Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till!"

Transkript

1 Frysskåpet Observera! I det här frysskåpet används isobutan (R 600a) som köldmedium. Följande anvisningar bör därför beaktas: Service får endast utföras av behörig servicetekniker. Ventilationsgallren får inte övertäckas. Elektriska apparater får aldrig förvaras eller användas i frysskåpet. Varning! Använd aldrig vassa föremål för avfrostning eller rengöring, eftersom sådana kan förstöra kylsystemet. Innan skåpet tas i bruk Vi tar hänsyn till miljön Energibesparingstips Viktigt! Kassering av gammalt skåp Placering och installation Välj rätt placering Så här placeras frysskåpet Elektrisk anslutning Produktbeskrivning Använda apparaten Välja temperaturen i apparaten Infrysning och förvaring av frysta livsmedel Bästa Gorenje-kund! SV Vi gratulerar till ditt val av ett Gorenje frysskåp. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett frysskåp från Gorenje är en modern och väl genomtänkt konstruktion som förenar kvalitet och ekonomi. Du kan nu glädja dig över att ha fått en verkligt effektiv och robust hjälp i hemmet. Vi är övertygade om att frysskåpets många praktiska fördelar kommer att motsvara dina förväntningar och visa sig vara en god och lönsam investering till glädje för hela familjen. Våra produkter genomgår en ständig utveckling. Det kan därför inträffa att vissa specifikationer ändrats efter det att den här bruksanvisningen tryckts. Vi förbehåller oss rätten till sådana ändringar och reserverar oss även för eventuella tryckfel. Lycka till! Viktiga varningar för infrysning av färska livsmedel Förvaring av frysta livsmedel Vändbar dörr Modeller utan ovanskiva och sockel Modeller med ovanskiva och utan sockel Afrimning Rengøring Bortrejse Termostat Innan service tillkallas Information om ljudnivå Innan skåpet tas i bruk Läs den här bruksanvisningen noga och följ anvisningarna för placering och användning. Inspektera frysskåpet efter uppackning, så att eventuella skador på skåpet upptäcks omedelbart. Du bör framför allt undersöka om det finns hack eller repor inuti eller utanpå skåpet. Använd inte frysskåpet om det har uppenbara skador utan kontakta då återförsäljaren för Gorenje. Vi tar hänsyn till miljön Vi använder miljövänligt emballage till våra produkter. Våra bruksanvisningar är tryckta på miljövänligt papper. I avsnittet Kassering av gammalt skåp finns instruktioner om hur gamla kyl-/frysskåp ska hanteras. Installasjons- og bruksanvisning 13

2 Energibesparingstips Undvik att öppna dörren för ofta, framför allt vid varma och fuktiga förhållanden. Var noga med att alltid stänga dörren så snabbt som möjligt. Kontrollera regelbundet att luftcirkulationen baktill på skåpet är fri. Sänk termostatinställningen så snart detta är möjligt, beroende på rumstemperaturen, hur mycket som finns i kyl-/frysskåpet osv. Se till att livsmedel som ska läggas in i kyl- /frysskåpet inte har högre temperatur än rumstemperaturen. Om du tinar dina matvaror i kylskåpet sparar du energi både i och utanför kyl- /frysskåpet. Eftersom nedisning ökar energiförbrukningen ska kylskåpet avfrostas så snart isbeläggningen blir 3-5 mm tjock. Om tätningslisten i dörren skadas eller av annan anledning tätar dåligt stiger energiförbrukningen väsentligt. I sådana fall ska tätningslisten bytas. Kondensorn på skåpets baksida ska alltid hållas ren. Följ anvisningarna i avsnitten Uppställning och Energibesparingstips noggrant. I annat fall kan energiförbrukningen bli högre än nödvändigt. Viktigt! Skåpet ska anslutas till korrekt nätspänning (se avsnittet om elanslutning). Om de livsmedel som förvaras i skåpet får en underlig färg eller lukt ska de kastas eftersom de då sannolikt blivit dåliga och därmed kan vara hälsofarliga. Stickproppen ska tas ur vägguttaget före rengöring, byte av lampa och reparation. Tänk på att reparation enbart får göras av behörig firma/servicetekniker. Använd enbart medföljande verktyg eller verktyg rekommenderade av återförsäljaren. Visa miljöhänsyn och var alltid extra försiktig med kylskåp (kondensor och rör vid t.ex. flyttning av skåpet) och delarna i skåpets invändiga kylsystem. Använd aldrig skarpa eller spetsiga föremål för att avlägsna is eftersom det finns risk för att kylsystemet då skadas. Kylsystemet är fyllt med kylvätska och olja. När skåpet blir gammalt och slutar att fungera ska det kasseras i enlighet med tillämpliga miljöskyddsbestämmelser (se avsnittet om miljö). Märkskylten sitter antingen inne i skåpet eller på dess baksida. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Kassering av gammalt skåp När kyl-/frysskåpet inte längre kan användas ska det kasseras. Om skåpet är försett med lås ska detta förstöras så att lekande barn inte kan låsa in sig i skåpet och därmed komma till skada. Kylsystemet är fyllt med kylvätska och isolering som ska hanteras och kasseras separat. Kontakta närmaste återvinningsstation eller din kommun som kan hjälpa till med information. Var försiktig med skåpets sidoväggar och rörsystem eftersom skador på dessa kan ge upphov till miljöförorening. 14 Installasjons- og bruksanvisning

3 Placering och installation Välj rätt placering Det rum där kyl-/frysskåpet ska placeras ska vara torrt och väl ventilerat. Lämpligaste rumstemperatur beror på modell och finns angiven på märkskylten. Skåpet fungerar inte vid rumstemperaturer på 7 C eller lägre. Skåpet bör inte placeras i närheten av värmeavgivande ytor som t.ex. spis, radiator, varmvattenberedare och liknande och bör inte heller utsättas för direkt solljus. Skåpet ska placeras minst 3 cm från el- eller gasspis och minst 30 cm från ugn. Om dessa riktlinjer inte kan uppfyllas ska lämplig isolering placeras mellan apparaterna. Bakom skåpet måste det finnas ett tomt utrymme på minst 200 cm² på bredden. Avståndet mellan eventuella köksskåp över kyl-/frysskåpet ska vara minst 5 cm för att garantera nödvändig luftventilation. Typ Rumstemperatur SN (subnormal) Från +10 C till + 32 C N (normal) Från +16 C till + 32 C ST (subtropisk) Från +16 C till + 38 C T (tropisk) Från +16 C till + 43 C Så här placeras frysskåpet Skåpet ställs fristående, mot en vägg eller byggs in i ett köksskåp. Oavsett var skåpet placeras är det mycket viktigt att luftventilationen över, under och bakom skåpet inte hindras. Två distanser monteras på kondensorns övre kant. På det sättet förhindras att frysskåpet hamnar för nära väggen. Distanserna är utformade så att de kan anpassas till det avstånd som ska finnas mellan kondensorn och väggen. Vänd distanserna åt lämpligt håll och montera dem på frysskåpet. (Distanserna finns med i förpackningen.) Frysskåpet ska placeras i ett torrt utrymme med en temperatur mellan +16 C och +32 C. Temperaturer under eller över dessa kan orsaka funktionsstörningar i skåpet. Frysskåpet får inte placeras i direkt solljus eller mot en värmeavgivande yta. De två främre benen kan justeras. Det är viktigt att skåpet står helt i våg och att vikten fördelas jämnt på alla fyra benen. När skåpet är rätt placerat, ska dörren kunna ställas i ett visst läge och bli kvar i detta. Skåp med ventilationsgaller kan placeras helt in mot väggen. Gallret garanterar tillräcklig luftcirkulation. Elektrisk anslutning När skåpet ställts på plats bör det stå ca 2 timmar i detta läge innan det ansluts. Nätspänningen får inte variera mer än %. Skåpet ska anslutas till 220/230 V växelström. Det rekommenderas att skåpet ansluts till ett vägguttag med egen avsäkring för att inte riskera ett oavsiktligt strömavbrott. Anslutningseffekten framgår av märkplåten. Elanslutningen skall utföras enligt gällande bestämmelser och av en auktoriserad elinstallatör. Installasjons- og bruksanvisning 15

4 Produktbeskrivning Frysutrymme (1) Denna del används för infrysning av livsmedel. Förvaringsutrymme (2) I denna del förvaras infrysta livsmedel. Kontrollpanel (3) Hyllan för förvaring av frusen mat (4) Används för förvaring av frusen mat. Avfrostningsrör (5) Se avsnittet om avfrostning. Använda apparaten A B C Temperaturinställningsknapp Slå på och stänga av apparaten Aktivera funktionen Super Freeze Gul kontrollampa: Funktionen Super Freeze är aktiverad Röd varningslampa: Larm för hög temperatur Slå på apparaten Vrid termostatknappen A medurs mot den tjockare änden av symbolen. När apparaten slås på för första gången blir det en 24-timmars temperaturlarmfördröjning, eftersom apparaten inte har hunnit nå korrekt temperatur. På så sätt förhindras onödig aktivering av larm. 16 Installasjons- og bruksanvisning

5 Stänga av apparaten Vrid knappen A tillbaka till läget där pilen är inriktad med symbolen (apparaten är fortfarande strömansluten, dvs. det finns fortfarande elektrisk ström i apparaten). Välja temperaturen i apparaten Rekommenderad inställning för termostatknappen A är halvvägs mellan den tunnare och tjockare änden av symbolen. En ändring av omgivningstemperaturen kommer också att påverka temperaturen i skåpet. Ställ därför in termostatknappen i enlighet med detta. Lägen mot den tjockare delen av symbolen innebär en lägre temperatur i apparaten (kallare). Inställningar mot den tunnare delen av markeringen innebär en högre temperatur (varmare). Indikatorlampan C blinkar när temperaturen i frysskåpet stiger till en nivå som är för hög och den släcks när temperaturen sjunker tillbaka till en nivå som inte längre utgör en risk för att mat förstörs (se avsnittet»felsöking«). Infrysning och förvaring av frysta livsmedel Infrysning Den maximala mängden färska livsmedel som kan förvaras i apparaten samtidigt anges på etiketten med grundläggande information om apparaten. Om denna mängd överskrids försämras infrysningens effektivitet, vilket i sin tur försämrar kvaliteten på den frysta maten. Aktivera frysskåpets effektförstärkning 24 timmar innan färska livsmedel ska frysas in: - vrid vredet A till läget (indikatorlampan B tänds). Placera färska livsmedel i frysområdet/-facken efter 24 timmar. Färska livsmedel ska inte komma i kontakt med redan frysta livsmedel i frysskåpet! För infrysning av en mindre mängd livsmedel (1-2 kg) behöver du inte aktivera Super Freeze funktionen. Efter 24 timmar kan livsmedlen flyttas till andra delar av frysskåpet, och infrysningsprocessen kan upprepas vid behov. - vrid tillbaka knappen A till mittläget och sedan till läget efter 5 sekunder (indikatorlampan B tänds). När infrysningsprocessen är klar, vrid vredet A tillbaka till önskad inställning. När frysboxförstärkningen har avslutats, rotera vredet A tillbaka till önskat läge. Om frysboxförstärkningen inte avaktiveras manuellt avaktiveras den automatiskt efter ca två dagar. Installasjons- og bruksanvisning 17

6 Sedan går temperaturen i frysfacket tillbaka till senaste inställning (knappen förblir i position ). Viktiga varningar för infrysning av färska livsmedel Frys enbart livsmedel som lämpar sig för frysning. Livsmedlet ska alltid vara färskt och av god kvalitet. Välj en lämplig förpackning för livsmedlet och förpacka det korrekt. Förpackningen ska vara lufttät och vattentät för att förhindra uttorkning eller vitaminförlust hos livsmedlet. Märk livsmedelsförpackningarna med typ och mängd samt datum för infrysning. Det är viktigt att livsmedlen fryses in så snabbt som möjligt. Mindre förpackningar är därför att föredra. Låt maten svalna innan du fryser in den. Förvaring av frysta livsmedel Frysta livsmedel kan antingen förvaras längst ner i frysutrymmet eller på någon av hyllorna. För att möjliggöra nödvändig cirkulation av kall luft, placera inte mat ovanför den indikerade linjen se bilden nedan (gäller endast vissa modeller). Frysta livsmedel Både förvaringstid och rekommenderad temperatur anges på förpackningen. Följ producentens anvisningar på förpackningen. Var kritisk vid inköp av livsmedel. Välj bara varor som är rätt förpackade och försedda med nödvändig information och förvaras i frysar vid högst 18 C. Köp inte frysta livsmedel täckta med is. Detta är ett tecken på att förpackningen inte förvarats korrekt. Se till att förpackningarna inte börjar tina eftersom livsmedlens kvalitet försämras vid en högre temperatur. Upptining av frysta livsmedel Tinade eller delvis tinade livsmedel ska användas så snart som möjligt. Den kalla luften bevarar visserligen livsmedlen men rår inte på de aktiva mikroorganismer som bidrar till att göra livsmedlen otjänliga. Delvis upptining minskar näringsvärdet hos framför allt frukt, grönsaker och färdiga rätter. OBS! Upptinade livsmedel får aldrig frysas på nytt. Rekommenderad förvaringstid för frysta livsmedel Färska Förvaringstid månader livsmedel Grøntsager Frugt Brød & konditori + Mælk + Færdiglavede + Oksekød Kalvekød Svinekød Fjerkræ Vildt Småkød + + Røgede + + Fisk (flad) + Fisk (tyk) + Indmad + 18 Installasjons- og bruksanvisning

7 Vändbar dörr Våra frysskåp är så praktiskt konstruerade att dörren kan ändras från högerhängd till vänsterhängd. Modeller utan ovanskiva och sockel 1 Täckplatta för övre gångjärn 2 Övre gångjärn 3 Justerbara ben 4 Handtag 5 Nedre gångjärn med stift 6 Plasthörn utan hål 7 Plasthörn med hål Ta av täckplattan på det övre gångjärnet och skruva loss gångjärnet. Dörren kan nu lyftas av. Ta av alla plasthörnen och placera dem på de motsatta hörnen. Demontera det nedre gångjärnet med stift i båda sidor. Montera de losstagna gångjärnen med stift på motsatt sida. Kom ihåg distansbrickorna. Placera dörren på det nedre gångjärnet (kom ihåg distansbrickan). Montera det övre gångjärnet på motsatt sida med distansbricka. Justera gångjärnet om så behövs. Sätt sedan tillbaka täckplattan. Kontrollera att dörrpackningen inte rullar sig utan sitter väl och tätar mot skåpet. Om tätningslisten inte sitter perfekt efter det att dörren har vänts, kan man värma den försiktigt (t ex med hårtork) och försiktigt dra den på plats. På modeller med handtag på sidan av dörren flyttas handtaget nu till motsatt sida. Modeller med ovanskiva och utan sockel 1 Nedre gångjärn med ben 2 Nedre gångjärnsbricka 3 Justerbart ben 4 Övre gångjärnstapp 5 Handtag 6 Plasthörn med hål Demontera det nedre gångjärnet och lyft av dörren tillsammans med den nedre gångjärnsbrickan. Skruva loss det andra benet och placera det på den sida där gångjärnet tidigare var placerat. Lossa den övre gångjärnstappen och skruva i den på motsatt sida. Flytta om plasthörnen så att hörn med hål hamnar på samma sida som gångjärnet. Lyft på dörren igen (kom ihåg den övre gångjärnsbrickan). Montera det nedre gångjärnet med gångjärnsbrickan. Kontrollera att dörrpackningen inte rullar sig utan sitter väl och tätar mot skåpet. Om tätningslisten inte sitter perfekt efter det att dörren har vänts, kan man värma den försiktigt (t ex med hårtork) och försiktigt dra den på plats. På modeller med handtag på sidan av dörren flyttas handtaget nu till motsatt sida. I en del fall kan det bli nödvändigt att efterjustera dörren. Ovanskivan måste då demonteras. Lossa de 3 skruvarna på skåpets baksida under ovanskivan och ta bort skivan. Skruvarna till det övre gångjärnet är då åtkomliga. Installasjons- og bruksanvisning 19

8 Obs! Det kan i vissa fall bli nödvändigt med ytterligare justering av dörren. Demontera i så fall ovanskivan och ställ in det övre gångjärnet. Afrimning Afrimning bør ske når rimlaget er 3-5 mm dvs. 2-3 gange årligt, men det afhænger af, hvor tit døren åbnes. Fremgangsmåde ved afrimning Dagen før planlagt afrimning, skrues temperaturvælgeren op på max. Derved bliver varerne så kolde, som overhovedet muligt. De frosne varer pakkes ind i avispapir el.lign. og lægges et koldt sted. Skabet afbrydes på stikkontakten eller ved hjælp af afbryderen på betjeningspanelet, og det medsendte afløbsrør monteres, så tøvandet kan løbe ned i en skål el.lign. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande til at fjerne rimen med, da De risikerer at, gennemhulle rørsystemet, hvilket kan ødelægge skabet. Reparationen er dyr og er ikke omfattet af garantien. Brug aldrig hårtørrer eller varmluftblæser til at fremskynde afrimning eller tørring af skabet. Rengøring Skabet rengøres med en svag sæbeopløsning. Lakerede overflader rengøres med en blød klud dyppet ned i et spritbaseret rengøringsmiddel (f.eks. glasrens). Almindelig husholdningssprit kan også bruges. På plast samt lakerede overflader må der aldrig bruges skure-, opløsnings- eller specielle midler, som er beregnet til rengøring af rustfrit stål, da de kan ridse og skade dem. Eventuelle maddufte kan fjernes ved at anvende en opløsning af eddike og vand. Anvend ikke rengøringsmidler, der kan ridse. Plastikdelene tåler ikke kogende vand (max. 70 C). Kompressorummet og trådkondensatoren på skabets bagside skal holdes fri for støv. Dette gøres lettest ved at bruge en støvsuger med jævne mellemrum. Giv eventuelt kabinettets udvendige flader en behandling med autovoks, der både bevarer glansen og beskytter lakken. 20 Installasjons- og bruksanvisning

9 Bortrejse Bruges skabet ikke i længere tid, anbefales det, at tømme det helt for varer og afbryde strømmen på stikkontakten. Det er bedst, at lade skabsdøren stå på klem for ventilation. Lyde fra fryseskabet Fryseskabet køler ved hjælp af en kompressor. Det er derfor helt normalt, at skabet afgiver noget støj. Lydniveauet varierer alt efter, hvor skabet er opstillet og hvordan det bruges. Lyd og vibrationer kan opstå, hvis skabet ikke står plant, hvis det står for tæt på en anden genstand, eller hvis rørene på bagsiden rører ved hinanden. Åben ikke døren unødigt. Lydniveauet påvirkes, hvis motoren (kompressoren) må arbejde ekstra for at holde temperaturen.må arbejde ekstra for at holde temperaturen. Frysesystemet En svag susende eller boblende lyd opstår, når kølevæsken cirkulerer. Lyden forstærkes og vibrationslyde opstår, hvis rørene på bagsiden af skabet rører ved hinanden. Rørene kan bøjes med hånden, således at lydene formindskes. Fjern ikke det vibrationsisolerende materiale mellem rørene på bagsiden. Termostat Termostaten styrer til- og frakobling af kompressoren. Når termostaten slår til og fra kan man høre et klik og kompressoren starter eller stopper. Advarsler Hvis dette fryseskab er købt til erstatning af et gammelt, med en lås der ikke kan åbnes indefra, er det en god ide, at sørge for at låsen ikke virker, når De kasserer det. På denne måde, formindsker De risikoen for at børn f.eks. kan komme til skade ved at lege med skabet. Mens fryseskabet arbejder, bør De ikke røre ved køleelementer i skabet, specielt ikke med våde fingre, da huden kan fryse fast på kolde overflader. Frys aldrig kulsyreholdige drikke ned, f.eks. sodavand og øl, da disse kan eksplodere. Olien fra citrusfrugters skal og syren i smør kan gå i forbindelse med plastik og bør derfor tørres af med det samme. Installasjons- og bruksanvisning 21

10 Innan service tillkallas Problem: Apparaten går inte igång efter strömanslutning: Kylningssystemet har varit igång ständigt under en lång period: Ansamling av is i frysskåpet är ett resultat av följande: Indikatorlampan C blinkar: Dörren är svåröppnad: Det brusar när dörren har stängts: Orsak eller åtgärd: Kontrollera om det finns ström i eluttaget och om appararen är inkopplad. Rumstemperaturen är för hög. Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge. Dörren är inte riktigt stängd (smuts mellan dörren och kylskåpet, dörren har satt sig, kontrollera tätningen osv.). Alltför stor mängd färska livsmedel har lagts in på en och samma gång. Otillräcklig kylning av kompressor och kondensor. Kontrollera luftcirkulationen bakom apparaten och rengör kondensorn. Dålig dörrtätningslist. Rengör eller byt tätningslisten om den är förorenad eller skadad. Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge. Varm mat har placerats i frysskåpet. Dörren har öppnas för ofta eller varit öppen för länge. Dörren är inte riktigt stängd (smuts mellan dörrtätningslist, dörren har satt sig, skadad tätningslist osv...). Alltför långt strömavbrott. Alltför stor mängd färska livsmedel har lagts in på en och samma gång. Om du stänger dörren till frysskåpet och sedan försöker öppna den genast igen, kan du känna av ett rätt kraftigt motstånd. Det beror på att en viss mängd kall luft kommer ut ur frysskåpet och ersätts med varm rumsluft. Kylningen av denna luft skapar ett deltryck som förhindrar att dörren kan öppnas utan vidare. Situationen normaliseras efter några få minuter och du kan återigen öppna dörren med lätthet. När dörren har stängts kan visst brus höras. Detta är normalt och beror på tryckutjämning. Om ingen av ovanstående orsaker tycks stämma in på ditt problem, kontakta närmaste servicecenter och ge dem uppgifterna från etiketten med grundläggande information inuti apparaten: typ av apparat, modell- och serienummer. 22 Installasjons- og bruksanvisning

11 Information om ljudnivå Kyl-/frysskåp kyls genom ett kylsystem med en kompressor (med extra hjälp av fläkt i vissa modeller) vars drift kan framkalla visst ljud. Nivån för sådana ljud beror på installation, korrekt användning och apparatens ålder. Efter start av apparaten kan kompressordriften höras en aning högre (flödesljud, ljud som orsakas av att köldmedel strömmar genom systemet). Detta innebär inte att det är något fel på apparaten och det påverkar inte apparatens livslängd. Så småningom avtar ljudet. Ibland kan apparaten avge plötsliga eller starkare ljud som tycks ovanliga under drift; sådana ljud är ofta följden av en felaktig installation: - Apparaten måste placeras stadigt och horisontellt på ett fast underlag. - Den får inte vidröra väggen eller närliggande föremål. - Kontrollera att tillbehören inuti apparaten är rätt placerade och att ljudet inte orsakas av skallrande burkar, flaskor eller andra kärl som kan ha kommit i kontakt med varandra. Installasjons- og bruksanvisning 23

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till! Frysskåpet...12. Kontrollpanel med termometer...17

Frysskåpet. Innan skåpet tas i bruk. Bästa Gorenje-kund! Observera! Lycka till! Frysskåpet...12. Kontrollpanel med termometer...17 Frysskåpet Observera! I det här frysskåpet används isobutan (R 600a) som köldmedium. Följande anvisningar bör därför beaktas: Service får endast utföras av behörig servicetekniker. Ventilationsgallren

Läs mer

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp från Smeg. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp från Smeg förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt konstruktion. Du kan

Läs mer

Kylskåp med frysfack

Kylskåp med frysfack Kylskåp med frysfack Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp med frysfack från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp med frysfack från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp

Bruksanvisning. Frysskåp Bruksanvisning Frysskåp Vi gratulerar till ditt val av ett frysskåp från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett frysskåp från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp SE Bruksanvisning Kyl-/frysskåp Tack för att du valde vår apparat. Vi önskar dig mycket nöje när du använder apparaten. Kyl-/frysskåpet (hädanefter kallad apparaten) består av två delar: den övre delen

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Kylskåp med frysfack

Kylskåp med frysfack Kylskåp med frysfack Observera! Detta skåp är avsett för förvaring av färska och frysta livsmedel. Det kylmedium som används är isobutan eller R-600a som det också kallas. Därför är det viktigt att följande

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Kyl-/frysskåp. Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning.

Kyl-/frysskåp. Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning. Kyl-/frysskåp SV Tack för att du valde vår apparat och grattis till ditt utmärkta köp. Vi hoppas att den kommer att vara en lyckad investering i många år. Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning.

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 N 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Tack för att du valde vår

Tack för att du valde vår Bruksanvisning SE Tack för att du valde vår apparat. Vi önskar dig mycket nöje när du använder den. Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning. Kyl-/frysskåp (härefter kallad: apparaten) består

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

QT3400W QT3400FX QT3400K

QT3400W QT3400FX QT3400K QT3400W QT3400FX QT3400K Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryser 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig

Läs mer

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk.

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk. VK 185 Tack för att du valde ett nytt vinkylskåp från Cylinda. Observera att bruksanvisningen gäller för alla vinkylskåp i VK-serien. Illustrationer och utrustning motsvarar därför inte nödvändigtvis din

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

Bruksanvisning KYL-/FRYSSKÅP RF2283W RF2283S RFN2283W. Bästa kund,

Bruksanvisning KYL-/FRYSSKÅP RF2283W RF2283S RFN2283W. Bästa kund, Bästa kund, Tack för att du valde denna kvalitetsprodukt från ASKO. Vi hoppas att den ska uppfylla dina förväntningar och passa för dina behov under många år. Skandinavisk design kombinerar rena linjer,

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING KYLSKÅP

BRUKSANVISNING KYLSKÅP BRUKSANISNING KYLSKÅP KS 7148 K 5149 UJKL 733 UJL 724 J3011-A1A J3009-A1A ASKO HUSHÅLL AB 534 82 ARA Bästa Kund! Gratulerar till din nya UPO kyl/ frysprodukt. Det är viktigt att du använder din kyl/ frysprodukt

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121 Bruksanvisning Frysskåp FG1121 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frysskåp Pakastin Fryser Fryser EUF29490W EUF29490X EUF29500W EUF29500X 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning. Upprätt kyl-/frysskåp

Bruksanvisning. Upprätt kyl-/frysskåp SE Bruksanvisning Upprätt kyl-/frysskåp Upprätt kyl-/frysskåp Tack för att du valde vår apparat och grattis till ditt utmärkta köp. Vi hoppas att den kommer att vara en lyckad investering i många år. Upprätt

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV UPPRÄTT KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV UPPRÄTT KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP SV DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV UPPRÄTT KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP www.gorenje.com Tack för att du valde vår apparat. Vi önskar dig mycket nöje när du använder den. Produkten är endast avsedd

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV UPPRÄTT KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV UPPRÄTT KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP SV DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV UPPRÄTT KYLSKÅP OCH FRYSSKÅP www.gorenje.com Tack för att du valde vår apparat. Vi önskar dig mycket nöje när du använder den. Produkten är endast avsedd

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium FoodMaster TM PREMIUM Vi gratulerar till köpet av en Foodmaster Premium vakuumpackare. Vakuumpackaren revolutionerar alla dina tidigare vanor att packa mat

Läs mer

Kyl med frys Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning. Den nedre delen är kylskåpet Den övre delen är frysskåpet

Kyl med frys Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning. Den nedre delen är kylskåpet Den övre delen är frysskåpet Kyl med frys SV Tack för att du valde vår apparat och grattis till ditt utmärkta köp. Vi hoppas att den kommer att vara en lyckad investering i många år. Produkten är endast avsedd för hushållsanvändning.

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 144 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 144 1.2 Tillverkarens ansvar 145 1.3 Apparatens syfte 145 1.4 Avfallshantering 145 1.5 Identifikationsdekal 146 1.6 Denna bruksanvisning 146

Läs mer

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD INNAN VINKYLEN ANVÄNDS Den produkt du har förvärvat är en wine cellar (en vinkyl), och det är en professionell maskin som endast skall användas för förvaring av viner. För att du skall få mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Bruksanvisning KYL-/FRYSSKÅP RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S RFN22847S RFN22848S RFN22848W RFN22847W. Bästa kund,

Bruksanvisning KYL-/FRYSSKÅP RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S RFN22847S RFN22848S RFN22848W RFN22847W. Bästa kund, Bästa kund, Tack för att du valde denna kvalitetsprodukt från ASKO. Vi hoppas att den ska uppfylla dina förväntningar och passa för dina behov under många år. Skandinavisk design kombinerar rena linjer,

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black 04/2014 Mod: MICRON-48/B Production code: UPD80 Black Model: UPD60-UPD80 Bruksanvisning SE 280-120424 1 SE Viktig information 1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av skåpet.

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Viktig information Allmänt 4 Säkerhet 4 Transport 4 Miljö

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Innehåll 13. NÅGRA RÅD FÖR ATT SPARA PENGAR... 188

Innehåll 13. NÅGRA RÅD FÖR ATT SPARA PENGAR... 188 Innehåll 1. MILJÖN - AVYTTRINGSINSTRUKTIONER... 167 2. FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING... 168 3. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 169 4. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 170 4.1 Placering och nivåjustering av skåpet...

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Manual. KylsKåp KS185VS/RF

Manual. KylsKåp KS185VS/RF Manual KylsKåp KS185VS/RF Kylskåp KS185VS/RF Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder kylskåpet på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr

Läs mer

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING 63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer