Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201"

Transkript

1 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD

2

3 Onkel Adamsgården Innehåll Inledning Syfte Metod Skydd Praktisk information Ekonomi Allmänt om vård- och underhållsåtgärder Vård- och underhållsbehov Periodiskt underhåll Idéförslag Bidragsansökningar Historik Byggnadsbeskrivning Bostadsdelen Exteriör Ytterdörrar Interiör Bottenvåningen Ovanvåningen Vinden Stallet Uthuslängan Källaren Lusthuset Tomten Källor Tekniska uppgifter Bilaga 1. Köpekontrakt Bilaga 2. Överlåtelsekontrakt Bilaga 3. Situationsplan Bilaga 4. Situationsplan Bilaga 5. Beskrivning ombyggnad Bilaga 6. Planritning Bilaga 7. Arbetsbeskrivning Bilaga 8. Sektionsritning Bilaga 9. Byggnadsminnesförklaring Bilaga 10. Avflyttningsbesiktning Bilaga 11. Hyreskontrakt Bilaga 12. Städplan museets utgårdar Bilaga 13. Allmän fastighetsinformation Bilaga 14. Checklista Omslagsbild: Tapet från tidigt 1800-tal i förmaket på ovanvåningen. Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 2

5 Lantmäteriverket MS2008/ Utdrag ur digitala Fastighetskartan, blad , med Onkel Adamsgården markerad. Skala 1:

6 Inledning Inledning Östergötlands museum förvaltar och har underhållsansvar för fastigheten Adam 16 på Hunnebergsgatan 30 A i centrala Linköping, Linköpings kommun, Östergötlands län. Marken ägs av Linköpings kommun. Fastigheten går under benämningen Onkel Adamsgården och beboddes av läkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh, alias Onkel Adam, I bostadshusets finns sedan 1927 en museilägenhet till hans minne. Gården byggnadsminnesförklarades För att underlätta den långsiktiga förvaltningen av byggnaderna har en vård- och underhållsplan upprättats på uppdrag av Östergötlands museum. Fältarbete och sammanställning har utförts av antikvarie Anna Wåtz, Östergötlands museum Syfte Vård- och underhållsplanens syfte är att utgöra en bedömning av skicket på Onkel Adamsgårdens byggnader och vilka åtgärds- och underhållsbehov som finns. Den ska även fungera som planeringsunderlag, säkerställa underhållet och ge vägledning om lämpliga metod- och materialval. I planen prioriteras åtgärderna inbördes och förslag ges på hur byggnadshistoriska och estetiska värden kan tas tillvara. Historiken avser att sätta in fastigheten i ett kulturhistoriskt sammanhang och öka förståelsen för de enskilda byggnaderna. Metod Arbetet har utförts genom inventering och besiktning på plats för bedömning av skador och underhållsbehov både interiört och exteriört. Genom arkivstudier, genomgång av äldre bildmaterial och muntliga uppgifter har ytterligare information insamlats. Byggnaderna har dokumenterats genom fotografering. Skydd Onkel Adamsgården är byggnadsminne sedan 1984 (se bilaga 9) och bevarar enligt Länsstyrelsen egenarten hos en gången tids byggnadsskick och är med hänsyn härtill att anse som synnerligen märklig. Byggnaderna inte får rivas eller till det yttre ombyggas eller på annat sätt förändras. I byggnaderna får den befintliga rumsindelningen inte förändras och ingrepp inte göras i den fasta inredningen. Fastigheten får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt väsentligen förändras. De till byggnadsminnet hörande anläggningarna skall ägnas för deras framtida bestånd erforderligt underhåll, som skall utföras i samråd med länsstyrelsen. Om en ändring av byggnadsminnet i strid mot skyddsföreskrifterna är nödvändig för att byggnaderna ska vara till nytta eller om ändringen i övrigt kan anses påkallad av särskilda skäl, får länsstyrelsen ge tillstånd till det. 4

7 Praktisk information Praktisk information Adress Hunnebergsgatan 30 A. Fastighetsbeteckningar Nuvarande fastighetsbeteckning är Linköping Adam 16. Äldre tomt- och fastighetsbeteckningar är S:t Pers kvarter, tomt nummer 4 och 5 och senare tomt nummer 76 och 77, kvarteret Adam nr 2 och stadsäga 297. Ägarförhållanden Marken ägs av Linköpings kommun som tar ut tomträttsavgäld av ÖM som förvaltar och har underhållsansvar för byggnaderna. Hyresgäster Gunnel Mörkfors, 1:e antikvarie, Bo Lagercrantz, museichef, Nycklar Nycklar innehas av hyresgäst Gunnel Mörkfors och vaktmästeriet på ÖM. Muséets huvudnyckel går till stallets övre våningar. Öppettider Inga ordinarie öppettider. Visningar Östergötlands museum har visningar efter överenskommelse. Inga visningar vintertid då det varken finns el eller värme i våningen. Grupper om max ca 15 personer åt gången. Linköpings Guideklubb har dramatiserade visningar. Parkering Gatuparkering. Inga parkeringsplatser i direkt anslutning till Onkel Adamsgården. Toalett En mycket liten toalett finns i bostadshusets bottenvåning, ej handikappanpassad. Tillgänglighet Ej handikappanpassat. Med bil kan man stanna och släppa av folk precis utanför porten. Smala trappor, höga trösklar, ingen belysning invändigt. Kaffeservering Nej. El, vatten, avlopp El, vatten och avlopp finns endast i uthyrningslägenheten. Brandsläckare Skumsläckare i förstugan på bottenvåningen och vattensläckare i förstugan i museivåningen. Ansvariga: AB Linköpings Brandservice. 5

8 Ekonomi Skötsel Städning Specifik städplan och städlåda för Onkel Adamsgården saknas. En allmän städplan för museets utgårdar upprättades 2006, se bilaga 12. Ansvariga: Eva Lundblad och Leif Wallentinsson, avdelningen för samlingar, ÖM. Trädgård Ansvariga: Carin Ahlsén och Patrick Karlsson, avdelningen för administration, ÖM. Fastighet Antikvariskt ansvarig: Marie Hagsten, avdelningen för arkeologi och byggnadsvård, ÖM. Underhållsansvarig: Jonas Alvarsson, avdelningen för administration, ÖM. Hyreskontrakt Förvaras hos Jonas Alvarsson, avdelningen för administration, ÖM. Ekonomi Budget Budget saknas för programverksamhet. Budget för underhåll varierar efter behov. Intäkter Hyra: ca :- per år som går in i den allmänna budgeten. Biljettintäkter. Kostnader Driftskostnader Fjärrvärme ca :- per år. Sophämtning, kostnad okänd, (inbakat i ett större avtal). Vatten, kostnad osäker, uppskattningsvis :- per år. Sotning vart tredje år, kostnad okänd. Övrigt Försäkring ca 3 500:- per år. Tomträttsavgäld :- per år t om Därefter :-. Avgälden omprövas vart 10:e år. Underhåll av trädgård och byggnader. Visningar. Summa kostnader :- exklusive sophämtning, sotning, underhåll och visningar. Tomträttsavgäld Enligt avtal 1970 mellan Linköpings stads fastighetsnämnd och Stiftelsen Linköpings stads museum överlåter staden byggnaderna på tomt nr 2 i kv Adam till stiftelsen med full äganderätt. Stiftelsen ska förvalta och bibehålla byggnaderna med samma museala anknytning som tidigare, annars återgår byggnaderna till staden utan verderlag. Stiftelsen har rätt att 6

9 Allmänt om vård- och underhållsåtgärder utan ersättning disponera tomten så länge byggnaderna finns kvar och används för angivet ändamål, d v s med den museala anknytningen (bilaga 2). Stiftelsen tillträder byggnaderna året därpå begär fastighetsnämnden att kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att upplåta fastigheten med tomträtt till stiftelsen mot en symbolisk avgäld om 100 kr. I stället beslutar kommunstyrelsen att tomträttsavgälden ska beräknas på fulla tomtvärdet ( :-) med motiveringen att kommunen har medverkat vid finansieringen av upprustningen, de hyresintäkter stiftelsen kan påräkna och att museiverksamheten kommer att få en ny huvudman. Tomträttsavgälden bestäms till :- baserat på en avgäldsränta om 12,85% hemställer stiftelsen att kommunen slopar tomträttsavgiften därför att driftskostnaderna är så stora att budgeten inte räcker till löpande underhåll och de anser det orimligt att en tomträttsavgift ska belasta förvaltningen av Linköpings bäst bevarade och byggnadsminnesförklarade borgargård och därigenom försvåra vården av byggnaderna går kommunen med på att sänka tomträttsavgälden från :- till :- fr o m och avvisar museets hemställan om ytterligare sänkning. De erbjuder samtidigt museet att köpa tomten för : erbjuder kommunen museet att friköpa fastigheten för :-. Året efter försöker museichef Pär Hallinder att byta till sig Onkel Adamsgårdens tomt i utbyte mot Krogsfallsstugan. Allmänt om vård- och underhållsåtgärder Vid den kontinuerliga vården ska traditionella material anpassade till byggnadens egenart användas. Icke traditionella material bör vid lämpligt tillfälle alltid bytas ut mot traditionella eller så lika ursprungligt material som möjligt. Detta för att undvika framtida skador och för att hålla de långsiktiga kostnaderna nere samtidigt som fastighetens kulturhistoriska värden förvaltas på ett föredömligt och pedagogiskt sätt. Vid utbyte av trasiga takpannor ska ersättningspannorna anpassas till de befintliga. Det betyder att ett takfall med äldre pannor i första hand ska lagas med begagnade pannor och i sista hand med nya pannor. Vid timmerlagningar och lusningar ska virke av samma träslag som befintligt användas. Virket ska vara av hög kvalitet, d v s tätvuxet och kådrikt med så hög andel kärna som möjligt. Timret ska ha torkat i minst en säsong för att inte krympa och bör ha samma fukthalt som det som ska lagas. Synliga delar behandlas lika originalet vilket kan innebära skrädning, bandning, sågning med fogsvans och bearbetning med yxa och stämjärn. Fastsättning sker i första hand med dymlingar, också de av god kvalitet, som kilas med tunna träkilar för att dymlingen inte ska krypa ut. Dymlingarna kan tillverkas av tätvuxna grangrenar, undertryckt gran eller kådrik fura. Dymlingshålets riktning får inte vara nedåtgående om det borras från utsidan, detta för att undvika att vatten leds in i timret. Andra trälagningar sker likaledes med material av god kvalitet lika det ursprungliga och synliga ytor bearbetas på samma sätt som de ursprungliga, vilket oftast innebär att handverktyg ska användas. Fönsterunderhåll sker med traditionella metoder och äldre fönster lagas i största möjliga utsträckning i stället för att hela stycken byts ut. Planglas ersätts av kulturglas eller munblåst glas. Vid kittning användes linoljekitt och fönstren målas med linoljefärg av god kvalitet. Vid behov kan fönstren halvoljas med rå linolja som en underhållsåtgärd mellan målningstillfällena, vilket förlänger färgens och fönstersnickeriernas livslängd. På synliga ytor används smidd spik eller klippspik om det rör sig om äldre byggnadsdetaljer. På dolda eller mer sentida ytor, kan blank spik användas inomhus och förzinkad spik utomhus. För fastsättning med skruv på synliga ställen används spårskruv. 7

10 Vård- och underhållsbehov Vård- och underhållsbehov Skötseln av fastigheten behöver styras upp och en handlingsplan med tydliga ansvarsområden upprättas. Planera in städning och underhåll. Alla åtgärder fotograferas och dokumenteras skriftligt. Akuta åtgärder Allmänt Åtgärdat datum Anteckningar Beställ brandskyddsinspektion. Beställ tillgänglighetsplan. Beställ energideklaration. Sätt upp informationsskylt på fasad mot gatan. Lägg ut information om gården på hemsidan. Utarbeta rutiner för städning av museum, wc och uthus. Byt brandsläckare och installera brandvarnare. Utarbeta rutiner för hur dokumentation av utförda åtgärder ska arkiveras. Bostadshus exteriört Åtgärdat datum Anteckningar Byt dropplist ovan fönster på SÖ fasaden. Flytta ner det utvändiga eluttaget på vedboden. Byt trasiga tegelpannor på manbyggnad och vagnsbod. Olja entrédörr och blinddörr på SV fasaden med rå linolja och häng upp hästskorna. Byt ventilationsrören på vagnbodens tak. Byt vagnsbodens nockbräda, vindskivor och vattbräda och klipp ner klätterväxten. Justera entrédörr och lås, ta bort klistermärken. Bostadshus interiört uthyrningsdel Åtgärdat datum Anteckningar Kontakta sakkunnig ang VVS i badrum och apparat rum. Byt packningar och avloppssil i badrum. Laga eller byt bastudörr. Plastmatta i badrum byts. 8

11 Vård- och underhållsbehov Sätt upp duschdraperihållare kring badkaret. Måla fönsterbrädor i kammare och förmak. Snygga till väggen efter gamla spisfläkten. Ny skärbräda. Montera ett skåp eller lucka ovanför kylskåpet. Byt fönsterhasp i kök och sovrum. Åtgärda läckande toalett. Bostadshus interiört museivåning Åtgärdat datum Anteckningar Spikskallar som sticker upp i trappen spikas åt. Renovering av fönster och fönsterkarmar/foder. Grundvärme under vinterhalvåret med lösa oljefyllda elradiatorer. Bostadshus vind Åtgärdat datum Anteckningar Kontakta Anticimex ang angrepp av strimmig trä gnagare. Stall Åtgärdat datum Anteckningar Städa, ta bort de tunga vikterna från golvet. Om något ska kastas bör representant från avdelningen för samlingar medverka. Ersätt bit av golv som saknas på öv. Undersök omfattningen av timmerskadorna på bv efter städning. Kontakta Anticimex ang. humlebo under tröskel. Spika åt nockbräda. Ta bort tomkartonger. 9

12 Vård- och underhållsbehov Uthuslänga Åtgärdat datum Anteckningar Städa. Om något ska kastas bör representant från avdelningen för samlingar medverka. Lägg om yttertaket. Avlägsna getingbon från gethusskulle. Källare Åtgärdat datum Anteckningar Omläggning av ytter- och innertak. Karmöverstycke till nedre källardörren byts. Utred orsaken till att vatten kommer in i tak och vägg. Lusthus Åtgärdat datum Anteckningar Tomt Åtgärdat datum Anteckningar Beskär syrenen vid lusthuset. Skydda ändträet på grindstolpe vid uthuslängan. Sänk marknivån vid vedbodens SV gavel. Se till att bevara fallet från huset. Ta bort bräd- och rishög på baksida av källare. Åtgärda läckande gårdspump. inom 5 år Allmänt Åtgärdat datum Anteckningar Kontakta sakkunnig ang kakelugnarnas skick och lutning. Besluta om ev iordningställande. 10

13 Vård- och underhållsbehov Bostadshus exteriört Åtgärdat datum Anteckningar Byte av dropplist på NÖ fasaden. Målning av port (pågår). Foder målas med svart linoljefärg. Måla hängrännor och stuprör. Målning av entrédörr och blinddörr på SV fasaden. Underhåll och målning av samtliga fönster. Mätarskåp och strömbrytare rödfärgas. Renovera museivåningens pardörr. Portens handtag och trähasp justeras. Samtliga fönster renoveras. Renovera och justera pardörr vind. Entrédörr tvättas och bättringsmålas invändigt. Blinddörrens cementfog ersätts av offerbräda. Ta fram färgtrappor på alla dörrar. Sprickor i grunden lagas med bruk lika befintligt. Algpåväxt och lös färg borstas bort. Bostadshus interiört uthyrningsdel Åtgärdat datum Anteckningar Måla om taket i förstugan. Ta bort moderna spik i förstuga. Bättringsmåla fasspontpanelen i förstuga. Måla in eller byt strömbrytare i förstuga. Slipa bort golvlack. För ytbehandling, se respektive rum. Måla in dörren till trappen och alla dörrars gångjärn i väggfärgen, förstuga bv. Måla om wc och ta bort spik, justera dörren. Byt köksinredning och elspis. Inspektera bottenbjälklaget genom att ta upp del av golv. Komplettera kakelugnsluckorna i sal och kammare. Byt plastmatta i apparatrum. 11

14 Vård- och underhållsbehov Kontakta sakkunnig ang. radiatorer i badrum, sommarrum, sal och förstuga på bv. Avkalka eller remaljera badkar. Utred om dörren till trappen skall ersättas med draperi eller ersättas med en stilmässigt bättre anpassad dörr. Bostadshus interiört museivåning Åtgärdat datum Anteckningar Gör en fördjupad undersökning av samtliga ytskikt och ett program för restaurering/renovering. Ta bort tejprester i kammare. Lås, dörrar och garderobsdörrar justeras. Golv i salen målas ev. Tapet och puts i förmak, kammare och kök lagas av konservator. Kakelugn i förmak rengörs utvändigt. Skjutdörrar och karm i förstugan renoveras. Tak och väggar i förstugan målas. Dörrkarm och foder mellan kammare och kök målas. Besluta vilken tidsperiod som ska illustreras i våningen och anpassa färgsättning och tapeter därefter. Fönsterkarmar och foder målas. Lusa i träskada vid skafferidörr. Gör färgtrappor på samtliga dörrar och foder. Bostadshus vind Åtgärdat datum Anteckningar Kontakta Anticimex ang trägnagare (pågår). Spika åt golvspik. Justera dörr till vindskontor. Sopa bort löst bös. Lägg tillbaka uppbrutna golvplank. 12

15 Vård- och underhållsbehov Stall Åtgärdat datum Anteckningar Spika fast trappsteg i vindstrapp. Utred behovet av timmerlagningar. Västra gavelns panel lagas i samband med syllbyte. Töm på tunga och skrymmande föremål, städa ur. Undersök utvändiga bjälkens funktion och ta bort den om möjligt. Undersök fasadkedjans funktion och ta bort den om möjligt. Komplettera lucka på öv med ny hasp. Justera vindsdörr. Uthuslänga Åtgärdat datum Anteckningar Rödfärgning framsida. NV fasadens dropplist byts eller justeras. Kvisthål i dassfasad pluggas. Besluta om dasstunnan ska tömmas. Dörr/tröskel på dasset justeras, lås lagas. Byt vedbodens hasp. Ersätt märla till soprumsdörren. Byt fotbräda på gaveln och sprucket virke vid dassdörren. Byt dropplist ovanför vedboddörr. Sätt fast gångjärnet och byt haspen. Undersök orsak till stänk på soprumsfasad. Källare Åtgärdat datum Anteckningar Frostsprängt tegel lagas av murare. 13

16 Vård- och underhållsbehov Lusthus Åtgärdat datum Anteckningar Rödfärga fasadpanelen på baksidan. Byt dropplist. Renovera fönster. Ytterdörr målas utvändigt, ta fram färgtrappa. Byt till smidd hasp, ta bort eller måla ledhasp. Rödfärga SV fasaden. Laga panelbrädor nedtill. Ny asfaltspapp på taket. Byt ut den för korta panelbrädan. Laga tapeten. Måla över fuktfläckarna i taket. Måla om bröstningen Tomt Åtgärdat datum Anteckningar Besluta om bokträdets vara eller inte vara. Justera hasp och märla på grinden vid uthuslängan. inom 10 år Bostadshus interiört uthyrningsdel Åtgärdat datum Anteckningar Byte kyl/frys (ny 2011). Stall Åtgärdat datum Anteckningar Mindre timmerskada vind, ilusas. 14

17 Vård- och underhållsbehov Uthuslänga Åtgärdat datum Anteckningar Vissa delar av panel och dörr på gethuset kommer att behöva lagas. Källare Åtgärdat datum Anteckningar Lusthus Åtgärdat datum Anteckningar Tomt Åtgärdat datum Anteckningar på sikt Allmänt Åtgärdat datum Anteckningar Byt all avvattning med modernt utseende. Vid byte av hyresgäst görs en ordentlig utredning med förslag på renovering/restaurering av uthyrningsdelen. Bostadshus exteriört Åtgärdat datum Anteckningar Vedbodens blinddörrar byts mot enkla bräddörrar. Byt ut alla moderna fönster med fuskspröjs mot fönster lika dem på ovanvåningen. Blyspröjsar i överljusfönstret i kökets blinddörr lagas. Sockelns cementputs avlägsnas och ersätts med kalkbruk, måla med kalkfärg. Modern armatur byts mot mer tidstrogen sådan. 15

18 Vård- och underhållsbehov Bostadshus interiört uthyrningsdel Åtgärdat datum Anteckningar Dörr mellan förstuga och trappa byts mot en mer tidsenlig. Återställ dörröppning mellan kök och kammare. Förbättra badrummets planlösning. Stall Åtgärdat datum Anteckningar Vänster ytterdörr görs öppningsbar. Gör vindsluckan mot gården öppningsbar. Sockelns cementputs avlägsnas och ersätts med kalkbruk och målas med kalkfärg. Uthuslänga Åtgärdat datum Anteckningar Stolpe i gethus byts. Skadade fasadbräder byts eller lagas. Gethusets dörr och panelbrädor lagas. Källare Åtgärdat datum Anteckningar Lusthus Åtgärdat datum Anteckningar Fönster görs öppningsbara. Laga garderobens kammarlås. Tomt Åtgärdat datum Anteckningar 16

19 Periodiskt underhåll Periodiskt underhåll Flera gånger per år Åtgärdat datum Anteckningar Städning av museivåning och WC. Trädgårdsskötsel, ogräsrensning. Räfsa undan löv mellan uthuslängans baksida, stallets gavel och grannfastigheten. Varje år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Brandvarnare, funktionstestas. Brandsläckare, servas. Se över samtliga grunder. Kontrollera skicket på putsen, att inga stenar har rubbats ur sitt läge och att inga syllar är rötskadade. Se över taken. Kontrollera att inga pannor har spruckit eller kommit ur läge och att hängrännor och stuprör inte är igensatta eller trasiga. Inspektera skorstenen så att ej rost och läckage uppstått. Inspektera innertaken för att upptäcka läckage i tid. Se över samtliga fasader. Kontrollera att inga panelbrädor eller locklister är trasiga eller fuktskadade. Sotning av köksspis vid eldning av mer än en kubikmeter ved per år. Röt- och fuktskador inspekteras för att upptäcka ev. förändringar. Håll koll på cementavsats vid källare ang. fukt. Beskärning av buskar. Fuktmät fläckar i sal och förmak ov. Vart annat år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Brandskyddskontroll kökspis vid eldning av mer än en kubikmeter ved per år. 17

20 Periodiskt underhåll Vart 3:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Uthusen städas. Innan något kastas bör avdelningen för samlingar kontaktas. Vart 4:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Sotning köksspis vid eldning av mindre än en kubikmeter ved per år. Vart 5:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Skum- och vattensläckare byts. Vart 8:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Brandskyddskontroll kökspis vid eldning av mindre än en kubikmeter ved per år. Vart 10:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Byte av vitvaror och kranar. Tuktning av träd. Vart 15:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Byte elspis, köksfläkt, kyl/frys. Vart 20:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Byte köksinredning. Byte av tvättställ, toalettstol och frånluftsfläkt. Omläggning av asfaltspapp på lusthus. 18

21 Idéförslag Vart 30-40:e år eller vid behov Åtgärdat datum Anteckningar Byte av hängrännor och stuprör. Byte underlagspapp. Idéförslag Framtagning av broschyr, häfte eller bok om Onkel Adam, gården och trädgården. Nytryck av kokbok. Utarbeta programverksamhet för Onkel Adamsgården och trädgården. Utöka visningsverksamheten. Bidragsansökningar Ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen i oktober 2012 om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Ansökan gäller renovering av fönster och dörrar, syllbyte, timmerlagningar, omläggning av flera tak och antikvarisk medverkan. Sökt belopp: :- 19

22 Historik Historik Allmän historik Redan på 1600-talet finns marken angiven som en stadstomt. Enligt 1696 års karta ägdes tomt 297 av Måns Flådras arvingar. Fastigheten bestod senare av två gårdar, S:t Per 76 och S:t Per 77 som på 1790-talet fick en och samma ägare. Efter en försäljning 1816 inrättades en kläd- och yllefabrik på platsen. Affärerna gick dåligt och en handelsfirma tog över och snart såldes fastigheten vidare köptes den av prosten i Hällestad vars dotterdotter Olga Rudebeck sålde gården till Linköpings stad Syftet var att gården skulle bevaras oförändrad till minne av Olgas far Carl Anton Wetterbergh, alias Onkel Adam, läkare och känd författare som bodde i huset med sin familj från 1877 till sin död invigdes ett museum över Onkel Adam i bostadshusets ovanvåning och en minnesskylt sattes upp över porten mot gatan. Linköpings stad överlät dispositionsrätten av tomten till stiftelsen Linköpings stads museum för skön konst renoverades bostadshusets bottenvåning och hyrdes ut till museichef Bo Lagercrantz året efter förklarade Länsstyrelsen Onkel Adamsgården för byggnadsminne. Ovanvåningen är fortfarande museum och bottenvåningen hyrs ut till en museianställd. Utdrag ur 1800 års tomtmätningskarta med Onkel Adamsgården markerad (LMS D64-1:29). 20

23 Historik Byggnadshistorik, händelselista 1797 Bostadshuset står sannolikt färdigt Efter en besiktning föreslås en mängd åtgärder och lagningar. Bland annat behöver husen rödfärgas, stallet förses med takränna och stuprör, tröskeln lagas, dörren få en ny glasruta och taket lagas. I vagnsboden behöver golv och tak lagas och en vedbod öster om vagnsboden vill man riva. På bostadshuset behöver både stenfot och tak lagas och dörren i övre farstun repareras. För att dölja fassponten vill man spänna papp på väggarna som ska målas i en grå och vit färg. I köket vill man flytta ner järnspisen från ovanvåningen till bottenvåningen och järnhällen från bottenvåningen till ovanvåningen. Skåp och en vattenledningsbänk vill man ta bort liksom de spontade brädorna och takbeklädnaden. I stället ska papp spännas som målas med limfärg. I samtliga rum vill man ta bort korkmattorna och laga golven. Tapetsering ska ske med tidstrogna tapeter och målningen förbättras. Lusthusets tak behöver tätas och stenbordet lagas. Bostadshusets högra överljusfönster bör förses med blyspröjsar, nya fönsterglas på ovanvåningen bör ersättas med gamla från bottenvåningen. Elen på ovanvåningen bör tas bort och en ny kakelugn i sydöstra rummet vill man ta ner och ersätta med en från första våningen Omfattande reparationer och iordningställande av museet Utvändig renovering, taket på stallet och bostadshuset läggs om. Vedboden som var sammanbyggd med bostadshuset rivs, en ny bod uppförs på samma plats Projektering av upprustning av den omoderna lägenheten på bottenvåningen. Någon upprustning ägde aldrig rum då de äskade medlen på :- inte beviljades. Byggnaden har stått ouppvärmd vilket försämrat läget, bottenvåningen är klart fuktig, grunden oventilerad och det är risk för röta i bottensyllar :- begärs för en ny projektering Slutbesiktning av utvändig restaurering 1974 Bottenvåningen har sedan flera år inte kunnat utnyttjas som vaktmästarbostad på grund av sitt dåliga skick. Museet vill därför snarast att bostaden rustas upp och hyrs ut till lämplig person som kan ansvara för vakthållning och visning av gården och samlingarna. Ett förslag till bostadens modernisering upprättas Kommunen beviljar 7000:- i projekteringsbidrag. Avsikten är att förbättra bevakningen och förbättra underhållet genom uppvärmning. Projektering av upprustning av vaktmästarbostaden utförs av Peter Friberg husprojektering Handling: ansökan om bygglov, teknisk beskrivning med bilaga Upprustning av vaktmästarbostaden utförs av byggnadsfirman Jarledal & Svensson. Separat toalett i farstun byggs. Tvättstugan och delar av vagnsboden blir lägenhetsyta Vid Lagercrantz avflyttning påtalar han behovet av en upprustning av hyreslägenheten. Den största bristen anser han vara kylan i köket som tilltagit under hans 10 år som hyresgäst. Han tror att det beror på att råttor gjort gångar i gullfibermattorna längs rören och på så sätt lett in kylan. Under stränga vintrar har vattnet frusit och han förordar en utbyggnad av centralvärmen i köket och att man sågar upp golvet under diskhon och skjuter in en kopparrörslinga kopplad till elementen. Badkaret har en ful 21

24 Historik rostrand som han anser kommer sig av att man fuskat med järnrör och den fula beläggningen i kröken på wc-stolen tror han beror på att byggmästaren lurades med sekunda toastolar med dålig glasyr. Fjärrvärmeaggregatet behöver justeras och huset rödfärgas, speciellt den södra gaveln Besiktning utförd inför tillträde av ny hyresgäst Beställning av takarbeten från NCC för :-. Dessa blev troligen aldrig av Offert från Kent Johansson NCC Hus rörande bl a omsättning tre kakelugnar, plombering tre kakelugnar och målningsarbeten. Detta arbete utfördes aldrig av ekonomiska skäl Lista från hyresgäst Gunnel Mörkfors på vad som behöver åtgärdas akut: tak, fönster, överstycke port, trappa soprum, stuprör, staket, nedfallet träd, nya fruktträd och rensning av brunn Nedre delen har släppt från porten, överliggande bräda på insidan av porten föll ner fem år tidigare och är inte åtgärdad, nockbräderna på stora huset är uttjänta Offert inkommen på byte av trasiga glas mot nya kulturglas, 68 stycken Renovering trädgård, staket med grind som avgränsar hyresgästens del av tomten Stort renoveringsbehov. Bostadshus och stall förses med nya nockbrädor, skurlister och vindskivor. Planket mot gatan byts nästan helt och lös jordfyllning grävs bort. Lusthus, bostadshus och källarnedgång har rötskadade vattbrädor och locklistpanel som byts ut. Trasiga tegelpannor byts. Museivåningens gavelfönster åt öster kittas och målas. Fasader och plank mot gatan målas. Snickerier som fönsterfoder skrapas och målas med linoljefärg. Vindskivor, skurlister och nockbräder strykes med tjära eller rödtjära. Den senare tillkomna dörren från uthyrningslägenhetens sal ut i trädgården sätts igen och ersätts av ett fönster så som det ursprungligen har varit. Hunnebergsgatan anno 1898 med Onkel Adamsgården till höger i bild (foto Didrik von Essen, ur ÖM:s samlingar). 22

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Småskalig fastighetsförvaltning

Småskalig fastighetsförvaltning Småskalig fastighetsförvaltning Gunnar Björing Boksidan Innehållsförteckning Inledning...3 Myndighetskrav...4 Teknisk förvaltning...10 Hänvisningar till tabell 1 i bokstavsordning...17 Entreprenören...24

Läs mer

LIGGTIMMERHUs. tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet

LIGGTIMMERHUs. tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet LIGGTIMMERHUs tillsyn och reparation Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet LIGGTIMMERHUs tillsyn och reparation Författare: Lay-out och textbearbetning: Illustrationer och

Läs mer

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Björksättra Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Rapport 2011:12 Lisa Sundström Björksättra Antikvarisk förundersökning

Läs mer

radhusprojektet. planeringsarbete för renovering och inredning av durats lägenheter.

radhusprojektet. planeringsarbete för renovering och inredning av durats lägenheter. radhusprojektet. planeringsarbete för renovering och inredning av durats lägenheter. Jenny Nordlund Examensarbete 2014 Yrkeshögskolan Novia Formgivning, Åbo Trä och möbel abstrakt. Med åbobaserade Arkitektkontor

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

grundligt. Följ med och se hur det gick till! Text Sofia Meurk och Nella Bergström Foto Per Myrehed och Sofia meurk

grundligt. Följ med och se hur det gick till! Text Sofia Meurk och Nella Bergström Foto Per Myrehed och Sofia meurk Så räddas en söderkåk I Vita bergens kulturkvarter i Stockholm finns fortfarande 1700-talsbebyggelse bevarad, ägd av staden och uthyrd som bostäder eller lokaler. Under ett par år har ett av husen restaurerats,

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4

Sid. 16-18 SID 22. Nytt miljövänligt avlopp! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 Nummer 1 2011 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - DREVNING FÖR FÖNSTER SID 4 HÅLL TAKET TÄTT SID 6-9 ROSENGRENS SKAFFERI SID 12 ATT ANLITA HANTVERKARE

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Gårda 744:526. Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Agrarhistoria i Västra Götaland HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Gårdssmedjan på gården Kullen i Gudhem, Falköpings kommun. Läs på sidan 12 om om hur renoveringen gick till. Projektansvarig:

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67.

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67. IV. SANERING/RENOVERING I ÖFRE FJÄRDINGEN 1966-74 - NÅGRA EXEMPEL. Detta kapitel kommer att helt kort redovisa sanering/renoveringar som utfördes i Öfre Fjärdingen. Jag tar upp bakgrunden, finansiering,

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Odonet 11 Namn: Margareta Boman & Lars Persson Gatuadress:

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Brf Matrosen Kontakt: info@matrosen.se Felanmälan:felanmalan@matrosen.se 2 Drift & Skötselinstruktioner 1. Inledning sid 3 2. Värme och ventilation

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från Lite tips om hur man vårdar sitt hus från FÖRORD Denna skrift är tänkt som en inspirationskälla för dig som är lycklig ägare till ett hus i Kålltorp eller angränsande områden. Om du står i begrepp att

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer