Nationell klinisk slutexamination en kvalitetssäkrad examination i samverkan mellan lärosäte och verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell klinisk slutexamination en kvalitetssäkrad examination i samverkan mellan lärosäte och verksamhet"

Transkript

1 Nationell klinisk slutexamination en kvalitetssäkrad examination i samverkan mellan lärosäte och verksamhet Unn Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola Yvonne Utegård, universitetsadjunkt, Linnéuniversitet Fotograf: Mats Björklund

2 Informationsfilm YouTube

3 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen FÖRSÖKSVERKSAMHET NKSE

4 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen Organisation Styrelse med ansvar för samordning, kvalitetssäkring och vidare utveckling Ordförande: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Sekreterare: Unn Britt Johansson, Sophiahemmet Högskola Mariette Bengtsson, Malmö Högskola (vice ordförande) Camilla Norinder, Uppsala universitet Lena Näsström, Linköpings Universitet Yvonne Utegård, Linnéuniversitetet Birgitta Lindberg, Luleå tekniska universitet Inger Jansson, Göteborgs Universitet Ing Marie Moegelin, Svensk sjuksköterskeförening (adjungerad) Helena Larsson, Högskolan Kristianstad Camilla Tomaszewski, Sophiahemmet Högskola Karin Hallin, Mittuniversitet Rune Svanström, Högskolan i Skövde Annica Wing Hornfalk, Högskolan i Halmstad Anna Josse Eklund, Karlstads universitet Catarina Blomgren, Sophiahemmet Högskola

5 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen Syfte Syftet med Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen är att pröva om studenten i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. Högskoleförordningen Examensmålen för Sjuksköterskeexamen Skriftligt prov Praktiskt prov Fotograf: Mats Björklund

6 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen Competence is defined in terms of functional adequacy and the capacity to integrate knowledge, skills, attitudes and values in specific contextual situations of practice and competence is seen as an outcome of general nursing education (Meretoja and Leino Kilpi, 2003)

7 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen Utveckling och fastställande av NKSE modellen Athlin E, Larsson M, Söderhamn O. A model for a national clinical final examination in the Swedish bachelor programme in nursing. Journal of Nursing Management, 2012, 20(1): doi: /j x

8 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen two part examination Behaviour Cognition Does Shows how Knows how Knows Daily patient care assessed by direct Observation in clinical settings (performance) Demonstration of clinical skills tested by OSCE, standardized patients, clinical exams etc. (competency) Application of knowledge tested by clinical problem solving etc. Knowledge tested by writtenexam Miller s framework for assessment of clinical competence /skills (1990) Figur modifierad från Ramani S, Leinster S, AMEE Guide no 34: Teaching in the clinical environment. Medical Teacher, 2008:30(4):

9 Skriftligt prov 1 hp Modified Essay Questions MEQ tentamen Patientfall som löper genom olika vårdkontext Realistiska vårdsituationer

10 Skriftligt prov 1 hp Fr o m Ht 14 Delprov I (0,5 högskolepoäng) Utgörs av två patientfall vilka tillsammans omfattar 50 poäng. Godkänd betyg för delprov 1 = 33 poäng. Delprov II (0,5 högskolepoäng) består av två frågor om läkemedelsberäkning vilka är markerade och invävda i patientfallen. För godkänt betyg krävs att båda två frågorna om läkemedelsberäkning är korrekt besvarade (G/U).

11 Skriftligt prov 1 hp För godkänt betyg i skriftligt prov (1 hp) krävs att båda delproven har nått godkänt resultat = 1 hp. Blir student underkänd i någon av delarna skrivs aktuell del om. Fotograf: Mats Björklund

12 Kvalitetssäkring skriftligt prov Studenterna skriver tentamen vid samma tidpunkt i hela landet. Fyra konstruktörer, varav minst två ska ingå i NKSEs styrelse. Varje tentamen kvalitetsgranskas av fyra granskare. Konstruktion utifrån högskoleförordningens mål för sjuksköterskeexamen. Konstruktion och granskning sker i samverkan med klinisk verksamhet. Rättningsmall med angivna referenser. Telefonkonferens där lärosätena har möjlighet att inkomma med tillägg i rättningsmallen. Angivna referenser krävs. Vidareutveckling av skriftligt prov.

13 Praktiskt prov 1 hp Under tre timmar genomför studenten praktiskt prov med bedömningsansvarig sjuksköterska som observatör. Fotograf: Mats Björklund

14 Praktiskt prov Sammanfattande bedömning 1 timme Medverkande Student, bedömningsansvarig sjuksköterska och lärare Student Reflekterar över examinationen. Bedömningsansvarig sjuksköterska Kommenterar och delger sina observationer. Delger patientens upplevelser. Fotograf: Mats Björklund Lärare Följer upp faktorer i bedömningsunderlaget som ej utförts eller ej varit relevanta att utföra, samt ger kommentarer. Lärare som dokumenterar om målet för varje område är uppfyllt eller ej. För godkänt praktiskt prov (1 hp) ska alla områden (6) nått godkänt resultat.

15 Kvalitetssäkring av praktiskt prov Kvalitetssäkring och omarbetning av bedömningsunderlaget utifrån högskoleförordningens examensmål för sjuksköterskeexamen. NKSE täcker in alla examensmålen. Vidareutveckling av praktiskt prov.

16 UK ämbetets kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen Mål: För sjuksköterskeexamen skall studenten visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling. Studentens förmåga att självständigt och i samverkan med patienten identifiera omvårdnadsbehov, förmåga att upprätta en omvårdnadsplan, att ge vård och behandling samt kunskaper i att kunna observera, bedöma och åtgärda livshotande tillstånd säkerställs genom olika bedömnings och examinationsformer så som AssCe formulär och Nationell klinisk slutexamination (NKSE). ambetet.se/download/kvalitet/sjukskoterskeexamen 2013.pdf

17 UK ämbetets kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen Bedömargruppens reflektioner sid 5(138) Två bedömningsinstrument som fått stor nationell spridning vid lärosätena är Nationell klinisk slutexamination (NKSE formuläret) och Assessment of Clinical education (AssCe formuläret). Även här uttrycks få kritiska synpunkter eller behov av ytterligare forskning för att säkerställa användningen av valida och reliabla bedömningsinstrument. ambetet.se/download/kvalitet/sjukskoterskeexamen 2013.pdf

18 Erfarenheter från studier Jag anser att målet:.. examineras genom praktiskt/skriftligt prov (4) Stämmer helt Stämmer inte alls (1) Kunskap och förståelse Skriftligt prov och praktiskt prov visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad. visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa. visa kunskap om relevanta författningar. Skriftligt visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård och hälsoarbetet Johansson, U B, Larsson, M, Lilja Andersson, P, Ziegert, K, Ahlner Elmqvist, M. Open Journal of Nursing, 2014, 4: doi: /ojn

19 Erfarenheter från studier Färdighet och förmåga Skriftligt prov och praktiskt prov visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa. Johansson, U B, Larsson, M, Lilja Andersson, P, Ziegert, K, Ahlner Elmqvist, M. Open Journal of Nursing, 2014, 4: doi: /ojn

20 Erfarenheter från studier Färdighet och förmåga Skriftligt prov visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling. visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete. visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov. visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter. visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper. visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Johansson, U B, Larsson, M, Lilja Andersson, P, Ziegert, K, Ahlner Elmqvist, M. Open Journal of Nursing, 2014, 4: doi: /ojn

21 Erfarenheter från studier Värderingsförmåga och förhållningssätt Reflektion Skriftligt prov visa självkännedom och empatisk förmåga, visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Johansson, U B, Larsson, M, Lilja Andersson, P, Ziegert, K, Ahlner Elmqvist, M. Open Journal of Nursing, 2014, 4: doi: /ojn

22 Erfarenheter från studier Studenter (n= 577) Skriftligt prov Säkrar nationell nivå av kunskap Ett sätt att lära mer Det knyter ihop hela utbildningen Det omfattar inte hela innehållet av programmet Lilja Andersson, P, Ahlner Elmqvist, M, Johansson, U B, Larsson, M, Ziegert, K. Nursing students experiences by the Swedish National Clinical Final Examination. Nurse Education Today, 2013, 33(5): doi: /j.nedt

23 Erfarenheter från studier Studenter (n= 577) Praktiskt prov Den ger förtroende för och medvetenhet om den kliniska kompetensen Objektiviten och inställningen till bedömning är avgörande Inverkan på stress och utförande Lilja Andersson, P, Ahlner Elmqvist, M, Johansson, U B, Larsson, M, Ziegert, K. Nursing students experiences by the Swedish National Clinical Final Examination. Nurse Education Today, 2013, 33(5): doi: /j.nedt

24 Erfarenheter från studier Skriftligt prov Rättande lärare (n= 28) Studentens kliniska kompetens kan ses tydligt Rättningen av det skriftliga provet är rättvist och tillförligt Praktiskt prov Kliniska lärare (n= 98) Förbereder en student för framtida utmaningar Balansera olika förhållanden under praktiskt prov Bedömningsansvariga sjuksköterskor (n=388) Sträva för en objektiv bedömning Hur teori och praktik skapar en potentiell sjuksköterska Ziegert K, Ahlner Elmqvist M, Johansson U B, Larsson M, Lilja Andersson P. How the final Swedish clinical exam prepares the nursing students for their future challengesqualitative analysis. Creative Education (accepted).

25 Publikationer Athlin E, Larsson M, Söderhamn O. A model for a national clinical final examination in the Swedish bachelor programme in nursing. Journal of Nursing Management, 2012, 20(1): doi: /j x Johansson U B, Larsson M, Lilja Andersson P, Ziegert K, Ahlner Elmqvist M. Use of a national clinical final examination in a Bachelor s Programme in Nursing to assess clinical competence: Students, lecturers and nurses perceptions. Open Journal of Nursing, 2014, 4: doi: /ojn Lilja Andersson P, Ahlner Elmqvist M, Johansson U B, Larsson M, Ziegert K. Nursing students experiences by the Swedish National Clinical Final Examination. Nurse Education Today, 2013, 33(5): doi: /j.nedt Ziegert K, Ahlner Elmqvist M, Johansson U B, Larsson M, Lilja Andersson P. How the final Swedish clinical exam prepares the nursing students for their future challengesqualitative analysis. Creative education (accepted).

26 Tack för er uppmärksamhet!

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA?

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? En beskrivning av examensmål och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Sammanställt 2007-01-19 Innehåll Inledning 3 Examensmål

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommendationer om

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Till Pappa & Torbjörn

Till Pappa & Torbjörn Vägen in i ett yrke Till Pappa & Torbjörn Örebro Studies in Education 26 Örebro Studies in Conditions of Democracy 2 Ulla Ohlsson Vägen in i ett yrke en studie av lärande och kunskapsutveckling hos nyutbildade

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens

Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens Fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper Omvårdnad/Avdelningen för omvårdnad Emelia Dahlberg Maria Larsson Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens Newly graduated

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: IMV20 Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Aeronautical Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer