WE BOOST NETWORK CAPACITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WE BOOST NETWORK CAPACITY"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 WE BOOST NETWORK CAPACITY Making light make sense

2 TRANSMODE I KORTHET Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska nät. Transmode fokuserar på marknadssegmentet Metro WDM vilket innefattar metronät och regionala nät baserade på teknik för våglängdsmultiplex ering. Segmentet uppgår till cirka 5 miljarder USD och för väntas växa med 11 procent per år i genomsnitt mellan 2011 och 2016*. Innovativa produkter Transmodes lösningar ökar överföringshastigheten i näten upp till 80 gånger. Operatörer av fasta och mobila nät kan därmed kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den explosiva tillväxten i video- och datatrafiken. Effektiv verksamhet Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm, hade vid utgången av 2012 totalt 269 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företaget har fler än 500 kunder i över 45 länder världen över. Försäljningen sker via egen säljkår samt via återförsäljare och partners. Källa: Infonetics Research Optical hardware Market Share and Forecast 3Q2012 INNEHÅLL Året i korthet 1 VD-ord 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Marknad 6 Verksamheten 8 Produkter och tjänster 10 Medarbetare 13 Hållbarhet 14 Aktien 16 Förvaltningsberättelse 19 Räkenskaper 28 Noter 36 Definitioner 57 Revisionsberättelse 58 Styrelse 59 Ledande befattningshavare 60 Information 62

3 ÅRET I KORTHET Intäkterna uppgick till 1 010,9 MSEK (916,9), motsvarande en ökning med 10,2 procent. Rörelseresultatet ökade med 14,5 procent till 170,7 MSEK (149,1*) och rörelsemarginalen till 16,9 procent (16,3*). Årets resultat uppgick till 139,2 MSEK (116,3). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,01 SEK (4,26). Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 176,7 MSEK (139,4). Efter räkenskapsårets slut beslutade styrelsen att föreslå en utdelning om 1,80 SEK (1,50) per aktie. Försäljning per region, % av totala intäkter Totala intäkter och rörelsemarginal 2% MSEK % 20 18% % EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) Americas (Nord- och Sydamerika) APAC (Asien och Stillahavsområdet) Rörelsemarginal, % Totala intäkter, MSEK Nyckeltal Totala intäkter, MSEK 1 010,9 916,9 699,3 570,1 607,1 Rörelseresultat, MSEK 170,7 149,1 107,6 57,4 104,9 Rörelsemarginal, % 16,9 16,3 15,4 10,1 17,3 Årets resultat, MSEK 139,2 116,3 81,4 44,3 73,3 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 176,7 139,4 133,6 154,9 69,5 Antal anställda vid årets slut * Justerat rörelseresultat 2011 uppgick till 168,2 MSEK och justerad rörelsemarginal till 18,3 procent. Justeringen avsåg kostnader om 19,1 MSEK hänförliga till noteringen av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm. TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

4 VD-ORD FORTSATT LÖNSAM TILLVÄXT GENOM GLOBAL EXPANSION Under 2012 överträffade vi återigen våra mål att växa snabbare än marknaden och att växa lönsamt. Våra intäkter ökade med 10 procent till MSEK, jämfört med en marknadstillväxt på 1 procent*, och vi uppnådde en mycket stark rörelsemarginal på 16,9 procent. Den snabba trafikökningen i näten fortsatte i oförminskad takt. Transmodes marknad drivs av den ökande datatrafiken, som i sin tur drivs av den ökade användningen av video, företagstjänster och mobilt bredband. Inget tyder på att dessa drivkrafter mattas av. Det finns därför ett stort behov av investeringar i utrustning som ökar kapaciteten i de optiska fibernäten, även om vi kunde märka en viss avmattning under andra halvåret. Det är min bedömning att avmattningen främst handlade om att investeringsbeslut sköts på framtiden, men att den underliggande efterfrågan är intakt. Nöjda kunder och motiverade medarbetare För mig finns det i grunden tre viktiga parametrar som kännetecknar ett välskött företag; starkt kassaflöde, motiverade medarbetare och nöjda kunder. Det är därför glädjande att kunna konstatera att vi är mycket framgångsrika på alla dessa tre områden. Kassaflödet var fortsatt starkt och uppgick till 177 MSEK. Det är ett viktigt skäl till att styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1,80 SEK per aktie. Den medarbetarundersökning som genomfördes under året visade en förbättring, från en redan hög nivå. En stor del av min arbetstid går till att resa och träffa kunder. Vid dessa möten får jag många bevis på hur nöjda kunderna är med våra produkter och våra medarbetare. Det intrycket bekräftas av 2012 års kundundersökning där vi återigen uppnådde ett resultat i världsklass. Bland kunder som vi under året tecknade viktiga kontrakt med finns bland annat amerikanska XO Communications, T-Mobile Austria och svenska Försvarets Materielverk, FMV. 10 Intäktsökning i %, ,9 Rörelsemarginal i %, ,80 Föreslagen utdelning per aktie i SEK Innovativa produkter Ett av skälen till att kunderna är nöjda är att vi fortsätter att erbjuda innovativa produkter och tjänster. Våra nya produkter har mottagits väl av marknaden och exempelvis går numera mer än 50 procent av vår försäljning till kunder som använder våra ROADM-produkter för att styra våglängder och göra näten mer flexibla. Dessutom använder fler än hälften av bolagets största kunder våra nya Ethernetprodukter. Under året har vi bland annat lanserat isync som är en helhetslösning för synkronisering av kundernas nät och Enlighten TM, som används för styrning och övervakning. Vi har även lanserat produkter för att överföra information med 100 Gbit/s per våglängd, vilket innebär en avsevärd kapacitetsökning. Under året fick vår innovationskraft internationell uppmärksamhet genom att vi tillsammans med vår kund Virgin Media Business tilldelades Global Telecom Business Innovation Award. *Källa: Infonetics Research Optical hardware Market Share 4Q TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

5 VD-ORD Effektiv verksamhet Samtidigt som vi utvecklar innovativa tekniska lösningar ser vi till att hålla våra produktkostnader nere. Vi fortsatte att leverera en bruttomarginal på ungefär 50 procent, vilket är mycket högt i vår bransch. Under året kontrakterade vi ytterligare en kontraktstillverkare, och våra produkter tillverkas nu vid tre anläggningar i Sverige, Polen och Kina, vilket ger oss ökad flexibilitet. Under 2012 överträffade vi återigen våra mål att växa snabbare än marknaden och att växa lönsamt. Global expansion Andelen av försäljningen som ligger utanför vår hemmamarknad EMEA ökade från 17 till 20 procent, vilket är en viktig trend för vår långsiktiga tillväxtstrategi. För att stödja den ökade försäljningen i Americas ut ökade vi under året vår organisation med ett support- och servicecenter i Dallas, USA. I APAC domineras marknaderna i högre utsträckning av stora kunder vilket gör att vår expansion tar lite längre tid men APAC kommer att bli en allt viktigare marknad för oss. Strukturerat hållbarhetsarbete Transmode driver ett strukturerat hållbarhetsarbete både vad gäller vår egen verksamhet och de krav vi ställer på våra leverantörer. Jag är stolt över att vi under året tog ett stort steg framåt genom att ta fram vår första hållbarhetsredovisning baserad på principerna i FN:s Global Compact. Rapporten är ett viktigt verktyg för kommunikationen kring de frågor och krav inom hållbarhet som nu allt oftare ställs av kunder och investerare. Fortsatt goda möjligheter Under 2012 fick vi ytterligare bevis på vår konkurrenskraft genom att vi fortsatte att ta marknadsandelar. Den dramatiska ökningen av videotrafiken sätter ett stort tryck på bandbredden i fibernäten. Behovet av investeringar för att öka kapaciteten i fibernäten är därför fortsatt mycket stort. Våra innovativa produkter och tjänster, vår kostnadseffektiva verksamhet och naturligtvis alla kompetenta medarbetare ger oss fortsatt goda möjligheter att dra nytta av det behovet. Karl Thedéen, CEO TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER STRATEGI FÖR LÖNSAM TILLVÄXT Transmode är ett svenskt telekomföretag som expanderar globalt från sin europeiska hemmamarknad. Transmode växer tillsammans med kunderna och har öppnat support- och servicecenter i Dallas, USA. I Asien sker försäljningen främst genom partners. Americas = Nord- och Sydamerika EMEA = Europa, Mellanöstern och Afrika APAC = Asien och Stillahavsområdet Affärsidé Att erbjuda paketbaserade optiska nätlösningar som ökar nätkapaciteten på ett kostnadseffektivt sätt så att våra kunder blir framgångrika, idag och imorgon. Värderingar Transmode har en stark företagskultur byggd på värderingarna: Kompetens, Innovation, Öppenhet, Engagemang och Affärsfokus. Överordnade mål Att växa snabbare än marknaden. Att växa lönsamt. Att ha mycket nöjda kunder. Att vara en attraktiv arbetsgivare. Att bidra till ett hållbart samhälle. Finansiella mål Att bolagets årliga intäktstillväxt ska vara högre än den årliga tillväxten för världsmarknaden för metro WDM-utrustning. Att ha en rörelsemarginal (exklusive extraordinära poster) på 12 procent eller mer över en konjunkturcykel. Att föreslå en årlig utdelning som över tid uppgår till mellan 25 och 50 procent av årets resultat för det föregående räkenskapsåret. 4 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

7 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Vision Transmodes vision är att genom innovation och effektivitet bli The Global Optical Star, med de mest nöjda kunderna, de bästa medarbetarna och de mest nöjda aktieägarna. Strategier Strategierna för att uppnå dessa mål ligger fast: Fortsatt fokus på kärnsegmentet alternativa operatörer och metro WDM Tillväxten är hög i detta segment i alla världsdelar och det finns ett stort antal alternativa operatörer och kabel-tv-operatörer med behov av flexibla, skalbara och kostnadseffektiva nätlösningar. Geografisk tillväxt expansion utanför hemmamarknaden EMEA Transmode har redan en betydande försäljning i EMEA. För fortsatt tillväxt är det viktigt att ytterligare stärka vår närvaro i Americas och APAC. Transmode gör detta genom att utöka antalet säljresurser och fördjupa och utöka samarbeten med återförsäljare och partners som till exempel japanska NEC. Leda integrationen av Ethernetfunktionalitet i optiska metronät Större delen av trafikökningen i näten, såväl fasta som mobila, sker i form av Ethernetbaserad datatrafik. För flertalet av Transmodes kunder har det därför hög prioritet att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hantera just denna trafik. En stor andel av Transmodes produktutveckling inriktas på detta område. fl exibilitet används till exempel för att tillvarata nya möjligheter utanför kärnsegmentet. Stora operatörer kan adresseras genom nischlösningar som hjälper dem att hantera det snabbt växande kapacitetsbehovet i accessnäten på ett kostnadseffektivt sätt. Ett annat exempel är företagskunder inom den finansiella sektorn som har nytta av lösningar med låg fördröjning. Fortsatt fokus på kostnader låga fasta kostnader, höga marginaler och effektiv kapitalanvändning Transmode har framgångsrikt hållit nere sina egna och kundernas kostnader genom att fokusera på kostnadseffektivitet i alla delar av verksamheten. Kostnadskontroll har alltid varit en del av företagets DNA och en nyckelfaktor när det gäller att bibehålla de goda bruttomarginalerna. Förvärv kan bli aktuella för att öka tillväxten Transmode fokuserar på organisk tillväxt, men kommer kontinuerligt att utvärdera potentiella värdeskapande förvärv inom områden som kompletterar den existerande produktportföljen, ger tillträde till nya geografiska marknader och/eller ökar våra möjligheter i utvalda kundsegment. Utnyttja produkternas flexibilitet för att växa in i nya kundsegment Transmodes produkter kan liknas vid byggblock som kan kombineras för att lösa specifika problem för många olika typer av kunder. Denna TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

8 MARKNAD STORA BEHOV AV ÖKAD KAPACITET Växande datatrafik Tillväxten på Transmodes marknad drivs av den snabba trafikökningen i de mobila och fasta teleoch datanäten över hela världen. Belastningen på näten växer genom ökad användning av molntjänster och bandbreddskrävande tjänster som video, tv och musik. Dessutom ansluts betydligt fler och mer avancerade terminaler, som surfplattor, smart phones, spelkonsoler och bärbara datorer. En av effekterna blir att den globala IP-trafiken beräknas växa med cirka 29 procent årligen från 2011 till 2016*. Den ökande trafiken gör att operatörerna behöver öka kapaciteten i sina nät samtidigt som de behöver hålla kostnaderna nere. Dessutom ökar fiberutbyggnaden rent allmänt och den optiska fibern används i ökande utsträckning allt längre ut i näten och når ända fram till företaget, mobilnätets basstation eller en anslutningspunkt i bostadsområdet. Transmode adresserar dessa utmaningar genom att erbjuda kraftigt ökad överföringskapacitet i befintliga och nya optiska fibernät. Fokus på metronät Transmode inriktar sig på utrustning för de paketbaserade optiska näten som binder samman städer och regioner metronät. Segmentet kan delas upp i metro regional (regionala nät) och metro access (stads- och aggregeringsnät). Segmentet växer snabbt och bland de potentiella kunderna finns ett stort antal opera törer vars krav på flexibla och skalbara produkter passar Transmode mycket bra. * CISCO VNI Geografisk expansion Transmode gör idag affärer över hela världen och fortsatte under året att expandera utanför hemmamarknaden Europa. Försäljningen i Americas utvecklades mycket positivt och växte med 49,2 procent och under året etablerades därför ett support- och servicecenter i Dallas, USA. I APAC minskade omsättningen med 14,6 procent, och i EMEA växte intäkterna med 4,6 procent. Försäljningen påverkades under slutet av året av den makroekonomiska osäkerheten framförallt i Europa. Kunder Transmode har en bred kundbas som främst består av kabel-tv-operatörer och alternativa operatörer, men även av mobiloperatörer, traditionella/stora teleoperatörer och företag. Företaget har installerat mer än system hos fler än 500 nätoperatörer. De fem största kunderna stod under året för sammanlagt 62 procent av faktureringen. Under året tecknades ett antal viktiga kontrakt, bland annat med XO Communications, Virgin Media, T-Mobile Austria och FMV (Försvarets Materielverk). Kunderna är genomgående mycket nöjda, vilket bland annat framgår av att de i stor utsträckning regelbundet köper utrustning från Transmode. Ytterligare ett bevis på att kunderna är nöjda erhölls genom 2012 års kundnöjdhetsundersökning där Transmode uppnådde ett förbättrat kundnöjdhetsindex på 80 på en skala 0 100, vilket återigen är ett resultat i världsklass enligt analysföretaget Claes Fornell International (CFI Group). Kundnöjdhet 80 CSI* * Customer Satisfaction Index 6 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

9 MARKNAD Transmodes erbjudande i de optiska näten LONG HAUL (långdistansnät) METRO REGIONAL (regionala nät) < km METRO ACCESS (stads- och aggregeringsnät) METRO ACCESS (stads- och aggregeringsnät) Mobile Backhaul Bredband/TV/Telefoni via: Telejacket Kabel-tv Fiber Datalagring och molntjänster Företagsnät Från början användes fibertekn iken enbart för överföring av trafik över långa avstånd i long haul eller långdistansnäten. Idag når fibern ända fram till företaget, till en basstation i mobilnätet eller till en anslutningspunkt i bostadsområdet, via metronäten. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för operatörerna att erbjuda sina kunder alltmer avancerade tjänster. Transmodes erbjudande TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

10 VERKSAMHETEN HÖG EFFEKTIVITET I ALLA DELAR Teknik Transmode erbjuder paketbaserade optiska nätlösningar baserade på WDM- (Wavelength Division Multiplexing eller våglängdsmulitiplexering) och transporttekniker, som till exempel Ethernet, för transport av data, röst- och videotrafik. Teknikens grundläggande fördelar är: WDM ökar överföringskapaciteten i fibern kraftigt, upp till 80 gånger i metronäten. Genom parallell användning av olika våglängder kan olika typer av trafik överföras i samma fiber med hjälp av WDM. Ethernet är ett protokoll som är optimerat för att hantera den ökande datatrafiken. WDM- och Ethernetteknik används i hela världen av både företag och operatörer. Produktutveckling/FoU Transmodes produktutveckling fokuserar på fem områden; ökad kapacitet och räckvidd, ökad flexibilitet, integrerad Ethernetfunktionalitet, WDM-access samt drift- och underhållssystem. I metronätens optiska fiber är den vanligaste överföringshastigheten fortfarande 1 10 Gbit/s (Gigabit per sekund) per våglängd, men kundernas behov ökar ständigt. I nära samarbete med ledande underleverantörer implementerar Transmode ny teknik i muxpondrar, transpondrar och system. Transmode slutförde under 2012 utvecklingen av de första produkterna som möjliggör 40 Gbit/s och 100 Gbit/s per våglängd. Flexibilitet är mycket viktigt för att kunna styra ljusoch dataströmmar samt förbättra funktionaliteten i ett nät efter hand som behoven förändras. Inom detta område finns exempelvis Transmodes ROADMprodukter som ger möjlighet att fjärrstyra våglängder. Utvecklingen av Ethernetprodukter syftar till att ytterligare förbättra styrningen av datatrafik, och att integrera denna i optiska nät på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Segmentet för dessa produkter växer snabbt och området har hög prioritet för Transmode. Under året lanserades en ny generation Ethernet muxpondrar (EMXP) som är optimerade för att hantera Ethernettrafik. Inom accessområdet utvecklar Transmode produkter för de behov som uppstår när fiber används allt längre ut i näten. Kombinationen av intelligenta accessprodukter och kostnadseffektiva optiska filter möjliggör högre kapacitet till lägre pris. För att kunderna effektivt skall kunna driva och utveckla sitt nät med Transmodes produkter krävs ett effektivt drift- och underhållssystem. Transmodes Enlighten TM utvecklas ständigt för att kunderna ska kunna dra nytta av nya produkter och funktioner. Kostnaden för forskning och utveckling uppgick till 130,5 MSEK, motsvarande 12,9 procent av företagets intäkter. Under året ökade personalstyrkan inom forskning och utveckling med 20 personer. Ungefär hälften av företagets utvecklare arbetar med mjukvara. Effektiv utveckling Transmode säkerställer en effektiv produktutveckling genom en stor egen utvecklingskompetens, samt genom att FoU-avdelningens arbete är nära kopplat till såväl produktion som kunder och underleverantörer. Nya behov och önskemål från kunderna avspeglas snabbt i utvecklingsarbetets inriktning och produkterna anpassas redan från början för att kunna produceras effektivt. Genom en nära dialog med underleverantörerna kan Transmode dra nytta av deras FoU-kapacitet och snabbt lansera innovativa lösningar. Arbetssättet underlättas av att företagets verksamhet i hög grad är samlad till huvudkontoret i Stockholm. Där finns bland annat produktutveckling, leverans och logistikenheter, marknads- och försäljningsstöd, administration samt företagsledning. Effekten blir att rätt produkter, som innehåller de funktioner kunderna efterfrågar, utvecklas på kort tid. Tillverkning Samtliga Transmodes hårdvaruprodukter tillverkas av kontrakterade globala underleverantörer. Detta skapar fokus och effektivitet, samtidigt som det ger företaget möjlighet att växa utan att investera betydande resurser i tillverkning. Under året kontrakterades ytterligare en kontraktstillverkare, och Transmodes produkter tillverkas nu vid tre anläggningar i Sverige, Polen och Kina vilket ger oss ökad flexibilitet. Tillverkning i flera länder ger en bättre riskspridning och lägre kostnader. Genom att en stor del av produktionen fortfarande sker i Sverige underlättas utvecklingen och introduktionen av nya produkter som då kan ske i nära samarbete med kontraktstillverkarna. För att säkerställa en fortsatt hög produktkvalitet vidareutvecklades under året processer för testning och kvalitetskontroll i nära samarbete med kontraktstillverkarna. 8 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

11 VERKSAMHETEN Viktiga utvecklingsområden ökad KAPACITET OCH RÄCKVIDD ÖKAD FLEXIBILITET INTEGRERAD EtherNET- FUNKTIONALITET WDM ACCESS drift- OCH UNDERHÅLLS- SYSTEM Service/Eftermarknad Transmode etablerade under året ett support- och servicecenter i Dallas, USA, som med stöd från Sverige hanterar leveransservice, teknisk support och utbildning. Försäljning Transmode bedriver en kontinuerlig affärsutveckling för att expandera in i nya geografiska marknader och affärssegment. Transmodes produkter och tjänster säljs via egna säljare samt återförsäljare och partners över hela världen. Den största partnern är japanska NEC som erbjuder Transmodes produkter på global basis. Totalt har företaget mer än 50 återförsäljare och andra exempel på återförsäljare är Cygate, Telindus, Axians, Opnet och SAK Data. Under året utvecklades företagets partnerprogram och en ny organisation etablerades för att effektivisera hanteringen av återförsäljare och partners. Andelen försäljning via egen säljkår respektive återförsäljare skiljer sig åt mellan olika regioner men för företaget som helhet var andelen direktförsäljning 78 procent under Utmärkelser Transmode uppmärksammades under året genom ett antal utmärkelser. Företaget tilldelades Stora Exportpriset, fick Telekompriset som Årets teknikleverantör 2011, erhöll Guldmobilen i kategorin Årets företag samt vann kategorin Mobile Backhaul Innovation i Global Telecoms Business Innovation Awards tillsammans med kunden Virgin Media Business. Transmode Årsredovisning

12 PRODUKTER OCH TJÄNSTER LÖSNINGAR FÖR ÖKAD KAPACITET OCH FLEXIBILITET Produkter Transmodes produkter är inriktade på metronäten där kundernas behov av datakapacitet ökar snabbt. En del av produkterna adresserar det här behovet extra tydligt, exempelvis transpondrar och muxpondrar som nu kan överföra 100 Gbit/s per våglängd. Transmode fick under 2012 sin första order på de här produkterna. Andra produkter ökar flexibiliteten i näten, som till exempel ROADM (Reconfigurable optical add/ drop multiplexer) med vars hjälp man kan fjärrstyra ljus och våglängder. Under 2012 lanserade Transmode sitt erbjudande inom området under rubriken Flexible Optical Networking och hälften av bolagets försäljning går numera till kunder med ROADM-försedda flexibla optiska nät. Vissa produkter hjälper operatörerna att flytta WDM-tekniken längre ut i nätet, till en basstation eller ett företag. Det kan handla om filter som gör att man kan slå ihop och dela upp ljus i våglängder eller om intelligenta accessprodukter. Under 2012 lanserades nya produkter inom området passiva optiska accessnät under rubriken iwdm-pon, och en EDU (Ethernet Demarcation Unit) för 10 Gbit/s access. Transmode erbjuder också enheter som kan hantera och tolka Ethernet-trafik, till exempel intelligenta muxpondrar som bland annat innehåller Ethernetväxlar. Under året lanserades en ny generation av dessa så kallade Native Packet Opticalprodukter med stöd för standarden MPLS-TP som möjliggör kostnadseffektiv Ethernettransport och underlättar för kunderna att skapa nya tjänster. Transmodes lösningar inom området är mycket framgångsrika, och mer än 50 procent av bolagets största kunder använder redan denna teknik. Skalbarhet är en genomgående egenskap hos Transmodes produkter, som gör det möjligt för kunderna att successivt bygga ut kapacitet och funktioner i takt med att behoven förändras. Det innebär också att den initiala investeringen blir begränsad. Produkterna är modulärt uppbyggda vilket ger hög flexibilitet och möjlighet att anpassa funktionali teten till specifika kundbehov. En annan aspekt av detta är att produkterna inte är mer komplexa än vad de behöver vara. Enkelheten bidrar till lägre kostnader och pålitligare drift samt minskad strömförbrukning och därmed minskad miljöbelastning. Tjänster Tjänster blir en allt viktigare del av Transmodes erbjudande och de två största tjänsteområdena är för närvarande teknisk kundsupport och reservdelsförsörjning. Transmodes center för teknisk support erbjuder mjukvaruuppdateringar samt global service och support dygnet runt, alla dagar i veckan. Inom reservdelsförsörjning lanserades under året ett nytt system som kan förkorta leveranstiden av reservdelar till några timmar, oavsett var i världen kunden befinner sig. Den ökade servicegraden är möjlig genom att Transmode bygger upp ett nätverk av lokala reservdelsdepåer. Tjänsten används av bland annat amerikanska XO Communications. Under 2012 lanserades också tjänsten Pre-Staging som innebär att utrustning förmonteras och konfigureras av Transmode före leverans, vilket leder till en snabbare och enklare installation hos kunden. Transmode erbjuder också generella och kundanpassade utbildningar inom nätdesign, implementering samt drift och underhåll. Transmodes produktportfölj består av fyra olika plattformar: TM-Serien, TS-Serien och TG-serien samt Enlighten: Plattformar TM-Serien är den mest avancerade plattformen med störst flexibilitet, kapacitet, räckvidd och funktionalitet. TM-Serien återfinns i alla Transmodes kundgrupper. TS-Serien är en enklare plattform, mycket lätt att använda och används huvudsakligen för företagstjänster. TG-Serien är en passiv optisk plattform för accessnätet som gör det enkelt att implementera WDM-tekniken. Plattformen kan användas i utsatta miljöer utan temperaturkontroll eller tillgång till el, och produkten är vitt spridd hos framförallt större teleoperatörer. Enlighten är ett mjukvarubaserat system för att planera, driftsätta och övervaka ett optiskt nät bestående av Transmodes produkter. 10 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

13 PRODUKTER OCH TJÄNSTER 40 Gbit/s Muxpondern ökar kapaciteten på en våglängd, och därmed också på den optiska fibern, genom att slå ihop fyra dataströmmar och överföra den sammanlagda dataströmmen med en hastighet av 40 Gbit/s.

14 HÅKAN NIVESTEDT FoU, HÅRDVARUUTVECKLING

15 MEDARBETARE MOTIVERADE OCH KOMPETENTA MEDARBETARE Transmode lägger stor vikt vid att vara en attraktiv arbetsgivare, med stimulerande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det gör det möjligt att rekrytera och behålla kompetent personal, vilket i sin tur är avgörande för bolagets förmåga att leverera lösningar av högsta kvalitet. Under 2012 intensifierades arbetet med att stärka bilden av Transmode som en attraktiv arbetsgivare. Bland annat genomfördes ett antal aktiviteter på universitet och högskolor samt nätverksträffar vilka resulterade i ett antal rekryteringar. Transmode är också engagerat i projektet Korta Vägen som drivs av Stockholms universitet med syfte att skapa praktikplatser för akademiker med ickeeuropeisk bakgrund. För att stimulera ungdomars intresse för ingenjörsyrket samarbetade Transmode med högstadieskolor. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 269 personer, en ökning med 41 personer jämfört med föregående år. Rekryteringarna under året skedde framförallt inom avdelningarna för produktutveckling, leverans och försäljning, och var ett led i att stärka företagets globala lönsamma tillväxt. För att stärka det lokala tjänste utbudet i Americas öppnades under året ett support- och servicecenter i Dallas, USA och personalstyrkan i regionen har fördubblats under året. Den medarbetarundersökning som genomfördes under året visade ett globalt ESI-index (Employee Satisfaction Index) på 77, vilket är något högre än vid föregående mätning och ett mycket bra resultat enligt undersökningsföretaget Zondera. Medarbetarundersökningen är återkommande för att säkerställa en fortsatt hög nivå samt identifiera relevanta förbättringsområden. Värderingar Transmodes företagskultur sammanfattas i fem värderingar som beskriver vad som karaktäriserar företaget och medarbetarna: Kompetens Att vara duktiga på det vi gör utveckling, försäljning och leverans av lösningar för paketbaserade optiska nät lägger grunden för företagets framgång och medarbetarnas trivsel. Att skapa arbetsvillkor som stimulerar till användning och utveckling av kompetens har därför högsta prioritet på alla nivåer och inom samtliga enheter i organisationen. Innovation Framsteg och tillväxt skapas genom innovativt tänkande. Därför är en innovativ inställning och ett innovativt beteende nödvändigt i alla delar av verksamheten. Vi brinner för att omvandla innovativa idéer till tekniskt och ekonomiskt överlägsna lösningar för paketbaserade optiska nät, samt till en verksamhet i toppklass. Öppenhet Lagspelare uppnår bättre resultat än ensamvargar. Viljan att lyssna på, och ta till sig, andra människors åsikter och att dela med sig av sina egna tankar, är därför en förutsättning för vårt arbete, både internt och externt. Engagemang Syftar på vår vilja att möta kundbehov, lösa kundproblem, vara lyhörda för kundernas synpunkter samt reagera snabbt och korrekt på kundernas önskemål. Vårt engagemang innefattar också högsta möjliga nivå av etik, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Affärsfokus En lönsam verksamhet är det enda sättet att säkerställa uthållig värdetillväxt samt investeringar i människor och processer till nytta för ägare, medarbetare och kunder. Affärsfokus, både ur intäkts- och kostnadsperspektiv, är därför varje medarbetares ansvar. 77 Medarbetarnöjdhet ESI* * Employee Satisfaction Index TRANSMODE ÅRSREDOVISNING

16 HÅLLBARHET SYSTEMATISKT HÅLLBARHETSARBETE Transmode arbetar systematiskt och proaktivt för att minska företagets miljöpåverkan och stödjer FN:s Global Compact. Därmed tillämpar Transmode initiativets principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, motverkan av diskriminering, arbetsvillkor, miljö och kamp mot korruption. Under 2012 publicerades bolagets första hållbarhetsredovisning som är baserad på Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI G3.1 för nivå C. Dessutom implementerades en Code of Conduct som bygger på de tio principerna i Global Compact och som också innehåller en whistle-blower -funktion. För att säkerställa att kodens innehåll genomsyrar hela företaget genomfördes en utbildning för samtliga medarbetare. Transmodes Supplier Conduct Principles ställer krav på leverantörer och kontraktstillverkare vad gäller efterföljande av lokala lagar, mänskliga rättigheter, arbetsrättsfrågor, diskriminering, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet samt miljö. Principerna omfattar även frågor som korruption, gåvor, pengatvätt och konkurrensbegränsning. Vid årsskiftet 2012/2013 var flertalet av företagets huvudleverantörer anslutna. Ambitionen är att resterande huvudleverantörer ska ansluta sig under Transmode mäter företagets årliga utsläpp av växthus gaser enligt Greenhouse Gas Protocol, som är det internationellt mest spridda verktyget för att identi fiera, kvantifiera och hantera utsläpp av växthus gaser. Mätningen ligger till grund för att identifiera åtgärder för att minska utsläppen. Vid utvecklingen av Transmodes produkter läggs stor vikt vid låg energiförbrukning. Under året började Transmode mäta energiförbrukning enligt standarden ATIS som på sikt förbättrar möjligheterna att jämföra energiförbrukningen med andra leverantörers lösningar. Transmodes Low Power Design ger såväl lägre kostnader som lägre miljöbelastning, och bolaget har tydliga designregler för att säkerställa att produkterna är så miljövänliga och energieffektiva som möjligt. Dessa regler uppgraderades ytterligare under En mer omfattande information om Transmodes hållbarhetsarbete finns i hållbarhetsredovisningen som finns tillgänglig på Low Power Design är Transmodes tillvägagångssätt för att minimera energiförbrukningen i våra produkter samtidigt som miljöbelastningen blir lägre. 14 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

17 LENA BÅVEGÅRD KVALITET & MILJÖ

18 AKTIEN TRANSMODE-AKTIEN Transmode-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet Mid Cap under kortnamnet TRMO. Ägarförhållande Totalt antal aktier i bolaget per 31 december är och de tio största aktieägarnas andel utgjorde 77,4 procent. Totala antalet aktieägare i Transmode uppgick till cirka Kursutveckling Aktien har under 2012 stigit med 13 procent att jämföras med OMX Stockholm Technology Hardware & Equipment index som minskade med 6 procent. Sedan noteringen i maj 2011 har aktien stigit med 27 procent. Vid årsskiftet uppgick börsvärdet till MSEK och aktien handlas till övervägande del på NASDAQ OMX Stockholm. Totalt har aktier omsatts. Aktieägare * Antal aktier % av aktier och röster Pod Investment AB ,19 Lannebo Fonder ,37 Swedbank Robur Fonder ,4 Nordea Bank Norge Nominee ,35 Nordea Investment Funds ,25 SEB Investment Management ,87 AMF Försäkring och Fonder ,23 MSIL IPB Client Account ,98 Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL ,89 Riksbankens Jubileumsfond ,87 Övriga aktieägare ,6 Totalt ,0 * Källa: Euroclear Sweden per inkl utländska förvaltare Ägarstruktur i % 9,1% Kursutveckling 2012* SEK Jan Feb Mar Apr Transmode OMX Stockholm Mid cap index OMX Stockholm Technology Hardware & Equipment * Källa: OMX NASDAQ Maj Jun Antal aktier tal Jul Aug Sep Okt Nov Dec Omsatt antal aktier tal ,3% 67,6% Svenska institutioner, fonder, bolag m.m Utlandsregistrerade ägare Svenska privatpersoner *Källa: Euroclear Sweden per Analytiker som följer Transmode: Företag Namn Utdelningspolicy Transmodes mål är att föreslå en årlig utdelning som över tid uppgår till mellan 25 och 50 procent av årets resultat för det föregående räkenskapsåret. Enligt utdelningspolicyn ska styrelsen beakta Transmodes investeringsbehov, finansiella behov och likviditetsbehov och Transmodes finansiella målsättningar när en utdelning föreslås för ett räkenskapsår. Utdelning Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning motsvarande 1,80 SEK per aktie (1,50) motsvarande totalt 50,0 MSEK. Utdelningen motsvarar 36 procent av årets resultat. Carnegie Carnegie Handelsbanken Capital Markets UBS UBS UBS Pareto Öhman Lena Österberg Viktor Lindeberg Fredrik Lithell Anuj Krishan David Hallden Gareth Jenkins Erik Paulsson För aktuell information se 16 TRANSMODE ÅRSREDOVISNING 2012

19 ANDREAS PERSSON FoU, INTEGRATION & VERIFIERING

20 Förvaltningsberättelse 19 Räkenskaper Resultaträkning för koncernen 28 Rapport över totalresultat för koncernen 28 Rapport över finansiell ställning för koncernen 29 Rapport över kassaflöden för koncernen 30 Specifikation av förändringar i koncernens eget kapital 31 Moderföretagets resultaträkning 32 Rapport över totalresultat för moderföretaget 32 Moderföretagets balansräkning 33 Moderföretagets kassaflödesanalys 34 Moderföretagets förändringar i eget kapital 35 Noter 36 Definitioner 57 Revisionsberättelse 58 Styrelse 59 Ledande befattningshavare 60 Transmodes Ethernetprodukter erbjuder kostnadseffektiva sätt att transportera den snabbt växande Ethernettrafiken i näten. Dessa produkter används i en mängd olika applikationer inklusive Mobile Backhaul där de hjälper våra kunder att hantera den växande efterfrågan på bredband från mobilanvändare.

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense årsredovisning 2013 Powering the SUPERHIGHWAYS of the gigabit society Making light make sense transmode I korthet Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015

Delårsrapport januari-mars 2015 Transmode AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 Intäkterna uppgick till 289,3 MSEK (231,3), vilket motsvarar en ökning med 25,1 procent eller med 11,0 procent justerat för valutakursförändringar.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Making light make sense Årsredovisning 2010

Making light make sense Årsredovisning 2010 Making light make sense Årsredovisning 2010 Möjligheter till tillväxt 2014 63.9 Exabyte/månad Global IP trafik. Mängden datatrafik, och då specifikt trafik som använder IP protokoll, ökar explosionsartat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Verksamhet...3 VD har ordet...4 Finansiell översikt...5 Resultaträkning, Balansräkning och kassaflödesanalys, koncernen...6 Redovisnings- och värderingsprinciper...10

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer