Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen"

Transkript

1 Dnr: AN 16/ Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel Trelje (S) Birgitta Ahlgren (MP) Sven Erik Westermark Gunvor Kyller Gösta Håxell Urban Staaf Evert Johansson Agneta Hermansson Kristina Andersson Kristina Löttiger-Carlsson Monica Nyholm Benny Nilsson Margareta Sutton Pirkko Sinkkonen Ritva Virolainen Ewa Kardell Anita Kindberg Rose-Marie Geijer Yvonne Elo Rydén Elizabeth Lindholm Hahne Eva Mathiasson Kurt Johansson Ordförande Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden PRO PRO PRO PRO PRO PRO SPF SPF SPF SPF SPF HPR HPR Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen 1. Upprop Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 3. Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningar från föregående möte den 2 oktober 2013 läggs till handlingarna.

2 Dnr: AN 16/ Tematimme Punkt 6, Tematimme, tas för punkt 4 och 5. Eva Mathiasson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redogör för en del av de åtgärder som äldreförvaltningen vidtar när det gäller läkemedel. Förvaltningen har bl a deltagit i projektet Koll på läkemedel. PowerPoint-presentation bifogas. Eva tar bl a upp hur läkemedelsanvändningen ser ut i kommunen. Många äldre har flera olika läkemedel och vissa av dem behövs inte. I november-december gjorde Eva en inventering av läkemedelsanvändningen på vård- och omsorgsboende. På vård- och omsorgsboende är de boende från 65 år och uppåt. Resultatet för Haninge är högre än det för övriga riket. Vid vård i livets slutskede kan vissa läkemedel behövas, även om de är olämpliga. Äldreförvaltningen har deltagit i projektet Kost och läkemedel och arbetar för att minska läkemedelsanvändningen. Läkemedelsgenomgångar görs på vård- och omsorgsboende tillsammans med de läkare som äldreförvaltningen anlitar på Legevisitten. Arbetsgruppen som tar fram äldrenyckeltalen till Södertörns nyckeltal kommer under 2014 att fördjupa sig i att ta fram nyckeltal för att jämföra läkemedelsanvändning i kommunerna. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS:arna) i respektive kommun kommer att involveras i arbetet. Under 2014 kommer Haninge att delta i ett utvecklingsarbete med samordnare för läkemedelsgenomgångar i kommunen via Nestor. BPSD-registrets (Betendemässiga & Psykiska Symtom vid Demens) syfte är att förbättra omvårdnaden vid demens. Sju personer har gått två dagars utbildning och har nu administratörsutbildning. Undersköterska på boendet ansvarar för registreringen tillsammans med det övriga teamet. Start planeras på en avdelning på Ros- Anders gård i januari Jane Persson, hälsoutvecklare och friskvårdskonsulent på äldreförvaltningen, sprider via cirklar information om äldre och läkemedel. Eva har inför nästkommande samverkansmöte med verksamhetscheferna för vårdcentralerna och psykiatrin samt till Handengeriatriken anmält punkten kommunens läkemedelsanvändning. Synpunkter/frågor till Eva: - Hur många är det tänkt ska få gå utbildning i BPSD-registret?. Svar: Tanken är att alla sjuksköterskor ska gå utbildningen. - En läkarundersökning per år för dem som bor på vård- och omsorgsboende verkar vara i underkant. Svar: En gång per år är ett minimum men de boende får läkarbesök när de har behov av det. - Sune Pettersson, Nestor, har haft cirklar i Må bra med eller utan läkemedel. Är det något som personalen också har fått gå på? Svar: Ewa Kardell ger besked att det är många sjuksköterskor och ca 100 personer av omvårdspersonalen som redan har deltagit i cirkeln. Ewa framför att det är intressant att det är kommunen som vill lyfta läkemedelsfrågan med landstinget i samverkansmöte.

3 Dnr: AN 16/ Fråga från medborgare ang läkemedel. Svar: När det gäller läkemedel måste man kontakta vårdcentralen. Ewa Kardell ger besked att vid frågor om läkemedel och hälsa/sjukvård kan INTE äldreförvaltningen hjälpa till. Martin Lundqvist (FP) tackar Eva för informationen. 4. Ärenden från äldrenämnden Ordförande Martin Lundqvist (FP) informerar. - Ekonomi Äldrenämnden har ett underskott på minus 55 miljoner kr, men nämnden har fått ett tillskott på plus 45 miljoner kr vid möte i kommunfullmäktige (KF). Det stora underskottet beror på volymökning. Underskottet är nu minus 10 miljoner kr varav 8 miljoner kr är underskott för vård- och omsorgsboende. Åtgärder måste vidtas, men det kommer inte att bli några nedskärningar. I prognosen för år 2014 beräknas underskottet bli minus 59 miljoner kr, men prognoser kan fallera och det är svårt att se hur stor volymökningen blir. På äldrenämndens möte i maj kommer budget att stå på dagordningen. Då kommer utfallet från första tertialet 2014 och utifrån det kommer äldrenämnden eventuellt att begära justering av budget på KF:s sammanträde den 8 september Margareta Sutton (SPF) undrar om årets underskott ska tas in i budget för Svar: Nej. Benny Nilsson (SPF) frågar om de 10 miljonerna från 2013 ligger i underskottet 59 miljoner kr för Svar: Nej. Margareta Sutton (SPF) ställer fråga om övriga förvaltningar ligger på plus. Svar: Kommunens skatteintäkter har ökat och finansförvaltningen har/får överskott. Om äldrenämnden tidigt signalerar om underskott kan nämnden få ökad budget utan att övriga nämnder blir lidande. Ewa Kardell framför att alla kommuner som har samma branta demografiutveckling som Haninge ser att det inte går att göra tillförlitliga prognoser eftersom det är svårt att göra prognos på kort sikt. Äldreförvaltningen i Haninge är bra på att göra prognoser på lång sikt men budget tas på kort sikt. Behovet är svårt att räkna ut och orsaker måste analyseras men åtgärder vidtas hela tiden. - Tillsyn via kamera Äldrenämnden ska fatta beslut om tillsyn via kamera. Beslutet gäller ett pilotprojekt där de som har anmält sig frivilligt kommer att delta under våren och få kamera inmonterad i sitt hem. Det är inte av besparingsskäl som projektet startar utan det är en av de tekniksatsningar som ska göras framöver. Vid KPR:s möte i höst tas punkten upp igen med information om projektet och vad de som har deltagit har tyckt om tillsynen via kamera. Sven-Erik Westermark (PRO) undrar om anhöriga får information om att tillsyn kommer att ske via kamera. Svar: Ett samtyckesavtal kommer att fyllas i av den person som berörs. Det är endast ett fåtal personer som kommer att kunna delta i projektet.

4 Dnr: AN 16/ Kontantfri hemtjänst Kontantfri hemtjänst är ett utredningsuppdrag som äldreförvaltningen har fått av äldrenämnden. Anledningen är att en förtroendekonflikt kan uppstå när det gäller inköp med kontanter eller kort. Genom kontantfri hemtjänst, där personalen har kreditkort att handla för och pensionären får faktura för inköp, kan en förtroendekonflikt undvikas. - Lokaltaxa De föreningar som arbetar med pensionärsverksamhet har tidigare fått betala en hyra för att använda träffpunkterna. Nu kommer de att kunna hyra lokalerna kostnadsfritt när träffpunkterna inte används för egen verksamhet. Rose-Marie Geijer framför att lokalen i Brandbergen rymmer upp till 100 personer. Det nya lokaltaxeförslaget innebär att alla föreningar som har verksamhet som vänder sig mot seniorer och funktionshindrade ska få använda lokalerna kostnadsfritt. 5. Ärenden från äldreförvaltningen Ewa Kardell informerar. - Ekonomi förvaltningens åtgärder Ewa Kardell har redogjort för äldreförvaltningens åtgärder vid möte i kommunstyrelsen (KS). Hon var tydlig med att informera om att vård- och omsorgsboendena inte kan ta igen sitt underskott på minus 8 miljoner kr. Det råder restriktivitet och avdelningschef ska kontaktas när det gäller vikarier, nyanställningar och inköp. Det går att utveckla det sätt man arbetar på med att en person t ex kan ha praktisk tur, vilket innebär att den personen sköter om allt praktiskt och de övriga i personalen ägnar sin tid åt pensionärerna. - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron har ökat i Haninge och i övriga landet. Sjukfrånvaron påverkar kvalitén även om de vikarier som anlitas är mycket bra. Förvaltningen har arbetat mycket med kostnaderna på vård- och omsorgsboendena genom att se på nyckeltal. Haninge kommun är jämförbar med övriga kommuner och är nu konkurrenskraftig. Det förvaltningen arbetar med är: - att byta alla larm till nya larm med tilläggsfunktioner (många av de gamla larmen fungerar inte så bra). - att se över arbetssätt och aktiviteter, en framtidsgrupp gör studiebesök på olika boenden för att få impulser - att bygga ut Malmgården, Dalarö. Äldrenämnden kommer att fatta beslut om en mindre ombyggnad av Malmgården, men förvaltningen tittar också på möjlighet att få fler platser. Eventuellt kommer Malmgården att göras om till serviceboende. - att driva verksamheten optimalt på Hagagården där korttidsboende är inrättat. Förvaltningens budget tar mer och mer av kommunens sammanlagda budget. Äldreförvaltningen arbetar seriöst med att vara transparenta och reviderar alla biståndsbeslut för att se att de är bra och rimliga, eventuellt kommer förvaltningen även framöver att fortsätta med revision av biståndsbeslut.

5 Dnr: AN 16/ Agneta Hermansson (PRO) frågar om Malmgården kommer att få fler platser eller om det bara ska repareras. Ewa Kardell ger besked att det gäller både och, en smärre ombyggnation kommer att ske för att få ett par platser till, men man tittar också på möjlighet att bygga om så att det blir fler platser. - Resultat arbetsplatsundersökning (APU) Äldreförvaltningen fick ett bra resultat där resultatet antingen var lika med resultatet för hela kommunen eller över kommunens resultat och det trots att det har skett flera omorganisationer på förvaltningen. - Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljö för kvinnor och män Yvonne Elo Rydén, avdelningschef för ordinärt boende informerar om den undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort för kvinnors arbetsmiljö kontra mäns arbetsmiljö. De har träffat personal och chefer på hemtjänsten och intervjuat dem. Några av de positiva och negativa delarna med arbetet inom hemtjänst är: Positivt; Arbetet är roligt, roligt att arbeta med de äldre, arbetet är kompetensutvecklande, arbetskamraterna är bra Negativt; Arbetet är psykiskt och fysiskt tungt, arbetet är stressigt (även om vissa kan hantera stressen), man känner sig otillräcklig, hjälpmedel saknas, man utsätts för passiv rökning Enhetschefer, avdelningschef, arbetsplatsombud och Kommunal har tillsammans gjort en handlingsplan med åtgärder såsom: - Vid första besöket hos ny kund deltar två personer för att kunna ge en bra information och för att kunna göra en riskbedömning av arbetsmiljön. - Chefen ringer upp ny kund efter ett par veckor. - När det gäller passiv rökning informerar man om att man gärna ser att den boende inte röker när personal från hemtjänsten är hemma hos den. Arbetsgivaren ska köpa in masker. Cheferna framför att de har ett gott samarbete med andra enhetschefer och med avdelningschef och förvaltningschef. Utrymmet att planera sin verksamhet är stort. En hög arbetsbelastning och krävande arbete är det som stressar. Enhetscheferna har fått göra tidsstudier under en vecka, vilket var bra. Alla chefer erbjuds handledning, men det är få chefer som använder handledning. Det är ett omfattande arbete som ska göras tillsammans med medarbetare och Kommunal, men det är spännande och bra med en puff. Margareta Sutton (SPF) framför att det finns klagomål från dem som har hemtjänst att det är så många olika personer som kommer. Yvonne Elo Rydén ger besked att det är något som avdelningen arbetar med. När det gäller kontinuitet kan det uppfattas på olika sätt av olika personer. De som har många insatser träffar också många personer. Avdelningen arbetar med att bli bättre på kontinuitet. Gunvor Kyller (PRO) framför att det fungerade mycket bra när hon under en kortare tid hade hemtjänst.

6 Dnr: AN 16/ Ewa Kardell informerar om att äldreförvaltningen tittar på hur bemanningscentrum (BC) ska kunna bistå med vikarier på ett bra sätt till vård- och omsorgsboendena. - Sjukfrånvaron Äldreförvaltningen har arbetat och arbetar mycket med arbetsmiljön, som det numera benämns i stället för sjukfrånvaron. När det gäller sjukfrånvaron på äldreförvaltningen verkar den ha sjunkit något. Hela kommunen ska gemensamt arbeta med arbetsmiljön. - Mest sjuka äldre Kommunen går tillsammans med Stockholms läns landsting gemensamt in i arbetet med de mest sjuka äldre. Det arbetet kan ev vara ett ämne för tematimme på KPR:s möte i maj Arbete pågår med att analysera omsorgstunga vårdtagare tillsammans med landstinget. Man tittar på indikatorer såsom återinskrivning och undvikbar slutenvård (en svår faktor att mäta). Vid samarbete mellan kommun och landsting är det viktigt att tänka nytt. 7. Utspel KPR Gösta Håxell (PRO) framför att det i Haninge centrum finns en hjärtstartare, men ingen symbol att det finns en hjärtstartare eller information om hur hjärtstartaren ska användas. Eftersom de tre första minuterna är så viktiga behövs information om var hjärtstartare finns och hur den ska användas. Martin Lundqvist (FP) skriver ett brev till Haninge centrums ägare. Brevet kommer att redovisas på KPR:s möte i februari. Margareta Sutton (SPF) framför att det i Västerhaninge finns information om att hjärtstartare finns på apoteket. Det borde också finnas en hjärtstartare i centrum och information om var den är placerad. 8. Information från pensionärsorganisationerna SPF: - Lokal för träffpunkt i Tungelsta Margareta Sutton (SPF) tar upp fråga om lokal för träffpunkt i Tungelsta. Rose-Marie Geijer informerar om att den lokal i kyrkan som har föreslagits inte har varit möjlig att få tillgång till. Hon har fått förslag på annan lokal. Sven-Erik Westermark (PRO) påpekar att lokal finns i kyrkan. Rose-Marie Geijer undrar om hon ska kontakta kyrkan igen, vilket Sven-Erik Westermark tycker att hon ska göra. Per Ryhd (PRO) framför att han idag vet att det inte finns lokal i kyrkan och att det är det beskedet som äldreförvaltningen har fått. - Broddar Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) framför att det saknas storlekar på broddarna, och undrar om ny beställning kommer att göras. Ewa Kardell ger besked att ny beställning görs och att broddar hitintills är utdelade. Rose-Marie Geijer inflikar att det fortfarande delas ut broddar och att st är utdelade enligt det senaste beskedet. Hon framför att representant för Utö hembygdsförening ska kontakta Rose-Marie för utdelning på Utö via hembygdsföreningen. Gösta Håxell (PRO) framför att det är ett bra initiativ och visar omtanke.

7 Dnr: AN 16/ Lunchmåltider för pensionärer på Haninge kommuns skolor Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) undrar på vilka av Haninges skolor som pensionärer ska kunna äta lunch. Ewa Kardell ger besked att information bifogas minnesanteckningarna. - Trygghetsprojektet Benny Nilsson (SPF) delar ut broschyr och informerar. I arbetet med trygghetsprojektet har sex representanter deltagit med två representanter per förening (Runstenen, Handen-Seniorerna och Vendelsö/Brandbergen). Polisen har bidragit och varit med på möten. Fyra seminarier har hållits varav tre interna seminarier och ett externt där representanter från Polisen/Grannsamverkan deltog. Vid det seminariet deltog drygt 80 personer. Ämnen för seminarierna har varit hot och våld, bedrägerier, internetsäkerhet och försäljning i t ex centrum. Den 20 januari 2014 hålls möte där man ska diskutera hur man ska gå vidare med projektet. Benny avslutar med orden kunskap ger ökad trygghet. PRO: - Äldrelots Nestor Gösta Håxell (PRO) framför att benämningen äldrelots förekommer både på äldreförvaltningen och på Nestor, men att betydelsen inte är densamma för äldreförvaltningen som för Nestor. Ewa Kardell ger besked att hon tar upp frågan igen med Nestor. - Broddar Har varit uppe tidigare på mötet. - Beslut om hyressättning vad gäller för försäkring, TV-licens etc? Kurt Johansson framför att var och en ska teckna hemförsäkring med allrisk eftersom försäkring inte ingår i hyran. Urban Staaf (PRO) undrar vad som gäller om t ex ett par bor på olika ställen (den ene bor kvar hemma). Kurt ger besked att då måste man ha hemförsäkring för de båda boendena. Sven-Erik Westermark (PRO) ställer fråga om det inte ingår i en försäkring att ha två boenden. Kurt ger besked att det inte ingår. Gösta Håxell (PRO) ställer frågor och Kurt Johansson svarar. - Ingår TV-licens? Svar TV-licens behöver inte betalas av dem som bor på vård-och omsorgsboende. - Vad som menas med trygghetsfaktor? Svar: Det finns alltid tillgång till personal. - Vad menas med servicefaktor? Svar:Tillgång till samlingssalar, hårvård etc. - Ungdomar i vården Frågan utgår. Gösta Håxell (PRO) informerar om att PRO kommer att vara på Stockholms central, den 20 augusti Det är många PRO:are som kommer att delta. - Hemtjänst fördelning kommunal hemtjänst och LOV-entreprenörer I den senaste kundundersökningen visar det sig att kvalitén är så gott som identisk för den kommunala hemtjänsten och den hemtjänst som LOV-entreprenör erbjuder.

8 Dnr: AN 16/ Ögonläkare Det finns ingen ögonläkare i Haninge. Är det en fråga som kommunen kan ta upp med Stockholms läns landsting? Svar: Martin Lundqvist (FP) sitter i samrådsgrupp med Stockholms läns landsting och kommer ta med sig frågan till det möte som hålls i februari HPR Ritva Virolainen (HPR) framför att verksamheten fortsätter som tidigare. 9. Information från övriga nämnder Kultur- och fritidsnämnden Birgitta Ahlgren (MP) ger besked att en arbetsgrupp ska utreda var Haningedagen ska hållas Martin Lundqvist (FP) informerar om att, enl de uppgifter som han har fått, är tre datum som diskuteras för Haningedagen Datumen är den 6 juni, i slutet av augusti eller i början av september. Huvudförslag på datum är i slutet av augusti. Det finns tre förslag på plats för dagen och det är; Rudan, Höglundabadet i Jordbro eller Runstensvägen i Handen. Arbetsgruppen har påbörjat arbetet inför Haningedagen tidigare inför 2014 än tidigare år. Martin Lundqvist har lämnat förslag på att dagen ska hållas i slutet av augusti på Runstensvägen, enl önskemål från KPR. Kommunstyrelsen Gunnel Trelje (S) framför att det förutom det ekonomiska läget på äldreförvaltningen inte finns något att ta upp från kommunstyrelsen. Inget att rapportera från övriga nämnder. 10. Återrapportering i ärenden Inget att återrapportera vid dagens möte. 11. Övriga frågor - Genomlysning av kommunala pensionärsrådet Martin Lundqvist (FP) informerar. Det har tidigare sagt att en genomlysning av det kommunala pensionärsrådet (KPR) ska göras och då ska man titta på regler och göra en utvärdering. MR-beredningen (beredningen för mänskliga rättigheter) sänder ut enkät till alla representanter i KPR. Regler för KPR bifogas minnesanteckningarna. - Styrgrupp äldreplan Styrgruppen för äldreplan har haft två möten, det senaste idag. I styrgruppen ingår Gösta Håxell (PRO), Sven-Erik Westermark (PRO), Margareta Sutton (SPF), Monica Nyholm (SPF), Pirkko Sinkkonen (HPR), Per Rydh (S) och Martin Lundqvist (FP). Martin Lundqvist är sammankallande. En presentation är färdig och månadsmöten har bokats in på SPF och PRO. Mer information om arbetet med äldreplan lämnas vid senare KPR-möte.

9 Dnr: AN 16/ Äldreforum Två äldreforum kommer att hållas under Tema vid mötet i mars är inte klart. Martin Lundqvist (FP) ber KPR:s representanter höra av sig till honom med förslag på tema. För mötet i november är temat bestämt och det är teknik. - Pensionärsorganisationernas representanter i arbetsgrupp inför 15-årsjubileum 2014 år är det 15-årsjubileum för äldrenämnd/äldrefövaltning. En arbetsgrupp kommer att arbeta med jubileet och i arbetsgruppen ska representanter för KPR ingå. Förslaget är att det är samma representanter från KPR som ingår i arbetsgruppen inför Haningedagen som också ska vara arbetsgrupp inför 15-årsjubileet. Förslaget bifalls. - Haningedagen 2014 Se punkt 9. - SL-biljetter på Dalarö Agneta Hermansson (PRO) informerar om att det inte längre går att köpa SLbiljetter på Dalarö. Det enda som säljs är turistkort. Agneta har pratat med ägare till mack och med dem som har ICA, men ingen av dem har sagt att de kan ta uppdraget. Något måste göras! Sven-Erik Westermark (PRO) framför att det är samma problem med biljettköp på Muskö. Martin Lundqvist (FP) åtar sig att skriva till SL ang detta problem på Dalarö och Muskö och hör sig för om det kan ordnas på något sätt. Mötet avslutas kl 16:55. Minnesanteckningar Anita Kindberg Bilagor: Presentation läkemedel Regler för KPR Information om lunchmåltider Nästa möte hålls den 19 februari 2014.

10 Koll på läkemedel! Projektet Koll på läkemedel som drivs av PRO, SPF och Apoteket AB sedan ett par år tillbaka syftar till att förbättra äldres läkemedelsbehandling. Resultatet följs varje år på kommunnivå med hjälp av Socialstyrelsens läkemedelsregister. Det går för närvarande inte att få ut någon statistik för enbart Äldreförvaltningens ansvarsområde, det vill säga särskilt boende för äldre. Ämne

11 Nyckeltal 1 Andelen av befolkningen 80+ i kommunen som under ett kalender år hämtat ut 10 eller fler läkemedel på recept Resultat hela Haninge kommun 50,7% Resultat för riket 46,1% Kommunalt särskilt boende i Haninge, 233 patienter 49% Ämne

12 Nyckeltal 2 Andel av befolkningen 80+ i kommunen som under ett kalender år från apotek hämtat ut läkemedel som enligt Socialstyrelsen bör undvikas vid behandling av äldre, nedan kallade olämpliga läkemedel. Resultat för hela Haninge kommun 27,4% Resultat för riket 27,0% Kommunalt särskilt boende i Haninge 233 patienter 30% De läkemedel som ordineras vid vård i livets slut finns med på listan för olämpliga läkemedel. Stesolid/ Diazepam finns med på listan som olämpliga läkemedel. 10 av patienterna som är ordinerade detta får det endast vid krampanfall Ämne

13 Åtgärder från äldreförvaltningen för att minska läkemedelsanvändningen Deltagande i projekt Kost och läkemedel under 2012/2013 via Nestor. Undersökningen syftar till att ge ökad kunskap och medvetenhet om de läkemedel som kan öka risken för ätsvårigheter och leda till undernäring. Nestor har heldagsutbildning Äldre och läkemedel med aktuell kunskap om läkemedel och äldre. 6 sjuksköterskor har gått utbildningen under Ämne

14 Läkemedelsgenomgångar särskilt boende Vid inflyttning görs en läkemedelsavstämning. Detta genomförs oftast 1-2 veckor efter inflyttning Årligen görs en fördjupad läkemedelsgenomgång. En symtomskattning görs. Detta är för att upptäcka om det kan finnas symtom på biverkningar av läkemedel. Vikt, blodtryck, hembesök av läkare med hälsoundersökning samt kontroll av njurfunktionen med ett blodprov genomförs Ämne

15 Läkemedelsgenomgångar särskilt boende Genomgång av följande frågor ska också göras: Finns alternativ till läkemedelsbehandling, dvs icke- farmakologisk behandling? Finns läkemedelsbiverkningar? Finns aktuella behandlingsindikatorer? Finns vid behovs- ordinationer som inte används och som kan sättas ut? Förekommer olämpliga kombinationer av läkemedel? Följs Kloka listan? Ämne

16 Arbetsgrupper Arbetsgruppen som tar fram äldrenyckeltalen till Södertörns nyckeltal kommer under 2014 att fördjupa sig i att ta fram nyckeltal för att jämföra läkemedelsanvändning i kommunerna. MAS:arna i respektive kommun kommer att involveras i arbetet. Under 2014 kommer vi att delta i ett utvecklingsarbete med samordnare för läkemedelsgenomgångar i kommunen via Nestor. Ämne

17 BPSD-registret Beetendemässiga & Psykiska Symtom vid Demens Syftet är att förbättra omvårdnaden vid demens. 7 personer har gått 2 dagars utbildning och har nu administratörsutbildning. Undersköterska på boendet ansvarar för registreringen tillsammans med övriga teamet. Planeras start på en avdelning på Ros- Anders gård i januari. Ämne

18 Kunskap om äldre och läkemedel sprids i studiecirklar för äldre Jane Persson är hälsoutvecklare och friskvårdskonsulent inom äldreomsorgen i Haninge kommun. Jane anordnar träffar för äldre och här diskuteras en rad olika ämnen, exempelvis kost, energi, glädje, stress, avslappning, skelettet, muskler, träning och stavgångsinstruktion. Ämne

19 Kunskap om äldre och läkemedel sprids i studiecirklar för äldre På årets sista träff ska Jane återigen ta upp ämnet läkemedel och äldre. Jag gick en studiecirkel som arrangerades på Nestor för en tid sedan, om äldre och läkemedel. Så mycket av det som jag ska ta upp här fick jag inspiration av från den kursen. Bland annat det som handlar om läkemedelslistor, att många äldre äter för mycket läkemedel. Men också vad som kan användas i stället för läkemedel. En av mina tidigare kursdeltagare gick till sin läkare och diskuterade sin läkemedelslista och fick ner antalet mediciner och mådde jättebra efter det. Det var roligt att deltagaren verkligen gjorde det, och att det gav sådan positiv effekt. Ämne

20 Samverkansmöten Jag har inför nästkommande samverkansmöte med verksamhetscheferna för vårdcentralerna och psykiatrin samt till Handengeriatriken anmält punkten Kommunens läkemedelsanvändning. Eva Mathiasson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Äldreförvaltningen Haninge kommun Ämne

21 9 januari 2014 Lunchmåltider för pensionärer i skolor Information gällande kommande lunchmåltider för pensionär i skolor. Rutiner är ännu inte fastställda. Skolor Fredrika Bremer skolan Ribbyskolan Runstensskolan Vendelsömalmsskolan Brandbergsskolan Dalarö skola Pris 46:-/lunch (inkl moms) Tider Är inte fastställda än. Betalning Kuponger ska kunna köpas kontant eller med kort på: Kulturhuset Torvalla Biblioteken i Brandbergen och Västerhaninge Fredrika Bremer och ev på flera platser Haninge kommun / Äldreförvaltningen Postadress: Haninge Besöksadress: Rudsjöterrassen 2 Telefon: Telefax: E-post:

22 REGLER FÖR PENSIONÄRSRÅDET I HANINGE KOMMUN 1. Uppdrag Pensionärsrådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen. Rådet är kommunstyrelsens och nämndernas referensorgan i ärenden som berör pensionärernas situation i kommunen. 2.Sammansättning Pensionärsrådet består av representanter från pensionärsorganisationer och kommunala nämnder och styrelser. De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, som väljer två ledamöter från äldreomsorgsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Ledamöterna väljs för samma mandatperiod som kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsen utser bland dessa en ordförande. Rådet utser inom sig en vice ordförande. Pensionärsorganisationernas representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen. Pensionärsföreningar som är berättigade till bidrag enligt äldreomsorgens reglemente för pensionärsverksamhet ska beredas plats i pensionärsrådet. 3.Arbetsformer Pensionärsrådet bör sammanträda minst en gång per kvartal. Äldreförvaltningen svarar för sekreterarskap och bistår med kansli hjälp. Kallelse och föredragningslista utfärdas av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordförande. Kallelse till rådets representanter ska avsändas minst sju dagar före sammanträdet.

23 Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska meddela sekreteraren. Pensionärsrådet har rätt att från kommunens nämnder och tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar som kan behövas. Varje berörd förvaltning (dvs. kommunstyrelseförvaltningen, äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt Tornberget AB) utser en kontaktperson för äldrefrågor. Kontaktpersonen ska i god tid underrätta ordföranden om kommande ärenden som kan bedömas påverka de äldres situation. De synpunkter som framkommit vid sammanträdet ska i form av minnesanteckningar föras vidare till kontaktpersonerna, kommunstyrelsen och berörda nämnder samt läggas på kommunens hemsida. 4. Arvode Fasta arvoden samt ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till kommunens ledamöter enligt det arvodesreglemente som kommunfullmäktige fastställt. 2 (2)

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 14 maj 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 14 maj 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 15/2014 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 14 maj 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Gunnel Trelje (S) Birgitta

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 september 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 september 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 15/2014 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 september 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Josef Kovács (KD) Äldrenämnden

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 december 2015, Tallhöjden

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 december 2015, Tallhöjden Dnr: ÄN 2015/18.3 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 17 december 2015, Tallhöjden Närvarande: Annett Haaf (S) Suzanne Kickan Enman (KD) Ulla-Britt Öhman (C) Ove Andersson

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 13 maj 2015, i Ks-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 13 maj 2015, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Dnr: ÄN 2015/18.1 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 13 maj 2015, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Annett Haaf (S) Suzanne Kickan Enman (KD) Ulla-Britt Öhman (C)

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 10 februari 2016, kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 10 februari 2016, kommunhuset Dnr: ÄN 2016/3.1 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 10 februari 2016, kommunhuset Närvarande: Annett Haaf (S) Ulla-Britt Öhman (C) Pia Lublin (L) Gunnel Trelje (S) Kjell

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 mars 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 mars 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. 2 mars 2011 Sam Norryd Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 mars 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Gunnel Trelje (S) Åke Holmström

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 22 februari 2012 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 22 februari 2012 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 22 februari 2012 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Per Ryhd (S) Gunnel Trelje (S) Birgitta Ahlgren(MP)

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 november 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen.

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 november 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 2 november 2011 i KS-salen Utö, Rudsjöterrassen 2, Handen. Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Åke Holmström (KD) Per Ryhd (S) Gunnel Trelje

Läs mer

Sven-Olov Fällman (PRO Rundvik) Birgit Nygren (SPF Kedjan) Ulla Holmberg (PRO Nordmaling)

Sven-Olov Fällman (PRO Rundvik) Birgit Nygren (SPF Kedjan) Ulla Holmberg (PRO Nordmaling) 1(17) Plats och tid: Kommunkontoret, Nordmaling, kl 13.00 16.00 Beslutande: Vera Jonzon (c), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Sven Jonsson (s) Sven-Olov Fällman (PRO Rundvik) Birgit Nygren (SPF Kedjan)

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl. 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), och Åke T Carlestam (MP) Bengt Edling SPF/KOM,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE

Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25, 113 Dnr: KS 2013/566 Revideras vid varje mandatperiod Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Minnesanteckningar från gemensamt möte med Handikapprådet och Pensionärsrådet och därefter Pensionärsråd torsdagen den 8 september 2016, kommunhuset

Minnesanteckningar från gemensamt möte med Handikapprådet och Pensionärsrådet och därefter Pensionärsråd torsdagen den 8 september 2016, kommunhuset Dnr: ÄN 2016/3.3 1 Minnesanteckningar från gemensamt möte med Handikapprådet och Pensionärsrådet och därefter Pensionärsråd torsdagen den 8 september 2016, kommunhuset Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll. Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-05-11 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, plan 8, Vilundarummet Onsdagen den 11 maj 2011, klockan 09:30-12.00 Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Jan Eckert (M) Ann-Mari

Läs mer

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare Sida 1 av 5 Tid och plats 12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sofia Nilsson (C), ordförande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Bengt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAM- MANTRÄDE ONSDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2009

MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAM- MANTRÄDE ONSDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2009 8 september 2009 MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAM- MANTRÄDE ONSDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 2009 Närvarande: Kjell Bjerrehorn (FP) Kerstin Hedin Lindholm (S) Michael Fridebäck (M) Gösta Håxell Ragnar

Läs mer

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 ^PIKWWKM* ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Arkebäck-Morén Annie 2014-12-17 ALN-2014-0475.00 Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 Förslag

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2011-02-22 1 Plats och tid Hjernet, 2011-02-22 kl 9.00-10.45 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson,

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 18 MAJ 2010 I SPFs LOKALER PÅ PARKVÄGEN 41

MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 18 MAJ 2010 I SPFs LOKALER PÅ PARKVÄGEN 41 19 maj 2010 MINNESANTECKNINGAR FRÅN PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 18 MAJ 2010 I s LOKALER PÅ PARKVÄGEN 41 Närvarande: Kjell Bjerrehorn (FP) Kerstin Hedin Lindholm (S) Lars-Olof Malm (S) Sedat

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2014-11-18 1 (11) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2014-11-18, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahberg ordförande Stefan Åhlin Helly Johansson Sylvia

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 4 september 2014

Kommunalt pensionärsråd 4 september 2014 1 Plats och tid Bällstarummet, kommunledningskontoret, kl 13.00-15.30 ande Gunnel Orselius-Dahl KS (FP), ordförande, Ewa Thorin MSN (M), Anne Spetz KN (C), Ulf Lundström SN (S), Margareta Bergström, PRO

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll Tid Måndag den 7 mars 2016 kl. 13.30-16.30 Plats Närvarande Ledamöter Kupolen, Rådhuset Marie Brorson, ordförande (S) Åsa Johansson, (FP) Johanna Reimfelt, (M) Anita Forsström, PRO Karin Sahli, PRO Britta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 16 september 2015, Johanneslunds vård- och omsorgsboende

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 16 september 2015, Johanneslunds vård- och omsorgsboende Dnr: ÄN 2015/18.2 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 16 september 2015, Johanneslunds vård- och omsorgsboende Närvarande: Annett Haaf (S) Suzanne Kickan Enman (KD) Ulla-Britt

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-11.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Birger Svensson Malin Norfall Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Antagen av Kommunfullmäktige 2015-12-01 98 INNEHÅLLSFÖRTECKNING reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet... 1 dokumentinformation... 1 1 syfte... 1 2 arbetsuppgifter...

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Särskilda boendet Ekliden, samlingssalen Måndagen den 23 februari 2009, kl. 9.00 12.10

Särskilda boendet Ekliden, samlingssalen Måndagen den 23 februari 2009, kl. 9.00 12.10 1 Plats och tid Beslutande Ordförande Ledamöter Särskilda boendet Ekliden, samlingssalen Måndagen den 23 februari 2009, kl. 9.00 12.10 Jan-Åke Nordin Peter Johansson Per-Inge Gustavsson Björn Andersson

Läs mer

Stefan Hansson, HSO Marie Kristiansen, BUN Birgitta Laugmo, KS Karin Bemert, rehab

Stefan Hansson, HSO Marie Kristiansen, BUN Birgitta Laugmo, KS Karin Bemert, rehab KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 1 Plats och sammanträdestid Ordinarie ledamöter Ersättare Möteslokalen HSO kl. 09:00 12:00 Anna-Lena Carlsson, Ordförande Ella-Stina Olausson, PRO Kaj Källsvik, PRO Barbro

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 12 maj Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), Ulf Lundström (S) och Åke T Carlestam (MP)

Kommunalt pensionärsråd 12 maj Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), Ulf Lundström (S) och Åke T Carlestam (MP) 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), Ulf Lundström (S) och Åke T Carlestam (MP) Bengt

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-02 1 (15)

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-02 1 (15) Kommunala pensionärsrådet 2011-05-02 1 (15) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 13-22 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (SN), ordf Göran Blom (PRO) Sonja Johansson (PRO) Sigrun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-17.15. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Rose-Marie Ahlström, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2015-06-11 1 (11) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2015-06-11, kl 13 30 15 00 Beslutande Thord Dahberg ordförande Stefan Åhlin Helly Johansson Stig Danielsson

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00 Beslutande: Jan Skog Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Ritva Jansson PRO Surte/Bohus Hans Hellman,

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2007-09-12. Kommunförvaltningens sessionssal kl 10.00 12.30

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2007-09-12. Kommunförvaltningens sessionssal kl 10.00 12.30 1 (7) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal kl 10.00 12.30 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Sonja Andersson, PRO, vice ordförande Knut Erik Skogh, PRO Jan Lindberg, PRO Birgit Hamfeldt,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet 1(10) Plats och tid Studierummet, Lagunen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Ledamöter Conny Svensson (S), ordförande Bo Jönsson (V) Gudrun Bengtsson (SD) Bengt Nilsson (PRO Bromölla) Maj-Britt Haker (SPF) Solveig

Läs mer

PROTOKOLL 2013-10-01. Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301. Siv-Mari Skarp Andersson (C)

PROTOKOLL 2013-10-01. Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301. Siv-Mari Skarp Andersson (C) Tid och plats för sammanträdet Från socialnämnden Från pensionärsorganisationerna Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301 Thomas Nilsonne (M), ordf Siv-Mari Skarp Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (5) 2012-03-26 6-11 PENSIONÄRSRÅD

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (5) 2012-03-26 6-11 PENSIONÄRSRÅD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (5) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, kl 09.00 13.00 Beslutande Lisbeth Lennartsson, kommunstyrelsen Torgny Johansson, SPF, BE Inga-Britt Goderlöv, SPF, NÖ Ingegerd Alderblom-Lindström,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-12.00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ribbingska, Karl XII gatan 3 i Lund Torsdagen den 19 november 2015 kl

Ribbingska, Karl XII gatan 3 i Lund Torsdagen den 19 november 2015 kl Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Ribbingska, Karl XII gatan 3 i Lund Torsdagen den 19 november 2015 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Ann-Margreth Olsson (s) Kommunstyrelsen Inga

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte

Kommunala pensionärsrådets möte VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2016-04-27 Rådmannen: kl. 08.30 11.45 Ledamöter: Ingela Svensson, SN ordf. Peter Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

2015-04-17 1 (5) Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta. SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar

2015-04-17 1 (5) Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta. SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar 2015-04-17 1 (5) KALLELSE Nämnd Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta och tid 2015-04-27 Klockan 13:00-16:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 10 maj 2016

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 10 maj 2016 Pensionärsrådet Protokoll nr 4 2016 Sida 1 (6) 2016-05-10 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 10 maj 2016 Förvaltningen, Besöksrum 1. Kl. 10.00 12.00 Närvarande Rolf Lindquist ordförande

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2006-03-08. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2006-03-08. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Karl-Erik Borg, PRO, vice ordförande Kaj Seger KS Bengt Ingvarsson, SN Håkan Engström,

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 1 september 2009, kl 08:30-12:15 Beslutande Martina Axene KD Välfärdsberedningen Siv Ludén S Välfärdsberedningen Jan Arvidsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO 1 (7) Tid: Kl 14.00-16.00 Plats: Bäcken Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Karl-Erik Sjöberg, SPF Aina Hortlund, SKPF Sterling Nilsson, DHR Ulla-Britt

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsesalen

Kommunstyrelsesalen Kommunala pensionärsrådet 2016-11-16 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 9.00-10.30 Närvarande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson socialnämnden, Pirjo Karlsson socialnämnden, Kristina Fogwall Bjurström

Läs mer

RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING k REGLEMENTE RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-15 137 Tillägg Kommunfullmäktige 2011-12-14 141 REGLEMENTE Rådet för pensionärer och personer

Läs mer

Sekreterare paragraf 1 Lotta Karlsson. Ordförande Jan-Olof Sewring. Justerande

Sekreterare paragraf 1 Lotta Karlsson. Ordförande Jan-Olof Sewring. Justerande Plats och tid Stadshuset, Gråa rummet kl. 13.30 14.45 Beslutande: Jan-Olof Sewring, ordförande Mikael von Krassow, ledamot socialnämnden Eva Kullenberg, ledamot kommunstyrelsen Greta Lemminge, ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund 1(10) Sammanträdesdatum: 2015-02-16 Plats och tid C-salen, kl 13:30-16:30 Beslutande Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

Läs mer

Pensionärsrådets protokoll den 16 september

Pensionärsrådets protokoll den 16 september Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Pensionärsrådet Protokoll Sida 1 (5) 2015-09-17 Pensionärsrådets protokoll den 16 september 2015 Närvarande: Ledamöter Sievert Balkeståhl, ordförande, PRO Irene Lindström,

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 14 april 2016

Kommunalt pensionärsråd 14 april 2016 1 (7) Plats och tid Bällstarummet, Vallentuna. Kl 14.00-17.15 ande Björn Furugren Beselin KS (C), ordförande, Sven-Olof Ekström MSN (S), Margareta Svanström FN (M) 12-30, Eleanor Rydén ÖN (KD), Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2015-11-11 1-5 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 10:00-12:00 Ledamöter/ersättare Erland Linjer (M), socialnämnden, ordförande ViviAnne Johansson (C),

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

10 december 2013. Kallelse till kommunala pensionärsrådet. (Observerat att datumet är ändrat) HABO KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsens förvaltning

10 december 2013. Kallelse till kommunala pensionärsrådet. (Observerat att datumet är ändrat) HABO KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsens förvaltning HABO 2013-11-19 Kommunstyrelsens förvaltning Kallelse till kommunala pensionärsrådet 10 december 2013 (Observerat att datumet är ändrat) HÅBO 2013-11-.19 Kommunstyrelsen Ledamöter Maj Angman, PRO Monica

Läs mer

Eva Holm, PRO och Ann Jönefors, PRO

Eva Holm, PRO och Ann Jönefors, PRO Protokoll fört vid sammanträde 2013-06-26 Plats och tid för sammanträde: G:a brandstation, tekniska förvaltningen, Konferensrum: Korpimäki Kl. 8.30 11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Carl-Erik

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Mars 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Arbetsgrupp... 3 Läkemedelsdokumentation...

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-12-21 Kallelse/Underrsättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 21 december 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen Protokoll Sida 1 (6) 2016-11-16 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2016-11-15 Närvarande: Rolf

Läs mer