PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress"

Transkript

1 PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress Sydafrikas fackföreningsrörelse: Pulserande, rik på historia och kommande utmaningar. Sydafrikas fackföreningsrörelse är livskraftig och växande. Den har haft en avgörande betydelse för att avskaffa apartheidlagstiftning och rasdiskriminering på arbetsplatser och i andra sammanhang. Under apartheidperioden lyckades arbetstagarna övertyga arbetsgivarna om fördelarna med att förhandla med de anställda via deras representativa fackföreningar. Det ledde till överenskommelser rörande erkännande av fackföreningar, löner och tjänstevillkor samt omstrukturering av arbetsplatser och nedskärningar. I dag regleras policyn för industrirelationer i arbetslagstiftning som förhandlas inom National Economic Development and Labour Council (NEDLAC). Fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, staten och medborgarorganisationer är representerade i NEDLAC, som diskuterar och försöker nå konsensus om frågor som gäller social och ekonomisk politik. Sydafrikas arbetslagstiftning efter apartheidperioden hör till världens mest progressiva, och det finns nio olika institutioner som kan avgöra tvister. Lagstiftningen syftar till rättvisa på arbetsplatsen och till att skapa sunda och samverkande relationer inom industrin. Resultaten har huvudsakligen uppnåtts tack vare de organiserade arbetstagarnas framträdande roll i kampen för demokrati. Fackförbunden är: the Congress of South African Trade Unions (COSATU), the Federation of Unions of South Africa (FEDUSA), the Confederation of South African Workers Unions (CONSAWU) och the National Council of Trade Unions (NACTU). COSATU representerar det största antalet medlemmar inom ett stort antal sektorer. COSATU bildades i december 1985 efter fyra års eniga diskussioner mellan fackföreningar som var emot apartheid och engagerade i ett demokratiskt Sydafrika utan rasåtskillnad. Hela 33 fackföreningar deltog i den kongress där COSATU bildades och antalet medlemmar lär ha uppgått till vilket gjorde COSATU till det största förbundet i Sydafrikas historia. Vid den tiden bestod en stor del av medlemmarna av lågutbildade arbetstagare eller arbetstagare med medellång utbildning inom tillverknings- och gruvnäringen. Under 1990-talet förändrades medlemssammansättningen avsevärt. Andelen medlemmar i COSATU som var anställda inom gruv- och tillverkningssektorn minskade på grund av omorganisation av arbetet och nya organisatoriska svårigheter. Å andra sidan ökade antalet företrädare från den offentliga sektorn avsevärt och steg från 4 procent 1987 till 42 procent Under Sydafrikas övergång till demokrati organiserades alla statliga ministerier och statsägda företag fackligt. The National Education, Health and Allied Workers Union (NEHAWU), med medlemmar, och South African Municipal Workers' Union (SAMWU), med medlemmar, är den tredje respektive fjärde största fackföreningen inom alla sektorer av den sydafrikanska ekonomin. De företräder arbetstagare som är direkt eller indirekt anställda inom den offentliga sektorn. COSATU har för närvarande över 2,2 miljoner medlemmar. En nyligen framtagen rapport om situationen för fackförbundsmedlemmarna visar att antalet medlemmar från den offentliga sektorn har ökat från under 1991 till år 2012 och trenden är fortsatt positiv. The Independent Labour Caucus, som PSIs medlemsförbund NUPSAW, HOSPERSA och NPSWU ingår i, representerar 40 procent (över ) av arbetstagarna inom den offentliga sektorn i Sydafrika. COSATUs talesperson Patrick Craven konstaterar att prioriteringarna inom den offentliga sektorn i Sydafrika är

2 desamma som inom den privata sektorn och handlar om löneökningar, förbättrade arbetsvillkor och att försvara arbetstagare mot orättvisa uppsägningar. Även om vi har varit mycket mer framgångsrika när det gäller att hantera dessa frågor inom den offentliga sektorn [än inom andra ekonomiska sektorer] har utkontraktering av verksamhet och arbetskraft påverkat ekonomin i sin helhet. Det innebär en stor och mångfacetterad utmaning, tillägger Craven. Korruption inom den offentliga sektorn är den andra utmaningen som förbundet identifierat. Det här är huvudsakligen kopplat till utkontraktering och utläggning av tjänster via upphandlingar vilket bäddar för korruption och dåligt tillhandahållande av tjänster, anser Craven. Sydafrika har drabbats av en våg av lokala protester inom servicenäringen de senaste sju åren. Inom COSATU har vi ett särskilt intresse av att stödja kampen för att förbättra tillhandahållandet av tjänster eftersom det både skulle förbättra livet för människor genom bättre skolor, fungerande avloppssystem, välunderhållna vägar etc., och samtidigt skapa arbetstillfällen, särskilt för unga människor, berättar Craven. Att organisera utlokaliserade arbetstagare anses som den tredje stora utmaningen. Inom sektorerna jordbruk, turism, hushållsarbete och säkerhet är andelen anslutna inom små företag särskilt hög. Det är där man har låga löner, sämre säkerhet och färre förmåner. COSATU [och globala fackföreningar] måste inrikta sig på att organisera dessa sektorer, där de mest sårbara arbetstagarna finns, säger Craven. CONSAWU organiserar jordbrukssektorn, en sektor där andelen fackanslutna är mycket låg på grund av de säsongsmässiga anställningsförhållandena. Organisationen är inriktad på att rekrytera genom påverkansarbete och lobbying för att åstadkomma förändringar i arbets- och levnadsförhållanden. CONSAWU har inte kunnat delta i NEDLAC-organisationen men fortsätter den sociala dialogen utanför de institutionella systemen, som företrädare för de svagare arbetstagarna. Sifiso Kumalo, som är COSATUs samordnare inom den offentliga sektorn, pekar på finansieringen som ett av de största problemen som påverkar den offentliga sektorn i Sydafrika. Enligt Kumalo lider folkhälso- och utbildningstjänster av otillräcklig finansiering vilket leder till dålig utrustning (bland annat läkemedel, men även tillgång till vatten och el i landsbygdsområden) samt underbemannade sjukhus och skolor. Trenden ökar pressen på våra medlemmar inom den offentliga sektorn och påverkar arbetsförhållanden och resultat eftersom deras arbetsmiljö blir mycket krävande och stressig, säger Kumalo. Till detta kommer problemet med kunskapsflykten av kvalificerade arbetstagare från offentliga kliniker, sjukhus och skolor till deras privata motsvarighet. COSATU har samarbetat med staten via NEDLAC för att vända denna trend genom högre utbildning och löner för sjuksköterskor, lärare och läkare inom den offentliga sektorn. Kumalo berättar att detta gett positiva resultat men att det krävs ännu större investeringar. När det gäller utmaningar inom ekonomin i stort pekar Craven på ett antal socioekonomiska faktorer som i olika grad påverkar alla sektorer. De största problemen är stora ekonomiska skillnader, strukturellt beroende av mineralutvinning och bristande välstånd. Vågen av vilda strejker inom gruvindustrin, som började i augusti 2012 och fortfarande pågår, måste ses i detta sammanhang. COSATU stöder arbetstagarnas krav på anständiga levnadsförhållanden och bättre löner men arbetar också för att gruvorna ska förstatligas. COSATU står för offentligt ägande eftersom det kan ge bättre samordning av tjänster och bättre uppgörelser för arbetstagarna, förklarar Craven. COSATU, NACTU och FEDUSA deltar i kollektivavtalsråd inom den offentliga sektorn via General Public Service Sector Bargaining Council, the Education Labour Relations Council, the Public Health and Social Development Sector Bargaining Council och the Safety and Security Sectoral Bargaining Council. CONSAWU stöds av starka fackföreningar som också är aktiva inom den offentliga sektorns förhandlingsråd. Av Miriam di Paola, med kompletterande bidrag från Federica Duca. 2

3 Democratic Nursing Organisation of South Africa (DENOSA) The Democratic Nursing organisation of South Africa (DENOSA) bildades i december 1996 som en fackförening och yrkesorganisation som företräder sjuksköterskor och sjuksköterskeyrket i Sydafrika. DENOSA har för närvarande över medlemmar inom den offentliga och privata sektorn. Det är den största sjuksköterskeorganisationen som syftar till att ena, stärka, utbilda och stödja sjuksköterskor och påverka hälsopolitiken på alla vårdnivåer, lokalt, regionalt och internationellt. Visionen: Enade sjuksköterskor som erbjuder utmärkta tjänster omsätts i interna och externa uppdrag. DENOSAs uppdrag är att stödja, företräda och utveckla sina medlemmar och utåt handlar det om en stark sjuksköterskekår: Att tjäna, hjälpa och påverka samhället. På internationell nivå är DENOSA anslutet till International Council of Nurses (ICN), the Commonwealth Nurses Federation (CNF) och Public Services International (PSI). Regionalt är den ansluten till Southern African Network of Nurses and Midwives (SANNAM) och the East Central and Southern Africa College of Nursing (ECSACON). Lokalt är DENOSA anslutet till Congress of South African Trade Unions (COSATU). I enlighet med sin vision och sitt uppdrag har DENOSA gjort ett antal inbrytningar för att påverka politiken. För att bemöta problemet med att sydafrikanska sjuksköterskor emigrerar bidrog DENOSA till att underteckna avtalet Occupational Specific Dispensation (OSD) som infördes för att dra till sig och behålla sjukvårdspersonal och se över löner och andra anställningsvillkor för sjuksköterskor. DENOSA spelade en avgörande roll för Sydafrikas hälsovårdsstrategi genom att ta itu med de utmaningar som hälsovården stod inför. Även om DENOSA har sina rötter i fackföreningsrörelsen och företräder medlemmarnas arbetsplatsintressen uppmärksammade DENOSA den globala utvecklingen inom sjukvårdsfacket och satsar därför också på yrkesmässig utveckling av sina medlemmar som en av viktigaste uppgifter. DENOSA Professional Institute (DPI), som vill främja sjuksköterskeyrket och även utveckla ledare som kan förbättra tillhandahållandet av tjänster trots den hela tiden föränderliga hälsovårdsmiljön, återupprättades därför med hjälp av ett stort bidrag från Atlantic Philanthropies. DENOSA företräder ett yrke med fortgående och allvarliga utmaningar. Sydafrika står inför en enorm sjukdomsbörda särskilt infektionssjukdomar men även en ökning av kroniska livsstilssjukdomar och folkhälsosystemet kännetecknas av åldrande infrastruktur, brist på kvalificerad personal, särskilt på ledningsnivå, och en stor efterfrågan på tjänster. Sjuksköterskorna erbjuder viktiga tjänster och kompenseras ändå inte tillräckligt eller värderas av samhället. 3

4 Health and Other Service Personnel Trade Union of South Africa (Hospersa) Hospersa är en demokratisk arbetskraftdriven organisation som företräder medlemmar inom folkhälsa, välfärd, utbildning och allmänna offentliga tjänster samt ytterligare medlemmar inom privat hälsovård, privat välfärd och privata allmänna tjänster (inbegripet SA National Parks och Ezemvelo KZN Wildlife). Hospersa grundades för cirka 60 år sedan när en grupp offentliganställda bildade Hospital Servants Association of South Africa, som sedan, 1989, slogs samman med Association of Cape Provincial Hospitals och bildade Hospersa. Hospersa erkändes och registrerades som fackförening den 3 juni Föreningen är nationellt ansluten till Federation of Unions of South Africa (ett politiskt obundet arbetstagarförbund) och internationellt till Public Services International. Fackföreningen är verksam i landets samtliga nio provinser och är en av de ledande medlemmarna i Independent Labour Caucus, som förhandlar om löneökningar och bättre arbetsförhållanden för medlemmar inom den offentliga sektorn. Hospersa spelar också en aktiv roll inom den privata sektorn, särskilt inom Netcarekoncernen (en av Sydafrikas största privata hälsovårdsleverantörer), där den är den största fackföreningen. Hospersa är en erkänd ledare inom hälsovårds- och säkerhetsområdet och har vunnit segrar för offentliganställda sjuksköterskor som drabbats av multiresistent tuberkulos, förhandlat om att Netcare ska tillhandhålla säkerhetsskor för teaterpersonal och bedrivit kampanjer för säkerhetsföreskrifter för hälsovårdsanställda. Några av de arbetsplatsutmaningar som Hospersa för närvarande arbetar med är stora personalbrister och ständig korruption inom den offentliga hälsovården vilka båda är till förfång för tillhandahållandet av effektiva hälsovårdstjänster. Hospersas generalsekreterare Noel Desfontaines anser att Hospersas politiska oberoende ger fackföreningen möjligheter att öka antalet medlemmar i en utvecklande arbetsmiljö, där arbetstagare börjar ifrågasätta hur äkta arbetstagarrepresentationen är inom en politisk allians. 4

5 National Education and Allied Workers Union (NEHAWU) The National Education and Allied Workers Union, som bildades 1987, representerar för närvarande medlemmar inom den offentliga och privata hälsovårdssektorn, statliga myndigheter, socialvård och högre utbildning. Den har varit ansluten till PSI sedan 1992, till COSATU sedan den bildades 1987 och till andra globala fackförbund. Det är en förändringsinriktad fackförening som eftersträvar demokratisering och omstrukturering av både den offentliga och privata sektorn. År 1992 uppmanade NEHAWU, som en del av sina protester mot apartheid, till en nationell strejk under slogan Vem sa att NEHAWU är död? som kulminerade i en stark tradition av strejkåtgärder med många deltagare mellan 2005 och Genomförandet av den nationella ekonomiska politiken för tillväxt, sysselsättning och omfördelning (GEAR) som utformades 1996 är en central utmaning för fackföreningen. Enligt NEHAWUs talesperson Sizwe Palma medförde GEAR privatisering och omstrukturering vilket innebär att den offentliga sektorn inte längre är den arbetsgivare man väljer, något som gör det svårare att organisera offentliganställda. Det har lett till att sektorn har över lediga platser. NEHAWU försöker därför fylla denna brist genom en rekryteringskampanj och arbeta för bättre ersättning och arbetsförhållanden för att råda bot på bristen på läkare, sjuksköterskor, laboratorieanställda och andra experter. Palma förklarar också att fackföreningen på ett oväntat sätt är offer för sin egen framgång : Efter att ha fokuserat på att förbättra den inhemska utbildningen har NEHAWU skapat goda ledare som staten sedan rekryterar med löfte om högre ersättning. För att tackla frågan har NEHAWU inlett två kampanjer som är förbundna med varandra för att förbättra tillhandahållandet av tjänster och motverka korruption och på så sätt främja en bättre känsla för socialt ansvar. 5

6 National Public Service Workers Union (NPSWU) The National Public Service Workers Union bildades 1962 under apartheid som Hospital Non-European Staff Association (HNESA) när det inte fanns någon personalorganisation för svarta offentliganställda i KwaZulu-Natalprovinsen (KZN). Fackföreningen bildades av en grupp hälsovårdsarbetare inom folkhälsosektorn som en av de första riktigt rasintegrerade fackföreningarna. Medlemskapet var inledningsvis begränsat till sjukhuspersonal som var anställd av provinsen. Det utvidgades sedan till att innefatta andra arbetstagare som var anställda regionalt och nationellt av andra enheter inom den offentliga sektorn. År 2003 antogs det nuvarande namnet, National Public Service Workers Union (NPSWU), vilket visade på viljan att organisera medlemmar även utanför provinsen. NPSWU har i dag närmare medlemmar. NPSWU är politiskt obunden och är ansluten till National Council of Trade Unions (NACTU), till the Public Servants Association (PSA) och till PSI. NPSWU spelar en aktiv roll i PSIs kampanj Offentliga tjänster av god kvalitet Agera nu! (QPS). NPSWU deltog nyligen i inrättandet av en arbetsgrupp för QPS, i samarbete med storstadsregionen Ethekwini (Durban) och det civila samhället. Enligt gruppens ordförande Daya Jankisperad kunde Arbetsgruppen för QPS slå fast ett antal viktiga frågor där man kunde bistå storstadsregionen i att förbättra kvaliteten på dess tjänster. Den första uppgiften var att arbeta för ett centrum för storstadsregionen så att cirka personer i landsbygdsområdena umnini, KwaZuluNatal och intilliggande områden skulle få bättre tillgång till statliga och andra tjänster. Fackföreningen arrangerade en kampanj för att göra centrumet mer känt bland medborgarna. 6

7 National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW) The National Union of Public Service and Allied Workers företräder en medlemskår på arbetstagare inom den offentliga hälsovården och allmänna offentliga tjänster. Generalsekreteraren Success Mataitsane förklarar fackföreningens huvudsyfte: för oss är det viktigt att arbetstagarna är lyckliga när de vaknar på morgonen och ska gå till arbetet. Strategin för att uppnå detta mål bygger på fyra pelare: Goda arbetsförhållanden, särskilt vad gäller hälsa och säkerhet, och främjande av en trevlig arbetsmiljö som är fri från rasism och bygger på respekt mellan arbetsgivare, arbetsledare och anställda, en anständig lön och anställningstrygghet. NUPSAW erbjuder sina medlemmar unika förmåner såsom kostnadsfri sjukvårdsersättning, kostnadsfri begravningsersättning och återbetalning av 30 procent av den registreringsavgift som sjuksköterskor och andra yrkesverksamma betalar till respektive råd. Kampen mot utkontraktering av offentliga tjänster är en av fackföreningens viktigaste utmaningar. Säkerhet, trädgårdsskötsel, städning och andra tjänster inom den offentliga sektorn ansågs inte vara kärnverksamheter och de blev därför utlokaliserade för att minska kostnaderna. Men eftersom man anlitat tjänsteleverantörer som är egenföretagare är den totala kostnaden för den offentliga sektorn högre samtidigt som löner och arbetsförhållanden har försämrats, förklarar Mataitsane. NUPSAW inledde en rekryteringskampanj bland tillfälligt anställda för att organisera dem och gemensamt kämpa för att vissa utkontrakterade tjänster åter skulle utföras av den offentliga sektorn. Enligt NUPSAW kännetecknas föreningens arbetssätt av att den är oberoende från politiska partier och arbetsgivare. För att kunna företräda sina medlemmar effektivt var fackföreningen med och grundade Independent Labour Caucus (ILC) 2007, som omfattar 11 oberoende fackföreningar. Trots att ILC inte är ett registrerat fackförbund är det erkänt i South African Public Service Co-ordinating Bargaining Council (PSCBC) och dess sektorsbaserade råd. ILC representerar 40 procent av Sydafrikas offentliganställda. NUPSAW är ansluten till Confederation of South African Workers Unions som bildades 2003 och är en av förbundets grundande medlemmar. 7

8 Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU) The Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU) organiserar anställda inom Sydafrikas poliskår (South African Police Service SAPS), kriminalvården (Department of Correctional Services DCS) och trafikmyndigheten. POPCRU företräder över tjänstemän inom polis, kriminalvård och trafik. Fackföreningen bildades i november 1989 när kampen mot apartheid var som mest intensiv. Innan POPCRU bildades var institutionell rasism fast förankrad inom SAPS, DCS och trafikmyndigheten. Löneskillnaderna mellan olika folkgrupper var enorma och befordran av svarta anställda innebar allvarliga utmaningar. Inledningsvis fungerade POPCRU som en röst för svarta medlemmar i säkerhetstjänsten som var tvingade att genomdriva apartheidlagarna och därför uteslutna från de samhällen de skulle tjäna. POPCRUs grundläggande övertygelse var att åter integrera polisarbetet i samhället. Fackföreningen fick arbeta i en fientlig politisk miljö eftersom ledningen inte ville acceptera att en fackförening för svarta anställda skulle inrättas. POPCRU har kämpat för fortsatta förändringar och har tagit itu med uppdelningen av arbetstagarna efter folkgrupp. POPCRU kunde bygga upp relationer med ledningen och har drivit igenom att oberoende förhandlingsstrukturer ska inrättas. Ett av fackföreningens viktigaste mål är utbildning och man bedriver fortgående program för ledarskaps- och medlemskapsutveckling. Intern demokrati och kollektivt ledarskap är grundläggande principer. POPCRU stöder aktivt inrättandet av fackföreningar inom polisväsendet i Swaziland, Lesotho och Botswana. Föreningen är även ansluten till Congress of the South African Trade Unions (COSATU). 8

9 South African Democratic Nurses Union (SADNU) Freddie Mohai, generalskreterare i South African Democratic Nurses Union, säger att det viktigaste för SADNU, som har hanterat interna och externa utmaningar de senaste åren, är att återupprätta fackföreningen med visionen att ena massorna i Sydafrika. SADNU bildades 1995 och representerar sjuksköterskor på nationell nivå, huvudsakligen inom den offentliga sektorn. Huvudkontoret ligger i Bloemfontein, i Free State-provinsen. Föreningen är medlem i COSATU sedan Det innebar en viktig vändpunkt eftersom föreningens medlemsantal ökade avsevärt efter det. Sedan 2010 är SADNU även ansluten till Public Services International (PSI). För närvarande företräder den en relativt liten medlemsgrupp på personer. Det har inneburit att SADNU behövde gå ihop med ett annat av PSIs medlemsförbund, POPCRU (Police and Prisons Civil Rights Union), för att kunna delta i förhandlingsprocesserna inom Public Service Co-ordinating Bargaining Council. Den omfattande konkurrensen inom hälsovårdssektorn och interna kriser, liksom det faktum att ledarna arbetar utan ersättning och därmed anser det svårt att faktiskt arbeta för föreningen, har hindrat SADNU från att öka sitt medlemsantal. Fackföreningen är avregistrerad sedan början av För närvarande är huvudprojektet att avsluta återregistreringen vilket kommer att göra det möjligt för föreningen att snart hålla provinsiella och nationella kongresser. En stor rekryteringskampanj har också inletts, tillsammans med marknadsföringssatsningar och inrättandet av ett program för sjuksköterskor avsett att förbättra lönepaket och höja lönerna (Occupation Specific Dispensation). 9

10 South African Municipal Workers Union (SAMWU) The South African Municipal Workers Union bildades 1987 för att organisera arbetstagare som direkt eller indirekt var anställda av den lokala regeringen, eller av offentliga, privata eller frivilliga tjänsteleverantörer för den lokala myndigheten. Med sina medlemmar är SAMWU den största fackföreningen inom en lokal regering i Sydafrika. Medlemmarna består av anställda vid kommuner och lokala myndigheter inom administrativa tjänster, hälsovård, bibliotek, renhållning, avfallshantering, vägbyggnad och el. SAMWU är ansluten till Congress of South African Trade Unions (COSATU) och blev medlem i Public Services International (PSI) i juni En stor satsning på att bygga arbetstagarledda demokratiska organisationer och på att medlemmarna ska vara fortsatt delaktiga i politik och beslutsfattande är avgörande inslag i SAMWU. Uppbyggnaden av en medveten rörelse för fackliga ombud, kampen mot diskriminering och utvecklingen av arbetstagarnas nationella och internationella solidaritet är också framträdande åtgärder. Den största kampanj som SAMWU för närvarande driver syftar till att bekämpa korruption inom den lokala regeringssektorn och främja lika ersättning bland de lokala regeringarnas anställda. Det senaste kapitlet i SAMWUs långvariga kampanj mot korruption inleddes med en marsch den 5 oktober 2012 i Polokwane, Limpopo, en av de provinser som drabbats hårdast av korruption i Sydafrika. SAMWUs nationella talesperson Tahir Sema förklarar hur kampen för lika ersättning och mot korruption innebär att kämpa för offentliga tjänster av bättre kvalitet. Å ena sidan kan nepotism och korruption göra det omöjligt att tillhandahålla tjänster lokalt medan å andra sidan en anständig lön främjar arbetstagarnas satsning på det allmännas intresse. Oron över ojämlika löner togs upp av den nyligen valda generalsekreteraren Walter Theledi, som hävdar: de kommunanställdas tålamod börjar ta slut ( ) eftersom det arroganta uppträdandet från Sydafrikas sammanslutning av lokala regeringar återupprepades när man i år fortsatte att ge kommunala chefer och kommunfullmäktigeledamöter enorma löne- och ersättningsökningar. 10

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER

PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER Nedräkningen har börjat inför PSI:s 29:e världskongress Rättvisa skatter för det allmännas väl Grundläggande socialskydd tillgängligt för samtliga länder PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER 1 9-1 N o v e m b e r 2

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

6. Decent Work for Quality Public Services

6. Decent Work for Quality Public Services PSI:s sektorprogram Statligt anställda har inte rätt att vara med i facket De som arbetar statligt i Indien har inte laglig rätt att vara med i facket eller ett politiskt parti. Public Service International,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Därför arbetar Vårdförbundet internationellt

Därför arbetar Vårdförbundet internationellt Därför arbetar Vårdförbundet internationellt Vårdförbundet har ett stort internationellt engagemang. Vi vill utveckla och stärka våra yrkesgrupper, påverka samhällsfrågor och utvecklingen av hälso- och

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007.

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. 1 Facket vs FLO Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. Frågeställning: Kan facklig organisering och FLO komplettera, ersätta eller motsätta varandra?

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

EPSU:s enkät om fackligt medlemskap, avtalsförhandlingar och social dialog i lokal och regional förvaltning

EPSU:s enkät om fackligt medlemskap, avtalsförhandlingar och social dialog i lokal och regional förvaltning social dialog i lokal och regional förvaltning EPSU skulle vilja få en bättre bild av utvecklingen av fackligt medlemskap, kollektivförhandlingar och, detta för att vi ska kunna bli effektivare och tillhandahålla

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om JUNI 2009 Svensk sjuksköterskeförening om Sjuksköterskans profession De gemensamma kriterierna för en profession är att den vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde leder till legitimation

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det hälsofrämjande arbetet på 2000-talet

Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det hälsofrämjande arbetet på 2000-talet Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det hälsofrämjande arbetet på 2000-talet Bakgrund Den fjärde internationella kongressen om hälsofrämjande: New Players for a New Era Leading Health Promotion

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer