Elektrisk integration med System 800xA E.ON:s vattenkraftverk i Flåsjö världspionjär kontroll av process och el i samma system med hjälp av IEC 61850

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektrisk integration med System 800xA E.ON:s vattenkraftverk i Flåsjö världspionjär kontroll av process och el i samma system med hjälp av IEC 61850"

Transkript

1 Project Report Elektrisk integration med System 800xA E.ON:s vattenkraftverk i Flåsjö världspionjär kontroll av process och el i samma system med hjälp av IEC Ljungan rinner upp i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Den 35 mil långa älvens första vattenkraftverk uppströms är E.ON:s anläggning i Flåsjö. Där, mitt i det jämtländska skogslandskapet, har ett genombrott inom automationsområdet nyligen ägt rum. Flåsjö vattenkraftverk är nämligen ett av de första i världen som har det elektriska kontrollsystemet integrerat, med hjälp av standarden IEC 61850, i samma System 800xA som hanterar processstyrningen. Och tekniken är inte bara förbehållen kraftanläggningar. Oavsett bransch kan man nu med hjälp av System 800xA integrera de elektriska kontrollsystemen i samma system som sköter automationsprocessen. Det innebär bättre övervakningsmöjligheter, högre tillgänglighet och ett förenklat ingenjörsarbete. Flåsjö är en obemannad vattenkraftstation som styrs och övervakas av E.ON:s driftcentral i Sundsvall. Tidigare har styrningen av processen och det elektriska kontrollsystemet hanterats separat. När man i början av 2009 beslöt sig för att byta ut vattenkraftverkets el- och kontrollsystem blev det naturligt att skapa ett gemensamt system byggt på den nya världsstandarden IEC Allra helst som ABB kunde erbjuda en lösning som motsvarade kraven man ställde. IEC är något vi har haft med i våra kravspecifikationer sedan 2005, men ingen har tidigare kunnat offerera en sådan lösning. När ABB nu gav oss möjlighet så kunde vi inte gärna säga nej, säger Assar Svensson, teknikansvarig för kontrolloch styrsystem inom E.ON Vattenkraft. System 800xA är det första processkontrollsystemet som stöder den nya standarden och det är kombinationen av ABB:s skyddsoch kontrollprodukter i Relion familjen och System 800xA som var nyckeln till beställningen. Relionfamiljens IED er (Intelligent Electronic Devices) är konstruerade för IEC och kan kommunicera med andra IED er och system som är anpassade till standarden. Relionfamiljen har också fullt stöd för kommunikation via GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) som ersätter traditionella hårdtrådade lösningar för horisontell kommunikation mellan IED er. GOOSE stöds även av ABB:s AC 800M controller och innebär interoperabilitet mellan IED er och processtyrsystemet. Det betyder att E.ON:s 800xA-system, som bland annat sköter turbinstyrning och vibrationsövervakning, nu även har tillgång till data från ställverket exempelvis mätning av effekt, reaktiv effekt, spänning och strömstyrka samt indikeringar och manövrar. Detta ger ett enhetligt sätt att konfigurera, styra och underhålla hela systemet från ett gemensamt gränssnitt från en och samma operatörsstation.

2 ABB har gjort ett mycket bra jobb. Imponerande är att man klarade det på den korta tid som stod till buds mindre än 6 månader. Ett mycket bra jobb Arbetet med installationen i Flåsjö kom igång i april 2009 och anläggningen kunde tas i drift den 17 oktober 2009 efter ett stopp på endast 8 veckor. Vattenkraftverket har bara ett aggregat och därför är det viktigt att hålla stilleståndstiden så kort som möjlig. ABB har gjort ett mycket bra jobb, jag är särskilt imponerad av att man klarade det på den korta tid som stod till buds. Mindre än 6 månader från påskrivet kontrakt till driftstart, det är väldigt snabbt, säger Tomas Kristoffersson, anläggningsansvarig för tre av E.ON:s totalt fem vattenkraftverk i Ljungan. Våren 2010 påbörjade ABB en liknande installation i ett annat av E.ON:s vattenkraftverk längs Ljungan. Nu går vi vidare med kraftverket i Trångfors där vi på samma sätt ska byta el- och kontrollsystem till ett gemensamt system baserat på IEC Det är en anläggning som liknar Flåsjö och byggd samtidigt. Därefter ska bägge projekten noggrant utvärderas. Standard skapar struktur Anledningen till att E.ON riktar ett starkt strålkastarljus mot dessa pilotprojekt är att uppgraderingen av el- och kontrollsystemen vid vattenkraftverken i Ljungan ingår i en pågående förnyelse av E.ON:s vattenkraftverk. Det innebär att en stor del av el- och kontrollsystemen ska bytas under kommande år. Fram till 2015 planerar E:ON att satsa 6 miljarder kronor i modernisering av vattenkraftanläggningar. Enligt E.ON:s anläggningsansvarige Tomas Kristoffersson har ABB gjort ett mycket bra jobb på kort tid. Genom installationen i Flåsjö har vi förhoppningsvis bara gläntat lite på dörren till framtiden, säger Assar Svensson, teknikansvarig för kontrolloch styrsystem på E.ON Vattenkraft Sverige AB. 2

3 Det är ett omfattande ombyggnadsarbete vi har framför oss. Vi efterfrågar därför fler standardiserade lösningar enligt IEC 61850, än så länge handlar det enbart om reläskydden, säger Assar Svensson som för kraftverket i Flåsjö arbetade med teknikgranskning och anläggningsutformning och som nu är delaktig i merparten av E.ON Vattenkrafts uppgraderingar och moderniseringar. För E.ON skulle IEC ge nya möjligheter att öka tillgängligheten och förenkla ingenjörsarbetet. Fler standardiserade komponenter gör det möjligt att bygga en anläggning på ett mer strukturerat sätt. Vi kommer därför att fortsätta att fråga efter IEC i våra anbudsunderlag. Vi vill exempelvis kunna få leveranser där alla komponenter kan testas tillsammans innan igångkörning. En annan viktig anledning till en mer standardiserad uppbyggnad av kontrollsystemen är att alla E.ON Vattenkrafts anläggningar i Sverige styrs från en enda driftcentral. När man styr så många kraftverk från en plats är det mycket viktigt att det finns en standard som grund. Uppenbara fördelar Men det finns redan nu uppenbara fördelar, något som ABB:s installation i Flåsjö är ett bevis på. Förutom den utökade information om hela anläggningen som operatörerna nu får tillgång till, kan exempelvis servicearbetet vändas från felsökning till ett mer förebyggande underhåll. Systemet kan själv tala om när en komponent behöver servas eller bytas ut. Och det går mycket enklare och snabbare att byta till exempel en givare när alla parametrar finns lagrade i en databas man slipper att göra om alla inställningar manuellt. Dessutom har installationsarbetet snabbats upp genom att det krävs betydligt mindre kablage. Minskat kablage innebär också att felkällorna i en anläggning minskar, ett annat plus är att brandbelastningen sjunker. Och Assar Svensson tillägger: Jag har nu stora förväntningar på våra leverantörers förmåga att ge oss ytterligare möjligheter att standardisera och förenkla uppbyggnaden av el- och kontrollsystemen för vattenkraftanläggningar. Genom installationen i Flåsjö har vi förhoppningsvis bara gläntat lite på dörren till framtiden. Vi har också stora förväntningar på att ABB använder sig av den möjlighet som IEC ger fullt ut, så att det inte används bara som ännu ett nytt kommunikationsprotokoll. Det är från driftcentralen i Sundsvall som E.ON:s samtliga vattenkraftverk i Sverige styrs och övervakas. 3

4 E.ON Uppströms är Flåsjö det första av E.ON:s vattenkraftverk i den 35 mil långa älven Ljungan. Ljungan rinner upp nordost om Helagsfjället och mynnar i Bottenhavet strax söder om Sundsvall. Kraftverket byggdes 1975 och har en maximal fallhöjd på 46 meter och ett flöde genom turbinen på 60 kubikmeter i sekunden. Här produceras cirka 73 GWh med en installerad effekt på 24 MW. Anläggningen är obemannad och styrs och övervakas från E.ON Vattenkrafts driftscentral i Sundsvall. Kommunikationen mellan kraftverket i Flåsjö och driftcentralen i Sundsvall sker via satellitöverföring. E.ON Vattenkraft, ett dotterbolag till E.ON Sverige, är den tredje största vattenkraftproducenten i Sverige och producerar ett normalår cirka 8 TWh i 77 vattenkraftverk från Kristianstad i söder till Lycksele i norr. Fram till 2015 planerar E.ON att investera 6 miljarder kronor i förnyelse av vattenkraftanläggningarna. Det kommer bland annat att innebära en produktionsökning på cirka 130 GWh (motsvarande produktionen vid ett normalstort vattenkraftverk). E.ON Sverige ägs av E.ON som är världens största privatägda energibolag med anställda. AC 800M controller kommunicerar med all el- och automationsutrustning. För IED er används IEC GOOSE. ABB s leverans I leveransen till Flåsjö vattenkraftverk ingår: System 800xA tillsammans med en AC 800M controller och en operatörsstation. Reläskydden REG670, REL670, Combiflex-reläer och provningssystemet Combitest. MNS Low Voltage Switchgear. Processtyrningens viktigaste uppgifter är turbinkontroll, vibrationsskydd och synkronisering. Elektrifieringen av processen och kontroll av kringutrustning och pumpar görs genom Profibus-kommunikation med lågspänningsställverket MNS från ABB. För det elektriska kontrollsystemet är IED erna de viktigaste komponenterna i anläggningen. De skyddar, kontrollerar och övervakar generatorn och den utgående högspänningsledningen från transformatorstationen. IEC kompatibla ABB Relion IED er är integrerade med System 800xA där två redundanta REG670 används för generatorskydd och en REL670 för linjeskydd av den utgående 130kV-ledningen. Alla IED er är integrerade med AC 800M controller genom IEC GOOSE. Detta gör det möjligt för AC 800M controllern att inte bara kontrollera processen, utan också fungera som en IED i IEC näverket, där den både kommunicerar med elektriska komponenter och med driftcentralen. Mätvärden för effekt, reaktiv effekt, spänning och ström samt status på brytare och frånskiljare är exempel på viktiga data från IED erna. Dessa uppgifter visualiseras i den lokala operatörsstationen för System 800xA och överförs även till driftcentralen i Sundsvall varifrån systemet normalt övervakas och styrs. Larm och andra händelser från det kombinerade övervakningssystemet för process och el ger operatörerna i Sundsvall värdefull information om hela anläggningen. Från driftcentralen i Sundsvall övervakas alla E.ON:s vattenkraftanläggningar i Sverige m.h.a. ABB Network Manager som är ett viktigt hjälpmedel i arbetet att styra och optimera energiproduktionen i takt med behovet på marknaden. Genom detta system är man även fjärransluten till 800xA-systemet i vattenkraftverket i Flåsjö, vilket innebär redundant anslutning av kontrollsystemet. 4

5 I Flåsjö är de nya reläskydden helt integrerade med AC 800M controller, säger Tomas Kristoffersson på E.ON. Den utgående högspänningsledningen från Flåsjö vattenkraftverk skyddas av reläskyddet REL670. Foton: Peter Hamberg. Genom Flåsjös turbin passerar varje sekund 60 kubikmeter vatten. 5

6 Vad är IEC 61850? IEC är en Ethernetbaserad global standard för kommunikation och systemarkitektur för ställverksoch kraftdistributionssystem. Standarden har tagits fram i ett gemensamt arbete mellan ANSI (Nordamerika) och IEC (Europa), tillsammans med ledande leverantörer på kraftmarknaden, som ABB. IEC har en standardiserad datamodell, namnsättning och ett gemensamt sätt att konfigurera IED er. På så sätt uppnås interoperabilitet mellan såväl IED er som ingenjörsverktyg. Standarden har en öppen och flexibel arkitektur, vilket ger stor frihet i konfigurering av IED er, allt efter användningsområde. Dessutom anses IEC vara en framtidssäker standard, tack vare förmågan att kunna följa ändringar och vidareutveckling inom kommunikationsteknologi. 3BSE För mer information kontakta: ABB AB Västerås, Sverige Tel: Fax: E-post: ABB Inc. Wickliffe, Ohio, USA Tel: Fax: E-post: ABB Automation GmbH Mannheim, Germany Tel: Fax: E-post: ABB Automation LLC Abu Dhabi, United Arab Emirates Tel: +971 (0) Fax: +971 (0) E-post: ABB Pte. Ltd. Singapore Tel: Fax: E-post:

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE

Relion. Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Relion Skydds- och automationsreferens Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Snabbt samlingsskeneskydd med IEC 61850 och GOOSE Falu Elnät AB tar i bruk toppmodern skydds- och automationsteknik

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Allt för ditt vattenkraftverk

Allt för ditt vattenkraftverk Allt för ditt vattenkraftverk Kraftverksägarens vardag Som kraftverksägare ställs man inför en mängd olika utmaningar. Ett kraftverk består av byggnation av hus, vattenvägar, turbin, generator och kontrollutrustning.

Läs mer

Smarta lösningar för smarta fastigheter

Smarta lösningar för smarta fastigheter Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

Läs mer

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Din resurs online för nyheter, lösningar, teknik och applikationer Utgåva 1 2012 Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Integrerade lösningar hjälper dig att hålla kontroll 10 14 PLUS CT Pack reducerar

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

nytt automations snabb migration på holmen paper sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia Nr 2/Juni 2005

nytt automations snabb migration på holmen paper sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia Nr 2/Juni 2005 automations nytt Produkter och applikationer inom automationssystem, drivteknik, installationsteknik & lågspänning sipaper på spci-mässan mätnet håller koll på motorerna simatic lyfter mamma mia snabb

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer

Frekvensomriktare från Mitsubishi Electric ger bra drag på ny arena. Säker medicinering med automatiserad rörpost.

Frekvensomriktare från Mitsubishi Electric ger bra drag på ny arena. Säker medicinering med automatiserad rörpost. Frekvensomriktare från Mitsubishi Electric ger bra drag på ny arena. Säker medicinering med automatiserad rörpost. nr 1 2009 AKTUELLT Nu blir Help Online ännu bättre Bra support har alltid varit en ledstjärna

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

Kundreferenser. Detaljhandelsförsäljning Media Kommunikation Industri

Kundreferenser. Detaljhandelsförsäljning Media Kommunikation Industri Utgåva 2 Maj 2009 Kundreferenser Detaljhandelsförsäljning Media Kommunikation Industri T e l e f o n : 0 8-4 4 5 5 8 8 0 F r i s u p p o r t w w w. b l a c k b o x a b. s e A P P L I K AT I O N E R O C

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Drift Implema Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Implemas driftsorganisation består av ett tiotal medarbetare som tillsammans delar ansvaret - dygnet runt - för första till tredje linjens

Läs mer

En presentation av. Cisco Systems i Sverige

En presentation av. Cisco Systems i Sverige En presentation av Cisco Systems i Sverige Nu startar vi en ny revolution. 1984 startade vi en revolution för kommunikation. Det var då datorer för första gången kunde dela data genom att koppla ihop

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

Korrekt information direkt

Korrekt information direkt April 2008 Nummer 4 NYHETER FRÅN ORACLE Korrekt information direkt är det möjligt? I DENNA UTGÅVA Vänd informationsflödet I dagens samhälle blir alla överfösta av information. Läs om hur medelstora företag

Läs mer