Nämnd- och bolagsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd- och bolagsplan 2015"

Transkript

1 För- och grundskolenämnd Reviderad ( )

2 Ledning Förvaltning: Ordförande: Förvaltningschef: Barn- och utbildningsförvaltningen Anna Hed Inga-Lena Spansk 2 (16)

3 Förutsättningar för verksamhetsåret Förutsättningar för verksamhetsåret Inledning: nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier utifrån förskolans och skolans styrdokument samt kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen ska prioriteras på enheterna och utifrån lokala behov ska egna mätbara mål formuleras. Organisation: 3 (16)

4 I Mora kommun finns 17 kommunala och 11 fristående förskolor samt 6 familjedaghem (varav ett fristående) för barn i åldrarna 1-5 år. Det finns 12 fritidshem (varav 2 fristående) med skolbarnsomsorg för barn 6-13 år. Kommunen har en helg- och kvällsöppen verksamhet samt öppen förskola. Grundskolan är organiserad i 12 skolenheter och en fristående skola. Verksamhetsidé: Utifrån vår vision alla är olika och lika bra ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att utveckla kunskaper och värden inför den egna framtiden. Verksamhetsidén bygger på dessa fyra hörnstenar: Våra gemensamma värderingar Kunskap och lärande för livet Utveckla ansvar och inflytande Samarbete och tydlig inriktning Ledorden är: barn- och elevperspektiv, röd tråd i skolutveckling, livslångt lärande, systematiskt kvalitetsarbete, goda relationer, tillgänglighet och samverkan. Omvärldsanalys: Alla skolor ska bli bra skolor. Tillgång till kompetenta lärare måste säkras. Skolor och huvudmän behöver arbeta långsiktigt. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta den svenska skolans utmaningar. Skolan är i fokus i den svenska debatten och bland de frågor som uppmärksammas är sjunkande kunskapsresultat, karriärtjänster, lärarlegitimationer, lärares arbetssituation, likvärdig betygsättning och studiero i skolan. Förskola och skola har ett stort ansvar att förbereda barn och unga för en oförutsägbar framtid vilket finns formulerat i läroplanerna. Skolverket har i sin lägesbedömning framhållit att de måste utrustas med samarbetsförmåga, problemlösning, kritiskt tänkande och initiativförmåga. Allt fler barn går i förskolan och ca 90% är inskrivna hösten 2014, de flesta skrivs in vid 1-2 års ålder. Sedan 2006 har gruppstorleken(genomsnittliga antalet barn per grupp) legat relativt konstant i landet, strax under 17 barn. Den siffran stämmer bra med Mora kommuns förskolor. Födelsetalet i kommunen har tyvärr sjunkit under 2012 och 2013 med ca 30 barn (ca 15 barn/år). För gruppen barn 0-5 år pekar folkbokföringsprognoserna på fortsatt lågt antal de närmaste tre åren. I grundskolan ökar elevantalet ökat något från 2011 elever läsåret 11/12 till 2090 elever för 14/15 och 15/16 går vi över Förskolan har ett stort ansvar för barns utveckling, trygghet och lärande. En väl fungerande förskola bidrar till likvärdiga uppväxtvillkor genom att komplettera och kompensera. Barns och ungas psykiska ohälsa ökar över hela landet och därför driver SKL på regeringens uppdrag projektet PSYNK, synkroniserade insatser för barn och ungas hälsa. Mora kommun deltar tillsammans med Landstinget Dalarna i projektet sedan 2012 och har under vt 2014 anställt en processledare för framtagande av en handlingsplan.ett av delmålen i handlingsplanen är upprättande av en familjecentral för att möta barn och föräldrar med en helhet så de får den hjälp de behöver, när de behöver det. Landstinget Dalarna har fattat ett inriktningsbeslut att verka för att FC bör startas i alla kommuner i länet vilket intensifierar frågan i kommunen. 4 (16)

5 Utvecklingsinsatser: Alla barn och elever har rätt till en god utbildning och då behövs bra pedagoger som kan skapa goda lärmiljöer och ha ett medvetet förhållningssätt i lärsituationen. Alla barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt oberoende av sin bakgrund eller vilken skola de går i. Skolverkets bedömning är att det behövs kraftfulla insatser för att förstärka likvärdigheten. Resurser i form av stöd, skickliga lärare och ledare måste sättas in där de bäst behövs. Det krävs att huvudmän har en medveten användning av tillgängliga resurser och även på andra sätt arbetar för god likvärdighet. Arbete med god rekrytering, lärarlyftet II, utbildning av speciallärare/specialpedagoger och rektorsprogrammet. Förvaltningen tillämpar central styrning av resurser till särskilt stöd och stödjande åtgärder sätts nu in i tidigare åldrar och lagkravet på särskilt stöd fortsätter att vara kostnadsdrivande. Forskning och beprövad erfarenhet visar att det finns stora pedagogiska förtjänster med kollegialt lärande och ett starkt stöd för att kompetensutveckling som sker i den ordinarie lärmiljön tillsammans med kollegor, ger den bästa effekten för hela skolans samlade utvecklingsarbete. Skolverkets Matematiklyft är uppbyggt enligt den modellen och med satsning på SKL:s projekt PISA 2015 lyfts matematiksatsningen in i det systematiska kvalitetsarbetet. SKL:s PRIO-projekt innebär att varje skolenhet får ett tydligt underlag för sitt systematiska kvalitetsarbete och även verktyg för hur arbetet ska bedrivas. Total kostnad för utvecklingsinsatser beräknas till: 2100 tkr. Nya reformer: De nationella insatserna för att stärka likvärdighet i skolan och läraryrket är viktiga och ett antal nya reformer och allmänna råd har införts. Som exempel kan nämnas fler nationella prov, införande av betyg från åk 6, ökad undervisningstid i matematik, lärarlegitimation, rektorsutbildning med flera. Total kostnad för nya reformer beräknas till: 2200 tkr. Rekryteringar: En av de största utmaningarna för förvaltningen är att säkra kvalitén på undervisningen med behöriga pedagoger under de rådande stora pensionsavgångarna. Satsningar måste göras på rekryteringsarbetet. Total kostnad för rekryteringsarbete beräknas till 250 tkr. Läraravtal: Förvaltningen har påbörjat en partsgemensam dialog med de fackliga företrädarna angående läraravtalet. Det kan innebära kostnader för nytt avtal med ev. en skola som testgrupp under läsåret 15/16. Total kostnad för läraravtal 2015 beräknas till: 300 tkr (försöksverksamhet). Om det genomförs fullt ut innebär det en kostnad på 3200 tkr de nästkommande åren. Föräldrautbildning: Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan. Det 5 (16)

6 påverkar hur de ska klara sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. Samhället kan med begränsade insatser och till förhållandevis låga kostnader göra en hel del för att underlätta för familjerna.. Forskning visar att olika former av föräldrastöd är insatser som har betydelse för såväl enskilda barn som samhället i stort. Sedan 2004 har elevhälsan i Mora kommun erbjudit föräldrastöd i manualbaserade och strukturerade grupper. I dagsläget erbjuder elevhälsan en sammanhållen föräldrastödskedja 2-17 år. Total kostnad för föräldrautbildning beräknas till: 500 tkr. Handlingsplan ISIT Förvaltningens handlingsplan för ISIT är framtagen och visionen är att skolan i Mora ska vara en arbetsplats där pedagoger och elever tillsammans utvecklar kreativa och innovativa arbetsmiljöer och arbetsformer med hjälp av digitala verktyg. Planen ger en tydlig bild av de ekonomiska konsekvenserna för de kommande läsåren för nämnden att ta ställning till. Beräknad kostnad för handlingsplan ISIT: 1400 tkr + tjänstekatalog Lokaler: Förvaltningens skolor och förskolor är i behov av underhåll och ombyggnationer. En fördjupad lokalutredning pågår som ska leda fram till förslag på lämpliga förskole- och skolområden. Miljö och hälsa har gjort en inspektion angående UV-strålning och ett antal åtgärder ska göras på kommunens förskolor. Elrevision pågår och ett antal förbättringsåtgärder måste utföras till följd av revisionen. Total kostnad för höjd lokalhyra beräknas till: 500 tkr. Skolskjutsar: Under 2014 har skolskjutskostnaderna ökat, det gäller både extra bussar och taxibeställningar. Orsaken är ändrade turlistor för Dalatrafik samt avsaknad av arbete med säkra skolvägar. De ökande kostnaderna är för närvarande svårt att beräkna. Fristående verksamheter: Förvaltningen gottgörs inte för de fristående verksamheternas löneökningar, medlen måste därför tas från kommunala verksamheter, Total kostnad per år för löneökningar till fristående verksamheter: 600 tkr. Övrigt: Faktorer som bidrar till höga skolprestationer är motivation, ansträngning, uthållighet och positiv självbild hos eleverna, kompletterat med stöd, stimulans och höga förväntningar från kunniga och engagerade lärare i skolan. Skolinspektionens granskning av särskilt stöd visar att barns och elevers utmaningar i skolan främst ska sökas i deras möte med lärmiljön vilket innebär att arbetet med tillgängligheten i förskolor och skolor måste intensifieras. För- och grundskolenämndens intention, att skolan ska vara en skola för alla barn och elever, är vägledande för arbetet vilket innebär att åtgärder i första hand ska ske i ordinarie grupp/klass. Tillgänglighetsfaktorn ska vara 6 (16)

7 hög vilket kräver anpassningar i pedagogisk, social och fysisk miljö för att lärande ska ske. En barn- och elevhälsoplan är framtagen med syftet att fungera som ett stöd för förskolechefer, rektorer och personal i det dagliga barn- och elevhälsoarbetet. Den ska även säkerställa att ett likvärdigt stöd ges till alla barn och elever. Elevenkäterna visar att våra elever är mycket nöjda med sin skolgång, bland de nöjdaste i landet vilket SKL:s rapport Öppna jämförelser visade. Tillit, trygghet och goda relationer mellan elev och lärare är en framgångsfaktor för goda resultat. Vi behöver fortsätta värdegrundsarbetet med ett ännu tydligare fokus på barn- och elevperspektivet. Förvaltningen har beviljats länsstyrelsebidrag för att upprätta en tjänst som integrationssamordnare. Ett viktigt uppdrag för samordnaren är att färdigställa en handlingsplan för mottagande av elever från andra länder. Arbetet att nå utveckling ska ske långsiktigt och ske utifrån ett fåtal prioriterade mål. Kostnad för tillgänglighetsprojektet beräknas till 200 tkr Sammanfattning av insatser/verksamheter som pågår/kommer att genomföras för att nå verksamhetsmålen och kräver ökade ekonomiska resurser: Resursbehov som inte täcks av nuvarande resursfördelningssystem, TKR Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 TOTALA KOSTNADER ca Utvecklingsinsatser - PRIO, PISA, Matematiklyftet, NTA, NT (2,25) speciallärar/specialped.utb (1,0 tj)rektorsprogrammet (1,4 tj) Toleransprojektet 0,25, tjänsteskrivelse är insänd till kommunchef. F.n. belastas förvaltningen. Nationella reformer - utökad undervisningtid i matematik åk 1-6 (2,0 tj)fler nationella prov (0,5 tj)betyg åk 6 (0,5 tj)lärarlegitimationer, rektorsprogrammet (1,25 tj)övriga kostnader Personalrekrytering p.g.g. pensionsavgångar - annonsering, eventuellt bemanningsföretag Läraravtal testgrupp och genomförande Föräldrautbildning Utveckling av lärmiljön - ISIT-satsningar, digitala verktyg alt. leasing 2500 tkr/år Tjänstekatalog ökade kostnader (vid köp). Kostnaden något osäker Lokaler - anpassning och ombyggnad, höjd lokalhyra Skolskjutsar - ökade kostnader????????? Fristående verksamheter - kompensation för löneökningar årligen Tillgänglig utbildning i Mora kommuns förskolor och skolor projekt (16)

8 Kommentarer till nämndens mål: För- och grundskolenämnden vill att skolan ska vara en skola för alla barn och elever. Kommunens strategiska mål är att Moras grundskolor ska tillhöra de bästa i landet och bägge dessa mål är styrande för inriktningen av verksamheten. Mål och mått är reviderade i nämndsplanen och mätmetoder har också förändrats, t.ex. redovisas alla enkäter i %. Mål: kunskapsresultaten, som ska förbättras i grundskolan, har under 2014 kompletterats med operativa mål i matematik och 2015 tillkommer genomsnittligt meritvärde och behörighet till nationellt yrkesprogram. Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år Mora 92,4 86,0 Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år Mora 79,0 Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år Mora 75,3 72,2 80,2 76,7 Riket 76,6 77,3 77,4 77,0 Kommungrupp 78,1 79,5 77,0 Genomsnittligt meritvärde för årskurs Mora 204,7 202,4 209,2 214,4 Riket 208,8 210,5 211,4 213,1 Kommungrupp 205,2 204,9 208,4 Behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program Mora 80,1 *) 82,5 85,3 85,2 Riket 88,2 *) 87,7 87,5 87,6 Kommungrupp 88,1 87,8 86,3 *) Före 2011 användes måttet behörighet till nationellt program. 8 (16)

9 Nyckeltal: För att göra jämförelser och analyser av verksamheterna använder nämnden både lokala och nationella nyckeltal. UTFALL JÄMFÖRT MED STANDARDKOSTNAD Kommungrupp 2013 Förskola och skolbarnsomsorg 17,7 15,6 8,2 7,6 Grundskola 3,3 5,8 11,3 6,4 Utfallet är en jämförelse mellan en faktiskt redovisad kostnad för en verksamhet jämfört med en förväntad kostnad framräknat av SCB och SKL baserat på Mora kommuns förutsättningar för just den verksamheten. KOSTNAD PER ELEV I GRUNDSKOLAN Kommungrupp 2013 Kostnad totalt per elev i hemkommunen Elevhälsokostnad Lokaler Skolmåltider Undervisning Läromedel Lokalkostnader är något högre och måltidskostnader är mycket högre jämfört med både nationellt och kommungruppssnitt. Kommunens lokalresursplan redovisar att den genomsnittliga lokalanvändningen per elev (antal kvm/elev) ligger på en hög nivå med ca. 18 kvm. Riksgenomsnittet i Sverige ligger dock på 20 kvm/elev. En fördjupad lokalöversyn pågår inom förvaltningen. De skolor som skulle kunna ta emot ett stort antal elever, ligger för långt utanför centralorten för att det skulle löna sig ekonomiskt. Både internhyror och kostnader för måltidsservice kräver därför en utredning. Förvaltningen har dragits med ett underskott 2012, 2013 och prognosen för 2014 visar på ett underskott på 7,3 miljoner. De kostnader förvaltningen har för undervisning avviker något från standardkostnad jämfört med andra kommuner, däremot är kostnader för lokaler och kost högre vid jämförelse med kommungruppen. Lagkrav och åtgärder på nationell nivå har ökat och statsbidragen som betalas ut måste falla förvaltningen till godo. De effektiviseringar som görs för att komma inom budgetram är nedskärningar av personal och då uppstår en konflikt gentemot de insatser som redovisats ovan. 9 (16)

10 Neddragning av förskoletjänster, p.g.a. minskat barnantal, fortsätter enligt plan. Anpassning av antalet elevassistenter pågår, men det går i långsammare takt än planerat. Nedskärning av administrationen går för närvarande inte att genomföra. För närvarande pågår en översyn av nuvarande resursfördelningsmodell i kommunen. Nuvarande modell tar ej hänsyn till ett flertal av de statsbidrag som kommer kommunen tillgodo. Som exempel kan nämnas statsbidrag för fler nationella prov, införande av betyg från åk 6, ökad undervisningstid i matematik, lärarlegitimation med flera, vilket motsvarar ca 4,7 mkr i statsbidrag för Förvaltningen arbetar på att hitta en framtida långsiktig lösning till förtätning och omorganisation samt ett hållbart lokalutnyttjande och har tagit fram ett tjänstemannaförslag som innebär förtätning av skolenheter. Prioriterade områden 2015 Moras grundskolor skall tillhöra de bästa i landet. Elevernas kunskapsresultat skall förbättras. Förvaltningens särskilda satsningar inom matematikområdet skall få effekt. Tanken om en skola för alla skall vara vägledande vid organisationsförändringar. Lärmiljön måste utvecklas för att tillgodose elevernas behov. Stödjande åtgärder skall i större utsträckning sättas in redan i förskolan, förskoleklassen och på lågstadiet. Lärarnas ämnesbehörighet skall öka. IT-handlingsplanens mål skall vara vägledande. Kvalitetsarbetet skall prioriteras och utvecklas inom förvaltning och skolenheter. Ett gott pedagogiskt ledarskap är en framgångsfaktor. PRIO-arbetet skall utökas till att omfatta fler skolor. Specialpedagogernas handledande roll mot lärarna är fortsatt viktig. 10 (16)

11 Mål och mått Strategiska mål: Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet Moras grundskoleelever ska ha god kännedom om brand- & olycksförebyggande åtgärder samt omhändertagande. Andel elever i åk 9 som genomgått HLR-utbildning med godkänt resultat 100 Kunskapsresultaten skall förbättras i grundskolan. Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 3. Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 6. Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 9. Behörighet till gymnasiet. 90 Meritvärde 220 Andel elever som uppnår kravnivån på de nationella ämnesproven i matematik år 3 Andel elever som uppnår kravnivån på de nationella ämnesproven i matematik år 6 Andel elever som uppnår kravnivån på de nationella ämnesproven i matematik år 9 Andel elever i åk 6 som når de högre provbetygen på de nationella ämnesproven i matematik Andel elever i åk 9 som når de högre provbetygen på de nationella ämnesproven i matematik Barn och elever i behov av särskilt stöd skall vara prioriterade Resultat från personalenkät VT 65 Resultat från elevenkät 90 Resultat från riktad föräldraenkät 80 Särskilt stöd minst 11% 11 (16)

12 Det pedagogiska ledarskapet skall vara tydligt och prägla hela verksamheten. Nöjdhetsindex avseende personalens relation till sin chef Antal medarbetare per chef 35 Skolan skall ges goda förutsättningar för att bedriva kvalitativ pedagogisk verksamhet. 75 God arbetsmiljö - resultat från personalenkät 75 Skolan arbetar för att samtlig personal skall ha adekvat utbildning. Andel lärare som har lärarlegitimation. 100 Behörighet i ämne och stadium 90 Arbetsgivaren skall sträva mot att erbjuda personalen önskad sysselsättningsgrad. Andel personal som erhållit önskad sysselsättningsgrad 95 Skolan skall ta till vara medarbetarnas kompetens och vilja att utveckla effektivitet och kvalitet på den egna arbetsplatsen. Resultat från personalenkäter 80 Ökning av lönespridningen 2 Strategiska mål: Mora ska vara ett hållbart samhälle Mora kommuns skolor skall vara energi- och miljömedvetna. Nyttjandegraden - antalet elever per kvm lokalyta max18 12 (16)

13 (klassrum och grupprum) Lokalkostnad per elev och skola högst Skolan skall arbeta förebyggande med ett hälsobefrämjande perspektiv. Nöjdhetsindex avseende skolmaten - resultat av elevenkät 80 Barngruppernas storlek i förskolan skall anpassas utifrån individerna i gruppen, barnens ålder och lokalens beskaffenhet. Genomsnittligt antal barn per år och förskoleavdelning 17 Strategiska mål: Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning Kostnadseffektiv verksamhet och organisation Budgetföljsamhet Strategiska mål: Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen Strategiska mål: Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum Skolan skall aktivt verka för att ge barn och elever ett rikt kulturutbud. alla barn i grundskolan deltar i minst en kulturaktivitet/läsår. 100 Andel skolor med tillgång till skolbibliotek (16)

14 Strategiska mål: Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla Skolan skall vara en trygg och trivsam arbetsplats. God arbetsmiljö - resultat från elevenkät 85 Ingen förekomst av mobbning och kränkningar - resultat från elevenkät God arbetsmiljö - resultat från personalenkät 85 Nöjdhetsindex avseende miljö på raster och håltimmar - resultat av elevenkät Skolan skall vara solidarisk, tolerant och inkluderande för alla Resultat från personalenkät 80 Resultat från elevenkät 85 Skolan skall utifrån evidensbaserade metoder verka för en drogfri miljö Andel unga som ej brukar alkohol eller tobak - resultat från elevenkät Andel unga i årskurs 7-9 som ej brukar alkohol eller tobak - resultat från föräldraenkät Tillgängligheten till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall vara god. Andel barn som fått plats inom 4 månader i förskolan 100 Små barn upp till och med årskurs 3 skall så långt det är möjligt erbjudas valfri förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och skola i närheten av hemmet. Nöjdhetsindex - resultat från föräldraenkät 75 Andel barn som erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg enligt sitt förstahandsval (16)

15 Barn och ungas hälsa skall utvecklas såväl fysiskt som psykiskt, socialt och intellektuellt. Andel utförda hälsosamtal i planerade årskurser 100 Strategiska mål: Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande Demokratiarbetet och elevinflytandet skall utvecklas. Graden av elevansvar och elevdeltagande - resultat från personalenkät Graden av elevansvar och elevdeltagande - resultat från elevenkät Skolan skall verka för ett utökat föräldraengagemang. Resultat från föräldraenkät 80 Föräldrarådens representation - andel skolor med utsedda representanter (16)

16 Budget För- och grundskolenämnd Ekonomisk jämförelse (tkr) För- och grundskola, kommunal verksamhet För- och grundskola, fristående verksamhet Utfall Prognos Ram Summa Ram utan förändring i avvaktan på översyn av resursfördelningsmodellen, enligt planeringsanvisningarna INVESTERINGAR UTFALL 2013 PROGNOS 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2017 IT-satsningar Inventarier och utrustning Förbättringar inneoch utemiljö SUMMA IT-satsningar Finns även redovisat under resursbehov drift, det finns två alternativ: leasing under drift eller investering. Inventarier och utrustning Nyinvesteringar i lokaler p.g.a. Våmhus förskola flytt in till Våmhus skola. Följande år beräknas budget för förskola Noret Norra och åtgärder Bjäkenbackens skola. Tidpunkt ej beslutad. Förbättringar inne- och utemiljö Lokalanpassningar, staket, UV-skydd, ventilation, buller, åtgärder med anledning av elrevision. Del av kostnaden för höjd lokalhyra finns under resursbehov drift. 16 (16)

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-03-20 BUN-389/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Strategierna och åtgärderna anger riktningen på det långsiktiga skolutvecklingsarbete

Strategierna och åtgärderna anger riktningen på det långsiktiga skolutvecklingsarbete Skolprojektet Strategier för ett elevlyft i Flens kommun 2014-2019 Flens kommun vill skapa en sammanhållen, likvärdig och utvecklingsinriktad utbildning. Nu drar vi igång en kraftfull satsning på Flens

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 Till stöd för ledning och personal inom förskolor, förskoleklass, skolor och fritidshem i Säffle kommun Fastställd av

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Nordal Melleruds kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ANNHELEN ADLER-JOHANESSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Nordal År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 30 807

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer