Nämnd- och bolagsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd- och bolagsplan 2015"

Transkript

1 För- och grundskolenämnd Reviderad ( )

2 Ledning Förvaltning: Ordförande: Förvaltningschef: Barn- och utbildningsförvaltningen Anna Hed Inga-Lena Spansk 2 (16)

3 Förutsättningar för verksamhetsåret Förutsättningar för verksamhetsåret Inledning: nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier utifrån förskolans och skolans styrdokument samt kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen ska prioriteras på enheterna och utifrån lokala behov ska egna mätbara mål formuleras. Organisation: 3 (16)

4 I Mora kommun finns 17 kommunala och 11 fristående förskolor samt 6 familjedaghem (varav ett fristående) för barn i åldrarna 1-5 år. Det finns 12 fritidshem (varav 2 fristående) med skolbarnsomsorg för barn 6-13 år. Kommunen har en helg- och kvällsöppen verksamhet samt öppen förskola. Grundskolan är organiserad i 12 skolenheter och en fristående skola. Verksamhetsidé: Utifrån vår vision alla är olika och lika bra ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att utveckla kunskaper och värden inför den egna framtiden. Verksamhetsidén bygger på dessa fyra hörnstenar: Våra gemensamma värderingar Kunskap och lärande för livet Utveckla ansvar och inflytande Samarbete och tydlig inriktning Ledorden är: barn- och elevperspektiv, röd tråd i skolutveckling, livslångt lärande, systematiskt kvalitetsarbete, goda relationer, tillgänglighet och samverkan. Omvärldsanalys: Alla skolor ska bli bra skolor. Tillgång till kompetenta lärare måste säkras. Skolor och huvudmän behöver arbeta långsiktigt. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta den svenska skolans utmaningar. Skolan är i fokus i den svenska debatten och bland de frågor som uppmärksammas är sjunkande kunskapsresultat, karriärtjänster, lärarlegitimationer, lärares arbetssituation, likvärdig betygsättning och studiero i skolan. Förskola och skola har ett stort ansvar att förbereda barn och unga för en oförutsägbar framtid vilket finns formulerat i läroplanerna. Skolverket har i sin lägesbedömning framhållit att de måste utrustas med samarbetsförmåga, problemlösning, kritiskt tänkande och initiativförmåga. Allt fler barn går i förskolan och ca 90% är inskrivna hösten 2014, de flesta skrivs in vid 1-2 års ålder. Sedan 2006 har gruppstorleken(genomsnittliga antalet barn per grupp) legat relativt konstant i landet, strax under 17 barn. Den siffran stämmer bra med Mora kommuns förskolor. Födelsetalet i kommunen har tyvärr sjunkit under 2012 och 2013 med ca 30 barn (ca 15 barn/år). För gruppen barn 0-5 år pekar folkbokföringsprognoserna på fortsatt lågt antal de närmaste tre åren. I grundskolan ökar elevantalet ökat något från 2011 elever läsåret 11/12 till 2090 elever för 14/15 och 15/16 går vi över Förskolan har ett stort ansvar för barns utveckling, trygghet och lärande. En väl fungerande förskola bidrar till likvärdiga uppväxtvillkor genom att komplettera och kompensera. Barns och ungas psykiska ohälsa ökar över hela landet och därför driver SKL på regeringens uppdrag projektet PSYNK, synkroniserade insatser för barn och ungas hälsa. Mora kommun deltar tillsammans med Landstinget Dalarna i projektet sedan 2012 och har under vt 2014 anställt en processledare för framtagande av en handlingsplan.ett av delmålen i handlingsplanen är upprättande av en familjecentral för att möta barn och föräldrar med en helhet så de får den hjälp de behöver, när de behöver det. Landstinget Dalarna har fattat ett inriktningsbeslut att verka för att FC bör startas i alla kommuner i länet vilket intensifierar frågan i kommunen. 4 (16)

5 Utvecklingsinsatser: Alla barn och elever har rätt till en god utbildning och då behövs bra pedagoger som kan skapa goda lärmiljöer och ha ett medvetet förhållningssätt i lärsituationen. Alla barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt oberoende av sin bakgrund eller vilken skola de går i. Skolverkets bedömning är att det behövs kraftfulla insatser för att förstärka likvärdigheten. Resurser i form av stöd, skickliga lärare och ledare måste sättas in där de bäst behövs. Det krävs att huvudmän har en medveten användning av tillgängliga resurser och även på andra sätt arbetar för god likvärdighet. Arbete med god rekrytering, lärarlyftet II, utbildning av speciallärare/specialpedagoger och rektorsprogrammet. Förvaltningen tillämpar central styrning av resurser till särskilt stöd och stödjande åtgärder sätts nu in i tidigare åldrar och lagkravet på särskilt stöd fortsätter att vara kostnadsdrivande. Forskning och beprövad erfarenhet visar att det finns stora pedagogiska förtjänster med kollegialt lärande och ett starkt stöd för att kompetensutveckling som sker i den ordinarie lärmiljön tillsammans med kollegor, ger den bästa effekten för hela skolans samlade utvecklingsarbete. Skolverkets Matematiklyft är uppbyggt enligt den modellen och med satsning på SKL:s projekt PISA 2015 lyfts matematiksatsningen in i det systematiska kvalitetsarbetet. SKL:s PRIO-projekt innebär att varje skolenhet får ett tydligt underlag för sitt systematiska kvalitetsarbete och även verktyg för hur arbetet ska bedrivas. Total kostnad för utvecklingsinsatser beräknas till: 2100 tkr. Nya reformer: De nationella insatserna för att stärka likvärdighet i skolan och läraryrket är viktiga och ett antal nya reformer och allmänna råd har införts. Som exempel kan nämnas fler nationella prov, införande av betyg från åk 6, ökad undervisningstid i matematik, lärarlegitimation, rektorsutbildning med flera. Total kostnad för nya reformer beräknas till: 2200 tkr. Rekryteringar: En av de största utmaningarna för förvaltningen är att säkra kvalitén på undervisningen med behöriga pedagoger under de rådande stora pensionsavgångarna. Satsningar måste göras på rekryteringsarbetet. Total kostnad för rekryteringsarbete beräknas till 250 tkr. Läraravtal: Förvaltningen har påbörjat en partsgemensam dialog med de fackliga företrädarna angående läraravtalet. Det kan innebära kostnader för nytt avtal med ev. en skola som testgrupp under läsåret 15/16. Total kostnad för läraravtal 2015 beräknas till: 300 tkr (försöksverksamhet). Om det genomförs fullt ut innebär det en kostnad på 3200 tkr de nästkommande åren. Föräldrautbildning: Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan. Det 5 (16)

6 påverkar hur de ska klara sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. Samhället kan med begränsade insatser och till förhållandevis låga kostnader göra en hel del för att underlätta för familjerna.. Forskning visar att olika former av föräldrastöd är insatser som har betydelse för såväl enskilda barn som samhället i stort. Sedan 2004 har elevhälsan i Mora kommun erbjudit föräldrastöd i manualbaserade och strukturerade grupper. I dagsläget erbjuder elevhälsan en sammanhållen föräldrastödskedja 2-17 år. Total kostnad för föräldrautbildning beräknas till: 500 tkr. Handlingsplan ISIT Förvaltningens handlingsplan för ISIT är framtagen och visionen är att skolan i Mora ska vara en arbetsplats där pedagoger och elever tillsammans utvecklar kreativa och innovativa arbetsmiljöer och arbetsformer med hjälp av digitala verktyg. Planen ger en tydlig bild av de ekonomiska konsekvenserna för de kommande läsåren för nämnden att ta ställning till. Beräknad kostnad för handlingsplan ISIT: 1400 tkr + tjänstekatalog Lokaler: Förvaltningens skolor och förskolor är i behov av underhåll och ombyggnationer. En fördjupad lokalutredning pågår som ska leda fram till förslag på lämpliga förskole- och skolområden. Miljö och hälsa har gjort en inspektion angående UV-strålning och ett antal åtgärder ska göras på kommunens förskolor. Elrevision pågår och ett antal förbättringsåtgärder måste utföras till följd av revisionen. Total kostnad för höjd lokalhyra beräknas till: 500 tkr. Skolskjutsar: Under 2014 har skolskjutskostnaderna ökat, det gäller både extra bussar och taxibeställningar. Orsaken är ändrade turlistor för Dalatrafik samt avsaknad av arbete med säkra skolvägar. De ökande kostnaderna är för närvarande svårt att beräkna. Fristående verksamheter: Förvaltningen gottgörs inte för de fristående verksamheternas löneökningar, medlen måste därför tas från kommunala verksamheter, Total kostnad per år för löneökningar till fristående verksamheter: 600 tkr. Övrigt: Faktorer som bidrar till höga skolprestationer är motivation, ansträngning, uthållighet och positiv självbild hos eleverna, kompletterat med stöd, stimulans och höga förväntningar från kunniga och engagerade lärare i skolan. Skolinspektionens granskning av särskilt stöd visar att barns och elevers utmaningar i skolan främst ska sökas i deras möte med lärmiljön vilket innebär att arbetet med tillgängligheten i förskolor och skolor måste intensifieras. För- och grundskolenämndens intention, att skolan ska vara en skola för alla barn och elever, är vägledande för arbetet vilket innebär att åtgärder i första hand ska ske i ordinarie grupp/klass. Tillgänglighetsfaktorn ska vara 6 (16)

7 hög vilket kräver anpassningar i pedagogisk, social och fysisk miljö för att lärande ska ske. En barn- och elevhälsoplan är framtagen med syftet att fungera som ett stöd för förskolechefer, rektorer och personal i det dagliga barn- och elevhälsoarbetet. Den ska även säkerställa att ett likvärdigt stöd ges till alla barn och elever. Elevenkäterna visar att våra elever är mycket nöjda med sin skolgång, bland de nöjdaste i landet vilket SKL:s rapport Öppna jämförelser visade. Tillit, trygghet och goda relationer mellan elev och lärare är en framgångsfaktor för goda resultat. Vi behöver fortsätta värdegrundsarbetet med ett ännu tydligare fokus på barn- och elevperspektivet. Förvaltningen har beviljats länsstyrelsebidrag för att upprätta en tjänst som integrationssamordnare. Ett viktigt uppdrag för samordnaren är att färdigställa en handlingsplan för mottagande av elever från andra länder. Arbetet att nå utveckling ska ske långsiktigt och ske utifrån ett fåtal prioriterade mål. Kostnad för tillgänglighetsprojektet beräknas till 200 tkr Sammanfattning av insatser/verksamheter som pågår/kommer att genomföras för att nå verksamhetsmålen och kräver ökade ekonomiska resurser: Resursbehov som inte täcks av nuvarande resursfördelningssystem, TKR Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 TOTALA KOSTNADER ca Utvecklingsinsatser - PRIO, PISA, Matematiklyftet, NTA, NT (2,25) speciallärar/specialped.utb (1,0 tj)rektorsprogrammet (1,4 tj) Toleransprojektet 0,25, tjänsteskrivelse är insänd till kommunchef. F.n. belastas förvaltningen. Nationella reformer - utökad undervisningtid i matematik åk 1-6 (2,0 tj)fler nationella prov (0,5 tj)betyg åk 6 (0,5 tj)lärarlegitimationer, rektorsprogrammet (1,25 tj)övriga kostnader Personalrekrytering p.g.g. pensionsavgångar - annonsering, eventuellt bemanningsföretag Läraravtal testgrupp och genomförande Föräldrautbildning Utveckling av lärmiljön - ISIT-satsningar, digitala verktyg alt. leasing 2500 tkr/år Tjänstekatalog ökade kostnader (vid köp). Kostnaden något osäker Lokaler - anpassning och ombyggnad, höjd lokalhyra Skolskjutsar - ökade kostnader????????? Fristående verksamheter - kompensation för löneökningar årligen Tillgänglig utbildning i Mora kommuns förskolor och skolor projekt (16)

8 Kommentarer till nämndens mål: För- och grundskolenämnden vill att skolan ska vara en skola för alla barn och elever. Kommunens strategiska mål är att Moras grundskolor ska tillhöra de bästa i landet och bägge dessa mål är styrande för inriktningen av verksamheten. Mål och mått är reviderade i nämndsplanen och mätmetoder har också förändrats, t.ex. redovisas alla enkäter i %. Mål: kunskapsresultaten, som ska förbättras i grundskolan, har under 2014 kompletterats med operativa mål i matematik och 2015 tillkommer genomsnittligt meritvärde och behörighet till nationellt yrkesprogram. Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år Mora 92,4 86,0 Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år Mora 79,0 Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år Mora 75,3 72,2 80,2 76,7 Riket 76,6 77,3 77,4 77,0 Kommungrupp 78,1 79,5 77,0 Genomsnittligt meritvärde för årskurs Mora 204,7 202,4 209,2 214,4 Riket 208,8 210,5 211,4 213,1 Kommungrupp 205,2 204,9 208,4 Behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program Mora 80,1 *) 82,5 85,3 85,2 Riket 88,2 *) 87,7 87,5 87,6 Kommungrupp 88,1 87,8 86,3 *) Före 2011 användes måttet behörighet till nationellt program. 8 (16)

9 Nyckeltal: För att göra jämförelser och analyser av verksamheterna använder nämnden både lokala och nationella nyckeltal. UTFALL JÄMFÖRT MED STANDARDKOSTNAD Kommungrupp 2013 Förskola och skolbarnsomsorg 17,7 15,6 8,2 7,6 Grundskola 3,3 5,8 11,3 6,4 Utfallet är en jämförelse mellan en faktiskt redovisad kostnad för en verksamhet jämfört med en förväntad kostnad framräknat av SCB och SKL baserat på Mora kommuns förutsättningar för just den verksamheten. KOSTNAD PER ELEV I GRUNDSKOLAN Kommungrupp 2013 Kostnad totalt per elev i hemkommunen Elevhälsokostnad Lokaler Skolmåltider Undervisning Läromedel Lokalkostnader är något högre och måltidskostnader är mycket högre jämfört med både nationellt och kommungruppssnitt. Kommunens lokalresursplan redovisar att den genomsnittliga lokalanvändningen per elev (antal kvm/elev) ligger på en hög nivå med ca. 18 kvm. Riksgenomsnittet i Sverige ligger dock på 20 kvm/elev. En fördjupad lokalöversyn pågår inom förvaltningen. De skolor som skulle kunna ta emot ett stort antal elever, ligger för långt utanför centralorten för att det skulle löna sig ekonomiskt. Både internhyror och kostnader för måltidsservice kräver därför en utredning. Förvaltningen har dragits med ett underskott 2012, 2013 och prognosen för 2014 visar på ett underskott på 7,3 miljoner. De kostnader förvaltningen har för undervisning avviker något från standardkostnad jämfört med andra kommuner, däremot är kostnader för lokaler och kost högre vid jämförelse med kommungruppen. Lagkrav och åtgärder på nationell nivå har ökat och statsbidragen som betalas ut måste falla förvaltningen till godo. De effektiviseringar som görs för att komma inom budgetram är nedskärningar av personal och då uppstår en konflikt gentemot de insatser som redovisats ovan. 9 (16)

10 Neddragning av förskoletjänster, p.g.a. minskat barnantal, fortsätter enligt plan. Anpassning av antalet elevassistenter pågår, men det går i långsammare takt än planerat. Nedskärning av administrationen går för närvarande inte att genomföra. För närvarande pågår en översyn av nuvarande resursfördelningsmodell i kommunen. Nuvarande modell tar ej hänsyn till ett flertal av de statsbidrag som kommer kommunen tillgodo. Som exempel kan nämnas statsbidrag för fler nationella prov, införande av betyg från åk 6, ökad undervisningstid i matematik, lärarlegitimation med flera, vilket motsvarar ca 4,7 mkr i statsbidrag för Förvaltningen arbetar på att hitta en framtida långsiktig lösning till förtätning och omorganisation samt ett hållbart lokalutnyttjande och har tagit fram ett tjänstemannaförslag som innebär förtätning av skolenheter. Prioriterade områden 2015 Moras grundskolor skall tillhöra de bästa i landet. Elevernas kunskapsresultat skall förbättras. Förvaltningens särskilda satsningar inom matematikområdet skall få effekt. Tanken om en skola för alla skall vara vägledande vid organisationsförändringar. Lärmiljön måste utvecklas för att tillgodose elevernas behov. Stödjande åtgärder skall i större utsträckning sättas in redan i förskolan, förskoleklassen och på lågstadiet. Lärarnas ämnesbehörighet skall öka. IT-handlingsplanens mål skall vara vägledande. Kvalitetsarbetet skall prioriteras och utvecklas inom förvaltning och skolenheter. Ett gott pedagogiskt ledarskap är en framgångsfaktor. PRIO-arbetet skall utökas till att omfatta fler skolor. Specialpedagogernas handledande roll mot lärarna är fortsatt viktig. 10 (16)

11 Mål och mått Strategiska mål: Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet Moras grundskoleelever ska ha god kännedom om brand- & olycksförebyggande åtgärder samt omhändertagande. Andel elever i åk 9 som genomgått HLR-utbildning med godkänt resultat 100 Kunskapsresultaten skall förbättras i grundskolan. Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 3. Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 6. Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år 9. Behörighet till gymnasiet. 90 Meritvärde 220 Andel elever som uppnår kravnivån på de nationella ämnesproven i matematik år 3 Andel elever som uppnår kravnivån på de nationella ämnesproven i matematik år 6 Andel elever som uppnår kravnivån på de nationella ämnesproven i matematik år 9 Andel elever i åk 6 som når de högre provbetygen på de nationella ämnesproven i matematik Andel elever i åk 9 som når de högre provbetygen på de nationella ämnesproven i matematik Barn och elever i behov av särskilt stöd skall vara prioriterade Resultat från personalenkät VT 65 Resultat från elevenkät 90 Resultat från riktad föräldraenkät 80 Särskilt stöd minst 11% 11 (16)

12 Det pedagogiska ledarskapet skall vara tydligt och prägla hela verksamheten. Nöjdhetsindex avseende personalens relation till sin chef Antal medarbetare per chef 35 Skolan skall ges goda förutsättningar för att bedriva kvalitativ pedagogisk verksamhet. 75 God arbetsmiljö - resultat från personalenkät 75 Skolan arbetar för att samtlig personal skall ha adekvat utbildning. Andel lärare som har lärarlegitimation. 100 Behörighet i ämne och stadium 90 Arbetsgivaren skall sträva mot att erbjuda personalen önskad sysselsättningsgrad. Andel personal som erhållit önskad sysselsättningsgrad 95 Skolan skall ta till vara medarbetarnas kompetens och vilja att utveckla effektivitet och kvalitet på den egna arbetsplatsen. Resultat från personalenkäter 80 Ökning av lönespridningen 2 Strategiska mål: Mora ska vara ett hållbart samhälle Mora kommuns skolor skall vara energi- och miljömedvetna. Nyttjandegraden - antalet elever per kvm lokalyta max18 12 (16)

13 (klassrum och grupprum) Lokalkostnad per elev och skola högst Skolan skall arbeta förebyggande med ett hälsobefrämjande perspektiv. Nöjdhetsindex avseende skolmaten - resultat av elevenkät 80 Barngruppernas storlek i förskolan skall anpassas utifrån individerna i gruppen, barnens ålder och lokalens beskaffenhet. Genomsnittligt antal barn per år och förskoleavdelning 17 Strategiska mål: Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning Kostnadseffektiv verksamhet och organisation Budgetföljsamhet Strategiska mål: Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen Strategiska mål: Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum Skolan skall aktivt verka för att ge barn och elever ett rikt kulturutbud. alla barn i grundskolan deltar i minst en kulturaktivitet/läsår. 100 Andel skolor med tillgång till skolbibliotek (16)

14 Strategiska mål: Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla Skolan skall vara en trygg och trivsam arbetsplats. God arbetsmiljö - resultat från elevenkät 85 Ingen förekomst av mobbning och kränkningar - resultat från elevenkät God arbetsmiljö - resultat från personalenkät 85 Nöjdhetsindex avseende miljö på raster och håltimmar - resultat av elevenkät Skolan skall vara solidarisk, tolerant och inkluderande för alla Resultat från personalenkät 80 Resultat från elevenkät 85 Skolan skall utifrån evidensbaserade metoder verka för en drogfri miljö Andel unga som ej brukar alkohol eller tobak - resultat från elevenkät Andel unga i årskurs 7-9 som ej brukar alkohol eller tobak - resultat från föräldraenkät Tillgängligheten till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall vara god. Andel barn som fått plats inom 4 månader i förskolan 100 Små barn upp till och med årskurs 3 skall så långt det är möjligt erbjudas valfri förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och skola i närheten av hemmet. Nöjdhetsindex - resultat från föräldraenkät 75 Andel barn som erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg enligt sitt förstahandsval (16)

15 Barn och ungas hälsa skall utvecklas såväl fysiskt som psykiskt, socialt och intellektuellt. Andel utförda hälsosamtal i planerade årskurser 100 Strategiska mål: Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande Demokratiarbetet och elevinflytandet skall utvecklas. Graden av elevansvar och elevdeltagande - resultat från personalenkät Graden av elevansvar och elevdeltagande - resultat från elevenkät Skolan skall verka för ett utökat föräldraengagemang. Resultat från föräldraenkät 80 Föräldrarådens representation - andel skolor med utsedda representanter (16)

16 Budget För- och grundskolenämnd Ekonomisk jämförelse (tkr) För- och grundskola, kommunal verksamhet För- och grundskola, fristående verksamhet Utfall Prognos Ram Summa Ram utan förändring i avvaktan på översyn av resursfördelningsmodellen, enligt planeringsanvisningarna INVESTERINGAR UTFALL 2013 PROGNOS 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2017 IT-satsningar Inventarier och utrustning Förbättringar inneoch utemiljö SUMMA IT-satsningar Finns även redovisat under resursbehov drift, det finns två alternativ: leasing under drift eller investering. Inventarier och utrustning Nyinvesteringar i lokaler p.g.a. Våmhus förskola flytt in till Våmhus skola. Följande år beräknas budget för förskola Noret Norra och åtgärder Bjäkenbackens skola. Tidpunkt ej beslutad. Förbättringar inne- och utemiljö Lokalanpassningar, staket, UV-skydd, ventilation, buller, åtgärder med anledning av elrevision. Del av kostnaden för höjd lokalhyra finns under resursbehov drift. 16 (16)

Nämndsbokslut 2012. För- och grundskolenämnd

Nämndsbokslut 2012. För- och grundskolenämnd Nämndsbokslut 2012 För- och grundskolenämnd Innehållsförteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING... 3 FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING... 3 EKONOMI... 11 För- och grundskolenämnd, Nämndsbokslut 2012 2(12) VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan för 2011

Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan för 2011 Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan för 2011 2010-04-28 Planeringsförutsättningar Följande förutsättningar ligger till grund för planerade åtgärder: Antalet Moraungdomar i gymnasieåldern minskar med

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4489 Skanskaskolan i Växjö AB Org.nr. 556743-5994 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Skanskagymnasiet belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9509 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka Strands skola belägen i Nacka kommun 2 (7) Tillsyn i Nacka Strands

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bes if LA k - upektio] m Dnr 44-2015:4033 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Enhagen belägen i Täby kommun Beftit 2 (7)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Beslut Dnr 44-2014:7803 Futuraskolan AB Org.nr. 556609-5047 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Futuraskolan Gåshaga belägen i Lidingö kommun 2 (7) Tillsyn Futuraskolan Gåshaga

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2014:8138 MediaGymnasiet Nacka Strand AB Org.rtr. 556676-5995 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i MediaGymnasiet Nacka Strand AB belägen i Nacka kommun Box 23069. 104 35 Stockholm 2(10)

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4034 Täby Friskola Aktiebolag Org.rtr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Lilla Gribbylund/Gribbylund belägen i Täby kommun 2 (7) Dnr 44-2015:4034

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9639 Framtidsgymnasiet Öst AB Org.nr. 556530-4481 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet Nyköping belägen i Nyköpings kommun 2 (8) Tillsyn

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ABB Industrigymnasium Västerås belägen i Västerås kommun 2 (4) Tillsyn i ABB Industrigymnasium Västerås

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket Utbildning Gävle Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket men vi har för mycken vi har 20 000 barn och elever 5 800 Kommunal verksamhet 5 000 platser i förskola 350 platser i pedagogisk omsorg

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9523 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i PeterSvenskolan, Helsingborg 1 belägen i Helsingborgs kommun 2 (7) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Stefan Krisping Org.nr. 611106-3951 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Helsingborgs Sportgymnasium belägen i Helsingborg kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola (1 Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika belägen i Ludvika kommun 2 (7) Tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9697 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Falun belägen i Falu kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9659 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elbs Gymnasium i Örnsköldsvik belägen i Örnsköldsviks kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9695 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Karlstad belägen i Karlstads

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9628 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Borås belägen i Borås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9628

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2016

Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2016 Dnr 2015/45 Id 19447 Nämndplan 2016 Nämndplan för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2016-2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9656 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elias Gymnasium i Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias Gymnasium

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9651 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elias Gymnasium i Sollentuna belägen i Sollentuna kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias Gymnasium

Läs mer