Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen"

Transkript

1 Dnr: AN 16/ Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel Trelje (S) Birgitta Ahlgren (MP) Sven Erik Westermark Gunvor Kyller Gösta Håxell Urban Staaf Evert Johansson Agneta Hermansson Kristina Andersson Kristina Löttiger-Carlsson Monica Nyholm Benny Nilsson Margareta Sutton Pirkko Sinkkonen Ritva Virolainen Ewa Kardell Anita Kindberg Rose-Marie Geijer Yvonne Elo Rydén Elizabeth Lindholm Hahne Eva Mathiasson Kurt Johansson Ordförande Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden PRO PRO PRO PRO PRO PRO SPF SPF SPF SPF SPF HPR HPR Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen 1. Upprop Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 3. Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningar från föregående möte den 2 oktober 2013 läggs till handlingarna.

2 Dnr: AN 16/ Tematimme Punkt 6, Tematimme, tas för punkt 4 och 5. Eva Mathiasson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redogör för en del av de åtgärder som äldreförvaltningen vidtar när det gäller läkemedel. Förvaltningen har bl a deltagit i projektet Koll på läkemedel. PowerPoint-presentation bifogas. Eva tar bl a upp hur läkemedelsanvändningen ser ut i kommunen. Många äldre har flera olika läkemedel och vissa av dem behövs inte. I november-december gjorde Eva en inventering av läkemedelsanvändningen på vård- och omsorgsboende. På vård- och omsorgsboende är de boende från 65 år och uppåt. Resultatet för Haninge är högre än det för övriga riket. Vid vård i livets slutskede kan vissa läkemedel behövas, även om de är olämpliga. Äldreförvaltningen har deltagit i projektet Kost och läkemedel och arbetar för att minska läkemedelsanvändningen. Läkemedelsgenomgångar görs på vård- och omsorgsboende tillsammans med de läkare som äldreförvaltningen anlitar på Legevisitten. Arbetsgruppen som tar fram äldrenyckeltalen till Södertörns nyckeltal kommer under 2014 att fördjupa sig i att ta fram nyckeltal för att jämföra läkemedelsanvändning i kommunerna. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS:arna) i respektive kommun kommer att involveras i arbetet. Under 2014 kommer Haninge att delta i ett utvecklingsarbete med samordnare för läkemedelsgenomgångar i kommunen via Nestor. BPSD-registrets (Betendemässiga & Psykiska Symtom vid Demens) syfte är att förbättra omvårdnaden vid demens. Sju personer har gått två dagars utbildning och har nu administratörsutbildning. Undersköterska på boendet ansvarar för registreringen tillsammans med det övriga teamet. Start planeras på en avdelning på Ros- Anders gård i januari Jane Persson, hälsoutvecklare och friskvårdskonsulent på äldreförvaltningen, sprider via cirklar information om äldre och läkemedel. Eva har inför nästkommande samverkansmöte med verksamhetscheferna för vårdcentralerna och psykiatrin samt till Handengeriatriken anmält punkten kommunens läkemedelsanvändning. Synpunkter/frågor till Eva: - Hur många är det tänkt ska få gå utbildning i BPSD-registret?. Svar: Tanken är att alla sjuksköterskor ska gå utbildningen. - En läkarundersökning per år för dem som bor på vård- och omsorgsboende verkar vara i underkant. Svar: En gång per år är ett minimum men de boende får läkarbesök när de har behov av det. - Sune Pettersson, Nestor, har haft cirklar i Må bra med eller utan läkemedel. Är det något som personalen också har fått gå på? Svar: Ewa Kardell ger besked att det är många sjuksköterskor och ca 100 personer av omvårdspersonalen som redan har deltagit i cirkeln. Ewa framför att det är intressant att det är kommunen som vill lyfta läkemedelsfrågan med landstinget i samverkansmöte.

3 Dnr: AN 16/ Fråga från medborgare ang läkemedel. Svar: När det gäller läkemedel måste man kontakta vårdcentralen. Ewa Kardell ger besked att vid frågor om läkemedel och hälsa/sjukvård kan INTE äldreförvaltningen hjälpa till. Martin Lundqvist (FP) tackar Eva för informationen. 4. Ärenden från äldrenämnden Ordförande Martin Lundqvist (FP) informerar. - Ekonomi Äldrenämnden har ett underskott på minus 55 miljoner kr, men nämnden har fått ett tillskott på plus 45 miljoner kr vid möte i kommunfullmäktige (KF). Det stora underskottet beror på volymökning. Underskottet är nu minus 10 miljoner kr varav 8 miljoner kr är underskott för vård- och omsorgsboende. Åtgärder måste vidtas, men det kommer inte att bli några nedskärningar. I prognosen för år 2014 beräknas underskottet bli minus 59 miljoner kr, men prognoser kan fallera och det är svårt att se hur stor volymökningen blir. På äldrenämndens möte i maj kommer budget att stå på dagordningen. Då kommer utfallet från första tertialet 2014 och utifrån det kommer äldrenämnden eventuellt att begära justering av budget på KF:s sammanträde den 8 september Margareta Sutton (SPF) undrar om årets underskott ska tas in i budget för Svar: Nej. Benny Nilsson (SPF) frågar om de 10 miljonerna från 2013 ligger i underskottet 59 miljoner kr för Svar: Nej. Margareta Sutton (SPF) ställer fråga om övriga förvaltningar ligger på plus. Svar: Kommunens skatteintäkter har ökat och finansförvaltningen har/får överskott. Om äldrenämnden tidigt signalerar om underskott kan nämnden få ökad budget utan att övriga nämnder blir lidande. Ewa Kardell framför att alla kommuner som har samma branta demografiutveckling som Haninge ser att det inte går att göra tillförlitliga prognoser eftersom det är svårt att göra prognos på kort sikt. Äldreförvaltningen i Haninge är bra på att göra prognoser på lång sikt men budget tas på kort sikt. Behovet är svårt att räkna ut och orsaker måste analyseras men åtgärder vidtas hela tiden. - Tillsyn via kamera Äldrenämnden ska fatta beslut om tillsyn via kamera. Beslutet gäller ett pilotprojekt där de som har anmält sig frivilligt kommer att delta under våren och få kamera inmonterad i sitt hem. Det är inte av besparingsskäl som projektet startar utan det är en av de tekniksatsningar som ska göras framöver. Vid KPR:s möte i höst tas punkten upp igen med information om projektet och vad de som har deltagit har tyckt om tillsynen via kamera. Sven-Erik Westermark (PRO) undrar om anhöriga får information om att tillsyn kommer att ske via kamera. Svar: Ett samtyckesavtal kommer att fyllas i av den person som berörs. Det är endast ett fåtal personer som kommer att kunna delta i projektet.

4 Dnr: AN 16/ Kontantfri hemtjänst Kontantfri hemtjänst är ett utredningsuppdrag som äldreförvaltningen har fått av äldrenämnden. Anledningen är att en förtroendekonflikt kan uppstå när det gäller inköp med kontanter eller kort. Genom kontantfri hemtjänst, där personalen har kreditkort att handla för och pensionären får faktura för inköp, kan en förtroendekonflikt undvikas. - Lokaltaxa De föreningar som arbetar med pensionärsverksamhet har tidigare fått betala en hyra för att använda träffpunkterna. Nu kommer de att kunna hyra lokalerna kostnadsfritt när träffpunkterna inte används för egen verksamhet. Rose-Marie Geijer framför att lokalen i Brandbergen rymmer upp till 100 personer. Det nya lokaltaxeförslaget innebär att alla föreningar som har verksamhet som vänder sig mot seniorer och funktionshindrade ska få använda lokalerna kostnadsfritt. 5. Ärenden från äldreförvaltningen Ewa Kardell informerar. - Ekonomi förvaltningens åtgärder Ewa Kardell har redogjort för äldreförvaltningens åtgärder vid möte i kommunstyrelsen (KS). Hon var tydlig med att informera om att vård- och omsorgsboendena inte kan ta igen sitt underskott på minus 8 miljoner kr. Det råder restriktivitet och avdelningschef ska kontaktas när det gäller vikarier, nyanställningar och inköp. Det går att utveckla det sätt man arbetar på med att en person t ex kan ha praktisk tur, vilket innebär att den personen sköter om allt praktiskt och de övriga i personalen ägnar sin tid åt pensionärerna. - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron har ökat i Haninge och i övriga landet. Sjukfrånvaron påverkar kvalitén även om de vikarier som anlitas är mycket bra. Förvaltningen har arbetat mycket med kostnaderna på vård- och omsorgsboendena genom att se på nyckeltal. Haninge kommun är jämförbar med övriga kommuner och är nu konkurrenskraftig. Det förvaltningen arbetar med är: - att byta alla larm till nya larm med tilläggsfunktioner (många av de gamla larmen fungerar inte så bra). - att se över arbetssätt och aktiviteter, en framtidsgrupp gör studiebesök på olika boenden för att få impulser - att bygga ut Malmgården, Dalarö. Äldrenämnden kommer att fatta beslut om en mindre ombyggnad av Malmgården, men förvaltningen tittar också på möjlighet att få fler platser. Eventuellt kommer Malmgården att göras om till serviceboende. - att driva verksamheten optimalt på Hagagården där korttidsboende är inrättat. Förvaltningens budget tar mer och mer av kommunens sammanlagda budget. Äldreförvaltningen arbetar seriöst med att vara transparenta och reviderar alla biståndsbeslut för att se att de är bra och rimliga, eventuellt kommer förvaltningen även framöver att fortsätta med revision av biståndsbeslut.

5 Dnr: AN 16/ Agneta Hermansson (PRO) frågar om Malmgården kommer att få fler platser eller om det bara ska repareras. Ewa Kardell ger besked att det gäller både och, en smärre ombyggnation kommer att ske för att få ett par platser till, men man tittar också på möjlighet att bygga om så att det blir fler platser. - Resultat arbetsplatsundersökning (APU) Äldreförvaltningen fick ett bra resultat där resultatet antingen var lika med resultatet för hela kommunen eller över kommunens resultat och det trots att det har skett flera omorganisationer på förvaltningen. - Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljö för kvinnor och män Yvonne Elo Rydén, avdelningschef för ordinärt boende informerar om den undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort för kvinnors arbetsmiljö kontra mäns arbetsmiljö. De har träffat personal och chefer på hemtjänsten och intervjuat dem. Några av de positiva och negativa delarna med arbetet inom hemtjänst är: Positivt; Arbetet är roligt, roligt att arbeta med de äldre, arbetet är kompetensutvecklande, arbetskamraterna är bra Negativt; Arbetet är psykiskt och fysiskt tungt, arbetet är stressigt (även om vissa kan hantera stressen), man känner sig otillräcklig, hjälpmedel saknas, man utsätts för passiv rökning Enhetschefer, avdelningschef, arbetsplatsombud och Kommunal har tillsammans gjort en handlingsplan med åtgärder såsom: - Vid första besöket hos ny kund deltar två personer för att kunna ge en bra information och för att kunna göra en riskbedömning av arbetsmiljön. - Chefen ringer upp ny kund efter ett par veckor. - När det gäller passiv rökning informerar man om att man gärna ser att den boende inte röker när personal från hemtjänsten är hemma hos den. Arbetsgivaren ska köpa in masker. Cheferna framför att de har ett gott samarbete med andra enhetschefer och med avdelningschef och förvaltningschef. Utrymmet att planera sin verksamhet är stort. En hög arbetsbelastning och krävande arbete är det som stressar. Enhetscheferna har fått göra tidsstudier under en vecka, vilket var bra. Alla chefer erbjuds handledning, men det är få chefer som använder handledning. Det är ett omfattande arbete som ska göras tillsammans med medarbetare och Kommunal, men det är spännande och bra med en puff. Margareta Sutton (SPF) framför att det finns klagomål från dem som har hemtjänst att det är så många olika personer som kommer. Yvonne Elo Rydén ger besked att det är något som avdelningen arbetar med. När det gäller kontinuitet kan det uppfattas på olika sätt av olika personer. De som har många insatser träffar också många personer. Avdelningen arbetar med att bli bättre på kontinuitet. Gunvor Kyller (PRO) framför att det fungerade mycket bra när hon under en kortare tid hade hemtjänst.

6 Dnr: AN 16/ Ewa Kardell informerar om att äldreförvaltningen tittar på hur bemanningscentrum (BC) ska kunna bistå med vikarier på ett bra sätt till vård- och omsorgsboendena. - Sjukfrånvaron Äldreförvaltningen har arbetat och arbetar mycket med arbetsmiljön, som det numera benämns i stället för sjukfrånvaron. När det gäller sjukfrånvaron på äldreförvaltningen verkar den ha sjunkit något. Hela kommunen ska gemensamt arbeta med arbetsmiljön. - Mest sjuka äldre Kommunen går tillsammans med Stockholms läns landsting gemensamt in i arbetet med de mest sjuka äldre. Det arbetet kan ev vara ett ämne för tematimme på KPR:s möte i maj Arbete pågår med att analysera omsorgstunga vårdtagare tillsammans med landstinget. Man tittar på indikatorer såsom återinskrivning och undvikbar slutenvård (en svår faktor att mäta). Vid samarbete mellan kommun och landsting är det viktigt att tänka nytt. 7. Utspel KPR Gösta Håxell (PRO) framför att det i Haninge centrum finns en hjärtstartare, men ingen symbol att det finns en hjärtstartare eller information om hur hjärtstartaren ska användas. Eftersom de tre första minuterna är så viktiga behövs information om var hjärtstartare finns och hur den ska användas. Martin Lundqvist (FP) skriver ett brev till Haninge centrums ägare. Brevet kommer att redovisas på KPR:s möte i februari. Margareta Sutton (SPF) framför att det i Västerhaninge finns information om att hjärtstartare finns på apoteket. Det borde också finnas en hjärtstartare i centrum och information om var den är placerad. 8. Information från pensionärsorganisationerna SPF: - Lokal för träffpunkt i Tungelsta Margareta Sutton (SPF) tar upp fråga om lokal för träffpunkt i Tungelsta. Rose-Marie Geijer informerar om att den lokal i kyrkan som har föreslagits inte har varit möjlig att få tillgång till. Hon har fått förslag på annan lokal. Sven-Erik Westermark (PRO) påpekar att lokal finns i kyrkan. Rose-Marie Geijer undrar om hon ska kontakta kyrkan igen, vilket Sven-Erik Westermark tycker att hon ska göra. Per Ryhd (PRO) framför att han idag vet att det inte finns lokal i kyrkan och att det är det beskedet som äldreförvaltningen har fått. - Broddar Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) framför att det saknas storlekar på broddarna, och undrar om ny beställning kommer att göras. Ewa Kardell ger besked att ny beställning görs och att broddar hitintills är utdelade. Rose-Marie Geijer inflikar att det fortfarande delas ut broddar och att st är utdelade enligt det senaste beskedet. Hon framför att representant för Utö hembygdsförening ska kontakta Rose-Marie för utdelning på Utö via hembygdsföreningen. Gösta Håxell (PRO) framför att det är ett bra initiativ och visar omtanke.

7 Dnr: AN 16/ Lunchmåltider för pensionärer på Haninge kommuns skolor Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) undrar på vilka av Haninges skolor som pensionärer ska kunna äta lunch. Ewa Kardell ger besked att information bifogas minnesanteckningarna. - Trygghetsprojektet Benny Nilsson (SPF) delar ut broschyr och informerar. I arbetet med trygghetsprojektet har sex representanter deltagit med två representanter per förening (Runstenen, Handen-Seniorerna och Vendelsö/Brandbergen). Polisen har bidragit och varit med på möten. Fyra seminarier har hållits varav tre interna seminarier och ett externt där representanter från Polisen/Grannsamverkan deltog. Vid det seminariet deltog drygt 80 personer. Ämnen för seminarierna har varit hot och våld, bedrägerier, internetsäkerhet och försäljning i t ex centrum. Den 20 januari 2014 hålls möte där man ska diskutera hur man ska gå vidare med projektet. Benny avslutar med orden kunskap ger ökad trygghet. PRO: - Äldrelots Nestor Gösta Håxell (PRO) framför att benämningen äldrelots förekommer både på äldreförvaltningen och på Nestor, men att betydelsen inte är densamma för äldreförvaltningen som för Nestor. Ewa Kardell ger besked att hon tar upp frågan igen med Nestor. - Broddar Har varit uppe tidigare på mötet. - Beslut om hyressättning vad gäller för försäkring, TV-licens etc? Kurt Johansson framför att var och en ska teckna hemförsäkring med allrisk eftersom försäkring inte ingår i hyran. Urban Staaf (PRO) undrar vad som gäller om t ex ett par bor på olika ställen (den ene bor kvar hemma). Kurt ger besked att då måste man ha hemförsäkring för de båda boendena. Sven-Erik Westermark (PRO) ställer fråga om det inte ingår i en försäkring att ha två boenden. Kurt ger besked att det inte ingår. Gösta Håxell (PRO) ställer frågor och Kurt Johansson svarar. - Ingår TV-licens? Svar TV-licens behöver inte betalas av dem som bor på vård-och omsorgsboende. - Vad som menas med trygghetsfaktor? Svar: Det finns alltid tillgång till personal. - Vad menas med servicefaktor? Svar:Tillgång till samlingssalar, hårvård etc. - Ungdomar i vården Frågan utgår. Gösta Håxell (PRO) informerar om att PRO kommer att vara på Stockholms central, den 20 augusti Det är många PRO:are som kommer att delta. - Hemtjänst fördelning kommunal hemtjänst och LOV-entreprenörer I den senaste kundundersökningen visar det sig att kvalitén är så gott som identisk för den kommunala hemtjänsten och den hemtjänst som LOV-entreprenör erbjuder.

8 Dnr: AN 16/ Ögonläkare Det finns ingen ögonläkare i Haninge. Är det en fråga som kommunen kan ta upp med Stockholms läns landsting? Svar: Martin Lundqvist (FP) sitter i samrådsgrupp med Stockholms läns landsting och kommer ta med sig frågan till det möte som hålls i februari HPR Ritva Virolainen (HPR) framför att verksamheten fortsätter som tidigare. 9. Information från övriga nämnder Kultur- och fritidsnämnden Birgitta Ahlgren (MP) ger besked att en arbetsgrupp ska utreda var Haningedagen ska hållas Martin Lundqvist (FP) informerar om att, enl de uppgifter som han har fått, är tre datum som diskuteras för Haningedagen Datumen är den 6 juni, i slutet av augusti eller i början av september. Huvudförslag på datum är i slutet av augusti. Det finns tre förslag på plats för dagen och det är; Rudan, Höglundabadet i Jordbro eller Runstensvägen i Handen. Arbetsgruppen har påbörjat arbetet inför Haningedagen tidigare inför 2014 än tidigare år. Martin Lundqvist har lämnat förslag på att dagen ska hållas i slutet av augusti på Runstensvägen, enl önskemål från KPR. Kommunstyrelsen Gunnel Trelje (S) framför att det förutom det ekonomiska läget på äldreförvaltningen inte finns något att ta upp från kommunstyrelsen. Inget att rapportera från övriga nämnder. 10. Återrapportering i ärenden Inget att återrapportera vid dagens möte. 11. Övriga frågor - Genomlysning av kommunala pensionärsrådet Martin Lundqvist (FP) informerar. Det har tidigare sagt att en genomlysning av det kommunala pensionärsrådet (KPR) ska göras och då ska man titta på regler och göra en utvärdering. MR-beredningen (beredningen för mänskliga rättigheter) sänder ut enkät till alla representanter i KPR. Regler för KPR bifogas minnesanteckningarna. - Styrgrupp äldreplan Styrgruppen för äldreplan har haft två möten, det senaste idag. I styrgruppen ingår Gösta Håxell (PRO), Sven-Erik Westermark (PRO), Margareta Sutton (SPF), Monica Nyholm (SPF), Pirkko Sinkkonen (HPR), Per Rydh (S) och Martin Lundqvist (FP). Martin Lundqvist är sammankallande. En presentation är färdig och månadsmöten har bokats in på SPF och PRO. Mer information om arbetet med äldreplan lämnas vid senare KPR-möte.

9 Dnr: AN 16/ Äldreforum Två äldreforum kommer att hållas under Tema vid mötet i mars är inte klart. Martin Lundqvist (FP) ber KPR:s representanter höra av sig till honom med förslag på tema. För mötet i november är temat bestämt och det är teknik. - Pensionärsorganisationernas representanter i arbetsgrupp inför 15-årsjubileum 2014 år är det 15-årsjubileum för äldrenämnd/äldrefövaltning. En arbetsgrupp kommer att arbeta med jubileet och i arbetsgruppen ska representanter för KPR ingå. Förslaget är att det är samma representanter från KPR som ingår i arbetsgruppen inför Haningedagen som också ska vara arbetsgrupp inför 15-årsjubileet. Förslaget bifalls. - Haningedagen 2014 Se punkt 9. - SL-biljetter på Dalarö Agneta Hermansson (PRO) informerar om att det inte längre går att köpa SLbiljetter på Dalarö. Det enda som säljs är turistkort. Agneta har pratat med ägare till mack och med dem som har ICA, men ingen av dem har sagt att de kan ta uppdraget. Något måste göras! Sven-Erik Westermark (PRO) framför att det är samma problem med biljettköp på Muskö. Martin Lundqvist (FP) åtar sig att skriva till SL ang detta problem på Dalarö och Muskö och hör sig för om det kan ordnas på något sätt. Mötet avslutas kl 16:55. Minnesanteckningar Anita Kindberg Bilagor: Presentation läkemedel Regler för KPR Information om lunchmåltider Nästa möte hålls den 19 februari 2014.

10 Koll på läkemedel! Projektet Koll på läkemedel som drivs av PRO, SPF och Apoteket AB sedan ett par år tillbaka syftar till att förbättra äldres läkemedelsbehandling. Resultatet följs varje år på kommunnivå med hjälp av Socialstyrelsens läkemedelsregister. Det går för närvarande inte att få ut någon statistik för enbart Äldreförvaltningens ansvarsområde, det vill säga särskilt boende för äldre. Ämne

11 Nyckeltal 1 Andelen av befolkningen 80+ i kommunen som under ett kalender år hämtat ut 10 eller fler läkemedel på recept Resultat hela Haninge kommun 50,7% Resultat för riket 46,1% Kommunalt särskilt boende i Haninge, 233 patienter 49% Ämne

12 Nyckeltal 2 Andel av befolkningen 80+ i kommunen som under ett kalender år från apotek hämtat ut läkemedel som enligt Socialstyrelsen bör undvikas vid behandling av äldre, nedan kallade olämpliga läkemedel. Resultat för hela Haninge kommun 27,4% Resultat för riket 27,0% Kommunalt särskilt boende i Haninge 233 patienter 30% De läkemedel som ordineras vid vård i livets slut finns med på listan för olämpliga läkemedel. Stesolid/ Diazepam finns med på listan som olämpliga läkemedel. 10 av patienterna som är ordinerade detta får det endast vid krampanfall Ämne

13 Åtgärder från äldreförvaltningen för att minska läkemedelsanvändningen Deltagande i projekt Kost och läkemedel under 2012/2013 via Nestor. Undersökningen syftar till att ge ökad kunskap och medvetenhet om de läkemedel som kan öka risken för ätsvårigheter och leda till undernäring. Nestor har heldagsutbildning Äldre och läkemedel med aktuell kunskap om läkemedel och äldre. 6 sjuksköterskor har gått utbildningen under Ämne

14 Läkemedelsgenomgångar särskilt boende Vid inflyttning görs en läkemedelsavstämning. Detta genomförs oftast 1-2 veckor efter inflyttning Årligen görs en fördjupad läkemedelsgenomgång. En symtomskattning görs. Detta är för att upptäcka om det kan finnas symtom på biverkningar av läkemedel. Vikt, blodtryck, hembesök av läkare med hälsoundersökning samt kontroll av njurfunktionen med ett blodprov genomförs Ämne

15 Läkemedelsgenomgångar särskilt boende Genomgång av följande frågor ska också göras: Finns alternativ till läkemedelsbehandling, dvs icke- farmakologisk behandling? Finns läkemedelsbiverkningar? Finns aktuella behandlingsindikatorer? Finns vid behovs- ordinationer som inte används och som kan sättas ut? Förekommer olämpliga kombinationer av läkemedel? Följs Kloka listan? Ämne

16 Arbetsgrupper Arbetsgruppen som tar fram äldrenyckeltalen till Södertörns nyckeltal kommer under 2014 att fördjupa sig i att ta fram nyckeltal för att jämföra läkemedelsanvändning i kommunerna. MAS:arna i respektive kommun kommer att involveras i arbetet. Under 2014 kommer vi att delta i ett utvecklingsarbete med samordnare för läkemedelsgenomgångar i kommunen via Nestor. Ämne

17 BPSD-registret Beetendemässiga & Psykiska Symtom vid Demens Syftet är att förbättra omvårdnaden vid demens. 7 personer har gått 2 dagars utbildning och har nu administratörsutbildning. Undersköterska på boendet ansvarar för registreringen tillsammans med övriga teamet. Planeras start på en avdelning på Ros- Anders gård i januari. Ämne

18 Kunskap om äldre och läkemedel sprids i studiecirklar för äldre Jane Persson är hälsoutvecklare och friskvårdskonsulent inom äldreomsorgen i Haninge kommun. Jane anordnar träffar för äldre och här diskuteras en rad olika ämnen, exempelvis kost, energi, glädje, stress, avslappning, skelettet, muskler, träning och stavgångsinstruktion. Ämne

19 Kunskap om äldre och läkemedel sprids i studiecirklar för äldre På årets sista träff ska Jane återigen ta upp ämnet läkemedel och äldre. Jag gick en studiecirkel som arrangerades på Nestor för en tid sedan, om äldre och läkemedel. Så mycket av det som jag ska ta upp här fick jag inspiration av från den kursen. Bland annat det som handlar om läkemedelslistor, att många äldre äter för mycket läkemedel. Men också vad som kan användas i stället för läkemedel. En av mina tidigare kursdeltagare gick till sin läkare och diskuterade sin läkemedelslista och fick ner antalet mediciner och mådde jättebra efter det. Det var roligt att deltagaren verkligen gjorde det, och att det gav sådan positiv effekt. Ämne

20 Samverkansmöten Jag har inför nästkommande samverkansmöte med verksamhetscheferna för vårdcentralerna och psykiatrin samt till Handengeriatriken anmält punkten Kommunens läkemedelsanvändning. Eva Mathiasson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Äldreförvaltningen Haninge kommun Ämne

21 9 januari 2014 Lunchmåltider för pensionärer i skolor Information gällande kommande lunchmåltider för pensionär i skolor. Rutiner är ännu inte fastställda. Skolor Fredrika Bremer skolan Ribbyskolan Runstensskolan Vendelsömalmsskolan Brandbergsskolan Dalarö skola Pris 46:-/lunch (inkl moms) Tider Är inte fastställda än. Betalning Kuponger ska kunna köpas kontant eller med kort på: Kulturhuset Torvalla Biblioteken i Brandbergen och Västerhaninge Fredrika Bremer och ev på flera platser Haninge kommun / Äldreförvaltningen Postadress: Haninge Besöksadress: Rudsjöterrassen 2 Telefon: Telefax: E-post:

22 REGLER FÖR PENSIONÄRSRÅDET I HANINGE KOMMUN 1. Uppdrag Pensionärsrådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen. Rådet är kommunstyrelsens och nämndernas referensorgan i ärenden som berör pensionärernas situation i kommunen. 2.Sammansättning Pensionärsrådet består av representanter från pensionärsorganisationer och kommunala nämnder och styrelser. De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, som väljer två ledamöter från äldreomsorgsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Ledamöterna väljs för samma mandatperiod som kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsen utser bland dessa en ordförande. Rådet utser inom sig en vice ordförande. Pensionärsorganisationernas representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen. Pensionärsföreningar som är berättigade till bidrag enligt äldreomsorgens reglemente för pensionärsverksamhet ska beredas plats i pensionärsrådet. 3.Arbetsformer Pensionärsrådet bör sammanträda minst en gång per kvartal. Äldreförvaltningen svarar för sekreterarskap och bistår med kansli hjälp. Kallelse och föredragningslista utfärdas av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordförande. Kallelse till rådets representanter ska avsändas minst sju dagar före sammanträdet.

23 Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska meddela sekreteraren. Pensionärsrådet har rätt att från kommunens nämnder och tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar som kan behövas. Varje berörd förvaltning (dvs. kommunstyrelseförvaltningen, äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt Tornberget AB) utser en kontaktperson för äldrefrågor. Kontaktpersonen ska i god tid underrätta ordföranden om kommande ärenden som kan bedömas påverka de äldres situation. De synpunkter som framkommit vid sammanträdet ska i form av minnesanteckningar föras vidare till kontaktpersonerna, kommunstyrelsen och berörda nämnder samt läggas på kommunens hemsida. 4. Arvode Fasta arvoden samt ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till kommunens ledamöter enligt det arvodesreglemente som kommunfullmäktige fastställt. 2 (2)

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl. 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), och Åke T Carlestam (MP) Bengt Edling SPF/KOM,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-17.15. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Rose-Marie Ahlström, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

PROTOKOLL 2013-10-01. Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301. Siv-Mari Skarp Andersson (C)

PROTOKOLL 2013-10-01. Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301. Siv-Mari Skarp Andersson (C) Tid och plats för sammanträdet Från socialnämnden Från pensionärsorganisationerna Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301 Thomas Nilsonne (M), ordf Siv-Mari Skarp Andersson

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (5) MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 25 februari, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila Sand, PRO

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON, 6-10 Rune Furufors Sävedalen PRO Siv

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund 1(10) Sammanträdesdatum: 2015-02-16 Plats och tid C-salen, kl 13:30-16:30 Beslutande Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Kommunstyrelsen 2010-01-18 Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, 016-710 19 91 1 (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2006-03-08. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2006-03-08. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Karl-Erik Borg, PRO, vice ordförande Kaj Seger KS Bengt Ingvarsson, SN Håkan Engström,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNALA ANHÖRIGRÅDET 2010 11 19. Kl.10.00 12.00

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum KOMMUNALA ANHÖRIGRÅDET 2010 11 19. Kl.10.00 12.00 Plats och tid Mariebergsgården Kl.10.00 12.00 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Wailet Nilsson (kd), ers Gunvor Lundberg (s), ers Margareta Svensson, Nyköpings Demensförening Pierre

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

2012-08-15 12 (5) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2012-08-22, kl 13.00 Underskrifter Paragrafer 10- Susanne Ivarsson.

2012-08-15 12 (5) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2012-08-22, kl 13.00 Underskrifter Paragrafer 10- Susanne Ivarsson. 2012-08-15 12 (5) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Pia Wårdsäter, ord, (S) Gert Berlin, vice ord (PRO) Urban Blomster, (V) Hanne Bothén, (M) Göran Pettersson,

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2013-11-25

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2013-11-25 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2013-11-25 Prosten, kl. 13.30 16.10 Ledamöter: Ove Gustavsson, ordf.pro Marianne Båtman SN

Läs mer

2015-04-17 1 (5) Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta. SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar

2015-04-17 1 (5) Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta. SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar 2015-04-17 1 (5) KALLELSE Nämnd Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta och tid 2015-04-27 Klockan 13:00-16:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1

Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Kommunala Pensionärsrådet 2011.02.14 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan kommunhuset kl 09.30-11.00 Beslutande Kajsa Heed (S), SN, ordf Håkan Karlsson (C), SN Ingemar Jacobson (FP), SN tjg Elof Jonsson

Läs mer

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn 1 (7) Tid: Kl 10.00 11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande Gösta Andersson. PRO Jan-Ove Olsson, HRF Karl-Erik Sjöberg, SPF Lilian Poijo, Reumatikerföreningen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådet Mötesprotokoll Kommunala Pensionärsrådet Tid och plats Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 8.30 11.10 i Debatten, Kommunhuset Närvarande Cecilia Norlin (M) Inger Andersen (S) Anne Lindberg (MP) Göran Tode, SPF Monica Persson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2014-08-28 1 (8) Plats och tid Öjagårdens samlingssal, kl 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Välkommen. till Mogården

Välkommen. till Mogården Välkommen till Mogården Broschyren du håller i din hand innehåller information, telefonnummer och praktiska upplysningar som vi hoppas du och dina anhöriga kan ha nytta av. Vi hoppas att du kommer att

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 10-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2014-11-25 1

Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2014-11-25 1 Pensionärsrådet 2014-11-25 1 Plats och tid KS-salen, Eda kommunkontor i Charlottenberg, kl 14 00 16 00 Beslutande Catarina Jansson (KD), ordförande Birgitta Eklund (S) Gun-Britt Uddenänger (PRO) Ulla Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

SOLHÖJDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Grenandervägen 1 777 32 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

SOLHÖJDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Grenandervägen 1 777 32 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Marianne Ragnarsson 0240-66 03 73 Avdelning Solhöjden 0240-66 03 00 Glimten 0240-66 04 61 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Margareta Nordström 0240-66

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande:

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Dnr: AN 15/2014 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Birgitta

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 11.30 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Åke Andersson, PRO Birgit Hansson, PRO Kerstin

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 20 november 2013, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Mauricio

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Dag: Tisdag 4 maj 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Rune

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.45 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ledamöter Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen (fr.o.m.

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud)

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud) Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 09.00 12.00, i Bolstadrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Sven-Olof Skoogh (PRO) Evert

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer