1. Administrativa föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Administrativa föreskrifter"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster Frida Haag Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan Upphandlande myndighet - SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (fortsättningsvis UM/UE) dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Avropsberättigade Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de 421 stycken UM/UE som uppräknas i Bilaga 1 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna. Utskrivet: :17 Sida 1 av 27 Refnr.: 10209

2 Inbjudan SKI genomför nu en samordnad upphandling av resebyråtjänster med namn Resebyråtjänster , projektnummer Med anledning härav inbjudes leverantörer att lämna anbud på ett eller flera geografiska anbudsområden avseende denna upphandling av resebyråtjänster Syfte Avsikten är att genom denna anbudsförfrågan genomföra en samordnad upphandling för kommuner, landsting och regioner och dess tillhörande bolag för att täcka avropsberättigade UM/UEs behov av resebyråtjänster. Syftet är att ingå ramavtal med fyra (4) leverantörer i rangordning för respektive geografiskt anbudsområde Avtalstid Ramavtalen gäller från och med till och med med möjlighet till ett (1) års förlängning till och med Avtalstiden gäller med förbehåll för överprövning och andra förhållanden vilka kan föranleda att upphandlingsprocessen försenas. Skulle avtalsstarten förskjutas kommer avtalstidens upphörande ändock förbli densamma Parallella avtal UM/UE som börjar avropa från ramavtalet har inte rätt att samtidigt avropa samma tjänst från annan leverantör, så kallade parallella avtal. För det fall UM/UE sedan tidigare är bunden av avtal avseende viss tjänst som även täcks av denna upphandling gäller ramavtalet endast i de delar där UM/UE inte har annat giltigt avtal. UM/UE som genomför upphandlingar specifikt för konferensarrangemang kan dock komma att ha parallellt avtal med annan leverantör avseende denna tjänst. Observera parallella avtal inte omfattar den situation när resebeställaren välja att själv boka sin resa och därmed inte anlita leverantören avseende resebyråtjänster. Inrikes tågresor är till exempel en resa som många resebeställare väljer att själva beställa och därmed inte nyttja resebyråns tjänster för den bokningen. Resebeställaren har rätt att själv göra sina bokningar och välja att inte nyttja leverantörens resebyråtjänster Uppskattad avropsvolym Ramavtalet omfattar 421 UM/UE. SKI har i samband med upphandlingens förstudiefas fått volymuppgifter från UM/UE beträffande det aktuella ramavtalsområdet. Utifrån undersökningen är den genomsnittliga årliga avropsvolymen ca kr per UM/UE. Mindre UM/UE anger en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år, medelstora UM/UE anger en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år och större UM/UE anger en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år. Baserat på undersökningens genomsnittliga årliga avropsvolym och ett antaget antal samtidiga avropande UM/UE om 50 stycken uppskattas ramavtalens årsvolym för denna upphandling till ca SEK exklusive moms per år eller ca SEK över ramavtalsperioden. Den totala potentialen för hela marknaden, dvs. samtliga 421 UM/UE är ca kr per år. Utskrivet: :17 Sida 2 av 27 Refnr.: 10209

3 Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med kommunerna i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Bilagor till förfrågningsunderlaget Bilaga 1: Avropsberättigade parter Bilaga 2: Anbudets undertecknande Bilaga 3: Prismatris för angivande av anbudspris Bilaga 4: Ramavtalsmall avseende Resebyråtjänster Krav på anbudet Ingen ersättning för anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte och ingen ersättning utgår heller för inlämnande av anbud Språk Anbudet ska vara skrivet på svenska. Undantag får göras för produktkataloger, tekniska beskrivningar, intyg och dylika handlingar. Anbudsgivaren ska på begäran av SKL Kommentus Inköpscentral AB ombesörja och bekosta översättning av handlingar på annat språk. Uppfylls det obligatoriska kravet avseende språk? (/ svar) Sista anbudsdag Leverantören svarar för att anbud inkommer i rätt tid till SKI. Anbud som inkommer efter utsatt tidpunkt kommer inte att beaktas. Observera att support för TendSign endast går att nå under kontorstid och rekommendationen är att anbudet lämnas in i god tid innan sista anbudsdag. Varje leverantör kan endast lämna ett anbud (anbudet kan dock omfatta flera geografiska anbudsområden). I det fall flera anbud inkommer från samma leverantör kommer endast det senast daterade anbudet beaktas. Leverantörens anbud skall lämnas senast :59 Uppfylls det obligatoriska kravet avseende sista anbudsdag? (/ svar) Inlämning av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom Utskrivet: :17 Sida 3 av 27 Refnr.: 10209

4 registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda. Uppfylls det obligatoriska kravet avseende elektroniskt anbud? (/ svar) Förtydliganden av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras Alternativa anbud tillåts inte Leverantören skall i anbudet visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Skall-krav är obligatoriska krav som måste uppfyllas. Om leverantören avstår från att svara på något av de ställda kraven eller frågorna kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte kan accepteras. Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kommer anbudet att förkastat. Leverantören uppmanas att följa anvisningarna i det elektroniska anbudsformuläret som skall användas för anbudsgivning. Det är av yttersta vikt att anbud innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Leverantörer uppmanas att gå igenom sitt anbud mycket noga innan det lämnas in för att kontrollera att Utskrivet: :17 Sida 4 av 27 Refnr.: 10209

5 den efterfrågade information verkligen finns med i anbudssvaret samt kontrollera att samtliga bilagor bifogats anbudet. I anbudet får inga alternativa anbud, så kallade sidoanbud, förekomma. Om leverantören lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Leverantören uppmanas därför att undvika att lämna information som inte efterfrågas och som kan tolkas som en reservation mot uppställt krav. Accepteras det obligatoriska kravet att reservationer och alternativa anbud inte får förekomma? (/ svar) Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande till och med Accepteras det obligatoriska kravet på anbudets giltighetstid? (/ svar) Anbudets omfattning Anbud skall lämnas på samtliga angivna tjänster enligt kravspecifikationen. Anbudet kan omfatta en, flera eller samtliga geografiska anbudsområden. De geografiska anbudsområdena presenteras i avsnitt 4 i detta förfrågningsunderlag. Landsting, regioner, förbund och liknande sammanslutningar som inte ryms inom kommunernas gränsdragning skall anses tillhöra det geografiska anbudsområde som sammanfaller med den kommun som dess säte är bestämt till. I bilaga 1 anges vilket geografiskt anbudsområde varje avropsberättigad part tillhör. Skulle en förändring av kommungränserna ske efter att upphandlingen annonserats fortsätter dock den dåvarande gränsdragningen att gälla om inte de praktiska konsekvenserna av detta blir ohanterbara. Det är möjligt att ange olika anbudspriser för olika geografiska anbudsområden. För information om hur anbudspriserna ska anges, se bifogad prismatris. Uppfylls det obligatoriska kravet på anbudets omfattning? (/ svar) Anbudets undertecknande Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för leverantören fyller i och undertecknar Bilaga 2 Anbudets undertecknande, skannar in den och bifogar den med anbudet som en elektronisk fil. Om anbudet undertecknas av någon som är behörig att företräda leverantören utan att vara behörig firmatecknare kan dokument för styrkande av rätten att underteckna anbudet i efterhand komma att inhämtas. Anbud som saknar undertecknad bilaga kommer inte att beaktas. Har bilaga 2 Anbudets undertecknande bifogats anbudet? (/ svar) Utskrivet: :17 Sida 5 av 27 Refnr.: 10209

6 Kontaktuppgifter - Kontaktperson under upphandlingens genomförande SKL Kommentus Inköpscentral AB kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter Kontaktuppgifter - Avtalsansvarig kontaktperson Under hela avtalstiden skall det finnas en särskild avtalsansvarig kontaktperson hos leverantören för SKI. Vid byte av avtalsansvarig kontaktperson under avtalstiden ska detta utan dröjsmål meddelas SKI. Kontaktuppgifter till avtalsansvarig kontaktperson skall fyllas i fritextfältet och innehålla åtminstone information om namn, e-postadress och telefonnummer. Ange kontaktuppgifter till avtalsansvarig (namn, e-postadress och telefonnummer). (Fritextsvar) 1.3. Upphandlingens genomförande Upphandlingsförfarande Resebyråtjänster utgör en B-tjänst och upphandlingen genomförs därför genom förenklat förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling och det är därför av största vikt att leverantören redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud Anbudsöppning Leverantör har inte rätt att själv närvara vid anbudsöppningen, men kan begära att en representant från s Handelskammare närvarar. Leverantör som begär att representant från s Handelskammare närvarar vid anbudsöppningen står själv för kostnaden för detta. Anbudsöppning är planerad till Anbudsutvärdering Anbudsutvärderingen inleds med en leverantörskvalificering där det prövas om leverantören uppfyller samtliga i upphandlingen uppställda skall-krav på leverantören. Anbud från leverantörer som inte uppfyller kvalificeringskraven kommer inte att prövas vidare. Utskrivet: :17 Sida 6 av 27 Refnr.: 10209

7 Därefter genomförs en anbudskvalificering där anbuden från kvalificerade leverantörer prövas om de uppfyller uppställda skall-krav avseende formalia och avseende upphandlingsföremålet. De anbud som inte uppfyller dessa skall-krav förkastas. Slutligen utvärderas kvarvarande anbud enligt utvärderingskriterium lägsta pris. Lägsta anbudspris per geografiskt anbudsområde, det vill säga per kommun, kommer att antas. För information om hur anbudspriserna ska anges, se bifogad prismatris Kontroll av lämnade uppgifter I samband med prövningen av anbuden kommer SKI att kontrollera att de av leverantören lämnade uppgifter är korrekta. För att SKI ska ha möjlighet att pröva och utvärdera anbudet är det därför ytterst viktigt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter. Möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter är begränsade. Under avtalstiden kommer också kontroller ske av att uppgifter angivna vid anbudslämnandet efterlevs under hela avtalstiden. Efterlevs inte uppställda krav kan avtalet komma att hävas. Det är ytterst viktigt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Vid utvärdering av anbud kommer information som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget och som bifogats anbudet inte att beaktas Tilldelning Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet via e-post till den person hos anbudsgivaren som lämnat in anbudet i tendsign. Tilldelningsbeslut utgör inte accept av anbud. Bindande ramavtal uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat ramavtal. Ramavtal tecknas när 10 dagar gått räknat från det att tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna. Fyra (4) leverantörer i rangordning för respektive geografiskt anbudsområde kommer att tilldelas kontrakt. Den leverantör som har lägst anbudspris i ett visst geografiskt anbudsområde kommer att placeras som nummer ett i rangordningen för det geografiska anbudsområdet. Den leverantör som har nästlägsta anbudspris för samma geografiska anbudsområde kommer att placeras som nummer två i rangordningen för det geografiska anbudsområdet. Den leverantör som sedan har tredje lägsta anbudspris för samma geografiska anbudsområde kommer att placeras som nummer tre i rangordningen för det geografiska anbudsområdet. Den leverantör som sedan har fjärde lägsta anbudspris för samma geografiska anbudsområde kommer att placeras som nummer fyra i rangordningen för det geografiska anbudsområdet. Om flera anbud vid utvärderingen erhåller samma jämförelsetal kommer anbuden att skiljas åt genom lottning. En lottning kommer då att ske per geografiskt anbudsområde där anbudspriserna är lika. SKI förbehåller sig rätten att endast anta vissa av de geografiska anbudsområden en Utskrivet: :17 Sida 7 av 27 Refnr.: 10209

8 leverantör angivit. I det fall två anbud har överlappande geografiskt täckning kommer det anbud antas som har lägst pris för respektive geografiskt anbudsområde. Det innebär till exempel att om leverantör A har lagt anbud på fem olika kommuner och leverantör B lagt anbud på sju kommuner varav tre är samma som leverantör A kommer varje geografiskt anbudsområde (kommun) tilldelas den leverantör som har lägst pris för respektive geografiskt anbudsområde. För information om hur anbudspriserna ska anges, se bifogad prismatris. Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsbeslut utgör inte ett bindande avtal. Bindande avtal uppkommer först vid undertecknande av ramavtalet Avropsordning När en UM/UE ska börja avropa från ramavtalet är det enligt rangordningen så att UM/UE först måste kontakta den leverantör som lämnat det bästa anbudet och därmed rangordnats högst. Om den leverantören inte kan ta sig an den UM/UE som ny kund får den UM/UE gå vidare och fråga nästa leverantör i avropsordningen. Leverantören förblir sedan densamme under resten av avtalstiden Överprövningshänvisning Leverantör som önskar överpröva förfrågningsunderlag eller tilldelningsbeslut vänder sig till Förvaltningsrätten i Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - markera alternativ NEJ nedan. Om sekretess begärs - markera alternativ JA nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Begärs sekretess? (/ svar) Ange vilka delar av anbudet begäran av sekretess avser samt vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut. (Fritextsvar) Utskrivet: :17 Sida 8 av 27 Refnr.: 10209

9 Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Publicering av avtalsdokument Leverantören skall acceptera att avtalsdokument med prisbilagor, kontaktuppgifter till avtalsansvariga personer samt övrig nödvändig information avseende upphandlingen publiceras på Internet efter avtalstecknande. Ovanstående sekretessbegäran kommer därmed inte beaktas avseende nämnd information efter avtalstecknande för de leverantörer som tilldelas ramavtal. Accepteras det obligatoriska kravet på publicering av avtalsdokument? (/ svar) 1.4. Kommersiella villkor Ersättning Bokningsarvodet skall anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt per kategori i bifogad prismatris, se Bilaga 3. Priserna som anges i prismatrisen skall omfatta samtliga med tjänsten förenade kostnader. Leverantören har rätt att erbjuda UM/UE förmånligare priser eller villkor. Priser för tjänster som inte prissatts i prismatrisen, men som kan komma att ingå i uppdragets utförande, skall överenskommas mellan parterna eller debiteras enligt leverantörens vid var tids gällande standardprislista. Det är möjligt att ange olika anbudspriser för olika geografiska anbudsområden. För information om hur anbudspriserna ska anges, se bifogad prismatris. Accepteras samtliga villkor avseende ersättning? (/ svar) Ramavtal Bindande avtal avseende denna upphandling sluts genom att SKI och antagen leverantör Utskrivet: :17 Sida 9 av 27 Refnr.: 10209

10 skriver under ett ramavtal. Ramavtalet kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. En förlaga till ramavtal återfinns som bilaga till förfrågningsunderlaget, se Bilaga 4. Leverantören skall reservationslöst acceptera samtliga villkor i ramavtalsmallen. Accepteras samtliga villkor i ramavtalsmallen avseende Resebyråtjänster ? (/ svar) Utskrivet: :17 Sida 10 av 27 Refnr.: 10209

11 2. Generella krav på leverantören 2.1. Generella krav på leverantören Uteslutning av leverantör enligt 10 kap. 1-2 lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Leverantören kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om SKI får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för: 1. sådan brottslighet som innefattar deltagande i kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt eller 5. brott avseende yrkesutövningen. Leverantören kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om SKI får kännedom om, och kan visa, att leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Är leverantören en juridisk person kommer leverantören att uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för ovanstående brott eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Leverantören kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om SKI får kännedom om att leverantören: 1. är i, eller föremål för ansökan om, konkurs eller likvidation, 2. är under, eller föremål för ansökan om, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande eller 3. tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. Leverantören kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om SKI får kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i det egna landet eller i Sverige. Löpande kontroll avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kommer att göras under avtalstiden. SKI kommer att begära in SKV 4820 från Skattemyndigheten för att kontrollera att ovanstående omständigheter inte föreligger. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna skall leverantören, när SKI så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Föreligger uteslutningsgrund enligt 10 kap. 1-2 LOU? (/ svar) Ekonomisk stabilitet och finansiell ställning Leverantören ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. Utdraget ska visa att leverantören minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. SKI förbehåller sig rätten att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga leverantörer. Om lägre riskklassificering påvisas ska leverantören ändå anses uppfylla kravet om leverantören efter anmodan inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att leverantören innehar motsvarande ekonomisk stabilitet samt att en garanti lämnas gällande leverantörens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara Utskrivet: :17 Sida 11 av 27 Refnr.: 10209

12 undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven enligt ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av moderbolaget eller garanten. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Uppfylls det obligatoriska kravet på ekonomisk stabilitet? (/ svar) Bolagsregistrering Leverantören skall uppfylla lagenligt ställda krav på registrering för inbetalning av F-skatt eller motsvarande i aktiebolags-, handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för leverantören och som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera leverantörens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe samt beägra in blankett SKV 4820 från Skattemyndigheten. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna skall leverantören, när SKI så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Utländsk leverantör skall från berörd myndighet i leverantörens verksamhetsland bifoga intyg som uppfyller motsvarande villkor. Uppfylls det obligatoriska kravet på bolagsregistrering? (/ svar) Teknisk och yrkesmässig kapacitet Leverantören skall i egen regi, eller via underleverantörer, förfoga över den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för genomförandet av upphandlade tjänster. Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. För att kunna tillgodoräkna sig kapacitet från underleverantör får denne inte vara föremål för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). De krav som ställs på leverantören i upphandlingen gäller även för underleverantörer som anlitas. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget. Leverantören skall inneha IATA-ackreditering eller motsvarande och leverantören skall ha personal med reseutbildning (IATA, TRAC eller motsvarande). Uppfylls det obligatoriska kravet på IATA-ackrediterad eller motsvarande? (/ svar) Uppfylls det obligatoriska kravet på reseutbildad personal? (/ svar) Utskrivet: :17 Sida 12 av 27 Refnr.: 10209

13 3. Kravspecifikation 3.1. Tjänsteutbud Heltäckande resebyråservice Nedan anges de krav som ställs på resebyråtjänsten som upphandlas. Upphandlingen avser heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Leverantören måste kunna tillhandahålla samtliga i detta förfrågningsunderlag efterfrågade tjänster och tjänsterna skall uppfylla de krav som uppställs i denna upphandling. I det fall leverantören vid anbudsdagen inte kan tillhandahålla viss tjänst skall detta anges i fritextfältet i samband med frågan. Kravet på att kunna tillhandahålla tjänsten skall därefter uppfyllas senast vid dag för avtalsstart och tjänsten skall därmed också senast vid dag för avtalsstart uppfylla de krav som uppställts i denna upphandling avseende tjänsten. Uppfylls inte obligatoriska krav senast vid dag för avtalsstart kommer ramavtalet att hävas med aktuell leverantör. I begreppet bokning ingår nybokning, ombokning och avbokning Flyg-, tåg-, buss- och båtresor Leverantören skall kunna boka flygresor (inklusive lågprisflyg), tågresor, bussresor och båtresor. Flygresor avser både sådana flygresor som resebyrån kan boka via sitt ordinarie elektroniska bokningssystem samt sådana flygresor som innebär att bokningar måste ske på annat vis. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift beroende av bokningssätt. Båtresor utgörs av transportresor i syfte att resenären ska förflytta sig mellan två platser, till skillnad från nöjeskryssningar där syftet med båtresan är resan i sig. Leverantören skall vid bokning föreslå fördelaktigare prisalternativ till resebeställaren när sådana finns, under förutsättning att det är en rimlig förskjutning av avgångs- och ankomsttider. Det är vanligt förekommande att UM/UE har egna upphandlade avtal avseende leverantörer av flyg-, tåg-, buss- och båtresor. I förekommande fall skall bokning genom UM/UEs avtal kunna erbjudas. Detta under förutsättning att UM/E har informerat om dess gällande avtal. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Anslutningstransport Leverantören skall kunna boka anslutningstransport till flygplats, tåg- och busstation samt hamn både inrikes och utrikes. Bokningen av anslutningstransporten kan innebära taxiresor, snabbtåg, lokal spårtrafik, lokalbussresor med flera färdsätt. Färdsätt skall väljas av resebeställaren efter nödvändig information om bland annat priser och tidtabell för respektive färdsätt. Det är vanligt förekommande att UM/UE har egna upphandlade avtal avseende leverantör av taxiresor. Dessa inkluderar ofta ett specifikt betalningssätt för taxiresorna såsom särskild fakturering, kontobetalning, företagskort eller taxicheckar. I förekommande fall skall bokning genom UM/UEs avtal kunna erbjudas och faktureringen för taxiresan ske enligt UM/UEs Utskrivet: :17 Sida 13 av 27 Refnr.: 10209

14 avtal. Detta under förutsättning att UM/UE har informerat om dess gällande avtal. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Hyra av fordon Leverantören skall kunna boka hyra av fordon, såsom bil och buss, både inrikes och utrikes. Vissa UM/UE har önskemål om att hyra av fordon som är miljöklassade sker i första hand. Leverantören skall verka för att bokning av fordon som uppfyller UM/UEs önskemål tillgodoses. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Hotellrum Leverantören skall kunna boka hotellrum både inrikes och utrikes. Hotellbokning avser både sådana hotell som resebyrån kan boka via sitt ordinarie elektroniska bokningssystem samt sådana hotell som innebär att bokningar måste ske till exempel genom telefonsamtal. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift beroende av bokningssätt. Vissa UM/UEhar önskemål om att hotellrum som till exempel är miljöcertifierade eller är fria från betal-tv-kanaler med pornografi kan bokas i första hand. Leverantören skall verka för att bokning av hotell som uppfyller UM/UEs önskemål tillgodoses. Det är vanligt förekommande att UM/UE har egna upphandlade avtal avseende leverantör som tillhandahåller hotellrum. I förekommande fall skall bokning genom UM/UEs avtal kunna erbjudas. Detta under förutsättning att UM/UE har informerat om dess gällande avtal. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Grupp- och konferensarrangemang Leverantören skall kunna boka grupp- och konferensarrangemang både inrikes och utrikes (inklusive till sjöss). Gruppresor avser resor för fler än tio (10) resenärer. Grupp- och konferensarrangemang innefattar gruppresor till sjöss där syftet inte företrädesvis består av transport. Det kan till exempel vara en kryssning med konferenstillfällen under resan. Grupp- och konferensarrangemang innefattar också gruppresor som företas med en anställd som reseledare. Det kan till exempel vara skolresor där majoriteten av deltagarna utgörs av skolelever. Det är vanligt förekommande att UM/UE har egna upphandlade avtal avseende leverantörer som tillhandahåller grupp- och konferensarrangemang och konferensanläggningar. I förekommande fall skall bokning genom de UM/UEs avtal kunna erbjudas. Detta under förutsättning att den UM/UE har informerat om dess gällande avtal. Utskrivet: :17 Sida 14 av 27 Refnr.: 10209

15 Flertalet UM/UE har eller kommer att upphandla konferensservice genom egna upphandlingar eller genom annan samordnad upphandling. Dessa UM/UE är undantagna från skyldigheten att boka tjänsten genom nu aktuellt avtal och kan därmed komma att ha parallellt avtal med annan leverantör avseende denna tjänst. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Voucherservice Leverantören skall kunna tillhandahålla voucherservice. Voucher är en värdehandling för förbetalda beställningar. Vouchers skall kunna utställas för bland annat hotellrum och hyra av fordon. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Visumansökan Leverantören skall, utan anmodan, vid bokning informera om valt resmåls relevanta pass-, visum- och vaccineringsbestämmelser samt eventuella reserekommendationer utfärdade av utrikesdepartementet. Leverantören skall kunna ombesörja visumansökan och liknande tillstånd som erfordras. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Säkerhetssystem Leverantören skall kunna erbjuda ett säkerhetssystem för spårning av resenärer vid eventuella katastrofer för de UM/UE som så önskar. Säkerhetssystemet skall kunna tillhandahållas tre (3) månader efter att UM/UE framfört önskemål om detta. Utformningen av säkerhetssystemet och kostnaden för detta skall ske i överenskommelse med UM/UE. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av säkerhetssystem? (/ svar) Resestatistik Leverantören skall löpande redovisa resestatistik till UM/UE avseende dess resande. Resestatistiken skall kunna presenteras utifrån de parametrar UM/UE så önskar. Det kan till exempel vara antal resor eller kostnad per kostnadsställe/projektnummer uppdelat per reseslag alternativt destinationer och hotellnätter per destination uppdelat per kostnadsställe/projektnummer. Resestatistiken skall tillhandahållas i en bearbetningsbar Excelfil eller i annat format som UM/UE och leverantör överenskommer om. Utskrivet: :17 Sida 15 av 27 Refnr.: 10209

16 Statiskredovisningen skall ske månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller enligt annat intervall som UM/UE önskar. Redovisningen av resestatistik skall ske utan anmodan från UM/UE. I det fall UM/UE inkommer med önskemål om viss redovisning av resestatistik skall leverantören tillhandahålla detta inom fem (5) arbetsdagar. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av statistik. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av resestatistik? (/ svar) Miljöstatistik Leverantören skall redovisa miljöstatisk till UM/UE avseende dess utsläpp av koldioxid (CO2) om den UM/UE så önskar. För flyg- och tågresor skall redovisningen åtminstone omfatta per reseslag antal personkilometer, koldioxidutsläpp i kilogram per personkilometer samt totalt koldioxidutsläpp i kilogram. Naturvårdsverkets vid var tids gällande schablonvärden kan användas för att göra beräkningen. För buss- och båtresor skall leverantören verka för att möjliggöra redovisning av per reseslag antal personkilometer, koldioxidutsläpp i kilogram per personkilometer samt totalt koldioxidutsläpp i kilogram. Naturvårdsverkets vid var tids gällande schablonvärden kan användas för att göra beräkningen. För taxiresor skall redovisningen åtminstone omfatta antal fordonskilometer, koldioxidutsläpp i kilogram per fordonskilometer samt totalt koldioxidutsläpp i kilogram. Naturvårdsverkets vid var tids gällande schablonvärden kan användas för att göra beräkningen. Detta under förutsättning att leverantören bokar taxiresan samt att fakturering av resan därefter sker via leverantören eller resekontoleverantören. I annat fall ska leverantören verka för att möjliggöra redovisning med åtminstone ovan beskrivna parametrar. För hyra av fordon skall leverantören verka för att möjliggöra redovisning av antal fordonskilometer, koldioxidutsläpp i kilogram per fordonskilometer samt totalt koldioxidutsläpp i kilogram. Naturvårdsverkets vid var tids gällande schablonvärden kan användas för att göra beräkningen. För hotellövernattningar skall leverantören verka för att möjliggöra redovisning av antal övernattningar, kilowattimmar per natt samt totalt kilowattimmar eller andra parametrar som Naturvårdsverket bedömer som mätbara värden av miljöpåverkan. Naturvårdsverkets vid var tids gällande schablonvärden kan användas för att göra beräkningen. Statistiken skall tillhandahållas i en bearbetningsbar Excelfil eller i annat format som UM/UE och leverantör överenskommer om. Statiskredovisningen skall ske kvartalsvis, årsvis eller enligt annat intervall som UM/UE önskar. Redovisningen av miljöstatistik skall ske efter anmodan från UM/UE. I det fall UM/UE inkommer med önskemål om viss redovisning av miljöstatistik skall leverantören tillhandahålla detta inom femton (15) arbetsdagar. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av statistik. Utskrivet: :17 Sida 16 av 27 Refnr.: 10209

17 Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av miljöstatistik? (/ svar) Klimatkompensation Leverantören skall kunna tillhandahålla klimatkompensation i det fall UM/UE så önskar. Klimatkompensation innebär kompensering för utsläpp som ens aktiviteter orsakat genom till exempel köp av reduktionsenheter. Klimatkompensationen bör följa Energimyndighetens rekommendationer som för närvarande är att köpa reduktionsenheter som kommer från EU:s utsläppshandelssystem eller från projekt som genomförs i enlighet med Kyotoprotokollets två projektbaserade mekanismer (så kallade CDM- och JI-projekt). Rutiner för klimatkompensation och kostnaden för detta skall ske i överenskommelse med UM/UE. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av klimatkompensation? (/ svar) 3.2. Bokningsförfarande Tillgänglighet under normal kontorstid Leverantören skall vara tillgänglig för resebeställaren via e-post, telefax och telefon under normal kontorstid, vilket innebär helgfri måndag fredag klockan 08:00-17:00. Leverantören skall besvara resebeställaren inom femton (15) minuter när kontakt tas via e-post eller telefax och inom trettio (30) sekunder när kontakt tas via telefon under normal kontorstid. Leverantören skall efter begäran kunna tillhandahålla statistik avseende svarstider. Har resebeställaren tagit kontakt med leverantören inom normal kontorstid, men blir besvarad utanför normal kontorstid, skall leverantören ändock genomföra bokningen i samband med detta utan hänvisning till att det är utanför kontorstid. För bokningar via telefax eller e-post kan leverantören tillhandahålla ett färdigt formulär som resebeställaren fyller i för att underlätta att all nödvändig information för beställningen uppges. Leverantören skall vara tillgänglig för resebeställaren på svenska och med svensktalande personal. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Tillgänglighet utanför normal kontorstid Leverantören skall möjliggöra att resebeställaren kan komma i kontakt med leverantören via telefax, e-post och telefon för att göra bokning även utanför normal kontorstid. Har resebeställaren tagit kontakt med leverantören inom normal kontorstid, men blir Utskrivet: :17 Sida 17 av 27 Refnr.: 10209

18 besvarad utanför normal kontorstid, skall leverantören ändock genomföra bokningen i samband med detta utan hänvisning till att det är utanför kontorstid. Leverantören skall besvara resebeställaren inom sextio (60) minuter när kontakt tas via e-post eller telefax och inom sextio (60) sekunder när kontakt tas via telefon utanför kontorstid. Leverantören skall efter begäran kunna tillhandahålla statistik avseende svarstider. Leverantören skall vara tillgänglig för resebeställaren på svenska och med svensktalande personal. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Bokningsbekräftelse Leverantören skall kunna erbjuda resebeställaren en bokningsbekräftelse vid en bokning. Bokningsbekräftelsen skall innehålla resenärsnamn, en detaljerad resplan, prisuppgifter och annan nödvändig information för resebeställaren. Bokningsbekräftelsen skall kunna distribueras via sms, e-post, telefax eller pappersbrev via bud eller postförsändelse beroende av vad resebeställaren önskar. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för utfärdande eller distribution av bokningsbekräftelse. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Färdhandling Leverantören skall kunna distribuera färdhandling via sms, e-post, telefax eller pappersbrev via bud eller postförsändelse beroende av vad resebeställaren önskar. Färdhandlingen skall innehålla resenärsnamn, en detaljerad resplan och annan nödvändig information. Det är leverantören som är ansvarig för att färdhandlingar kommer resenären tillhanda i god tid innan resan påbörjas. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för utställande eller distribution av färdhandlingar. Uppfylls det obligatoriska kravet på att ovanstående tjänster kan tillhandahållas? (/ svar) Självbokningssystem Leverantören skall kunna tillhandahålla ett självbokningssystem om UM/UE så önskar. Ett självbokningssystem är ett system där resebeställaren själv gör sin bokning. Självbokningssystemet skall åtminstone innebära bokningsmöjligheter inom Sverige av såväl flygresor, tågresor och hotellrum. Självbokningssystemet skall inte kräva att UM/UE har ett visst operativsystem eller kräva lokala installationer på slutanvändarens dator. Självbokningssystemet är därför med fördel webbaserat. Självbokningssystemet skall vara på svenska och support skall kunna tillhandahållas under normal kontorstid, vilket innebär måndag fredag klockan 08: Självbokningssystemet skall kunna tillhandahållas tre (3) månader efter att UM/UE framfört Utskrivet: :17 Sida 18 av 27 Refnr.: 10209

19 önskemål om detta. Utformningen av självbokningssystem och kostnaden för detta skall ske i överenskommelse med UM/UE. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av självbokningssystem? (/ svar) 3.3. Betalningssätt Följesedel Leverantören skall kunna erbjuda resebeställaren eller UM/UE en följesedel vid bokning. Följesedeln skall innehålla resenärsnamn, prisuppgifter, eventuell referens, kostnadsställe och annan nödvändig information. Följesedel skall ankomma UM/UE före den slutliga fakturan ankommer. Följesedeln skall kunna distribueras via e-post, telefax eller pappersbrev via bud eller postförsändelse beroende av vad resebeställaren önskar. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för utfärdande eller distribution av följesedel. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av följesedel? (/ svar) Resekonto Leverantören skall kunna fakturera UM/UE genom den resekontoleverantör som UM/UE har avtal med. Uppfylls det obligatoriska kravet på fakturering genom resekontoleverantör? (/ svar) Fakturering Vissa UM/UE saknar en resekontoleverantör. I det fall resekontoleverantör saknas skall leverantören kunna fakturera UM/UE direkt. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av fakturering? (/ svar) Elektronisk fakturering Leverantören skall tillhandahålla elektronisk fakturering om UM/UE så önskar. Översändandet av fakturor i elektronisk form skall ske i enlighet med SFTI Fulltextfaktura alternativt Svefaktura eller i annat format som UM/UE och leverantör överenskommer om. Driftstart och detaljerade specifikationer avseende elektronisk fakturering överenskommes mellan leverantören och UM/UE. UM/UE skall medverka till att elektronisk fakturering införs genom att tillhandahålla nödvändig information. Elektronisk fakturering skall kunna tillhandahållas tre (3) månader efter att UM/UE framfört Utskrivet: :17 Sida 19 av 27 Refnr.: 10209

20 önskemål om detta. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för framtagande eller distribution av elektronisk fakturering. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av elektronisk fakturering? (/ svar) 3.4. Kvalitetsarbete Kundansvarig Leverantören skall utse en kundansvarig som utgör kontaktperson för UM/UE hos leverantören. Kundansvarig skall ta initiativ till avstämningsmöte med UM/UE minst en gång per år. Avstämningsmötet skall hållas hos UM/UE eller på annan plats som parterna kommer överens om. Kundansvarig har bland annat till uppgift att tillsammans med UM/UE arbeta för kvalitetsförbättringar. Det kan till exempel vara att utifrån UM/UE resepolicy minska miljöpåverkan eller finna sätt för UM/UE att minska sina resekostnader. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för att tillhandahålla en kundansvarig eller för resor eller dylikt i samband med avstämningsmöten. Uppfylls det obligatoriska kravet på tillhandahållande av kundansvarig? (/ svar) Implementering Leverantören skall avsätta resurser för implementering av en ny UM/UE och implementeringen skall ske skyndsamt. Med implementering avses aktiviteter som är relevanta att genomföra inför samarbetet mellan den UM/UEn och leverantören avseende resebyråtjänsten. Det kan till exempel vara skapandet av kundprofiler samt resenärsprofiler. Leverantören har inte rätt att ta ut någon extra avgift för implementering. Accepteras det obligatoriska kravet på implementering? (/ svar) Kundprofil Det är vanligt förekommande att UM/UE har egna resepolicies med olika riktlinjer för hur resande och boende i tjänsten ska ske. Det kan till exempel vara att färdsätt ska anpassas med hänsyn till ekonomiska skäl eller miljöskäl. Leverantören skall upprätta kundprofiler för varje UM/UE där information om den UM/UEs resepolicy, faktureringsrutiner med mera registreras. Leverantören skall upprätta kundprofilen i samband med att leverantören åtar sig en ny UM/UE. UM/UE skall medverka till att kundprofil skapas genom att tillhandahålla nödvändig information. Leverantören skall vid bokningar ha tillgång till respektive kundpolicy. Kundprofilerna skall förvaras på ett tryggt och säkert sätt. Det gäller såväl information som lagras fysisk som elektroniskt. Leverantören ansvarar för att kundprofilerna ständigt hålls uppdaterade under förutsättning Utskrivet: :17 Sida 20 av 27 Refnr.: 10209

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-02-29 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Elenergi 2013 Jan Jäderberg 10173 Sista anbudsdag: 2012-04-13 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012 Förfrågningsunderlag 2013-10-18 Upphandlande organisation Upphandling Städredskap och rengöringsmedel 2012 Sten Algotson 10122 Sista anbudsdag: 2012-03-28 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-29 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 1 Syd Ola Andersson 3.2.2-2014-42317 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer