LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING"

Transkript

1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: Gäller till:

2 2 VISION JONSTORPSSKOLANS FÖRSKOLEVERKSAMHET Nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling gäller. Alla ska känna sig trygga och veta att de behandlas väl. Detta gäller barn, personal och föräldrar. Alla vuxna tar ansvar för att vägleda barnen i deras utforskande av empati och respekt för varandra. INLEDNING Följande plan, med förebyggande arbete, har upprättats som stöd för barn, personal och föräldrar på Havets och Revets förskolor samt familjedaghemmen i Jonstorp. Denna plan ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden i förskolorna. En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan och familjedaghemmen ska ha samma rättigheter oavsett kön etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Vi på Havets och Revets förskolor samt i familjedaghemmen strävar efter en trygg och hälsosam förskolemiljö för alla. Vår ambition är att alla barn ska trivas och känna samhörighet med förskolornas personal och med alla våra barn. Personalen som arbetar på förskolorna har ansvar för att verksamheten följer de lagar och regler som berör förskolans verksamhetsområde. LAGAR SOM STYR Barnen i förskolan får inte utsättas för kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier. Enligt skollagen 6 kap. och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan skyldig att arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om detta ändå skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder föreslås för att förhindra att det upprepas. Förskolechef/Rektor ansvarar för att likabehandlingsarbetet genomförs och att likabehandlingsplan upprättas och uppdateras varje år

3 3 VAD ÄR DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING? DISKRIMINERING Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna: -kön -etnisk tillhörighet -religion eller annan trosuppfattning -funktionshinder -sexuell läggning -könsöverskridande identitet eller uttryck -ålder. TRAKASSERIER: Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och som har koppling till diskrimineringsgrunderna. KRÄNKANDE BEHANDLING Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns värdighet, men kränkningen saknar koppling till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: -fysiska (slag, knuffar) -verbala (hot, svordomar, nedsättande tillmälen) -psykosociala (utfrysning, blickar, ryktesspridning) -texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier) -mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga någon annan skada eller obehag)

4 4 ÖVERGRIPANDE MÅL 2014/2015 Vi arbetar för att alla barn är trygga, trivs och visar glädje över att vistas i förskolan och i pedagogisk omsorg. Arbetsro och lek-ro ska råda. Barnen deltar i leken och känner sig accepterade samt känner respekt för sin person och visar respekt för andra. FRÄMJANDE ARBETE ÄR ETT SYSTEMATISKT OCH LÅNGSIKTIGT ARBETE OCH EN DEL I DET VARDAGLIGA ARBETET (VÄRDEGRUND) Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas. Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund Lpfö 98 (rev 2010) Främjande arbete Återkommande samtal i personalgruppen kring värdegrund och de olika diskrimineringsgrunderna Gemensamma aktiviteter skapar vi-känsla Uppmärksamma alla barn alla barn är allas barn Befinner oss i barnens närhet för att stödja i lek och social samvaro Arbetar med och pratar om känslor på olika sätt Låter barnen tänka till om empatiska frågor och låter dem komma med lösningar i t.ex. osamsfrågor. Pratar om hur vi ska kunna hjälpa och vara mot varandra Ansvar Förskolechef tillsammans med arbetslagen Förskolor/ped Omsorg All personal All personal All personal på avd All personal på avd All personal på avd

5 5 REVETS FÖRSKOLA AVD. PÄRLAN UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PLAN (Uppföljning löpande vid personalkonferenser samt på planeringsdag tidig vårtermin, samt i samband med kvalitetsrapport.) Främjande arbete: Vi har arbetat efter den uppsatta likabehandlingsplanen. Förebyggande arbete: Vi har varit närvarande och steget före för att stävja kränkande ord och handlingar Barns och föräldrars delaktighet: Barnen har varit med i processen med trivselreglerna. Föräldrar har blivit direkt informerade vid en eventuell konflikt. Föräldrarna har haft tillgång till likabehandlingsplanen och kunnat ta del av den. 5-åringarna har intervjuats av förskolechefen. Föräldraenkät och barnenkät med 5-åringarna är genomförda. Resultat utifrån förskolornas samlade enkätsvar: 94% av 5-åringarna tycker om att vara på förskolan. Alla 5-åringar har någon att leka med på förskolan. 99% av föräldrarna på Pärlan uppger att barnen trivs på förskolan. 67% anser att förskolan arbetar aktivt mot diskrimminering och kränkande behandling. Övriga känner inte till hur förskolan arbetar med detta. Att tänka på framåt: Vi startar upp och tillsammans gör vi nya gemensamma trivselregler. Vi börjar med att få ihop gruppen - detta för att öka vi-känslan. Tydliggöra för föräldrar hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande handlingar och lyfta fram likabehandlingsplanen. Antal registrerade ärenden: 0 KARTLÄGGNING/NULÄGESANALYS (Vid varje terminsstart görs en kartläggning av barngruppen och vilka utvecklingsområden som finns.) Utifrån: Observationer Samtal/intervjuer med barnen Arbetslagets samlade bedömning efter insamlad data. På Pärlan finns det 19 barn i åldrarna 1-5 år. Det är 12 pojkar och 7 flickor. I nuläget har vi en grupp med större ålders spridning än tidigare år. I och med att vi har barn som inte har något verbalt språk så måste vi vara uppmärksamma på deras sociala samspel. I deras kontakt sökande kan det bli fel och det kan då leda till att man puttas. I barnens lekmiljö så har barnen möjlighet att stänga dörrarna till våra olika rum. Detta kräver lyhörda pedagoger, eftersom vi vill att den möjligheten ska finnas. Vi vill att de större barnen i gruppen ska

6 6 kunna gå undan och leka ostört och med material som inte är lämpligt för de yngre barnen. Vår utemiljö är stor och har många skrymslen. Det kräver att vi som pedagoger hela tiden cirkulerar för att kunna ligga steget före. Vi påtalar även vikten av att det röjs med jämna mellan rum för att underlätta vårt arbete. FÖREBYGGANDE ARBETE PÅ PÄRLAN BYGGER PÅ KARTLÄGGNING/NULÄGESANALYS AV DEN AKTUELLA BARNGRUPPEN, BARNENS TRYGGHET OCH TRIVSEL OCH HUR DE UPPLEVER SIN MILJÖ. Ex. Insats Tid när det görs Ansvar Vem ser till att det sker? Göra upp trivselregler tillsammans med barnen September 2014 Vi samtalar om hur vi bemöter varandra Löpande Synliggöra varje barns roll och betydelse för gruppens Löpande trivsel Utvärdera den pedagogiska miljön så att den är Löpande - Pärlan tilltalande och utmanande för alla som vistas på Insatser i hela Pärlan oavsett kön. förskoleverksamheten Utvärdera vår verksamhet och klimatet på Pärlan utifrån att alla barn är/känner sig accepterade Vi observerar gruppen och tar tag i alla konflikter som vi ser och hör med en gång. Löpande Löpande Förskolechef Vi är närvarande och lyhörda pedagoger som arbetar aktivt för att göra gruppen lugn och trygg. Löpande DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Barnens delaktighet Samtal/intervjuer med barnen

7 7 Observationer av de minsta barnen Föräldrarnas delaktighet Samtal kring likabehandlingsplanen på föräldramöte och vid utvecklingssamtal. Daglig kontakt Likabehandlingsplanen diskuteras vid Samråd Personalens delaktighet Likabehandlingsplanen diskuteras/revideras 1 gång/år. Gemensam värdegrund diskuteras och revideras varje år. Kartläggning görs av resp arbetslag UTREDNINGSARBETE/ANSVARSFÖRDELNING ARBETSGÅNG Förskolechef/Rektor ansvarar för att likabehandlingsplan upprättas, revideras och följs upp varje år Främjande arbete Förebyggande arbete Upptäcka Bedöma Reagera och agera Utreda Informera Åtgärda Om du upplever att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, kontakta omedelbart ditt barns förskolepersonal eller förskolechef. När någon på förskolorna får kännedom om eller misstänker att kränkningar har förekommit ska uppgifterna utredas. Föräldrar ska informeras. Alla händelser, såvida de ej är enkla och med säkerhet kan anses vara avslutade, ska dokumenteras på särskild blankett. Vid behov kontaktas rektor/förskolechef. Arbetslagen har kontinuerliga samtal om barngruppen, föräldrakontakt, verksamheten. Vid behov kallas till möte med personal, föräldrar och rektor/förskolechef där vidare åtgärder bestäms. Om en personal är anklagad för att ha kränkt/diskriminerat ett barn är det förskolechefen/rektorn som har ansvar för att det genomförs en utredning av händelsen. Förskollärare eller annan personal som ser eller på annat sätt får kännedom om att ett barn blir kränkt har skyldighet att skyndsamt agera för att förhindra fortsatta kränkningar samt att anmäla detta till förskolechef/rektor. Förskolechef/Rektor är i sin tur skyldig att anmäla vidare till huvudmannen som skyndsamt ska utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta åtgärder.

8 8 DOKUMENTATION Alla ärenden som dokumenterats ska tas upp i arbetslaget, förvaras i låsbart skåp samt efter avslutat ärende lämnas till ledningen för slutgiltig arkivering. Förskolechef ansvarar för anmälan till polis, socialtjänst eller annan myndighet efter bedömning av situationen. KOMMUNIKATION På höstens föräldramöte presenteras och diskuteras likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen diskuteras i Samråd Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på fsk och på hemsidan UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Föräldraenkät 1 gång/år Planeringsdagar på vårterminen Återkommande frågeställningar på APT/personalmöten/planeringar Utvärdering i samband med kvalitetsrapport Intervjufrågor med barnen om trygghet. Utvecklingssamtalet innehåller en punkt som heter Trygghet och trivsel

9 9 DOKUMENTATION Kränkande behandling Diskriminering Trakasserier Datum: Förskola: Inblandade: Beskrivning av händelse: Åtgärder: Uppföljning:

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer