DEL 3: INNEHÅLL 1. FÖRUTSÄTTNINGAR KONSEKVENSANALYS...466

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEL 3: INNEHÅLL 1. FÖRUTSÄTTNINGAR...464 2. KONSEKVENSANALYS...466"

Transkript

1 DEL 3: FÖRDJUPNING 11. MARKANVÄNDNING Markanvändning kan definieras som reella, fysiska strukturer av naturligt eller mänskligt ursprung som innehar eller möjliggör åtkomst till ekonomiska värden. INNEHÅLL 1. FÖRUTSÄTTNINGAR Övergripande förutsättningar Värden KONSEKVENSANALYS Bedömningsgrunder Inarbetade miljöåtgärder i utbyggnadsalternativet Nollalternativets konsekvenser Utbyggnadsalternativets konsekvenser SAMLAD BEDÖMNING MÖJLIGA ÅTGÄRDER I KOMMANDE SKEDEN KÄLLOR FÖRDJUPNINGAR PROJEKTHISTORIK UTREDDA & AVFÄRDADE ALTERNATIV LANDSKAPSBILD YTVATTEN GRUNDVATTEN NATURMILJÖ NATURA 2000 KULTURMILJÖ TRAFIKBULLER FRILUFTSLIV & REKREATION MARKANVÄNDNING RISK & SÄKERHET BYGGSKEDET TILLSTÅND & DISPENSER 461 (549)

2 Linderödsåsen Mosaiklandskapet mellan åsens fot och Nöbbelöv Ullarp Spångarp Tollarp Förklaring Gräns vägplan Utbyggnadsalternativ Korridor Jord och skogsklassificering (1974) Klass Skogsmark klass 1 Skogsmark klass 2 Figur Areella näringar i korridorens västra del meter m Skogsmark klass 3

3 Mosaiklandskapet mellan åsens fot och Nöbbelöv Slättbygden vid Nöbbelöv Sigridslund Vä Tings Nöbbelöv Nöbbelöv Förklaring Gräns vägplan Utbyggnadsalternativ Tollarp Korridor Jord och skogsklassificering (1974) Klass Skogsmark klass 1 Skogsmark klass 2 Figur Areella näringar i korridorens östra del meter m Skogsmark klass 3

4 1. Förutsättningar 1.1. Övergripande förutsättningar Markanvändning eller materiella tillgångar kan definieras som reella, fysiska strukturer av naturligt eller mänskligt ursprung som innehar eller möjliggör åtkomst till ekonomiska värden. Begreppet kan exempelvis omfatta areella näringar så som yrkesfiske, rennäring och skogsoch jordbruk; avfall och avfallshantering; ämnen och mineral samt energiinfrastruktur. Markanvändningen inom korridoren varierar. Linderödsåsen domineras av lövskog, och området skyddas genom riksintresse för naturvård, varför det inte bedrivs aktivt skogsbruk på sluttningen. Från åsfoten och fram till Nöbbelövsvägen består landskapet av en mosaik av åkrar, ängar, betesmark och skog. Vidare utgörs landskapet av en storskalig fullåkersbygd och längst i öster, i anslutning till befintlig E22, domineras landskapet av skogspartier med planterad tall och gran samt inslag av lövträd. Jordbruksmark klassificeras efter en 10-gradig skala där 10 är den mest produktiva jorden. Inom korridoren finns jordbruksmark i klass 1-3, 4-5, 6-7 (se karta på föregående sida). Skogsmark klassas efter en tregradig skala där 1 anger skogsmark av högsta klass. Inom korridoren finns skogsmark i klass 1-3. Det finns inte någon avfallsanläggning eller täkt inom korridoren. Det finns ett område av riksintresse för vindbruk söder om Tollarp. Området berörs inte av vägutbyggnaden Värden Här presenteras de värden som identifierats i korridoren. Bedömningsgrunder för värderingen presenteras i kapitel 2.1 Bedömningsgrunder. Jord- och skogsbruksmark på Linderödsåsen Linderödsåsen är ett område som domineras av skog med inslag av öppen jordbruksmark. Skiftena är små och utspridda med skog emellan samtidigt som marken är backig och stenig. 464 (549) Området karakteriseras av små glest liggande byar omgivna av fritt liggande gårdar. Lantbruket är idag småskaligt och driften är ofta extensiv. På sikt finns det en risk att fler torp och småbruk läggs ned. Av äldre kartmaterial framgår att området redan varit föremål för viss strukturrationalisering. Bebyggelseenheter har försvunnit och attraktiv mark har lagts till större enheter eller arrenderats till närliggande brukare medan mindre attraktiv mark planterats med företrädesvis lövskog. Särskilt känsligt för fragmentering/igenväxning bedöms miljöerna vid Spångarp Tågarp vara. Dessa miljöer har fortfarande aktiva jordbruk och det småskaliga landskapet är öppet och hävdat. Jordbruksmarken är i klass 4-5 vilket betyder att bördigheten är måttlig. Skogsbruket på åsen utgörs av huvudsakligen lövskog, området skyddas genom riksintresse för naturvård. Skogsmarken är i klass 1 vilket är den högsta klassen. Värdet bedöms vara medelstort.

5 Jord- och skogsbruksmark inom mosaiklandskapet mellan åsens fot och Nöbbelöv Området från åsens fot och österut till Nöbbelövsvägen utgörs av ett småskaligt jordbrukslandskap med en mosaikkaraktär bestående av åkrar, ängar, betesmark och skog. Jordbruksfastigheternas storlekar är tämligen små och avgränsas av ett stort antal stenmurar, vilket gör att möjligheten att driva ett rationellt jordbruk är relativt begränsade. Jordbruksmarken i mosaiklandskapet mellan åsens fot och Nöbbelöv är i huvudsak i klass 6-7 vilket betyder att bördigheten är god på det flesta håll. Då slätten är vattenrik finns även goda möjligheter att bevattna grödorna under sommarmånaderna, vilket ytterligare förbättrar avkastningen. Skogsmarken är i klass 2. Stora delar av området är oklassat. litet medel stort Värdet bedöms vara medelstort. Jord- och skogsbruksmark inom slättbygden vid Nöbbelöv Slättbygden vid Nöbbelöv sträcker sig från Nöbbelövsvägen till Sigridslundsvägen. Området öster om Nöbbelövsvägen utgörs av en öppen och storskalig fullåkersbygd. Gynnsamma odlingsförhållanden har gjort fastigheterna stora i varierande former. Även detta område är rikt på stengärdsgårdar. Genom arrende har större brukningsenheter skapats i området. Jordbruksmarken är i huvudsak klass 1-3, vilket innebär att bördigheten är relativt fattig. Då slätten är vattenrik finns dock goda möjligheter att bevattna grödorna under sommarmånaderna, vilket förbättrar avkastningen. Delar av området är oklassat. Värdet bedöms vara litet till medelstort. Skogsbruksmark inom skogsområdet vid Sigridslund I korridorens östligaste del, i anslutning till befintlig E22, domineras landskapet av skogspartier med planterad tall och gran samt inslag av lövträd. Skogsmarken är i klass 3. Delar av området är oklassat. Värdet bedöms vara litet. Jord- och skogsbruksmark invid befintlig E22 I anslutning till befintlig E22 finns jordbruksmark i klass 4-5 och 6-7. I väst kantas befintlig E22 av Linderödsåsens lövskogar i klass 1 samt jordbruksmark i klass 4-5. Fastigheterna är små och bildar en mosaik av åkrar, skog, ängar och betesmark. Landskapet öster om Tollarp utgörs av en storskalig fullåkersbygd med jordbruksmark i klass 6-7. Jordbruksfordon trafikerar i viss utsträckning befintlig E22 för att ta sig mellan marker och brukningscentrum. Transporter mellan Linderöd, Tollarp och Vä/Kristianstad förekommer också. Värdet bedöms vara medelstort. 465 (549)

6 2. Konsekvensanalys 2.1. Bedömningsgrunder Miljöbalken. Miljöbalken ska enligt kap 1 tillämpas så att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. I kap 3 4 anges att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Enligt kap 3 7 ska mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Enligt kap 3 8 ska mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Regeringens beslut om tillåtlighet. Den 22 december 2011 fattade regeringen beslut om tillåtlighet för väg E22 delen Linderöd Vä. Tillåtligheten är förenad med tre villkor, varav ett berör vägens inverkan på jordbruksmarken. I enlighet med villkoret har Trafikverket upprättat ett kulturmiljöprogram som har godkänts av Länsstyrelsen i Skåne. Enligt tillåtlighetsbeslutet och kulturmiljöprogrammet ska vägen ur ett estetiskt och kulturhistoriskt perspektiv anpassas till kulturmiljön så att bland annat fragmentering av odlingslandskapet och försämring av befintlig jordbruksmarks arrondering så långt som möjligt begränsas. Bedömning av värden Stort värde Medelstort värde Litet värde Stort värde har materiella tillgångar av nationell eller regional betydelse. Tillgången innehar eller möjliggör åtkomst till stora ekonomiska värden och är sällsynt. Medelstort värde har materiella tillgångar av regional eller lokal betydelse. Tillgången innehar eller möjliggör åtkomst till ekonomiska värden och är ovanlig. Litet värde har materiella tillgångar som innehar eller möjliggör åtkomst till små ekonomiska värden och är vanligt förekommande. 466 (549)

7 Bedömning av effektförändringar Stora negativa effekter Åtgärderna innebär att de materiella tillgångarna eller åtkomsten till dem försvinner. Värdena går irreversibelt förlorade, det vill säga att de inte går att återskapa. Medelstora negativa effekter Åtgärderna innebär att de materiella tillgångarna försvagas eller att åtkomsten till dem försämras. Intrånget kan lindras genom åtgärd eller kompensation. Utredda och avfärdade utformningar och lokaliseringar redovisas i Fördjupning 2. Utredda och avfärdade alternativ. Liten eller ingen effekt Medelstora positiva effekter Stora positiva effekter Åtgärderna förändrar inte de materiella tillgångarna i någon större utsträckning. Åtgärderna understödjer värdet av de materiella tillgångarna eller åtkomsten till dem. Åtgärderna stärker värdet av de materiella tillgångarna eller åtkomsten till dem påtagligt Inarbetade miljöåtgärder i utbyggnadsalternativet Vid lokalisering av vägen har hänsyn till områdets fastighetsstruktur tagits (se Fördjupning 2. Utredda och avfärdade alternativ). Planskilda korsningar, koportar och nya parallellvägar ger fortsatt tillgänglighet till jordbruksmark. Dispens från det generella biotopskyddet kommer att sökas för flytt eller öppning av stenmurar utanför vägområdet i de fall det krävs för fortsatt tillgänglighet till markerna. Som särskilt skäl kommer anges att öppningarna behövs för att fortsätta markhävden, att vissa naturtyper är beroende av hävden samt att bruten hävd kan leda till igenväxning som i sin tur kan hota biotoperna i sig. I de fall som färskvattenbrunnar påverkas av utbyggnaden, antingen genom att den tas i anspråk, skärmas av från fastigheten eller sinar, kommer fastighetsägaren ersättas på sådant sätt att brunnens funktion upprätthålls. I fall där mindre ytor lämnas sker en utvärdering om marken ska lösas in, bytas med mark från annan fastighetsägare så att varje brukare får så stort samlat markinnehav som möjligt eller användas för väganläggningar som dagvattendammar. 467 (549)

8 2.3. Nollalternativets konsekvenser Jord- och skogsbruksmark på Linderödsåsen Nollalternativet innebär att det inte byggs någon ny väg. Som ett resultat av strukturförändringar inom jordsbrukssektorn förväntas en del mark växa igen, spontant eller på grund av skogsplantering och större brukningsenheter skapas genom exempelvis arrende. Den samlade effekten av dessa förändringar bedöms dock vara marginella. Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser. stora medel små inget små + medel stora + + inga konsekvenser (0) Jord- och skogsbruksmark inom mosaiklandskapet mellan åsens fot och Nöbbelöv Nollalternativet innebär att det inte byggs någon ny väg. Som ett resultat av strukturförändringar inom jordsbrukssektorn förväntas en del mark växa igen, spontant eller på grund av skogsplantering och större brukningsenheter skapas genom exempelvis arrende. Den samlade effekten av dessa förändringar bedöms dock vara marginella. Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser. Jord- och skogsbruksmark inom slättbygden vid Nöbbelöv Nollalternativet innebär att det inte byggs någon ny väg. Nuvarande markanvändning förväntas bli oförändrad. Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser. stora medel små inget små medel stora inga konsekvenser (0) stora medel små inget små medel stora Skogsbruksmark inom skogsområdet vid Sigridslund Nollalternativet innebär att det inte byggs någon ny väg. Nuvarande markanvändning förväntas bli oförändrad. inga konsekvenser (0) Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser. stora medel små inget små + medel stora + + inga konsekvenser (0) 468 (549)

9 Jord- och skogsbruksmark invid befintlig E22 I nollalternativet ökar trafiken längs befintlig E22, vilket försvårar för de jordbruksfordon som nyttjar vägen. Effekten blir liten negativ. stora medel små inget små + medel stora + + De negativa konsekvenserna bedöms bli små. små negativa konsekvenser (-) 2.4. Utbyggnadsalternativets konsekvenser stora medel små inget små medel stora små negativa konsekvenser (-) Jord- och skogsbruksmark på Linderödsåsen Utbyggnadsförslaget innebär att det sker ett intrång i jord- och skogsbruksmark i området. Cirka 13 hektar mark tas i anspråk. Vidare innebär det en fragmentering av fastigheter. Cirka 24 fastigheter berörs av vägutbyggnaden. Fastighetsstrukturen är småskalig och risken för att restytor av impedimentkaraktär ska uppstå är stor. Planerade planskilda korsningar och parallellvägar minskar dock risken och den negativa effekten. Fyra lantbruksfastigheter för odling skärs av så att det bildas små svårtillgängliga och svårbrukade områden, vilka kan bli aktuella för inlösen och eller/byte av mark. Det uppstår restytor mellan ny och befintlig E22 som är små och svårbrukade. Genom att ny väg har förlagts nära befintlig kan jordbruksmark söder om ny E22 behållas intakt och även efter att ny väg byggts kunna brukas rationellt. Det skapas även ett antal områden inom fastigheter som blir otillgängliga på grund av stenmurar. Dispens kommer att sökas för flytt eller öppning av murar utanför vägområdet för att möjliggöra fortsatt markanvändning. Uppkomsten av små restytor med betes- eller åkermark kan inte undvikas helt. Skulle spontan igenväxning eller skogsplantering bli en följd bedöms det ge negativa effekter och en påspädning av den igenväxning som förväntas ske i området till följd av strukturförändringar inom jordbrukssektorn. En positiv effekt av utbyggnadsförslaget är att tillgängligheten via det befintliga vägnätet bedöms öka för långsamtgående fordon när nätet avlastas från trafik. Sammantaget bedöms dock effekterna bli små. De negativa konsekvenserna bedöms bli små. 469 (549)

10 Jord- och skogsbruksmark inom mosaiklandskapet mellan åsens fot och Nöbbelöv Utbyggnadsförslaget innebär att det sker ett intrång i jord- och skogsbruksmark i området. Cirka 42 hektar mark tas i anspråk. Vidare innebär det en fragmentering av fastigheter samt att tillgängligheten till marker försämras. Cirka 50 fastigheter berörs av vägutbyggnaden. Fastighetsstrukturen är småskalig och risken för att ytor av impedimentkaraktär ska uppstå är stor. Planerade planskilda korsningar, koportar och parallellvägar minskar dock risken. Sju lantbruksfastigheter skärs av så att det bildas små otillgängliga områden, varav en del är aktuella för inlösen och eller/ byte av mark. Ett av områdena används idag för odling. stora medel små inget små medel stora små negativa konsekvenser (-) Det skapas även ett antal områden inom fastigheter som blir otillgängliga på grund av stenmurar. Dispens kommer att sökas utanför vägområdet för flytt eller öppning av murar för att möjliggöra fortsatt markanvändning. Uppkomsten av små restytor med betes- eller åkermark kan sannolikt inte undvikas helt. Skulle spontan igenväxning eller skogsplantering bli en följd bedöms det ge negativa effekter och en påspädning av den igenväxning som förväntas ske i området till följd av strukturförändringar inom jordbrukssektorn. Utbyggnadsalternativet bedöms få en liten till medelstor negativ effekt. De negativa konsekvenserna bedöms bli små. Jord- och skogsbruksmark inom slättbygden vid Nöbbelöv Utbyggnadsförslaget innebär att det sker ett intrång i jord- och skogsbruksmark i området. Cirka 15 hektar mark tas i anspråk. Vidare innebär det en fragmentering av fastigheter samt att tillgängligheten till marker försämras. Cirka tio fastigheter berörs av vägutbyggnaden. Fastighetsstrukturen är storskalig och möjligheterna att lägga samman kvarvarande delar till nya brukningsenheter är goda. Planerade planskilda korsningar, koportar och parallellvägar underlättar för ett upprätthållande av pågående markanvändning. Tre lantbruksfastigheter skärs av så att det bildas små otillgängliga områden, vilka kan bli aktuella för inlösen och eller/byte av mark. Områdena används idag för odling. stora medel små inget små medel stora små negativa konsekvenser (-) Det skapas även ett antal områden inom fastigheter som blir otillgängliga på grund av stenmurar. Dispens kommer att sökas för flytt eller öppning av murar utanför vägområdet för att möjliggöra fortsatt markanvändning. Uppkomsten av små restytor med betes- eller åkermark kan sannolikt inte undvikas helt. Skulle spontan igenväxning eller skogsplantering bli en följd bedöms det ge negativa effekter för markanvändningen. De negativa konsekvenserna bedöms bli små. 470 (549)

11 stora medel små inget små medel stora + + Skogsbruksmark inom skogsområdet vid Sigridslund Utbyggnadsförslaget innebär att det sker ett intrång i skogsmark i området. Cirka 14 hektar mark tas i anspråk. Vidare innebär utbyggnadsförslaget att tillgängligheten till marken försämras. Det bedöms få en liten till medelstor negativ effekt. En fastighet berörs av vägutbyggnaden och de negativa konsekvenserna bedöms bli små. små negativa konsekvenser (-) stora medel små inget små medel stora små positiva konsekvenser (+) Jord- och skogsbruksmark invid befintlig E22 Utbyggnadsalternativet innebär att trafiken längs befintlig E22 minskar, vilket underlättar för de jordbruksfordon som har behov av att trafikera vägen. Utbyggnadsalternativet bedöms få en liten positiv effekt. Konsekvenserna bedöms blir små positiva. 3. Samlad bedömning I nollalternativet ökar trafiken längs befintlig E22, vilket försvårar för de jordbruksfordon som nyttjar vägen. Markanvändningen inom Linderödsåsen och mosaiklandskapet norr om Tollarp påverkas även av den igenväxning och skogsplantering som förväntas ske till följd av jordbrukets strukturomvandling. Sammantaget bedöms konsekvenserna bli marginella. Utbyggnadsalternativet tar cirka 84 hektar jord- och skogsbruksmark i anspråk och berör 85 fastigheter. 14 av dem skärs av så att små obrukbara restytor uppstår, med risk för spontan igenväxning eller skogsplantering. På Linderödsåsen och inom mosaiklandskapet norr om Tollarp utgör dessa effekter en påspädning av en allmän förväntad utveckling med fortsatt igenväxning. Jordbruksfordon får ökad tillgänglighet till befintlig E22 till följd av den trafikavlastning som sker här. Konsekvenserna bedöms sammantaget som små negativa. 471 (549)

12 Natura 2000 Sammanfattning Värde Jord- och skogsbruksmark på Linderödsåsen Trafikbuller Mosaiklandskapet mellan åsens fot och Nöbelöv Slättbygden vid Nöbbelöv Skogsområdet vid Sigridslund Kulturmiljö Jord- och skogsbruksmark invid Friluftsliv befintlig & E22 rekreation Markanvändning Landskapsbild Ytvatten Risk Nollalternativet Utbyggnadsalternativet 4. Möjliga åtgärder i kommande skeden Grundvatten Nollalternativet Utbyggnadsalternativet Här listas åtgärder som inte Byggskedet arbetats in i utbyggnadsförslaget och därför inte konsekvensbedömts. Åtgärderna är möjliga att genomföra i kommande skeden. Där det är möjligt kan Naturmiljö mark bytas så att brukare på vardera sidan vägen får ett så stort samlat markinnehav som möjligt så att marken fortsättningvis går att bruka. mycket stora negativa konsekvenser stora negativa konsekvenser medelstora negativa konsekvenser små negativa konsekvenser inga konsekvenser små positiva konsekvenser medelstora positiva konsekvenser stora positiva konsekvenser mycket stora positiva konsekvenser Största konsekvens Mest representativa 5. Källor Natura 2000 Edenbrandt, Anna (2012). Tillväxt, Kulturmiljöspecialisering och diversifiering - hur har jordbruksföretagen förändrats de senaste 20 åren? AgriFood Economics Centre. Webbplatser Trafikbuller (2013). Hämtat från Länsstyrelsen i Skåne: gis-underlag. lstgis/ Friluftsliv & rekreation Markanvändning 472 (549) Risk

På Orust nns drygt 6 000 ha åkermark och cirka 1 300 ha betesmark. Lantbruksnämnden klassi cerade 1990 jordbruksmarken i tre kategorier:

På Orust nns drygt 6 000 ha åkermark och cirka 1 300 ha betesmark. Lantbruksnämnden klassi cerade 1990 jordbruksmarken i tre kategorier: 5 AREELLA NÄRINGAR AREELLA NÄRINGAR 5.1 JORDBRUK Jordbruket är en näring av nationell betydelse enligt miljöbalken 3:4. Det betyder att brukningsvärd jordbruksmark inte får tas i anspråk för annat ändamål,

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Rapport 2010:18. Långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Kulturmiljöenheten

Rapport 2010:18. Långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Kulturmiljöenheten Rapport 2010:18 Långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län Kulturmiljöenheten Karta: Lantmäteriet. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, oktober 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten kan beställas från

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Utställningshandling april 2011 45

Utställningshandling april 2011 45 Miljökonsekvensbeskrivning miljökonsekvensbeskrivning Utställningshandling april 2011 45 Bakgrund Ändringar i strandskyddslagstiftningen Ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen beslutade av riksdagen

Läs mer

E22 Kristianstad - Bromölla delen Fjälkinge - Gualöv

E22 Kristianstad - Bromölla delen Fjälkinge - Gualöv MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING E22 Kristianstad - Bromölla delen Fjälkinge - Gualöv Remisshandling 2009-12-01, rev 2010-08-20 Objekt: 881052 Förord På uppdrag av Trafikverket Region Syd har denna miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Kommunen har en positiv inställning till att fler hästgårdar etableras och till en begränsad komplettering av bostäder i byar med samlad bebyggelse.

Kommunen har en positiv inställning till att fler hästgårdar etableras och till en begränsad komplettering av bostäder i byar med samlad bebyggelse. 3.3 Svedala kommun strävar efter att behålla landsbygden levande med ett hållbart jordbruk och ett öppet landskap. Samtidigt ska natur- och kulturvärden bevaras och utvecklas. Tysta områden av orörd och

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv - Broby

Väg 19, Bjärlöv - Broby Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande vägplan Väg 19, Bjärlöv - Broby Kristianstad kommun och Östra Göinges kommun, Skåne län 2015-12-22 Projektnummer: 144215 Dokumenttitel: MKB Väg 19, Bjärlöv - Broby

Läs mer

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde!

Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! E22 Linderöd - Vä E22 Förbi Linderöd Anders Stjernström E22 Sätaröd-Vä Kerstin Åklundh Samråd & Sakägarsammanträde Välkomna till samråd och sakägarsammanträde! 17 april 2012 19 april 2012 24 april 2012

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PROGRAM FÖR ALMÖSTRAND Tjörns kommun BEHOVSBEDÖMNING - Behövs miljöbedömning? MILJÖBEDÖMNING AV DETALJPLANER Enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ska kommunen genomföra en miljöbedömning av alla

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

LOVÖNS SENTIDA KULTURHISTORISKA UTVECKLING

LOVÖNS SENTIDA KULTURHISTORISKA UTVECKLING NORD-SYDLIGA FÖRBINDELSER I STOCKHOLMSOMRÅDET Vägutredning ALTERNATIV FÖRBIFART STOCKHOLM LOVÖNS SENTIDA KULTURHISTORISKA UTVECKLING TYRÉNS Juni 2006 Marianne Klint 5664 1042 2(6) INNEHÅLL Sida Landsbygdsutvecklingen

Läs mer

8.14 Samlad bedömning

8.14 Samlad bedömning 8.14 Samlad bedömning I detta och tidigare kapitel har förutsättningarna för och effekterna av en dragning av Norrbotniabanan inom respektive korridor redovisats. För att ge en mer helhetlig bild görs

Läs mer

Halmstads gröna värden. från insektsliv till friluftsliv DEL 2 STYRANDE RIKTLINJER

Halmstads gröna värden. från insektsliv till friluftsliv DEL 2 STYRANDE RIKTLINJER Halmstads gröna värden från insektsliv till friluftsliv DEL 2 STYRANDE RIKTLINJER Handlingsprogram för att kartlägga, säkerställa och utveckla naturkapitalet i Halmstads kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Skogsbrukets hållbarhetsproblem

Skogsbrukets hållbarhetsproblem Skogsbrukets hållbarhetsproblem Vattendagarna 20-21:a november 2006 Johan Bergh Sydsvensk Skogsvetenskap Miljömålet "Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och

Läs mer

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge 2.10 Kulturmiljö Allmänt År 1993 gjordes ett planeringsunderlag med inriktning på forn lämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Artelius med fl era, 1993). Inför denna vägutredning framförde

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Riksintressen. Vi ska vara rädda om våra riksintressen!

Riksintressen. Vi ska vara rädda om våra riksintressen! Vi ska vara rädda om våra riksintressen! Allmän beskrivning av riksintressen I miljöbalken 3 kap 6 står det Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv skall skyddas

Läs mer

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT Skala 1: 20 000 (i A3) 1 Grönplan för Gislaveds tätort på uppdrag av Gislaveds kommun, första utgåva augusti 2007. Foto, kartor, text och layout av Linda Kjellström FÖRORD

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd; SFS 1999:29 Utkom från trycket den 23 februari 1999 utfärdad den 11 februari 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Vindkraftsplan Hjo kommun. Område 10. Samrådshandling 2012-11-14

Vindkraftsplan Hjo kommun. Område 10. Samrådshandling 2012-11-14 Område 10 8 9 10 68 Översiktlig beskrivning av området Områdets area Vindförhållandena Terräng Vegetation Landskapets karaktär Visuell påverkan Markanvändningsintressen Särskilda värden Förekomst av landmärken

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av jordbruksfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD Förvaltning av jordbruksfastigheter Förvaltning av jordbruksfastigheter Policy 2(2) Styrande dokument Förvaltning av jordbruksfastigheter innehåller: Policy Jord- och skogsbrukspolicy

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR 1(9) Detaljplan för Söbacken 1:17 Stenungssunds kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: - fastighetsförteckning - plankarta

Läs mer

Potentialbedömningar förnybar energi Synergier och konfliktområden

Potentialbedömningar förnybar energi Synergier och konfliktområden Miljömålsdialog energi målkonflikter och miljöpåverkan Potentialbedömningar förnybar energi Synergier och konfliktområden Falun 2012 05 11 Håkan Sternberg, HSAE-konsult Potentialbedömningar förnybar energi

Läs mer

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN Riksintressen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada intresset. Om det blir fråga om en avvägning mellan olika konkurrerande riksintressen måste en avvägning

Läs mer

Rör inte vår åkerjord

Rör inte vår åkerjord Rör inte vår åkerjord Om Skåne läns nollvision för bebyggelse på jordbruksmark 12 mars 2013 Elisabet Weber länsarkitekt Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv en del av Öresundsregionen

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

4. Näringsliv. Kommunens viljeinriktning för näringslivet förslag på åtgärder

4. Näringsliv. Kommunens viljeinriktning för näringslivet förslag på åtgärder 4. Näringsliv MÅL det här vill kommunen uppnå Industri, handel och serviceföretag: Välbelägna och attraktiva områden för företag ska kunna erbjudas. Det ska finnas goda förutsättningar för både nyetableringar

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Antagandehandling. Del 2e. Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun. Statistik

Miljökonsekvensbeskrivning. Antagandehandling. Del 2e. Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun. Statistik 500 Antal inpendlare 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Tätortskartor Fotograf: Per Lindegård,

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

ENABYGDENS MILJÖMÅL 2010-2015

ENABYGDENS MILJÖMÅL 2010-2015 Enabygdens miljömål Siktar mot framtiden ENABYGDENS MILJÖMÅL 2010-2015 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-17 Enabygdens Miljömål 2010-2015 Enköpings kommun ska vara en föregångare inom miljöområdet.

Läs mer

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna I samverkan mellan: Innehållsförteckning Bilaga 1. Beskrivning av landskapets karaktär och värden 3 1.1 Topografi 4 1.2 Infrastruktur

Läs mer

Kapitel 10. Riksintressen

Kapitel 10. Riksintressen Kapitel 10. Riksintressen Miljöbalkens 3 och 4 kap reglerar vad som omfattas av riksintressen, det vill säga. Särskilda områden eller anläggningar som har så stort värde eller stor betydelse i ett nationellt

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

Översiktsplan 2014 för Sigtuna kommun. Svar på samråd

Översiktsplan 2014 för Sigtuna kommun. Svar på samråd SIGTUNA KOMMUNS LANDSBYGDSRÅD Översiktsplan 2014 för Sigtuna kommun Svar på samråd Sigtuna Kommuns Landsbygdsråd 10 september 2013 V1.1 1 Kommentarer till dokumentet Landsbygdrådet har valt att i vårt

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Väg 27, förbi Backaryd till Hallabro

Väg 27, förbi Backaryd till Hallabro Miljökonsekvensbeskrivning, MKB Väg 27, förbi Backaryd till Hallabro Ronneby kommun, Blekinge län Vägplan, Samrådshandling 2016-05-16 Projektnummer: 145395 Dokumenttitel: Miljökonsekvensbeskrivning, MKB

Läs mer

Bilaga 1. Nationella miljökvalitetsmål, regionala och lokala mål för översiktsplan 2000 för Vallentuna kommun

Bilaga 1. Nationella miljökvalitetsmål, regionala och lokala mål för översiktsplan 2000 för Vallentuna kommun 1 Bilaga 1. Nationella miljökvalitetsmål, regionala och lokala mål för översiktsplan 2000 för Vallentuna kommun 1. Frisk luft Luftens innehåll av partiklar och ett antal organiska ämnen överskrider inte

Läs mer

Norrbotten. Älska landsbygd! Alla som verkar och lever på landsbygden. Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Norrbotten. Älska landsbygd! Alla som verkar och lever på landsbygden. Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Norrbotten Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Älska landsbygd! Alla som verkar och lever på landsbygden 1 Rådgivning Kurser och demonstrationer Rekreation Miljö Idrott och fritidssysselsättning Service Natur

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN

Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN Teknisk försörjning VATTEN I PLANERINGEN En förutsättning för allt liv på jorden är vatten. Vatten som befinner sig i ständig rörelse i sitt kretslopp mellan hav, atmosfär och kontinenter. Det avdunstade

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FURUVIKS CAMPING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FURUVIKS CAMPING Uppdragsnr: 10134420 1 (13) MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FURUVIKS CAMPING 2010-05-05 Icke-teknisk sammanfattning Planområdet, som ligger i anslutning till Furuviksparken ca en mil söder om Gävle, utgörs

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg

Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg SAMRÅDSUNDERLAG Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Vägplan 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.1.0 Trafikverket

Läs mer

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD

FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD FÖRBIFART BACKARYD TRAFIKVERKET PLANERAR EN FÖRBIFART BACKARYD INNEHÅLL Trafikverkets plan Tidsanalys Olycksstatistik Boendemiljö Backaryd Alternativ till förbifart Miljöpåverkan Backaryds framtid Sammanfattning

Läs mer

Omslagsfoton: Maria Strid Omslagslayout: Frida Ekfeldt

Omslagsfoton: Maria Strid Omslagslayout: Frida Ekfeldt Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av Atkins Sverige AB i Göteborg på uppdrag av Melleruds kommun under hösten 2009 samt maj 2010. Ansvarig för arbetet har varit Maria Strid. Granskning av rapporten

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun 2012-12-04 Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun BEDÖMNING Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att avgöra om aktuell

Läs mer

Skånskt lantbruk. En snabb blick in i framtiden till år 2025 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Skånskt lantbruk. En snabb blick in i framtiden till år 2025 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Skånskt lantbruk En snabb blick in i framtiden till år 2025 G.A. Johansson, L. Jonasson, H. Rosenqvist, K. Yngwe (red) 2014 Hushållningssällskapet Skåne och Länsstyrelsen i

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA Söderköpings kommun BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA FINNÖ Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen,

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015

E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet. Samråd December 2014 januari 2015 E6.21 Lundbyleden, delen Brantingmotet Ringömotet Samråd December 2014 januari 2015 Vägplan ger markåtkomst för vägen Planläggning Åtgärdsval Utredningsarbete VAR ska den nya vägen gå och HUR ska den utformas

Läs mer

148 Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun

148 Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun RIKSINTRESSE FÖR VINDBRUK Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för beslut om områden av riksintresse för energiproduktion. Att ett område är angivet som riksintresse för vindbruk innebär att

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

E22, Söderköping-Norrköping Delen Söderköping-Tingstad Gång-och cykelväg och mitträcke 2009-12-02

E22, Söderköping-Norrköping Delen Söderköping-Tingstad Gång-och cykelväg och mitträcke 2009-12-02 E22, Söderköping-Norrköping Delen Söderköping-Tingstad Gång-och cykelväg och mitträcke 2009-12-02 1 OBJEKTDATA Väg E22 delen Söderköping - Tingstad Objektnummer 53 33 10 Län Östergötland Kommun Söderköping

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun 1 (5) BESLUT 2012-01-25 delgivningskvitto Trafikverket Att. Lars Jonsson Box 44 342 21 ALVESTA Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun

Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun 1(12) Antagandehandling Dnr Ädh 1106-2006 Dnr planmodul: P 06/0017 Detaljplan för Ny vägsträckning i OPE Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen Ope 5:4 m fl fastigheter Östersunds kommun Planområdet med planerade

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2010/264 214 Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik,, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PROGRAM, 2011-08-15 Program till detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av Mellby 27:52

Läs mer

Väg 1426 m.fl. Gång- och cykelväg mellan Jonstorp och Ängelholm via Farhult och Utvälinge

Väg 1426 m.fl. Gång- och cykelväg mellan Jonstorp och Ängelholm via Farhult och Utvälinge MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL ARBETSPLAN Väg 1426 m.fl. Gång- och cykelväg mellan Jonstorp och Ängelholm via Farhult och Utvälinge Höganäs kommun, Helsingborgs Stad, Ängelholms kommun, Skåne län. 2012-02-09

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Miljökonsekvenser 2012-03-14

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Miljökonsekvenser 2012-03-14 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Miljökonsekvenser 2012-03-14 1 Innehållsförteckning Översiktsplanen i korthet... 3 Konsekvenser - Scenario... 5 Påverkade riksintressen... 7 Nollalternativet... 7 Uppföljning...

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv 2012-04-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Mål och riktlinjer för Karlstads kommuns skogsbruk på förvaltningsskogen

Mål och riktlinjer för Karlstads kommuns skogsbruk på förvaltningsskogen sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och parkenheten 2012-12-14 Mål och riktlinjer för Karlstads kommuns skogsbruk på förvaltningsskogen Karlstads kommuns skogsinnehav är indelat i två

Läs mer

7 övriga intressen, riksintressen

7 övriga intressen, riksintressen 7 övriga intressen, riksintressen Övriga intressen, riksintressen Kulturmiljöer Skelleftedalen Inom Skelleftedalen finns bebyggelse från olika tidsperioder dels i inom själva stadsområdet dels i de byar

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

Diarienummer PBN 2008/0550 214. Lv 156. Planområde. Detaljplan för Elledala, del av Björlanda 1:3 PLANBESKRIVNING

Diarienummer PBN 2008/0550 214. Lv 156. Planområde. Detaljplan för Elledala, del av Björlanda 1:3 PLANBESKRIVNING Diarienummer PBN 2008/0550 214 Detaljplan för ELLEDALA, DEL AV BJÖRLANDA 1:3 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Lv 156 Lv 1609 Planområde Hyssna Sätila Upprättad 2006-04-21, reviderad 2011-03-07

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Behovsbedömning. Dnr MOB 2015-72. tillhörande ändring av detaljplan för. del av Hultsfred 3:1 m.fl

ANTAGANDEHANDLING. Behovsbedömning. Dnr MOB 2015-72. tillhörande ändring av detaljplan för. del av Hultsfred 3:1 m.fl ANTAGANDEHANDLING Dnr MOB 2015-72 tillhörande ändring av detaljplan för del av Hultsfred 3:1 m.fl 1 Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas. en är ett

Läs mer

2.14 Grundvatten, grus och berg

2.14 Grundvatten, grus och berg 2.14 Grundvatten, grus och berg Allmänt Grundvattenresurser Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. Däri sägs att grundvattenförande geologiska formationer av vikt

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 av30 2 av30 Se även temahäfte 2 Byggande, boende, temahäfte 19 Energi, Innehåll Kommunala skäl för arbete med vindkraft 2 Kommunala mål 2 Vindkraft i översiktsplanen 2 Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer