RAPPORT 2015:2 OSÄKRA NU HOTAS JOBBEN I VÄLFÄRDSBRANSCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2015:2 OSÄKRA NU HOTAS JOBBEN I VÄLFÄRDSBRANSCHEN"

Transkript

1 RAPPORT 2015: OSÄKRA NU HOTAS JOBBEN I VÄLFÄRDSBRANSCHEN

2 OSÄKRA

3 DET ÄR MYCKET SOM STÅR PÅ SPEL OMKRING PERSONER I HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM UPPSALA ARBETAR I PRIVATA VÄLFÄRDSBOLAG. DE ARBETAR I SKOLOR, PÅ DAGHEM OCH ÄLDREBOENDEN SAMT INOM HEMTJÄNSTEN OCH SJUKVÅRDEN. För att sätta siffran i perspektiv kan nämnas att Ericsson har anställda i hela Sverige och att Stockholms finanssektor sysselsätter omkring personer. Även om är en hög siffra, så är den ingenting jämfört med alla de barn, elever, patienter och äldre som varje dag är beroende av och i allt väsentligt nöjda med den service de får från den privata välfärdssektorn. Utmärkande för de privata välfärdsbranscherna är att det är många kvinnliga företagsledare och företagare. Andelen kvinnliga företagare inom vård och omsorg är drygt 50 procent, jämfört med 28 procent för hela näringslivet. Väldigt mycket av diskussionen om välfärden har kommit att handla om privat eller offentligt på systemnivå. Ska det vara tillåtet att göra vinst? Kan företag leverera omvårdnad? Alldeles för lite uppmärksamhet har ägnats åt vad branschen bidrar med i termer av kvalitet, effektivitet, arbetstillfällen, innovation, exportpotential och entreprenörsmöjligheter för kvinnor. Företagarna som är intervjuade i den här rapporten vittnar om den osäkerhet som nu råder. De har idéer om nya tjänster och verksamheter men hotet om vinstförbud ligger som en våt filt över expansionsplanerna. I rapporten diskuteras välfärdsföretagens betydelse för huvudstadsregionen och vår konkurrenskraft. Välfärdsbranscherna i sig kan bidra med ekonomisk tillväxt och exportinkomster om de ges frihet att utvecklas. Som i alla branscher finns det viktiga saker att analysera och förbättra. Det är dock förödande med den osäkerhet som nu har skapats för dessa företags framtid och framför allt de tjänster som företagen tillhandahåller. Stockholms Handelskammares medlemmar är oroade över vad som håller på att hända med välfärden. Vi ser den här rapporten som ett underlag för diskussionen om välvälfärdsbolagens ställning. Den ska ses som ett första led i en långsiktig ambition att bli en röst för mångfald, kvalitet och innovation på välfärdsområdet. Något som är viktigt för hela näringslivet och regionens övergripande attraktivitet. MARIA RANKKA Vd, Stockholms Handelskammare OSÄKRA 3

4 VÄLFÄRDEN EN VIKTIG TJÄNSTEBRANSCH Vad står på spel? Diskussionen om de privata välfärdsbranscherna är intensiv; frågan om driftsform och möjligheterna för privata ägare att få avkastning på sin investering är den dominerande systemfrågan i svensk välfärdsdebatt. Den har under lång tid tillåtits tränga ut andra diskussioner om tjänsternas tillgänglighet och kvalitet samt resultatet i form av bättre hälsa och ökade kunskaper. Det är medborgarna som välfärdskonsumenter och medarbetarna i välfärden som är de stora förlorarna på denna blockering. Det innebär inte att diskussionen om driftsformer är ointressant. Tvärtom är den på sikt viktig för hur välfärdssektorn ska utvecklas. Den är därmed av stor betydelse för utvecklingen i huvudstadsregionen (Stockholms län och Uppsala län) eftersom välfärdsföretagen i dag representerar en viktig del av tjänstesektorn i regionen. Ett vinstförbud skulle hota den valfrihet som nästan alla åtta av tio svenskar anser är viktig. I förlängningen handlar frågan om vilken väg som utvecklingen i regionen ska ta, blir det så att monopol, begränsade möjligheter och på sikt hårdare ransonering kännetecknar välfärdssektorn? Alternativet är en väg där utvecklade marknader för vård, skola och omsorg, med större genomslag för konsumenternas behov och val, kan stimulera innovation. Den kan på sikt skapa en framgångsrik exportindustri på samma sätt som läkemedelsindustrin sedan länge varit en av kronjuvelerna i det exportberoende svenska näringslivet. Den här rapporten vill anlägga ett bransch- och företagsklimatperspektiv på frågan om vinster i välfärden. För att en sådan diskussion ska bli meningsfull behöver den ta sin utgångpunkt i faktiska förhållanden. Rapporten inleds därför med en bild som beskriver nuläget i de privata välfärdsbranscherna MEDARBETARE BERÖRS Kostnaden för verksamhet i vård, skola och omsorg i Sverige 2012 var RAPPORTEN HAR VALT ATT FOKUSERA PÅ företag i de branscher inom vård, skola och omsorg som omnämns i regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse om vinst i välfärden : skola inklusive förskola äldreomsorg, det vill säga hemtjänst och äldreboende vård vad avser sjukhus och primärvård samt HVB-hem. (KÄLLA: VÅR GEMENSAMMA SYN PÅ VÄLFÄRDEN, 2014) cirka 900 miljarder kronor. 1 Sektorn sysselsatte nästan 1,2 miljoner personer vilket var en ökning med två procent eller jobb från året innan. En betydande del ut av sektorn består i dag av olika icke-offentliga aktörer men andelen varierar mellan länen. År 2012 fanns det företag inom hela välfärdssektorn vilket motsvarade cirka sex procent av näringslivet i Sverige. Av företagen var 93 procent små och hade 0 19 anställda. Välfärdsföretagen omsatte tillsammans 173 miljarder kronor och sysselsatte runt personer. 2 Det betyder att cirka 21 procent av de anställda i den svenska välfärden arbetar i privata företag. Det är en inte obetydlig andel, men det är svårt att hävda att den privata företagsamheten dominerar i välfärdsverksamheterna. Det betyder att 21 procent av de som jobbade inom välfärdssektorn gjorde det i privat regi. Åren ökade antal arbetstillfällen i hela välfärdssektorn med jobb. Av dessa var inom den privat drivna välfärden. EN KVINNODOMINERAD BRANSCH Utmärkande för de privata välfärds- 1 SCB, årlig rapport om privat och offentlig välfärd SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik OSÄKRA

5 branscherna är den höga andelen kvinnliga företagsledare och företagare. Andelen kvinnliga företagsledare inom vård och omsorg (enskild företagare eller vd i aktiebolag) uppgår till 54 procent, att jämföra med 28 procent för näringslivet i dess helhet. Detta illustreras nedan i avsnittet Yrkesförbud för välfärdsföretagare? som beskriver fyra kvinnliga företagsledares berättelser och verksamhet. Välfärdssektorn är en kvinnodominerad sektor. I Sverige arbetade drygt personer inom vård och omsorg 2011 varav 82 procent var kvinnor. Av de anställda som arbetar inom privat driven vård och omsorg är ungefär 75 procent kvinnor ( ) 3. I Sverige finns det privat drivna företag inom vård och omsorg. Av dessa har som sagt 54 procent (6 938) en kvinna som operativ företagsledare. Inom äldreomsorgen är den siffran hela 67 procent. Vård- och omsorgsbranschen domineras av små aktörer. Av de totalt vård- och omsorgsföreta- 3 SCB/Vårdföretagarna, En bransch som bidrar till jämställdheten 2014 Figur 1 KÄLLA: SCB Fördelning av välfärdsföretag i kommuner och landsting, Sverige % 9% gen har av dessa färre än tio anställda. En majoritet av dessa småföretag leds av en kvinna där 56 procent (6 250) har en kvinna som operativ företagsledare. De kvinnliga företagsledarna i branschen har generellt sökt sig till eller startat småföretag. Tittar man på samtliga vård- och omsorgsföretag som leds av en kvinna har hela 90 procent (6 250) mindre än 10 anställda. Tidningen Dagens Samhälle har sedan tre år utsett de 100 viktigaste 49% kvinnorna inom välfärdssektorn, både i privat och offentlig regi. Listan för 2014 visar hur omfattande ansvar dessa kvinnor har för samhällets välfärd. Tillsammans har de 100 kvinnorna ett budgetansvar på över 430 miljarder kronor och ansvarar för över anställda. Topp tio står ensamt för hälften av budgetansvaret och ansvarar för mer än personer. 4 4 Dagens Samhälle, nr Hälsa och vård Omsorg Utbildning Figur 2 Sysselsatta inom vård, skola och omsorg per sektor. Antal förvärvsarbetande år 2012, år Stockholms län Västra Götalands län Skåne län Östergötlands län Uppsala län Jönköpings län Västerbottens län Örebro län Hallands län Dalarnas län Gävleborgs län Södermanlands län Norrbottens län Värmlands län Västernorrlands län Västmanlands län Kalmar län Kronobergs län Blekinge län Jämtlands län Gotlands län Antal sysselsatta O entlig Privat KÄLLA: SCB OSÄKRA 5

6 Tillsammans har de 100 viktigaste kvinnorna inom välfärdssektorn ett budgetansvar på över 430 miljarder kronor BERÖRDA I HUVUDSTADSREGIONEN Stockholms län köper störst andel verksamhet i förhållande till bruttokostnaden, nära 20 procent. 5 Stockholms län har också flest sysselsatta inom privat vård, skola och omsorg personer arbetar i Stockholms län av de totala personer som är sysselsatta inom den icke-offentliga välfärdssektorn i Sverige. Stockholms hälso- och sjukvårdsföretag sysselsätter flest personer av de olika välfärdsområdena, cirka personer, varav , eller 33 procent, arbetar i privat regi. Delar man upp Stockholms läns välfärdssektor i branscher ser man att relationen mellan privat och offentligt anställda varierar mycket. Störst privat inslag finns inom tandvård där andelen privat sysselsatta uppgick till 63,9 procent. Lägst var den inom 5 SCB, Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg % har en kvinna som operativ företagsledare grundskolan, där andelen privat sysselsatta uppgick till 20,5 procent. I Stockholms län finns det cirka privat drivna företag inom vård och omsorg. Av dessa har 58 procent (2 510) en kvinna som operativ företagsledare. 6 I Uppsala län utgör kommunernas och landstingets köp av verksamhet cirka tio procent av den totala bruttokostnaden. I Uppsala arbetar personer hos privata välfärdsaktörer utav totalt välfärdsarbetare. Även här är hälso- och sjukvård största arbetsgivaren med anställda varav elva procent är i privat regi. Störst privat inslag finns inom tandvård med andelen privat sysselsatta på 44,4 procent. Efterfrågan på alternativ till de offentliga välfärdstjänster i kombination med enklare etablering av alternativ har gjort Stockholm och Uppsala till föregångare när 6 SCB/Vårdföretagarna, En bransch som bidrar till jämställdheten 2014 det gäller att erbjuda ett alternativ både till medborgare och personal. Sammantaget sysselsätter de privata välfärdsföretagen i Stockholm och Uppsala cirka personer. Att ett förbud mot privata aktörer där personalen själva valt en annan, alternativ och kanske mer utvecklande arbetsplats skulle få stora konsekvenser är lätt att förstå. Likväl som att det innebär ett ifrågasättande av människors fria val av skola och omsorg. När dessutom ett antal undersökningar 7 pekar på att privata alternativ erbjuder bättre kvalitet och högre kundnöjdhet än de offentliga verksamheterna framstår motiven till förbudet som enbart politiska. FRISKOLOR Sedan friskolereformen 1992 har antalet friskolor i Sverige ökat stadigt. Sedan mitten av 1990-talet har antalet fristående grundskolor ökat från drygt 200 till knappt 800 stycken. Antalet fristående gymnasieskolor har gått från 70 stycken till drygt 450 stycken. Antalet företag i den svenska utbild- 7 Se sid OSÄKRA

7 Figur 3 Antal vårdcentraler med annan vårdgivare än landstinget KÄLLA: SKL OCH ENTREPRENÖR.SE Figur 4 Köp av verksamhet från privata företag och föreningar/stiftelser fördelat på län. Andel av bruttokostnaden Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län KÄLLA: RÄKENSKAPSSAMMANDRAG FÖR KOMMUNER OCH LANDSTING OSÄKRA 7

8 Figur 5a Köp av verksamhet som andel av verksamhetens bruttokostnad , procent Stockholm KÄLLA: SCB, RÄKENSKAPSSAMMANDRAG KOMMUNER OCH LANDSTING Figur 5b Köp av verksamhet som andel av verksamhetens bruttokostnad , procent Uppsala KÄLLA: SCB, RÄKENSKAPSSAMMANDRAG KOMMUNER OCH LANDSTING OSÄKRA

9 ningsbranschen som helhet var cirka år procent av alla friskoleföretag driver en skola, ytterligare 9 procent driver två skolor. Nästan hälften av alla gymnasieskolor i Sverige var friskolor medan endast 17 procent av grundskolorna var friskolor. 8 Svenska gymnasieskolor hade högst andel friskoleelever, 26 procent, medan av grundskoleeleverna gick endast 14 procent i friskola. I Stockholm läns kommuner var andelen friskoleelever i genomsnitt 22 procent där högst andel låg på 43 procent medan en kommun inte hade några friskoleelever alls. 9 VÅRD OCH OMSORG År 2012 var antalet företag i hälsooch sjukvården Landstingen finansierade ungefär 20 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare, vilket var ungefär vart tredje patientbesök i hälso- och sjukvården. Landstingens kostnader för privata utförare inom vården uppgick 2013 till 32 miljarder kr, motsvarande 13,6 procent av landstingens samlade vårdkostnader. 2012, fanns det företag inom omsorgen personer bor i ett privat äldreboende vilket är 20 procent av alla boende. 17 procent, motsvarande personer, av dem som får hemtjänst har hemtjänst i privat regi. Sedan mitten av 1990-talet har antalet fristående grundskolor ökat från drygt 200 till knappt Skolverket 9 Skolverket, Kolada Gymnasieskolor hade högst andel friskoleelever 2012, 26 procent, medan av grundskoleeleverna gick endast 14 procent i friskola OSÄKRA 9

10 YRKESFÖRBUD FÖR VÄLFÄRDS- FÖRETAGARE? Överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet om vinster i välfärden innebär långtgående begränsningar i enskilda företags rätt att verka inom hälso- och sjukvården, skolan och omsorgen. Man kan tycka att så omfattande inskränkningar borde föregås av en genomgripande analys av varför förändringarna är nödvändiga och vilka problem som de kommer att lösa. En sådan analys saknas inför överenskommelsen, som snarast verkar drivas av ideologiska låsningar och politiskt betingad motvilja mot en viss typ av privata företag. KÄNNER OSÄKERHET Trots talet om välfärdens kommersialisering kvarstår faktum att cirka 80 procent av välfärdsproduktionen och cirka 90 procent av finansieringen i dag är offentlig. Tillväxten i privat drivna välfärdsföretag har varit snabb under de senaste åren. I dag arbetar ungefär personer i dessa företag i Sverige. Av dem finns över medarbetare i huvudstadsregionen. Det innebär att lika många människor som bor i kommuner som Lund, Borås eller Eskilstuna i dag har anledning att känna osäkerhet inför sin arbetssituation enbart i Stockholms och Uppsala län. UTEBLIVEN EXPANSION Redan diskussionen om vinstbegränsningar har påverkat utvecklingen i branscherna. Företagsledare berättar om expansion som uteblivit: satsningar som skulle ge fler tillgång till bättre välfärdstjänster blir inte av. Andra talar om bankernas skepsis och svårigheterna att låna till investeringar. Ytterligare några är tveksamma till möjligheterna att alls driva verksamheten vidare. I Dagens Nyheter den 11 februari rapporterades om en markant nedgång i antalet ansökningar till Skolinspektionen om att öppna eller utöka skolor. I år har man fått in totalt cirka 270 ansökningar vilket är det lägsta antalet på tio år. Samma trend återfinns när man studerar utvecklingen av riskkapitalföretagens investeringar i verksamheter inom vård, skola och omsorg som enligt statistik från riskkapitalföreningen SVCA mellan 2010 och 2013 föll från 7,5 miljarder kr/år till 60 miljoner kr per år, en minskning med cirka 99 procent. Enligt förbudsförespråkarnas logik är det bra att privat kapital lämnar välfärdssektorn men i själva verket utarmar det möjligheterna till att erbjuda bättre och effektivare välfärdstjänster. De intervjuer vi gjort med företagare i välfärdsbranscherna inför denna rapport talar samma språk. Någon beskriver det som att förslagen dragit en våt filt över planerna på expansion och nya idéer. UNIKA ÅTGÄRDER Om svårigheterna med att låna, investera och driva verksamhet ökar riskerar det att driva företag ur marknaden, antingen genom att de läggs ner eller att de köps upp av större aktörer vars ägare har de finansiella muskler som krävs att härda ut i ett hårdare affärsklimat. Det skulle kunna sägas leda till något som liknar ett yrkesförbud för företagare i välfärdsverksamheterna och en betydande osäkerhet för deras medarbetare. Det är lätt att tro att branscherna främst utgörs av ett litet antal storföretag som speglas i medierapporteringen. I själva verket ser bransch OSÄKRA

11 strukturen helt annorlunda ut och domineras av ett stort antal småföretag, där företagaren påfallande ofta är en kvinna. Åtgärderna får sägas vara unika i sitt slag när det gäller att försämra villkoren för företagande, utveckling och innovation, detta i en sektor där behovet av just utveckling och nytänkande är större än i kanske någon annan. Den offentliga vården och skolan är bra på många saker, men innovation tillhör inte dessa. Intervjuerna i denna rapport berättar om flera privata mindre företag som i sin strävan att nå särskilda kundgrupper utvecklat nya kreativa koncept, koncept som ofta handlar om att skräddarsy tjänster för grupper som i vanliga fall inte riktigt passar in i en enhetlig mall som tillhandahålls av landstinget eller kommunen. Några exempel är Mama Mias Regnbågsmottagning och Kavats persiska och spanska äldreboenden. Det är tydliga resultat av den så kallade jakt på vinst som politiken nu föresatt sig att stoppa. Om just jakten på vinst i branscher som finansieras med skattebetalarnas pengar är ett viktigt samhällsproblem får man anta att vård, skola och omsorg inte är de enda branscherna där det skulle behövas omfattande inskränkningar av möjligheterna till vinstuttag. Taxi och färdtjänst, kollektivtrafik, medicinsk teknik och för all del byggbranschen (som ju bygger lokaler för välfärdsverksamheter) skulle behöva regleras för att motverka de negativa effekter som kommersialiseringen medför. Inte med ett ord berör regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse valfriheten för de medborgare som konsumerar tjänsterna i vård, skola och omsorg. Olika undersökningar visar ett starkt stöd för rätten att välja skola, vårdgivare och omsorgsgivare. Medborgarna har lärt sig att uppskatta denna frihet och tror att den har en positiv påverkan på tjänsternas kvalitet. OJÄMLIKHETEN KAN ÖKA Det är också rimligt att tänka sig att betalningsviljan för hälsa, god omsorg och högklassig utbildning är ganska avsevärd i grupper med goda inkomster och att detta på sikt kommer att leda till en ökning av den typ av privatfinansierad välfärd som alltid funnits men varit förbehållen ett fåtal besuttna. Samtidigt minskar valfriheten för dem med mer normala inkomster som hänvisas till den offentliga servicen. Man måste också reflektera över hur en återgång av vården, skolan och omsorgens organisation till den vi känner före 1990 skulle ske och få för konsekvenser. Det väcker också frågor kring det offentligas beredskap att överta till exempel vårdcentraler och skolor. Än mer problematiskt skulle det kunna komma att bli för det offentliga att riva och omstöpa verksamheter med alternativ pedagogik eller högt serviceinnehåll. Förutom att omyndigförklara tals medborgare och anställda deras egna val blir politiken svaret skyldig om hur en omstöpning skulle ske. På så sätt skulle försöken att stoppa vinstjakten i välfärden i praktiken kunna leda till större skillnader och växande ojämlikhet, vilket också framhålls av de företagare vi intervjuat. FÖRETAGARE BERÄTTAR u OSÄKRA 11

12 q FÖRETAGARE BERÄTTAR LOTTA WISTRÖM VD PÅ SINNLIGT Sinnligt grundades 2008 Sex anställda på två mottagningar 230 gravida tas emot per år övriga besökare Omsätter 2,26 miljoner kronor per år OSÄKRA

13 FÖRETAGARE BERÄTTAR q Sinnligt är ett vård- och omsorgsföretag med mottagningar i Knivsta och Uppsala. Man erbjuder bland annat mödravård, gynekologundersökningar och preventivmedelsrådgivning. Målgruppen är kvinnor i alla åldrar. Män är också välkomna för att testa sig eller för att få råd. Lotta Wiström som är vd på Sinnligt började arbeta i offentlig vård men bytte till privat regi på grunda av frustration över bristen på utveckling och kreativitet: I den offentliga vården är det ingen som lyssnar på personalen eller patienters behov vilket skapar stress och dålig kvalitet. I privat regi har man större möjlighet att vara lyhörd och förändra verksamheten till det bättre. Det gör att man kan ta emot fler patienter och skapa mindre stress hos personalen. Till skillnad från den offentliga verksamheten kan Lotta vara flexibel med personalen. Vi kan skicka ut vår personal till andra organisationer och grupper som Kvinnobyrån där målgruppen inte vill, eller inte kan, komma till vården. Vi måste alltså flytta oss till dem. I offentlig verksamhet skulle jag inte kunna skicka ut barnmorskor under arbetstid, utan det hade fått ske helt ideellt. Lotta upplever att dagens ersättningsmodeller för mödravård inte fungerar: Det är andra förutsättningar som gäller för kvinnligt företagande. Den här vården handlar om kvinnor och barn och drivs av kvinnor, detta gör att vi behandlas annorlunda av landstingen och samhället. Ibland känner jag mig som i tv-serien Fröken Frimans krig. Vinstförbudet är något som självklart oroar både Lotta och personalen. Det påverkar företagets expansionsmöjligheter och framtida verksamhet. Bankerna är redan tveksamma mot omsorgsföretag på grund av okunskap och vårt skeva ersättningssystem. Vi har svårt att förklara att det är politiken som gör att vi inte ökar intäkterna även då verksamheten ökar varje år. I och med den osäkra framtiden blir bankerna ännu mer ovilliga. Lotta har fått höra från banken att det skulle vara lättare om hon hade drivit ett åkeri med lastbilar och förare i stället. De förstår inte att en gynekologstol och en barnmorska är samma sorts investering! Det osäkra politiska läget hämmar även innovationen: Vi hade gärna expanderat och startat nya tjänster men det går inte. Vi vill starta en ultraljudsmottagning som har ganska låga initiala fasta kostnader. Men bankerna vill inte låna ut pengar och hänvisar till den osäkra framtiden. Blir det ett vinstförbud blir det svårt för Lotta att fortsätta sin verksamhet. Vid ett vinstförbud kommer vi öka vår privata del. Vården blir väldigt ojämlik när bara de med pengar får välja den vård de vill ha. Hennes slutsats är klar: Man måste vara väldigt tuff och gnetig för att orka fortsätta i denna bransch! Man måste vara väldigt tuff och gnetig för att orka fortsätta i denna bransch! OSÄKRA 13

14 q FÖRETAGARE BERÄTTAR CHRISTINA WAHLSTRÖM VD PÅ MAMA MIA Grundades 1988 Omsätter 130 miljoner kronor per år Årligen patienter för husläkarbesök, kvinnor kommer för graviditetsrelaterad vård, kommer för preventivmedelsrådgivning 120 anställda Idén bakom företaget är att förbättra mödravården genom att erbjuda hög kvalitet och tillgänglighet till alla kvinnor i samhället. Innan valfrihetsreformen var det bara rika som hade tillgång till specialiserad förlossningsvård, nu har alla kvinnor tillgång till kvalitativa tjänster, säger vd Christina Wahlström. Christina tycker att man genom att skilja specialiserad förlossningsvård från sjukhusens övriga verksamhet kan man slippa onödig administration och kostnader, skära ner på remissarbete samt ta emot fler patienter. Hon anser att landstinget lever kvar i ett föråldrat system där man tror att all vård måste ligga i samma lokal. Christinas relation till landstinget varierar, då hon upplever dem som stundtals ointresserade och att de inte vågar satsa på nya idéer. När vi kommer med innovativa idéer upplever jag att landstinget har en föraktfull inställning mot oss. När Mama Mia till exempel ville lansera idén med Mobile Baby visade landstinget inget intresse alls. Mobile Baby är en tjänst som kan skicka digitala ultraljudsbilder och filmer direkt till mobilen. Det är användbart för föräldrar men också för så kallad andrahandsbedömning. De som inte har tillgång till specialiserade förlossningsläkare kan då skicka bilderna till annan ort och få specialiserad bedömning. Tjänsten är en succé och har fått internationell uppmärksamhet. President Obama nämnde tjänsten inför kongressen angående innovation i vården och nu har ett saudiarabiskt mobilföretag startat ett samarbete för att lansera det i Saudiarabien. Mama Mia har även lanserat tjänsten KRY för återbesök via telefon. Här kan patienter prata med barnmorskor och läkare för att får stöd och även enklare diagnoser. Mama Mia har initierat Regnbågsprojektet och grundade den första mödravårdskliniken i världen som riktar sig till kvinnor som blir gravida på okonventionella sätt som till OSÄKRA

15 FÖRETAGARE BERÄTTAR q En av våra sköterskor föreslog en särskild mödravård för homosexuella. Sådant entreprenörskap hittar du inte hos landstinget exempel genom inseminering. Idén kom från en anställd som märkte att gravida homosexuella kvinnor ofta kände sig otrygga och obekväma när de besökte läkare. En av våra sköterskor kom en dag med idén om särskild mödravård för homosexuella. Jag sa till henne att då får hon se till att starta en sådan, vilket hon också gjorde. Sådant entreprenörskap hittar du inte hos landstinget! Kliniken har anställda som själva är homosexuella och man erbjuder även annan sjukhuspersonal utbildning i hur man bemöter och behandlar mödrar som blir gravida under speciella omständigheter. Man har också ett utbildningssamarbete med insemineringskliniker i Danmark. För Mama Mia är det viktig att besökare och patienter bli väl mottagna. Man har därför anlitat språkforskare som ska analysera bemötande och patientkontakt för att göra patientnöjdheten så bra som möjligt. Både medarbetare och patienter är nöjda med Mama Mias verksamhet. Sjukfrånvaron ligger endast på 0,5 procent jämfört med Stockholms läns landsting som har 5,6 procent. Mama Mia toppar Vårdguidens lista över patientnöjdhet. Valfriheten är central för Mama Mias verksamhet enligt vd Christina Wahlström. Man har tidigare försökt delta i upphandlingar i Göteborg men har inte tillräckligt med resurser för att vinna kontrakten. Lagen om valfrihet (LOV) är det viktigaste för oss. Det är svårt för nya aktörer att konkurrera med de stora jättarna som kan lägga låga bud i en upphandlingssituation. LOV tillåter mer konkurrens och undviker den monopolliknande situation som uppstår när det är För att göra patientnöjdheten så bra som möjligt har man anlitat språkforskare ett fåtal större aktörer som dominerar marknaden. Christina är rädd att ett vinstförbud kommer föra oss tillbaka till den tiden när endast de som kunde betala för sig fick tillgång till mödravård med hög kvalitet. Om ett vinstförbud eller upphävande av LOV skulle komma i kraft skulle Mama Mia behöva lägga ner sin verksamhet helt, alternativt bli helt privatfinansierat OSÄKRA 15

16 q FÖRETAGARE BERÄTTAR OSÄKRA

17 FÖRETAGARE BERÄTTAR q CATHARINA TAVAKOLINIA VD PÅ KAVAT VÅRD AB Grundades 2006 Omsätter 250 miljoner kronor per år 328 anställda 328 omsorgsplatser fördelat på åtta äldreboenden Kavat Vård erbjuder specialiserade inriktningar på sina boenden. Förutom boende kombinerat med spaverksamhet eller innerstadsboenden med hotellkoncept har de även språkinriktning. Det finns ett spanskt, ett arabiskt och ett persiskt boende där stor hänsyn tas till kultur och språk. Catharina Tavakolinia är vd för Kavat Vård och har själv en bakgrund inom kommunal äldreomsorg. Idén till dessa typer av boenden kom under min tid som kommuntjänsteman då jag upptäckte att det fanns äldre invandrare som inte hade hunnit lära sig språket. De hade stora svårigheter att kommunicera med omsorgspersonalen och fick inte sina behov tillgodosedda på rätt sätt. Catharina märkte att ingen aktör erbjöd tjänster i denna kategori då stora kommuner och stora vårdföretag inte ville ta risken och saknade ordentligt underlag. När Alliansen och Maud Olofsson sa att det var dags för valfrihet och dags för kvinnor att starta eget i vårdsektorn såg jag möjligheten att kombinera båda två! Catharinas nästa stora innovation är ett teknikboende. Hon vill kunna erbjuda det senaste inom omsorgsteknik för att höja kvaliteten så mycket som möjligt för de äldre. Till exempel finns robotar och maskiner som underlättar toalettbesök och dusch då man slipper det integritetskränkande momentet att ha en person i samma rum som tar av en kläderna. Kavat finns i dag bara i Stockholm men Catharina skulle vilja expandera i övriga delar av Sverige. Dock skulle det handla om ett slags franchisekoncept då det är viktigt för Kavat att behålla närheten av en närvarande ägare som tar personligt ansvar. När det kommer till hotet om vinstförbud säger Catharina följande: Hotet om vinstförbud ligger som en våt filt över våra expansionsplaner. Med dagens osäkra läge finns det ingen öppning för affärsutveckling och innovation. Det instabila politiska läget skapar också oro hos banker och underleverantörer som får kalla fötter när de hör att beställaren är ett välfärdsföretag. Vi skulle vilja bygga om lokalerna men fastighetsskötaren är nervös att räkningarna kommer bli obetalda. För Catharina och Kavats verksamhet är valfrihet och konkurrens viktigt. Hon motsätter sig också bilden av att det handlar om att skära kostnader: Vi vill skapa boenden där vi själva skulle velat bo nu när friheten finns. Vi vill tävla om vad man kan åstadkomma snarare än att bli så billiga som möjligt. Byggarna, oftast män, har under lång tid gjort vinster i skattefinansierade projekt utan att bli ifrågasatta som vi Drivkraften bakom verksamheten är att de äldres behov ska stå i fokus: Vi driver boenden med stor lyhördhet och utefter vad de äldre frågar efter, inte utefter hur en kommunal tjänsteman vill ha det. Det finns ingen kommunal tjänsteman som vet hur en iransk äldre person vill ha det, vi lyssnar däremot på dem och erbjuder en service beroende på vad de vill ha. Vi bryter mot det traditionella och blir därför hyllade av samhället och de äldre. En viktig del i Kavats framgång är innovation och nyskapande: Innovationer kräver ansträngning och ansträngning kräver belöning. Jag skulle kunna sitta som jag gjorde förr som kommunal tjänsteman och vara bekväm. Nu sover jag i stället med jourtelefon och är på hugget dygnet runt för det här är inget lätt jobb. Konkurrenter och krävande anhöriga tvingar oss att hela tiden prestera och höja kvaliteten för att kunna skapa förtroende. De ansträngningarna som görs för att ta risker och våga vara innovativ är inte möjliga utan någon form av morot och belöning. Vi måste även ha en vinst för att kunna ha en ekonomisk buffert mot oförutsedda händelser. Samtidigt ska vi också kunna trygga våra anställdas situation. Catharina tycker vidare att debatten kring vinster i välfärden är märklig: Till exempel byggarna, oftast män, har under lång tid gjort vinster i skattefinansierade projekt för kommuner, landsting och stat utan att någonsin blivit så ifrågasatta som vi nu blir. Vi är många som undrar varför det är så provocerande när vi kvinnor kliver in i samma byggnad och skapar värde många år framåt? Hur kommer det sig att färdtjänsten som skjutsar den som ska flytta in till oss kan driva sin verksamhet i aktiebolagsform, trots att den transporten finansieras med samma skattemedel? OSÄKRA 17

18 q FÖRETAGARE BERÄTTAR HELENA BONNEVIE VD AKERS FRISKOLA Grundades år elever fördelat på tio klasser 40 anställda Omsätter 22 miljoner kronor per år. Akers Friskola grundades som ett lärarkooperativ och är än i dag en personalägd friskola i Åkersberga i Österåkers kommun. Skolan har ingen egentlig inriktning men drivs på ett Montessoriinspirerat sätt. När elever och föräldrar tillfrågas om Akers kvalitet är det den goda relationen till lärarna och deras stora engagemang som utmärker skolan. Eleverna uppskattar att de syns och uppmärksammas, det är väldigt karaktäristiskt för oss, säger Helena Bonnevie, vd på Akers. Akers är ingen elitskola men eleverna har högt meritvärde och ligger ofta i topp på både kommunens och Skolverkets listor över resultat i nationella prov, slutbetyg och lärartäthet. Det är ett högt tryck på våra platser, i dag står det barn i kö på bara 240 platser, säger Helena. Helena som gick från kommunal anställning till den privata sektorn uppskattar entreprenörsandan som råder: Vi vill ha möjligheten att kunna utvecklas och göra snabba förändringar för att ge bästa möjliga kvalitet till eleverna. Behöver vi skicka en lärare på utbildning om Aspergers syndrom så vill vi ta beslutet på en gång. Måste man upphandla varje gång blir man mindre flexibel och initiativrik. Hon menar att konkurrensen och OSÄKRA

19 FÖRETAGARE BERÄTTAR q det fria valet driver fram en jakt på kvalitet: Om vi hade lärarlösa lektioner, inte följde upp vår timplan, eller om vi skulle nöja oss med mediokra betyg på våra elever skulle det ta ett år innan vi inte hade några elever. Enda anledningen att existera som företag är att man gör nytta för kunden. Det är ett högt tryck på våra platser, i dag står det barn i kö Ordet vinstjakt är däremot något hon inte känner igen: I stället för att pantsätta skolans hyllor och bord för att kunna investera i verksamheten så skapar vi lite överskott varje månad som samlas i en investeringsbudget i slutet av året. Akers har investerat mycket i den digitala utbildningen. Man har infört NTN för årskurs 4 9 och testar nya digitala utbildningsmetoder. Kommunen upphandlade datakurser till sina elever där de lärde sig Word, men där tog det stopp sen. Tack vare våra kurser vet våra elever hur man använder sig av molnet och delar dokument på nätet efter bara två månader. Både elever och lärare drar fördelar av tekniken: Jag har märkt att om man först låter eleverna använda och uppskatta de digitala verktygen så hakar lärarna på senare. Först då vågar de testa nya och spännande utbildningsmetoder. Trots alla framgångar erkänner Helena att hon är orolig inför framtiden när det gäller hot om vinstförbud: Jag vill egentligen inte visa utåt att jag är orolig eftersom jag inte vill oroa föräldrar och elever. Om det inte vore för det osäkra läget hade Akers expanderat: En expansion är på sin plats. Men här har jag lagt locket på för att invänta politiska beslut. Tanken är att starta en systerskola snarare än att utöka de befintliga platserna i syfte att behålla känslan och miljön av den lilla skolan OSÄKRA 19

20 TILLBAKABLICK: SÅ VÄXTE VÄLFÄRDS- FÖRETAGEN FRAM VIKTIGA ÅRTAL 1984 Lex Pysslingen. Riksdagen beslutar om den lag som förbjöd statsbidrag till förskolor som drevs i aktiebolagsform med vinstsyfte tilläts den första friskolan drivas i stiftelseform som en försöksverksamhet Lex Pysslingen avskaffas, vilket öppnar för etablering av nya förskolor Friskolereformen införs, kommunala bidrag till fristående skolor Husläkarsystemet med fritt val av läkare inom primärvården är fullt ut genomfört införs etableringsfrihet utan kommuners medgivande för privata förskolor införs lagen om valfrihetssystem (LOV). LOV gav medborgarna möjlighet att själva välja fritt inom handikapp- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstjänster. Privata välfärdsföretag inom skola, omsorg och sjukvård är en relativt ny företeelse i Sverige jämfört med många andra europeiska länder. Under slutet av 1960-talet men framför allt under 1970-talet fanns en opinion för ökat brukarinflytande, nya former för pedagogik och ett växande motstånd mot vad som uppfattades som en likriktad skola och förskola. Men det är först på 1980-talet som alternativ till den offentliga förskolan blir en politisk fråga bildas Pysslingen AB med ambitionen att erbjuda en barnomsorg med högre kvalitet än den offentliga men till en lägre kostnad. Kvaliteten på barnomsorgen skulle höjas genom att bara utbildade förskolelärare anställdes och att personalen fortlöpande skulle utbildas. Den socialdemokratiska regeringen blåste till strid mot alla privata alternativ inom barnomsorgen och statsminister Olof Palme uttryckte det som att det är en ofantlig skillnad mellan barn och sopsäckar. Senare samma år ändrades statsbidragsbestämmelserna så att daghem som drevs i vinstsyfte inte kunde få statsbidrag. De nya reglerna kallades Lex Pysslingen. Pysslingen lyckades dock hitta ett kryphål i lagen och de två första privata förskolorna kunde öppnas i Nacka Lagen om förbud upphävdes av regeringen Bildt 1992 och redan året innan genomfördes rätten till bidrag för personaldrivna daghem. Etableringsfrihet utan kommuners medgivande för privata förskolor genomfördes Privata skolor har funnits lika länge som skolan som undervisningsform. Det har dock rört sig om ett OSÄKRA

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi Patienttoppen 2014 En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi April 2014 Innehåll Förord... 3 1 Sammanfattning... 4 2 Diskussion... 5 2.1 Högre

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Socialdemokraternas utredningsarbete En referensgrupp tillsattes den 1 juni 2012 Referensgruppen har haft träffat akademiker, anställda, utförare

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Välfärdstappet - Västernorrlands län

Välfärdstappet - Västernorrlands län Välfärdstappet - Västernorrlands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n Västernorrlands län Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Blekinge lä n

Vä lfä rdstäppet Blekinge lä n Blekinge län Vä lfä rdstäppet Blekinge lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning!

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning! Rena fakta Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Bestnr: 5390 Illustration: Ida Broberg Produktion: EO Tryck: LTAB, 2015 Sverige har bra välfärd. Det märks sällan i den allmänna debatten. Den handlar istället

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n

Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n Uppsala län Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Jä mtländs lä n

Vä lfä rdstäppet Jä mtländs lä n Jämtländs län Vä lfä rdstäppet Jä mtländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n

Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n Kronobergs län Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Välfärdsskaparna 2017

Välfärdsskaparna 2017 Välfärdsskaparna 2017 Günther Mårder vd, Företagarna @gunthermarder Interagera gärna! Använd hashtag: #arebiz @gunthermarder www.foretagarna.se Opinion v Rapporter v 2017 Småföretagen utgör 99,4 procent

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n Västmanland Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD - INTE STORA VINSTER BRA VÅRD FÖRE SKATTESÄNKNINGAR OCH PRIVATISERINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (7) EN

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG - DRIVKRAFTER

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG - DRIVKRAFTER VÅRD- OCH OMSORGSFÖRETAG - DRIVKRAFTER Oktober 2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Om de svarande vård- och omsorgsföretagarna... 2 Huvudsakliga drivkrafter... 3 Hur mycket återinvesteras?... 4 Vad

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n

Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n Kalmar län Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen Ilmar Reepalu Särskild utredare Syfte Säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för, och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Förlossningsvården en framtidsfråga

Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården möter människor i en av livets största stunder Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att få god och säker hjälp när deras barn kommer till världen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Örebro län Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Värmlands län Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt Anders Morin December 2012 Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Privat drift i kommunala verksamheter JANUARI 2011

Privat drift i kommunala verksamheter JANUARI 2011 Privat drift i kommunala verksamheter JANUARI 2011 Privat drift i kommunala verksamheter 1 Inledning Att olika företag och organisationer ges möjlighet att konkurrera med varandra är en förutsättning för

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Valfrihet inom äldreomsorgen - en nationell undersökning med nedslag i fyra län

Valfrihet inom äldreomsorgen - en nationell undersökning med nedslag i fyra län Valfrihet inom äldreomsorgen - en nationell undersökning med nedslag i fyra län Svenskt Näringsliv: Robert Thorburn Synovate: Nicklas Källebring Datum: 2010-06-23 Sammanfattning 19 av 20 tycker att det

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer