WE BOOST NETWORK CAPACITY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WE BOOST NETWORK CAPACITY"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 WE BOOST NETWORK CAPACITY Making light make sense

2 TRANSMODE I KORTHET Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska nät. Transmode fokuserar på marknadssegmentet Metro WDM vilket innefattar metronät och regionala nät baserade på teknik för våglängdsmultiplex ering. Segmentet uppgår till cirka 5 miljarder USD och för väntas växa med 11 procent per år i genomsnitt mellan 2011 och 2016*. Innovativa produkter Transmodes lösningar ökar överföringshastigheten i näten upp till 80 gånger. Operatörer av fasta och mobila nät kan därmed kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den explosiva tillväxten i video- och datatrafiken. Effektiv verksamhet Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm, hade vid utgången av 2012 totalt 269 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företaget har fler än 500 kunder i över 45 länder världen över. Försäljningen sker via egen säljkår samt via återförsäljare och partners. Källa: Infonetics Research Optical hardware Market Share and Forecast 3Q2012 INNEHÅLL Året i korthet 1 VD-ord 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Marknad 6 Verksamheten 8 Produkter och tjänster 10 Medarbetare 13 Hållbarhet 14 Aktien 16 Förvaltningsberättelse 19 Räkenskaper 28 Noter 36 Definitioner 57 Revisionsberättelse 58 Styrelse 59 Ledande befattningshavare 60 Information 62

3 ÅRET I KORTHET Intäkterna uppgick till 1 010,9 MSEK (916,9), motsvarande en ökning med 10,2 procent. Rörelseresultatet ökade med 14,5 procent till 170,7 MSEK (149,1*) och rörelsemarginalen till 16,9 procent (16,3*). Årets resultat uppgick till 139,2 MSEK (116,3). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,01 SEK (4,26). Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 176,7 MSEK (139,4). Efter räkenskapsårets slut beslutade styrelsen att föreslå en utdelning om 1,80 SEK (1,50) per aktie. Försäljning per region, % av totala intäkter Totala intäkter och rörelsemarginal 2% MSEK % 20 18% % EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) Americas (Nord- och Sydamerika) APAC (Asien och Stillahavsområdet) Rörelsemarginal, % Totala intäkter, MSEK Nyckeltal Totala intäkter, MSEK 1 010,9 916,9 699,3 570,1 607,1 Rörelseresultat, MSEK 170,7 149,1 107,6 57,4 104,9 Rörelsemarginal, % 16,9 16,3 15,4 10,1 17,3 Årets resultat, MSEK 139,2 116,3 81,4 44,3 73,3 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 176,7 139,4 133,6 154,9 69,5 Antal anställda vid årets slut * Justerat rörelseresultat 2011 uppgick till 168,2 MSEK och justerad rörelsemarginal till 18,3 procent. Justeringen avsåg kostnader om 19,1 MSEK hänförliga till noteringen av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm. TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

4 VD-ORD FORTSATT LÖNSAM TILLVÄXT GENOM GLOBAL EXPANSION Under 2012 överträffade vi återigen våra mål att växa snabbare än marknaden och att växa lönsamt. Våra intäkter ökade med 10 procent till MSEK, jämfört med en marknadstillväxt på 1 procent*, och vi uppnådde en mycket stark rörelsemarginal på 16,9 procent. Den snabba trafikökningen i näten fortsatte i oförminskad takt. Transmodes marknad drivs av den ökande datatrafiken, som i sin tur drivs av den ökade användningen av video, företagstjänster och mobilt bredband. Inget tyder på att dessa drivkrafter mattas av. Det finns därför ett stort behov av investeringar i utrustning som ökar kapaciteten i de optiska fibernäten, även om vi kunde märka en viss avmattning under andra halvåret. Det är min bedömning att avmattningen främst handlade om att investeringsbeslut sköts på framtiden, men att den underliggande efterfrågan är intakt. Nöjda kunder och motiverade medarbetare För mig finns det i grunden tre viktiga parametrar som kännetecknar ett välskött företag; starkt kassaflöde, motiverade medarbetare och nöjda kunder. Det är därför glädjande att kunna konstatera att vi är mycket framgångsrika på alla dessa tre områden. Kassaflödet var fortsatt starkt och uppgick till 177 MSEK. Det är ett viktigt skäl till att styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1,80 SEK per aktie. Den medarbetarundersökning som genomfördes under året visade en förbättring, från en redan hög nivå. En stor del av min arbetstid går till att resa och träffa kunder. Vid dessa möten får jag många bevis på hur nöjda kunderna är med våra produkter och våra medarbetare. Det intrycket bekräftas av 2012 års kundundersökning där vi återigen uppnådde ett resultat i världsklass. Bland kunder som vi under året tecknade viktiga kontrakt med finns bland annat amerikanska XO Communications, T-Mobile Austria och svenska Försvarets Materielverk, FMV. 10 Intäktsökning i %, ,9 Rörelsemarginal i %, ,80 Föreslagen utdelning per aktie i SEK Innovativa produkter Ett av skälen till att kunderna är nöjda är att vi fortsätter att erbjuda innovativa produkter och tjänster. Våra nya produkter har mottagits väl av marknaden och exempelvis går numera mer än 50 procent av vår försäljning till kunder som använder våra ROADM-produkter för att styra våglängder och göra näten mer flexibla. Dessutom använder fler än hälften av bolagets största kunder våra nya Ethernetprodukter. Under året har vi bland annat lanserat isync som är en helhetslösning för synkronisering av kundernas nät och Enlighten TM, som används för styrning och övervakning. Vi har även lanserat produkter för att överföra information med 100 Gbit/s per våglängd, vilket innebär en avsevärd kapacitetsökning. Under året fick vår innovationskraft internationell uppmärksamhet genom att vi tillsammans med vår kund Virgin Media Business tilldelades Global Telecom Business Innovation Award. *Källa: Infonetics Research Optical hardware Market Share 4Q TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

5 VD-ORD Effektiv verksamhet Samtidigt som vi utvecklar innovativa tekniska lösningar ser vi till att hålla våra produktkostnader nere. Vi fortsatte att leverera en bruttomarginal på ungefär 50 procent, vilket är mycket högt i vår bransch. Under året kontrakterade vi ytterligare en kontraktstillverkare, och våra produkter tillverkas nu vid tre anläggningar i Sverige, Polen och Kina, vilket ger oss ökad flexibilitet. Under 2012 överträffade vi återigen våra mål att växa snabbare än marknaden och att växa lönsamt. Global expansion Andelen av försäljningen som ligger utanför vår hemmamarknad EMEA ökade från 17 till 20 procent, vilket är en viktig trend för vår långsiktiga tillväxtstrategi. För att stödja den ökade försäljningen i Americas ut ökade vi under året vår organisation med ett support- och servicecenter i Dallas, USA. I APAC domineras marknaderna i högre utsträckning av stora kunder vilket gör att vår expansion tar lite längre tid men APAC kommer att bli en allt viktigare marknad för oss. Strukturerat hållbarhetsarbete Transmode driver ett strukturerat hållbarhetsarbete både vad gäller vår egen verksamhet och de krav vi ställer på våra leverantörer. Jag är stolt över att vi under året tog ett stort steg framåt genom att ta fram vår första hållbarhetsredovisning baserad på principerna i FN:s Global Compact. Rapporten är ett viktigt verktyg för kommunikationen kring de frågor och krav inom hållbarhet som nu allt oftare ställs av kunder och investerare. Fortsatt goda möjligheter Under 2012 fick vi ytterligare bevis på vår konkurrenskraft genom att vi fortsatte att ta marknadsandelar. Den dramatiska ökningen av videotrafiken sätter ett stort tryck på bandbredden i fibernäten. Behovet av investeringar för att öka kapaciteten i fibernäten är därför fortsatt mycket stort. Våra innovativa produkter och tjänster, vår kostnadseffektiva verksamhet och naturligtvis alla kompetenta medarbetare ger oss fortsatt goda möjligheter att dra nytta av det behovet. Karl Thedéen, CEO TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER STRATEGI FÖR LÖNSAM TILLVÄXT Transmode är ett svenskt telekomföretag som expanderar globalt från sin europeiska hemmamarknad. Transmode växer tillsammans med kunderna och har öppnat support- och servicecenter i Dallas, USA. I Asien sker försäljningen främst genom partners. Americas = Nord- och Sydamerika EMEA = Europa, Mellanöstern och Afrika APAC = Asien och Stillahavsområdet Affärsidé Att erbjuda paketbaserade optiska nätlösningar som ökar nätkapaciteten på ett kostnadseffektivt sätt så att våra kunder blir framgångrika, idag och imorgon. Värderingar Transmode har en stark företagskultur byggd på värderingarna: Kompetens, Innovation, Öppenhet, Engagemang och Affärsfokus. Överordnade mål Att växa snabbare än marknaden. Att växa lönsamt. Att ha mycket nöjda kunder. Att vara en attraktiv arbetsgivare. Att bidra till ett hållbart samhälle. Finansiella mål Att bolagets årliga intäktstillväxt ska vara högre än den årliga tillväxten för världsmarknaden för metro WDM-utrustning. Att ha en rörelsemarginal (exklusive extraordinära poster) på 12 procent eller mer över en konjunkturcykel. Att föreslå en årlig utdelning som över tid uppgår till mellan 25 och 50 procent av årets resultat för det föregående räkenskapsåret. 4 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

7 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Vision Transmodes vision är att genom innovation och effektivitet bli The Global Optical Star, med de mest nöjda kunderna, de bästa medarbetarna och de mest nöjda aktieägarna. Strategier Strategierna för att uppnå dessa mål ligger fast: Fortsatt fokus på kärnsegmentet alternativa operatörer och metro WDM Tillväxten är hög i detta segment i alla världsdelar och det finns ett stort antal alternativa operatörer och kabel-tv-operatörer med behov av flexibla, skalbara och kostnadseffektiva nätlösningar. Geografisk tillväxt expansion utanför hemmamarknaden EMEA Transmode har redan en betydande försäljning i EMEA. För fortsatt tillväxt är det viktigt att ytterligare stärka vår närvaro i Americas och APAC. Transmode gör detta genom att utöka antalet säljresurser och fördjupa och utöka samarbeten med återförsäljare och partners som till exempel japanska NEC. Leda integrationen av Ethernetfunktionalitet i optiska metronät Större delen av trafikökningen i näten, såväl fasta som mobila, sker i form av Ethernetbaserad datatrafik. För flertalet av Transmodes kunder har det därför hög prioritet att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hantera just denna trafik. En stor andel av Transmodes produktutveckling inriktas på detta område. fl exibilitet används till exempel för att tillvarata nya möjligheter utanför kärnsegmentet. Stora operatörer kan adresseras genom nischlösningar som hjälper dem att hantera det snabbt växande kapacitetsbehovet i accessnäten på ett kostnadseffektivt sätt. Ett annat exempel är företagskunder inom den finansiella sektorn som har nytta av lösningar med låg fördröjning. Fortsatt fokus på kostnader låga fasta kostnader, höga marginaler och effektiv kapitalanvändning Transmode har framgångsrikt hållit nere sina egna och kundernas kostnader genom att fokusera på kostnadseffektivitet i alla delar av verksamheten. Kostnadskontroll har alltid varit en del av företagets DNA och en nyckelfaktor när det gäller att bibehålla de goda bruttomarginalerna. Förvärv kan bli aktuella för att öka tillväxten Transmode fokuserar på organisk tillväxt, men kommer kontinuerligt att utvärdera potentiella värdeskapande förvärv inom områden som kompletterar den existerande produktportföljen, ger tillträde till nya geografiska marknader och/eller ökar våra möjligheter i utvalda kundsegment. Utnyttja produkternas flexibilitet för att växa in i nya kundsegment Transmodes produkter kan liknas vid byggblock som kan kombineras för att lösa specifika problem för många olika typer av kunder. Denna TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

8 MARKNAD STORA BEHOV AV ÖKAD KAPACITET Växande datatrafik Tillväxten på Transmodes marknad drivs av den snabba trafikökningen i de mobila och fasta teleoch datanäten över hela världen. Belastningen på näten växer genom ökad användning av molntjänster och bandbreddskrävande tjänster som video, tv och musik. Dessutom ansluts betydligt fler och mer avancerade terminaler, som surfplattor, smart phones, spelkonsoler och bärbara datorer. En av effekterna blir att den globala IP-trafiken beräknas växa med cirka 29 procent årligen från 2011 till 2016*. Den ökande trafiken gör att operatörerna behöver öka kapaciteten i sina nät samtidigt som de behöver hålla kostnaderna nere. Dessutom ökar fiberutbyggnaden rent allmänt och den optiska fibern används i ökande utsträckning allt längre ut i näten och når ända fram till företaget, mobilnätets basstation eller en anslutningspunkt i bostadsområdet. Transmode adresserar dessa utmaningar genom att erbjuda kraftigt ökad överföringskapacitet i befintliga och nya optiska fibernät. Fokus på metronät Transmode inriktar sig på utrustning för de paketbaserade optiska näten som binder samman städer och regioner metronät. Segmentet kan delas upp i metro regional (regionala nät) och metro access (stads- och aggregeringsnät). Segmentet växer snabbt och bland de potentiella kunderna finns ett stort antal opera törer vars krav på flexibla och skalbara produkter passar Transmode mycket bra. * CISCO VNI Geografisk expansion Transmode gör idag affärer över hela världen och fortsatte under året att expandera utanför hemmamarknaden Europa. Försäljningen i Americas utvecklades mycket positivt och växte med 49,2 procent och under året etablerades därför ett support- och servicecenter i Dallas, USA. I APAC minskade omsättningen med 14,6 procent, och i EMEA växte intäkterna med 4,6 procent. Försäljningen påverkades under slutet av året av den makroekonomiska osäkerheten framförallt i Europa. Kunder Transmode har en bred kundbas som främst består av kabel-tv-operatörer och alternativa operatörer, men även av mobiloperatörer, traditionella/stora teleoperatörer och företag. Företaget har installerat mer än system hos fler än 500 nätoperatörer. De fem största kunderna stod under året för sammanlagt 62 procent av faktureringen. Under året tecknades ett antal viktiga kontrakt, bland annat med XO Communications, Virgin Media, T-Mobile Austria och FMV (Försvarets Materielverk). Kunderna är genomgående mycket nöjda, vilket bland annat framgår av att de i stor utsträckning regelbundet köper utrustning från Transmode. Ytterligare ett bevis på att kunderna är nöjda erhölls genom 2012 års kundnöjdhetsundersökning där Transmode uppnådde ett förbättrat kundnöjdhetsindex på 80 på en skala 0 100, vilket återigen är ett resultat i världsklass enligt analysföretaget Claes Fornell International (CFI Group). Kundnöjdhet 80 CSI* * Customer Satisfaction Index 6 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

9 MARKNAD Transmodes erbjudande i de optiska näten LONG HAUL (långdistansnät) METRO REGIONAL (regionala nät) < km METRO ACCESS (stads- och aggregeringsnät) METRO ACCESS (stads- och aggregeringsnät) Mobile Backhaul Bredband/TV/Telefoni via: Telejacket Kabel-tv Fiber Datalagring och molntjänster Företagsnät Från början användes fibertekn iken enbart för överföring av trafik över långa avstånd i long haul eller långdistansnäten. Idag når fibern ända fram till företaget, till en basstation i mobilnätet eller till en anslutningspunkt i bostadsområdet, via metronäten. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för operatörerna att erbjuda sina kunder alltmer avancerade tjänster. Transmodes erbjudande TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

10 VERKSAMHETEN HÖG EFFEKTIVITET I ALLA DELAR Teknik Transmode erbjuder paketbaserade optiska nätlösningar baserade på WDM- (Wavelength Division Multiplexing eller våglängdsmulitiplexering) och transporttekniker, som till exempel Ethernet, för transport av data, röst- och videotrafik. Teknikens grundläggande fördelar är: WDM ökar överföringskapaciteten i fibern kraftigt, upp till 80 gånger i metronäten. Genom parallell användning av olika våglängder kan olika typer av trafik överföras i samma fiber med hjälp av WDM. Ethernet är ett protokoll som är optimerat för att hantera den ökande datatrafiken. WDM- och Ethernetteknik används i hela världen av både företag och operatörer. Produktutveckling/FoU Transmodes produktutveckling fokuserar på fem områden; ökad kapacitet och räckvidd, ökad flexibilitet, integrerad Ethernetfunktionalitet, WDM-access samt drift- och underhållssystem. I metronätens optiska fiber är den vanligaste överföringshastigheten fortfarande 1 10 Gbit/s (Gigabit per sekund) per våglängd, men kundernas behov ökar ständigt. I nära samarbete med ledande underleverantörer implementerar Transmode ny teknik i muxpondrar, transpondrar och system. Transmode slutförde under 2012 utvecklingen av de första produkterna som möjliggör 40 Gbit/s och 100 Gbit/s per våglängd. Flexibilitet är mycket viktigt för att kunna styra ljusoch dataströmmar samt förbättra funktionaliteten i ett nät efter hand som behoven förändras. Inom detta område finns exempelvis Transmodes ROADMprodukter som ger möjlighet att fjärrstyra våglängder. Utvecklingen av Ethernetprodukter syftar till att ytterligare förbättra styrningen av datatrafik, och att integrera denna i optiska nät på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Segmentet för dessa produkter växer snabbt och området har hög prioritet för Transmode. Under året lanserades en ny generation Ethernet muxpondrar (EMXP) som är optimerade för att hantera Ethernettrafik. Inom accessområdet utvecklar Transmode produkter för de behov som uppstår när fiber används allt längre ut i näten. Kombinationen av intelligenta accessprodukter och kostnadseffektiva optiska filter möjliggör högre kapacitet till lägre pris. För att kunderna effektivt skall kunna driva och utveckla sitt nät med Transmodes produkter krävs ett effektivt drift- och underhållssystem. Transmodes Enlighten TM utvecklas ständigt för att kunderna ska kunna dra nytta av nya produkter och funktioner. Kostnaden för forskning och utveckling uppgick till 130,5 MSEK, motsvarande 12,9 procent av företagets intäkter. Under året ökade personalstyrkan inom forskning och utveckling med 20 personer. Ungefär hälften av företagets utvecklare arbetar med mjukvara. Effektiv utveckling Transmode säkerställer en effektiv produktutveckling genom en stor egen utvecklingskompetens, samt genom att FoU-avdelningens arbete är nära kopplat till såväl produktion som kunder och underleverantörer. Nya behov och önskemål från kunderna avspeglas snabbt i utvecklingsarbetets inriktning och produkterna anpassas redan från början för att kunna produceras effektivt. Genom en nära dialog med underleverantörerna kan Transmode dra nytta av deras FoU-kapacitet och snabbt lansera innovativa lösningar. Arbetssättet underlättas av att företagets verksamhet i hög grad är samlad till huvudkontoret i Stockholm. Där finns bland annat produktutveckling, leverans och logistikenheter, marknads- och försäljningsstöd, administration samt företagsledning. Effekten blir att rätt produkter, som innehåller de funktioner kunderna efterfrågar, utvecklas på kort tid. Tillverkning Samtliga Transmodes hårdvaruprodukter tillverkas av kontrakterade globala underleverantörer. Detta skapar fokus och effektivitet, samtidigt som det ger företaget möjlighet att växa utan att investera betydande resurser i tillverkning. Under året kontrakterades ytterligare en kontraktstillverkare, och Transmodes produkter tillverkas nu vid tre anläggningar i Sverige, Polen och Kina vilket ger oss ökad flexibilitet. Tillverkning i flera länder ger en bättre riskspridning och lägre kostnader. Genom att en stor del av produktionen fortfarande sker i Sverige underlättas utvecklingen och introduktionen av nya produkter som då kan ske i nära samarbete med kontraktstillverkarna. För att säkerställa en fortsatt hög produktkvalitet vidareutvecklades under året processer för testning och kvalitetskontroll i nära samarbete med kontraktstillverkarna. 8 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

11 VERKSAMHETEN Viktiga utvecklingsområden ökad KAPACITET OCH RÄCKVIDD ÖKAD FLEXIBILITET INTEGRERAD EtherNET- FUNKTIONALITET WDM ACCESS drift- OCH UNDERHÅLLS- SYSTEM Service/Eftermarknad Transmode etablerade under året ett support- och servicecenter i Dallas, USA, som med stöd från Sverige hanterar leveransservice, teknisk support och utbildning. Försäljning Transmode bedriver en kontinuerlig affärsutveckling för att expandera in i nya geografiska marknader och affärssegment. Transmodes produkter och tjänster säljs via egna säljare samt återförsäljare och partners över hela världen. Den största partnern är japanska NEC som erbjuder Transmodes produkter på global basis. Totalt har företaget mer än 50 återförsäljare och andra exempel på återförsäljare är Cygate, Telindus, Axians, Opnet och SAK Data. Under året utvecklades företagets partnerprogram och en ny organisation etablerades för att effektivisera hanteringen av återförsäljare och partners. Andelen försäljning via egen säljkår respektive återförsäljare skiljer sig åt mellan olika regioner men för företaget som helhet var andelen direktförsäljning 78 procent under Utmärkelser Transmode uppmärksammades under året genom ett antal utmärkelser. Företaget tilldelades Stora Exportpriset, fick Telekompriset som Årets teknikleverantör 2011, erhöll Guldmobilen i kategorin Årets företag samt vann kategorin Mobile Backhaul Innovation i Global Telecoms Business Innovation Awards tillsammans med kunden Virgin Media Business. Transmode Årsredovisning

12 PRODUKTER OCH TJÄNSTER LÖSNINGAR FÖR ÖKAD KAPACITET OCH FLEXIBILITET Produkter Transmodes produkter är inriktade på metronäten där kundernas behov av datakapacitet ökar snabbt. En del av produkterna adresserar det här behovet extra tydligt, exempelvis transpondrar och muxpondrar som nu kan överföra 100 Gbit/s per våglängd. Transmode fick under 2012 sin första order på de här produkterna. Andra produkter ökar flexibiliteten i näten, som till exempel ROADM (Reconfigurable optical add/ drop multiplexer) med vars hjälp man kan fjärrstyra ljus och våglängder. Under 2012 lanserade Transmode sitt erbjudande inom området under rubriken Flexible Optical Networking och hälften av bolagets försäljning går numera till kunder med ROADM-försedda flexibla optiska nät. Vissa produkter hjälper operatörerna att flytta WDM-tekniken längre ut i nätet, till en basstation eller ett företag. Det kan handla om filter som gör att man kan slå ihop och dela upp ljus i våglängder eller om intelligenta accessprodukter. Under 2012 lanserades nya produkter inom området passiva optiska accessnät under rubriken iwdm-pon, och en EDU (Ethernet Demarcation Unit) för 10 Gbit/s access. Transmode erbjuder också enheter som kan hantera och tolka Ethernet-trafik, till exempel intelligenta muxpondrar som bland annat innehåller Ethernetväxlar. Under året lanserades en ny generation av dessa så kallade Native Packet Opticalprodukter med stöd för standarden MPLS-TP som möjliggör kostnadseffektiv Ethernettransport och underlättar för kunderna att skapa nya tjänster. Transmodes lösningar inom området är mycket framgångsrika, och mer än 50 procent av bolagets största kunder använder redan denna teknik. Skalbarhet är en genomgående egenskap hos Transmodes produkter, som gör det möjligt för kunderna att successivt bygga ut kapacitet och funktioner i takt med att behoven förändras. Det innebär också att den initiala investeringen blir begränsad. Produkterna är modulärt uppbyggda vilket ger hög flexibilitet och möjlighet att anpassa funktionali teten till specifika kundbehov. En annan aspekt av detta är att produkterna inte är mer komplexa än vad de behöver vara. Enkelheten bidrar till lägre kostnader och pålitligare drift samt minskad strömförbrukning och därmed minskad miljöbelastning. Tjänster Tjänster blir en allt viktigare del av Transmodes erbjudande och de två största tjänsteområdena är för närvarande teknisk kundsupport och reservdelsförsörjning. Transmodes center för teknisk support erbjuder mjukvaruuppdateringar samt global service och support dygnet runt, alla dagar i veckan. Inom reservdelsförsörjning lanserades under året ett nytt system som kan förkorta leveranstiden av reservdelar till några timmar, oavsett var i världen kunden befinner sig. Den ökade servicegraden är möjlig genom att Transmode bygger upp ett nätverk av lokala reservdelsdepåer. Tjänsten används av bland annat amerikanska XO Communications. Under 2012 lanserades också tjänsten Pre-Staging som innebär att utrustning förmonteras och konfigureras av Transmode före leverans, vilket leder till en snabbare och enklare installation hos kunden. Transmode erbjuder också generella och kundanpassade utbildningar inom nätdesign, implementering samt drift och underhåll. Transmodes produktportfölj består av fyra olika plattformar: TM-Serien, TS-Serien och TG-serien samt Enlighten: Plattformar TM-Serien är den mest avancerade plattformen med störst flexibilitet, kapacitet, räckvidd och funktionalitet. TM-Serien återfinns i alla Transmodes kundgrupper. TS-Serien är en enklare plattform, mycket lätt att använda och används huvudsakligen för företagstjänster. TG-Serien är en passiv optisk plattform för accessnätet som gör det enkelt att implementera WDM-tekniken. Plattformen kan användas i utsatta miljöer utan temperaturkontroll eller tillgång till el, och produkten är vitt spridd hos framförallt större teleoperatörer. Enlighten är ett mjukvarubaserat system för att planera, driftsätta och övervaka ett optiskt nät bestående av Transmodes produkter. 10 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

13 PRODUKTER OCH TJÄNSTER 40 Gbit/s Muxpondern ökar kapaciteten på en våglängd, och därmed också på den optiska fibern, genom att slå ihop fyra dataströmmar och överföra den sammanlagda dataströmmen med en hastighet av 40 Gbit/s.

14 HÅKAN NIVESTEDT FoU, HÅRDVARUUTVECKLING

15 MEDARBETARE MOTIVERADE OCH KOMPETENTA MEDARBETARE Transmode lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare, med stimulerande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det gör det möjligt att rekrytera och behålla kompetent personal, vilket i sin tur är avgörande för bolagets förmåga att leverera lösningar av högsta kvalitet. Under 2012 intensifierades arbetet med att stärka bilden av Transmode som en attraktiv arbetsgivare. Bland annat genomfördes ett antal aktiviteter på universitet och högskolor samt nätverksträffar vilka resulterade i ett antal rekryteringar. Transmode är också engagerat i projektet Korta Vägen som drivs av Stockholms universitet med syfte att skapa praktikplatser för akademiker med ickeeuropeisk bakgrund. För att stimulera ungdomars intresse för ingenjörsyrket samarbetade Transmode med högstadieskolor. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 269 personer, en ökning med 41 personer jämfört med föregående år. Rekryteringarna under året skedde framförallt inom avdelningarna för produktutveckling, leverans och försäljning, och var ett led i att stärka företagets globala lönsamma tillväxt. För att stärka det lokala tjänste utbudet i Americas öppnades under året ett support- och servicecenter i Dallas, USA och personalstyrkan i regionen har fördubblats under året. Den medarbetarundersökning som genomfördes under året visade ett globalt ESI-index (Employee Satisfaction Index) på 77, vilket är något högre än vid föregående mätning och ett mycket bra resultat enligt undersökningsföretaget Zondera. Medarbetarundersökningen är återkommande för att säkerställa en fortsatt hög nivå samt identifiera relevanta förbättringsområden. Värderingar Transmodes företagskultur sammanfattas i fem värderingar som beskriver vad som karaktäriserar företaget och medarbetarna: Kompetens Att vara duktiga på det vi gör utveckling, försäljning och leverans av lösningar för paketbaserade optiska nät lägger grunden för företagets framgång och medarbetarnas trivsel. Att skapa arbetsvillkor som stimulerar till användning och utveckling av kompetens har därför högsta prioritet på alla nivåer och inom samtliga enheter i organisationen. Innovation Framsteg och tillväxt skapas genom innovativt tänkande. Därför är en innovativ inställning och ett innovativt beteende nödvändigt i alla delar av verksamheten. Vi brinner för att omvandla innovativa idéer till tekniskt och ekonomiskt överlägsna lösningar för paketbaserade optiska nät, samt till en verksamhet i toppklass. Öppenhet Lagspelare uppnår bättre resultat än ensamvargar. Viljan att lyssna på, och ta till sig, andra människors åsikter och att dela med sig av sina egna tankar, är därför en förutsättning för vårt arbete, både internt och externt. Engagemang Syftar på vår vilja att möta kundbehov, lösa kundproblem, vara lyhörda för kundernas synpunkter samt reagera snabbt och korrekt på kundernas önskemål. Vårt engagemang innefattar också högsta möjliga nivå av etik, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Affärsfokus En lönsam verksamhet är det enda sättet att säkerställa uthållig värdetillväxt samt investeringar i människor och processer till nytta för ägare, medarbetare och kunder. Affärsfokus, både ur intäkts- och kostnadsperspektiv, är därför varje medarbetares ansvar. 77 Medarbetarnöjdhet ESI* * Employee Satisfaction Index TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

16 HÅLLBARHET SYSTEMATISKT HÅLLBARHETSARBETE Transmode arbetar systematiskt och proaktivt för att minska företagets miljöpåverkan och stödjer FN:s Global Compact. Därmed tillämpar Transmode initiativets principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, motverkan av diskriminering, arbetsvillkor, miljö och kamp mot korruption. Under 2012 publicerades bolagets första hållbarhetsredovisning som är baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI G3.1 för nivå C. Dessutom implementerades en Code of Conduct som bygger på de tio principerna i Global Compact och som också innehåller en whistle-blower -funktion. För att säkerställa att kodens innehåll genomsyrar hela företaget genomfördes en utbildning för samtliga medarbetare. Transmodes Supplier Conduct Principles ställer krav på leverantörer och kontraktstillverkare vad gäller efterföljande av lokala lagar, mänskliga rättigheter, arbetsrättsfrågor, diskriminering, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet samt miljö. Principerna omfattar även frågor som korruption, gåvor, pengatvätt och konkurrensbegränsning. Vid årsskiftet 2012/2013 var flertalet av företagets huvudleverantörer anslutna. Ambitionen är att resterande huvudleverantörer ska ansluta sig under Transmode mäter företagets årliga utsläpp av växthus gaser enligt Greenhouse Gas Protocol, som är det internationellt mest spridda verktyget för att identi fiera, kvantifiera och hantera utsläpp av växthus gaser. Mätningen ligger till grund för att identifiera åtgärder för att minska utsläppen. Vid utvecklingen av Transmodes produkter läggs stor vikt vid låg energiförbrukning. Under året började Transmode mäta energiförbrukning enligt standarden ATIS som på sikt förbättrar möjligheterna att jämföra energiförbrukningen med andra leverantörers lösningar. Transmodes Low Power Design ger såväl lägre kostnader som lägre miljöbelastning, och bolaget har tydliga designregler för att säkerställa att produkterna är så miljövänliga och energieffektiva som möjligt. Dessa regler uppgraderades ytterligare under En mer omfattande information om Transmodes hållbarhetsarbete finns i hållbarhetsredovisningen som finns tillgänglig på Low Power Design är Transmodes tillvägagångssätt för att minimera energiförbrukningen i våra produkter samtidigt som miljöbelastningen blir lägre. 14 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

17 LENA BÅVEGÅRD KVALITET & MILJÖ

18 AKTIEN TRANSMODE-AKTIEN Transmode-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet Mid Cap under kortnamnet TRMO. Ägarförhållande Totalt antal aktier i bolaget per 31 december är och de tio största aktieägarnas andel utgjorde 77,4 procent. Totala antalet aktieägare i Transmode uppgick till cirka Kursutveckling Aktien har under 2012 stigit med 13 procent att jämföras med OMX Stockholm Technology Hardware & Equipment index som minskade med 6 procent. Sedan noteringen i maj 2011 har aktien stigit med 27 procent. Vid årsskiftet uppgick börsvärdet till MSEK och aktien handlas till övervägande del på NASDAQ OMX Stockholm. Totalt har aktier omsatts. Aktieägare * Antal aktier % av aktier och röster Pod Investment AB ,19 Lannebo Fonder ,37 Swedbank Robur Fonder ,4 Nordea Bank Norge Nominee ,35 Nordea Investment Funds ,25 SEB Investment Management ,87 AMF Försäkring och Fonder ,23 MSIL IPB Client Account ,98 Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL ,89 Riksbankens Jubileumsfond ,87 Övriga aktieägare ,6 Totalt ,0 * Källa: Euroclear Sweden per inkl utländska förvaltare Ägarstruktur i % 9,1% Kursutveckling 2012* SEK Jan Feb Mar Apr Transmode OMX Stockholm Mid cap index OMX Stockholm Technology Hardware & Equipment * Källa: OMX NASDAQ Maj Jun Antal aktier tal Jul Aug Sep Okt Nov Dec Omsatt antal aktier tal ,3% 67,6% Svenska institutioner, fonder, bolag m.m Utlandsregistrerade ägare Svenska privatpersoner *Källa: Euroclear Sweden per Analytiker som följer Transmode: Företag Namn Utdelningspolicy Transmodes mål är att föreslå en årlig utdelning som över tid uppgår till mellan 25 och 50 procent av årets resultat för det föregående räkenskapsåret. Enligt utdelningspolicyn ska styrelsen beakta Transmodes investeringsbehov, finansiella behov och likviditetsbehov och Transmodes finansiella målsättningar när en utdelning föreslås för ett räkenskapsår. Utdelning Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning motsvarande 1,80 SEK per aktie (1,50) motsvarande totalt 50,0 MSEK. Utdelningen motsvarar 36 procent av årets resultat. Carnegie Carnegie Handelsbanken Capital Markets UBS UBS UBS Pareto Öhman Lena Österberg Viktor Lindeberg Fredrik Lithell Anuj Krishan David Hallden Gareth Jenkins Erik Paulsson För aktuell information se 16 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

19 ANDREAS PERSSON FoU, INTEGRATION & VERIFIERING

20 Förvaltningsberättelse 19 Räkenskaper Resultaträkning för koncernen 28 Rapport över totalresultat för koncernen 28 Rapport över finansiell ställning för koncernen 29 Rapport över kassaflöden för koncernen 30 Specifikation av förändringar i koncernens eget kapital 31 Moderföretagets resultaträkning 32 Rapport över totalresultat för moderföretaget 32 Moderföretagets balansräkning 33 Moderföretagets kassaflödesanalys 34 Moderföretagets förändringar i eget kapital 35 Noter 36 Definitioner 57 Revisionsberättelse 58 Styrelse 59 Ledande befattningshavare 60 Transmodes Ethernetprodukter erbjuder kostnadseffektiva sätt att transportera den snabbt växande Ethernettrafiken i näten. Dessa produkter används i en mängd olika applikationer inklusive Mobile Backhaul där de hjälper våra kunder att hantera den växande efterfrågan på bredband från mobilanvändare.

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense årsredovisning 2013 Powering the SUPERHIGHWAYS of the gigabit society Making light make sense transmode I korthet Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska

Läs mer

Making light make sense Årsredovisning 2010

Making light make sense Årsredovisning 2010 Making light make sense Årsredovisning 2010 Möjligheter till tillväxt 2014 63.9 Exabyte/månad Global IP trafik. Mängden datatrafik, och då specifikt trafik som använder IP protokoll, ökar explosionsartat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer