Byggnadsnämnden (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning"

Transkript

1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), Jan-Olov Sundqvist (MOP) Leif Sandström (MP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V), tjänstgörande ersättare, Ej tjänstgörande ersättare: Christer Johansson (V), Övriga deltagare Mats Leijon, revisor, 198 Bernt Hägg, revisor, 198 Bengt Nordin, revisor, 198 Torbjörn Carlsson, revisor, 198 Susanne Halén, revisor, 198 Inge Tomth, revisor, 198 Hans Gåsste, PWC, 198 Tommy Ek, stadsarkitekt och förvaltningschef, Håkan Persson, planchef, Andrea Andersson, planarkitekt, Ulla Björklund, sekreterare, Leif Sandström (MP) Utses att justera Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen, tisdag 16 december 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Björklund Ordförande Justerande Peter Helander Leif Sandström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 s presidieberedning Innehållsförteckning: 198 Besök av kommunens revisorer...sid Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m fl...sid Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska, Morkarlby 21:9 och 21:18...sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Östnor sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Bonäs 63:8...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av carport, Kumbelnäs 33:44...sid Ovårdad tomt, Bjönsaberg...sid Anmälan om tillsynsärende, Rothagen...sid Ansökan om bostadsanpassningsbidrag...sid Ansökan om bostadsanpassningsbidrag...sid Ansökan om bostadsanpassningsbidrag...sid Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Vinäs 86:1...sid Rapport skyltar utan tillstånd...sid Bostadsanpassningsbidrag, yttrande till Förvaltningsrätten...sid Bostadsanpassningsbidrag, yttrande till Förvaltningsrätten...sid Bygglov för nybyggnad av glasskiosk. Stranden 38:1...sid Strandskyddsdispens för anläggande av väg, Vinäs 180:1...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Långlet 72:3...sid Bygglov för tillbyggnad av affärshus, Noret 1:92...sid Bygglov för utökning av parkeringsplats, Stranden 2:2...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Vika 190:1...sid Bygglov för nybyggnad av telemast och två teknikbodar, Vinäs 173:3...sid Ekonomiuppföljning...sid Delegationer...sid Delgivningar...sid Sammanträdesplan sid Tillsynsärende olaglig skylt...sid Skrivelse angående vindkraftverk vid Kyrkberget...sid Bygglov och strandskyddsdispens för flytt av hus samt tak över altan, Knås 183:112...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Morkarlby 12:7...sid Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Oxberg 138:1...sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Oxberg 108:1...sid Förhandsbesked för provisorisk vårdcentral, Noret 128:4...sid Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Knås 183:109...sid 81

3 s presidieberedning BN 198 ÄRENDE: Besök av kommunens revisorer Kommunens revisorer Mats Leijon, Torbjörn Karlsson, Bernt Hägg, Bengt Nordin, Inge Tomth, Susanne Halén och Hans Gåsste, PWC, besöker byggnadsnämnden och diskuterar verksamheten med byggnadsnämndens ledamöter.

4 s presidieberedning Dnr BN 2012/6-215 BN ÄRENDE: Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m fl s beslut Granskningsutlåtandet godkänns som nämndens eget Förslaget till detaljplan godkänns Kommunfullmäktige rekommenderas anta detaljplaneförslaget Redogörelse för ärendet Väster om Åmåsängsvägen, på fastigheten Utmeland 42:46, finns etablerad campingverksamhet med reception, campingstugor, servicebyggnad, minigolf och restaurant. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av campingen öster om Åmåsängsvägen, på den intilliggande fastigheten Utmeland 89:70. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Förslaget har varit utsänt för granskning. De synpunkter som har inkommit rör framförallt att trafik avses ledas via Yvradsvägen som ska förbindas med Åmåsängsvägen. Yttrandena har kommenterats i ett granskningsutlåtande. Några sakägare, men även boende i anslutning till Yvradsvägen, har inte fått sina synpunkter tillgodosedda eftersom dessa hellre vill att en förbifart byggs söder om Yvraden. Beslutsunderlag Planbeskrivning, augusti 2014 Plankarta med bestämmelser, augusti 2014 Granskningsutlåtande, november 2014 Tjänsteskrivelse av A Andersson, daterad

5 s presidieberedning BN Dnr BN 2014/ ÄRENDE: Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska, Morkarlby 21:9 och 21:18 s beslut Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja en ersättning av gällande detaljplan S 174 Oxbergsleden för att möjliggöra byggande av bostäder på fastigheterna Morkarlby 21:9 och 21:18. Detaljplanen ska handläggas med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Redogörelse för ärendet Kommunstyrelsen har uppdragit till att upprätta ny detaljplan för fastigheterna Morkarlby 21:9 och 21:18 för att möjliggöra att de exploateras med bostäder. Planer Området är beläget inom Bs 1 i översiktsplanen från Enligt denna bör tillkommande bebyggelse utformas med kunskap, omtanke och respekt för tidigare generationers planering och byggande. Anpassning bör ske på ett lämpligt sätt både i helhet och detaljer. För att få en blandad stad med bebyggelse från olika tider är det viktigt att också uppföra byggnader med ett modernt uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. Moras identitet bör stärkas och de kvaliteter som finns idag uppmärksammas och utvecklas. Skalan på husen är viktig för stadsbilden. Bebyggelse i centrala Mora bör uppföras i samma skala som traditionellt, dvs. 2-4 våningar. Höghus bör undvikas. För att inte få en enformighet i stadsmiljön bör detaljplaner utformas så att bebyggelsen får varierande höjder. Traditionella material som sten, trä och tegel bör företrädesvis användas. Idag omfattas området av detaljplanen S 174 Oxbergsleden, som fastställdes den 5 maj Markanvändningen är allmänt ändamål. Kulturmiljö Morkarlby nedre skola och lärarbostaden ingår i inventeringen Kulturmiljöer i Mora kommun som togs fram 1994 i ett samarbete mellan Dalarnas museum och kommunen. I rapporten har man värderat bebyggelsen utifrån kriterierna: sällsynthet, representativitet, arkitektoniskt och konstnärligt värde, ursprunglighet och miljövärde. Skolan och lärarbostaden (uppförda 1913 respektive 1914) klassades där som grupp II, dvs Byggnader av stort kulturhistoriskt värde, av såväl allmänt som lokalt intresse. Med den restriktivitet som gäller i fråga om byggnadsminnen kan de emellertid inte registreras som sådana. Deras bevarande kan anses väsentligt. Även Zornska barnhemmet finns med i utredningen, men under grupp III, dvs Byggnader av kulturhistoriskt värde. Deras bevarande kan anses väsentligt för helhetupplevelsen av en miljö. Denna byggnad var ursprungligen möbelfabrik men köptes in av Emma Zorn 1919 och gjordes om till barnhem. Sedermera blev den fritidshem.

6 s presidieberedning BN Dnr BN 2014/ ÄRENDE: Forts Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska Hälsa och säkerhet Järnvägen mellan Mora och Märbäck (Älvdalen) leder förbi strax söder om planområdet. Buller- och vibrationer behöver undersökas vidare under planarbetet. En geoteknisk utredning och en radonundersökning ska göras för att klargöra grundläggningsmetod. Oxbergsvägen leder förbi strax utanför fastigheten. När gällande detaljplan togs fram gjordes en prognos för trafiken på Oxbergsvägen år Då beräknades bullernivåerna överstiga 60 dba i en zon om m från vägkanten och ligga mellan dba i en zon m från vägkanten. I samband med detta skulle en del fönster i bostadshusen bytas ut och bullerplank uppföras. Eftersom trafiken antagligen har förändrats behöver en ny trafikmätning göras, vilken ska bilda grund för en ny bullerutredning. Oxbergsvägen är inte en rekommenderad led för farligt gods men alla järnvägar får användas för transporter av farligt gods. Järnvägen mellan Mora och Märbäck (Älvdalen) leder förbi planområdet på ett avstånd om ca 20 m. Rekommenderat avstånd mellan en led för farligt god och bostäder i upp till två våningar är 70 m, för bostäder över två våningar rekommenderas 150 m. Om avsteg görs, ska en riskbedömning göras, där även åtgärder för att minska riskerna redovisas. Församråd Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört ett församråd med angränsande fastighetsägare och berörda remissinstanser. Samhällsplaneraren, Mora Hembygdslag, Kulturförvaltningen, Miljökontoret, Nodava och en granne har yttrat sig. Samhällsplaneraren anser att fler bostäder kommer att medverka till en förbättrad bostadsförsörjning och påverkar flyttkedjan inom kommunen i positiv riktning. Bostäder i centrala lägen, med korta avstånd till kommunikationer och service, underlättar för äldre invånare. Om det blir fler hyresrätter i centrum kan det bidra till att minska segregationen i tätorten. Genomförandet kan emellertid innebära att en föreningslokal försvinner. Både Mora hembygdslag och Kulturförvaltningen har påpekat att bebyggelsen finns med i Kulturmiljöinventeringen och vilka värden byggnaderna har (se ovan). Kulturförvaltningen anser att det är bra om det kan byggas nya bostäder i samtida, god arkitektur i Mora centrum och att ny bebyggelse kan tillföra en årsring i en varierad och värdefull miljö. Det är bland annat läsbarheten, att kunna urskilja hus och miljöer från olika epoker i en bebyggelsemiljö, som ger ett kulturhistoriskt värde och en attraktiv miljö för bofasta och besökare. Det är önskvärt att integrera de gamla byggnaderna, helt eller delvis, i en ny byggnation. Man påpekar också att länsstyrelsen tidigare har bedömt centrala Mora tidigare vara ett så bra exempel på köpmanssmåstad typisk för tiden runt sekelskiftet 1900, att den blev föreslagen att få status av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturförvaltningen anser vidare att kommunen ska bibehålla och vårda den miljö som gett orten sin särprägel. Likriktning och storskalighet bör undvikas i bebyggelse och miljö. För att den unika miljön

7 s presidieberedning BN Dnr BN 2014/ ÄRENDE: Forts Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska och de kulturhistoriska värdena ska bibehållas ska tillkommande bebyggelse prövas med stor omsorg. Mora hembygdslag anser att den äldre bebyggelsen bör integreras i det nya bostadsområdet i form av samlingslokal eller bystuga, alternativt att de omvandlas till lägenheter. Om detta inte är möjligt anser hembygdslaget att detaljer i de äldre byggnaderna kan tas tillvara på något vis. Vidare anser man att ny byggnation ska följa kommunens trästrategi och utformas estetiskt tilltalande. Miljökontoret påpekar att man behöver utreda om det har förekommit verksamheter på platsen tidigare som kan ha orsakat att marken är förorenad. En rivning eller ombyggnation bör föregås av en materialinventering i byggnaderna eftersom de kan innehålla skadliga ämnen. Om rivning sker bör det först undersökas vad som är kostnads- och resursmässigt mest hållbart, rivning eller renovering. Nodava upplyser om att fastigheterna är anslutna till kommunens va-nät utifrån fastigheternas tidigare behov. Finns behov av ändrade förutsättningar ska nya anslutningsförhållanden upprättas för de nya fastigheterna. Dag- och dränvatten inom fastigheten ska utformas i enlighet med intentionerna i Svenskt Vattens publikationer P105 samt P110. Grannarna mot norr vill ha kvar befintligt plank och önskar att insynen till deras fastighet begränsas genom att balkonger inte vänds mot deras gård och att antalet fönster mot norr är så få som möjligt. Vidare utredningar För att avgöra grundläggningsmetod behöver en geoteknisk utredning och en radonmätning göras. Eftersom platsen ligger intill Oxbergleden behöver en trafikmätning göras för att man ska kunna ta fram en bullerutredning som ska klargöra hur bebyggelsen ska utformas för att klara gällande riktvärden för buller vid bostäder. Området ligger även intill järnvägen och det kan förekomma transporter av farligt gods här. Därför behöver en riskbedömning tas fram för att klargöra hur bebyggelsen ska placeras och utformas. Även buller och vibrationer från järnvägen behöver undersökas. Eftersom bebyggelsen är högt värderad i den kulturhistoriska inventeringen behöver en kulturhistorisk värdering göras för att avgöra om någon eller några byggnader är så pass värdefulla att de behöver värnas vid en exploatering, eller om vissa detaljer kan tas tillvara i den nya bebyggelsen. Kostnader Kostnader för de utredningar (geoteknisk utredning med radonmätning, bullerutredning, vibrationsutredning, riskbedömning, kulturhistorisk värdering) som behövs för planarbetet uppskattas till ca :-. Kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning uppskattas till ca :- Planarbetet uppskattas till ca :-. Kostnader tillkommer för annonsering. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll Tjänsteskrivelse av A Andersson, daterad

8 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0413 ÄRENDE: Henry Jönssons db, c/o Agneta Tomth Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus ÖSTNOR 126:2 s beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor: Som tomt får tas i anspråk det område som markerats på bifogad kartkopia. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus vid Mora Nisses Väg i Östnor. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan inom delområde Bs 1 och i fördjupad översiktsplan (Östnors by). är området markerat för bostads- och jordbruksändamål. Området är av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för turism och friluftsliv 4 kap 2 miljöbalken. Miljönämnden har yttrat sig att byggande på åkermark bör i största möjliga utsträckning undvikas. Planenheten har meddelat i yttrande att tomten bör avgränsas för att möjliggöra en väg för att fastigheten i framtiden ska kunna delas. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med

9 s presidieberedning BN ÄRENDE: Forts Henry Jönssons db ÖSTNOR 126:2 Dnr BYGG 2014/0413 detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 plan- och bygglagen. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Tomplatsavgränsning Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Upplysningar Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Beslutet skickas till fastighetsägaren. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

10 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0354 ÄRENDE: Martin Ståby och Anna Jurland-Ståby Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus BONÄS 63:8 s beslut Sökt förhandsbesked avslås. Avgiften för avslag förhandsbesked är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Sökanden informeras om att kommunstyrelsen den 11 november 2014 i samband med beslut om tillägg till översiktsplan, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, gett byggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt planering av Bonäs. Redogörelse för ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bonäs 63:8. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan inom delområde Bs 8 Bonäs. I översiktsplanen är området markerat som jordbruksmark. Enligt rekommendationerna för delområdet bör ny bebyggelse inte placeras på jordbruksmark. Området är av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för turism och friluftsliv 4 kap 2 miljöbalken och beläget inom Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Nodava AB har yttrat sig om att föreslagen fastighet ligger utanför verksamhetsområde för den allmänna VA- anläggningen. Mora LRF-avdelning avstyrker då aktuellt område är utlagt för jordbruksändamål i den översiktsplan som antagits av Mora kommunfullmäktige. Vidare meddelar LRF-avdelningen att det är av stor vikt att bevara den unika bymiljön genom att vara rädd om all åkermark som finns. Mora LRF-avdelningen avråder därför från att tillåta bebyggelse på aktuell mark. Miljönämnden anser att byggande på åkermark bör undvikas. De meddelar även att det är viktigt att säkerställa att strandskyddat område som idag är tillgänglig för allmänheten framöver inte privatiseras, då planerad byggnation placeras precis utanför strandskyddat område.

11 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0354 ÄRENDE: Forts Martin Ståby och Anna Jurland-Ståby BONÄS 63:8 Länsstyrelsen Dalarnas län har framfört följande yttrande ur kulturmiljösynpunkt: Den aktuella fastigheten ligger utmed Orsasjön och utgörs av odlingsmark tillhörande byn Bonäs som i sin tur utgör område av riksintresse (K 62 75) för kulturmiljövården. Riksintresset motiveras av den väl sammanhållna radbyn vars bebyggelse är orienterad längs byvägen i nord-sydlig riktning. Flera av gårdarna uppvisar ett bevarat månghussystem. Mellan byn och Orsasjön sträcker sig ett öppet odlingslandskap. Ett antal fornlämningar inom och i anslutning till byn tyder på förhistorisk etablering. För att upprätthålla riksintresseområdets kulturhistoriska värden är det viktigt att eventuell nytillkommen bebyggelse endast medges på platser som möjliggör utveckling av byns traditionella bebyggelsemönster med utbredning i nord-sydlig riktning. Odlingsmarken mellan byn och Orsasjön lämnas fri från nybebyggelse så att sambanden dem emellan går att utläsa. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 3 kap 4 miljöbalken är jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I översiktsplanen är området markerat som jordbruksmark. Föreslagen etablering är inte förenligt med gällande översiktplan. Sammantaget bedöms föreslagen etablering ej vara lämplig utifrån bestämmelser i plan- och bygglagen och miljöbalken om lämplig markanvändning, god hushållning och ianspråktagande av jordbruksmark. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Skrivelse, inkommen Yttrande från Planavdelningen, inkommen Yttrande från Länsstyrelsen, inkommen

12 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0354 ÄRENDE: Forts Martin Ståby och Anna Jurland-Ståby BONÄS 63:8 Yttrande från Miljönämnden, inkommen Yttrande från LRF, inkommen Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Upplysningar Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen Beslutet skickas till: Sökanden (rek och besvärshänvisning)

13 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0426 ÄRENDE: Ann-Sofie Funk Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av carport KUMBELNÄS 33:44 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för byggnadens areal och byggande på prickmark. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Björn Hagelby Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör Karl Nygren, för samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av carport vid Linkittringen 10 i Kumbelnäs. För området gäller detaljplan S 116 Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. Huvudbyggnad får inte uppta större areal än 150 m² och gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 60 m². Högst en femtedel av tomten (1133 m²) får bebyggas dvs. 226,6 m². Enligt 16 kap 14, punkten 5 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna i 17 kap 4 i den upphävda plan- och bygglagen gälla för vissa stads- och byggnadsplaner, vilket innebär att 39 byggnadsstadgan ska tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. I 39 föreskrivs att byggnad, som inte skall sammanbyggas eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader på samma tomt inte ska vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden.

14 s presidieberedning BN ÄRENDE: Forts Ann-Sofie Funk KUMBELNÄS 33:44 Dnr BYGG 2014/0426 Byggnaden föreslås delvis uppföras på mark som inte får bebyggas. Huvudbyggnaden upptar med föreslagen tillbyggnad en areal om ca 208,5 m². Gårdsbyggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad en areal om 73 m². Huvudbyggnaden och gårdsbyggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad och tillbyggnad en sammanlagd areal om ca 281,5 m². Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Yttrande har inkommit från Nodava AB där de påtalar att carporten inte får placeras närmare än 3 meter från Moravatten AB:s ledningar. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Regeringsrätten har uttalat att, om de i 39 tredje stycket byggnadsstadgan angivna förutsättningarna föreligger, är även en placering närmare gränsen än 4,50 meter att anse som planenlig.

15 s presidieberedning BN ÄRENDE: Forts Ann-Sofie Funk KUMBELNÄS 33:44 Dnr BYGG 2014/0426 Sökt åtgärd bedöms inte utgöra men för grannar eller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och försvårar inte ett lämpligt bebyggande av området och får därför anses som planenlig. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagna åtgärder till ca 24,8 procent. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Anmälan Kontrollansvarig, inkommen Situationsplan, inkommen Ritning carport, inkommen Planritning, inkommen Fasadritningar, inkomna Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Upplysningar I detta ärende krävs skiss över lägeskontroll och utsättning. Sakkunnig med mätningsteknisk kompetens ska utföra utsättning/lägeskontroll. Arbetet kan beställas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet, tfn Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

16 s presidieberedning BN ÄRENDE: Anmälan om ovårdad tomt BJÖNSABERG 80:1 Dnr LPI 2014/0036 s beslut Fastigheten anses inte vara i sådant ovårdat skick att det krävs något beslut om åläggande. Ärendet avskrivs. Redogörelse för ärendet En anmälan inkom till stadsbyggnadsförvaltningen 6 oktober 2014 om en ovårdad obebyggd tomt på fastigheten Bjönsaberg 80:1. Ett bygglov beviljades på fastigheten den 27 augusti 2009 som inte är påbörjat och därmed har upphört att gälla. En ny bygglovsansökan kommer att göras. På tomten ligger ett virkesupplag samt en uppställd minibuss. Angränsande hus är väl avskilt från denna fastighet. Tillsynsbesök gjordes på platsen 10 november Vid tillfället bedömdes platsen vara i vårdat skick. Motiv för beslut Enligt 8 kap 15 plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Enligt 11 kap 5 plan- och bygglagen ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. Beslutsunderlag Anmälan, daterad Fotografier, daterade Tjänsteanteckning, daterad Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Beslutet skickas till: Sökanden

17 s presidieberedning BN ÄRENDE: Anmälan om tillsynsärende Rothagen 114:1 Dnr LPI 2014/0027 s beslut Ärendet avskrivs Redogörelse för ärendet En anmälan har inkommit till Stadsbyggnadsförvaltningen om olägenhet från fastigheten Rothagen 114:1. Vid besök på platsen framfördes farhågor att träd från Rothagen 114:1 befaras falla in på granntomten, Gesunda 98:1, och skada byggnader. Motiv för beslut Enligt 8 kap. 15 plan- och bygglagen ska tomter hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Enligt 8 kap 16 plan- och bygglagen ska det som gäller om vård och skötsel av en tomt enligt 15 i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Då fastigheten Rothagen 114:1 inte är tomt och heller inte är belägen inom detaljplan är plan- och bygglagen inte tillämplig. Beslutsunderlag Anmälan, inkommen Fotografier, fyra stycken, daterade Karta, skala 1:10000, daterad Upplysningar Ärendet har även överlämnats till miljökontoret för prövning Beslutet skickas till: Fastighetsägaren Ägarna till Gesunda 98:1 (rek och besvärshänvisning)

18 s presidieberedning BN Dnr BAB 2014/0013 ÄRENDE: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag s beslut Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för installation av trapphiss till övervåningen med stöd av Boverkets föreskrifter BFS 1992:46. Intyg har inte inkommet för åtgärden installation av trapphiss till övervåningen. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för utrymningsdörr i sovrummet. Enligt Lagen om Bostadsanpassningsbidrag kan bidrag inte lämnas för åtgärden utrymningsdörr. Enligt 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag kan bidrag inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. Inget har framkommit som visar att bostaden bör anpassas, utifrån de kriterier för möjlighet till bidrag för anpassning som ställs i Lagen om bostadsanpassningsbidrag, genom installation av trapphiss till över våningen och utrymningsdörr i sovrummet. Redogörelse för ärendet Ansökan, vilken inkom , avser installation av trapphiss till över våningen samt utrymningsdörr i sovrum. Vid upprepade tillfällen, från det att bekräftelsebrev skickades 13 mars 2014 till det att sökanden 12 september 2014 begär att få kopia på bekräftelsebrevet, har sökanden uppmanats att inkomma med intyg som visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till handikappet. Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig har till dags dato inte inkommit. Yttrande från Räddningstjänsten, vilket inkom 14 maj 2014, avser frågan om skälig utrymningsväg. Yttrandet kan ej anses vara ett sådant intyg som, i enlighet med Lagen om bostadsanpassningsbidrag, visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändigt med hänsyn till handikappet. Motiv för beslut Enligt 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara

19 s presidieberedning BN Dnr BAB 2014/0013 ÄRENDE: Forts Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Enligt Boverkets föreskrifter BFS 1992:46 BAB 13 ska intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till handikappet. Då erfoderligt intyg saknas kan ansökan om bostadsanpassningsbidrag för sökta åtgärder ej beviljas. Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag kan bidrag inte lämnas för åtgärden utrymningsdörr. Bidrag kan inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen 12 mars Bekräftelsebrev med infordran av intyg, plan- och uppställningsritningar, kopia av anbud/offert eller kostnadsförslag är skickat 13 mars Skiss på sökta åtgärder har inkommet 14 maj Kopia på offert från BTS inkommet 14 maj Kopia på kostnadsberäkning från Näséns Bygg AB inkommet 14 maj Yttrande avseende tillgänglighet till utrymningsväg av räddningschef Johan Szymanski inkommet 14 maj Personligt möte med anhörig fadern 14 maj Informerar honom muntligt att intyg saknas. Telefonsamtal 12 september 2014 med anhörig Fredrik Smids. Han begär att få kopia på bekräftelsebrevet Brevet ska skickas till honom. Han informeras muntligt att intyg fortfarande saknas Beslutet skickas till: Sökanden (rek och besvärshänvisning)

20 s presidieberedning BN Dnr BAB 2014/0070 ÄRENDE: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag UTMELAND 25:112 s beslut Bostadsanpassningsbidrag beviljas med kr för styrkta åtgärder av leg. arbetsterapeut och el- och vatteninstallation till disk- och tvättmaskin. upphöjning av entré med trätrall samt montering av ramp förvaring av elrullstol i befintligt förråd. Montering av bredare dörr och upphöjning av golv i förrådet ramp med vilplan från tvättstuga duschvägg med stödhandtag (inte fast monterad i vägg) el- och vatteninstallation till tvätt- och diskmaskin Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för altan med tak altan utan tak utomhusbelysning med sensor stödhandtag i dusch och vid toalett inköp av tvättmaskin inköp av diskmaskin fristående rullstolsförråd isolering av befintligt förråd Redogörelse för ärendet Bostadsanpassningsbidrag för anpassning av bostad och förvaring av elrullstol. Sökta åtgärder: montering av duschväggar inkoppling av kombinerad tvättmaskin/torktumlare montering av handtag i dusch och vid toalett montering av eluttag i badrum inkl jordfelströmbrytare montering av extrabelysning på baksidan ramp från tvättstuga till förråd entréplan av trall

Ulla Björklund. Peter Helander. Anna-Carin Rydstedt. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ulla Björklund. Peter Helander. Anna-Carin Rydstedt. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1-80 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C), 124-127, 129-151 Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M)

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms 1-59 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Ulf Tholerus (C), 28-43, 45-52 Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-89 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V) 1-47 2014-11-03 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S)

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S) 1-60 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg

Läs mer

Anna-Carin Rydstedt (S) Ulla Björklund. Ulf Tholerus. Anna-Carin Rydstedt

Anna-Carin Rydstedt (S) Ulla Björklund. Ulf Tholerus. Anna-Carin Rydstedt 1-76 2015-05-25 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Ulf Tholerus (C) Joakim Lind (C) Gunder Eriksson (C) Anna-Carin Rydstedt (S) Christer

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulla Björklund. Ordförande Ulf Tholerus, Joakim Linder, Sven-Anders Söderberg

Sven-Anders Söderberg (M) Ulla Björklund. Ordförande Ulf Tholerus, Joakim Linder, Sven-Anders Söderberg 1-129 2015-06-22 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.45 Beslutande Ulf Tholerus (C), 116-167 Joakim Linder (MOP) Gunder Eriksson (C) Anna-Carin Rydstedt (S) Ajdoan Muliqi (S)

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Carina Janneson (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) David Örnberg (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Carina Janneson (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 1-68 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.50 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Carina Janneson (M) Anna-Carin Rydstedt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Håkan Persson, planchef, 187-188 Andrea Andersson, planarkitekt, 187-188 Ulla Björklund, nämndsekreterare, 187-208. Jan-Olov Sundqvist (MOP)

Håkan Persson, planchef, 187-188 Andrea Andersson, planarkitekt, 187-188 Ulla Björklund, nämndsekreterare, 187-208. Jan-Olov Sundqvist (MOP) 1-54 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.35 Beslutande Peter Helander (C) 186-189, 191-208 Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M)

Läs mer

Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. Beskrivning av planens påverkan jämfört med nuläget.

Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. Beskrivning av planens påverkan jämfört med nuläget. 2015-06-16 Dnr: MK BN 2015/00012 Behovsbedömning Handläggare: Andrea Andersson Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa. Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9,

Läs mer

Byggnadsnämnden 2015-05-20 1 (34)

Byggnadsnämnden 2015-05-20 1 (34) Byggnadsnämnden 2015-05-20 1 (34) Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, kl 13.00 15:40 Beslutande: Bo Lindblad (C), ordförande Anders Borg (C) Lars-Olov Simu (KD) Lennart Rosell (S) Pia Ström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sven Anders Söderberg. Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa 25 juni 2014, kl 15:30. Ulla Björklund. Peter Helander. Sven Anders Söderberg

Sven Anders Söderberg. Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa 25 juni 2014, kl 15:30. Ulla Björklund. Peter Helander. Sven Anders Söderberg 1-110 2014-06-23 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13:15 15:50 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) 79-99, 101-119, 121-124 Sven Anders Söderberg (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-11-02 kl. 13:15 -

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-11-02 kl. 13:15 - 1(75) Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-11-02 kl. 13:15 - Beslutande: Ulf Tholerus (C) Joakim Linder (MOP), 218-253 Olle Erlands (S), tjänstgörande ersättare Sven Anders Söderberg

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15. Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15. Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg 1(82) Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15 Beslutande: Ulf Tholerus (C) Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Gunder Eriksson (C) Ajdoan Muliqi (S) Olle

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-02-03 Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-02-03 Byggnadsnämndens presidieberedning 1-67 2014-02-03 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.25 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) 1-11 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-09-28 kl. 13:15 14:50

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-09-28 kl. 13:15 14:50 1(38) Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-09-28 kl. 13:15 14:50 Beslutande: Ulf Tholerus (C) Joakim Linder (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Sven Anders Söderberg (M) Leif Sandström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-38 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, kl. 13:15 16:05. Joakim Linder

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, kl. 13:15 16:05. Joakim Linder 1(84) Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2016-05-23 kl. 13:15 16:05 Beslutande: Ulf Tholerus (C) Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Gunder Eriksson (C) Karl Samuel Rombo

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen Orsa, Koppången, 2015-08-26 kl. 13:00-15:30

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen Orsa, Koppången, 2015-08-26 kl. 13:00-15:30 1(39) Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen Orsa, Koppången, 2015-08-26 kl. 13:00-15:30 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Johan Smids (C), ersättare för Anders Borg Pia

Läs mer

Byggnadsnämnden 2015-02-09 Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2015-02-09 Byggnadsnämndens presidieberedning 1-76 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 16.40 Beslutande Ulf Tholerus (C) Gunder Eriksson (C) Joakim Linder (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Ajdoan Muliqi (S) Sven-Anders Söderberg

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Onsdag den 21 maj 2014, kl 13:00 15:15. Sekreterare. Paragrafer 51-64

Onsdag den 21 maj 2014, kl 13:00 15:15. Sekreterare. Paragrafer 51-64 Byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (18) Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, Orsa Onsdag den 21 maj 2014, kl 13:00 15:15 Beslutande: Lennart Rosell, ordförande (S) Hans Lindström (S) (ersättare för Bitte

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Lassä Bröms (C) Tommy Ek, stadsarkitekt/förvaltningschef Ulla Björklund, nämndsekreterare

Ej tjänstgörande ersättare: Lassä Bröms (C) Tommy Ek, stadsarkitekt/förvaltningschef Ulla Björklund, nämndsekreterare 1-29 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Peter Helander (C), 53-62 Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Jannesson (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (18)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (18) 2013-06-03 1 (18) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 juni 2013, klockan 14.00 15.00 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Benita With (S) Markku Ollila (S) Benny

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 15 september 2015, kl 08.00 11.45 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Anders Bogg (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Lassä Bröms (C)

Anders Bogg (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Lassä Bröms (C) 1-44 2012-02-23 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.15 Beslutande Anders Bogg (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (23) Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden (23) Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-04-26 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00- Beslutande Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S)

Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, kl. 13.15 15.40 Beslutande Peter Helander (C) 186-189, 191-208 Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Ek, förvaltningschef och stadsarkitekt Johan Nilsson, planarkitekt, 152 Maria Lindgren, byggnadsinspektör, 176 Ulla Björklund, sekreterare

Tommy Ek, förvaltningschef och stadsarkitekt Johan Nilsson, planarkitekt, 152 Maria Lindgren, byggnadsinspektör, 176 Ulla Björklund, sekreterare 1-60 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Plats och tid: Dalagatan 1, Stora sågbladet, kl. 13:00 14:45. Lennart Rosell. Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Anders Borg (C)

Plats och tid: Dalagatan 1, Stora sågbladet, kl. 13:00 14:45. Lennart Rosell. Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Anders Borg (C) 1(14) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, Stora sågbladet, 2016-09-28 kl. 13:00 14:45 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Anders Borg (C) Övriga deltagare:

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygg- och räddningsnämnden

Bygg- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.10-14.15, 14.40-15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stefan Pettersson (M), tjg ers för Ulla Wallin (S) Håkan

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer