1. Administrativa föreskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Administrativa föreskrifter"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster Frida Haag Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan Upphandlande myndighet - SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (fortsättningsvis UM/UE) dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Avropsberättigade Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de 421 stycken UM/UE som uppräknas i Bilaga 1 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna. Utskrivet: :17 Sida 1 av 27 Refnr.: 10209

2 Inbjudan SKI genomför nu en samordnad upphandling av resebyråtjänster med namn Resebyråtjänster , projektnummer Med anledning härav inbjudes leverantörer att lämna anbud på ett eller flera geografiska anbudsområden avseende denna upphandling av resebyråtjänster Syfte Avsikten är att genom denna anbudsförfrågan genomföra en samordnad upphandling för kommuner, landsting och regioner och dess tillhörande bolag för att täcka avropsberättigade UM/UEs behov av resebyråtjänster. Syftet är att ingå ramavtal med fyra (4) leverantörer i rangordning för respektive geografiskt anbudsområde Avtalstid Ramavtalen gäller från och med till och med med möjlighet till ett (1) års förlängning till och med Avtalstiden gäller med förbehåll för överprövning och andra förhållanden vilka kan föranleda att upphandlingsprocessen försenas. Skulle avtalsstarten förskjutas kommer avtalstidens upphörande ändock förbli densamma Parallella avtal UM/UE som börjar avropa från ramavtalet har inte rätt att samtidigt avropa samma tjänst från annan leverantör, så kallade parallella avtal. För det fall UM/UE sedan tidigare är bunden av avtal avseende viss tjänst som även täcks av denna upphandling gäller ramavtalet endast i de delar där UM/UE inte har annat giltigt avtal. UM/UE som genomför upphandlingar specifikt för konferensarrangemang kan dock komma att ha parallellt avtal med annan leverantör avseende denna tjänst. Observera parallella avtal inte omfattar den situation när resebeställaren välja att själv boka sin resa och därmed inte anlita leverantören avseende resebyråtjänster. Inrikes tågresor är till exempel en resa som många resebeställare väljer att själva beställa och därmed inte nyttja resebyråns tjänster för den bokningen. Resebeställaren har rätt att själv göra sina bokningar och välja att inte nyttja leverantörens resebyråtjänster Uppskattad avropsvolym Ramavtalet omfattar 421 UM/UE. SKI har i samband med upphandlingens förstudiefas fått volymuppgifter från UM/UE beträffande det aktuella ramavtalsområdet. Utifrån undersökningen är den genomsnittliga årliga avropsvolymen ca kr per UM/UE. Mindre UM/UE anger en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år, medelstora UM/UE anger en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år och större UM/UE anger en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år. Baserat på undersökningens genomsnittliga årliga avropsvolym och ett antaget antal samtidiga avropande UM/UE om 50 stycken uppskattas ramavtalens årsvolym för denna upphandling till ca SEK exklusive moms per år eller ca SEK över ramavtalsperioden. Den totala potentialen för hela marknaden, dvs. samtliga 421 UM/UE är ca kr per år. Utskrivet: :17 Sida 2 av 27 Refnr.: 10209

3 Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med kommunerna i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Bilagor till förfrågningsunderlaget Bilaga 1: Avropsberättigade parter Bilaga 2: Anbudets undertecknande Bilaga 3: Prismatris för angivande av anbudspris Bilaga 4: Ramavtalsmall avseende Resebyråtjänster Krav på anbudet Ingen ersättning för anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte och ingen ersättning utgår heller för inlämnande av anbud Språk Anbudet ska vara skrivet på svenska. Undantag får göras för produktkataloger, tekniska beskrivningar, intyg och dylika handlingar. Anbudsgivaren ska på begäran av SKL Kommentus Inköpscentral AB ombesörja och bekosta översättning av handlingar på annat språk. Uppfylls det obligatoriska kravet avseende språk? (/ svar) Sista anbudsdag Leverantören svarar för att anbud inkommer i rätt tid till SKI. Anbud som inkommer efter utsatt tidpunkt kommer inte att beaktas. Observera att support för TendSign endast går att nå under kontorstid och rekommendationen är att anbudet lämnas in i god tid innan sista anbudsdag. Varje leverantör kan endast lämna ett anbud (anbudet kan dock omfatta flera geografiska anbudsområden). I det fall flera anbud inkommer från samma leverantör kommer endast det senast daterade anbudet beaktas. Leverantörens anbud skall lämnas senast :59 Uppfylls det obligatoriska kravet avseende sista anbudsdag? (/ svar) Inlämning av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom Utskrivet: :17 Sida 3 av 27 Refnr.: 10209

4 registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda. Uppfylls det obligatoriska kravet avseende elektroniskt anbud? (/ svar) Förtydliganden av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras Alternativa anbud tillåts inte Leverantören skall i anbudet visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Skall-krav är obligatoriska krav som måste uppfyllas. Om leverantören avstår från att svara på något av de ställda kraven eller frågorna kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte kan accepteras. Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kommer anbudet att förkastat. Leverantören uppmanas att följa anvisningarna i det elektroniska anbudsformuläret som skall användas för anbudsgivning. Det är av yttersta vikt att anbud innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Leverantörer uppmanas att gå igenom sitt anbud mycket noga innan det lämnas in för att kontrollera att Utskrivet: :17 Sida 4 av 27 Refnr.: 10209

5 den efterfrågade information verkligen finns med i anbudssvaret samt kontrollera att samtliga bilagor bifogats anbudet. I anbudet får inga alternativa anbud, så kallade sidoanbud, förekomma. Om leverantören lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Leverantören uppmanas därför att undvika att lämna information som inte efterfrågas och som kan tolkas som en reservation mot uppställt krav. Accepteras det obligatoriska kravet att reservationer och alternativa anbud inte får förekomma? (/ svar) Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande till och med Accepteras det obligatoriska kravet på anbudets giltighetstid? (/ svar) Anbudets omfattning Anbud skall lämnas på samtliga angivna tjänster enligt kravspecifikationen. Anbudet kan omfatta en, flera eller samtliga geografiska anbudsområden. De geografiska anbudsområdena presenteras i avsnitt 4 i detta förfrågningsunderlag. Landsting, regioner, förbund och liknande sammanslutningar som inte ryms inom kommunernas gränsdragning skall anses tillhöra det geografiska anbudsområde som sammanfaller med den kommun som dess säte är bestämt till. I bilaga 1 anges vilket geografiskt anbudsområde varje avropsberättigad part tillhör. Skulle en förändring av kommungränserna ske efter att upphandlingen annonserats fortsätter dock den dåvarande gränsdragningen att gälla om inte de praktiska konsekvenserna av detta blir ohanterbara. Det är möjligt att ange olika anbudspriser för olika geografiska anbudsområden. För information om hur anbudspriserna ska anges, se bifogad prismatris. Uppfylls det obligatoriska kravet på anbudets omfattning? (/ svar) Anbudets undertecknande Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för leverantören fyller i och undertecknar Bilaga 2 Anbudets undertecknande, skannar in den och bifogar den med anbudet som en elektronisk fil. Om anbudet undertecknas av någon som är behörig att företräda leverantören utan att vara behörig firmatecknare kan dokument för styrkande av rätten att underteckna anbudet i efterhand komma att inhämtas. Anbud som saknar undertecknad bilaga kommer inte att beaktas. Har bilaga 2 Anbudets undertecknande bifogats anbudet? (/ svar) Utskrivet: :17 Sida 5 av 27 Refnr.: 10209

6 Kontaktuppgifter - Kontaktperson under upphandlingens genomförande SKL Kommentus Inköpscentral AB kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter Kontaktuppgifter - Avtalsansvarig kontaktperson Under hela avtalstiden skall det finnas en särskild avtalsansvarig kontaktperson hos leverantören för SKI. Vid byte av avtalsansvarig kontaktperson under avtalstiden ska detta utan dröjsmål meddelas SKI. Kontaktuppgifter till avtalsansvarig kontaktperson skall fyllas i fritextfältet och innehålla åtminstone information om namn, e-postadress och telefonnummer. Ange kontaktuppgifter till avtalsansvarig (namn, e-postadress och telefonnummer). (Fritextsvar) 1.3. Upphandlingens genomförande Upphandlingsförfarande Resebyråtjänster utgör en B-tjänst och upphandlingen genomförs därför genom förenklat förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling och det är därför av största vikt att leverantören redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud Anbudsöppning Leverantör har inte rätt att själv närvara vid anbudsöppningen, men kan begära att en representant från s Handelskammare närvarar. Leverantör som begär att representant från s Handelskammare närvarar vid anbudsöppningen står själv för kostnaden för detta. Anbudsöppning är planerad till Anbudsutvärdering Anbudsutvärderingen inleds med en leverantörskvalificering där det prövas om leverantören uppfyller samtliga i upphandlingen uppställda skall-krav på leverantören. Anbud från leverantörer som inte uppfyller kvalificeringskraven kommer inte att prövas vidare. Utskrivet: :17 Sida 6 av 27 Refnr.: 10209

7 Därefter genomförs en anbudskvalificering där anbuden från kvalificerade leverantörer prövas om de uppfyller uppställda skall-krav avseende formalia och avseende upphandlingsföremålet. De anbud som inte uppfyller dessa skall-krav förkastas. Slutligen utvärderas kvarvarande anbud enligt utvärderingskriterium lägsta pris. Lägsta anbudspris per geografiskt anbudsområde, det vill säga per kommun, kommer att antas. För information om hur anbudspriserna ska anges, se bifogad prismatris Kontroll av lämnade uppgifter I samband med prövningen av anbuden kommer SKI att kontrollera att de av leverantören lämnade uppgifter är korrekta. För att SKI ska ha möjlighet att pröva och utvärdera anbudet är det därför ytterst viktigt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter. Möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter är begränsade. Under avtalstiden kommer också kontroller ske av att uppgifter angivna vid anbudslämnandet efterlevs under hela avtalstiden. Efterlevs inte uppställda krav kan avtalet komma att hävas. Det är ytterst viktigt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Vid utvärdering av anbud kommer information som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget och som bifogats anbudet inte att beaktas Tilldelning Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet via e-post till den person hos anbudsgivaren som lämnat in anbudet i tendsign. Tilldelningsbeslut utgör inte accept av anbud. Bindande ramavtal uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat ramavtal. Ramavtal tecknas när 10 dagar gått räknat från det att tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna. Fyra (4) leverantörer i rangordning för respektive geografiskt anbudsområde kommer att tilldelas kontrakt. Den leverantör som har lägst anbudspris i ett visst geografiskt anbudsområde kommer att placeras som nummer ett i rangordningen för det geografiska anbudsområdet. Den leverantör som har nästlägsta anbudspris för samma geografiska anbudsområde kommer att placeras som nummer två i rangordningen för det geografiska anbudsområdet. Den leverantör som sedan har tredje lägsta anbudspris för samma geografiska anbudsområde kommer att placeras som nummer tre i rangordningen för det geografiska anbudsområdet. Den leverantör som sedan har fjärde lägsta anbudspris för samma geografiska anbudsområde kommer att placeras som nummer fyra i rangordningen för det geografiska anbudsområdet. Om flera anbud vid utvärderingen erhåller samma jämförelsetal kommer anbuden att skiljas åt genom lottning. En lottning kommer då att ske per geografiskt anbudsområde där anbudspriserna är lika. SKI förbehåller sig rätten att endast anta vissa av de geografiska anbudsområden en Utskrivet: :17 Sida 7 av 27 Refnr.: 10209

8 leverantör angivit. I det fall två anbud har överlappande geografiskt täckning kommer det anbud antas som har lägst pris för respektive geografiskt anbudsområde. Det innebär till exempel att om leverantör A har lagt anbud på fem olika kommuner och leverantör B lagt anbud på sju kommuner varav tre är samma som leverantör A kommer varje geografiskt anbudsområde (kommun) tilldelas den leverantör som har lägst pris för respektive geografiskt anbudsområde. För information om hur anbudspriserna ska anges, se bifogad prismatris. Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsbeslut utgör inte ett bindande avtal. Bindande avtal uppkommer först vid undertecknande av ramavtalet Avropsordning När en UM/UE ska börja avropa från ramavtalet är det enligt rangordningen så att UM/UE först måste kontakta den leverantör som lämnat det bästa anbudet och därmed rangordnats högst. Om den leverantören inte kan ta sig an den UM/UE som ny kund får den UM/UE gå vidare och fråga nästa leverantör i avropsordningen. Leverantören förblir sedan densamme under resten av avtalstiden Överprövningshänvisning Leverantör som önskar överpröva förfrågningsunderlag eller tilldelningsbeslut vänder sig till Förvaltningsrätten i Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - markera alternativ NEJ nedan. Om sekretess begärs - markera alternativ JA nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Begärs sekretess? (/ svar) Ange vilka delar av anbudet begäran av sekretess avser samt vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut. (Fritextsvar) Utskrivet: :17 Sida 8 av 27 Refnr.: 10209

9 Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Publicering av avtalsdokument Leverantören skall acceptera att avtalsdokument med prisbilagor, kontaktuppgifter till avtalsansvariga personer samt övrig nödvändig information avseende upphandlingen publiceras på Internet efter avtalstecknande. Ovanstående sekretessbegäran kommer därmed inte beaktas avseende nämnd information efter avtalstecknande för de leverantörer som tilldelas ramavtal. Accepteras det obligatoriska kravet på publicering av avtalsdokument? (/ svar) 1.4. Kommersiella villkor Ersättning Bokningsarvodet skall anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt per kategori i bifogad prismatris, se Bilaga 3. Priserna som anges i prismatrisen skall omfatta samtliga med tjänsten förenade kostnader. Leverantören har rätt att erbjuda UM/UE förmånligare priser eller villkor. Priser för tjänster som inte prissatts i prismatrisen, men som kan komma att ingå i uppdragets utförande, skall överenskommas mellan parterna eller debiteras enligt leverantörens vid var tids gällande standardprislista. Det är möjligt att ange olika anbudspriser för olika geografiska anbudsområden. För information om hur anbudspriserna ska anges, se bifogad prismatris. Accepteras samtliga villkor avseende ersättning? (/ svar) Ramavtal Bindande avtal avseende denna upphandling sluts genom att SKI och antagen leverantör Utskrivet: :17 Sida 9 av 27 Refnr.: 10209

10 skriver under ett ramavtal. Ramavtalet kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. En förlaga till ramavtal återfinns som bilaga till förfrågningsunderlaget, se Bilaga 4. Leverantören skall reservationslöst acceptera samtliga villkor i ramavtalsmallen. Accepteras samtliga villkor i ramavtalsmallen avseende Resebyråtjänster ? (/ svar) Utskrivet: :17 Sida 10 av 27 Refnr.: 10209

11 2. Generella krav på leverantören 2.1. Generella krav på leverantören Uteslutning av leverantör enligt 10 kap. 1-2 lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Leverantören kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om SKI får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för: 1. sådan brottslighet som innefattar deltagande i kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt eller 5. brott avseende yrkesutövningen. Leverantören kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om SKI får kännedom om, och kan visa, att leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Är leverantören en juridisk person kommer leverantören att uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för ovanstående brott eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Leverantören kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om SKI får kännedom om att leverantören: 1. är i, eller föremål för ansökan om, konkurs eller likvidation, 2. är under, eller föremål för ansökan om, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande eller 3. tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. Leverantören kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om SKI får kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i det egna landet eller i Sverige. Löpande kontroll avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kommer att göras under avtalstiden. SKI kommer att begära in SKV 4820 från Skattemyndigheten för att kontrollera att ovanstående omständigheter inte föreligger. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna skall leverantören, när SKI så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Föreligger uteslutningsgrund enligt 10 kap. 1-2 LOU? (/ svar) Ekonomisk stabilitet och finansiell ställning Leverantören ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. Utdraget ska visa att leverantören minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. SKI förbehåller sig rätten att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga leverantörer. Om lägre riskklassificering påvisas ska leverantören ändå anses uppfylla kravet om leverantören efter anmodan inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att leverantören innehar motsvarande ekonomisk stabilitet samt att en garanti lämnas gällande leverantörens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara Utskrivet: :17 Sida 11 av 27 Refnr.: 10209

12 undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven enligt ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av moderbolaget eller garanten. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Uppfylls det obligatoriska kravet på ekonomisk stabilitet? (/ svar) Bolagsregistrering Leverantören skall uppfylla lagenligt ställda krav på registrering för inbetalning av F-skatt eller motsvarande i aktiebolags-, handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för leverantören och som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera leverantörens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe samt beägra in blankett SKV 4820 från Skattemyndigheten. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna skall leverantören, när SKI så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Utländsk leverantör skall från berörd myndighet i leverantörens verksamhetsland bifoga intyg som uppfyller motsvarande villkor. Uppfylls det obligatoriska kravet på bolagsregistrering? (/ svar) Teknisk och yrkesmässig kapacitet Leverantören skall i egen regi, eller via underleverantörer, förfoga över den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för genomförandet av upphandlade tjänster. Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. För att kunna tillgodoräkna sig kapacitet från underleverantör får denne inte vara föremål för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). De krav som ställs på leverantören i upphandlingen gäller även för underleverantörer som anlitas. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget. Leverantören skall inneha IATA-ackreditering eller motsvarande och leverantören skall ha personal med reseutbildning (IATA, TRAC eller motsvarande). Uppfylls det obligatoriska kravet på IATA-ackrediterad eller motsvarande? (/ svar) Uppfylls det obligatoriska kravet på reseutbildad personal? (/ svar) Utskrivet: :17 Sida 12 av 27 Refnr.: 10209

13 3. Kravspecifikation 3.1. Tjänsteutbud Heltäckande resebyråservice Nedan anges de krav som ställs på resebyråtjänsten som upphandlas. Upphandlingen avser heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Leverantören måste kunna tillhandahålla samtliga i detta förfrågningsunderlag efterfrågade tjänster och tjänsterna skall uppfylla de krav som uppställs i denna upphandling. I det fall leverantören vid anbudsdagen inte kan tillhandahålla viss tjänst skall detta anges i fritextfältet i samband med frågan. Kravet på att kunna tillhandahålla tjänsten skall därefter uppfyllas senast vid dag för avtalsstart och tjänsten skall därmed också senast vid dag för avtalsstart uppfylla de krav som uppställts i denna upphandling avseende tjänsten. Uppfylls inte obligatoriska krav senast vid dag för avtalsstart kommer ramavtalet att hävas med aktuell leverantör. I begreppet bokning ingår nybokning, ombokning och avbokning Flyg-, tåg-, buss- och båtresor Leverantören skall kunna boka flygresor (inklusive lågprisflyg), tågresor, bussresor och båtresor. Flygresor avser både sådana flygresor som resebyrån kan boka via sitt ordinarie elektroniska bokningssystem samt sådana flygresor som innebär att bokningar måste ske på annat vis. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift beroende av bokningssätt. Båtresor utgörs av transportresor i syfte att resenären ska förflytta sig mellan två platser, till skillnad från nöjeskryssningar där syftet med båtresan är resan i sig. Leverantören skall vid bokning föreslå fördelaktigare prisalternativ till resebeställaren när sådana finns, under förutsättning att det är en rimlig förskjutning av avgångs- och ankomsttider. Det är vanligt förekommande att UM/UE har egna upphandlade avtal avseende leverantörer av flyg-, tåg-, buss- och båtresor. I förekommande fall skall bokning genom UM/UEs avtal kunna erbjudas. Detta under förutsättning att UM/E har informerat om dess gällande avtal. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Anslutningstransport Leverantören skall kunna boka anslutningstransport till flygplats, tåg- och busstation samt hamn både inrikes och utrikes. Bokningen av anslutningstransporten kan innebära taxiresor, snabbtåg, lokal spårtrafik, lokalbussresor med flera färdsätt. Färdsätt skall väljas av resebeställaren efter nödvändig information om bland annat priser och tidtabell för respektive färdsätt. Det är vanligt förekommande att UM/UE har egna upphandlade avtal avseende leverantör av taxiresor. Dessa inkluderar ofta ett specifikt betalningssätt för taxiresorna såsom särskild fakturering, kontobetalning, företagskort eller taxicheckar. I förekommande fall skall bokning genom UM/UEs avtal kunna erbjudas och faktureringen för taxiresan ske enligt UM/UEs Utskrivet: :17 Sida 13 av 27 Refnr.: 10209

14 avtal. Detta under förutsättning att UM/UE har informerat om dess gällande avtal. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Hyra av fordon Leverantören skall kunna boka hyra av fordon, såsom bil och buss, både inrikes och utrikes. Vissa UM/UE har önskemål om att hyra av fordon som är miljöklassade sker i första hand. Leverantören skall verka för att bokning av fordon som uppfyller UM/UEs önskemål tillgodoses. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Hotellrum Leverantören skall kunna boka hotellrum både inrikes och utrikes. Hotellbokning avser både sådana hotell som resebyrån kan boka via sitt ordinarie elektroniska bokningssystem samt sådana hotell som innebär att bokningar måste ske till exempel genom telefonsamtal. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift beroende av bokningssätt. Vissa UM/UEhar önskemål om att hotellrum som till exempel är miljöcertifierade eller är fria från betal-tv-kanaler med pornografi kan bokas i första hand. Leverantören skall verka för att bokning av hotell som uppfyller UM/UEs önskemål tillgodoses. Det är vanligt förekommande att UM/UE har egna upphandlade avtal avseende leverantör som tillhandahåller hotellrum. I förekommande fall skall bokning genom UM/UEs avtal kunna erbjudas. Detta under förutsättning att UM/UE har informerat om dess gällande avtal. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Grupp- och konferensarrangemang Leverantören skall kunna boka grupp- och konferensarrangemang både inrikes och utrikes (inklusive till sjöss). Gruppresor avser resor för fler än tio (10) resenärer. Grupp- och konferensarrangemang innefattar gruppresor till sjöss där syftet inte företrädesvis består av transport. Det kan till exempel vara en kryssning med konferenstillfällen under resan. Grupp- och konferensarrangemang innefattar också gruppresor som företas med en anställd som reseledare. Det kan till exempel vara skolresor där majoriteten av deltagarna utgörs av skolelever. Det är vanligt förekommande att UM/UE har egna upphandlade avtal avseende leverantörer som tillhandahåller grupp- och konferensarrangemang och konferensanläggningar. I förekommande fall skall bokning genom de UM/UEs avtal kunna erbjudas. Detta under förutsättning att den UM/UE har informerat om dess gällande avtal. Utskrivet: :17 Sida 14 av 27 Refnr.: 10209

15 Flertalet UM/UE har eller kommer att upphandla konferensservice genom egna upphandlingar eller genom annan samordnad upphandling. Dessa UM/UE är undantagna från skyldigheten att boka tjänsten genom nu aktuellt avtal och kan därmed komma att ha parallellt avtal med annan leverantör avseende denna tjänst. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Voucherservice Leverantören skall kunna tillhandahålla voucherservice. Voucher är en värdehandling för förbetalda beställningar. Vouchers skall kunna utställas för bland annat hotellrum och hyra av fordon. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Visumansökan Leverantören skall, utan anmodan, vid bokning informera om valt resmåls relevanta pass-, visum- och vaccineringsbestämmelser samt eventuella reserekommendationer utfärdade av utrikesdepartementet. Leverantören skall kunna ombesörja visumansökan och liknande tillstånd som erfordras. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Säkerhetssystem Leverantören skall kunna erbjuda ett säkerhetssystem för spårning av resenärer vid eventuella katastrofer för de UM/UE som så önskar. Säkerhetssystemet skall kunna tillhandahållas tre (3) månader efter att UM/UE framfört önskemål om detta. Utformningen av säkerhetssystemet och kostnaden för detta skall ske i överenskommelse med UM/UE. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av säkerhetssystem? (/ svar) Resestatistik Leverantören skall löpande redovisa resestatistik till UM/UE avseende dess resande. Resestatistiken skall kunna presenteras utifrån de parametrar UM/UE så önskar. Det kan till exempel vara antal resor eller kostnad per kostnadsställe/projektnummer uppdelat per reseslag alternativt destinationer och hotellnätter per destination uppdelat per kostnadsställe/projektnummer. Resestatistiken skall tillhandahållas i en bearbetningsbar Excelfil eller i annat format som UM/UE och leverantör överenskommer om. Utskrivet: :17 Sida 15 av 27 Refnr.: 10209

16 Statiskredovisningen skall ske månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller enligt annat intervall som UM/UE önskar. Redovisningen av resestatistik skall ske utan anmodan från UM/UE. I det fall UM/UE inkommer med önskemål om viss redovisning av resestatistik skall leverantören tillhandahålla detta inom fem (5) arbetsdagar. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av statistik. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av resestatistik? (/ svar) Miljöstatistik Leverantören skall redovisa miljöstatisk till UM/UE avseende dess utsläpp av koldioxid (CO2) om den UM/UE så önskar. För flyg- och tågresor skall redovisningen åtminstone omfatta per reseslag antal personkilometer, koldioxidutsläpp i kilogram per personkilometer samt totalt koldioxidutsläpp i kilogram. Naturvårdsverkets vid var tids gällande schablonvärden kan användas för att göra beräkningen. För buss- och båtresor skall leverantören verka för att möjliggöra redovisning av per reseslag antal personkilometer, koldioxidutsläpp i kilogram per personkilometer samt totalt koldioxidutsläpp i kilogram. Naturvårdsverkets vid var tids gällande schablonvärden kan användas för att göra beräkningen. För taxiresor skall redovisningen åtminstone omfatta antal fordonskilometer, koldioxidutsläpp i kilogram per fordonskilometer samt totalt koldioxidutsläpp i kilogram. Naturvårdsverkets vid var tids gällande schablonvärden kan användas för att göra beräkningen. Detta under förutsättning att leverantören bokar taxiresan samt att fakturering av resan därefter sker via leverantören eller resekontoleverantören. I annat fall ska leverantören verka för att möjliggöra redovisning med åtminstone ovan beskrivna parametrar. För hyra av fordon skall leverantören verka för att möjliggöra redovisning av antal fordonskilometer, koldioxidutsläpp i kilogram per fordonskilometer samt totalt koldioxidutsläpp i kilogram. Naturvårdsverkets vid var tids gällande schablonvärden kan användas för att göra beräkningen. För hotellövernattningar skall leverantören verka för att möjliggöra redovisning av antal övernattningar, kilowattimmar per natt samt totalt kilowattimmar eller andra parametrar som Naturvårdsverket bedömer som mätbara värden av miljöpåverkan. Naturvårdsverkets vid var tids gällande schablonvärden kan användas för att göra beräkningen. Statistiken skall tillhandahållas i en bearbetningsbar Excelfil eller i annat format som UM/UE och leverantör överenskommer om. Statiskredovisningen skall ske kvartalsvis, årsvis eller enligt annat intervall som UM/UE önskar. Redovisningen av miljöstatistik skall ske efter anmodan från UM/UE. I det fall UM/UE inkommer med önskemål om viss redovisning av miljöstatistik skall leverantören tillhandahålla detta inom femton (15) arbetsdagar. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av statistik. Utskrivet: :17 Sida 16 av 27 Refnr.: 10209

17 Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av miljöstatistik? (/ svar) Klimatkompensation Leverantören skall kunna tillhandahålla klimatkompensation i det fall UM/UE så önskar. Klimatkompensation innebär kompensering för utsläpp som ens aktiviteter orsakat genom till exempel köp av reduktionsenheter. Klimatkompensationen bör följa Energimyndighetens rekommendationer som för närvarande är att köpa reduktionsenheter som kommer från EU:s utsläppshandelssystem eller från projekt som genomförs i enlighet med Kyotoprotokollets två projektbaserade mekanismer (så kallade CDM- och JI-projekt). Rutiner för klimatkompensation och kostnaden för detta skall ske i överenskommelse med UM/UE. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av klimatkompensation? (/ svar) 3.2. Bokningsförfarande Tillgänglighet under normal kontorstid Leverantören skall vara tillgänglig för resebeställaren via e-post, telefax och telefon under normal kontorstid, vilket innebär helgfri måndag fredag klockan 08:00-17:00. Leverantören skall besvara resebeställaren inom femton (15) minuter när kontakt tas via e-post eller telefax och inom trettio (30) sekunder när kontakt tas via telefon under normal kontorstid. Leverantören skall efter begäran kunna tillhandahålla statistik avseende svarstider. Har resebeställaren tagit kontakt med leverantören inom normal kontorstid, men blir besvarad utanför normal kontorstid, skall leverantören ändock genomföra bokningen i samband med detta utan hänvisning till att det är utanför kontorstid. För bokningar via telefax eller e-post kan leverantören tillhandahålla ett färdigt formulär som resebeställaren fyller i för att underlätta att all nödvändig information för beställningen uppges. Leverantören skall vara tillgänglig för resebeställaren på svenska och med svensktalande personal. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Tillgänglighet utanför normal kontorstid Leverantören skall möjliggöra att resebeställaren kan komma i kontakt med leverantören via telefax, e-post och telefon för att göra bokning även utanför normal kontorstid. Har resebeställaren tagit kontakt med leverantören inom normal kontorstid, men blir Utskrivet: :17 Sida 17 av 27 Refnr.: 10209

18 besvarad utanför normal kontorstid, skall leverantören ändock genomföra bokningen i samband med detta utan hänvisning till att det är utanför kontorstid. Leverantören skall besvara resebeställaren inom sextio (60) minuter när kontakt tas via e-post eller telefax och inom sextio (60) sekunder när kontakt tas via telefon utanför kontorstid. Leverantören skall efter begäran kunna tillhandahålla statistik avseende svarstider. Leverantören skall vara tillgänglig för resebeställaren på svenska och med svensktalande personal. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Bokningsbekräftelse Leverantören skall kunna erbjuda resebeställaren en bokningsbekräftelse vid en bokning. Bokningsbekräftelsen skall innehålla resenärsnamn, en detaljerad resplan, prisuppgifter och annan nödvändig information för resebeställaren. Bokningsbekräftelsen skall kunna distribueras via sms, e-post, telefax eller pappersbrev via bud eller postförsändelse beroende av vad resebeställaren önskar. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för utfärdande eller distribution av bokningsbekräftelse. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Färdhandling Leverantören skall kunna distribuera färdhandling via sms, e-post, telefax eller pappersbrev via bud eller postförsändelse beroende av vad resebeställaren önskar. Färdhandlingen skall innehålla resenärsnamn, en detaljerad resplan och annan nödvändig information. Det är leverantören som är ansvarig för att färdhandlingar kommer resenären tillhanda i god tid innan resan påbörjas. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för utställande eller distribution av färdhandlingar. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Självbokningssystem Leverantören skall kunna tillhandahålla ett självbokningssystem om UM/UE så önskar. Ett självbokningssystem är ett system där resebeställaren själv gör sin bokning. Självbokningssystemet skall åtminstone innebära bokningsmöjligheter inom Sverige av såväl flygresor, tågresor och hotellrum. Självbokningssystemet skall inte kräva att UM/UE har ett visst operativsystem eller kräva lokala installationer på slutanvändarens dator. Självbokningssystemet är därför med fördel webbaserat. Självbokningssystemet skall vara på svenska och support skall kunna tillhandahållas under normal kontorstid, vilket innebär måndag fredag klockan 08: Självbokningssystemet skall kunna tillhandahållas tre (3) månader efter att UM/UE framfört Utskrivet: :17 Sida 18 av 27 Refnr.: 10209

19 önskemål om detta. Utformningen av självbokningssystem och kostnaden för detta skall ske i överenskommelse med UM/UE. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av självbokningssystem? (/ svar) 3.3. Betalningssätt Följesedel Leverantören skall kunna erbjuda resebeställaren eller UM/UE en följesedel vid bokning. Följesedeln skall innehålla resenärsnamn, prisuppgifter, eventuell referens, kostnadsställe och annan nödvändig information. Följesedel skall ankomma UM/UE före den slutliga fakturan ankommer. Följesedeln skall kunna distribueras via e-post, telefax eller pappersbrev via bud eller postförsändelse beroende av vad resebeställaren önskar. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för utfärdande eller distribution av följesedel. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av följesedel? (/ svar) Resekonto Leverantören skall kunna fakturera UM/UE genom den resekontoleverantör som UM/UE har avtal med. Uppfylls det obligatoriska kravet på fakturering genom resekontoleverantör? (/ svar) Fakturering Vissa UM/UE saknar en resekontoleverantör. I det fall resekontoleverantör saknas skall leverantören kunna fakturera UM/UE direkt. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av fakturering? (/ svar) Elektronisk fakturering Leverantören skall tillhandahålla elektronisk fakturering om UM/UE så önskar. Översändandet av fakturor i elektronisk form skall ske i enlighet med SFTI Fulltextfaktura alternativt Svefaktura eller i annat format som UM/UE och leverantör överenskommer om. Driftstart och detaljerade specifikationer avseende elektronisk fakturering överenskommes mellan leverantören och UM/UE. UM/UE skall medverka till att elektronisk fakturering införs genom att tillhandahålla nödvändig information. Elektronisk fakturering skall kunna tillhandahållas tre (3) månader efter att UM/UE framfört Utskrivet: :17 Sida 19 av 27 Refnr.: 10209

20 önskemål om detta. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av elektronisk fakturering. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av elektronisk fakturering? (/ svar) 3.4. Kvalitetsarbete Kundansvarig Leverantören skall utse en kundansvarig som utgör kontaktperson för UM/UE hos leverantören. Kundansvarig skall ta initiativ till avstämningsmöte med UM/UE minst en gång per år. Avstämningsmötet skall hållas hos UM/UE eller på annan plats som parterna kommer överens om. Kundansvarig har bland annat till uppgift att tillsammans med UM/UE arbeta för kvalitetsförbättringar. Det kan till exempel vara att utifrån UM/UE resepolicy minska miljöpåverkan eller finna sätt för UM/UE att minska sina resekostnader. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för att tillhandahålla en kundansvarig eller för resor eller dylikt i samband med avstämningsmöten. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av kundansvarig? (/ svar) Implementering Leverantören skall avsätta resurser för implementering av en ny UM/UE och implementeringen skall ske skyndsamt. Med implementering avses aktiviteter som är relevanta att genomföra inför samarbetet mellan den UM/UEn och leverantören avseende resebyråtjänsten. Det kan till exempel vara skapandet av kundprofiler samt resenärsprofiler. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för implementering. Accepteras det obligatoriska kravet på implementering? (/ svar) Kundprofil Det är vanligt förekommande att UM/UE har egna resepolicies med olika riktlinjer för hur resande och boende i tjänsten ska ske. Det kan till exempel vara att färdsätt ska anpassas med hänsyn till ekonomiska skäl eller miljöskäl. Leverantören skall upprätta kundprofiler för varje UM/UE där information om den UM/UEs resepolicy, faktureringsrutiner med mera registreras. Leverantören skall upprätta kundprofilen i samband med att leverantören åtar sig en ny UM/UE. UM/UE skall medverka till att kundprofil skapas genom att tillhandahålla nödvändig information. Leverantören skall vid bokningar ha tillgång till respektive kundpolicy. Kundprofilerna skall förvaras på ett tryggt och säkert sätt. Det gäller såväl information som lagras fysisk som elektroniskt. Leverantören ansvarar för att kundprofilerna ständigt hålls uppdaterade under förutsättning Utskrivet: :17 Sida 20 av 27 Refnr.: 10209

Resebyråtjänster

Resebyråtjänster Resebyråtjänster 2011-2 1. HELTÄCKANDE RESEBYRÅTJÄNSTER Nedan anges de krav som ställts på resebyråtjänsten som upphandlats. Upphandlingen avser heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige

Läs mer

2. Bilaga 1. Kravspecifikation

2. Bilaga 1. Kravspecifikation 2. Bilaga 1. Kravspecifikation 2.1. Tjänsteutbud 2.1.1. Heltäckande resebyråservice Nedan anges de krav som ställs på resebyråtjänsten som upphandlas. Upphandlingen avser heltäckande resebyråservice för

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Allmän orientering och upphandlingsregler

1. Allmän orientering och upphandlingsregler Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster 2014 Anna Larsson 10248 Sista anbudsdag: 2014-12-15 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan Enköping kommun inbjuder tillsammans med deltagande kommuner att lämna anbud på upphandling av HVB hem för unga. 1.1.1. Upphandlande myndigheter Avropsberättigade

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Stationstankning 2014 Frida Haag 10249 Sista anbudsdag: 2014-03-20 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-09-12 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bulk 2012 n Jäderberg 11/17 Sista anbudsdag: 2011-10-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

1. Tidningar och tidskrifter 2012 - Administrativa föreskrifter

1. Tidningar och tidskrifter 2012 - Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Tidningar och tidskrifter 2012 Frida Haag 10214 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

1. Ansökningsinbjudan Banktjänster

1. Ansökningsinbjudan Banktjänster Anbudsansökningsinbjudan 2011-09-09 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Banktjänster 2012 Maria Lilja Projekt nr 10104 Sista ansökansdag: 2011-10-10 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-02-25 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Bränslepellets 2103-2 n Jäderberg 5809 Sista anbudsdag: 2013-04-08 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2015-12-01 Upphandlande organisation Upphandling Gävleborgs läns landsting Medicinsk abstinensbehandling i slutenvård för minderåriga Charlotte Lövblom RS 2015/1096 Sista anbudsdag:

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Hyresbostäder i Norrköping AB med dotterbolag Upphandling av Företagshälsovård Upprättade av: Karin Höglund 2013-06-27 Administrativa föreskrifter 1 Allmän orienteering Dessa upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2011-02-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Konsulttjänst - GoVeSa-projektet Carina Westergren Larsson 2010/622 Sista anbudsdag: 2011-03-28 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst Kriminalvården Region Väst Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 403 17 Göteborg Lilla Badhusgatan 4 031-752 88 00 Region.vast@kriminalvarden.se 2(9) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer