Handlingsplan mot hot och våld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan mot hot och våld"

Transkript

1 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000, v 1.0,

2 2 (15) Innehåll Roller och ansvar 3 Arbetsgivaren... 3 Arbetstagaren... 3 Skyddsombud... 3 Företagshälsovård... 3 Fysisk och psykosocial miljö 3 Fysisk miljö... 3 Lokaler 4 Inredning och utrustning... 4 Larm och andra tekniska hjälpmedel... 4 Psykosocial miljö... 4 Organisation... 4 Ledarskap... 4 Attityder och normer... 4 Psykologisk belastning... 4 Riskkällor 4 Ensamarbete... 4 Värdehantering... 4 Myndighetsutövning... 5 Möten med personer som uppträder hotfullt eller våldsamt... 5 Kvälls- och nattarbete... 5 Undersökning 5 Riskbedömning 5 Vid skada ohälsa 6 Stöd i arbetet med att förebygga, bemöta och följa upp hot och våld i arbetsmiljön 8 Bilaga 1 Checklista vid kartläggning av risker för hot och våld i arbetsmiljön 9 Bilaga 2 - Riskbedömning och handlingsplan vid systematiskt arbetsmiljöarbete 12 Bilaga 3 - Checklista för åtgärder när hot och/eller våld inträffat 13 Bilaga 4 - Åtgärder vid en hotbild 14

3 3 (15) Handlingsplan mot hot och våld Det är arbetsgivarens ansvar att identifiera risker och vidta åtgärder för att minimera hot och våld om våld på arbetsplatsen. Roller och ansvar Arbetsgivaren Arbetsgivaren har huvudansvaret för att risker för hot och våld på arbetsplatsen undersöks, riskbedöms, åtgärdas och följs upp. Arbetsgivaren ska se till att det finns särskilda säkerhetsrutiner för att minska riskerna att drabbas av ohälsa på grund av hot och våld. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetstagarna har tillräcklig utbildning och information för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Arbetsgivaren ska tillhanda hålla särskilt stöd och handledning om behov för detta finns. Trelleborgs kommuns säkerhetsavdelning finns tillhands som stöd i det säkerhetsrelaterade arbetet. Chefen ska samverka frågor om hot och våld med sina medarbetare och skyddsombud på arbetsplatsen. På samverkansgruppnivåerna samverkar arbetsgivaren med de fackliga organisationerna och skyddsombuden. Arbetstagaren Arbetstagaren ska vara uppmärksam på arbetsgivarens instruktioner och följa givna föreskrifter och använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet som behövs för att undvika och förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagare som bedömer att en arbetsuppgift kan medföra risk att drabbas av olycksfall eller ohälsa ska underrätta arbetsgivaren om detta. Skyddsombud Skyddsombudets uppgift är att bevaka arbetsmiljön för arbetstagarnas räkning, delta i planeringen samt hos arbetsgivaren begära de åtgärder som ombudet anser behövs för att undanröja risker. Även arbetsgivaren har nytta av att skyddsombudet bevakar arbetsmiljöfrågorna. Företagshälsovård Vid behov ska arbetsgivaren anlita företagshälsovården som har kompetens inom området hot och våld. Fysisk och psykosocial miljö Fysisk miljö Kontakta gärna säkerhetsavdelningen för bedömning och stöd gällande säkerheten på arbetsplatsen.

4 4 (15) Lokaler Där det går att bygga bort risker eller använda ny teknik bör detta ske. Det är viktigt att planera till exempel entréer, receptioner och personalingångar så att de placeras på för verksamheten och säkerheten bästa sätt. Inredning och utrustning Det är viktigt att tänka på hur inredning och utrustning planeras och placeras. Det kan i vissa miljöer behöva finnas möjligheter till reträtt. Det kan exempelvis gälla besöksrum. Larm och andra tekniska hjälpmedel Larm kan vara nödvändigt på vissa arbetsplatser. Typ av larm bör väljas med hänsyn till den risk som kan förutses. För att larmet ska vara effektivt är det nödvändigt att arbetstagaren vet hur det används och att det finns rutiner för hur larmet ska tas emot. Psykosocial miljö Organisation Se över huruvida det finns bättre sätt att organisera arbetet för att förebygga hot och våldssituationer. Ledarskap Chefens säkerhetsprioriteringar formar ofta de anställdas säkerhetsengagemang, vilket också rör frågor kring hot och våld. Som chef är det viktigt att alltid tillse att risker, tillbud och skador rapporteras, följs upp och åtgärdas. Attityder och normer Om en acceptans för hot och våld finns på arbetsplatsen finns risk att den sprider sig vilket kan medföra större risker. Därför ska nolltolerans gälla för hot och våld. Det är av största vikt att fokus på säkerhet genomsyrar alla nivåer på arbetsplatsen. Som medarbetare förväntas man reflektera över vilka konsekvenser ens handlingar får gällande säkerheten. Psykologisk belastning Risken att hamna i hot- och våldssituationer ökar med en högre psykologisk belastning. Det kan gälla stor arbetsmängd, arbete under tidspress, högt arbetstempo, rollkonflikter, otydlig arbetsfördelning, brister i kunskap, erfarenhet eller utbildning. Riskkällor Ensamarbete Innebär en arbetsuppgift en påtaglig risk för ohälsa på grund av hot eller våld får den inte utföras som ensamarbete. Det kan till exempel gälla våldsbenägna kunder, klienter eller brukare. Arbetsmiljöverkets definition av ensamarbete liknas vid arbete där arbetstagaren måste använda någon form av tekniskt hjälpmedel för att tillkalla hjälp. Värdehantering Arbete med, eller ansvar för varor, föremål, pengar eller dylikt som någon vill komma åt kan ofta vara förenat med risk.

5 5 (15) Myndighetsutövning Arbetstagare som har, eller uppfattas ha, en makt- eller myndighetsfunktion gentemot exempelvis kund, klient, brukare eller elev och har rätt att neka eller ändra på något som denne vill eller att kräva något som denne inte accepterar, kan löpa högre risk att utsättas för hot eller våld. Hot med avsikt att skada, skrämma eller hämnas kan komma att riktas mot arbetstagaren. Det kan ske direkt och oplanerat eller komma som hämnd, mer eller mindre planerat. Möten med personer som uppträder hotfullt eller våldsamt På de arbetsplatser där man möter personer som är aggressiva och våldsbenägna ökar risken för att utsättas för hot och våld. Kvälls- och nattarbete Kvälls- och nattarbete kan innebära en ökad risk för hot och våld. Undersökning Exempel på undersökningsverktyg: Rapporteringssystem Skyddsrond Intervju Observationer Enkät Arbetsplatsträffar Checklista (se bilaga 1) Medarbetarsamtal Riskbedömning En riskbedömning går till så att du för varje riskkälla som identifierats i undersökningarna gör en bedömning utifrån:

6 6 (15) 1. Hur sannolikt är det att något ska hända som förorsakar ohälsa 2. Hur allvarligt konsekvensen blir om det händer. Kan händelsen leda till allvarliga konsekvenser så som dödsfall, sjukhusvistelse, risk för sjukskrivning och rehabilitering eller blir skadorna mer begränsade. Genom att tänka i dessa termer kan man göra en enkel riskbedömning och avgöra om risken är angelägen eller inte. Bedöms risken som angelägen krävs omedelbara åtgärder. Se bilaga 2 Riskbedömning och handlingsplan vid systematiskt arbetsmiljöarbete Det dagliga arbetet Fokus ska alltid ligga på att genomföra tillräckligt kraftfulla förebyggande åtgärder så att skada/ohälsa aldrig uppstår. Utbildning/information Rutiner ska göras kända hos medarbetarna. Finns utrustning ska samtliga ha utbildning i hur den fungerar Utrustning Arbetsgivaren ska säkra att all utrustning som kan förebygga risker för hot och våld ska finnas tillgänglig. Det gäller exempelvis utrustning som gör att anställda snabbt kan kalla på hjälp. Rutiner Det ska finnas rutiner för att snabbt kunna kalla på hjälp vilka alla medarbetare ska känna till. Finns elektroniska larm ska det finnas rutiner för att dessa testas och att övningar görs. Underhåll Arbetet mot hot och våld måste underhållas både vad gäller utrustning (exempelvis byte av batterier och se till att all belysning fungerar) men även vad gäller utbildning, information och rutiner. Vid skada ohälsa Akut krishantering Trots förebyggande arbete kan olyckor ske. Arbetsgivaren är skyldig att ha en plan för första hjälpen och krisstöd. Det ska finnas rutiner för hur den anställde ska få rätt hjälpinsats. Rutinerna ska vara kända av samtliga medarbetare. Mildrande åtgärder Tänk på att ha viktiga telefonnummer till exempel polis, skyddsombud, företagshälsovård, eventuellt kristeam, chefer och anhöriga lättillgängliga. Anmälan Skada/ohälsa till följd av våld och hot ska rapporteras till arbetsgivaren så fort som möjligt. Meddela närmaste chef och använd kommunens rapporteringsverktyg. Arbetsgivaren ska i sin tur anmäla till: Försäkringskassan Arbetsgivaren ska så fort som möjligt göra en anmälan till Försäkringskassan.

7 7 (15) Arbetsmiljöverket Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljöförordningen anmäla allvarliga olyckor eller allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Polisen Händelser som innebär hot eller våld ska polisanmälas. Närmsta chef ansvarar för att anmälan upprättas, men det kan göras av antingen den enskilde eller den närmsta chefen. Adressen som lämnas i anmälan ska vara till arbetsplatsen. o Vid brott som omfattar olika typer av hot och angrepp, ringer man o Anmälan kan också göras genom att man vänder sig till närmaste polisstation, att en polispatrull tar upp en anmälan på plats eller att man gör det på o Vid pågående brott och i akuta situationer ringer man 112. Det finns flera olika anledningar till varför en polisanmälan ska upprättas vid hot och/eller våldssituationer. o o o Ansvaret läggs tydligt på rätt person, d.v.s. gärningsmannen. Anmälan bidrar till att signalera vad kommunen inte godtar. Anmälan synliggör inför medarbetare, samhället och för polisen vilka problem man brottas med. Arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivaren ska ordna arbetsanpassning och rehabilitering om någon av arbetstagarna drabbas av ohälsa. Om behov av anpassning och rehabilitering uppstår finns kommunens policy respektive handlingsplan för rehabilitering till stöd. Utredning och analys Det är viktigt att dokumentera det som hänt och analysera varför det skett. Detta för att kunna lära av erfarenheter och undvika att samma sak händer igen. De slutsatser som dras ska användas i det förebyggande arbetet i strävan efter ständig förbättring. Uppföljning Det kan dröja en tid innan den som utsätts för hot eller våld reagerar på det inträffade. Närmsta chef ansvarar alltid för att händelsen följs upp inom två veckor. Vid samtalet kan chefen vid behov erbjuda kontakt med företagshälsovården. Stödjande samtal vid ett tillfälle är obligatoriskt för alla som utsätts för hot eller våld på arbetsplatsen. Detta stödjande samtal utförs av närmsta chef eller någon av denne utsedd person. Tänk på att även arbetskamrater kan reagera mycket starkt på händelsen. Motsvarande insatser som för den direkt drabbade kan erbjudas även dem vid behov.

8 8 (15) Stöd i arbetet med att förebygga, bemöta och följa upp hot och våld i arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, AFS Arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1 Kränkande särbehandling, AFS 1993:17 Omvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1990:18 Ensamarbete, AFS 1982:3 Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7 Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 Arbetsmiljöförordningen, AFS 2003:791 (angående anmälan om allvarlig skada/tillbud) Broschyrer Våld och hot inom vården, ADI 609 Undersök riskerna för våld och hot på jobbet, ADI 553 Ensamarbete om möjligheterna att underlätte ensamarbetets påfrestningar, ADI 252 Våld och hot inom omsorg och skola, ADI 552 Bra arbetsmiljö på väg, ADI 578 Skydd mot rån i handeln (Finns att få via Säkerhetsavdelningen) Webbutbildning Säkerhetsavdelningen rekommenderar webbutbildning (gratis) för chefer och anställda: Bilagor Bilaga 1 Checklista vid kartläggning av risker för hot och våld i arbetsmiljön Bilaga 2 Riskbedömning och handlingsplan vid systematiskt arbetsmiljöarbete Bilaga 3 - Checklista för åtgärder när våld och/eller hot inträffat Bilaga 4 - Åtgärder vid en hotbild

9 9 (15) Bilaga 1 Checklista vid kartläggning av risker för hot och våld i arbetsmiljön Riskinventering 1. Risker var eller vilka? JA NEJ a) Vet du var riskerna för hot och våld finns på din arbetsplats? b) Finns det särskilda risker i vissa situationer eller på vissa platser? c) Känner alla medarbetare, även elever, nyanställda och vikarier till riskerna? Förebyggande åtgärder Exempel på förebyggande åtgärder: 2. Agera JA NEJ Vet alla medarbetare och elever hur man bör agera i en hot- eller våldssituation? 3. Utbildning JA NEJ Har alla medarbetare tillräcklig utbildning för att kunna arbeta säkert och tryggt? 4. Lokaler JA NEJ Är arbetsplatsen utformad och utrustad så att man kan förebygga eller undvika hot- eller våldssituationer? 5. Snabb hjälp JA NEJ Går det att få snabb hjälp vid en hot- eller våldssituation?

10 10 (15) 6. Larm JA NEJ a) Finns larm? b) Finns fastställda rutiner för hur larmsituationer ska hanteras? c) Känner alla medarbetare till rutinerna och vet hur de ska använda dem? d) Övar ni hur ni ska handla när ett larm utlöses? e) Underhåller och kontrollerar ni larmen kontinuerligt? 7. Ensamarbete JA NEJ a) Händer det att någon arbetar ensam? b) Finns det särskilda risker för hot och våld vid ensamarbete? c) Händer det att minderåriga arbetar ensamma? 8. Säkerhetsrutiner gällande pengar JA NEJ a) Finns regler för hur mycket pengar som får finnas i kassan? b) Finns säker hantering och tömning av kassalådan? c) Finns rutiner för säker uppräkning av pengar? d) Finns rutiner för säker transport av pengar? e) Finns rutiner för säker öppning och stängning av lokalen? f) Kan medarbetarna säkerhetsrutinerna? g) Efterlevs rutinerna? 9. Dokumentation JA NEJ a) Skriver ni ner händelser beträffande hot och våld? b) Utreder ni dessa händelser? c) Anmäler ni allvarliga olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket?

11 11 (15) Hjälp och stöd efteråt 10. Hjälp om något hänt JA NEJ a) Vet ni vilken form av fysisk och psykologisk hjälp eller socialt stöd som ska ges för att undvika och lindra skador? b) Finns särskild hjälp att tillgå, t.ex. företagshälsovård eller skolhälsovård? När ni gått igenom frågorna, diskutera de frågor där ni svarat nej. Diskutera hur man kan hitta lösningar. Dokumentera vad som ska göras och av vem: Planerade åtgärder: Vem utför: Klart den: Arbetsplats: Datum:

12 12 (15) Bilaga 2 - Riskbedömning och handlingsplan vid systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsplats: Datum: Risker Konsekvenser Allvarlig risk Annan risk AFS Åtgärder/ kommentarer Ansvarig Klart Kontroll

13 13 (15) Bilaga 3 - Checklista för åtgärder när hot och/eller våld inträffat Informera närmaste chef Kontakta säkerhetsavdelningen om händelsen, som då kan hjälpa till med eventuella stödpaket. Se över säkerheten på arbetsplatsen och informera dina kollegor om situationen. Informera din familj/närstående om vad som hänt. Dessa måste också vara medvetna om vad som händer i ditt liv eftersom det även kan påverka dem. Variera dina vardagliga rutiner. Exempelvis handla inte i samma affär, ät inte på samma restaurang, tanka inte på samma ställe etc. Se över säkerheten i bostaden vad gäller vägar in, brevinkast och behov av dörrkik. Parkera bilen på upplysta platser eller i ett övervakat parkeringsgarage. Ta en runda runt bilen innan avfärd för att kontrollera så att det inte är någon åverkan på bilen. Får du en misstänkt försändelse, ta kontakt med polisen direkt. Känner du dig förföljd? Ta kontakt med polisen. Är hotet av allvarlig karaktär kan det finnas behov av att byta bostad under en period. Finns det behov av att ansöka om besöksförbud? Kontakta polisen Trelleborg2000, v 1.0,

14 14 (15) Bilaga 4 - Åtgärder vid en hotbild Skydda bostaden Det finns en del åtgärder du kan vidta för att göra din bostad säkrare, och framför allt se till att vägarna in till din bostad är säkra. Exempel på vägar in i en bostad är genom entrédörren, fönster, källaren samt fasadmonterade brand- och utrymningsstegar. Du bör dessutom ha alternativa utrymningsvägar ifall något skulle hända. En dörrkik bör monteras på dörren, och denna bör ha en vidvinkelfunktion. Då har du chans att se personer utanför din dörr utan att behöva öppna för att se vem det är. Tänk även på att det är bra att förhindra insyn i dörrkiken genom att montera ett skydd över den. Har du inget skydd över dörrkiken, släck ljuset när du närmar dig dörren så går det inte att se när du är framme. Om det finns risk för angrepp bör du undvika att ha ett brevinkast, eftersom det vid ett angrepp finns risk att man kastar in brännbar vätska eller brännbart material. Är det svårt att hitta ett alternativ till brevinkast, montera en postuppsamlare på insidan av dörren som är av brandsäkert material. Det finns säkerhetsrådgivning att få vad gäller skyddet i din bostad, kontakta säkerhetsavdelningen och behovet skulle uppstå. Olika typer av larm Det finns arbetsplatser inom kommunen som har installerade larm, vilket innebär att det då även ska finnas skriftliga rutiner för agerande när ett sådant aktiveras. Inbrottslarm Som extra skyddsåtgärd kan du välja att installera ett inbrottslarm i din bostad. Det finns larm som är ljudande som en siren, men även larm som går direkt till en larmcentral. Överfallslarm och personlarm En uppkommen situation kan för den enskildes säkerhet innebära att det är motiverat att bära ett överfallslarm eller ett personlarm. Skillnaden är att ett överfallslarm är en fast installation i din bostad, och personlarmet är något du bär med dig oavsett var du befinner dig. Det finns olika typer av personlarm, och skulle det finnas behov av ett sådant, ta kontakt med kommunens säkerhetsavdelning. Skyddsåtgärder för närstående Att du som person utsätts för hot eller angrepp innebär även en risk för din familj. Gärningsmannen kan välja att gå via någon i din familj för att komma åt dig som person. Det är därför viktigt att samtliga familjemedlemmar är införstådda med vad som händer runt dig som person, men även att de blir insatta i de skyddsåtgärder som tagits kring dig som person. Glöm inte prata med barnen! Prata med dem om vikten att inte släppa in främmande människor i bostaden, att inte följa med någon som de inte känner och att inte ta emot saker från främmande personer. Glöm inte visa hur man ringer 112.

15 15 (15) Resor med bil När du färdas med bil, tänk på att parkera denna på platser som är upplysta, gärna övervakade parkeringsplatser eller i ett väl skyddat garage. Innan du startar bilen är det bra att kontrollera så att inga avvikande saker eller föremål finns på marken eller under bilen. Det kan även vara bra att ta en koll runt bilen så att däcken är intakta och det inte finns någon åverkan på dem, och det gäller även avgasröret. Misstänker du att något hänt med din bil, så kontakta omedelbart polisen. Byte av bostad Hotbilden mot dig kan vara så stark och allvarlig att bedömning görs att det inte går att bo kvar i bostaden. En tillfällig lösning är då en övernattningslägenhet eller att man får bo på hotell eller liknande under en tid. En akut hotsituation kan även innebära att både du och din familj flyttas till hemlig ort. Genom att vistas på en annan adress eller ort under en period kan din tillvaro bli tryggare. Det blir också tid över till att analysera över den uppkomna situationen samt planera för eventuella framtida skyddsåtgärder. Besöksförbud Den person som hotar eller trakasserar dig, kan få besöksförbud. Detta innebär att personen i fråga är förbjuden att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter dig. Du begär att besöksförbud ska meddelas hos åklagare, och denna begäran kan polisen hjälpa dig med. Misstänkta försändelser Var uppmärksam på försändelser som är oväntade och avvikande, och tänk på att dessa kan dyka upp både i ditt hem och på din arbetsplats. Misstänker du att ett brev eller en försändelse kan innehålla en bomb eller något annat farligt, försök inte öppna det utan kontakta polisen direkt. Du bör vara misstänksam på försändelser som har: Ett ojämnt eller buckligt utseende samt känns styvare än normalt. En avvikande vikt, d.v.s. ovanligt lätt eller tungt i förhållande till storleken. Fettfläckar på kuvertet eller omslaget då sprängämnen kan innehålla fett. Underlig eller ovanlig lukt. Adressetikett eller okänd handskriven adress. Ovanlig påskrift eller förtryckt med text som säger Brådskande, Privat eller Personligt. Avsändare och adress som tyder på oönskad anonymitet. Överdrivet antal frimärken. Tecken på att kuvertet eller omslaget har varit öppnat och sedan återförslutits. Oförklarliga metallband, trådar, folie eller liknande. Ljud som det ger ifrån sig, t.ex. surrande, tickande eller skvalpande. Dykt upp oväntat och oförklarligt, t.ex. via specialleverans med bud eller till receptionen på din arbetsplats.

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

För dig som är förtroendevald. Åtgärder vid våld, hot eller trakasserier

För dig som är förtroendevald. Åtgärder vid våld, hot eller trakasserier För dig som är förtroendevald Åtgärder vid våld, hot eller trakasserier Viktiga telefonnummer Akuta/allvarliga händelser...112 Ej akuta/allvarlig händelser...114 14 Kommunens säkerhetschef...0708-81 73

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2008-11-11 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 141 Den 2016-10-04 Riktlinjer hot och våld Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer och handlingsplan för hot och våld mot anställda och

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.4) Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2006-05-03 74 Revisions datum

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Syfte och ansvar 3 Handlingsplanens syfte Ansvar. Riskinventering 4 Riskgrupper Risksituationer

Syfte och ansvar 3 Handlingsplanens syfte Ansvar. Riskinventering 4 Riskgrupper Risksituationer 2 Innehållsförteckning Syfte och ansvar 3 Handlingsplanens syfte Ansvar Riskinventering 4 Riskgrupper Risksituationer Förebyggande arbete för att undvika hot 5-6 På kontorsrummet Att tänka på vid besök

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD 2014-06-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING s. 2 1.1 Handlingsplanens syfte s. 2 1.2 Handlingsplanens uppbyggnad s. 2 1.3 Kvalitetssäkring

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Checklista. Skolan , skolhuvudmän. Datum:

Checklista. Skolan , skolhuvudmän. Datum: Checklista Datum: 2013-08-20 Skolan 2013-2016, skolhuvudmän Denna checklista fokuserar på skolhuvudmannens systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning samt våld och hot. Datum:

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187.

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 1(6) Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 2(6) Mot hot om våld eller våld I vår kommun skall alla

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.)

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) CHECKLISTA FÖR RISKBEDÖMNING Arbetsplats: Datum: Gäller för brukare: Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) Viktigt När ni gått igenom frågorna, diskutera de punkter där ni inte

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket

Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket Inledning Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning för att tydliggöra

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Checklista. Förskolor

Checklista. Förskolor Checklista Förskolor Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en förskola. Använd den gärna i samband med en arbetsmijöundersökning / skyddsrond. Mer information

Läs mer

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för social- och omsorgsförvaltningens anställda Revidering fastställd i ledningsgrupp mars 2016 Arbetsmiljö Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad 1 (6) Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentansvarig

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT - ELLER VÅLDSSITUATIONER. Individ- och familjeomsorgen SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT - ELLER VÅLDSSITUATIONER. Individ- och familjeomsorgen SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.2) HANDLINGSPLAN VID HOT - ELLER VÅLDSSITUATIONER Individ- och familjeomsorgen SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete

Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete jo VÄGLEDNING Kommunkontoret Personal- och löneenheten 2004-04-19 Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer