TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista"

Transkript

1 Socialnämnden Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret Örnen c. Handlingsplan vid palliativ vård d. Slutrapport: Inkludering av unga 31 Bokslut Ansökan om lokal delfinansiering av integrationsprojekt 33 Remiss: Handlingsprogram för extraordinära händelser 34 Remiss: Erbjudande om att delta i kommande upphandling av färdtjänst m.m. 35 Bostadsplanering handikappomsorgen 36 Förslag till tjänstegarantier, IFO 37 Förslag till riktlinjer för ersättningar till familjehem samt informationsmaterial till blivande familjehem 38 Inomhustemperatur på särskilt boende 39 Delegationsbeslut 40 Kurs- och konferensinbjudningar 41 Meddelanden

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (26) Plats Sammanträdeslokalen, Södra Storgatan 92, Tingsryd. Tid Torsdagen den 11 februari 2010, kl Beslutande Göran Andersson, ordförande (c) Birgitta S-Hörberg (m) Yngve Almqvist (s) Gert Andersson (s) Inger Gustafsson (s) Anna Johansson (c), ej Lars Björck (m) Vlastimila Duchon (m), ersättare för Michael Gripenskans (m) Marianne Bergström (kd) Magnus Wallinder, socialchef Andréa Hellsberg, sekreterare Övriga närvarande Gunilla Olofsson Hoff, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 19, 30 Ragnhild Olsson, IFO-chef, 30, 32, 36, 37 Anette Gustavsson, områdeschef äldreomsorgen, 30 Kurt Nilsson, socialkamrer, 31 Jan Borgehed, utredningssekreterare, 33 Jörgen Nilsson, HO-chef, 35 Ingmarie Johansson, LSS-handläggare, 35 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Inger Gustafsson Socialkontoret onsdagen den 17 februari 2010, kl Andréa Hellsberg Paragrafer 18-19, Ordförande Göran Andersson Justerande Inger Gustafsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 11 februari 2010 Datum för 22 februari 2010 Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Tingsryds kommun 16 mars 2010 Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Socialnämnden SN 18 Val av protokolljusterare att utse Inger Gustafsson till att justera dagens protokoll, onsdagen den 17 februari 2010, kl

4 Socialnämnden SN 19 Anmälan av övriga ärenden Utgår: 4 c Politikerbesök 4 e Exempel på den ekonomiska situationen för vissa brukare inom äldreoch handikappomsorgen Extra ärenden: Ansökan om personlig assistent Inomhustemperatur på särskilt boende I övrigt fastställes dagordningen

5 Socialnämnden SN 30 Informationsärenden Statistik från boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård för januari 2010 gicks igenom. Anette Gustavsson, områdeschef inom äldreomsorgen, informerade om senaste nytt vad gäller byggprojekt kvarteret Örnen. Några ändringar har gjorts, bland annat ska hår- och fotvård finnas där det tidigare planerats en gemensamhetslägenhet. Ritningar på byggnaderna och fasaderna visades liksom foton på prototyplägenheten. Gunilla Olofsson Hoff, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerade om handlingsplan vid palliativ vård. I dessa vårdsituationer krävs ett nära samarbete mellan vårdcentralerna och kommunen och ett gemensamt dokument om hur den palliativa vården ska bedrivas ska tas fram tillsammans med praktisk vägledning. Ragnhild Olsson, IFO-chef, informerade om slutrapport av förprojektering avseende projektet Inkludering av unga. Det var från början tänkt som ett länsgemensamt projekt för att kartlägga arbetslösa ungdomar mellan år. Projektet blir inte av då Växjö och Ljungby dragit sig ur.

6 Socialnämnden SN /37 SN 041 Bokslut 2009 Föreligger socialnämndens bokslut 2009 med ett underskott på 1,3 miljoner kronor. att godkänna bokslutet för 2009 och överlämna det till kommunfullmäktige att hemställa om följande hos kommunfullmäktige i KB 1:2010: att underskottet i driftbudgeten inte överförs till 2010 att överföra nedanstående outnyttjade projektmedel till driftbudget uppgradering av verksamhetssystem IFO 39 tkr - pilotprojekt utförd tid 43 tkr - arbetskläder 304 tkr att överföra 40 tkr i outnyttjade investeringsmedel avseende demensanpassning av servicehusen till 2010

7 Socialnämnden SN /23 SN 740 Ansökan om lokal delfinansiering av integrationsprojekt Föreligger ansökan från Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum om kronor för medfinansiering av år tre i projektet Från SFI till arbete. Från SFI till arbete är ett treårigt Arvsfondsprojekt som vänder sig till invandrare/flyktingar med funktionsnedsättning, skada eller sjukdom. att bifalla ansökan från Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum om lokal medfinansiering av integrationsprojekt, med beloppet kr gällande år tre (1 maj april 2011).

8 Socialnämnden SN /9 SN 003 Remiss: Handlingsprogram för extraordinära händelser Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt förslag till handlingsprogram för extraordinära händelser till kommunens nämnder, bolag etc. för yttrande. Programmet bygger i huvudsak på den risk- och sårbarhetsanalys (ROSA) som gjordes i kommunen under 2005, men behandlar även erfarenheter som kommit upp senare. Syftet med handlingsprogrammet är att nå de mål som kommunen satt upp att klara av, inför och vid en extraordinär händelse, samt att kunna uppfylla de skyldigheter som kommunen har enligt lagstiftningen. att anta yttrandet som sitt eget.

9 Socialnämnden SN /10 SN 050 Remiss: Erbjudande om att delta i kommande upphandling av färdtjänst m.m. Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande avseende erbjudande från Länstrafiken om att delta i upphandling avseende reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. att till Kommunstyrelsen framföra att socialnämnden förespråkar att Tingsryds kommun deltar i kommande upphandling av färdtjänst- och omsorgsresor samt att till Kommunstyrelsen framföra att Socialnämnden vill ha representant med i arbetsgrupp färdtjänst och presidiegrupp färdtjänst i upphandlingsarbetet.

10 Socialnämnden SN /40 SN 740 Bostadsplanering handikappomsorgen Föreligger förslag till boendeplanering inom handikappomsorgen. Syftet med boendeplanering är att möta framtidens behov när det gäller bostad med särskild service, boendestöd samt stöd och service i eget boende. Planering leder också till att man ser behov av utökat antal platser på daglig verksamhet och därmed ett utökat personalbehov/utveckling under en period. att uppdra åt förvaltningen att förbereda och ta fram kostnadsförslag för att bygga till två ytterligare lägenheter till Björkvägens LSS-bostad (inflyttning 2011) samt att förbereda och ta fram kostnadsförslag för uppförande av en ny LSSbostad i Tingsryds kommun (inflyttning under 2012) mot bakgrund av ett förväntat ökat behov.

11 Socialnämnden SN /30 SN 750 Förslag till tjänstegarantier, IFO Föreligger förslag till tjänstegarantier för individ- och familjeomsorgen. Individ- och familjeomsorgen ansvarar bland annat för utredningar och handläggning av ekonomiskt bistånd och behandlingsinsatser för barn, vuxna och missbrukare. Familjerättsliga frågor som vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoption ingår också i arbetsuppgifterna. Dessutom ger avdelningen stöd till de flyktingar som kommer till kommunen. Tjänstegarantierna talar om vad man kan förvänta sig när man vänder sig till individ- och familjeomsorgen i Tingsryds kommun. att anta tjänstegarantier för individ- och familjeomsorgen i enlighet med förslag.

12 Socialnämnden SN /34 SN 750 Förslag till riktlinjer för ersättningar till familjehem samt informationsmaterial till blivande familjehem Föreligger förslag till riktlinjer för ersättningar till familjehem samt informationsmaterial till blivande familjehem. Vid placering i familjehem finns gemensamma frågor om ersättningar för till exempel semesterresor och förlorad arbetsinkomst och det är viktigt att handläggarna har ett likartat förhållningssätt gällande detta. Familjehemmen efterfrågar mer information, stöd, handledning och tillgång/kontakt med socialsekreterare. att anta riktlinjer för ersättningar till familjehem och informationsskrift enligt bifogat förslag.

13 Socialnämnden SN /57 SN 734 Inomhustemperatur på särskilt boende Ledamot Lars Björck (m) meddelar att inomhustemperaturen i Äppelgårdens lägenheter är för låg. att uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder och att återrapportera till nämnden.

14 Socialnämnden SN 39 Delegationsbeslut Anmäles beslut enligt följande delegeringsprotokoll: Socialnämndens beslutsattestanter år 2010, att gälla fr.o.m Diarienr. 2010/24 SN 002 Listor med beslut avseende individ- och familjeomsorgen, december 2009 och januari 2010 Delegationslista avseende individuell plan enligt LSS Lista med beslut avseende bostadsanpassningsbidrag

15 Socialnämnden SN 40 Kurs- och konferensinbjudningar Föreligger inbjudan till kursen/konferensen Den nya offentlighets- och sekretesslagen praktisk tillämpning för socialtjänsten 17 mars 2010, Tingsryd Äldreriksdagen 2010 På liv och död april 2010, Älvsjö Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna mars 2010, Uppsala Seminarier om tidstjuvar, LOV, resursmätning och kvalitetsarbete 18 februari 2010, Helsingborg =no&clientmode= att anmäla Göran Andersson, Birgitta S-Hörberg, Yngve Almqvist, Marianne Bergström och Vlastimila Duchon till Den nya offentlighets- och sekretesslagen praktisk tillämpning för socialtjänsten, samt att avstå från deltagande i övriga redovisade kurser och konferenser. _

16 Socialnämnden SN 41 Meddelanden: 2010/25 SN Migrationsverket; Beslut om ersättning för mottagande av ensamkommande barn 2. VoB Kronoberg; Protokoll från direktionens sammanträde 5/2009, Migrationsverkets författningssamling: - MIGRFS 01/2010 Migrationsverkets föreskrifter angående irakiska pass - MIGRFS 02/2010 Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över etablerade arrangörer 4. Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär: - 09:78 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år :79 Ersättningar vid kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år :80 Ersättningar vid kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år :85 Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld 2008/390 SN Regeringsrätten; Protokoll avseende överklagat avgörande angående fråga om prövningstillstånd av laglighetsprövning enligt kommunallagen

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer