1. Tidningar och tidskrifter Administrativa föreskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Tidningar och tidskrifter 2012 - Administrativa föreskrifter"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Tidningar och tidskrifter 2012 Frida Haag Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Tidningar och tidskrifter Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan SKL Kommentus Inköpscentral AB Upphandlande myndighet - SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de 473 stycken UM/UE som uppräknas i Bilaga 1 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från Utskrivet: :27 Sida 1 av 23 Refnr.: 10214

2 ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna Bakgrund och omfattning Omfattning SKI genomför nu en upphandling av agent som förmedlar prenumeration av tidningar och tidskrifter och inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Upphandlingen omfattar agent som ska förmedla prenumererbara resurser i tryckt och elektronisk form. Med detta menas svenska och utländska tidningar, tidskrifter, bokserier (såsom referenslitteratur eller Socialstyrelsens medicinalförfattningar), databaser och elektronisk referenslitteratur, fortsättningsvis kallat prenumerationer. Kraven som ställs i denna upphandling är särskilt anpassad för att uppfylla landstingens behov. Detta hindrar dock inte att även kommuner kan börja avropa från de ramavtal som denna upphandling resulterar i. Leverantörer ska lämna anbud på hela upphandlingen. Upphandlingen är geografiskt indelad i regioner och anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på en eller flera regioner. Se förteckningen över regionerna i Bilaga 2. Regional indelning Volym Ramavtalet omfattar 473 stycken UM/UE. SKI har i samband med upphandlingens förstudiefas fått volymuppgifter från UM/UE beträffande det aktuella ramavtalsområdet. Utifrån dessa undersökningar uppskattas den genomsnittliga årliga avropsvolymen för kommuner till ca kr per kommun. Mindre kommuner uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år, medelstora kommuner uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år och större kommuner uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år. I genomsnitt har ett landsting en genomsnittlig årlig avropsvolym på kr. Baserat på undersökningarnas genomsnittliga årliga avropsvolym och ett antaget antal samtidiga avropande UM/UE om 52 stycken (50 kommuner och 2 landsting) uppskattas ramavtalets årsvolym för denna upphandling till ca SEK exklusive moms per år eller ca SEK över ramavtalsperioden. Den totala potentialen för hela marknaden, dvs. samtliga 473 UM/UE är kr per år Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med UM/UE i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej. Utskrivet: :27 Sida 2 av 23 Refnr.: 10214

3 Avgränsningar Upphandlingen omfattar inte innehållet i Eira-avtalen (s.k Bas-Eira). Alla landsting och regioner är med i EiRA-samarbetet. EiRA förhandlar direkt med förlagen och sluter avtal avseende prenumerationer på e-tidskrifter, e-böcker och databaser/kunskapsstöd som är tillgängliga för vårdens personal inom landstingens/regionernas nät. Se vidare i Upphandlingen omfattar ej läromedel eller litteratur. För dessa områden gör SKI andra samordnade upphandlingar. Se SKI:s hemsida Mål och syfte Syftet med upphandlingen är att täcka aktuella UM/UEs behov av agent som förmedlar prenumerationer i ovan beskrivna omfattning. SKI har för avsikt att teckna avtal med 1 leverantör per region. I samband med avrop vänder sig UM/UE till den leverantör som har ramavtal i den region där det aktuella UM/UE har sitt säte Reservationer och alternativa anbud Reservationer och alternativa anbud I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Accepteras kravet på att reservationer och alternativa anbud inte accepteras? (/ svar) Avtalstid Ramavtalet börjar löpa när båda parter undertecknat detsamma och löper därefter i trettiosex (36) månader med möjlighet till tolv (12) månaders förlängning. Förlängning ska påkallas av SKI senast sex (6) månader innan ramavtalet löper ut Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter SKL Kommentus Inköpscentral AB kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter. Utskrivet: :27 Sida 3 av 23 Refnr.: 10214

4 1.2. Upphandlingens genomförande Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs genom öppet förfarande enligt 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling och det är därför av största vikt att anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud Inlämning av elektroniskt anbud Inlämning av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda. Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar Bilaga 6. - "Underskrift av anbudet", skannar in den och bifogar den med anbudet som elektronisk fil. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Har Bilaga 6. "Underskrift av anbud" undertecknats och bifogats anbudet? (/ svar) Krav på anbudet Utskrivet: :27 Sida 4 av 23 Refnr.: 10214

5 Krav på anbudet Det är av yttersta vikt att anbud innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Undantag får göras för produktkataloger, tekniska beskrivningar, intyg och dylika handlingar. Anbudsgivaren ska på begäran av SKL Kommentus Inköpscentral AB ombesörja och bekosta översättning av handlingar på annat språk. Varje anbudsgivare kan endast lämna ett anbud. Anbudet ska omfatta hela upphandlingen och kan lämnas på en eller flera regioner. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras Sista anbudsdag Anbud ska lämnas senast : Anbudets giltighetstid Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (/ svar) Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Anbudsgivaren har inte rätt att själv närvara vid anbudsöppningen, men kan däremot begära att en representant från Stockholms Handelskammare närvarar. Anbudsgivare som begär att representant från Stockholms Handelskammare närvarar vid anbudsöppningen står själv för kostnaden för detta. Anbudsöppning är planerad till Sekretess Utskrivet: :27 Sida 5 av 23 Refnr.: 10214

6 Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ i båda fritextfälten nedan. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Sekretess begärd? (Fritextsvar) Beskrivning av vilka delar av anbudet begäran av sekretess avser, samt vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut. (Fritextsvar) Tilldelning Tilldelning Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet via e-post till den person hos anbudsgivaren som lämnat in anbudet i tendsign. Tilldelningsbeslut utgör inte accept av anbud. Bindande ramavtal uppkommer först när båda parter skriftligt undertecknat ramavtal. Ramavtal tecknas när 10 dagar gått räknat från det att tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna Publicering av avtalsdokument Publicering av avtalsdokument Avtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner, m.m. kommer att publiceras på Internet (publika databaser). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande UM/UE. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner, m.m. publiceras på Internet. Accepteras kravet på publicering av avtalsdokument på Internet? (/ svar) Behandling av personuppgifter Utskrivet: :27 Sida 6 av 23 Refnr.: 10214

7 Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm 1.3. Kommersiella villkor Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Avtalet kompletteras med bilagor listade i ramavtalsmallen (bilaga 3). Ramavtalet innehåller villkor avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information, m.m. Administrativ ersättning utgår med 2 procent av fakturerat belopp (exklusive mervärdesskatt). Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren i Bilaga 3 "Ramavtalsmall - kommersiella villkor". Accepteras ramavtalsmallens innehåll i dess helhet inklusive samtliga bilagor? (/ svar) 1.4. Prövning och utvärdering Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering Vid det första steget - kvalificering - prövas om anbudsgivaren uppfyller ställda kvalificeringskrav, dvs. krav på Leverantören. Dessa är angivna som ska-krav. Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två, övriga förkastas Övriga ska-krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga ska-krav utöver kvalificeringskraven, dvs. ska-krav kopplade till tjänsten, agent som förmedlar Utskrivet: :27 Sida 7 av 23 Refnr.: 10214

8 prenumererbara resurser. Ett ska-krav kan vara "uppfyllt" eller "ej uppfyllt". De anbud som uppfyllt dessa ska-krav går vidare till steg tre, övriga förkastas Utvärdering Allmänt Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller ovan beskrivna ska-krav i steg ett och steg två kommer anbudet i steg tre utvärderas enligt principen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Anbudsgivaren har möjlighet att lämna anbud på en eller flera regioner och anbuden kommer att utvärderas per region, Se Bilaga 2. Regional indelning. Anbudsgivaren ska lämna rabatt/påslag på de volymer som angivits i kolumn Inköpsvolym från listpris/listprice för utvärdering. Rabatt/påslag ska ges utifrån förlagens listpris/listprice. Med listpris/listprice menas förlagets officiella pris som t.ex. återfinns på förlagets hemsida. Förlagets listpris/listprice kan variera beroende på om kunden är en privatperson eller en institution. I de fall det finns olika priser ska anbudsgivarens offererade rabatter/påslag baseras på listpris för institution. Efter att anbudsgivarens rabatt/påslag dragits av eller lagts på "Inköpsvolym från listpris/listprice för utvärdering" erhålls ett "utvärderingspris efter rabatt/påslag". Vidare görs avdrag i SEK på utvärderingspriset efter rabatt/påslag för de utvärderingskriterier som anbudsgivaren uppfyller. Efter att avdrag på utvärderingspris efter rabatt/påslag gjorts erhålls ett slutligt utvärderingspris. Se vilka utvärderingskriterierna är i punkt 3.11 i detta förfrågningsunderlag. Det anbud som har lägst "slutligt utvärderingspris" i respektive region kommer att antas Bilagor Samtliga bilagor Bilaga 1. Avropsberättigade parter Bilaga 2. Regional indelning Bilaga 3. Ramavtalsmall - kommersiella villkor Bilaga 4. Priser Bilaga 5. Referensuppgifter Bilaga 6. Underskrift av anbudet Utskrivet: :27 Sida 8 av 23 Refnr.: 10214

9 2. Tidningar och tidskrifter Krav på leverantören 2.1. Uteslutning av leverantör Uteslutning enligt 10 kap. 1 LOU Uteslutning enligt 10 kap 1 Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 1. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 1 LOU? (/ svar) Uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 2 LOU Uteslutningsgrunder enligt 10 kap 2 Enligt 10 kap. 2 LOU kan en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och SKI kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. 6. i något väsentligt hänseende låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. Är leverantören juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3. eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 2. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 2 LOU? (/ svar) Skatter och socialförsäkringsavgifter Utskrivet: :27 Sida 9 av 23 Refnr.: 10214

10 Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Som en del av leverantörsprövningen kontrolleras att anbudsgivare och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter. Kontrollen görs hos Skatteverket av SKI. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna, ska anbudsgivaren när SKI så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Kontroll avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter kommer att göras under avtalsperioden Juridisk ställning Bolagsregistrering Bolagsregistrering Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe Ekonomisk stabilitet och finansiell ställning Ekonomisk stabilitet och finansiell ställning Anbudsgivare ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare efter anbudsöppning. Utdraget ska visa att anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Om lägre riskklassificering påvisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivaren kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. a) Anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg. Utskrivet: :27 Sida 10 av 23 Refnr.: 10214

11 2.4. Teknisk förmåga och kapacitet Företagets tekniska och yrkesmässiga kapacitet Erfarenhet av liknande uppdrag Anbudsgivaren ska ha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att leverera varor inom det upphandlingsområde/en anbudet gäller i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ska redogöra för minst tre (3) referenskunder till tidigare/pågående uppdrag. Uppdragen ska ha utförts under de tre (3) senaste åren. Anbudsgivare styrker att kravet uppfylls genom att bifoga följande uppgifter i Bilaga 5. Referensuppgifter: - kontaktperson och kontaktuppgifter hos kunden - under vilken tidsperiod uppdraget utfördes - kort beskrivning av uppdraget Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Har Bilaga 5 Referensuppgifter bifogats anbudet? (/ svar) Underleverantörer Underleverantörer Hela eller delar av uppdraget kan utföras av underleverantörer. Anbudsgivaren ska dock ansvara för underleverantörers arbete som för eget arbete. Med underleverantör menas annan leverantör som utför uppdrag inom omfattningen av agentens uppdrag. Med underleverantör menas inte förlag. Anbudet ska innehålla uppgift om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer och för vad. För det fall underleverantörer kommer att anlitas, ska namn och organisationsnummer på underleverantör(-er) lämnas. Kommer underleverantörer att anlitas för detta uppdrag och för vad? (Fritextsvar) Förteckning över eventuella underleverantörer (namn och organisationsnummer). (Fritextsvar) 2.5. Kvalitet Kvalitetsledning Kvalitetsledning Anbudsgivaren ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer att det aktuella uppdraget kvalitetssäkras med avseende på service och support, beställning, bekräftelse, reklamationer. Anbudsgivaren ska antingen inneha en gällande tredjepartscertifiering eller ett eget dokumenterat kvalitetssystem. Som bevis för att kravet uppfylls ska anbudsgivaren bifoga antingen gällande intyg om certifiering eller en beskrivning av hur anbudsgivaren arbetar med kvalitetssäkring av sin verksamhet. Utskrivet: :27 Sida 11 av 23 Refnr.: 10214

12 Av redovisningen ska framgå: - Namn på kvalitetsansvarig, - Datum för senaste uppdatering av styrande dokument, - Kvalitetspolicy, - Hur det aktuella uppdraget kommer att kvalitetssäkras så att kraven på service och support, beställning, bekräftelse, reklamationer uppfylls Döp intyget/redovisningen till: Kvalitetscertifikat Är anbudsgivande företag tredjepartscertifierat avseende kvalitetsarbete (Fritextsvar) Har gällande intyg om tredjepartscertifiering eller redovisning av företagets kvalitetsarbete bifogats anbudet? (/ svar) Utskrivet: :27 Sida 12 av 23 Refnr.: 10214

13 3. Tidningar och tidskrifter Kravspecifikation 3.1. Allmänna krav på tjänsten Information om benämningar i kravspecifikationen I det följande benämns den/de som lämnar anbud d.v.s. agent, för anbudsgivare. Företag som anbudsgivaren har en relation till (t ex tidskriftsutgivare och databasleverantör) benämns förlag, UM/UE benämns beställare Omfattning Anbudsgivaren ska utföra tjänsten som agent av prenumererbara resurser enligt omfattningen i denna upphandling och enligt beskrivning i förfrågningsunderlaget för de regioner anbudet omfattar. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Omfattning Kraven i kravspecifikationen ska ingå i pris efter offererade rabatter/påslag utan extra kostnad. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Allmänna krav på tjänsten Anbudsgivaren ska fungera som mellanled mellan beställaren och förlagen gällande att förmedla prenumerationer och att hantera alla kontakter med förlagen. I anbudsgivarens servicefunktioner ska ingå att hantera ny- och avbeställningar, förnyelser, betalningsströmmar, kontakter, reklamationer och förhandlingar med förlag om priser. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Allmänna krav på tjänsten Anbudsgivaren ska kunna förmedla prenumerationer inom samtliga vetenskapsområden och prenumerationer av allmän karaktär. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Allmänna krav på tjänsten Anbudsgivaren ska ha mycket god kännedom om och kunna förmedla både svenska och utländska prenumerationer. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Utskrivet: :27 Sida 13 av 23 Refnr.: 10214

14 Allmänna krav på tjänsten Anbudsgivaren ska kunna erbjuda prenumerationer som inte finns tillgängliga i anbudsgivarens egen titeldatabas, förutsatt förlagens medgivande. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) 3.2. Service och support Allmänna krav på service och support Anbudsgivaren ska ha en väl utvecklad serviceorganisation, med tillräcklig kompetens och kapacitet enligt avsnitt för att upprätthålla kvaliteten på efterfrågade tjänster. Anbudsgivaren ska beskriva hur kraven ovan uppfylls i fritextrutan nedan Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beskriv er serviceorganisation utifrån punkterna kompetens och kapacitet. (Fritextsvar) Allmänna krav på service och support - behandling av kundförfrågan Anbudsgivaren ska kunna ge en snabb och effektiv behandling av kundförfrågningar. Beställaren ska inom 24 timmar få en bekräftelse på att kundförfrågan tagits emot och inom 3 dagar ha fått ett konkret svar på ställd fråga. Anbudsgivaren ska beskriva hur kraven ovan uppfylls i fritextrutan nedan Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beskriv kortfattat era rutiner kring och beräknad tid för behandling av kundförfrågningar. (Fritextsvar) Allmänna krav på service och support - elektroniska tidskrifter Anbudsgivaren ska sköta all administration i samband med tillgängliggörandet av elektroniska tidskrifter, oavsett om detta sker genom anbudsgivarens portal eller via förlagens portal. Detta innebär bl.a. att hantera licenser och IP-nummer samt att förse beställaren med aktuella användarnamn och lösenord. Anbudsgivaren ska beskriva hur kraven ovan uppfylls i fritextrutan nedan Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beskriv era rutinerna för hur ni uppfyller kravet på service och support för elektroniska tidskifter. (Fritextsvar) Utskrivet: :27 Sida 14 av 23 Refnr.: 10214

15 Kundtjänst - öppettider Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kundtjänst som är tillgänglig under kontorstid, helgfria vardagar, kl Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Kundtjänst - personlig support Kundtjänsten ska ge personlig support kring sortiment, priser, beställningsrutiner, fakturering, reklamationsrutiner, instruktioner för returer. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Kundtjänst - debitering av telefon telefax Telefon och telefax till kundtjänst ska debiteras enligt ordinarie samtalstaxa (Sverigesamtal). Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beställning Anbudsgivaren ska kunna ta emot beställningar via det administrativa webbverktyget, kundtjänst per telefon, telefax, e-post och brev. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Bekräftelser Anbudsgivaren ska skicka orderbekräftelse avseende nyprenumeration, förnyelse, uppsägning, reklamation elektroniskt eller i pappersformat beroende på beställarens önskemål. Bekräftelse ska lämnas inom 48 timmar från beställningstillfället. Med beställningstillfället menas den tidpunkt då beställningen mottagits av anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska beskriva hur kraven ovan uppfylls i fritextrutan nedan. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beskriv era rutiner för bekräftelser (Fritextsvar) Webbaserat administrationsverktyg Anbudsgivaren ska kostnadsfritt kunna erbjuda ett webbaserat administrationsverktyg som beställaren kan använda dygnet runt. Utskrivet: :27 Sida 15 av 23 Refnr.: 10214

16 Det administrativa webbverktyget ska ha följande funktioner: - Prenumerationsbeställning, förnyelse, avbeställning och reklamationshantering på tryckta och elektroniska tidskrifter. - Beställaren ska i agentens titeldatabas kunna söka på titel, ISSN-nummer och förlag. - Beställaren ska kunna se sina egna kunduppgifter (såsom leverans- och fakturaadresser) - Beställaren ska kunna ta fram egna prenumerationsöversikter. (Se fler krav på prenumerationsöversikter under rubriken Information om prenumerationer). - Det ska framgå om angivna priser är med eller utan moms. SKI kommer att kontrollera att ovan angivna ska- krav uppfylls genom kontroller i det webbaserade administrationsverktyget som anbudsgivaren lämnat inloggningsuppgifter och användarinstruktioner till enligt avsnitt Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Anbudsprov - Webbaserat administrationsverktyg Anbudsgivaren ska ge tillgång till sitt webbaserade administrationsverktyg under 3 veckor från sista anbudsdag. Anbudsgivaren ska i fritextrutan nedan ange inloggningsuppgifter och till anbudet bifoga användarinstruktioner avseende det webbaserade administrationsverktyget och kalla den bifogade användarinstruktionen Anbudsprov. Bekräftelse på att kravet uppfylls? (/ svar) Ange inloggningsuppgifter till det webbaserade administrationsverktyget (Fritextsvar) Uppföljning av rabatter Anbudsgivaren ska ha rutiner för att följa upp att beställaren får kompensation för titlar som byter leverantör och att rabatter som utlovats (t-ex. DDP deep discount price) på prenumerationer effektueras korrekt. Anbudsgivaren ska beskriva hur kraven ovan uppfylls i fritextrutan nedan Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beskriv era rutiner för att hantera rabatter m.m. enligt ovan. (Fritextsvar) Information om prenumeration - Förnyelsepåminnelse Anbudsgivaren ska årligen skicka förnyelsepåminnelser. Dessa ska kunna levereras elektroniskt eller i pappersformat, beroende på beställarens önskemål. Förnyelsepåminnelserna ska innehålla följande information: - Titel, ISSN, agentens kund-eller ordernummer, kundens referens eller kostnadsställe Utskrivet: :27 Sida 16 av 23 Refnr.: 10214

17 - Förfallodag för prenumeration - Beräknad kostnad för förnyelse per titel samt totalsumma - Förlag - Format (print, online) Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Information om prenumeration - Sammanställning av prenumerationer På begäran av beställaren ska anbudsgivaren göra sammanställningar av beställarens prenumerationer, ny- och avbeställningar samt reklamationer via kundtjänst eller det webbaserade administrationsverktyget. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Information om prenumeration - Information om förändringar Anbudsgivaren ska löpande tillhandahålla aktuell information gällande beställarens prenumerationer, som berör: - Titelförändringar - Förändringar i utgivningsfrekvens - Förändringar i utgivningssätt (t.ex från tryckt till elektronisk version) - Sammanslagning samt delning av tidningar och tidsskrifter - Byte av förlag - Upphörande - Listprisförändringar på minst 20% Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) 3.3. Katalogtjänst Katalogtjänst SKI önskar information om anbudsgivaren kan leverera katalogposter för prenumerationer till UM/UEs bibliotek. Beskriv och exemplifiera hur era katalogposter ser ut. (Fritextsvar) Ange vilka katalogposter som kan överföras automatiskt genom integration. (Fritextsvar) Ange vilka bibliotekssystem som era katalogposter är kompatibel med och som därmed kan leverera katalogposter automatiskt med en ny prenumeration, vid namnbyte, vid bibliografiska förändringar (t. ex. byte av ISSN nummer/förlag/periodicitet/titeländringar mm.). (Fritextsvar) Utskrivet: :27 Sida 17 av 23 Refnr.: 10214

18 Hur stor andel av era prenumerationer har katalogposter som kommer att kunna överföras automatiskt genom integration? (Linjär skala) Enhet: % 3.4. Leveransvillkor Rutiner för leveransförseningar Anbudsgivaren ska ha rutiner för att följa upp leveransförseningar från förlagen till beställaren. Anbudsgivaren ska beskriva hur kraven ovan uppfylls i fritextrutan nedan Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beskriv era rutiner för hantering av leveransförseningar? (Fritextsvar) Rutiner för försening av tillgång till elektronisk titel eller databas Om det tar mer än 3 mån efter kundens beställningsdatum att aktivera och få tillgång till en elektronisk titel eller databas ska agenten ha rutiner för att följa upp att beställaren kan häva prenumerationen och få full återbetalning Anbudsgivaren ska beskriva sina rutiner för leveransvillkoren ovan. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beskriv era rutiner för kravet ovan (Fritextsvar) 3.5. Reklamationer Reklamationer - Allmänt Anbudsgivaren skall ha en funktion för hantering av reklamationer gentemot alla förlag. Anbudsgivaren ska beskriva hur kraven ovan uppfylls i fritextrutan nedan. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beskriv era reklamationsrutiner (Fritextsvar) Reklamationer - tryckta tidningar och tidskrifter behäftade med fel Tryckta tidningar och tidskrifter som är behäftade med fel ska utan kostnad för beställaren bytas ut mot felfria exemplar. Om det inte är möjligt att leverera en felfri produkt ska beställaren ha rätt att häva köpet och få full återbetalning, förutsatt förlagets villkor. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Utskrivet: :27 Sida 18 av 23 Refnr.: 10214

19 Reklamationer - e-prenumerationer Då tillgång till e-prenumerationer inte fungerar ska anbudsgivaren har rutiner för att reklamera till förlaget inom 12 timmar från det att ärendet mottagits av anbudsgivaren. Anbudsgivaren ska beskriva hur kraven ovan uppfylls i fritextrutan nedan. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beskriva era rutiner för reklamationshantering avseende access till e-prenumerationer (Fritextsvar) 3.6. Fakturering Fakturans innehåll Fakturan ska innehålla följande information om prenumerationer: - Titel, ISSN, agentens kund-eller ordernummer, kundens referens eller kostnadsställe - Prenumerationsperiod - Format (print, online) - Pris i svenska kronor, både med och utan moms Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Flera leveransadresser och kundnummer Anbudsgivaren ska kunna skicka fakturorna till annan adress än leveransadressen om beställaren så önskar. Anbudsgivaren ska kunna erbjuda varje beställare möjligheten att ha flera kundnummer utan extra kostnad. Bekräftelse på att kraven uppfylls (/ svar) E-faktura och e-handel UM/UE har eller kommer successivt att införa olika former för utbyte av elektroniska affärsmeddelanden i kontakterna mellan UM/UE och leverantörer genom på marknaden förekommande standarder, särskilt de för den offentliga sektorn rekommenderade SFTI (Single Face To Industry). Denna standard omfattar både integrerad e-handel genom EDI (Electronic Data Interchange) som innebär att både prislistor, ordrar och fakturor utväxlas, och fristående e-fakturering med Svefaktura eller SFTI fulltextfaktura. Läs mer om elektroniska affärsmeddelanden på och Anbudsgivaren ska kunna erbjuda utbyte av elektroniska affärsmeddelanden, det vill säga i vart fall kunna skicka elektronisk faktura till UM/UE, om denne så önskar. Har anbudsgivaren idag inte ett system för utbyte av elektroniska affärsmeddelanden, ska anbudsgivaren arbeta för att erhålla ett sådant. Det finns idag på marknaden även enklare, Internetbaserade lösningar om anbudsgivarens eget affärssystemet inte har funktion för Utskrivet: :27 Sida 19 av 23 Refnr.: 10214

20 utväxling av elektroniska handelsmeddelanden. UM/UE och anbudsgivaren ska komma överens om detaljer för vilket sätt anbudsgivaren kan ta emot ordrar och sedan sända fakturor tillbaka. Utväxling av elektroniska handelsmeddelanden ska kunna ske senast tre (3) månader efter avtalstecknandet med de UM/UE som önskar det. Anbudsgivaren ska ha en kontaktperson för införande av e-handel. Anbudsgivaren ska beskriva hur kraven ovan uppfylls i fritextrutan nedan. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Beskriv hur faktureringen och kraven på e-handel kommer att organiseras så att kraven uppfylls. (Fritextsvar) 3.7. Statistik Finansiell statistik Anbudsgivaren ska på anmodan av beställaren, efter varje avtalsår, kostnadsfritt skicka statistik till beställaren innehållande fakturerade leveranser. Statistiken ska kunna redovisas per förvaltning, enhet och bolag om beställaren så önskar. Av statistiken ska framgå följande: - köpt antal per titel och kundnummer - köpt antal per titel inkluderande alla kundnummer - total köpesumma per kundnummer och totalt inkluderande alla kundnummer Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) 3.8. Uppdragets genomförande Kommunikation avseende uppdraget Anbudsgivaren ska i samtliga kontakter med kunderna använda svenska språket. All kommunikation, rapportering, fakturering m.m. ska ske via anbudsgivaren. Detta gäller även om anbudsgivaren anlitar underleverantörer avseende hela eller delar av uppdraget. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) 3.9. Övergång från en agent till annan Övergång från en agent till annan Anbudsgivaren ska kostnadsfritt medverka till att överflyttning av prenumerationer från en agent till en annan sker snabbt och smidigt. Anbudsgivaren ska beskriva sina rutiner för ovanstående krav i fritextrutan nedan Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Utskrivet: :27 Sida 20 av 23 Refnr.: 10214

21 Beskriv era rutiner för övergång från en agent till annan. (Fritextsvar) Pris Prissättning De procentuella rabatter eller påslag som offererats och angivits i bilaga 4. gäller vid avrop under hela avtalsperioden. Rabatterna/påslagen ska utgå från listpris/listprice. Med listpris/listprice menas förlagets officiella pris som t.ex. återfinns på förlagets hemsida. Förlagets listpris/listprice kan variera beroende på om kunden är en privatperson eller en institution. I de fall det finns olika priser ska anbudsgivarens offererade rabatter/påslag baseras på listpris för institution. Offererade priser efter rabatt/påslag ska inkludera samtliga åtaganden i förfrågningsunderlaget såsom frakt, emballage, lasttillbehör, expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter. Priser skall vid avrop anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på angivna priser. Har rabatt/påslag för svenska och utländska prenumerationer angivits i bilaga 4. Priser? (/ svar) Rabatterbjudanden Förlagens introduktionspris, kampanjpris eller andra rabatterbjudanden ska tillfalla beställare under avtalsperioden, utöver avtalade priser, förutsatt förlagens villkor. Bekräftelse på att kravet uppfylls (/ svar) Utvärderingskriterier Information - maximalt poängavdrag Det maximala poängavadraget är SEK (vilket är 60 procent av den totala inköpsvolymen från listpris/listprice för utvärdering, se bilaga 4.) Kundanpassade söksidor i det webbaserade administrationsverktyget Anbudsgivaren kan erbjuda kundanpassade söksidor, där följande information visas: prenumerationsöversikt, prenumerationsstatus, prenumerationsstatistik samt detaljerad information om enstaka prenumeration (ja: SEK avdrag= 20 procent av maximalt avdrag) Anbudsgivaren ska bekräfta om kravet uppfylls genom att kryssa JA eller NEJ i bekräftelsen nedan. Om svarsalternativen lämnats tomma tolkas det som ett NEJ i utvärderingen. SKI kommer att kontrollera att ovan angivna utvärderingskriterium uppfylls genom kontroller Utskrivet: :27 Sida 21 av 23 Refnr.: 10214

22 i det webbaserade administrationsverktyget som anbudsgivaren lämnat inloggningsuppgifter och användarinstruktioner till enligt avsnitt Bekräftelse på att kraven uppfylls (/ svar) Print eller online i det webbaserade administrationsverktyget Det framgår om en titel finns i print respektive online och visar pris för respektive version. (ja: SEK avdrag = 20 procent av maximalt avdrag) Anbudsgivaren ska bekräfta om kravet uppfylls genom att kryssa JA eller NEJ i bekräftelsen nedan. Om svarsalternativen lämnats tomma tolkas det som ett NEJ i utvärderingen. SKI kommer att kontrollera att ovan angivna utvärderingskriterium uppfylls genom kontroller i det webbaserade administrationsverktyget som anbudsgivaren lämnat inloggningsuppgifter och användarinstruktioner till enligt avsnitt Bekräftelse på att kraven uppfylls (/ svar) Söka på Å,Ä,Ö i det webbaserade administrationsverktyget Prenumerationer är sökbara på svenska, d.v.s. med Å,Ä,Ö ( ja: SEK avdrag = 15 procent av maximalt avdrag) Anbudsgivaren ska bekräfta om kravet uppfylls genom att kryssa JA eller NEJ i bekräftelsen nedan. Om svarsalternativen lämnats tomma tolkas det som ett NEJ i utvärderingen. SKI kommer att kontrollera att ovan angivna utvärderingskriterium uppfylls genom kontroller i det webbaserade administrationsverktyget som anbudsgivaren lämnat inloggningsuppgifter och användarinstruktioner till enligt avsnitt Bekräftelse på att kraven uppfylls (/ svar) Information på översiktssidor i det webbaserade administrationsverktyget Informationen på översiktssidorna kan begränsas till enskild avdelning/ institution inom samma organisation. Det går att söka prenumerationer via leveransadress och namn på enheten. (ja: SEK avdrag = 20 procent av maximalt avdrag) Anbudsgivaren ska bekräfta om kravet uppfylls genom att kryssa JA eller NEJ i bekräftelsen nedan. Om svarsalternativen lämnats tomma tolkas det som ett NEJ i utvärderingen. Som bevis på att ovanstående krav uppfylls ska anbudsgivaren beskriva det webbaserade administrationsverktygets funktioner för att begränsa informationen på översiktssidorna i verktyget, enligt kravet ovan. Bekräftelse på att kraven uppfylls, Om JA, beskriv funktionerna i det webbaserade administrationsverktyget i fritextrutan intill frågan. (/ svar) Utskrivet: :27 Sida 22 av 23 Refnr.: 10214

23 Innehåll i faktura - Att fakturan innehåller uppgifter om: - Listpriser/listprice i originalvaluta - Valutakurs (ja: SEK avdrag =15 procent av maximalt avdrag) Anbudsgivaren ska bekräfta om kravet uppfylls genom att kryssa JA eller NEJ i bekräftelsen nedan. Om svarsalternativen lämnats tomma tolkas det som ett NEJ i utvärderingen. Bekräftelse på att kraven uppfylls (/ svar) Faktureringstillfällen enligt beställarens önskemål Att anbudsgivaren kan erbjuda faktureringstillfällen (frekvens) enligt beställarens önskemål, exempelvis 1 gång i månaden. (ja: SEK avdrag = 10 procent av maximalt avdrag). Anbudsgivaren ska bekräfta om kravet uppfylls genom att kryssa JA eller NEJ i bekräftelsen nedan. Om svarsalternativen lämnats tomma tolkas det som ett NEJ i utvärderingen. Bekräftelse på att kraven uppfylls (/ svar) Samtliga bilagor bifogats anbudet? Samtliga bilagor bifogats anbudet De bilagor som efterfrågats är: - Bilaga 4. Priser - Bilaga 5. Referensuppgifter - Bilaga 6. Underskrift av anbudet - Användarinstruktioner avseende det webbaserade administrationsverktyget i bifogad fil kallad "Anbudsprov" - Tredjepartscertifiering alternativt egen beskrivning av kvalitetsledningsarbete i dokument kallat "Kvalitetscertifikat" Har samtliga efterfrågade dokument bifogats anbudet? (/ svar) Utskrivet: :27 Sida 23 av 23 Refnr.: 10214

24 Avropsberättigade parter Tidningar och tidskrifter 2012 AB Allön AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag AB Hudiksvallsbostäder Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Alvesta Kommun Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Aneby Kommun Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) Arboga Kommun Arenabolaget i Linköping AB Arjeplogs Kommun Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Kommun Askersunds Kommun Askersundsbostäder AB Avesta Industristad Aktiebolag Avesta kommun Avesta VA och Avfall AB Bengtsfors Kommun Bergs Kommun Bionär Närvärme AB Bjuvs Kommun Bodens Energi AB Bodens Kommun Bollebygds Kommun Bollnäs Kommun Borgholms Kommun Borås Elnät AB Borås Energi och Miljö AB Borås stad Bostads AB Eidar Bostadsaktiebolaget Svedalahem Bostadsstiftelsen Uddevallahem Bostäder i Lidköping, AB Botkyrka Kommun Botkyrkabyggen AB Bromölla Kommun Bräcke Kommun Burlövs Kommun Båstads Kommun Bärkehus AB C4 Kabel-TV AB C4 Parkering AB Centrumbostäder i Skara AB Citynätet i Nässjö AB Dagens Samhälle AB DalaVatten och Avfall AB Dals-Eds Kommun Danderyds Kommun Din Tur (Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Dorotea Kommun

25 Eda Bostads AB Eda Kommun EFO AB Ekerö Bostäder AB Ekerö Kommun Eksjö Kommun Elmia AB Emmaboda Bostads AB (EBA) Emmaboda Energi och Miljö AB Emmaboda Fastighets AB (emfab) Emmaboda Kommun Enköpings Hyresbostäder, AB Enköpings Kommun Equalis AB Eskilstuna kommun Eskilstuna Kommunfastigheter AB Eslövs Kommun Essunga Bostäder AB Etablering Norrköping AB Eventfastigheter i Norrköping AB Fabs AB Fagersta Kommun Falkenbergs Kommun Falkenbergs Vatten & Renhållning AB Fastighets AB Järnbäraren Filipstads Kommun Finnvedsbostäder AB Finspångs Kommun Finspångs Stadsnät Finet AB Flens Bostads AB Flens kommuns fastighets AB Folktandvården Sörmland AB Folktandvården Västmanland AB Forshaga kommun Färgelanda Kommun Förbo AB Gagnefbostäder AB Gagnefs Kommun Gamla Byn AB Gislaveds Kommun Gnesta Kommun Gnosjö Kommun Grums Hyresbostäder AB Grums Kommun Grästorps kommun Gullspångs Kommun Gällivare Kommun Gävle Energi AB Gävle Kraftvärme AB Göteborgs Spårvägar AB Götene Kommun Götene Vatten & Värme AB Götenebostäder, AB Habo Kommun Hagfors Kommun Hallsbergs Kommun

26 Hallstahammars kommun Hammarö Kommun Haninge Kommun Haparanda kommun Hebyfastigheter AB Hebygårdar AB Hedemora Energi AB Hedemora kommun Hedemorabostäder, AB Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB Helsingborgs stad Helsingborgshem, AB Herrljunga Kommun Higabgruppen Hjo Energi AB Huddinge Kommun Hultsfreds Kommun Hylte Kommun Hyresbostäder i Norrköping AB Håbo Kommun Hågelbyparken AB Hällefors kommun Härnösand Energi & Miljö AB Härnösands Kommun Härryda Kommun Hässleholm Miljö AB Hässleholm Teknik Hässleholms Kommun Höganäs Kommun Högberga Gård AB Högsby Kommun Högskolefastigheter i Jönköping AB Hörby Kommun Innovatum AB Jokkmokks kommun Jokkmokks Värmeverk AB Jämtkraft AB Jämtlands läns landsting Järfälla Kommun Jönköping Airport AB Jönköpings Rådhus AB Kalmar Airport AB Kalmar Kommun Kalmarhem AB Karlsborgs Energi AB (keab) Karlsborgs Kommun Karlsborgs Turism AB Karlsborgsbostäder AB Karlshamns Kommun Karlskoga Kommun Karlskrona Kommun Karlstad Airport Karlstads kommun Katrineholms Kommun Kfs Företagsservice AB Kils Kommun

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Stationstankning 2014 Frida Haag 10249 Sista anbudsdag: 2014-03-20 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Vitvaror 2012-2. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän orientering 2012-10-23. SKL Kommentus Inköpscentral AB Vitvaror 2012-2. Fredrik Waldemarsson 10146

Vitvaror 2012-2. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän orientering 2012-10-23. SKL Kommentus Inköpscentral AB Vitvaror 2012-2. Fredrik Waldemarsson 10146 Förfrågningsunderlag 2012-10-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Vitvaror 2012-2 Fredrik Waldemarsson 10146 Sista anbudsdag: 2012-12-03 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-31 Upphandlingsansvarig Upphandling Posten AB Minnesgåvor Heidi Karlander 11/223 Sista ansökansdag: 2011-11-14 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring:

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring: Utvärderingsrapport 2012-03-01 Upphandlingsansvarig Kustbevakningen Upphandling 1-årsöversyn KBV 303 Dan Ellmén 26-7/12 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-09-12 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bulk 2012 n Jäderberg 11/17 Sista anbudsdag: 2011-10-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Avropsberättigade parter

Avropsberättigade parter Fabs AB Alvesta Kommun Aneby Kommun Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) Arboga Kommun Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Kommun Askersunds Kommun Askersundsbostäder AB Avesta Industristad Aktiebolag

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-02-06 Upphandlande organisation Upphandling Dryckesautomater 2013 Martina Weische 5825 Sista anbudsdag: 2014-03-19 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-03-22 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Stockholms län Kristina Fröjd 3.2.1-2016-41264 Symbolförklaring:

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Förfrågningsunderlag 2011-12-01 Upphandlingsansvarig Upphandling Örebro kommun Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Sista anbudsdag: 2012-02-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan Enköping kommun inbjuder tillsammans med deltagande kommuner att lämna anbud på upphandling av HVB hem för unga. 1.1.1. Upphandlande myndigheter Avropsberättigade

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken,

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Ansökningsinbjudan

1. Ansökningsinbjudan Inbjudan - Upphandlarversion 2015-10-26 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Digitala enheter och kringutrustning för stadens pedagogiska verksamheter Therese

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun Förfrågningsunderlag 2011-02-14 Upphandlingsansvarig Upphandling Botkyrka kommun Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år- Område 2A Behandlingshem med HVB tillstånd - behandlingshem med kognitiv och

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Statens inköpscentrals uppdrag 2013-05-15. Jeanette Hemmingsson Dnr 96-5-2013

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Statens inköpscentrals uppdrag 2013-05-15. Jeanette Hemmingsson Dnr 96-5-2013 Förfrågningsunderlag 2013-05-15 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Profil- och presentartiklar Jeanette Hemmingsson Dnr 96-5-2013 Sista anbudsdag: 2013-06-26

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd Upphandlande myndighet Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Färskt bröd Diarie UE/120022 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Läromedel 2014. Avropsstöd. Vägledning Läromedel 2014. 2015-02-10 Sida 1 av 6

Läromedel 2014. Avropsstöd. Vägledning Läromedel 2014. 2015-02-10 Sida 1 av 6 Avropsstöd Vägledning Läromedel 2014 2015-02-10 Sida 1 av 6 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Delområde 1 Tryckta läromedel... 3 2.2. Delområde 2 Interaktiva läromedel (e-läromedel)...

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan Anbudsansökningsinbjudan 2013-01-03 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Operatörs- och transmissionstjänster Sara Wedholm Dnr 96-66-2012 Sista ansökansdag: 2013-02-07

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer