WE BOOST NETWORK CAPACITY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WE BOOST NETWORK CAPACITY"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 WE BOOST NETWORK CAPACITY Making light make sense

2 TRANSMODE I KORTHET Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska nät. Transmode fokuserar på marknadssegmentet Metro WDM vilket innefattar metronät och regionala nät baserade på teknik för våglängdsmultiplex ering. Segmentet uppgår till cirka 5 miljarder USD och för väntas växa med 11 procent per år i genomsnitt mellan 2011 och 2016*. Innovativa produkter Transmodes lösningar ökar överföringshastigheten i näten upp till 80 gånger. Operatörer av fasta och mobila nät kan därmed kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den explosiva tillväxten i video- och datatrafiken. Effektiv verksamhet Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm, hade vid utgången av 2012 totalt 269 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företaget har fler än 500 kunder i över 45 länder världen över. Försäljningen sker via egen säljkår samt via återförsäljare och partners. Källa: Infonetics Research Optical hardware Market Share and Forecast 3Q2012 INNEHÅLL Året i korthet 1 VD-ord 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Marknad 6 Verksamheten 8 Produkter och tjänster 10 Medarbetare 13 Hållbarhet 14 Aktien 16 Förvaltningsberättelse 19 Räkenskaper 28 Noter 36 Definitioner 57 Revisionsberättelse 58 Styrelse 59 Ledande befattningshavare 60 Information 62

3 ÅRET I KORTHET Intäkterna uppgick till 1 010,9 MSEK (916,9), motsvarande en ökning med 10,2 procent. Rörelseresultatet ökade med 14,5 procent till 170,7 MSEK (149,1*) och rörelsemarginalen till 16,9 procent (16,3*). Årets resultat uppgick till 139,2 MSEK (116,3). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,01 SEK (4,26). Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 176,7 MSEK (139,4). Efter räkenskapsårets slut beslutade styrelsen att föreslå en utdelning om 1,80 SEK (1,50) per aktie. Försäljning per region, % av totala intäkter Totala intäkter och rörelsemarginal 2% MSEK % 20 18% % EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) Americas (Nord- och Sydamerika) APAC (Asien och Stillahavsområdet) Rörelsemarginal, % Totala intäkter, MSEK Nyckeltal Totala intäkter, MSEK 1 010,9 916,9 699,3 570,1 607,1 Rörelseresultat, MSEK 170,7 149,1 107,6 57,4 104,9 Rörelsemarginal, % 16,9 16,3 15,4 10,1 17,3 Årets resultat, MSEK 139,2 116,3 81,4 44,3 73,3 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 176,7 139,4 133,6 154,9 69,5 Antal anställda vid årets slut * Justerat rörelseresultat 2011 uppgick till 168,2 MSEK och justerad rörelsemarginal till 18,3 procent. Justeringen avsåg kostnader om 19,1 MSEK hänförliga till noteringen av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm. TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

4 VD-ORD FORTSATT LÖNSAM TILLVÄXT GENOM GLOBAL EXPANSION Under 2012 överträffade vi återigen våra mål att växa snabbare än marknaden och att växa lönsamt. Våra intäkter ökade med 10 procent till MSEK, jämfört med en marknadstillväxt på 1 procent*, och vi uppnådde en mycket stark rörelsemarginal på 16,9 procent. Den snabba trafikökningen i näten fortsatte i oförminskad takt. Transmodes marknad drivs av den ökande datatrafiken, som i sin tur drivs av den ökade användningen av video, företagstjänster och mobilt bredband. Inget tyder på att dessa drivkrafter mattas av. Det finns därför ett stort behov av investeringar i utrustning som ökar kapaciteten i de optiska fibernäten, även om vi kunde märka en viss avmattning under andra halvåret. Det är min bedömning att avmattningen främst handlade om att investeringsbeslut sköts på framtiden, men att den underliggande efterfrågan är intakt. Nöjda kunder och motiverade medarbetare För mig finns det i grunden tre viktiga parametrar som kännetecknar ett välskött företag; starkt kassaflöde, motiverade medarbetare och nöjda kunder. Det är därför glädjande att kunna konstatera att vi är mycket framgångsrika på alla dessa tre områden. Kassaflödet var fortsatt starkt och uppgick till 177 MSEK. Det är ett viktigt skäl till att styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1,80 SEK per aktie. Den medarbetarundersökning som genomfördes under året visade en förbättring, från en redan hög nivå. En stor del av min arbetstid går till att resa och träffa kunder. Vid dessa möten får jag många bevis på hur nöjda kunderna är med våra produkter och våra medarbetare. Det intrycket bekräftas av 2012 års kundundersökning där vi återigen uppnådde ett resultat i världsklass. Bland kunder som vi under året tecknade viktiga kontrakt med finns bland annat amerikanska XO Communications, T-Mobile Austria och svenska Försvarets Materielverk, FMV. 10 Intäktsökning i %, ,9 Rörelsemarginal i %, ,80 Föreslagen utdelning per aktie i SEK Innovativa produkter Ett av skälen till att kunderna är nöjda är att vi fortsätter att erbjuda innovativa produkter och tjänster. Våra nya produkter har mottagits väl av marknaden och exempelvis går numera mer än 50 procent av vår försäljning till kunder som använder våra ROADM-produkter för att styra våglängder och göra näten mer flexibla. Dessutom använder fler än hälften av bolagets största kunder våra nya Ethernetprodukter. Under året har vi bland annat lanserat isync som är en helhetslösning för synkronisering av kundernas nät och Enlighten TM, som används för styrning och övervakning. Vi har även lanserat produkter för att överföra information med 100 Gbit/s per våglängd, vilket innebär en avsevärd kapacitetsökning. Under året fick vår innovationskraft internationell uppmärksamhet genom att vi tillsammans med vår kund Virgin Media Business tilldelades Global Telecom Business Innovation Award. *Källa: Infonetics Research Optical hardware Market Share 4Q TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

5 VD-ORD Effektiv verksamhet Samtidigt som vi utvecklar innovativa tekniska lösningar ser vi till att hålla våra produktkostnader nere. Vi fortsatte att leverera en bruttomarginal på ungefär 50 procent, vilket är mycket högt i vår bransch. Under året kontrakterade vi ytterligare en kontraktstillverkare, och våra produkter tillverkas nu vid tre anläggningar i Sverige, Polen och Kina, vilket ger oss ökad flexibilitet. Under 2012 överträffade vi återigen våra mål att växa snabbare än marknaden och att växa lönsamt. Global expansion Andelen av försäljningen som ligger utanför vår hemmamarknad EMEA ökade från 17 till 20 procent, vilket är en viktig trend för vår långsiktiga tillväxtstrategi. För att stödja den ökade försäljningen i Americas ut ökade vi under året vår organisation med ett support- och servicecenter i Dallas, USA. I APAC domineras marknaderna i högre utsträckning av stora kunder vilket gör att vår expansion tar lite längre tid men APAC kommer att bli en allt viktigare marknad för oss. Strukturerat hållbarhetsarbete Transmode driver ett strukturerat hållbarhetsarbete både vad gäller vår egen verksamhet och de krav vi ställer på våra leverantörer. Jag är stolt över att vi under året tog ett stort steg framåt genom att ta fram vår första hållbarhetsredovisning baserad på principerna i FN:s Global Compact. Rapporten är ett viktigt verktyg för kommunikationen kring de frågor och krav inom hållbarhet som nu allt oftare ställs av kunder och investerare. Fortsatt goda möjligheter Under 2012 fick vi ytterligare bevis på vår konkurrenskraft genom att vi fortsatte att ta marknadsandelar. Den dramatiska ökningen av videotrafiken sätter ett stort tryck på bandbredden i fibernäten. Behovet av investeringar för att öka kapaciteten i fibernäten är därför fortsatt mycket stort. Våra innovativa produkter och tjänster, vår kostnadseffektiva verksamhet och naturligtvis alla kompetenta medarbetare ger oss fortsatt goda möjligheter att dra nytta av det behovet. Karl Thedéen, CEO TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER STRATEGI FÖR LÖNSAM TILLVÄXT Transmode är ett svenskt telekomföretag som expanderar globalt från sin europeiska hemmamarknad. Transmode växer tillsammans med kunderna och har öppnat support- och servicecenter i Dallas, USA. I Asien sker försäljningen främst genom partners. Americas = Nord- och Sydamerika EMEA = Europa, Mellanöstern och Afrika APAC = Asien och Stillahavsområdet Affärsidé Att erbjuda paketbaserade optiska nätlösningar som ökar nätkapaciteten på ett kostnadseffektivt sätt så att våra kunder blir framgångrika, idag och imorgon. Värderingar Transmode har en stark företagskultur byggd på värderingarna: Kompetens, Innovation, Öppenhet, Engagemang och Affärsfokus. Överordnade mål Att växa snabbare än marknaden. Att växa lönsamt. Att ha mycket nöjda kunder. Att vara en attraktiv arbetsgivare. Att bidra till ett hållbart samhälle. Finansiella mål Att bolagets årliga intäktstillväxt ska vara högre än den årliga tillväxten för världsmarknaden för metro WDM-utrustning. Att ha en rörelsemarginal (exklusive extraordinära poster) på 12 procent eller mer över en konjunkturcykel. Att föreslå en årlig utdelning som över tid uppgår till mellan 25 och 50 procent av årets resultat för det föregående räkenskapsåret. 4 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

7 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Vision Transmodes vision är att genom innovation och effektivitet bli The Global Optical Star, med de mest nöjda kunderna, de bästa medarbetarna och de mest nöjda aktieägarna. Strategier Strategierna för att uppnå dessa mål ligger fast: Fortsatt fokus på kärnsegmentet alternativa operatörer och metro WDM Tillväxten är hög i detta segment i alla världsdelar och det finns ett stort antal alternativa operatörer och kabel-tv-operatörer med behov av flexibla, skalbara och kostnadseffektiva nätlösningar. Geografisk tillväxt expansion utanför hemmamarknaden EMEA Transmode har redan en betydande försäljning i EMEA. För fortsatt tillväxt är det viktigt att ytterligare stärka vår närvaro i Americas och APAC. Transmode gör detta genom att utöka antalet säljresurser och fördjupa och utöka samarbeten med återförsäljare och partners som till exempel japanska NEC. Leda integrationen av Ethernetfunktionalitet i optiska metronät Större delen av trafikökningen i näten, såväl fasta som mobila, sker i form av Ethernetbaserad datatrafik. För flertalet av Transmodes kunder har det därför hög prioritet att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hantera just denna trafik. En stor andel av Transmodes produktutveckling inriktas på detta område. fl exibilitet används till exempel för att tillvarata nya möjligheter utanför kärnsegmentet. Stora operatörer kan adresseras genom nischlösningar som hjälper dem att hantera det snabbt växande kapacitetsbehovet i accessnäten på ett kostnadseffektivt sätt. Ett annat exempel är företagskunder inom den finansiella sektorn som har nytta av lösningar med låg fördröjning. Fortsatt fokus på kostnader låga fasta kostnader, höga marginaler och effektiv kapitalanvändning Transmode har framgångsrikt hållit nere sina egna och kundernas kostnader genom att fokusera på kostnadseffektivitet i alla delar av verksamheten. Kostnadskontroll har alltid varit en del av företagets DNA och en nyckelfaktor när det gäller att bibehålla de goda bruttomarginalerna. Förvärv kan bli aktuella för att öka tillväxten Transmode fokuserar på organisk tillväxt, men kommer kontinuerligt att utvärdera potentiella värdeskapande förvärv inom områden som kompletterar den existerande produktportföljen, ger tillträde till nya geografiska marknader och/eller ökar våra möjligheter i utvalda kundsegment. Utnyttja produkternas flexibilitet för att växa in i nya kundsegment Transmodes produkter kan liknas vid byggblock som kan kombineras för att lösa specifika problem för många olika typer av kunder. Denna TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

8 MARKNAD STORA BEHOV AV ÖKAD KAPACITET Växande datatrafik Tillväxten på Transmodes marknad drivs av den snabba trafikökningen i de mobila och fasta teleoch datanäten över hela världen. Belastningen på näten växer genom ökad användning av molntjänster och bandbreddskrävande tjänster som video, tv och musik. Dessutom ansluts betydligt fler och mer avancerade terminaler, som surfplattor, smart phones, spelkonsoler och bärbara datorer. En av effekterna blir att den globala IP-trafiken beräknas växa med cirka 29 procent årligen från 2011 till 2016*. Den ökande trafiken gör att operatörerna behöver öka kapaciteten i sina nät samtidigt som de behöver hålla kostnaderna nere. Dessutom ökar fiberutbyggnaden rent allmänt och den optiska fibern används i ökande utsträckning allt längre ut i näten och når ända fram till företaget, mobilnätets basstation eller en anslutningspunkt i bostadsområdet. Transmode adresserar dessa utmaningar genom att erbjuda kraftigt ökad överföringskapacitet i befintliga och nya optiska fibernät. Fokus på metronät Transmode inriktar sig på utrustning för de paketbaserade optiska näten som binder samman städer och regioner metronät. Segmentet kan delas upp i metro regional (regionala nät) och metro access (stads- och aggregeringsnät). Segmentet växer snabbt och bland de potentiella kunderna finns ett stort antal opera törer vars krav på flexibla och skalbara produkter passar Transmode mycket bra. * CISCO VNI Geografisk expansion Transmode gör idag affärer över hela världen och fortsatte under året att expandera utanför hemmamarknaden Europa. Försäljningen i Americas utvecklades mycket positivt och växte med 49,2 procent och under året etablerades därför ett support- och servicecenter i Dallas, USA. I APAC minskade omsättningen med 14,6 procent, och i EMEA växte intäkterna med 4,6 procent. Försäljningen påverkades under slutet av året av den makroekonomiska osäkerheten framförallt i Europa. Kunder Transmode har en bred kundbas som främst består av kabel-tv-operatörer och alternativa operatörer, men även av mobiloperatörer, traditionella/stora teleoperatörer och företag. Företaget har installerat mer än system hos fler än 500 nätoperatörer. De fem största kunderna stod under året för sammanlagt 62 procent av faktureringen. Under året tecknades ett antal viktiga kontrakt, bland annat med XO Communications, Virgin Media, T-Mobile Austria och FMV (Försvarets Materielverk). Kunderna är genomgående mycket nöjda, vilket bland annat framgår av att de i stor utsträckning regelbundet köper utrustning från Transmode. Ytterligare ett bevis på att kunderna är nöjda erhölls genom 2012 års kundnöjdhetsundersökning där Transmode uppnådde ett förbättrat kundnöjdhetsindex på 80 på en skala 0 100, vilket återigen är ett resultat i världsklass enligt analysföretaget Claes Fornell International (CFI Group). Kundnöjdhet 80 CSI* * Customer Satisfaction Index 6 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

9 MARKNAD Transmodes erbjudande i de optiska näten LONG HAUL (långdistansnät) METRO REGIONAL (regionala nät) < km METRO ACCESS (stads- och aggregeringsnät) METRO ACCESS (stads- och aggregeringsnät) Mobile Backhaul Bredband/TV/Telefoni via: Telejacket Kabel-tv Fiber Datalagring och molntjänster Företagsnät Från början användes fibertekn iken enbart för överföring av trafik över långa avstånd i long haul eller långdistansnäten. Idag når fibern ända fram till företaget, till en basstation i mobilnätet eller till en anslutningspunkt i bostadsområdet, via metronäten. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för operatörerna att erbjuda sina kunder alltmer avancerade tjänster. Transmodes erbjudande TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

10 VERKSAMHETEN HÖG EFFEKTIVITET I ALLA DELAR Teknik Transmode erbjuder paketbaserade optiska nätlösningar baserade på WDM- (Wavelength Division Multiplexing eller våglängdsmulitiplexering) och transporttekniker, som till exempel Ethernet, för transport av data, röst- och videotrafik. Teknikens grundläggande fördelar är: WDM ökar överföringskapaciteten i fibern kraftigt, upp till 80 gånger i metronäten. Genom parallell användning av olika våglängder kan olika typer av trafik överföras i samma fiber med hjälp av WDM. Ethernet är ett protokoll som är optimerat för att hantera den ökande datatrafiken. WDM- och Ethernetteknik används i hela världen av både företag och operatörer. Produktutveckling/FoU Transmodes produktutveckling fokuserar på fem områden; ökad kapacitet och räckvidd, ökad flexibilitet, integrerad Ethernetfunktionalitet, WDM-access samt drift- och underhållssystem. I metronätens optiska fiber är den vanligaste överföringshastigheten fortfarande 1 10 Gbit/s (Gigabit per sekund) per våglängd, men kundernas behov ökar ständigt. I nära samarbete med ledande underleverantörer implementerar Transmode ny teknik i muxpondrar, transpondrar och system. Transmode slutförde under 2012 utvecklingen av de första produkterna som möjliggör 40 Gbit/s och 100 Gbit/s per våglängd. Flexibilitet är mycket viktigt för att kunna styra ljusoch dataströmmar samt förbättra funktionaliteten i ett nät efter hand som behoven förändras. Inom detta område finns exempelvis Transmodes ROADMprodukter som ger möjlighet att fjärrstyra våglängder. Utvecklingen av Ethernetprodukter syftar till att ytterligare förbättra styrningen av datatrafik, och att integrera denna i optiska nät på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Segmentet för dessa produkter växer snabbt och området har hög prioritet för Transmode. Under året lanserades en ny generation Ethernet muxpondrar (EMXP) som är optimerade för att hantera Ethernettrafik. Inom accessområdet utvecklar Transmode produkter för de behov som uppstår när fiber används allt längre ut i näten. Kombinationen av intelligenta accessprodukter och kostnadseffektiva optiska filter möjliggör högre kapacitet till lägre pris. För att kunderna effektivt skall kunna driva och utveckla sitt nät med Transmodes produkter krävs ett effektivt drift- och underhållssystem. Transmodes Enlighten TM utvecklas ständigt för att kunderna ska kunna dra nytta av nya produkter och funktioner. Kostnaden för forskning och utveckling uppgick till 130,5 MSEK, motsvarande 12,9 procent av företagets intäkter. Under året ökade personalstyrkan inom forskning och utveckling med 20 personer. Ungefär hälften av företagets utvecklare arbetar med mjukvara. Effektiv utveckling Transmode säkerställer en effektiv produktutveckling genom en stor egen utvecklingskompetens, samt genom att FoU-avdelningens arbete är nära kopplat till såväl produktion som kunder och underleverantörer. Nya behov och önskemål från kunderna avspeglas snabbt i utvecklingsarbetets inriktning och produkterna anpassas redan från början för att kunna produceras effektivt. Genom en nära dialog med underleverantörerna kan Transmode dra nytta av deras FoU-kapacitet och snabbt lansera innovativa lösningar. Arbetssättet underlättas av att företagets verksamhet i hög grad är samlad till huvudkontoret i Stockholm. Där finns bland annat produktutveckling, leverans och logistikenheter, marknads- och försäljningsstöd, administration samt företagsledning. Effekten blir att rätt produkter, som innehåller de funktioner kunderna efterfrågar, utvecklas på kort tid. Tillverkning Samtliga Transmodes hårdvaruprodukter tillverkas av kontrakterade globala underleverantörer. Detta skapar fokus och effektivitet, samtidigt som det ger företaget möjlighet att växa utan att investera betydande resurser i tillverkning. Under året kontrakterades ytterligare en kontraktstillverkare, och Transmodes produkter tillverkas nu vid tre anläggningar i Sverige, Polen och Kina vilket ger oss ökad flexibilitet. Tillverkning i flera länder ger en bättre riskspridning och lägre kostnader. Genom att en stor del av produktionen fortfarande sker i Sverige underlättas utvecklingen och introduktionen av nya produkter som då kan ske i nära samarbete med kontraktstillverkarna. För att säkerställa en fortsatt hög produktkvalitet vidareutvecklades under året processer för testning och kvalitetskontroll i nära samarbete med kontraktstillverkarna. 8 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

11 VERKSAMHETEN Viktiga utvecklingsområden ökad KAPACITET OCH RÄCKVIDD ÖKAD FLEXIBILITET INTEGRERAD EtherNET- FUNKTIONALITET WDM ACCESS drift- OCH UNDERHÅLLS- SYSTEM Service/Eftermarknad Transmode etablerade under året ett support- och servicecenter i Dallas, USA, som med stöd från Sverige hanterar leveransservice, teknisk support och utbildning. Försäljning Transmode bedriver en kontinuerlig affärsutveckling för att expandera in i nya geografiska marknader och affärssegment. Transmodes produkter och tjänster säljs via egna säljare samt återförsäljare och partners över hela världen. Den största partnern är japanska NEC som erbjuder Transmodes produkter på global basis. Totalt har företaget mer än 50 återförsäljare och andra exempel på återförsäljare är Cygate, Telindus, Axians, Opnet och SAK Data. Under året utvecklades företagets partnerprogram och en ny organisation etablerades för att effektivisera hanteringen av återförsäljare och partners. Andelen försäljning via egen säljkår respektive återförsäljare skiljer sig åt mellan olika regioner men för företaget som helhet var andelen direktförsäljning 78 procent under Utmärkelser Transmode uppmärksammades under året genom ett antal utmärkelser. Företaget tilldelades Stora Exportpriset, fick Telekompriset som Årets teknikleverantör 2011, erhöll Guldmobilen i kategorin Årets företag samt vann kategorin Mobile Backhaul Innovation i Global Telecoms Business Innovation Awards tillsammans med kunden Virgin Media Business. Transmode Årsredovisning

12 PRODUKTER OCH TJÄNSTER LÖSNINGAR FÖR ÖKAD KAPACITET OCH FLEXIBILITET Produkter Transmodes produkter är inriktade på metronäten där kundernas behov av datakapacitet ökar snabbt. En del av produkterna adresserar det här behovet extra tydligt, exempelvis transpondrar och muxpondrar som nu kan överföra 100 Gbit/s per våglängd. Transmode fick under 2012 sin första order på de här produkterna. Andra produkter ökar flexibiliteten i näten, som till exempel ROADM (Reconfigurable optical add/ drop multiplexer) med vars hjälp man kan fjärrstyra ljus och våglängder. Under 2012 lanserade Transmode sitt erbjudande inom området under rubriken Flexible Optical Networking och hälften av bolagets försäljning går numera till kunder med ROADM-försedda flexibla optiska nät. Vissa produkter hjälper operatörerna att flytta WDM-tekniken längre ut i nätet, till en basstation eller ett företag. Det kan handla om filter som gör att man kan slå ihop och dela upp ljus i våglängder eller om intelligenta accessprodukter. Under 2012 lanserades nya produkter inom området passiva optiska accessnät under rubriken iwdm-pon, och en EDU (Ethernet Demarcation Unit) för 10 Gbit/s access. Transmode erbjuder också enheter som kan hantera och tolka Ethernet-trafik, till exempel intelligenta muxpondrar som bland annat innehåller Ethernetväxlar. Under året lanserades en ny generation av dessa så kallade Native Packet Opticalprodukter med stöd för standarden MPLS-TP som möjliggör kostnadseffektiv Ethernettransport och underlättar för kunderna att skapa nya tjänster. Transmodes lösningar inom området är mycket framgångsrika, och mer än 50 procent av bolagets största kunder använder redan denna teknik. Skalbarhet är en genomgående egenskap hos Transmodes produkter, som gör det möjligt för kunderna att successivt bygga ut kapacitet och funktioner i takt med att behoven förändras. Det innebär också att den initiala investeringen blir begränsad. Produkterna är modulärt uppbyggda vilket ger hög flexibilitet och möjlighet att anpassa funktionali teten till specifika kundbehov. En annan aspekt av detta är att produkterna inte är mer komplexa än vad de behöver vara. Enkelheten bidrar till lägre kostnader och pålitligare drift samt minskad strömförbrukning och därmed minskad miljöbelastning. Tjänster Tjänster blir en allt viktigare del av Transmodes erbjudande och de två största tjänsteområdena är för närvarande teknisk kundsupport och reservdelsförsörjning. Transmodes center för teknisk support erbjuder mjukvaruuppdateringar samt global service och support dygnet runt, alla dagar i veckan. Inom reservdelsförsörjning lanserades under året ett nytt system som kan förkorta leveranstiden av reservdelar till några timmar, oavsett var i världen kunden befinner sig. Den ökade servicegraden är möjlig genom att Transmode bygger upp ett nätverk av lokala reservdelsdepåer. Tjänsten används av bland annat amerikanska XO Communications. Under 2012 lanserades också tjänsten Pre-Staging som innebär att utrustning förmonteras och konfigureras av Transmode före leverans, vilket leder till en snabbare och enklare installation hos kunden. Transmode erbjuder också generella och kundanpassade utbildningar inom nätdesign, implementering samt drift och underhåll. Transmodes produktportfölj består av fyra olika plattformar: TM-Serien, TS-Serien och TG-serien samt Enlighten: Plattformar TM-Serien är den mest avancerade plattformen med störst flexibilitet, kapacitet, räckvidd och funktionalitet. TM-Serien återfinns i alla Transmodes kundgrupper. TS-Serien är en enklare plattform, mycket lätt att använda och används huvudsakligen för företagstjänster. TG-Serien är en passiv optisk plattform för accessnätet som gör det enkelt att implementera WDM-tekniken. Plattformen kan användas i utsatta miljöer utan temperaturkontroll eller tillgång till el, och produkten är vitt spridd hos framförallt större teleoperatörer. Enlighten är ett mjukvarubaserat system för att planera, driftsätta och övervaka ett optiskt nät bestående av Transmodes produkter. 10 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

13 PRODUKTER OCH TJÄNSTER 40 Gbit/s Muxpondern ökar kapaciteten på en våglängd, och därmed också på den optiska fibern, genom att slå ihop fyra dataströmmar och överföra den sammanlagda dataströmmen med en hastighet av 40 Gbit/s.

14 HÅKAN NIVESTEDT FoU, HÅRDVARUUTVECKLING

15 MEDARBETARE MOTIVERADE OCH KOMPETENTA MEDARBETARE Transmode lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare, med stimulerande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det gör det möjligt att rekrytera och behålla kompetent personal, vilket i sin tur är avgörande för bolagets förmåga att leverera lösningar av högsta kvalitet. Under 2012 intensifierades arbetet med att stärka bilden av Transmode som en attraktiv arbetsgivare. Bland annat genomfördes ett antal aktiviteter på universitet och högskolor samt nätverksträffar vilka resulterade i ett antal rekryteringar. Transmode är också engagerat i projektet Korta Vägen som drivs av Stockholms universitet med syfte att skapa praktikplatser för akademiker med ickeeuropeisk bakgrund. För att stimulera ungdomars intresse för ingenjörsyrket samarbetade Transmode med högstadieskolor. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 269 personer, en ökning med 41 personer jämfört med föregående år. Rekryteringarna under året skedde framförallt inom avdelningarna för produktutveckling, leverans och försäljning, och var ett led i att stärka företagets globala lönsamma tillväxt. För att stärka det lokala tjänste utbudet i Americas öppnades under året ett support- och servicecenter i Dallas, USA och personalstyrkan i regionen har fördubblats under året. Den medarbetarundersökning som genomfördes under året visade ett globalt ESI-index (Employee Satisfaction Index) på 77, vilket är något högre än vid föregående mätning och ett mycket bra resultat enligt undersökningsföretaget Zondera. Medarbetarundersökningen är återkommande för att säkerställa en fortsatt hög nivå samt identifiera relevanta förbättringsområden. Värderingar Transmodes företagskultur sammanfattas i fem värderingar som beskriver vad som karaktäriserar företaget och medarbetarna: Kompetens Att vara duktiga på det vi gör utveckling, försäljning och leverans av lösningar för paketbaserade optiska nät lägger grunden för företagets framgång och medarbetarnas trivsel. Att skapa arbetsvillkor som stimulerar till användning och utveckling av kompetens har därför högsta prioritet på alla nivåer och inom samtliga enheter i organisationen. Innovation Framsteg och tillväxt skapas genom innovativt tänkande. Därför är en innovativ inställning och ett innovativt beteende nödvändigt i alla delar av verksamheten. Vi brinner för att omvandla innovativa idéer till tekniskt och ekonomiskt överlägsna lösningar för paketbaserade optiska nät, samt till en verksamhet i toppklass. Öppenhet Lagspelare uppnår bättre resultat än ensamvargar. Viljan att lyssna på, och ta till sig, andra människors åsikter och att dela med sig av sina egna tankar, är därför en förutsättning för vårt arbete, både internt och externt. Engagemang Syftar på vår vilja att möta kundbehov, lösa kundproblem, vara lyhörda för kundernas synpunkter samt reagera snabbt och korrekt på kundernas önskemål. Vårt engagemang innefattar också högsta möjliga nivå av etik, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Affärsfokus En lönsam verksamhet är det enda sättet att säkerställa uthållig värdetillväxt samt investeringar i människor och processer till nytta för ägare, medarbetare och kunder. Affärsfokus, både ur intäkts- och kostnadsperspektiv, är därför varje medarbetares ansvar. 77 Medarbetarnöjdhet ESI* * Employee Satisfaction Index TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

16 HÅLLBARHET SYSTEMATISKT HÅLLBARHETSARBETE Transmode arbetar systematiskt och proaktivt för att minska företagets miljöpåverkan och stödjer FN:s Global Compact. Därmed tillämpar Transmode initiativets principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, motverkan av diskriminering, arbetsvillkor, miljö och kamp mot korruption. Under 2012 publicerades bolagets första hållbarhetsredovisning som är baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI G3.1 för nivå C. Dessutom implementerades en Code of Conduct som bygger på de tio principerna i Global Compact och som också innehåller en whistle-blower -funktion. För att säkerställa att kodens innehåll genomsyrar hela företaget genomfördes en utbildning för samtliga medarbetare. Transmodes Supplier Conduct Principles ställer krav på leverantörer och kontraktstillverkare vad gäller efterföljande av lokala lagar, mänskliga rättigheter, arbetsrättsfrågor, diskriminering, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet samt miljö. Principerna omfattar även frågor som korruption, gåvor, pengatvätt och konkurrensbegränsning. Vid årsskiftet 2012/2013 var flertalet av företagets huvudleverantörer anslutna. Ambitionen är att resterande huvudleverantörer ska ansluta sig under Transmode mäter företagets årliga utsläpp av växthus gaser enligt Greenhouse Gas Protocol, som är det internationellt mest spridda verktyget för att identi fiera, kvantifiera och hantera utsläpp av växthus gaser. Mätningen ligger till grund för att identifiera åtgärder för att minska utsläppen. Vid utvecklingen av Transmodes produkter läggs stor vikt vid låg energiförbrukning. Under året började Transmode mäta energiförbrukning enligt standarden ATIS som på sikt förbättrar möjligheterna att jämföra energiförbrukningen med andra leverantörers lösningar. Transmodes Low Power Design ger såväl lägre kostnader som lägre miljöbelastning, och bolaget har tydliga designregler för att säkerställa att produkterna är så miljövänliga och energieffektiva som möjligt. Dessa regler uppgraderades ytterligare under En mer omfattande information om Transmodes hållbarhetsarbete finns i hållbarhetsredovisningen som finns tillgänglig på Low Power Design är Transmodes tillvägagångssätt för att minimera energiförbrukningen i våra produkter samtidigt som miljöbelastningen blir lägre. 14 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

17 LENA BÅVEGÅRD KVALITET & MILJÖ

18 AKTIEN TRANSMODE-AKTIEN Transmode-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet Mid Cap under kortnamnet TRMO. Ägarförhållande Totalt antal aktier i bolaget per 31 december är och de tio största aktieägarnas andel utgjorde 77,4 procent. Totala antalet aktieägare i Transmode uppgick till cirka Kursutveckling Aktien har under 2012 stigit med 13 procent att jämföras med OMX Stockholm Technology Hardware & Equipment index som minskade med 6 procent. Sedan noteringen i maj 2011 har aktien stigit med 27 procent. Vid årsskiftet uppgick börsvärdet till MSEK och aktien handlas till övervägande del på NASDAQ OMX Stockholm. Totalt har aktier omsatts. Aktieägare * Antal aktier % av aktier och röster Pod Investment AB ,19 Lannebo Fonder ,37 Swedbank Robur Fonder ,4 Nordea Bank Norge Nominee ,35 Nordea Investment Funds ,25 SEB Investment Management ,87 AMF Försäkring och Fonder ,23 MSIL IPB Client Account ,98 Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL ,89 Riksbankens Jubileumsfond ,87 Övriga aktieägare ,6 Totalt ,0 * Källa: Euroclear Sweden per inkl utländska förvaltare Ägarstruktur i % 9,1% Kursutveckling 2012* SEK Jan Feb Mar Apr Transmode OMX Stockholm Mid cap index OMX Stockholm Technology Hardware & Equipment * Källa: OMX NASDAQ Maj Jun Antal aktier tal Jul Aug Sep Okt Nov Dec Omsatt antal aktier tal ,3% 67,6% Svenska institutioner, fonder, bolag m.m Utlandsregistrerade ägare Svenska privatpersoner *Källa: Euroclear Sweden per Analytiker som följer Transmode: Företag Namn Utdelningspolicy Transmodes mål är att föreslå en årlig utdelning som över tid uppgår till mellan 25 och 50 procent av årets resultat för det föregående räkenskapsåret. Enligt utdelningspolicyn ska styrelsen beakta Transmodes investeringsbehov, finansiella behov och likviditetsbehov och Transmodes finansiella målsättningar när en utdelning föreslås för ett räkenskapsår. Utdelning Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning motsvarande 1,80 SEK per aktie (1,50) motsvarande totalt 50,0 MSEK. Utdelningen motsvarar 36 procent av årets resultat. Carnegie Carnegie Handelsbanken Capital Markets UBS UBS UBS Pareto Öhman Lena Österberg Viktor Lindeberg Fredrik Lithell Anuj Krishan David Hallden Gareth Jenkins Erik Paulsson För aktuell information se 16 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

19 ANDREAS PERSSON FoU, INTEGRATION & VERIFIERING

20 Förvaltningsberättelse 19 Räkenskaper Resultaträkning för koncernen 28 Rapport över totalresultat för koncernen 28 Rapport över finansiell ställning för koncernen 29 Rapport över kassaflöden för koncernen 30 Specifikation av förändringar i koncernens eget kapital 31 Moderföretagets resultaträkning 32 Rapport över totalresultat för moderföretaget 32 Moderföretagets balansräkning 33 Moderföretagets kassaflödesanalys 34 Moderföretagets förändringar i eget kapital 35 Noter 36 Definitioner 57 Revisionsberättelse 58 Styrelse 59 Ledande befattningshavare 60 Transmodes Ethernetprodukter erbjuder kostnadseffektiva sätt att transportera den snabbt växande Ethernettrafiken i näten. Dessa produkter används i en mängd olika applikationer inklusive Mobile Backhaul där de hjälper våra kunder att hantera den växande efterfrågan på bredband från mobilanvändare.

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

År sredo visning 2012

År sredo visning 2012 Årsredovisning 2012 Varje dag Innehållsförteckning Verksamheten Det här är Beijer Electronics 5 2012 i korthet 6 VD har ordet 8 Om vår verksamhet Vad är automation 14 Vårt produkterbjudande 16 Snabbfakta

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2007

NEONET ARSREDOVISNING 2007 NEONET ARSREDOVISNING 2007 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Årsredovisning 2013 MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Innehåll 1 Året i korthet 2 Mekonomen Group i korthet 4 Koncernchefens ord 6 MECA Scandinavia 8 Mekonomen Nordic 10 Sørensen og Balchen 12 Mekonomen

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer