Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen"

Transkript

1 Dnr: AN 16/ Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel Trelje (S) Birgitta Ahlgren (MP) Sven Erik Westermark Gunvor Kyller Gösta Håxell Urban Staaf Evert Johansson Agneta Hermansson Kristina Andersson Kristina Löttiger-Carlsson Monica Nyholm Benny Nilsson Margareta Sutton Pirkko Sinkkonen Ritva Virolainen Ewa Kardell Anita Kindberg Rose-Marie Geijer Yvonne Elo Rydén Elizabeth Lindholm Hahne Eva Mathiasson Kurt Johansson Ordförande Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden PRO PRO PRO PRO PRO PRO SPF SPF SPF SPF SPF HPR HPR Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Äldreförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen 1. Upprop Anita Kindberg, sekreterare, ropar upp samtliga närvarande enligt ovan. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 3. Föregående minnesanteckningar Minnesanteckningar från föregående möte den 2 oktober 2013 läggs till handlingarna.

2 Dnr: AN 16/ Tematimme Punkt 6, Tematimme, tas för punkt 4 och 5. Eva Mathiasson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redogör för en del av de åtgärder som äldreförvaltningen vidtar när det gäller läkemedel. Förvaltningen har bl a deltagit i projektet Koll på läkemedel. PowerPoint-presentation bifogas. Eva tar bl a upp hur läkemedelsanvändningen ser ut i kommunen. Många äldre har flera olika läkemedel och vissa av dem behövs inte. I november-december gjorde Eva en inventering av läkemedelsanvändningen på vård- och omsorgsboende. På vård- och omsorgsboende är de boende från 65 år och uppåt. Resultatet för Haninge är högre än det för övriga riket. Vid vård i livets slutskede kan vissa läkemedel behövas, även om de är olämpliga. Äldreförvaltningen har deltagit i projektet Kost och läkemedel och arbetar för att minska läkemedelsanvändningen. Läkemedelsgenomgångar görs på vård- och omsorgsboende tillsammans med de läkare som äldreförvaltningen anlitar på Legevisitten. Arbetsgruppen som tar fram äldrenyckeltalen till Södertörns nyckeltal kommer under 2014 att fördjupa sig i att ta fram nyckeltal för att jämföra läkemedelsanvändning i kommunerna. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS:arna) i respektive kommun kommer att involveras i arbetet. Under 2014 kommer Haninge att delta i ett utvecklingsarbete med samordnare för läkemedelsgenomgångar i kommunen via Nestor. BPSD-registrets (Betendemässiga & Psykiska Symtom vid Demens) syfte är att förbättra omvårdnaden vid demens. Sju personer har gått två dagars utbildning och har nu administratörsutbildning. Undersköterska på boendet ansvarar för registreringen tillsammans med det övriga teamet. Start planeras på en avdelning på Ros- Anders gård i januari Jane Persson, hälsoutvecklare och friskvårdskonsulent på äldreförvaltningen, sprider via cirklar information om äldre och läkemedel. Eva har inför nästkommande samverkansmöte med verksamhetscheferna för vårdcentralerna och psykiatrin samt till Handengeriatriken anmält punkten kommunens läkemedelsanvändning. Synpunkter/frågor till Eva: - Hur många är det tänkt ska få gå utbildning i BPSD-registret?. Svar: Tanken är att alla sjuksköterskor ska gå utbildningen. - En läkarundersökning per år för dem som bor på vård- och omsorgsboende verkar vara i underkant. Svar: En gång per år är ett minimum men de boende får läkarbesök när de har behov av det. - Sune Pettersson, Nestor, har haft cirklar i Må bra med eller utan läkemedel. Är det något som personalen också har fått gå på? Svar: Ewa Kardell ger besked att det är många sjuksköterskor och ca 100 personer av omvårdspersonalen som redan har deltagit i cirkeln. Ewa framför att det är intressant att det är kommunen som vill lyfta läkemedelsfrågan med landstinget i samverkansmöte.

3 Dnr: AN 16/ Fråga från medborgare ang läkemedel. Svar: När det gäller läkemedel måste man kontakta vårdcentralen. Ewa Kardell ger besked att vid frågor om läkemedel och hälsa/sjukvård kan INTE äldreförvaltningen hjälpa till. Martin Lundqvist (FP) tackar Eva för informationen. 4. Ärenden från äldrenämnden Ordförande Martin Lundqvist (FP) informerar. - Ekonomi Äldrenämnden har ett underskott på minus 55 miljoner kr, men nämnden har fått ett tillskott på plus 45 miljoner kr vid möte i kommunfullmäktige (KF). Det stora underskottet beror på volymökning. Underskottet är nu minus 10 miljoner kr varav 8 miljoner kr är underskott för vård- och omsorgsboende. Åtgärder måste vidtas, men det kommer inte att bli några nedskärningar. I prognosen för år 2014 beräknas underskottet bli minus 59 miljoner kr, men prognoser kan fallera och det är svårt att se hur stor volymökningen blir. På äldrenämndens möte i maj kommer budget att stå på dagordningen. Då kommer utfallet från första tertialet 2014 och utifrån det kommer äldrenämnden eventuellt att begära justering av budget på KF:s sammanträde den 8 september Margareta Sutton (SPF) undrar om årets underskott ska tas in i budget för Svar: Nej. Benny Nilsson (SPF) frågar om de 10 miljonerna från 2013 ligger i underskottet 59 miljoner kr för Svar: Nej. Margareta Sutton (SPF) ställer fråga om övriga förvaltningar ligger på plus. Svar: Kommunens skatteintäkter har ökat och finansförvaltningen har/får överskott. Om äldrenämnden tidigt signalerar om underskott kan nämnden få ökad budget utan att övriga nämnder blir lidande. Ewa Kardell framför att alla kommuner som har samma branta demografiutveckling som Haninge ser att det inte går att göra tillförlitliga prognoser eftersom det är svårt att göra prognos på kort sikt. Äldreförvaltningen i Haninge är bra på att göra prognoser på lång sikt men budget tas på kort sikt. Behovet är svårt att räkna ut och orsaker måste analyseras men åtgärder vidtas hela tiden. - Tillsyn via kamera Äldrenämnden ska fatta beslut om tillsyn via kamera. Beslutet gäller ett pilotprojekt där de som har anmält sig frivilligt kommer att delta under våren och få kamera inmonterad i sitt hem. Det är inte av besparingsskäl som projektet startar utan det är en av de tekniksatsningar som ska göras framöver. Vid KPR:s möte i höst tas punkten upp igen med information om projektet och vad de som har deltagit har tyckt om tillsynen via kamera. Sven-Erik Westermark (PRO) undrar om anhöriga får information om att tillsyn kommer att ske via kamera. Svar: Ett samtyckesavtal kommer att fyllas i av den person som berörs. Det är endast ett fåtal personer som kommer att kunna delta i projektet.

4 Dnr: AN 16/ Kontantfri hemtjänst Kontantfri hemtjänst är ett utredningsuppdrag som äldreförvaltningen har fått av äldrenämnden. Anledningen är att en förtroendekonflikt kan uppstå när det gäller inköp med kontanter eller kort. Genom kontantfri hemtjänst, där personalen har kreditkort att handla för och pensionären får faktura för inköp, kan en förtroendekonflikt undvikas. - Lokaltaxa De föreningar som arbetar med pensionärsverksamhet har tidigare fått betala en hyra för att använda träffpunkterna. Nu kommer de att kunna hyra lokalerna kostnadsfritt när träffpunkterna inte används för egen verksamhet. Rose-Marie Geijer framför att lokalen i Brandbergen rymmer upp till 100 personer. Det nya lokaltaxeförslaget innebär att alla föreningar som har verksamhet som vänder sig mot seniorer och funktionshindrade ska få använda lokalerna kostnadsfritt. 5. Ärenden från äldreförvaltningen Ewa Kardell informerar. - Ekonomi förvaltningens åtgärder Ewa Kardell har redogjort för äldreförvaltningens åtgärder vid möte i kommunstyrelsen (KS). Hon var tydlig med att informera om att vård- och omsorgsboendena inte kan ta igen sitt underskott på minus 8 miljoner kr. Det råder restriktivitet och avdelningschef ska kontaktas när det gäller vikarier, nyanställningar och inköp. Det går att utveckla det sätt man arbetar på med att en person t ex kan ha praktisk tur, vilket innebär att den personen sköter om allt praktiskt och de övriga i personalen ägnar sin tid åt pensionärerna. - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron har ökat i Haninge och i övriga landet. Sjukfrånvaron påverkar kvalitén även om de vikarier som anlitas är mycket bra. Förvaltningen har arbetat mycket med kostnaderna på vård- och omsorgsboendena genom att se på nyckeltal. Haninge kommun är jämförbar med övriga kommuner och är nu konkurrenskraftig. Det förvaltningen arbetar med är: - att byta alla larm till nya larm med tilläggsfunktioner (många av de gamla larmen fungerar inte så bra). - att se över arbetssätt och aktiviteter, en framtidsgrupp gör studiebesök på olika boenden för att få impulser - att bygga ut Malmgården, Dalarö. Äldrenämnden kommer att fatta beslut om en mindre ombyggnad av Malmgården, men förvaltningen tittar också på möjlighet att få fler platser. Eventuellt kommer Malmgården att göras om till serviceboende. - att driva verksamheten optimalt på Hagagården där korttidsboende är inrättat. Förvaltningens budget tar mer och mer av kommunens sammanlagda budget. Äldreförvaltningen arbetar seriöst med att vara transparenta och reviderar alla biståndsbeslut för att se att de är bra och rimliga, eventuellt kommer förvaltningen även framöver att fortsätta med revision av biståndsbeslut.

5 Dnr: AN 16/ Agneta Hermansson (PRO) frågar om Malmgården kommer att få fler platser eller om det bara ska repareras. Ewa Kardell ger besked att det gäller både och, en smärre ombyggnation kommer att ske för att få ett par platser till, men man tittar också på möjlighet att bygga om så att det blir fler platser. - Resultat arbetsplatsundersökning (APU) Äldreförvaltningen fick ett bra resultat där resultatet antingen var lika med resultatet för hela kommunen eller över kommunens resultat och det trots att det har skett flera omorganisationer på förvaltningen. - Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljö för kvinnor och män Yvonne Elo Rydén, avdelningschef för ordinärt boende informerar om den undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort för kvinnors arbetsmiljö kontra mäns arbetsmiljö. De har träffat personal och chefer på hemtjänsten och intervjuat dem. Några av de positiva och negativa delarna med arbetet inom hemtjänst är: Positivt; Arbetet är roligt, roligt att arbeta med de äldre, arbetet är kompetensutvecklande, arbetskamraterna är bra Negativt; Arbetet är psykiskt och fysiskt tungt, arbetet är stressigt (även om vissa kan hantera stressen), man känner sig otillräcklig, hjälpmedel saknas, man utsätts för passiv rökning Enhetschefer, avdelningschef, arbetsplatsombud och Kommunal har tillsammans gjort en handlingsplan med åtgärder såsom: - Vid första besöket hos ny kund deltar två personer för att kunna ge en bra information och för att kunna göra en riskbedömning av arbetsmiljön. - Chefen ringer upp ny kund efter ett par veckor. - När det gäller passiv rökning informerar man om att man gärna ser att den boende inte röker när personal från hemtjänsten är hemma hos den. Arbetsgivaren ska köpa in masker. Cheferna framför att de har ett gott samarbete med andra enhetschefer och med avdelningschef och förvaltningschef. Utrymmet att planera sin verksamhet är stort. En hög arbetsbelastning och krävande arbete är det som stressar. Enhetscheferna har fått göra tidsstudier under en vecka, vilket var bra. Alla chefer erbjuds handledning, men det är få chefer som använder handledning. Det är ett omfattande arbete som ska göras tillsammans med medarbetare och Kommunal, men det är spännande och bra med en puff. Margareta Sutton (SPF) framför att det finns klagomål från dem som har hemtjänst att det är så många olika personer som kommer. Yvonne Elo Rydén ger besked att det är något som avdelningen arbetar med. När det gäller kontinuitet kan det uppfattas på olika sätt av olika personer. De som har många insatser träffar också många personer. Avdelningen arbetar med att bli bättre på kontinuitet. Gunvor Kyller (PRO) framför att det fungerade mycket bra när hon under en kortare tid hade hemtjänst.

6 Dnr: AN 16/ Ewa Kardell informerar om att äldreförvaltningen tittar på hur bemanningscentrum (BC) ska kunna bistå med vikarier på ett bra sätt till vård- och omsorgsboendena. - Sjukfrånvaron Äldreförvaltningen har arbetat och arbetar mycket med arbetsmiljön, som det numera benämns i stället för sjukfrånvaron. När det gäller sjukfrånvaron på äldreförvaltningen verkar den ha sjunkit något. Hela kommunen ska gemensamt arbeta med arbetsmiljön. - Mest sjuka äldre Kommunen går tillsammans med Stockholms läns landsting gemensamt in i arbetet med de mest sjuka äldre. Det arbetet kan ev vara ett ämne för tematimme på KPR:s möte i maj Arbete pågår med att analysera omsorgstunga vårdtagare tillsammans med landstinget. Man tittar på indikatorer såsom återinskrivning och undvikbar slutenvård (en svår faktor att mäta). Vid samarbete mellan kommun och landsting är det viktigt att tänka nytt. 7. Utspel KPR Gösta Håxell (PRO) framför att det i Haninge centrum finns en hjärtstartare, men ingen symbol att det finns en hjärtstartare eller information om hur hjärtstartaren ska användas. Eftersom de tre första minuterna är så viktiga behövs information om var hjärtstartare finns och hur den ska användas. Martin Lundqvist (FP) skriver ett brev till Haninge centrums ägare. Brevet kommer att redovisas på KPR:s möte i februari. Margareta Sutton (SPF) framför att det i Västerhaninge finns information om att hjärtstartare finns på apoteket. Det borde också finnas en hjärtstartare i centrum och information om var den är placerad. 8. Information från pensionärsorganisationerna SPF: - Lokal för träffpunkt i Tungelsta Margareta Sutton (SPF) tar upp fråga om lokal för träffpunkt i Tungelsta. Rose-Marie Geijer informerar om att den lokal i kyrkan som har föreslagits inte har varit möjlig att få tillgång till. Hon har fått förslag på annan lokal. Sven-Erik Westermark (PRO) påpekar att lokal finns i kyrkan. Rose-Marie Geijer undrar om hon ska kontakta kyrkan igen, vilket Sven-Erik Westermark tycker att hon ska göra. Per Ryhd (PRO) framför att han idag vet att det inte finns lokal i kyrkan och att det är det beskedet som äldreförvaltningen har fått. - Broddar Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) framför att det saknas storlekar på broddarna, och undrar om ny beställning kommer att göras. Ewa Kardell ger besked att ny beställning görs och att broddar hitintills är utdelade. Rose-Marie Geijer inflikar att det fortfarande delas ut broddar och att st är utdelade enligt det senaste beskedet. Hon framför att representant för Utö hembygdsförening ska kontakta Rose-Marie för utdelning på Utö via hembygdsföreningen. Gösta Håxell (PRO) framför att det är ett bra initiativ och visar omtanke.

7 Dnr: AN 16/ Lunchmåltider för pensionärer på Haninge kommuns skolor Kristina Löttiger-Carlsson (SPF) undrar på vilka av Haninges skolor som pensionärer ska kunna äta lunch. Ewa Kardell ger besked att information bifogas minnesanteckningarna. - Trygghetsprojektet Benny Nilsson (SPF) delar ut broschyr och informerar. I arbetet med trygghetsprojektet har sex representanter deltagit med två representanter per förening (Runstenen, Handen-Seniorerna och Vendelsö/Brandbergen). Polisen har bidragit och varit med på möten. Fyra seminarier har hållits varav tre interna seminarier och ett externt där representanter från Polisen/Grannsamverkan deltog. Vid det seminariet deltog drygt 80 personer. Ämnen för seminarierna har varit hot och våld, bedrägerier, internetsäkerhet och försäljning i t ex centrum. Den 20 januari 2014 hålls möte där man ska diskutera hur man ska gå vidare med projektet. Benny avslutar med orden kunskap ger ökad trygghet. PRO: - Äldrelots Nestor Gösta Håxell (PRO) framför att benämningen äldrelots förekommer både på äldreförvaltningen och på Nestor, men att betydelsen inte är densamma för äldreförvaltningen som för Nestor. Ewa Kardell ger besked att hon tar upp frågan igen med Nestor. - Broddar Har varit uppe tidigare på mötet. - Beslut om hyressättning vad gäller för försäkring, TV-licens etc? Kurt Johansson framför att var och en ska teckna hemförsäkring med allrisk eftersom försäkring inte ingår i hyran. Urban Staaf (PRO) undrar vad som gäller om t ex ett par bor på olika ställen (den ene bor kvar hemma). Kurt ger besked att då måste man ha hemförsäkring för de båda boendena. Sven-Erik Westermark (PRO) ställer fråga om det inte ingår i en försäkring att ha två boenden. Kurt ger besked att det inte ingår. Gösta Håxell (PRO) ställer frågor och Kurt Johansson svarar. - Ingår TV-licens? Svar TV-licens behöver inte betalas av dem som bor på vård-och omsorgsboende. - Vad som menas med trygghetsfaktor? Svar: Det finns alltid tillgång till personal. - Vad menas med servicefaktor? Svar:Tillgång till samlingssalar, hårvård etc. - Ungdomar i vården Frågan utgår. Gösta Håxell (PRO) informerar om att PRO kommer att vara på Stockholms central, den 20 augusti Det är många PRO:are som kommer att delta. - Hemtjänst fördelning kommunal hemtjänst och LOV-entreprenörer I den senaste kundundersökningen visar det sig att kvalitén är så gott som identisk för den kommunala hemtjänsten och den hemtjänst som LOV-entreprenör erbjuder.

8 Dnr: AN 16/ Ögonläkare Det finns ingen ögonläkare i Haninge. Är det en fråga som kommunen kan ta upp med Stockholms läns landsting? Svar: Martin Lundqvist (FP) sitter i samrådsgrupp med Stockholms läns landsting och kommer ta med sig frågan till det möte som hålls i februari HPR Ritva Virolainen (HPR) framför att verksamheten fortsätter som tidigare. 9. Information från övriga nämnder Kultur- och fritidsnämnden Birgitta Ahlgren (MP) ger besked att en arbetsgrupp ska utreda var Haningedagen ska hållas Martin Lundqvist (FP) informerar om att, enl de uppgifter som han har fått, är tre datum som diskuteras för Haningedagen Datumen är den 6 juni, i slutet av augusti eller i början av september. Huvudförslag på datum är i slutet av augusti. Det finns tre förslag på plats för dagen och det är; Rudan, Höglundabadet i Jordbro eller Runstensvägen i Handen. Arbetsgruppen har påbörjat arbetet inför Haningedagen tidigare inför 2014 än tidigare år. Martin Lundqvist har lämnat förslag på att dagen ska hållas i slutet av augusti på Runstensvägen, enl önskemål från KPR. Kommunstyrelsen Gunnel Trelje (S) framför att det förutom det ekonomiska läget på äldreförvaltningen inte finns något att ta upp från kommunstyrelsen. Inget att rapportera från övriga nämnder. 10. Återrapportering i ärenden Inget att återrapportera vid dagens möte. 11. Övriga frågor - Genomlysning av kommunala pensionärsrådet Martin Lundqvist (FP) informerar. Det har tidigare sagt att en genomlysning av det kommunala pensionärsrådet (KPR) ska göras och då ska man titta på regler och göra en utvärdering. MR-beredningen (beredningen för mänskliga rättigheter) sänder ut enkät till alla representanter i KPR. Regler för KPR bifogas minnesanteckningarna. - Styrgrupp äldreplan Styrgruppen för äldreplan har haft två möten, det senaste idag. I styrgruppen ingår Gösta Håxell (PRO), Sven-Erik Westermark (PRO), Margareta Sutton (SPF), Monica Nyholm (SPF), Pirkko Sinkkonen (HPR), Per Rydh (S) och Martin Lundqvist (FP). Martin Lundqvist är sammankallande. En presentation är färdig och månadsmöten har bokats in på SPF och PRO. Mer information om arbetet med äldreplan lämnas vid senare KPR-möte.

9 Dnr: AN 16/ Äldreforum Två äldreforum kommer att hållas under Tema vid mötet i mars är inte klart. Martin Lundqvist (FP) ber KPR:s representanter höra av sig till honom med förslag på tema. För mötet i november är temat bestämt och det är teknik. - Pensionärsorganisationernas representanter i arbetsgrupp inför 15-årsjubileum 2014 år är det 15-årsjubileum för äldrenämnd/äldrefövaltning. En arbetsgrupp kommer att arbeta med jubileet och i arbetsgruppen ska representanter för KPR ingå. Förslaget är att det är samma representanter från KPR som ingår i arbetsgruppen inför Haningedagen som också ska vara arbetsgrupp inför 15-årsjubileet. Förslaget bifalls. - Haningedagen 2014 Se punkt 9. - SL-biljetter på Dalarö Agneta Hermansson (PRO) informerar om att det inte längre går att köpa SLbiljetter på Dalarö. Det enda som säljs är turistkort. Agneta har pratat med ägare till mack och med dem som har ICA, men ingen av dem har sagt att de kan ta uppdraget. Något måste göras! Sven-Erik Westermark (PRO) framför att det är samma problem med biljettköp på Muskö. Martin Lundqvist (FP) åtar sig att skriva till SL ang detta problem på Dalarö och Muskö och hör sig för om det kan ordnas på något sätt. Mötet avslutas kl 16:55. Minnesanteckningar Anita Kindberg Bilagor: Presentation läkemedel Regler för KPR Information om lunchmåltider Nästa möte hålls den 19 februari 2014.

10 Koll på läkemedel! Projektet Koll på läkemedel som drivs av PRO, SPF och Apoteket AB sedan ett par år tillbaka syftar till att förbättra äldres läkemedelsbehandling. Resultatet följs varje år på kommunnivå med hjälp av Socialstyrelsens läkemedelsregister. Det går för närvarande inte att få ut någon statistik för enbart Äldreförvaltningens ansvarsområde, det vill säga särskilt boende för äldre. Ämne

11 Nyckeltal 1 Andelen av befolkningen 80+ i kommunen som under ett kalender år hämtat ut 10 eller fler läkemedel på recept Resultat hela Haninge kommun 50,7% Resultat för riket 46,1% Kommunalt särskilt boende i Haninge, 233 patienter 49% Ämne

12 Nyckeltal 2 Andel av befolkningen 80+ i kommunen som under ett kalender år från apotek hämtat ut läkemedel som enligt Socialstyrelsen bör undvikas vid behandling av äldre, nedan kallade olämpliga läkemedel. Resultat för hela Haninge kommun 27,4% Resultat för riket 27,0% Kommunalt särskilt boende i Haninge 233 patienter 30% De läkemedel som ordineras vid vård i livets slut finns med på listan för olämpliga läkemedel. Stesolid/ Diazepam finns med på listan som olämpliga läkemedel. 10 av patienterna som är ordinerade detta får det endast vid krampanfall Ämne

13 Åtgärder från äldreförvaltningen för att minska läkemedelsanvändningen Deltagande i projekt Kost och läkemedel under 2012/2013 via Nestor. Undersökningen syftar till att ge ökad kunskap och medvetenhet om de läkemedel som kan öka risken för ätsvårigheter och leda till undernäring. Nestor har heldagsutbildning Äldre och läkemedel med aktuell kunskap om läkemedel och äldre. 6 sjuksköterskor har gått utbildningen under Ämne

14 Läkemedelsgenomgångar särskilt boende Vid inflyttning görs en läkemedelsavstämning. Detta genomförs oftast 1-2 veckor efter inflyttning Årligen görs en fördjupad läkemedelsgenomgång. En symtomskattning görs. Detta är för att upptäcka om det kan finnas symtom på biverkningar av läkemedel. Vikt, blodtryck, hembesök av läkare med hälsoundersökning samt kontroll av njurfunktionen med ett blodprov genomförs Ämne

15 Läkemedelsgenomgångar särskilt boende Genomgång av följande frågor ska också göras: Finns alternativ till läkemedelsbehandling, dvs icke- farmakologisk behandling? Finns läkemedelsbiverkningar? Finns aktuella behandlingsindikatorer? Finns vid behovs- ordinationer som inte används och som kan sättas ut? Förekommer olämpliga kombinationer av läkemedel? Följs Kloka listan? Ämne

16 Arbetsgrupper Arbetsgruppen som tar fram äldrenyckeltalen till Södertörns nyckeltal kommer under 2014 att fördjupa sig i att ta fram nyckeltal för att jämföra läkemedelsanvändning i kommunerna. MAS:arna i respektive kommun kommer att involveras i arbetet. Under 2014 kommer vi att delta i ett utvecklingsarbete med samordnare för läkemedelsgenomgångar i kommunen via Nestor. Ämne

17 BPSD-registret Beetendemässiga & Psykiska Symtom vid Demens Syftet är att förbättra omvårdnaden vid demens. 7 personer har gått 2 dagars utbildning och har nu administratörsutbildning. Undersköterska på boendet ansvarar för registreringen tillsammans med övriga teamet. Planeras start på en avdelning på Ros- Anders gård i januari. Ämne

18 Kunskap om äldre och läkemedel sprids i studiecirklar för äldre Jane Persson är hälsoutvecklare och friskvårdskonsulent inom äldreomsorgen i Haninge kommun. Jane anordnar träffar för äldre och här diskuteras en rad olika ämnen, exempelvis kost, energi, glädje, stress, avslappning, skelettet, muskler, träning och stavgångsinstruktion. Ämne

19 Kunskap om äldre och läkemedel sprids i studiecirklar för äldre På årets sista träff ska Jane återigen ta upp ämnet läkemedel och äldre. Jag gick en studiecirkel som arrangerades på Nestor för en tid sedan, om äldre och läkemedel. Så mycket av det som jag ska ta upp här fick jag inspiration av från den kursen. Bland annat det som handlar om läkemedelslistor, att många äldre äter för mycket läkemedel. Men också vad som kan användas i stället för läkemedel. En av mina tidigare kursdeltagare gick till sin läkare och diskuterade sin läkemedelslista och fick ner antalet mediciner och mådde jättebra efter det. Det var roligt att deltagaren verkligen gjorde det, och att det gav sådan positiv effekt. Ämne

20 Samverkansmöten Jag har inför nästkommande samverkansmöte med verksamhetscheferna för vårdcentralerna och psykiatrin samt till Handengeriatriken anmält punkten Kommunens läkemedelsanvändning. Eva Mathiasson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Äldreförvaltningen Haninge kommun Ämne

21 9 januari 2014 Lunchmåltider för pensionärer i skolor Information gällande kommande lunchmåltider för pensionär i skolor. Rutiner är ännu inte fastställda. Skolor Fredrika Bremer skolan Ribbyskolan Runstensskolan Vendelsömalmsskolan Brandbergsskolan Dalarö skola Pris 46:-/lunch (inkl moms) Tider Är inte fastställda än. Betalning Kuponger ska kunna köpas kontant eller med kort på: Kulturhuset Torvalla Biblioteken i Brandbergen och Västerhaninge Fredrika Bremer och ev på flera platser Haninge kommun / Äldreförvaltningen Postadress: Haninge Besöksadress: Rudsjöterrassen 2 Telefon: Telefax: E-post:

22 REGLER FÖR PENSIONÄRSRÅDET I HANINGE KOMMUN 1. Uppdrag Pensionärsrådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen. Rådet är kommunstyrelsens och nämndernas referensorgan i ärenden som berör pensionärernas situation i kommunen. 2.Sammansättning Pensionärsrådet består av representanter från pensionärsorganisationer och kommunala nämnder och styrelser. De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, som väljer två ledamöter från äldreomsorgsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Ledamöterna väljs för samma mandatperiod som kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsen utser bland dessa en ordförande. Rådet utser inom sig en vice ordförande. Pensionärsorganisationernas representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen. Pensionärsföreningar som är berättigade till bidrag enligt äldreomsorgens reglemente för pensionärsverksamhet ska beredas plats i pensionärsrådet. 3.Arbetsformer Pensionärsrådet bör sammanträda minst en gång per kvartal. Äldreförvaltningen svarar för sekreterarskap och bistår med kansli hjälp. Kallelse och föredragningslista utfärdas av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordförande. Kallelse till rådets representanter ska avsändas minst sju dagar före sammanträdet.

23 Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska meddela sekreteraren. Pensionärsrådet har rätt att från kommunens nämnder och tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar som kan behövas. Varje berörd förvaltning (dvs. kommunstyrelseförvaltningen, äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt Tornberget AB) utser en kontaktperson för äldrefrågor. Kontaktpersonen ska i god tid underrätta ordföranden om kommande ärenden som kan bedömas påverka de äldres situation. De synpunkter som framkommit vid sammanträdet ska i form av minnesanteckningar föras vidare till kontaktpersonerna, kommunstyrelsen och berörda nämnder samt läggas på kommunens hemsida. 4. Arvode Fasta arvoden samt ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till kommunens ledamöter enligt det arvodesreglemente som kommunfullmäktige fastställt. 2 (2)

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande:

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Dnr: AN 15/2014 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011

Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 Sextiofem+ Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 TEMA Valfrihet SIDAN 14 Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6 Innehåll Du får lov! 3 Kommunala pensionärsrådet 4 Socialnämndens sammanträden

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2013 Hemvårdsnämnden 2013 2013 har varit ett år där den kommunala verksamheten arbetat med värdegrunden. I värdegrund 2.0 pratar vi om att vi KAN och VILL

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 64 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 3 april 2014 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom 2014-02-14 VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer