Byggnadsnämnden (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning"

Transkript

1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), Jan-Olov Sundqvist (MOP) Leif Sandström (MP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V), tjänstgörande ersättare, Ej tjänstgörande ersättare: Christer Johansson (V), Övriga deltagare Mats Leijon, revisor, 198 Bernt Hägg, revisor, 198 Bengt Nordin, revisor, 198 Torbjörn Carlsson, revisor, 198 Susanne Halén, revisor, 198 Inge Tomth, revisor, 198 Hans Gåsste, PWC, 198 Tommy Ek, stadsarkitekt och förvaltningschef, Håkan Persson, planchef, Andrea Andersson, planarkitekt, Ulla Björklund, sekreterare, Leif Sandström (MP) Utses att justera Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen, tisdag 16 december 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Björklund Ordförande Justerande Peter Helander Leif Sandström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 s presidieberedning Innehållsförteckning: 198 Besök av kommunens revisorer...sid Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m fl...sid Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska, Morkarlby 21:9 och 21:18...sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Östnor sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Bonäs 63:8...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av carport, Kumbelnäs 33:44...sid Ovårdad tomt, Bjönsaberg...sid Anmälan om tillsynsärende, Rothagen...sid Ansökan om bostadsanpassningsbidrag...sid Ansökan om bostadsanpassningsbidrag...sid Ansökan om bostadsanpassningsbidrag...sid Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Vinäs 86:1...sid Rapport skyltar utan tillstånd...sid Bostadsanpassningsbidrag, yttrande till Förvaltningsrätten...sid Bostadsanpassningsbidrag, yttrande till Förvaltningsrätten...sid Bygglov för nybyggnad av glasskiosk. Stranden 38:1...sid Strandskyddsdispens för anläggande av väg, Vinäs 180:1...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Långlet 72:3...sid Bygglov för tillbyggnad av affärshus, Noret 1:92...sid Bygglov för utökning av parkeringsplats, Stranden 2:2...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Vika 190:1...sid Bygglov för nybyggnad av telemast och två teknikbodar, Vinäs 173:3...sid Ekonomiuppföljning...sid Delegationer...sid Delgivningar...sid Sammanträdesplan sid Tillsynsärende olaglig skylt...sid Skrivelse angående vindkraftverk vid Kyrkberget...sid Bygglov och strandskyddsdispens för flytt av hus samt tak över altan, Knås 183:112...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Morkarlby 12:7...sid Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Oxberg 138:1...sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Oxberg 108:1...sid Förhandsbesked för provisorisk vårdcentral, Noret 128:4...sid Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Knås 183:109...sid 81

3 s presidieberedning BN 198 ÄRENDE: Besök av kommunens revisorer Kommunens revisorer Mats Leijon, Torbjörn Karlsson, Bernt Hägg, Bengt Nordin, Inge Tomth, Susanne Halén och Hans Gåsste, PWC, besöker byggnadsnämnden och diskuterar verksamheten med byggnadsnämndens ledamöter.

4 s presidieberedning Dnr BN 2012/6-215 BN ÄRENDE: Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m fl s beslut Granskningsutlåtandet godkänns som nämndens eget Förslaget till detaljplan godkänns Kommunfullmäktige rekommenderas anta detaljplaneförslaget Redogörelse för ärendet Väster om Åmåsängsvägen, på fastigheten Utmeland 42:46, finns etablerad campingverksamhet med reception, campingstugor, servicebyggnad, minigolf och restaurant. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av campingen öster om Åmåsängsvägen, på den intilliggande fastigheten Utmeland 89:70. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Förslaget har varit utsänt för granskning. De synpunkter som har inkommit rör framförallt att trafik avses ledas via Yvradsvägen som ska förbindas med Åmåsängsvägen. Yttrandena har kommenterats i ett granskningsutlåtande. Några sakägare, men även boende i anslutning till Yvradsvägen, har inte fått sina synpunkter tillgodosedda eftersom dessa hellre vill att en förbifart byggs söder om Yvraden. Beslutsunderlag Planbeskrivning, augusti 2014 Plankarta med bestämmelser, augusti 2014 Granskningsutlåtande, november 2014 Tjänsteskrivelse av A Andersson, daterad

5 s presidieberedning BN Dnr BN 2014/ ÄRENDE: Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska, Morkarlby 21:9 och 21:18 s beslut Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja en ersättning av gällande detaljplan S 174 Oxbergsleden för att möjliggöra byggande av bostäder på fastigheterna Morkarlby 21:9 och 21:18. Detaljplanen ska handläggas med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Redogörelse för ärendet Kommunstyrelsen har uppdragit till att upprätta ny detaljplan för fastigheterna Morkarlby 21:9 och 21:18 för att möjliggöra att de exploateras med bostäder. Planer Området är beläget inom Bs 1 i översiktsplanen från Enligt denna bör tillkommande bebyggelse utformas med kunskap, omtanke och respekt för tidigare generationers planering och byggande. Anpassning bör ske på ett lämpligt sätt både i helhet och detaljer. För att få en blandad stad med bebyggelse från olika tider är det viktigt att också uppföra byggnader med ett modernt uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. Moras identitet bör stärkas och de kvaliteter som finns idag uppmärksammas och utvecklas. Skalan på husen är viktig för stadsbilden. Bebyggelse i centrala Mora bör uppföras i samma skala som traditionellt, dvs. 2-4 våningar. Höghus bör undvikas. För att inte få en enformighet i stadsmiljön bör detaljplaner utformas så att bebyggelsen får varierande höjder. Traditionella material som sten, trä och tegel bör företrädesvis användas. Idag omfattas området av detaljplanen S 174 Oxbergsleden, som fastställdes den 5 maj Markanvändningen är allmänt ändamål. Kulturmiljö Morkarlby nedre skola och lärarbostaden ingår i inventeringen Kulturmiljöer i Mora kommun som togs fram 1994 i ett samarbete mellan Dalarnas museum och kommunen. I rapporten har man värderat bebyggelsen utifrån kriterierna: sällsynthet, representativitet, arkitektoniskt och konstnärligt värde, ursprunglighet och miljövärde. Skolan och lärarbostaden (uppförda 1913 respektive 1914) klassades där som grupp II, dvs Byggnader av stort kulturhistoriskt värde, av såväl allmänt som lokalt intresse. Med den restriktivitet som gäller i fråga om byggnadsminnen kan de emellertid inte registreras som sådana. Deras bevarande kan anses väsentligt. Även Zornska barnhemmet finns med i utredningen, men under grupp III, dvs Byggnader av kulturhistoriskt värde. Deras bevarande kan anses väsentligt för helhetupplevelsen av en miljö. Denna byggnad var ursprungligen möbelfabrik men köptes in av Emma Zorn 1919 och gjordes om till barnhem. Sedermera blev den fritidshem.

6 s presidieberedning BN Dnr BN 2014/ ÄRENDE: Forts Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska Hälsa och säkerhet Järnvägen mellan Mora och Märbäck (Älvdalen) leder förbi strax söder om planområdet. Buller- och vibrationer behöver undersökas vidare under planarbetet. En geoteknisk utredning och en radonundersökning ska göras för att klargöra grundläggningsmetod. Oxbergsvägen leder förbi strax utanför fastigheten. När gällande detaljplan togs fram gjordes en prognos för trafiken på Oxbergsvägen år Då beräknades bullernivåerna överstiga 60 dba i en zon om m från vägkanten och ligga mellan dba i en zon m från vägkanten. I samband med detta skulle en del fönster i bostadshusen bytas ut och bullerplank uppföras. Eftersom trafiken antagligen har förändrats behöver en ny trafikmätning göras, vilken ska bilda grund för en ny bullerutredning. Oxbergsvägen är inte en rekommenderad led för farligt gods men alla järnvägar får användas för transporter av farligt gods. Järnvägen mellan Mora och Märbäck (Älvdalen) leder förbi planområdet på ett avstånd om ca 20 m. Rekommenderat avstånd mellan en led för farligt god och bostäder i upp till två våningar är 70 m, för bostäder över två våningar rekommenderas 150 m. Om avsteg görs, ska en riskbedömning göras, där även åtgärder för att minska riskerna redovisas. Församråd Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört ett församråd med angränsande fastighetsägare och berörda remissinstanser. Samhällsplaneraren, Mora Hembygdslag, Kulturförvaltningen, Miljökontoret, Nodava och en granne har yttrat sig. Samhällsplaneraren anser att fler bostäder kommer att medverka till en förbättrad bostadsförsörjning och påverkar flyttkedjan inom kommunen i positiv riktning. Bostäder i centrala lägen, med korta avstånd till kommunikationer och service, underlättar för äldre invånare. Om det blir fler hyresrätter i centrum kan det bidra till att minska segregationen i tätorten. Genomförandet kan emellertid innebära att en föreningslokal försvinner. Både Mora hembygdslag och Kulturförvaltningen har påpekat att bebyggelsen finns med i Kulturmiljöinventeringen och vilka värden byggnaderna har (se ovan). Kulturförvaltningen anser att det är bra om det kan byggas nya bostäder i samtida, god arkitektur i Mora centrum och att ny bebyggelse kan tillföra en årsring i en varierad och värdefull miljö. Det är bland annat läsbarheten, att kunna urskilja hus och miljöer från olika epoker i en bebyggelsemiljö, som ger ett kulturhistoriskt värde och en attraktiv miljö för bofasta och besökare. Det är önskvärt att integrera de gamla byggnaderna, helt eller delvis, i en ny byggnation. Man påpekar också att länsstyrelsen tidigare har bedömt centrala Mora tidigare vara ett så bra exempel på köpmanssmåstad typisk för tiden runt sekelskiftet 1900, att den blev föreslagen att få status av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturförvaltningen anser vidare att kommunen ska bibehålla och vårda den miljö som gett orten sin särprägel. Likriktning och storskalighet bör undvikas i bebyggelse och miljö. För att den unika miljön

7 s presidieberedning BN Dnr BN 2014/ ÄRENDE: Forts Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska och de kulturhistoriska värdena ska bibehållas ska tillkommande bebyggelse prövas med stor omsorg. Mora hembygdslag anser att den äldre bebyggelsen bör integreras i det nya bostadsområdet i form av samlingslokal eller bystuga, alternativt att de omvandlas till lägenheter. Om detta inte är möjligt anser hembygdslaget att detaljer i de äldre byggnaderna kan tas tillvara på något vis. Vidare anser man att ny byggnation ska följa kommunens trästrategi och utformas estetiskt tilltalande. Miljökontoret påpekar att man behöver utreda om det har förekommit verksamheter på platsen tidigare som kan ha orsakat att marken är förorenad. En rivning eller ombyggnation bör föregås av en materialinventering i byggnaderna eftersom de kan innehålla skadliga ämnen. Om rivning sker bör det först undersökas vad som är kostnads- och resursmässigt mest hållbart, rivning eller renovering. Nodava upplyser om att fastigheterna är anslutna till kommunens va-nät utifrån fastigheternas tidigare behov. Finns behov av ändrade förutsättningar ska nya anslutningsförhållanden upprättas för de nya fastigheterna. Dag- och dränvatten inom fastigheten ska utformas i enlighet med intentionerna i Svenskt Vattens publikationer P105 samt P110. Grannarna mot norr vill ha kvar befintligt plank och önskar att insynen till deras fastighet begränsas genom att balkonger inte vänds mot deras gård och att antalet fönster mot norr är så få som möjligt. Vidare utredningar För att avgöra grundläggningsmetod behöver en geoteknisk utredning och en radonmätning göras. Eftersom platsen ligger intill Oxbergleden behöver en trafikmätning göras för att man ska kunna ta fram en bullerutredning som ska klargöra hur bebyggelsen ska utformas för att klara gällande riktvärden för buller vid bostäder. Området ligger även intill järnvägen och det kan förekomma transporter av farligt gods här. Därför behöver en riskbedömning tas fram för att klargöra hur bebyggelsen ska placeras och utformas. Även buller och vibrationer från järnvägen behöver undersökas. Eftersom bebyggelsen är högt värderad i den kulturhistoriska inventeringen behöver en kulturhistorisk värdering göras för att avgöra om någon eller några byggnader är så pass värdefulla att de behöver värnas vid en exploatering, eller om vissa detaljer kan tas tillvara i den nya bebyggelsen. Kostnader Kostnader för de utredningar (geoteknisk utredning med radonmätning, bullerutredning, vibrationsutredning, riskbedömning, kulturhistorisk värdering) som behövs för planarbetet uppskattas till ca :-. Kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning uppskattas till ca :- Planarbetet uppskattas till ca :-. Kostnader tillkommer för annonsering. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll Tjänsteskrivelse av A Andersson, daterad

8 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0413 ÄRENDE: Henry Jönssons db, c/o Agneta Tomth Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus ÖSTNOR 126:2 s beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor: Som tomt får tas i anspråk det område som markerats på bifogad kartkopia. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus vid Mora Nisses Väg i Östnor. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan inom delområde Bs 1 och i fördjupad översiktsplan (Östnors by). är området markerat för bostads- och jordbruksändamål. Området är av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för turism och friluftsliv 4 kap 2 miljöbalken. Miljönämnden har yttrat sig att byggande på åkermark bör i största möjliga utsträckning undvikas. Planenheten har meddelat i yttrande att tomten bör avgränsas för att möjliggöra en väg för att fastigheten i framtiden ska kunna delas. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med

9 s presidieberedning BN ÄRENDE: Forts Henry Jönssons db ÖSTNOR 126:2 Dnr BYGG 2014/0413 detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 plan- och bygglagen. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Tomplatsavgränsning Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Upplysningar Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Beslutet skickas till fastighetsägaren. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

10 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0354 ÄRENDE: Martin Ståby och Anna Jurland-Ståby Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus BONÄS 63:8 s beslut Sökt förhandsbesked avslås. Avgiften för avslag förhandsbesked är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Sökanden informeras om att kommunstyrelsen den 11 november 2014 i samband med beslut om tillägg till översiktsplan, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, gett byggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt planering av Bonäs. Redogörelse för ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bonäs 63:8. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan inom delområde Bs 8 Bonäs. I översiktsplanen är området markerat som jordbruksmark. Enligt rekommendationerna för delområdet bör ny bebyggelse inte placeras på jordbruksmark. Området är av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för turism och friluftsliv 4 kap 2 miljöbalken och beläget inom Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Nodava AB har yttrat sig om att föreslagen fastighet ligger utanför verksamhetsområde för den allmänna VA- anläggningen. Mora LRF-avdelning avstyrker då aktuellt område är utlagt för jordbruksändamål i den översiktsplan som antagits av Mora kommunfullmäktige. Vidare meddelar LRF-avdelningen att det är av stor vikt att bevara den unika bymiljön genom att vara rädd om all åkermark som finns. Mora LRF-avdelningen avråder därför från att tillåta bebyggelse på aktuell mark. Miljönämnden anser att byggande på åkermark bör undvikas. De meddelar även att det är viktigt att säkerställa att strandskyddat område som idag är tillgänglig för allmänheten framöver inte privatiseras, då planerad byggnation placeras precis utanför strandskyddat område.

11 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0354 ÄRENDE: Forts Martin Ståby och Anna Jurland-Ståby BONÄS 63:8 Länsstyrelsen Dalarnas län har framfört följande yttrande ur kulturmiljösynpunkt: Den aktuella fastigheten ligger utmed Orsasjön och utgörs av odlingsmark tillhörande byn Bonäs som i sin tur utgör område av riksintresse (K 62 75) för kulturmiljövården. Riksintresset motiveras av den väl sammanhållna radbyn vars bebyggelse är orienterad längs byvägen i nord-sydlig riktning. Flera av gårdarna uppvisar ett bevarat månghussystem. Mellan byn och Orsasjön sträcker sig ett öppet odlingslandskap. Ett antal fornlämningar inom och i anslutning till byn tyder på förhistorisk etablering. För att upprätthålla riksintresseområdets kulturhistoriska värden är det viktigt att eventuell nytillkommen bebyggelse endast medges på platser som möjliggör utveckling av byns traditionella bebyggelsemönster med utbredning i nord-sydlig riktning. Odlingsmarken mellan byn och Orsasjön lämnas fri från nybebyggelse så att sambanden dem emellan går att utläsa. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 3 kap 4 miljöbalken är jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I översiktsplanen är området markerat som jordbruksmark. Föreslagen etablering är inte förenligt med gällande översiktplan. Sammantaget bedöms föreslagen etablering ej vara lämplig utifrån bestämmelser i plan- och bygglagen och miljöbalken om lämplig markanvändning, god hushållning och ianspråktagande av jordbruksmark. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Skrivelse, inkommen Yttrande från Planavdelningen, inkommen Yttrande från Länsstyrelsen, inkommen

12 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0354 ÄRENDE: Forts Martin Ståby och Anna Jurland-Ståby BONÄS 63:8 Yttrande från Miljönämnden, inkommen Yttrande från LRF, inkommen Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Upplysningar Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen Beslutet skickas till: Sökanden (rek och besvärshänvisning)

13 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0426 ÄRENDE: Ann-Sofie Funk Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av carport KUMBELNÄS 33:44 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för byggnadens areal och byggande på prickmark. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Björn Hagelby Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör Karl Nygren, för samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av carport vid Linkittringen 10 i Kumbelnäs. För området gäller detaljplan S 116 Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. Huvudbyggnad får inte uppta större areal än 150 m² och gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 60 m². Högst en femtedel av tomten (1133 m²) får bebyggas dvs. 226,6 m². Enligt 16 kap 14, punkten 5 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna i 17 kap 4 i den upphävda plan- och bygglagen gälla för vissa stads- och byggnadsplaner, vilket innebär att 39 byggnadsstadgan ska tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. I 39 föreskrivs att byggnad, som inte skall sammanbyggas eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader på samma tomt inte ska vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden.

14 s presidieberedning BN ÄRENDE: Forts Ann-Sofie Funk KUMBELNÄS 33:44 Dnr BYGG 2014/0426 Byggnaden föreslås delvis uppföras på mark som inte får bebyggas. Huvudbyggnaden upptar med föreslagen tillbyggnad en areal om ca 208,5 m². Gårdsbyggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad en areal om 73 m². Huvudbyggnaden och gårdsbyggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad och tillbyggnad en sammanlagd areal om ca 281,5 m². Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Yttrande har inkommit från Nodava AB där de påtalar att carporten inte får placeras närmare än 3 meter från Moravatten AB:s ledningar. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Regeringsrätten har uttalat att, om de i 39 tredje stycket byggnadsstadgan angivna förutsättningarna föreligger, är även en placering närmare gränsen än 4,50 meter att anse som planenlig.

15 s presidieberedning BN ÄRENDE: Forts Ann-Sofie Funk KUMBELNÄS 33:44 Dnr BYGG 2014/0426 Sökt åtgärd bedöms inte utgöra men för grannar eller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och försvårar inte ett lämpligt bebyggande av området och får därför anses som planenlig. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagna åtgärder till ca 24,8 procent. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Anmälan Kontrollansvarig, inkommen Situationsplan, inkommen Ritning carport, inkommen Planritning, inkommen Fasadritningar, inkomna Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Upplysningar I detta ärende krävs skiss över lägeskontroll och utsättning. Sakkunnig med mätningsteknisk kompetens ska utföra utsättning/lägeskontroll. Arbetet kan beställas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet, tfn Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

16 s presidieberedning BN ÄRENDE: Anmälan om ovårdad tomt BJÖNSABERG 80:1 Dnr LPI 2014/0036 s beslut Fastigheten anses inte vara i sådant ovårdat skick att det krävs något beslut om åläggande. Ärendet avskrivs. Redogörelse för ärendet En anmälan inkom till stadsbyggnadsförvaltningen 6 oktober 2014 om en ovårdad obebyggd tomt på fastigheten Bjönsaberg 80:1. Ett bygglov beviljades på fastigheten den 27 augusti 2009 som inte är påbörjat och därmed har upphört att gälla. En ny bygglovsansökan kommer att göras. På tomten ligger ett virkesupplag samt en uppställd minibuss. Angränsande hus är väl avskilt från denna fastighet. Tillsynsbesök gjordes på platsen 10 november Vid tillfället bedömdes platsen vara i vårdat skick. Motiv för beslut Enligt 8 kap 15 plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Enligt 11 kap 5 plan- och bygglagen ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. Beslutsunderlag Anmälan, daterad Fotografier, daterade Tjänsteanteckning, daterad Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Beslutet skickas till: Sökanden

17 s presidieberedning BN ÄRENDE: Anmälan om tillsynsärende Rothagen 114:1 Dnr LPI 2014/0027 s beslut Ärendet avskrivs Redogörelse för ärendet En anmälan har inkommit till Stadsbyggnadsförvaltningen om olägenhet från fastigheten Rothagen 114:1. Vid besök på platsen framfördes farhågor att träd från Rothagen 114:1 befaras falla in på granntomten, Gesunda 98:1, och skada byggnader. Motiv för beslut Enligt 8 kap. 15 plan- och bygglagen ska tomter hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Enligt 8 kap 16 plan- och bygglagen ska det som gäller om vård och skötsel av en tomt enligt 15 i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Då fastigheten Rothagen 114:1 inte är tomt och heller inte är belägen inom detaljplan är plan- och bygglagen inte tillämplig. Beslutsunderlag Anmälan, inkommen Fotografier, fyra stycken, daterade Karta, skala 1:10000, daterad Upplysningar Ärendet har även överlämnats till miljökontoret för prövning Beslutet skickas till: Fastighetsägaren Ägarna till Gesunda 98:1 (rek och besvärshänvisning)

18 s presidieberedning BN Dnr BAB 2014/0013 ÄRENDE: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag s beslut Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för installation av trapphiss till övervåningen med stöd av Boverkets föreskrifter BFS 1992:46. Intyg har inte inkommet för åtgärden installation av trapphiss till övervåningen. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för utrymningsdörr i sovrummet. Enligt Lagen om Bostadsanpassningsbidrag kan bidrag inte lämnas för åtgärden utrymningsdörr. Enligt 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag kan bidrag inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. Inget har framkommit som visar att bostaden bör anpassas, utifrån de kriterier för möjlighet till bidrag för anpassning som ställs i Lagen om bostadsanpassningsbidrag, genom installation av trapphiss till över våningen och utrymningsdörr i sovrummet. Redogörelse för ärendet Ansökan, vilken inkom , avser installation av trapphiss till över våningen samt utrymningsdörr i sovrum. Vid upprepade tillfällen, från det att bekräftelsebrev skickades 13 mars 2014 till det att sökanden 12 september 2014 begär att få kopia på bekräftelsebrevet, har sökanden uppmanats att inkomma med intyg som visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till handikappet. Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig har till dags dato inte inkommit. Yttrande från Räddningstjänsten, vilket inkom 14 maj 2014, avser frågan om skälig utrymningsväg. Yttrandet kan ej anses vara ett sådant intyg som, i enlighet med Lagen om bostadsanpassningsbidrag, visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändigt med hänsyn till handikappet. Motiv för beslut Enligt 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara

19 s presidieberedning BN Dnr BAB 2014/0013 ÄRENDE: Forts Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Enligt Boverkets föreskrifter BFS 1992:46 BAB 13 ska intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till handikappet. Då erfoderligt intyg saknas kan ansökan om bostadsanpassningsbidrag för sökta åtgärder ej beviljas. Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag kan bidrag inte lämnas för åtgärden utrymningsdörr. Bidrag kan inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen 12 mars Bekräftelsebrev med infordran av intyg, plan- och uppställningsritningar, kopia av anbud/offert eller kostnadsförslag är skickat 13 mars Skiss på sökta åtgärder har inkommet 14 maj Kopia på offert från BTS inkommet 14 maj Kopia på kostnadsberäkning från Näséns Bygg AB inkommet 14 maj Yttrande avseende tillgänglighet till utrymningsväg av räddningschef Johan Szymanski inkommet 14 maj Personligt möte med anhörig fadern 14 maj Informerar honom muntligt att intyg saknas. Telefonsamtal 12 september 2014 med anhörig Fredrik Smids. Han begär att få kopia på bekräftelsebrevet Brevet ska skickas till honom. Han informeras muntligt att intyg fortfarande saknas Beslutet skickas till: Sökanden (rek och besvärshänvisning)

20 s presidieberedning BN Dnr BAB 2014/0070 ÄRENDE: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag UTMELAND 25:112 s beslut Bostadsanpassningsbidrag beviljas med kr för styrkta åtgärder av leg. arbetsterapeut och el- och vatteninstallation till disk- och tvättmaskin. upphöjning av entré med trätrall samt montering av ramp förvaring av elrullstol i befintligt förråd. Montering av bredare dörr och upphöjning av golv i förrådet ramp med vilplan från tvättstuga duschvägg med stödhandtag (inte fast monterad i vägg) el- och vatteninstallation till tvätt- och diskmaskin Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för altan med tak altan utan tak utomhusbelysning med sensor stödhandtag i dusch och vid toalett inköp av tvättmaskin inköp av diskmaskin fristående rullstolsförråd isolering av befintligt förråd Redogörelse för ärendet Bostadsanpassningsbidrag för anpassning av bostad och förvaring av elrullstol. Sökta åtgärder: montering av duschväggar inkoppling av kombinerad tvättmaskin/torktumlare montering av handtag i dusch och vid toalett montering av eluttag i badrum inkl jordfelströmbrytare montering av extrabelysning på baksidan ramp från tvättstuga till förråd entréplan av trall

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V) 1-47 2014-11-03 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S)

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S) 1-60 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Byggnadsnämnden 2015-02-09 Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2015-02-09 Byggnadsnämndens presidieberedning 1-76 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 16.40 Beslutande Ulf Tholerus (C) Gunder Eriksson (C) Joakim Linder (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Ajdoan Muliqi (S) Sven-Anders Söderberg

Läs mer

Onsdag den 21 maj 2014, kl 13:00 15:15. Sekreterare. Paragrafer 51-64

Onsdag den 21 maj 2014, kl 13:00 15:15. Sekreterare. Paragrafer 51-64 Byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (18) Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, Orsa Onsdag den 21 maj 2014, kl 13:00 15:15 Beslutande: Lennart Rosell, ordförande (S) Hans Lindström (S) (ersättare för Bitte

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Anders Bogg (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Lassä Bröms (C)

Anders Bogg (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders Söderberg (M) Lizzy Gullo (S) Lassä Bröms (C) 1-44 2012-02-23 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.15 Beslutande Anders Bogg (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Sven Anders

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) 1-27 2014-05-19 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13:15 15:15 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S) 1-55 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-08-27 1 (22)

Byggnadsnämnden 2014-08-27 1 (22) Byggnadsnämnden 2014-08-27 1 (22) Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, kl 13.00-14.50 Beslutande: Lennart Rosell (S), ordförande Bitte Nohrin-Jernberg (S) Hans Lindström (S) Bo Lindblad (C)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Byggnadsnämnden 2015-02-04 1 (28)

Byggnadsnämnden 2015-02-04 1 (28) Byggnadsnämnden 2015-02-04 1 (28) Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, kl 13.00 17.00 Beslutande: Bo Lindblad (C), ordförande Anders Borg (C) Lars-Olov Simu (KD) Lennart Rosell (S) Pia Ström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Björklund. Ulf Tholerus. Gunder Eriksson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ulla Björklund. Ulf Tholerus. Gunder Eriksson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1-51 2015-03-16 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.55 Beslutande Ulf Tholerus (C) Gunder Eriksson (C) Joakim Linder (MOP) Ajdoan Muliqi (S), 27-47 Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14) 2013-03-21 1 (14) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 mars 2013, klockan 09.00-10.30 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordf. Börjee Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Benny Andersson

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se Innehåll Ökat utrymme för avvikelser Större möjligheter att godta planstridiga byggnadsverk Flexiblare

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-10-28 1 (15)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-10-28 1 (15) 2013-10-28 1 (15) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 28 oktober 2013, klockan 14.00-14.40 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Carina Jannesson (M)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Carina Jannesson (M) 1-94 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.25 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer