Socialnämnden Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2011-10-18. Föredragningslista"

Transkript

1 2 Föredragningslista 210 Val av protokolljusterare 211 Anmälan av övriga ärenden 212 Informationsärenden a. Statistik från boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök c. Nulägesrapport Senior Alert d. Kostnadsredovisning av individärende e. Information om svinn av narkotika f. Ekonomisk uppföljningsrapport, september 2011 g. Gemensam alkoholhandläggning h. En dörr in i. Socialstyrelsen Ansökan om särskild avgift j. Slumpmässigt urval av försörjningsstöd k. Larm - Telia l. Sommarbemanningen m. Träffpunkt Ryd n. Information om ansökan till Socialstyrelsen angående värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 213 Avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen Arbetsresor inom handikappomsorgen 215 Tjänsteskrivelse angående gemensamt jourfamiljehem med Uppvidinge 216 Fastställande av dokumenthanteringsplan 217 Ansökan om utvidgat serveringstillstånd, Tingsryd AIF 218 Ansökan om förlängd öppettid, WA Friskvårds & Rekreation AB 219 Redovisning Lex Sarah-utredning 220 Delegationsbeslut 221 Kurs- och konferensinbjudningar 222 Meddelanden

2 3 SN 210 Val av protokolljusterare Socialnämnden beslutar att utse Ingrid Johansson till att justera dagens protokoll, måndagen den 24 oktober 2011, kl

3 4 SN 211 Anmälan av övriga ärenden Extra ärenden: 3 k - Larm Telia 3 l - Sommarbemanningen 3 m - Träffpunkt Ryd 3 n - Information om ansökan till Socialstyrelsen angående värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Utgår: 3o- Kvarteret Örnen I övrigt fastställdes dagordningen

4 5 SN 212 Informationsärenden Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård gicks igenom. Socialnämndens ordförande Kenneth Görtz informerade kort nämnden om sitt politikerbesök på Rosenhill, Äppelgården och Ekbacka. Nämnden fick ta del av de anteckningar som Kenneth gjort i samband med politikerbesöken på ovan nämnda boenden. Socialchef Magnus Wallinder gav en nulägesrapport avseende senior Alert Diarienr. 2011/210 SN 730 IFO-chef Ragnhild Olsson redogjorde för den föredragningslista samt de beslut som Socialnämndens individutskott fattat vid nämndssammanträder den 20 september Individärendena som presenterades var avidentifierade, det vill säga inga namn eller personnummer redovisades. Ragnhild delade även ut en handling där institutionsplaceringar och dess kostnader redovisas. Marie Nimborn, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redogjorde för sammanställningen av narkotika svinn för perioden och dess åtgärder. Anmälan har gjorts till Polis och Socialstyrelse där det i nuläget pågår en utredning. Diarienr. 2011/292 SN 730 Ekonom Kurt Nilsson presenterade den ekonomiska uppföljningsrapporten efter september Diarienr. 2011/81 SN 042 Magnus Wallinder, socialchef, informerade om att det pågår en diskussion med Älmhult, Lessebo och Uppvidinge kommun angående en gemensam alkoholhandläggning. Ledamot Anna Johansson (C) ställer frågan om vad som händer med projektet En dörr in. Ljungby och Tingsryds kommun ansökte gemensamt till Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regeringen om att

5 6 på försök få tillstånd att inrätta en ny myndighet genom att slå ihop Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt kommunernas försörjningsstöd, studie- och yrkesvägledning och flyktingmottagning. Socialchef Magnus Wallinder informerade nämnden om att det i nuläget inte ser ut som att projektet kommer att bli verklighet. Socialchef Magnus Wallinder informerade om Socialstyrelsens ansökan om särskild avgift, vilket innebär att Tingsryds kommun har tilldelats en straffavgift med anledning av ett beslut avseende ledsagarservice som inte verkställts i tid. Diarienr. 2011/346 SN 746 IFO-chef Ragnhild Olsson redogjorde för två anonyma fallbeskrivningar angående försörjningsstöd. Äldreomsorgschef Jessika Svedberg informerade om ansökan till Socialstyrelsen avseende lokala värdighetsgarantier. Nämnden fick ta del av en aktivitets- och tidplan för införandet av lokala värdighetsgarantier. Lars Björck (M) ställde frågan hur det fungerar med Telias trygghetslarm. Äldreomsorgschef Jessika Svedberg informerade att trygghetslarmen går idag via mobilnätet, med så kallade GSM-larm. Tingsryds kommun har bytt larmmottagare från SOS till Tunstall. Vidare informerar Jessika nämnden om att kontakt kan tas med Tommy Larsson som är larmansvarig om eventuella frågor eller synpunkter. Tommy nås på telefonnummer alternativt mail: Ingrid Johansson (S) ställde frågan om sommarbemanningen och dess utfall. Äldreomsorgschef Jessika Svedberg informerade att resursenheten har varit bemannad över sommaren vilket har varit mycket positivt. Både handikappomsorgen och äldreomsorgen har fungerat bra vad gäller bemanning. Ordförande Kenneth Görtz (M) ställde frågan om Träffpunkt Ryd och dess nyöppning. Socialchef Magnus Wallinder informerade kort om Träffpunkt Ryd som hade invigning den 21 september Just nu pågår det ett renoveringsarbete med att få i ordning lokalen.

6 7 Mer information om Träffpunkt Ryd ges vid nästkommande nämndssammanträde den 15 november 2011.

7 8 SN /344 SN 706 Avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen 2012 Föreligger förslag till förändring av avgifter att gälla fr.o.m Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om att fastställa följande avgifter fr.o.m : Matabonnemang per månad, (alla måltider) kr Middag/lunch/matdistribution Frukost Kvällsmat Kaffe Timpris samt följande avgifter: Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) Trygghetslarm/telefonkontakt Tillfälliga insatser enligt SoL t.ex. ledsagning Bostadsanpassningsintyg 49 kr 21 kr 21 kr 10 kr 306 kr Exp: Kommunfullmäktige SN /345 SN 743

8 9 Arbetsresor inom handikappomsorgen Föreligger skrivelse från handikappomsorgschef Kristina Tercero angående arbetsresor inom handikappomsorgen. Arbetsresorna inom handikappavdelningen sker på två sätt till och från de dagliga verksamheterna, dels genom de transporter som Busspecialisten utför men även genom Socialförvaltningens egna bussar. Förslaget är att alla resor ska ske via Tingsryds kommuns avtal med Länstrafiken. Ärendet är förhandlat enligt 11 MBL Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till Socialförvaltningen. Exp: HO-chef

9 10 SN /314 SN 750 Tjänsteskrivelse angående gemensamt familjejourhem med Uppvidinge Socialnämnden gav den 20 september 2011 IFO-chef Ragnhild Olsson i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett gemensamt jourfamiljehem med Uppvidinge kommun. I dagsläget finns inget förslag om ett gemensamt jourfamiljehem med Uppvidinge kommun. Socialnämnden beslutar att information har lämnats till Socialnämnden om att det i nuläget inte finns förutsättningar för att Uppvidinge och Tingsryd tillsammans kontrakterar ett jourfamiljehem, dock har Uppvidinge skrivit in i sitt beslut att Tingsryd står först i tur om inte platserna är belagda. Exp: IFO-chef

10 11 SN /313 SN 004 Fastställande av dokumenthanteringsplan Föreligger upprättad dokumenthanteringsplan, vilken är en reviderad upplaga av tidigare dokumenthanteringsplan från Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett styrdokument för kommunens handlingar och hur dessa ska hanteras. Socialnämnden beslutar att anta föreliggande förslag på dokumenthanteringsplan.

11 12 SN /320 SN 702 Ansökan om utvidgat serveringstillstånd, Tingsryds AIF Ansökan från Tingsryds AIF, , om utvidgat serveringstillstånd på Dackehallen, Tingsryd. Ansökan gäller att Elite Sky bar i fortsättningen ska vara öppet även för personer med VIPbiljetter. Vid kontakt med remissinstanserna har det inte framkommit någon erinran mot ansökan. Utredning i ärendet har verkställts av kommunens alkoholhandläggare. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till Socialförvaltningen för att utreda de tillfälliga medlemskorten. Exp: Alkoholhandläggare f.v.b.

12 13 SN /326 SN 702 Ansökan om förlängd öppettid, WA Friskvårds & Rekreation AB Ansökan från WA Friskvårds & Rekreation AB, , om förlängd öppettid på Tingsryds hotell, Tingsryd. WA Friskvårds & Rekreation AB har sedan tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) ett stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker på Tingsryds hotell. Det tillståndet medger servering under så kallad normaltid WA Friskvårds & Rekreation AB ansöker nu om förlängd öppettid till kl fredagar, lördagar och aftnar. Vid kontakt med remissinstanserna har det inte framkommit någon erinran mot ansökan, men vill att den utökade serveringstiden införs under en prövotid på sex månader, , varefter en utvärdering ska ske. Utredning i ärendet har verkställts av kommunens alkoholhandläggare. Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 Alkohollagen besluta om ett utökat serveringstillstånd för WA Friskvårds & Rekreation AB, , gällande förlängd öppettid på Tingsryds hotell, Södra Storgatan 90 A, Tingsryd till under fredagar, lördagar och vid aftnar. I övrigt gäller normaltid, d.v.s Beslutet tas med stöd av 8 kap 19 samt att beslutet gäller till och med därefter omprövas beslutet. Exp: Alkoholhandläggare f.v.b.

13 14 SN /321 SN 730 Redovising Lex Sarah-ärende Föreligger utredning av IFO-chef Ragnhild Olsson avseende anmälan enligt Lex Sarah. Utredning i ärendet är daterad Socialnämnden beslutar att det anmälda missförhållandet betraktas som ett allvarligt missförhållande men är avhjälpt i snar anslutning till det inträffade. Exp: IFO-chef Socialstyrelsen

14 15 SN 220 Delegationsbeslut Anmäles beslut enligt följande delegeringsprotokoll: Listor med beslut avseende individ- och familjeomsorgen, september 2011 Lista med beslut avseende bostadsanpassningsbidrag

15 16 SN 221 Kurs- och konferensinbjudningar Inga kurs- och konferensinbjudningar föreligger. _

16 17 SN 222 Meddelanden: 2010/205 SN Socialstyrelsen; Beslut om särskild avgift enligt 28 a lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011/348 SN Kommunfullmäktige; Beslut angående införande av valfrihetssystem 2011/302 SN Socialförvaltningen; Anmälan enligt Patientsäkerhetslagen till Socialstyrelsen 2011/321 SN Socialförvaltningen; Anmälan om misshandel till Polismyndigheten Kronobergs län 2011/216 SN Räddningstjänsten Östra Kronoberg; Utgående skrivelse efter åtgärdande av brister noterade vid tillsyn. LSS-bostad Källedalsvägen 4, Väckelsång 2011/22 SN Arbetsmiljöverket; Begäran om komplettering av svar angående inspektion Källedalsvägen 4, Väckelsång 2011/352 SN Wiveka Uleskog, Gunnel Olsson, Gunilla Karlsson och Ingegärd Persson; Klagomål/synpunkter ang. vård och behandling 2011/353 SN Förvaltningsrätten i Växjö; Dom angående återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) 2011/354 SN Socialförvaltningen; Protokoll från förhandling enligt 11 MBL avseende neddragning av 0.65% årsarbetare inom Socialpsykiatrin

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (16) Mötesdatum 2015-06-29 Innehåll 90 Val av justerare 91 Anmälningsärenden 92 Delegationsbeslut 93 Förslag till införande av en ny placeringsform för barn

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 31

Protokoll Sida 1 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson

Läs mer

Kallelse/underrättelse 2013 10 31

Kallelse/underrättelse 2013 10 31 Kallelse/underrättelse 2013 10 31 Sammanträde med: Socialnämnden Datum: 2013 11 14 Tid: 13:00 Plats: Socialförvaltningen, Lenhovda Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Gemensam alkoholhandläggning

Läs mer

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers.

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(29) 2011-09-26 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-17 35 ande Kristina Valtersson (c) Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m) Birgitta Lagerlund (m)

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer