Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset"

Transkript

1 Dnr: AN 16/ Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel Trelje (S) Kommunstyrelsen Birgitta Ahlgren (MP) Kultur- och fritidsnämnden Kjell Larsson (M) Stadsbyggnadsnämnden Sven Erik Westermark Gunvor Kyller Gösta Håxell Urban Staaf Leif Kjellstrand (ersätter Evert Johansson) Ove Nordström (ersätter Agneta Hermansson) Kristina Andersson SPF Kristina Löttiger-Carlsson SPF Hans Bildsten SPF (ersätter Eva Thorén) Monica Nyholm SPF Margareta Sutton SPF Pirkko Sinkkonen HPR Ritva Virolainen HPR Ewa Kardell Anita Kindberg Rose-Marie Geijer Madeleine Carlström Rolf Ljungström Margareta Picano Kommunstyrelseförvaltningen, p 1-3 samt 6 1. Upprop Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med ändringen att punkt 6 tas direkt efter punkt Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningar från föregående möte den 20 februari 2013 läggs till handlingarna. 6. Tematimme - Marknadsföring, idéer och tankar Margareta Picano, chef för enheten kommunikation och marknadsföring på kommunstyrelseförvaltningen, delar ut information om marknadsföringskanaler och går igenom de kanaler som kommunen använder.

2 Dnr: AN 16/ Det går bra att sända e-post till webbredaktörerna på om det är material som man önskar få hjälp med att lägga in. E-post till ovanstående e- postadress kontrolleras varje dag. På hemsidan finns också en evenemangskalender där man själv kan lägga information om vad som är på gång. Enheten kan också hjälpa till om det är material som man önskar få in i Mitt i Haninge. Haninge idag utkommer två gånger per år. Man kan kontakta redaktören om man har något som man vill föreslå som ämne för artikel i tidningen. Radio haninge får pressmeddelande från pressinformatör men kan också kontaktas direkt per e-post. Facebook och Twitter går via facebookredaktör. På den anslagstavla som finns vid receptionen i kommunhuset ska i första hand information om vad som händer i kommunhuset affischeras. Pressmeddelande skrivs tillsammans med de politiska sekreterarna. Det finns ca 40 anslagstavlor i kommuner där det går att sätta upp affischer. Per Ryhd (S) undrar om man kan vända sig till kommunikations- och marknadsföringsenheten när det gäller affischer. Margareta Picano ger besked att det går bra att sända e-post till eller kontakta formgivarna på plan 6. Det gäller också om man vill boka plats för hissinformationen. Gösta Håxell () undrar vilken information som finns i växel och reception t ex när det gäller pensionärsorganisationer eftersom felaktig information har lämnats. Margareta ger besked att information finns på Hemsidan. Växeln och receptionen ska gå in där för att kunna ge besked. Margareta kommer att tydliggöra för växeln att information finns på Hemsidan. Gösta undrar vidare om det kommer att samarbetas kring affischer inför Haningedagen. På föregående års affisch stod inte pensionärsorganisationerna med bland utställarna. Margareta framför att det är Sanna Rantamäki som är projektledare för Haningedagen och att ansvar för innehåll etc är Sannas. Gösta ställer också fråga om får lägga information om sin organisation i kommunhuset och på bibliotek. Margareta ger besked att det går bra. Leif Kjellstrand () framför att berörda grupper sällan blir inbjudna till t ex invigningar och att det ofta är kommunen som bestämmer vilka grupper som inbjudan ska gå till. Monica Nyholm (SPF) undrar hur enheten arbetar organisatoriskt, är det enheten som kommer med förslag till information och impulser eller får de uppdrag från nämnder/förvaltningar? Margareta ger besked att enheten arbetar utifrån kommunfullmäktiges mål & budget och på uppdrag från förvaltningar och politiken men också, till viss del, ger impulser själva. Samråds- och dialogmöten annonseras oftast i Mitt i Haninge.

3 Dnr: AN 16/ När det gäller den digitala skylten vid väg 73 har kommunen avtal med HRC. Kommunen har också avtal för TV-skyltar i Haninge centrum. Martin Lundqvist (FP) framför att kommunen har information om Seniorvänlig kommun på den digitala skylten. Den informationen kommer att finnas kvar en tid. Inget avtal finns med Magasin Haninge, men enheten brukar ge dem tips. Margareta Sutton (SPF) undrar till vilka Magasin Haninge distribueras. Margareta ger besked att den distribueras till alla kommuninvånare i Haninge. Lyktstolpsaffischering sker vid stora evenemang. Om någon önskar mer information går det bra att sända e-post till Margareta Picano, Martin Lundqvist (FP) tackar Margareta för informationen och bra dokumentation. Margareta Sutton (SPF) framför att SPF har fått samtal med anledning av utmärkelsen Seniorvänlig kommun. Monica Nyholm lägger till att det tog ett par veckor efter det att utmärkelsen till Haninge hade delats ut innan samtalen kom. Monica framför att SPF också berömmer KPR. Margareta Sutton (SPF) framför att vissa kommuner inte ens har KPR. Martin Lundqvist (FP) ger besked att kommuner måste ha KPR, men att de kanske har valt att ha det i en annan form. 4. Ärenden från äldrenämnden Ordförande Martin Lundqvist (FP) informerar om följande punkter: - Träffpunkter Äldrenämnden fattade i april beslut om att inrätta en träffpunkt i Brandbergens centrum. I samma lokal kommer också hemtjänsten för Brandbergen och Vendelsö och dagverksamhet att vara lokaliserade. Det finns också en stor samlingslokal, som kommer att kunna lånas för möten. Inbjudan till invigning kommer när lokalen är färdigställd. Hemtjänsten för Brandbergen och Vendelsö finns i dag i två lokaler, en i Brandbergen och en i Sågen. När inflyttning sker i Brandbergen centrum kommer lokalen i Sågen, som pilotverksamhet, att inrättas till träffpunkt för att se om det fungerar bra med träffpunkt där. Gunvor Kyller () undrar vad taxan för att hyra träffpunktslokal är. Rose-Marie Geijer ger besked att nuvarande taxa är i fyra nivåer, men att man ska se över taxan. Sven-Erik Westermark () framför att det är bra med träffpunkter i olika kommundelar, men att det inte finns någon träffpunkt i Tungelsta. Martin Lundqvist (FP) ger besked att träffpunkt i Tungelsta har diskuterats, men att denna gång bestämdes att gynna områdena Brandbergen/Vendelsö/Sågen. Martin tar gärna emot förslag på lokal i Tungelsta. Han framför också att det kostar pengar att etablera träffpunkter Gunnel Trelje (S) framför att det inte finns någon träffpunkt i Vendelsömalm, vilket hon menar borde finns i området. Gunnel framför att hon gärna hjälper till att hitta lämplig lokal i Vendelsömalm.

4 Dnr: AN 16/ Ewa Kardell informerar om att det har varit stort tryck från boende i Sågen att få en träffpunkt där och eftersom vi har gällande hyreskontrakt på lokalen i Sågen är det bra att ha ett pilotprojekt i den lokalen. Avsikten är att ha träffpunkter över hela kommunen. De som idag går på träffpunkterna kommer med all sannolikhet att fortsätta med det även om 10 år och där ha ett socialt nätverk och gemensam lunch. Det är bra att få tips om lämpliga lokaler framför Ewa. Gösta Håxell () framför att har försökt att få buss till Djurgårdsplan och till vårdcentralen. Gunnel Trelje (S) ger besked att hon har motionerat om det och att det ska vara på gång. Martin Lundqvist (FP) framför att kollektivtrafik är en landstingsfråga. Margaret Sutton (SPF) ger lokalförslag i Tungelsta där det finns en pingstkyrka som inte längre används. Per Ryhd (S) framför att församlingsgården är upptagen av gymnastik- och barnverksamhet. Martin Lundqvist (FP) framför att Pingstkyrkan även har diskuterats för musikverksamhet. - Budget 2014 Beslut om budget fattas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni. Äldrenämnden (ÄN) får medel för volymökning. Utfallet i budget baseras på tre delar; volym, pris/lönekompensation (ÄN har äskat 2 % höjning, men kommer få 1 %) och kvalitetsförbättringar (mer effektivt arbete). Volymökningen verkar fortsätta att öka. Margareta Sutton (SPF) undrar om överskott/underskott tas med till nästa år. Martin Lundqvist (FP) ger besked att överskott/underskott tas med till nästa år. - Utdelning av broddar Äldrenämnden har fattat beslut att upphandla och dela ut broddar. Utdelning kommer att ske på träffpunkterna där man också kommer informera om hur broddarna ska användas. Mer information om broddar vid möte i höst. Martin Lundqvist (FP) tar med anledning av Leif Kjellstrands inlägg om inbjudningar upp inbjudan till invigning av Baldersro Plaza. Både Martin och Ewa Kardell har framfört till dem som sände inbjudan att pensionärsorganisationerna borde bjudas in. Pirkko Sinkkonen (HPR) informerar om att inbjudan, från byggföretaget, nu har kommit till visning av Baldersro Plaza. När de var hos Reipas framförde de att de kan ta emot mindre grupper för möten. Martin Lundqvist (FP) informerar om att tanken var att ha dagens KPR på Baldersro Plaza, men de kunde tyvärr inte ta emot en sådan stor grupp. 5. Ärenden från äldreförvaltningen: - Information om ändrad modell för hyressättning av lägenhet i vård- och omsorgsboende Ewa Kardell ger besked att Kurt Johansson vid dagens KPR skulle ha informerat om ändrad modell för hyressättning av lägenhet i vård- och omsorgsboende, men hyresmodellen är inte klar, vilket beror på hyresgästföreningen, så därför utgår punkten. Beslut i äldrenämnden skjuts upp till september.

5 Dnr: AN 16/ Hyran har inte höjts på många år. Den höjning som kommer att ske av hyra i vårdoch omsorgsboende kommer troligtvis inte beröra så många boenden eftersom flera av dem redan idag har bostadsbidrag. Förhoppningen är att kunna ge mer information på nästa möte i KPR. - Kvalitetsdeklarerade tjänster och värdighetsgaranti Rolf Ljungström informerar om de fyra kvalitetsdeklarerade tjänster som omfattas av värdighetsgarantin. Information håller på att utarbetas och kommer att finnas på hemsidan under maj månad. För att kunna ha en uppdaterad information och av miljöskäl kommer inga broschyrer att tryckas upp. Margareta Sutton (SPF) ställer frågan hur man kan få informationen om man inte kan få den via hemsidan. Rolf ger besked att den information som finns på hemsidan ska kunna skrivas ut och delas ut. Monica Nyholm (SPF) undrar om pensionärsorganisationerna själva måste trycka upp broschyrerna. Rolf ger besked att om pensionärsorganisationerna kontaktar äldreförvaltningen så kan förvaltningen trycka upp dem. - Brukarundersökning Rolf Ljungström informerar. För ca en månad sedan kom resultatet av den brukarundersökning som var sänd till brukare. Enkäten sändes till fem grupper. Svarsprocenten var 89 %, vilket är en ökning. Det bra resultatet beror dels på att företaget som anlitas för att göra brukarundersökningen gör arbetet på ett bra sätt och dels för den respons som alla som deltar får genom brev från hemtjänsten och brev eller träff när det gäller dem som bor på vård- och omsorgsboendena. Nöjd brukarindex (NBI) har ökat. Måluppfyllelse är till viss del kopplad till kommunfullmäktiges mål. Rolf redogör för tre frågor. Gösta Håxell () undrar om resultatet för hemtjänst gäller enbart kommunens hemtjänst. Rolf ger besked att resultatet är totalt för kommunens hemtjänst och hemtjänst genom LOV-entreprenör. Monica Nyholm (SPF) tar upp resultat för bemötande och delaktighet på vård- och omsorgsboende, där resultatet är lågt för delaktighet. Rolf ger besked att spannet är stort mellan olika enheter. Rapporter och deltagande kommer att läggas ut på hemsidan. Ewa Kardell framför att det gäller att inte övertolka resultaten. När det gäller demens är det t ex ofta anhöriga som svarar. Hur kan vi bjuda in anhöriga till delaktighet och behöver man vara delaktig om bemötandet är bra. I enkäten finns också möjlighet att lämna förslag till förbättring. Förslag har kommit in. Socialstyrelsen har också sänt ut en undersökning till våra kunder. Resultatet på den får vi sent i höst. Den brukarundersökning som vi själva gör är mer färskvara. Ewa Kardell framför att äldreförvaltningen har gått ut med information om att det är Socialstyrelsen som har sänt ut brukarundersökningen, så att våra

6 Dnr: AN 16/ kunder inte undrar över att det kommer både återkoppling och ny undersökning samtidigt. gör brukarundersökning för att få veta vad kunderna tycker om det arbete vi gör och för att kunna förbättra oss. Margareta Sutton (SPF) ger feedback genom att informera om på vilket bra sätt som hemtjänsten hade hjälpt en drabbad familj. - Äldremässa1 oktober 2013, tema trygghet och säkerhet Rose-Marie Geijer informerar. Den 1 oktober hålls äldremässa i Haninge kommunhus. Temat är trygghet och säkerhet. Seminarier kommer att hållas och utställare kommer att informera om sin verksamhet. tittar också på möjligheten att ha buss från strategiska platser till mässan. Någon form av smakprov kommer att erbjudas. Arbetsgruppen, som består av Rose-Marie Geijer, Rolf Ljungström och Anita Kindberg har inför årets mässa samlat synpunkter från tidigare utställare och besökare. Tanken är att mässan ska vara öppen kl Gösta Håxell framför att har fått i uppdrag att ta kontakt med föreläsare för utbildningsprojektet Tryggare ekonomi på äldre dar om att föreläsa på äldremässan. Gösta Håxell återkommer om föreläsare och tid. - Inbjudan visning av Baldersro Plaza Se punkt 4. - Äldrelots införs från 1 maj 2013 samt ändrade rutiner för Äldre direkt Ewa Kardell informerar. Ewa Ahlström, äldrelots från 1 maj 2013, utifrån speciellt projekt Hot & Våld, har under den här korta tiden redan haft tre akuta ärenden och tre andra ärenden. Det verkar som om ett uppdämt behov finns när det gäller dessa ärenden. kan göra professionella insatser. Hot & Våld handlar inte enbart om fysiskt våld utan även om t ex ekonomiskt våld. Äldre direkt (äldreförvaltningens direkttelefon) bemannas enligt nya rutiner av Ewa Ahlström (äldrelotsen) två dagar/vecka, Inger Wallin en dag/vecka, Yvonne Nyman en dag/vecka. På fredagarna bemannar antingen Ewa Kardell eller någon av avdelningscheferna (Rose-Marie Geijer, Yvonne Elo Rydén, Marzieh Etaati eller Maria Stålhammar) direkttelefonen. Telefonnumret är Värdefull input ges till dem som svarar i direkttelefonen och gör att arbetet kan utvecklas framöver och tjänsten kan ersätta en äldreombudsman. Pirkko Sinkkonen undrar om de som svarar är flerspråkiga. Ewa Kardell ger besked att äldreförvaltningen har tillgång till finska lotsar. - Hembesök/larm/fixarservice Madeleine Carlström informerar om den nya upphandlingen som har gjorts för trygga larm och visar hur larmet fungerar. Kunden behöver endast ha ström. Larmet har batterifunktion. Det behövs ingen telefon för att kunna använda larmet.

7 Dnr: AN 16/ Antalet kunder med larm är 850. Arbete pågår med att byta ut alla larm. Företaget som sköter detta heter Tunstall och är upphandlade. Statistik kommer att erhållas. Tunstall håller även i larmmottagningen. Larm är en viktig trygghetsskapande del. Det kostar 150:-/månad att ha larm. Larm kan erhållas antingen genom att man anmäler önskemål om att få larm eller genom biståndsbeslut. Rose-Marie Geijer informerar om, enl önskemål från tidigare möte i KPR, att förebyggande avdelningen vid sina uppsökande besök hos 75-, 80-, 85-åringar är uppmärksamma på om behov finns av vård- och omsorgsboende, anhörighjälp, hjälpmedel etc. De som håller i de uppsökande besöken har alltid med sig informationsmaterial som de kompletterar om behov finns. Kylskåpsmagnet med direkttelefonens nummer delas ut vid besöken. När det gäller fixarservicen så görs 2-3 besök/dag (522 besök på ett år). Det är i första hand kvinnor som kontaktar fixarservice. Av de 522 besöken görs 470 besök till kvinnor som bor i lägenhet, resterande besök görs hos dem som bor i villa. 514 av besöken sker i fallförebyggande syfte och en del gäller tunga lyft. 7. Utspel KPR: - Handens sjukhus Martin Lundqvist (FP) informerar. Martin och Per Ryhd (S) har haft i uppdrag att göra ett utspel kring Handens sjukhus. Enligt information från Stockholms läns landsting behöver inget utspel göras eftersom verksamheten kommer att vara kvar i Haninge och sannolikt utökas. Ambitionen är att flytta in på Haningeterrassen och sälja lokalerna där Handens sjukhus har sin verksamhet idag. Försäljning av nuvarande lokaler kommer att ske först när verksamheten har flyttat in i nya lokaler. 8. Information från pensionärsorganisationerna : - Fråga till ledamöter i stadsbyggnadsnämnden ang vad som händer med planer/byggnation vid Statoil/Babyland och i Vega Gösta Håxell önskar besked om vad som händer när det gäller äldreboenden. Kjell Larsson (M), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, kommer att sända besked till ang Statoil/Babyland. När det gäller Vega har kommunfullmäktige fattat ytterligare detaljplanebeslut. Arbete pågår, men takten är långsam. Gunnel Trelje (S) informerar om att byggnation av pendeltågstation är uppskjuten samt att all service har fördröjts. Martin Lundqvist (FP) framför att 250 radhus är under byggnation i Vega. Hans Bildsten (SPF) undrar varför arbetet går så långsamt. Martin ger besked att det beror på att detaljplaner överklagas. - Rapport LOV-entreprenörer Gösta Håxell framför att av de 34 LOV-entreprenörerna inte har haft kunder. menar att de entreprenörer som inte har kunder borde tas bort som valmöjlighet. Ewa Kardell ger besked att det inte går eftersom det finns lagstiftning ang detta. Hon informerar om att en prövning kommer att ske när det nya förfrågningsunderlaget är klart. De företag som fyller kraven enl förfrågningsunderlaget har rättighet att bli entreprenörer. De entreprenörer som inte har kunder i Haninge har kunder i andra kommuner.

8 Dnr: AN 16/ Gösta Håxell framför att aktiviteter på s föreningar trappas av inför sommaren. SPF: - Trygghetsprojektet Monica Nyholm informerar om det trygghetsprojekt som SPF s tre föreningar arbetar med. Benny Nilsson är projektledare och de tre ordförandena är styrgrupp. De arbetar med kommunkontakt, näringsliv, samhällskontakter t ex Polisen, äldreförvaltningen. Avstämning görs med kommunen. Tidsplan är fulltecknad t o m augusti i år. - Problem med AKKA Problemen med AKKA består framför Margareta Sutton. Det är framförallt bemötandet från den övergripande chefen och kompetensen hos vikarier som är problemen. Ewa Kardell framför att kommunen tyvärr inte kan göra så när det gäller AKKA. - Övrigt Monica Nyholm framför att bouleplanen har blivit så fin. Margareta Sutton framför att röjning av Jordbro gravfält pågår. Kristina Löttiger-Carlsson framför att samarbete runt trygghet sker inför äldremässan. HPR - Parkeringsplatser m m Pirkko Sinkkonen tar upp problem med p-platser och att de behöver få hjälp med den frågan. Hon framför också att Reipas gärna har kvar den kvinna som idag hjälper dem. 9. Information från övriga nämnder - Haningedagen Birgitta Ahlgren (MP) tar med sig kritik till kultur- och fritidsförvaltningen ang att pensionärsföreningarna inte stod med bland utställarna på Haningedagen föregående år. Gösta Håxell () framför att tält är bra och att det bör finnas en hjärtstartare i tältet. I övrigt inget att rapportera från övriga nämnder. 10. Återrapportering i ärenden - Ersättning KPR Martin Lundqvist (FP) har lyft frågan med Raymond Svensson (C). Beredning för frågor om mänskliga rättigheter (MR-beredningen) kommer att se över reglementen och i samband med det kommer även ersättningsfrågor att ser över. 11. Övriga frågor - Almedalen Martin Lundqvist (FP) informerar om att äldreförvaltningen/äldrenämnden kommer att delta i Almedalen. håller i tre seminarier (seniorvänlig kommun, Nestor och kravmärkt yrkesroll) och utbildningsförvaltningen håller i ett seminarium.

9 Dnr: AN 16/ Haningedagen 2014 Martin Lundqvist (FP) har tagit upp plats för Haningedagen 2014 och ev kommer det bli en annan plats än tidigare. Datum för dagen diskuterades också och ett förslag är att ha Haningedagen den 6 juni, vilket inte pensionärsföreningarna ansåg vara ett bra datum då många andra aktiviteter pågår på Nationaldagen. - Inbjudan invigning av korttidsboendet på Johanneslund Ewa Kardell inbjuder muntligen till invigning av korttidsboendet på Johanneslund den 29 maj, kl varmt välkomna. Gösta Håxell () tackar för vårens samarbete och önskar trevlig sommar. Gunnel Trelje (S) framför att det vore trevligt att ha KPR-möte på någon av äldreförvaltningens träffpunkter, vilket Martin Lundqvist (FP) menar är ett bra förslag. Martin Lundqvist (FP) avslutar mötet och tackar för dagen. Mötet avslutas kl. 17:05. Minnesanteckningar Anita Kindberg Bilaga: Presentation brukarundersökning

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober.

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober. Haninge idag Frisk fläkt bland äldre Peter Airlend, 18 Sid 10 Boka in Näringslivets dag 25 oktober Sid 16 Grattis Ariel 90 år i år Sid 12 Möt Manne fast inte som clown Sid 3 Haninge idag 4-2007 En informationstidning

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer