Byggnadsnämnden (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning"

Transkript

1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), Jan-Olov Sundqvist (MOP) Leif Sandström (MP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V), tjänstgörande ersättare, Ej tjänstgörande ersättare: Christer Johansson (V), Övriga deltagare Mats Leijon, revisor, 198 Bernt Hägg, revisor, 198 Bengt Nordin, revisor, 198 Torbjörn Carlsson, revisor, 198 Susanne Halén, revisor, 198 Inge Tomth, revisor, 198 Hans Gåsste, PWC, 198 Tommy Ek, stadsarkitekt och förvaltningschef, Håkan Persson, planchef, Andrea Andersson, planarkitekt, Ulla Björklund, sekreterare, Leif Sandström (MP) Utses att justera Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen, tisdag 16 december 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Björklund Ordförande Justerande Peter Helander Leif Sandström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 s presidieberedning Innehållsförteckning: 198 Besök av kommunens revisorer...sid Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m fl...sid Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska, Morkarlby 21:9 och 21:18...sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Östnor sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Bonäs 63:8...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av carport, Kumbelnäs 33:44...sid Ovårdad tomt, Bjönsaberg...sid Anmälan om tillsynsärende, Rothagen...sid Ansökan om bostadsanpassningsbidrag...sid Ansökan om bostadsanpassningsbidrag...sid Ansökan om bostadsanpassningsbidrag...sid Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Vinäs 86:1...sid Rapport skyltar utan tillstånd...sid Bostadsanpassningsbidrag, yttrande till Förvaltningsrätten...sid Bostadsanpassningsbidrag, yttrande till Förvaltningsrätten...sid Bygglov för nybyggnad av glasskiosk. Stranden 38:1...sid Strandskyddsdispens för anläggande av väg, Vinäs 180:1...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Långlet 72:3...sid Bygglov för tillbyggnad av affärshus, Noret 1:92...sid Bygglov för utökning av parkeringsplats, Stranden 2:2...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Vika 190:1...sid Bygglov för nybyggnad av telemast och två teknikbodar, Vinäs 173:3...sid Ekonomiuppföljning...sid Delegationer...sid Delgivningar...sid Sammanträdesplan sid Tillsynsärende olaglig skylt...sid Skrivelse angående vindkraftverk vid Kyrkberget...sid Bygglov och strandskyddsdispens för flytt av hus samt tak över altan, Knås 183:112...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Morkarlby 12:7...sid Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Oxberg 138:1...sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Oxberg 108:1...sid Förhandsbesked för provisorisk vårdcentral, Noret 128:4...sid Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Knås 183:109...sid 81

3 s presidieberedning BN 198 ÄRENDE: Besök av kommunens revisorer Kommunens revisorer Mats Leijon, Torbjörn Karlsson, Bernt Hägg, Bengt Nordin, Inge Tomth, Susanne Halén och Hans Gåsste, PWC, besöker byggnadsnämnden och diskuterar verksamheten med byggnadsnämndens ledamöter.

4 s presidieberedning Dnr BN 2012/6-215 BN ÄRENDE: Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m fl s beslut Granskningsutlåtandet godkänns som nämndens eget Förslaget till detaljplan godkänns Kommunfullmäktige rekommenderas anta detaljplaneförslaget Redogörelse för ärendet Väster om Åmåsängsvägen, på fastigheten Utmeland 42:46, finns etablerad campingverksamhet med reception, campingstugor, servicebyggnad, minigolf och restaurant. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av campingen öster om Åmåsängsvägen, på den intilliggande fastigheten Utmeland 89:70. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Förslaget har varit utsänt för granskning. De synpunkter som har inkommit rör framförallt att trafik avses ledas via Yvradsvägen som ska förbindas med Åmåsängsvägen. Yttrandena har kommenterats i ett granskningsutlåtande. Några sakägare, men även boende i anslutning till Yvradsvägen, har inte fått sina synpunkter tillgodosedda eftersom dessa hellre vill att en förbifart byggs söder om Yvraden. Beslutsunderlag Planbeskrivning, augusti 2014 Plankarta med bestämmelser, augusti 2014 Granskningsutlåtande, november 2014 Tjänsteskrivelse av A Andersson, daterad

5 s presidieberedning BN Dnr BN 2014/ ÄRENDE: Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska, Morkarlby 21:9 och 21:18 s beslut Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja en ersättning av gällande detaljplan S 174 Oxbergsleden för att möjliggöra byggande av bostäder på fastigheterna Morkarlby 21:9 och 21:18. Detaljplanen ska handläggas med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Redogörelse för ärendet Kommunstyrelsen har uppdragit till att upprätta ny detaljplan för fastigheterna Morkarlby 21:9 och 21:18 för att möjliggöra att de exploateras med bostäder. Planer Området är beläget inom Bs 1 i översiktsplanen från Enligt denna bör tillkommande bebyggelse utformas med kunskap, omtanke och respekt för tidigare generationers planering och byggande. Anpassning bör ske på ett lämpligt sätt både i helhet och detaljer. För att få en blandad stad med bebyggelse från olika tider är det viktigt att också uppföra byggnader med ett modernt uttryckssätt som speglar dagens arkitektoniska värden. Moras identitet bör stärkas och de kvaliteter som finns idag uppmärksammas och utvecklas. Skalan på husen är viktig för stadsbilden. Bebyggelse i centrala Mora bör uppföras i samma skala som traditionellt, dvs. 2-4 våningar. Höghus bör undvikas. För att inte få en enformighet i stadsmiljön bör detaljplaner utformas så att bebyggelsen får varierande höjder. Traditionella material som sten, trä och tegel bör företrädesvis användas. Idag omfattas området av detaljplanen S 174 Oxbergsleden, som fastställdes den 5 maj Markanvändningen är allmänt ändamål. Kulturmiljö Morkarlby nedre skola och lärarbostaden ingår i inventeringen Kulturmiljöer i Mora kommun som togs fram 1994 i ett samarbete mellan Dalarnas museum och kommunen. I rapporten har man värderat bebyggelsen utifrån kriterierna: sällsynthet, representativitet, arkitektoniskt och konstnärligt värde, ursprunglighet och miljövärde. Skolan och lärarbostaden (uppförda 1913 respektive 1914) klassades där som grupp II, dvs Byggnader av stort kulturhistoriskt värde, av såväl allmänt som lokalt intresse. Med den restriktivitet som gäller i fråga om byggnadsminnen kan de emellertid inte registreras som sådana. Deras bevarande kan anses väsentligt. Även Zornska barnhemmet finns med i utredningen, men under grupp III, dvs Byggnader av kulturhistoriskt värde. Deras bevarande kan anses väsentligt för helhetupplevelsen av en miljö. Denna byggnad var ursprungligen möbelfabrik men köptes in av Emma Zorn 1919 och gjordes om till barnhem. Sedermera blev den fritidshem.

6 s presidieberedning BN Dnr BN 2014/ ÄRENDE: Forts Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska Hälsa och säkerhet Järnvägen mellan Mora och Märbäck (Älvdalen) leder förbi strax söder om planområdet. Buller- och vibrationer behöver undersökas vidare under planarbetet. En geoteknisk utredning och en radonundersökning ska göras för att klargöra grundläggningsmetod. Oxbergsvägen leder förbi strax utanför fastigheten. När gällande detaljplan togs fram gjordes en prognos för trafiken på Oxbergsvägen år Då beräknades bullernivåerna överstiga 60 dba i en zon om m från vägkanten och ligga mellan dba i en zon m från vägkanten. I samband med detta skulle en del fönster i bostadshusen bytas ut och bullerplank uppföras. Eftersom trafiken antagligen har förändrats behöver en ny trafikmätning göras, vilken ska bilda grund för en ny bullerutredning. Oxbergsvägen är inte en rekommenderad led för farligt gods men alla järnvägar får användas för transporter av farligt gods. Järnvägen mellan Mora och Märbäck (Älvdalen) leder förbi planområdet på ett avstånd om ca 20 m. Rekommenderat avstånd mellan en led för farligt god och bostäder i upp till två våningar är 70 m, för bostäder över två våningar rekommenderas 150 m. Om avsteg görs, ska en riskbedömning göras, där även åtgärder för att minska riskerna redovisas. Församråd Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört ett församråd med angränsande fastighetsägare och berörda remissinstanser. Samhällsplaneraren, Mora Hembygdslag, Kulturförvaltningen, Miljökontoret, Nodava och en granne har yttrat sig. Samhällsplaneraren anser att fler bostäder kommer att medverka till en förbättrad bostadsförsörjning och påverkar flyttkedjan inom kommunen i positiv riktning. Bostäder i centrala lägen, med korta avstånd till kommunikationer och service, underlättar för äldre invånare. Om det blir fler hyresrätter i centrum kan det bidra till att minska segregationen i tätorten. Genomförandet kan emellertid innebära att en föreningslokal försvinner. Både Mora hembygdslag och Kulturförvaltningen har påpekat att bebyggelsen finns med i Kulturmiljöinventeringen och vilka värden byggnaderna har (se ovan). Kulturförvaltningen anser att det är bra om det kan byggas nya bostäder i samtida, god arkitektur i Mora centrum och att ny bebyggelse kan tillföra en årsring i en varierad och värdefull miljö. Det är bland annat läsbarheten, att kunna urskilja hus och miljöer från olika epoker i en bebyggelsemiljö, som ger ett kulturhistoriskt värde och en attraktiv miljö för bofasta och besökare. Det är önskvärt att integrera de gamla byggnaderna, helt eller delvis, i en ny byggnation. Man påpekar också att länsstyrelsen tidigare har bedömt centrala Mora tidigare vara ett så bra exempel på köpmanssmåstad typisk för tiden runt sekelskiftet 1900, att den blev föreslagen att få status av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturförvaltningen anser vidare att kommunen ska bibehålla och vårda den miljö som gett orten sin särprägel. Likriktning och storskalighet bör undvikas i bebyggelse och miljö. För att den unika miljön

7 s presidieberedning BN Dnr BN 2014/ ÄRENDE: Forts Detaljplan för nedre Morkarlby skola och Zornska och de kulturhistoriska värdena ska bibehållas ska tillkommande bebyggelse prövas med stor omsorg. Mora hembygdslag anser att den äldre bebyggelsen bör integreras i det nya bostadsområdet i form av samlingslokal eller bystuga, alternativt att de omvandlas till lägenheter. Om detta inte är möjligt anser hembygdslaget att detaljer i de äldre byggnaderna kan tas tillvara på något vis. Vidare anser man att ny byggnation ska följa kommunens trästrategi och utformas estetiskt tilltalande. Miljökontoret påpekar att man behöver utreda om det har förekommit verksamheter på platsen tidigare som kan ha orsakat att marken är förorenad. En rivning eller ombyggnation bör föregås av en materialinventering i byggnaderna eftersom de kan innehålla skadliga ämnen. Om rivning sker bör det först undersökas vad som är kostnads- och resursmässigt mest hållbart, rivning eller renovering. Nodava upplyser om att fastigheterna är anslutna till kommunens va-nät utifrån fastigheternas tidigare behov. Finns behov av ändrade förutsättningar ska nya anslutningsförhållanden upprättas för de nya fastigheterna. Dag- och dränvatten inom fastigheten ska utformas i enlighet med intentionerna i Svenskt Vattens publikationer P105 samt P110. Grannarna mot norr vill ha kvar befintligt plank och önskar att insynen till deras fastighet begränsas genom att balkonger inte vänds mot deras gård och att antalet fönster mot norr är så få som möjligt. Vidare utredningar För att avgöra grundläggningsmetod behöver en geoteknisk utredning och en radonmätning göras. Eftersom platsen ligger intill Oxbergleden behöver en trafikmätning göras för att man ska kunna ta fram en bullerutredning som ska klargöra hur bebyggelsen ska utformas för att klara gällande riktvärden för buller vid bostäder. Området ligger även intill järnvägen och det kan förekomma transporter av farligt gods här. Därför behöver en riskbedömning tas fram för att klargöra hur bebyggelsen ska placeras och utformas. Även buller och vibrationer från järnvägen behöver undersökas. Eftersom bebyggelsen är högt värderad i den kulturhistoriska inventeringen behöver en kulturhistorisk värdering göras för att avgöra om någon eller några byggnader är så pass värdefulla att de behöver värnas vid en exploatering, eller om vissa detaljer kan tas tillvara i den nya bebyggelsen. Kostnader Kostnader för de utredningar (geoteknisk utredning med radonmätning, bullerutredning, vibrationsutredning, riskbedömning, kulturhistorisk värdering) som behövs för planarbetet uppskattas till ca :-. Kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning uppskattas till ca :- Planarbetet uppskattas till ca :-. Kostnader tillkommer för annonsering. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll Tjänsteskrivelse av A Andersson, daterad

8 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0413 ÄRENDE: Henry Jönssons db, c/o Agneta Tomth Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus ÖSTNOR 126:2 s beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor: Som tomt får tas i anspråk det område som markerats på bifogad kartkopia. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus vid Mora Nisses Väg i Östnor. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan inom delområde Bs 1 och i fördjupad översiktsplan (Östnors by). är området markerat för bostads- och jordbruksändamål. Området är av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för turism och friluftsliv 4 kap 2 miljöbalken. Miljönämnden har yttrat sig att byggande på åkermark bör i största möjliga utsträckning undvikas. Planenheten har meddelat i yttrande att tomten bör avgränsas för att möjliggöra en väg för att fastigheten i framtiden ska kunna delas. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med

9 s presidieberedning BN ÄRENDE: Forts Henry Jönssons db ÖSTNOR 126:2 Dnr BYGG 2014/0413 detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 plan- och bygglagen. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Tomplatsavgränsning Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Upplysningar Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Beslutet skickas till fastighetsägaren. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

10 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0354 ÄRENDE: Martin Ståby och Anna Jurland-Ståby Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus BONÄS 63:8 s beslut Sökt förhandsbesked avslås. Avgiften för avslag förhandsbesked är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Sökanden informeras om att kommunstyrelsen den 11 november 2014 i samband med beslut om tillägg till översiktsplan, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, gett byggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt planering av Bonäs. Redogörelse för ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bonäs 63:8. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan inom delområde Bs 8 Bonäs. I översiktsplanen är området markerat som jordbruksmark. Enligt rekommendationerna för delområdet bör ny bebyggelse inte placeras på jordbruksmark. Området är av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för turism och friluftsliv 4 kap 2 miljöbalken och beläget inom Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Nodava AB har yttrat sig om att föreslagen fastighet ligger utanför verksamhetsområde för den allmänna VA- anläggningen. Mora LRF-avdelning avstyrker då aktuellt område är utlagt för jordbruksändamål i den översiktsplan som antagits av Mora kommunfullmäktige. Vidare meddelar LRF-avdelningen att det är av stor vikt att bevara den unika bymiljön genom att vara rädd om all åkermark som finns. Mora LRF-avdelningen avråder därför från att tillåta bebyggelse på aktuell mark. Miljönämnden anser att byggande på åkermark bör undvikas. De meddelar även att det är viktigt att säkerställa att strandskyddat område som idag är tillgänglig för allmänheten framöver inte privatiseras, då planerad byggnation placeras precis utanför strandskyddat område.

11 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0354 ÄRENDE: Forts Martin Ståby och Anna Jurland-Ståby BONÄS 63:8 Länsstyrelsen Dalarnas län har framfört följande yttrande ur kulturmiljösynpunkt: Den aktuella fastigheten ligger utmed Orsasjön och utgörs av odlingsmark tillhörande byn Bonäs som i sin tur utgör område av riksintresse (K 62 75) för kulturmiljövården. Riksintresset motiveras av den väl sammanhållna radbyn vars bebyggelse är orienterad längs byvägen i nord-sydlig riktning. Flera av gårdarna uppvisar ett bevarat månghussystem. Mellan byn och Orsasjön sträcker sig ett öppet odlingslandskap. Ett antal fornlämningar inom och i anslutning till byn tyder på förhistorisk etablering. För att upprätthålla riksintresseområdets kulturhistoriska värden är det viktigt att eventuell nytillkommen bebyggelse endast medges på platser som möjliggör utveckling av byns traditionella bebyggelsemönster med utbredning i nord-sydlig riktning. Odlingsmarken mellan byn och Orsasjön lämnas fri från nybebyggelse så att sambanden dem emellan går att utläsa. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 3 kap 4 miljöbalken är jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I översiktsplanen är området markerat som jordbruksmark. Föreslagen etablering är inte förenligt med gällande översiktplan. Sammantaget bedöms föreslagen etablering ej vara lämplig utifrån bestämmelser i plan- och bygglagen och miljöbalken om lämplig markanvändning, god hushållning och ianspråktagande av jordbruksmark. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Skrivelse, inkommen Yttrande från Planavdelningen, inkommen Yttrande från Länsstyrelsen, inkommen

12 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0354 ÄRENDE: Forts Martin Ståby och Anna Jurland-Ståby BONÄS 63:8 Yttrande från Miljönämnden, inkommen Yttrande från LRF, inkommen Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Upplysningar Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen Beslutet skickas till: Sökanden (rek och besvärshänvisning)

13 s presidieberedning BN Dnr BYGG 2014/0426 ÄRENDE: Ann-Sofie Funk Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av carport KUMBELNÄS 33:44 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för byggnadens areal och byggande på prickmark. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Björn Hagelby Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör Karl Nygren, för samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av carport vid Linkittringen 10 i Kumbelnäs. För området gäller detaljplan S 116 Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. Huvudbyggnad får inte uppta större areal än 150 m² och gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 60 m². Högst en femtedel av tomten (1133 m²) får bebyggas dvs. 226,6 m². Enligt 16 kap 14, punkten 5 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna i 17 kap 4 i den upphävda plan- och bygglagen gälla för vissa stads- och byggnadsplaner, vilket innebär att 39 byggnadsstadgan ska tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. I 39 föreskrivs att byggnad, som inte skall sammanbyggas eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader på samma tomt inte ska vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden.

14 s presidieberedning BN ÄRENDE: Forts Ann-Sofie Funk KUMBELNÄS 33:44 Dnr BYGG 2014/0426 Byggnaden föreslås delvis uppföras på mark som inte får bebyggas. Huvudbyggnaden upptar med föreslagen tillbyggnad en areal om ca 208,5 m². Gårdsbyggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad en areal om 73 m². Huvudbyggnaden och gårdsbyggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad och tillbyggnad en sammanlagd areal om ca 281,5 m². Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Yttrande har inkommit från Nodava AB där de påtalar att carporten inte får placeras närmare än 3 meter från Moravatten AB:s ledningar. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Regeringsrätten har uttalat att, om de i 39 tredje stycket byggnadsstadgan angivna förutsättningarna föreligger, är även en placering närmare gränsen än 4,50 meter att anse som planenlig.

15 s presidieberedning BN ÄRENDE: Forts Ann-Sofie Funk KUMBELNÄS 33:44 Dnr BYGG 2014/0426 Sökt åtgärd bedöms inte utgöra men för grannar eller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och försvårar inte ett lämpligt bebyggande av området och får därför anses som planenlig. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagna åtgärder till ca 24,8 procent. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Anmälan Kontrollansvarig, inkommen Situationsplan, inkommen Ritning carport, inkommen Planritning, inkommen Fasadritningar, inkomna Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Upplysningar I detta ärende krävs skiss över lägeskontroll och utsättning. Sakkunnig med mätningsteknisk kompetens ska utföra utsättning/lägeskontroll. Arbetet kan beställas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet, tfn Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

16 s presidieberedning BN ÄRENDE: Anmälan om ovårdad tomt BJÖNSABERG 80:1 Dnr LPI 2014/0036 s beslut Fastigheten anses inte vara i sådant ovårdat skick att det krävs något beslut om åläggande. Ärendet avskrivs. Redogörelse för ärendet En anmälan inkom till stadsbyggnadsförvaltningen 6 oktober 2014 om en ovårdad obebyggd tomt på fastigheten Bjönsaberg 80:1. Ett bygglov beviljades på fastigheten den 27 augusti 2009 som inte är påbörjat och därmed har upphört att gälla. En ny bygglovsansökan kommer att göras. På tomten ligger ett virkesupplag samt en uppställd minibuss. Angränsande hus är väl avskilt från denna fastighet. Tillsynsbesök gjordes på platsen 10 november Vid tillfället bedömdes platsen vara i vårdat skick. Motiv för beslut Enligt 8 kap 15 plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Enligt 11 kap 5 plan- och bygglagen ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. Beslutsunderlag Anmälan, daterad Fotografier, daterade Tjänsteanteckning, daterad Tjänsteskrivelse av K Nygren, daterad Beslutet skickas till: Sökanden

17 s presidieberedning BN ÄRENDE: Anmälan om tillsynsärende Rothagen 114:1 Dnr LPI 2014/0027 s beslut Ärendet avskrivs Redogörelse för ärendet En anmälan har inkommit till Stadsbyggnadsförvaltningen om olägenhet från fastigheten Rothagen 114:1. Vid besök på platsen framfördes farhågor att träd från Rothagen 114:1 befaras falla in på granntomten, Gesunda 98:1, och skada byggnader. Motiv för beslut Enligt 8 kap. 15 plan- och bygglagen ska tomter hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Enligt 8 kap 16 plan- och bygglagen ska det som gäller om vård och skötsel av en tomt enligt 15 i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. Då fastigheten Rothagen 114:1 inte är tomt och heller inte är belägen inom detaljplan är plan- och bygglagen inte tillämplig. Beslutsunderlag Anmälan, inkommen Fotografier, fyra stycken, daterade Karta, skala 1:10000, daterad Upplysningar Ärendet har även överlämnats till miljökontoret för prövning Beslutet skickas till: Fastighetsägaren Ägarna till Gesunda 98:1 (rek och besvärshänvisning)

18 s presidieberedning BN Dnr BAB 2014/0013 ÄRENDE: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag s beslut Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för installation av trapphiss till övervåningen med stöd av Boverkets föreskrifter BFS 1992:46. Intyg har inte inkommet för åtgärden installation av trapphiss till övervåningen. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för utrymningsdörr i sovrummet. Enligt Lagen om Bostadsanpassningsbidrag kan bidrag inte lämnas för åtgärden utrymningsdörr. Enligt 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag kan bidrag inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. Inget har framkommit som visar att bostaden bör anpassas, utifrån de kriterier för möjlighet till bidrag för anpassning som ställs i Lagen om bostadsanpassningsbidrag, genom installation av trapphiss till över våningen och utrymningsdörr i sovrummet. Redogörelse för ärendet Ansökan, vilken inkom , avser installation av trapphiss till över våningen samt utrymningsdörr i sovrum. Vid upprepade tillfällen, från det att bekräftelsebrev skickades 13 mars 2014 till det att sökanden 12 september 2014 begär att få kopia på bekräftelsebrevet, har sökanden uppmanats att inkomma med intyg som visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till handikappet. Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig har till dags dato inte inkommit. Yttrande från Räddningstjänsten, vilket inkom 14 maj 2014, avser frågan om skälig utrymningsväg. Yttrandet kan ej anses vara ett sådant intyg som, i enlighet med Lagen om bostadsanpassningsbidrag, visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändigt med hänsyn till handikappet. Motiv för beslut Enligt 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara

19 s presidieberedning BN Dnr BAB 2014/0013 ÄRENDE: Forts Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Enligt Boverkets föreskrifter BFS 1992:46 BAB 13 ska intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till handikappet. Då erfoderligt intyg saknas kan ansökan om bostadsanpassningsbidrag för sökta åtgärder ej beviljas. Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag kan bidrag inte lämnas för åtgärden utrymningsdörr. Bidrag kan inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen 12 mars Bekräftelsebrev med infordran av intyg, plan- och uppställningsritningar, kopia av anbud/offert eller kostnadsförslag är skickat 13 mars Skiss på sökta åtgärder har inkommet 14 maj Kopia på offert från BTS inkommet 14 maj Kopia på kostnadsberäkning från Näséns Bygg AB inkommet 14 maj Yttrande avseende tillgänglighet till utrymningsväg av räddningschef Johan Szymanski inkommet 14 maj Personligt möte med anhörig fadern 14 maj Informerar honom muntligt att intyg saknas. Telefonsamtal 12 september 2014 med anhörig Fredrik Smids. Han begär att få kopia på bekräftelsebrevet Brevet ska skickas till honom. Han informeras muntligt att intyg fortfarande saknas Beslutet skickas till: Sökanden (rek och besvärshänvisning)

20 s presidieberedning BN Dnr BAB 2014/0070 ÄRENDE: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag UTMELAND 25:112 s beslut Bostadsanpassningsbidrag beviljas med kr för styrkta åtgärder av leg. arbetsterapeut och el- och vatteninstallation till disk- och tvättmaskin. upphöjning av entré med trätrall samt montering av ramp förvaring av elrullstol i befintligt förråd. Montering av bredare dörr och upphöjning av golv i förrådet ramp med vilplan från tvättstuga duschvägg med stödhandtag (inte fast monterad i vägg) el- och vatteninstallation till tvätt- och diskmaskin Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för altan med tak altan utan tak utomhusbelysning med sensor stödhandtag i dusch och vid toalett inköp av tvättmaskin inköp av diskmaskin fristående rullstolsförråd isolering av befintligt förråd Redogörelse för ärendet Bostadsanpassningsbidrag för anpassning av bostad och förvaring av elrullstol. Sökta åtgärder: montering av duschväggar inkoppling av kombinerad tvättmaskin/torktumlare montering av handtag i dusch och vid toalett montering av eluttag i badrum inkl jordfelströmbrytare montering av extrabelysning på baksidan ramp från tvättstuga till förråd entréplan av trall

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer