed för 83 procent av Transmodes försäljning. Transmode har en stark ställning i Europa, med mer än 400 kunder och höga marknadsandelar framförallt i Norden. Under året skedde en sammanslagning mellan två av Transmodes större kunder, genom Liberty Globals förvärv av Virgin Media. Detta hade viss inverkan på orderingång och intäkter under senare delen av året men Transmodes ställning är fortsatt stark inom det nya Liberty Global. I samarbete med NEC levererade Transmode under året utrustning till MegaFon, en av Rysslands största teleoperatörer. I Mellanöstern och Afrika bedrivs affärsutvecklingen på projektbasis för närvarande i ett mindre antal länder som Sydafrika, Nigeria och Kenya. Försäljningen sker till stor del i samarbete med partners. För fortsatt tillväxt i EMEA ligger fokus på ökad försäljning hos befintliga kunder, ökad närvaro bland de stora teleoperatörerna samt ett ytterligare utökat och förbättrat samarbete med partners. Exempelvis öppnade Transmode under året ett kontor för British Telecoms räkning i Adastral Park, Storbritannien. Nätverket av partners byggdes ut i hela regionen och under året tecknades specifikt avtal med tre nya återförsäljare i Storbritannien. APAC APAC (Asien och Stillahavsområdet), motsvarar 28 procent av världsmarknaden. Transmodes försäljning i regionen ökade under året med 166 procent, vilket till stor del förklaras av ett avtal med Hutchison Global Communications för leverans av ett ROADM-baserat flexibelt optiskt stamnät i Hongkong för hastigheter upp till 100 Gbit/s. APAC stod under 2013 för 5 procent av Transmodes försäljning. Transmodes verksamhet i regionen är i första hand inriktad på Malaysia, Indonesien, Singapore, Thailand, Japan, Taiwan och Hongkong. Marknaden domineras i högre utsträckning än i andra regioner av stora kunder, vilket gör att expansionen där tar lite längre tid, men marknaden kommer att bli allt viktigare för Transmode. För fortsatt stark tillväxt är fokus på att öka försäljningen till befintliga kunder, investera i förstärkt lokal närvaro samt att nå nya kunder genom utvecklade partnerkontakter. Avtalet med Hutchison Global Communications bedöms få stor betydelse som referensprojekt i regionen. Transmode Årsredovisning

16 Drivkraft #2 mobilitet Alla användare vill idag kunna vara mobila, och nå informationen när som helst, var som helst. Det leder till att allt mer trafik levereras mobilt, antingen via en fast anslutning i kombination med en trådlös router, eller via mobilnäten. Totalt sett går mer än 40 procent av världens datatrafik idag från mobila enheter, men bara 2 procent av all datatrafik levereras över mobilnäten. Den andelen förväntas emellertid växa kraftigt eftersom datatrafiken i mobilnäten växer snabbare än i övriga nät. Den primära affärsmöjligheten för Transmode är att samtliga mobiloperatörer behöver bygga ut kapaciteten till och från sina basstationer i mobilnäten, det vill säga investera i så kallad mobile backhaul/fronthaul, för att kunna hantera de allt större datamängderna. Källa : Cisco Visual Networking Index 2013

17

18 VERKSAMHETEN Kostnadseffektivitet i alla delar av verksamheten Produktutveckling Transmodes produktutveckling fokuserar på fem områden; ökad kapacitet och räckvidd, ökad flexibilitet, integrerad Ethernetfunktionalitet, WDMaccess samt drift- och underhållssystem. I metronätens optiska fiber är den vanligaste överföringshastigheten fortfarande 1 10 Gbit/s (Gigabit per sekund) per våglängd men kundernas behov av kapacitet ökar ständigt. Transmode levererade i början av 2013 de första produkterna som möjliggör 100 Gbit/s per våglängd. Flexibilitet är mycket viktigt för att kunna fjärrstyra ljus- och dataströmmar samt förbättra funktionaliteten i ett nät efter hand som behoven förändras. Transmodes produkter erbjuder de här möjligheterna. Utvecklingen av Ethernetprodukter syftar till att ytterligare förbättra styrningen av datatrafik, och att integrera denna i optiska nät på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Efterfrågan på denna typ av produkter växer snabbt och området har hög prioritet för Transmode. Inom accessområdet utvecklar Transmode produkter för de behov som uppstår när fiber används allt längre ut i näten. Kombinationen av intelligenta accessprodukter och kostnadseffektiva optiska filter möjliggör högre kapacitet till lägre pris. Transmodes drift- och underhållssystem Enlighten gör det möjligt för kunderna att effektivt driva och utveckla sina nät. Systemet utvecklas kontinuerligt för att kunderna ska kunna dra nytta av nya produkter och funktioner. Tyngdpunkten i företagets forskning och utveckling fortsatte att förskjutas mot mjukvara. Ungefär två tredjedelar av företagets utvecklare arbetar nu med mjukvara. Transmode har därmed en bred kompetens inom samtliga teknikområden som är centrala för verksamheten; mjukvara, hårdvara, optik och Ethernet. En bekräftelse på företagets höga kompetens inom mjukvaruutveckling var att Transmode under 2013 som en av de första leverantörerna blev certifierat av Metro Ethernet Forum för den nya standarden Carrier Ethernet 2.0 som möjliggör avancerade Ethernet-tjänster. Kostnaden för forskning och utveckling uppgick till 155,6 MSEK, motsvarande 15,1 procent av företagets intäkter och en ökning med 19,2 procent. Effektiv utveckling Transmode säkerställer en effektiv produktutveckling genom en stor egen utvecklingskompetens, samt genom att FoU-avdelningens arbete är nära kopplat till såväl produktion som kunder och underleverantörer. Förståelse för kundens behov är fundamentalt för en effektiv produktutveckling. Nya behov och önskemål från kunderna avspeglas snabbt i utvecklingsarbetets inriktning och produkterna anpassas redan från början för att kunna produceras effektivt. Transmode strävar kontinuerligt efter att utvecklingsarbetet i ännu högre grad ska möta kundernas behov. Under året vidareutvecklades det agila arbetssättet inom hela FoU-avdelningen som innebär att nya lösningar och funktioner kvalitetssäkras med betydligt kortare intervaller än tidigare, och att förbättringar därmed också kan levereras till kund avsevärt snabbare och oftare. Genom en nära dialog med underleverantörerna kan Transmode dra nytta av deras FoU-kapacitet, påverka deras inriktning och därmed snabbt lansera innovativa lösningar. En viktig bidragande orsak till den höga effektiviteten, både i utvecklingsarbetet och i företaget som helhet, är att verksamheten i hög grad är samlad till en enda byggnad huvudkontoret i Stockholm. Där finns bland annat enheterna för forskning och utveckling, leverans och logistik, marknadsföring, Utvecklingsområden i fokus ökad KAPACITET OCH RÄCKVIDD ÖKAD FLEXIBILITET INTEGRERAD EtherNET- FUNKTIONALITET WDM ACCESS drift- OCH UNDERHÅLLS- SYSTEM 14 Transmode Årsredovisning 2013

WE BOOST NETWORK CAPACITY

WE BOOST NETWORK CAPACITY ÅRSREDOVISNING 2012 WE BOOST NETWORK CAPACITY Making light make sense TRANSMODE I KORTHET Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska nät. Transmode fokuserar

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband ENEA ÅRSREDOVISNING Powering the wireless broadband Årsredovisning 5 Du har troligtvis använt Eneas teknik utan att veta om det. Varje dag utnyttjar miljontals >>> Enea på mi samtal och kommunikationsprocesser

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Året i korthet. Innehåll. Kvartalen 2012 i korthet

Året i korthet. Innehåll. Kvartalen 2012 i korthet Årsredovisning 2012 10 33 Q1 Q2 Q3 Q4 Året i korthet > Omsättningen uppgick till 4 184 Mkr (3 578), vilket motsvarar en tillväxt på 17 procent. > Rörelseresultatet uppgick till 575 Mkr (633). > Vinst efter

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005«

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG

Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG 02 03 04 05 06 07 08 01 09 10 11 12 13 14 01 Henry Sténson Senior Vice President, Group Function Communications 02 Håkan Eriksson Senior Vice President

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer