Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201"

Transkript

1 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD

2

3 Onkel Adamsgården Innehåll Inledning Syfte Metod Skydd Praktisk information Ekonomi Allmänt om vård- och underhållsåtgärder Vård- och underhållsbehov Periodiskt underhåll Idéförslag Bidragsansökningar Historik Byggnadsbeskrivning Bostadsdelen Exteriör Ytterdörrar Interiör Bottenvåningen Ovanvåningen Vinden Stallet Uthuslängan Källaren Lusthuset Tomten Källor Tekniska uppgifter Bilaga 1. Köpekontrakt Bilaga 2. Överlåtelsekontrakt Bilaga 3. Situationsplan Bilaga 4. Situationsplan Bilaga 5. Beskrivning ombyggnad Bilaga 6. Planritning Bilaga 7. Arbetsbeskrivning Bilaga 8. Sektionsritning Bilaga 9. Byggnadsminnesförklaring Bilaga 10. Avflyttningsbesiktning Bilaga 11. Hyreskontrakt Bilaga 12. Städplan museets utgårdar Bilaga 13. Allmän fastighetsinformation Bilaga 14. Checklista Omslagsbild: Tapet från tidigt 1800-tal i förmaket på ovanvåningen. Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 2

5 Lantmäteriverket MS2008/ Utdrag ur digitala Fastighetskartan, blad , med Onkel Adamsgården markerad. Skala 1:

6 Inledning Inledning Östergötlands museum förvaltar och har underhållsansvar för fastigheten Adam 16 på Hunnebergsgatan 30 A i centrala Linköping, Linköpings kommun, Östergötlands län. Marken ägs av Linköpings kommun. Fastigheten går under benämningen Onkel Adamsgården och beboddes av läkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh, alias Onkel Adam, I bostadshusets finns sedan 1927 en museilägenhet till hans minne. Gården byggnadsminnesförklarades För att underlätta den långsiktiga förvaltningen av byggnaderna har en vård- och underhållsplan upprättats på uppdrag av Östergötlands museum. Fältarbete och sammanställning har utförts av antikvarie Anna Wåtz, Östergötlands museum Syfte Vård- och underhållsplanens syfte är att utgöra en bedömning av skicket på Onkel Adamsgårdens byggnader och vilka åtgärds- och underhållsbehov som finns. Den ska även fungera som planeringsunderlag, säkerställa underhållet och ge vägledning om lämpliga metod- och materialval. I planen prioriteras åtgärderna inbördes och förslag ges på hur byggnadshistoriska och estetiska värden kan tas tillvara. Historiken avser att sätta in fastigheten i ett kulturhistoriskt sammanhang och öka förståelsen för de enskilda byggnaderna. Metod Arbetet har utförts genom inventering och besiktning på plats för bedömning av skador och underhållsbehov både interiört och exteriört. Genom arkivstudier, genomgång av äldre bildmaterial och muntliga uppgifter har ytterligare information insamlats. Byggnaderna har dokumenterats genom fotografering. Skydd Onkel Adamsgården är byggnadsminne sedan 1984 (se bilaga 9) och bevarar enligt Länsstyrelsen egenarten hos en gången tids byggnadsskick och är med hänsyn härtill att anse som synnerligen märklig. Byggnaderna inte får rivas eller till det yttre ombyggas eller på annat sätt förändras. I byggnaderna får den befintliga rumsindelningen inte förändras och ingrepp inte göras i den fasta inredningen. Fastigheten får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt väsentligen förändras. De till byggnadsminnet hörande anläggningarna skall ägnas för deras framtida bestånd erforderligt underhåll, som skall utföras i samråd med länsstyrelsen. Om en ändring av byggnadsminnet i strid mot skyddsföreskrifterna är nödvändig för att byggnaderna ska vara till nytta eller om ändringen i övrigt kan anses påkallad av särskilda skäl, får länsstyrelsen ge tillstånd till det. 4

7 Praktisk information Praktisk information Adress Hunnebergsgatan 30 A. Fastighetsbeteckningar Nuvarande fastighetsbeteckning är Linköping Adam 16. Äldre tomt- och fastighetsbeteckningar är S:t Pers kvarter, tomt nummer 4 och 5 och senare tomt nummer 76 och 77, kvarteret Adam nr 2 och stadsäga 297. Ägarförhållanden Marken ägs av Linköpings kommun som tar ut tomträttsavgäld av ÖM som förvaltar och har underhållsansvar för byggnaderna. Hyresgäster Gunnel Mörkfors, 1:e antikvarie, Bo Lagercrantz, museichef, Nycklar Nycklar innehas av hyresgäst Gunnel Mörkfors och vaktmästeriet på ÖM. Muséets huvudnyckel går till stallets övre våningar. Öppettider Inga ordinarie öppettider. Visningar Östergötlands museum har visningar efter överenskommelse. Inga visningar vintertid då det varken finns el eller värme i våningen. Grupper om max ca 15 personer åt gången. Linköpings Guideklubb har dramatiserade visningar. Parkering Gatuparkering. Inga parkeringsplatser i direkt anslutning till Onkel Adamsgården. Toalett En mycket liten toalett finns i bostadshusets bottenvåning, ej handikappanpassad. Tillgänglighet Ej handikappanpassat. Med bil kan man stanna och släppa av folk precis utanför porten. Smala trappor, höga trösklar, ingen belysning invändigt. Kaffeservering Nej. El, vatten, avlopp El, vatten och avlopp finns endast i uthyrningslägenheten. Brandsläckare Skumsläckare i förstugan på bottenvåningen och vattensläckare i förstugan i museivåningen. Ansvariga: AB Linköpings Brandservice. 5

8 Ekonomi Skötsel Städning Specifik städplan och städlåda för Onkel Adamsgården saknas. En allmän städplan för museets utgårdar upprättades 2006, se bilaga 12. Ansvariga: Eva Lundblad och Leif Wallentinsson, avdelningen för samlingar, ÖM. Trädgård Ansvariga: Carin Ahlsén och Patrick Karlsson, avdelningen för administration, ÖM. Fastighet Antikvariskt ansvarig: Marie Hagsten, avdelningen för arkeologi och byggnadsvård, ÖM. Underhållsansvarig: Jonas Alvarsson, avdelningen för administration, ÖM. Hyreskontrakt Förvaras hos Jonas Alvarsson, avdelningen för administration, ÖM. Ekonomi Budget Budget saknas för programverksamhet. Budget för underhåll varierar efter behov. Intäkter Hyra: ca :- per år som går in i den allmänna budgeten. Biljettintäkter. Kostnader Driftskostnader Fjärrvärme ca :- per år. Sophämtning, kostnad okänd, (inbakat i ett större avtal). Vatten, kostnad osäker, uppskattningsvis :- per år. Sotning vart tredje år, kostnad okänd. Övrigt Försäkring ca 3 500:- per år. Tomträttsavgäld :- per år t om Därefter :-. Avgälden omprövas vart 10:e år. Underhåll av trädgård och byggnader. Visningar. Summa kostnader :- exklusive sophämtning, sotning, underhåll och visningar. Tomträttsavgäld Enligt avtal 1970 mellan Linköpings stads fastighetsnämnd och Stiftelsen Linköpings stads museum överlåter staden byggnaderna på tomt nr 2 i kv Adam till stiftelsen med full äganderätt. Stiftelsen ska förvalta och bibehålla byggnaderna med samma museala anknytning som tidigare, annars återgår byggnaderna till staden utan verderlag. Stiftelsen har rätt att 6

9 Allmänt om vård- och underhållsåtgärder utan ersättning disponera tomten så länge byggnaderna finns kvar och används för angivet ändamål, d v s med den museala anknytningen (bilaga 2). Stiftelsen tillträder byggnaderna året därpå begär fastighetsnämnden att kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att upplåta fastigheten med tomträtt till stiftelsen mot en symbolisk avgäld om 100 kr. I stället beslutar kommunstyrelsen att tomträttsavgälden ska beräknas på fulla tomtvärdet ( :-) med motiveringen att kommunen har medverkat vid finansieringen av upprustningen, de hyresintäkter stiftelsen kan påräkna och att museiverksamheten kommer att få en ny huvudman. Tomträttsavgälden bestäms till :- baserat på en avgäldsränta om 12,85% hemställer stiftelsen att kommunen slopar tomträttsavgiften därför att driftskostnaderna är så stora att budgeten inte räcker till löpande underhåll och de anser det orimligt att en tomträttsavgift ska belasta förvaltningen av Linköpings bäst bevarade och byggnadsminnesförklarade borgargård och därigenom försvåra vården av byggnaderna går kommunen med på att sänka tomträttsavgälden från :- till :- fr o m och avvisar museets hemställan om ytterligare sänkning. De erbjuder samtidigt museet att köpa tomten för : erbjuder kommunen museet att friköpa fastigheten för :-. Året efter försöker museichef Pär Hallinder att byta till sig Onkel Adamsgårdens tomt i utbyte mot Krogsfallsstugan. Allmänt om vård- och underhållsåtgärder Vid den kontinuerliga vården ska traditionella material anpassade till byggnadens egenart användas. Icke traditionella material bör vid lämpligt tillfälle alltid bytas ut mot traditionella eller så lika ursprungligt material som möjligt. Detta för att undvika framtida skador och för att hålla de långsiktiga kostnaderna nere samtidigt som fastighetens kulturhistoriska värden förvaltas på ett föredömligt och pedagogiskt sätt. Vid utbyte av trasiga takpannor ska ersättningspannorna anpassas till de befintliga. Det betyder att ett takfall med äldre pannor i första hand ska lagas med begagnade pannor och i sista hand med nya pannor. Vid timmerlagningar och lusningar ska virke av samma träslag som befintligt användas. Virket ska vara av hög kvalitet, d v s tätvuxet och kådrikt med så hög andel kärna som möjligt. Timret ska ha torkat i minst en säsong för att inte krympa och bör ha samma fukthalt som det som ska lagas. Synliga delar behandlas lika originalet vilket kan innebära skrädning, bandning, sågning med fogsvans och bearbetning med yxa och stämjärn. Fastsättning sker i första hand med dymlingar, också de av god kvalitet, som kilas med tunna träkilar för att dymlingen inte ska krypa ut. Dymlingarna kan tillverkas av tätvuxna grangrenar, undertryckt gran eller kådrik fura. Dymlingshålets riktning får inte vara nedåtgående om det borras från utsidan, detta för att undvika att vatten leds in i timret. Andra trälagningar sker likaledes med material av god kvalitet lika det ursprungliga och synliga ytor bearbetas på samma sätt som de ursprungliga, vilket oftast innebär att handverktyg ska användas. Fönsterunderhåll sker med traditionella metoder och äldre fönster lagas i största möjliga utsträckning i stället för att hela stycken byts ut. Planglas ersätts av kulturglas eller munblåst glas. Vid kittning användes linoljekitt och fönstren målas med linoljefärg av god kvalitet. Vid behov kan fönstren halvoljas med rå linolja som en underhållsåtgärd mellan målningstillfällena, vilket förlänger färgens och fönstersnickeriernas livslängd. På synliga ytor används smidd spik eller klippspik om det rör sig om äldre byggnadsdetaljer. På dolda eller mer sentida ytor, kan blank spik användas inomhus och förzinkad spik utomhus. För fastsättning med skruv på synliga ställen används spårskruv. 7

10 Vård- och underhållsbehov Vård- och underhållsbehov Skötseln av fastigheten behöver styras upp och en handlingsplan med tydliga ansvarsområden upprättas. Planera in städning och underhåll. Alla åtgärder fotograferas och dokumenteras skriftligt. Akuta åtgärder Allmänt Åtgärdat datum Anteckningar Beställ brandskyddsinspektion. Beställ tillgänglighetsplan. Beställ energideklaration. Sätt upp informationsskylt på fasad mot gatan. Lägg ut information om gården på hemsidan. Utarbeta rutiner för städning av museum, wc och uthus. Byt brandsläckare och installera brandvarnare. Utarbeta rutiner för hur dokumentation av utförda åtgärder ska arkiveras. Bostadshus exteriört Åtgärdat datum Anteckningar Byt dropplist ovan fönster på SÖ fasaden. Flytta ner det utvändiga eluttaget på vedboden. Byt trasiga tegelpannor på manbyggnad och vagnsbod. Olja entrédörr och blinddörr på SV fasaden med rå linolja och häng upp hästskorna. Byt ventilationsrören på vagnbodens tak. Byt vagnsbodens nockbräda, vindskivor och vattbräda och klipp ner klätterväxten. Justera entrédörr och lås, ta bort klistermärken. Bostadshus interiört uthyrningsdel Åtgärdat datum Anteckningar Kontakta sakkunnig ang VVS i badrum och apparat rum. Byt packningar och avloppssil i badrum. Laga eller byt bastudörr. Plastmatta i badrum byts. 8

11 Vård- och underhållsbehov Sätt upp duschdraperihållare kring badkaret. Måla fönsterbrädor i kammare och förmak. Snygga till väggen efter gamla spisfläkten. Ny skärbräda. Montera ett skåp eller lucka ovanför kylskåpet. Byt fönsterhasp i kök och sovrum. Åtgärda läckande toalett. Bostadshus interiört museivåning Åtgärdat datum Anteckningar Spikskallar som sticker upp i trappen spikas åt. Renovering av fönster och fönsterkarmar/foder. Grundvärme under vinterhalvåret med lösa oljefyllda elradiatorer. Bostadshus vind Åtgärdat datum Anteckningar Kontakta Anticimex ang angrepp av strimmig trä gnagare. Stall Åtgärdat datum Anteckningar Städa, ta bort de tunga vikterna från golvet. Om något ska kastas bör representant från avdelningen för samlingar medverka. Ersätt bit av golv som saknas på öv. Undersök omfattningen av timmerskadorna på bv efter städning. Kontakta Anticimex ang. humlebo under tröskel. Spika åt nockbräda. Ta bort tomkartonger. 9

12 Vård- och underhållsbehov Uthuslänga Åtgärdat datum Anteckningar Städa. Om något ska kastas bör representant från avdelningen för samlingar medverka. Lägg om yttertaket. Avlägsna getingbon från gethusskulle. Källare Åtgärdat datum Anteckningar Omläggning av ytter- och innertak. Karmöverstycke till nedre källardörren byts. Utred orsaken till att vatten kommer in i tak och vägg. Lusthus Åtgärdat datum Anteckningar Tomt Åtgärdat datum Anteckningar Beskär syrenen vid lusthuset. Skydda ändträet på grindstolpe vid uthuslängan. Sänk marknivån vid vedbodens SV gavel. Se till att bevara fallet från huset. Ta bort bräd- och rishög på baksida av källare. Åtgärda läckande gårdspump. inom 5 år Allmänt Åtgärdat datum Anteckningar Kontakta sakkunnig ang kakelugnarnas skick och lutning. Besluta om ev iordningställande. 10

13 Vård- och underhållsbehov Bostadshus exteriört Åtgärdat datum Anteckningar Byte av dropplist på NÖ fasaden. Målning av port (pågår). Foder målas med svart linoljefärg. Måla hängrännor och stuprör. Målning av entrédörr och blinddörr på SV fasaden. Underhåll och målning av samtliga fönster. Mätarskåp och strömbrytare rödfärgas. Renovera museivåningens pardörr. Portens handtag och trähasp justeras. Samtliga fönster renoveras. Renovera och justera pardörr vind. Entrédörr tvättas och bättringsmålas invändigt. Blinddörrens cementfog ersätts av offerbräda. Ta fram färgtrappor på alla dörrar. Sprickor i grunden lagas med bruk lika befintligt. Algpåväxt och lös färg borstas bort. Bostadshus interiört uthyrningsdel Åtgärdat datum Anteckningar Måla om taket i förstugan. Ta bort moderna spik i förstuga. Bättringsmåla fasspontpanelen i förstuga. Måla in eller byt strömbrytare i förstuga. Slipa bort golvlack. För ytbehandling, se respektive rum. Måla in dörren till trappen och alla dörrars gångjärn i väggfärgen, förstuga bv. Måla om wc och ta bort spik, justera dörren. Byt köksinredning och elspis. Inspektera bottenbjälklaget genom att ta upp del av golv. Komplettera kakelugnsluckorna i sal och kammare. Byt plastmatta i apparatrum. 11

14 Vård- och underhållsbehov Kontakta sakkunnig ang. radiatorer i badrum, sommarrum, sal och förstuga på bv. Avkalka eller remaljera badkar. Utred om dörren till trappen skall ersättas med draperi eller ersättas med en stilmässigt bättre anpassad dörr. Bostadshus interiört museivåning Åtgärdat datum Anteckningar Gör en fördjupad undersökning av samtliga ytskikt och ett program för restaurering/renovering. Ta bort tejprester i kammare. Lås, dörrar och garderobsdörrar justeras. Golv i salen målas ev. Tapet och puts i förmak, kammare och kök lagas av konservator. Kakelugn i förmak rengörs utvändigt. Skjutdörrar och karm i förstugan renoveras. Tak och väggar i förstugan målas. Dörrkarm och foder mellan kammare och kök målas. Besluta vilken tidsperiod som ska illustreras i våningen och anpassa färgsättning och tapeter därefter. Fönsterkarmar och foder målas. Lusa i träskada vid skafferidörr. Gör färgtrappor på samtliga dörrar och foder. Bostadshus vind Åtgärdat datum Anteckningar Kontakta Anticimex ang trägnagare (pågår). Spika åt golvspik. Justera dörr till vindskontor. Sopa bort löst bös. Lägg tillbaka uppbrutna golvplank. 12

15 Vård- och underhållsbehov Stall Åtgärdat datum Anteckningar Spika fast trappsteg i vindstrapp. Utred behovet av timmerlagningar. Västra gavelns panel lagas i samband med syllbyte. Töm på tunga och skrymmande föremål, städa ur. Undersök utvändiga bjälkens funktion och ta bort den om möjligt. Undersök fasadkedjans funktion och ta bort den om möjligt. Komplettera lucka på öv med ny hasp. Justera vindsdörr. Uthuslänga Åtgärdat datum Anteckningar Rödfärgning framsida. NV fasadens dropplist byts eller justeras. Kvisthål i dassfasad pluggas. Besluta om dasstunnan ska tömmas. Dörr/tröskel på dasset justeras, lås lagas. Byt vedbodens hasp. Ersätt märla till soprumsdörren. Byt fotbräda på gaveln och sprucket virke vid dassdörren. Byt dropplist ovanför vedboddörr. Sätt fast gångjärnet och byt haspen. Undersök orsak till stänk på soprumsfasad. Källare Åtgärdat datum Anteckningar Frostsprängt tegel lagas av murare. 13

16 Vård- och underhållsbehov Lusthus Åtgärdat datum Anteckningar Rödfärga fasadpanelen på baksidan. Byt dropplist. Renovera fönster. Ytterdörr målas utvändigt, ta fram färgtrappa. Byt till smidd hasp, ta bort eller måla ledhasp. Rödfärga SV fasaden. Laga panelbrädor nedtill. Ny asfaltspapp på taket. Byt ut den för korta panelbrädan. Laga tapeten. Måla över fuktfläckarna i taket. Måla om bröstningen Tomt Åtgärdat datum Anteckningar Besluta om bokträdets vara eller inte vara. Justera hasp och märla på grinden vid uthuslängan. inom 10 år Bostadshus interiört uthyrningsdel Åtgärdat datum Anteckningar Byte kyl/frys (ny 2011). Stall Åtgärdat datum Anteckningar Mindre timmerskada vind, ilusas. 14

17 Vård- och underhållsbehov Uthuslänga Åtgärdat datum Anteckningar Vissa delar av panel och dörr på gethuset kommer att behöva lagas. Källare Åtgärdat datum Anteckningar Lusthus Åtgärdat datum Anteckningar Tomt Åtgärdat datum Anteckningar på sikt Allmänt Åtgärdat datum Anteckningar Byt all avvattning med modernt utseende. Vid byte av hyresgäst görs en ordentlig utredning med förslag på renovering/restaurering av uthyrningsdelen. Bostadshus exteriört Åtgärdat datum Anteckningar Vedbodens blinddörrar byts mot enkla bräddörrar. Byt ut alla moderna fönster med fuskspröjs mot fönster lika dem på ovanvåningen. Blyspröjsar i överljusfönstret i kökets blinddörr lagas. Sockelns cementputs avlägsnas och ersätts med kalkbruk, måla med kalkfärg. Modern armatur byts mot mer tidstrogen sådan. 15

18 Vård- och underhållsbehov Bostadshus interiört uthyrningsdel Åtgärdat datum Anteckningar Dörr mellan förstuga och trappa byts mot en mer tidsenlig. Återställ dörröppning mellan kök och kammare. Förbättra badrummets planlösning. Stall Åtgärdat datum Anteckningar Vänster ytterdörr görs öppningsbar. Gör vindsluckan mot gården öppningsbar. Sockelns cementputs avlägsnas och ersätts med kalkbruk och målas med kalkfärg. Uthuslänga Åtgärdat datum Anteckningar Stolpe i gethus byts. Skadade fasadbräder byts eller lagas. Gethusets dörr och panelbrädor lagas. Källare Åtgärdat datum Anteckningar Lusthus Åtgärdat datum Anteckningar Fönster görs öppningsbara. Laga garderobens kammarlås. Tomt Åtgärdat datum Anteckningar 16

19 Periodiskt underhåll Periodiskt underhåll Flera gånger per år Åtgärdat datum Anteckningar Städning av museivåning och WC. Trädgårdsskötsel, ogräsrensning. Räfsa undan löv mellan uthuslängans baksida, stallets gavel och grannfastigheten. Varje år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Brandvarnare, funktionstestas. Brandsläckare, servas. Se över samtliga grunder. Kontrollera skicket på putsen, att inga stenar har rubbats ur sitt läge och att inga syllar är rötskadade. Se över taken. Kontrollera att inga pannor har spruckit eller kommit ur läge och att hängrännor och stuprör inte är igensatta eller trasiga. Inspektera skorstenen så att ej rost och läckage uppstått. Inspektera innertaken för att upptäcka läckage i tid. Se över samtliga fasader. Kontrollera att inga panelbrädor eller locklister är trasiga eller fuktskadade. Sotning av köksspis vid eldning av mer än en kubikmeter ved per år. Röt- och fuktskador inspekteras för att upptäcka ev. förändringar. Håll koll på cementavsats vid källare ang. fukt. Beskärning av buskar. Fuktmät fläckar i sal och förmak ov. Vart annat år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Brandskyddskontroll kökspis vid eldning av mer än en kubikmeter ved per år. 17

20 Periodiskt underhåll Vart 3:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Uthusen städas. Innan något kastas bör avdelningen för samlingar kontaktas. Vart 4:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Sotning köksspis vid eldning av mindre än en kubikmeter ved per år. Vart 5:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Skum- och vattensläckare byts. Vart 8:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Brandskyddskontroll kökspis vid eldning av mindre än en kubikmeter ved per år. Vart 10:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Byte av vitvaror och kranar. Tuktning av träd. Vart 15:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Byte elspis, köksfläkt, kyl/frys. Vart 20:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Byte köksinredning. Byte av tvättställ, toalettstol och frånluftsfläkt. Omläggning av asfaltspapp på lusthus. 18

21 Idéförslag Vart 30-40:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Byte av hängrännor och stuprör. Byte underlagspapp. Idéförslag Framtagning av broschyr, häfte eller bok om Onkel Adam, gården och trädgården. Nytryck av kokbok. Utarbeta programverksamhet för Onkel Adamsgården och trädgården. Utöka visningsverksamheten. Bidragsansökningar Ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen i oktober 2012 om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Ansökan gäller renovering av fönster och dörrar, syllbyte, timmerlagningar, omläggning av flera tak och antikvarisk medverkan. Sökt belopp: :- 19

22 Historik Historik Allmän historik Redan på 1600-talet finns marken angiven som en stadstomt. Enligt 1696 års karta ägdes tomt 297 av Måns Flådras arvingar. Fastigheten bestod senare av två gårdar, S:t Per 76 och S:t Per 77 som på 1790-talet fick en och samma ägare. Efter en försäljning 1816 inrättades en kläd- och yllefabrik på platsen. Affärerna gick dåligt och en handelsfirma tog över och snart såldes fastigheten vidare köptes den av prosten i Hällestad vars dotterdotter Olga Rudebeck sålde gården till Linköpings stad Syftet var att gården skulle bevaras oförändrad till minne av Olgas far Carl Anton Wetterbergh, alias Onkel Adam, läkare och känd författare som bodde i huset med sin familj från 1877 till sin död invigdes ett museum över Onkel Adam i bostadshusets ovanvåning och en minnesskylt sattes upp över porten mot gatan. Linköpings stad överlät dispositionsrätten av tomten till stiftelsen Linköpings stads museum för skön konst renoverades bostadshusets bottenvåning och hyrdes ut till museichef Bo Lagercrantz året efter förklarade Länsstyrelsen Onkel Adamsgården för byggnadsminne. Ovanvåningen är fortfarande museum och bottenvåningen hyrs ut till en museianställd. Utdrag ur 1800 års tomtmätningskarta med Onkel Adamsgården markerad (LMS D64-1:29). 20

23 Historik Byggnadshistorik, händelselista 1797 Bostadshuset står sannolikt färdigt Efter en besiktning föreslås en mängd åtgärder och lagningar. Bland annat behöver husen rödfärgas, stallet förses med takränna och stuprör, tröskeln lagas, dörren få en ny glasruta och taket lagas. I vagnsboden behöver golv och tak lagas och en vedbod öster om vagnsboden vill man riva. På bostadshuset behöver både stenfot och tak lagas och dörren i övre farstun repareras. För att dölja fassponten vill man spänna papp på väggarna som ska målas i en grå och vit färg. I köket vill man flytta ner järnspisen från ovanvåningen till bottenvåningen och järnhällen från bottenvåningen till ovanvåningen. Skåp och en vattenledningsbänk vill man ta bort liksom de spontade brädorna och takbeklädnaden. I stället ska papp spännas som målas med limfärg. I samtliga rum vill man ta bort korkmattorna och laga golven. Tapetsering ska ske med tidstrogna tapeter och målningen förbättras. Lusthusets tak behöver tätas och stenbordet lagas. Bostadshusets högra överljusfönster bör förses med blyspröjsar, nya fönsterglas på ovanvåningen bör ersättas med gamla från bottenvåningen. Elen på ovanvåningen bör tas bort och en ny kakelugn i sydöstra rummet vill man ta ner och ersätta med en från första våningen Omfattande reparationer och iordningställande av museet Utvändig renovering, taket på stallet och bostadshuset läggs om. Vedboden som var sammanbyggd med bostadshuset rivs, en ny bod uppförs på samma plats Projektering av upprustning av den omoderna lägenheten på bottenvåningen. Någon upprustning ägde aldrig rum då de äskade medlen på :- inte beviljades. Byggnaden har stått ouppvärmd vilket försämrat läget, bottenvåningen är klart fuktig, grunden oventilerad och det är risk för röta i bottensyllar :- begärs för en ny projektering Slutbesiktning av utvändig restaurering 1974 Bottenvåningen har sedan flera år inte kunnat utnyttjas som vaktmästarbostad på grund av sitt dåliga skick. Museet vill därför snarast att bostaden rustas upp och hyrs ut till lämplig person som kan ansvara för vakthållning och visning av gården och samlingarna. Ett förslag till bostadens modernisering upprättas Kommunen beviljar 7000:- i projekteringsbidrag. Avsikten är att förbättra bevakningen och förbättra underhållet genom uppvärmning. Projektering av upprustning av vaktmästarbostaden utförs av Peter Friberg husprojektering Handling: ansökan om bygglov, teknisk beskrivning med bilaga Upprustning av vaktmästarbostaden utförs av byggnadsfirman Jarledal & Svensson. Separat toalett i farstun byggs. Tvättstugan och delar av vagnsboden blir lägenhetsyta Vid Lagercrantz avflyttning påtalar han behovet av en upprustning av hyreslägenheten. Den största bristen anser han vara kylan i köket som tilltagit under hans 10 år som hyresgäst. Han tror att det beror på att råttor gjort gångar i gullfibermattorna längs rören och på så sätt lett in kylan. Under stränga vintrar har vattnet frusit och han förordar en utbyggnad av centralvärmen i köket och att man sågar upp golvet under diskhon och skjuter in en kopparrörslinga kopplad till elementen. Badkaret har en ful 21

24 Historik rostrand som han anser kommer sig av att man fuskat med järnrör och den fula beläggningen i kröken på wc-stolen tror han beror på att byggmästaren lurades med sekunda toastolar med dålig glasyr. Fjärrvärmeaggregatet behöver justeras och huset rödfärgas, speciellt den södra gaveln Besiktning utförd inför tillträde av ny hyresgäst Beställning av takarbeten från NCC för :-. Dessa blev troligen aldrig av Offert från Kent Johansson NCC Hus rörande bl a omsättning tre kakelugnar, plombering tre kakelugnar och målningsarbeten. Detta arbete utfördes aldrig av ekonomiska skäl Lista från hyresgäst Gunnel Mörkfors på vad som behöver åtgärdas akut: tak, fönster, överstycke port, trappa soprum, stuprör, staket, nedfallet träd, nya fruktträd och rensning av brunn Nedre delen har släppt från porten, överliggande bräda på insidan av porten föll ner fem år tidigare och är inte åtgärdad, nockbräderna på stora huset är uttjänta Offert inkommen på byte av trasiga glas mot nya kulturglas, 68 stycken Renovering trädgård, staket med grind som avgränsar hyresgästens del av tomten Stort renoveringsbehov. Bostadshus och stall förses med nya nockbrädor, skurlister och vindskivor. Planket mot gatan byts nästan helt och lös jordfyllning grävs bort. Lusthus, bostadshus och källarnedgång har rötskadade vattbrädor och locklistpanel som byts ut. Trasiga tegelpannor byts. Museivåningens gavelfönster åt öster kittas och målas. Fasader och plank mot gatan målas. Snickerier som fönsterfoder skrapas och målas med linoljefärg. Vindskivor, skurlister och nockbräder strykes med tjära eller rödtjära. Den senare tillkomna dörren från uthyrningslägenhetens sal ut i trädgården sätts igen och ersätts av ett fönster så som det ursprungligen har varit. Hunnebergsgatan anno 1898 med Onkel Adamsgården till höger i bild (foto Didrik von Essen, ur ÖM:s samlingar). 22

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:210 Antikvarisk medverkan Prästtorp 1:1 Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Prästtorp

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp, Varbergs kommun 2015:22 OMSLAG Vass till tak på Gården

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Uthuset vid Järle station

Uthuset vid Järle station Uthuset vid Järle station Flåten Ervalla socken, Nora kommun, Västmanland Reparation av takskada Örjan Hedhman Rapport 2012:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kv Bofinken 13, Nikolai församling, Örebro, Örebro kommun, Närke Målningsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:5 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Granbomsstugan Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Byte av fasadpanel 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2010:23 INLEDNING... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Hammarbystugan Rapport 2014:15 Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Reparation av tak Valla tingshus 2014

Reparation av tak Valla tingshus 2014 Reparation av tak Valla tingshus 2014 Text och foto av: Björn Frodin, Timmerbjörn Datum: 2014-11-05 Husets bakgrund: Tingshuset ägs av Töreboda kommun och förvaltas av MTG tekniska förvaltningen. Byggnaden

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Visning När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning. Det innebär att du måste ge nya hyresgäster möjlighet att komma och titta. Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg Futten, Pershyttan Futten C6, Gamla Pershyttan 3:70, Nora kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2010-8 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4 Översiktlig

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Spelhuset vid Åkergruvan

Spelhuset vid Åkergruvan Spelhuset vid Åkergruvan Gamla Pershyttan 4:19, Nora socken, Västmanland, Örebro län Antikvarisk kontrollrapport Kulturmiljö 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BYGGNADSBESKRIVNING...4 LÄGET FÖRE

Läs mer

Lantbrukets ekonomibyggnader

Lantbrukets ekonomibyggnader Lantbrukets ekonomibyggnader År 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2007:5 Översiktlig beskrivning Under år 2006 har Länsstyrelsen genomfört en riktad satsning mot lantbrukets ekonomibyggnader.

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Städtips. Till dig som flyttar

Städtips. Till dig som flyttar Städtips Till dig som flyttar Städa noggrant och lämna nycklarna i tid! När du flyttar är det många saker du måste tänka på - till exempel att någon annan kommer att flytta in efter dig. Därför är det

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun.

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun. Datum Besiktningsprotokoll 2012-01-03 Dnr 524/310 Joel Ringh Antikvarie 026-655622 070-314 23 03 joel.ringh@xlm.se Besiktningsdatum 2011-12-19 Fotodokumentation 2011-12-19 Lagmansgården och Sockenstugan

Läs mer

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan Väggen är klädd med tegel på utsidan Det luktar från väggen. Dålig luftspalt bakom teglet och undermålig dränering av vatten som trängt in. Öppna tegelfogar saknas i första skiftet över sockeln. Eller

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Renoveringslista Ölsta 5:6

Renoveringslista Ölsta 5:6 Renoveringslista Ölsta 5:6 År - 2004 Badrum Badrum helrenoveras och görs större. Helkaklade väggar, golvklinker med elektrisk golvvärme. Spotlights i taket med dimmer. Inmurad spegel. Mosaikbård. Mosaikklädd

Läs mer

Salviksvägen 4. Havsnära fritidshus/åretruntboende! Fritidshus. Götaland

Salviksvägen 4. Havsnära fritidshus/åretruntboende! Fritidshus. Götaland Salviksvägen 4 Län Västra Götaland Typ Fritidshus Kommun Orust Storlek 89 m2 Område Stocken Tillträde tidigast Gatuadress Salviksvägen 4 enligt överenskommelse Havsnära fritidshus/åretruntboende! På härliga

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Tolångavägen. Enplansvilla - Sjöbo! Län Skåne Typ Villa Kommun Sjöbo Storlek 56 m2 Område Sjöbo Tillträde tidigast. enligt överenskommelse

Tolångavägen. Enplansvilla - Sjöbo! Län Skåne Typ Villa Kommun Sjöbo Storlek 56 m2 Område Sjöbo Tillträde tidigast. enligt överenskommelse Tolångavägen 11 Län Skåne Typ Villa Kommun Sjöbo Storlek 56 m2 Område Sjöbo Tillträde tidigast Gatuadress Tolångavägen 11 enligt överenskommelse Enplansvilla - Sjöbo! Välkommen till en enplansvilla för

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Fastigheter GL B Uthyrning och förvaltning sedan 1994 Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Här följer en praktisk checklista för att flytt städa. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Påarpsvägen 411. Påarpsvägen 411. www.hemverket.se - Sida 1 av 14

Påarpsvägen 411. Påarpsvägen 411. www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Län Skåne Gatuadress Kommun Båstad Storlek 5 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Påarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Exteriör Rödmålat hus med vita knutar. Lättskött

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Antikvarisk medverkan. Rapport 2013:207

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Antikvarisk medverkan. Rapport 2013:207 Rapport 2013:207 Antikvarisk medverkan Kulturreservatet Öna Öna 1:3 och 1:5 Nykils socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation av torp på fastigheten Nibbla 1:1, Ekerö socken, Ekerö kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2011:06 2 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

Västra Gatuadress Dalabäcken 135 Götaland Kommun Ale Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Område Nödinge/Nol Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Dalabäcken 135 Götaland Kommun Ale Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Område Nödinge/Nol Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Område Nödinge/Nol Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och ostört läge, med gott om plats för barnfamiljen och/eller

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

FLYTTRÅD. Till dig som flyttar!

FLYTTRÅD. Till dig som flyttar! FLYTTRÅD Till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna. besiktning

Läs mer

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast Finspångsvägen 605 Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2 Område Gatuadress Finspångsvägen 605 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Läcker modern villa på fantastiskt läge! Härlig

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Del av fastigheten

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen.

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen. Esplunda hönshus Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:5 Översiktlig beskrivning 2005-11-29

Läs mer

Svartå hammarsmedjedja

Svartå hammarsmedjedja Svartå hammarsmedjedja Svartå 1:194, Nysunds socken, Degerfors kommun, Närke Renovering av fönster och dörrar, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:29 Översiktlig beskrivning Svartå

Läs mer

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation Byggnadsår: 1979 Hustyp: Tak: 1,5-planshus Sadeltak med takpannor Plåttak över entré Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund Stomme: Ventilation: Värmesystem: Trä Mekanisk frånluftsventilation Pelletspanna

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Södra Sand Malexanders hembygdsgård

Södra Sand Malexanders hembygdsgård Rapport 2012:206 Antikvarisk medverkan Södra Sand Malexanders hembygdsgård Malexander 1:1 Malexanders socken Boxholms kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2016 Charlott Torgén Rapport 2016:11 Engelbrektsgatan 3 702 12 Örebro Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

Åsavägen Sida 1 av 12

Åsavägen Sida 1 av 12 Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 3 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Bräkne-Hoby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för huset, dels för trädgården och speciellt de stora

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Entré Entré med plats

Läs mer

Län Kalmar Typ Villa Kommun Mönsterås Storlek 99 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Ringvägen 3

Län Kalmar Typ Villa Kommun Mönsterås Storlek 99 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Ringvägen 3 Ringvägen 3 Län Kalmar Typ Villa Kommun Mönsterås Storlek 99 m2 Område Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Ringvägen 3 Renoverad 1-plansvilla! Nyligen renoverad 1970-talsvilla om 3 rum

Läs mer

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING sida 1 av 5 HOSPITALGATAN 6 Marstrand RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING HOSPITALSGATAN Hospitalgatan 6 sida 2 av 5 sida 3 av 5 BESKRIVNING OMRÅDET Förbos fastighet med adress Hospitalgatan 6 är belägen i

Läs mer

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Silversparregatan 28 Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Hyresfastighet med 8 lägenheter! Nu finns det möjlighet att värva

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Fabriksvägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Nitta Missionshus! Fd Missionshuset i Nitta finns nu till salu! Perfekt

Läs mer

Backa Backadal 3. Län. Västra Gatuadress Backa Backadal 3. Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast

Backa Backadal 3. Län. Västra Gatuadress Backa Backadal 3. Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 1-plansvilla / fritidshus

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR TILL DIG SOM FLYTTAR När du ska flytta är det mycket att hålla reda på. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det hela lite lättare. Förberedelser När du väl har sagt upp din lägenhet

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Ramundeboda kyrka Laxå, Ramundeboda socken, Laxå kommun, Närke Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:17 Engelbrektsgatan

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE TIPS INFÖR FLYTT AVFLYTTNINGSINFORMATION GODA RÅD TILL DIG SOM FLYTTAR Det är mycket att tänka på när man flyttar från sin lägenhet. För att

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Torpet Skivermåla 1:6

Torpet Skivermåla 1:6 Rapport 2012:215 Antikvarisk medverkan Torpet Skivermåla 1:6 Horns socken Kinda kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Torpet

Läs mer

Gårdlösa 1005. Län Skåne Gatuadress Gårdlösa 1005 Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Gårdlösa 1005. Län Skåne Gatuadress Gårdlösa 1005 Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för huset för att det var renoverat till modern standard men hade kvar mycket

Läs mer

Krogsfallsgården i Trädgårdsföreningen

Krogsfallsgården i Trädgårdsföreningen Rapport 2012:207 Vård- och underhållsplan Krogsfallsgården i Trädgårdsföreningen Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH

Läs mer

Råd för en smidigare flytt

Råd för en smidigare flytt Flyttstäda Råd för en smidigare flytt När du ska flytta måste du göra en grundlig städning av din lägenhet så att den är ren när nästa hyresgäst kommer. I samband med flytten kommer en besiktningsman från

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Bröttjärna 486. Län Dalarna Gatuadress Bröttjärna 486 Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01

Bröttjärna 486. Län Dalarna Gatuadress Bröttjärna 486 Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01 Län Dalarna Gatuadress Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Äldre hus på stor tomt, belägen i fin

Läs mer