PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress"

Transkript

1 PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress Sydafrikas fackföreningsrörelse: Pulserande, rik på historia och kommande utmaningar. Sydafrikas fackföreningsrörelse är livskraftig och växande. Den har haft en avgörande betydelse för att avskaffa apartheidlagstiftning och rasdiskriminering på arbetsplatser och i andra sammanhang. Under apartheidperioden lyckades arbetstagarna övertyga arbetsgivarna om fördelarna med att förhandla med de anställda via deras representativa fackföreningar. Det ledde till överenskommelser rörande erkännande av fackföreningar, löner och tjänstevillkor samt omstrukturering av arbetsplatser och nedskärningar. I dag regleras policyn för industrirelationer i arbetslagstiftning som förhandlas inom National Economic Development and Labour Council (NEDLAC). Fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, staten och medborgarorganisationer är representerade i NEDLAC, som diskuterar och försöker nå konsensus om frågor som gäller social och ekonomisk politik. Sydafrikas arbetslagstiftning efter apartheidperioden hör till världens mest progressiva, och det finns nio olika institutioner som kan avgöra tvister. Lagstiftningen syftar till rättvisa på arbetsplatsen och till att skapa sunda och samverkande relationer inom industrin. Resultaten har huvudsakligen uppnåtts tack vare de organiserade arbetstagarnas framträdande roll i kampen för demokrati. Fackförbunden är: the Congress of South African Trade Unions (COSATU), the Federation of Unions of South Africa (FEDUSA), the Confederation of South African Workers Unions (CONSAWU) och the National Council of Trade Unions (NACTU). COSATU representerar det största antalet medlemmar inom ett stort antal sektorer. COSATU bildades i december 1985 efter fyra års eniga diskussioner mellan fackföreningar som var emot apartheid och engagerade i ett demokratiskt Sydafrika utan rasåtskillnad. Hela 33 fackföreningar deltog i den kongress där COSATU bildades och antalet medlemmar lär ha uppgått till vilket gjorde COSATU till det största förbundet i Sydafrikas historia. Vid den tiden bestod en stor del av medlemmarna av lågutbildade arbetstagare eller arbetstagare med medellång utbildning inom tillverknings- och gruvnäringen. Under 1990-talet förändrades medlemssammansättningen avsevärt. Andelen medlemmar i COSATU som var anställda inom gruv- och tillverkningssektorn minskade på grund av omorganisation av arbetet och nya organisatoriska svårigheter. Å andra sidan ökade antalet företrädare från den offentliga sektorn avsevärt och steg från 4 procent 1987 till 42 procent Under Sydafrikas övergång till demokrati organiserades alla statliga ministerier och statsägda företag fackligt. The National Education, Health and Allied Workers Union (NEHAWU), med medlemmar, och South African Municipal Workers' Union (SAMWU), med medlemmar, är den tredje respektive fjärde största fackföreningen inom alla sektorer av den sydafrikanska ekonomin. De företräder arbetstagare som är direkt eller indirekt anställda inom den offentliga sektorn. COSATU har för närvarande över 2,2 miljoner medlemmar. En nyligen framtagen rapport om situationen för fackförbundsmedlemmarna visar att antalet medlemmar från den offentliga sektorn har ökat från under 1991 till år 2012 och trenden är fortsatt positiv. The Independent Labour Caucus, som PSIs medlemsförbund NUPSAW, HOSPERSA och NPSWU ingår i, representerar 40 procent (över ) av arbetstagarna inom den offentliga sektorn i Sydafrika. COSATUs talesperson Patrick Craven konstaterar att prioriteringarna inom den offentliga sektorn i Sydafrika är

2 desamma som inom den privata sektorn och handlar om löneökningar, förbättrade arbetsvillkor och att försvara arbetstagare mot orättvisa uppsägningar. Även om vi har varit mycket mer framgångsrika när det gäller att hantera dessa frågor inom den offentliga sektorn [än inom andra ekonomiska sektorer] har utkontraktering av verksamhet och arbetskraft påverkat ekonomin i sin helhet. Det innebär en stor och mångfacetterad utmaning, tillägger Craven. Korruption inom den offentliga sektorn är den andra utmaningen som förbundet identifierat. Det här är huvudsakligen kopplat till utkontraktering och utläggning av tjänster via upphandlingar vilket bäddar för korruption och dåligt tillhandahållande av tjänster, anser Craven. Sydafrika har drabbats av en våg av lokala protester inom servicenäringen de senaste sju åren. Inom COSATU har vi ett särskilt intresse av att stödja kampen för att förbättra tillhandahållandet av tjänster eftersom det både skulle förbättra livet för människor genom bättre skolor, fungerande avloppssystem, välunderhållna vägar etc., och samtidigt skapa arbetstillfällen, särskilt för unga människor, berättar Craven. Att organisera utlokaliserade arbetstagare anses som den tredje stora utmaningen. Inom sektorerna jordbruk, turism, hushållsarbete och säkerhet är andelen anslutna inom små företag särskilt hög. Det är där man har låga löner, sämre säkerhet och färre förmåner. COSATU [och globala fackföreningar] måste inrikta sig på att organisera dessa sektorer, där de mest sårbara arbetstagarna finns, säger Craven. CONSAWU organiserar jordbrukssektorn, en sektor där andelen fackanslutna är mycket låg på grund av de säsongsmässiga anställningsförhållandena. Organisationen är inriktad på att rekrytera genom påverkansarbete och lobbying för att åstadkomma förändringar i arbets- och levnadsförhållanden. CONSAWU har inte kunnat delta i NEDLAC-organisationen men fortsätter den sociala dialogen utanför de institutionella systemen, som företrädare för de svagare arbetstagarna. Sifiso Kumalo, som är COSATUs samordnare inom den offentliga sektorn, pekar på finansieringen som ett av de största problemen som påverkar den offentliga sektorn i Sydafrika. Enligt Kumalo lider folkhälso- och utbildningstjänster av otillräcklig finansiering vilket leder till dålig utrustning (bland annat läkemedel, men även tillgång till vatten och el i landsbygdsområden) samt underbemannade sjukhus och skolor. Trenden ökar pressen på våra medlemmar inom den offentliga sektorn och påverkar arbetsförhållanden och resultat eftersom deras arbetsmiljö blir mycket krävande och stressig, säger Kumalo. Till detta kommer problemet med kunskapsflykten av kvalificerade arbetstagare från offentliga kliniker, sjukhus och skolor till deras privata motsvarighet. COSATU har samarbetat med staten via NEDLAC för att vända denna trend genom högre utbildning och löner för sjuksköterskor, lärare och läkare inom den offentliga sektorn. Kumalo berättar att detta gett positiva resultat men att det krävs ännu större investeringar. När det gäller utmaningar inom ekonomin i stort pekar Craven på ett antal socioekonomiska faktorer som i olika grad påverkar alla sektorer. De största problemen är stora ekonomiska skillnader, strukturellt beroende av mineralutvinning och bristande välstånd. Vågen av vilda strejker inom gruvindustrin, som började i augusti 2012 och fortfarande pågår, måste ses i detta sammanhang. COSATU stöder arbetstagarnas krav på anständiga levnadsförhållanden och bättre löner men arbetar också för att gruvorna ska förstatligas. COSATU står för offentligt ägande eftersom det kan ge bättre samordning av tjänster och bättre uppgörelser för arbetstagarna, förklarar Craven. COSATU, NACTU och FEDUSA deltar i kollektivavtalsråd inom den offentliga sektorn via General Public Service Sector Bargaining Council, the Education Labour Relations Council, the Public Health and Social Development Sector Bargaining Council och the Safety and Security Sectoral Bargaining Council. CONSAWU stöds av starka fackföreningar som också är aktiva inom den offentliga sektorns förhandlingsråd. Av Miriam di Paola, med kompletterande bidrag från Federica Duca. 2

3 Democratic Nursing Organisation of South Africa (DENOSA) The Democratic Nursing organisation of South Africa (DENOSA) bildades i december 1996 som en fackförening och yrkesorganisation som företräder sjuksköterskor och sjuksköterskeyrket i Sydafrika. DENOSA har för närvarande över medlemmar inom den offentliga och privata sektorn. Det är den största sjuksköterskeorganisationen som syftar till att ena, stärka, utbilda och stödja sjuksköterskor och påverka hälsopolitiken på alla vårdnivåer, lokalt, regionalt och internationellt. Visionen: Enade sjuksköterskor som erbjuder utmärkta tjänster omsätts i interna och externa uppdrag. DENOSAs uppdrag är att stödja, företräda och utveckla sina medlemmar och utåt handlar det om en stark sjuksköterskekår: Att tjäna, hjälpa och påverka samhället. På internationell nivå är DENOSA anslutet till International Council of Nurses (ICN), the Commonwealth Nurses Federation (CNF) och Public Services International (PSI). Regionalt är den ansluten till Southern African Network of Nurses and Midwives (SANNAM) och the East Central and Southern Africa College of Nursing (ECSACON). Lokalt är DENOSA anslutet till Congress of South African Trade Unions (COSATU). I enlighet med sin vision och sitt uppdrag har DENOSA gjort ett antal inbrytningar för att påverka politiken. För att bemöta problemet med att sydafrikanska sjuksköterskor emigrerar bidrog DENOSA till att underteckna avtalet Occupational Specific Dispensation (OSD) som infördes för att dra till sig och behålla sjukvårdspersonal och se över löner och andra anställningsvillkor för sjuksköterskor. DENOSA spelade en avgörande roll för Sydafrikas hälsovårdsstrategi genom att ta itu med de utmaningar som hälsovården stod inför. Även om DENOSA har sina rötter i fackföreningsrörelsen och företräder medlemmarnas arbetsplatsintressen uppmärksammade DENOSA den globala utvecklingen inom sjukvårdsfacket och satsar därför också på yrkesmässig utveckling av sina medlemmar som en av viktigaste uppgifter. DENOSA Professional Institute (DPI), som vill främja sjuksköterskeyrket och även utveckla ledare som kan förbättra tillhandahållandet av tjänster trots den hela tiden föränderliga hälsovårdsmiljön, återupprättades därför med hjälp av ett stort bidrag från Atlantic Philanthropies. DENOSA företräder ett yrke med fortgående och allvarliga utmaningar. Sydafrika står inför en enorm sjukdomsbörda särskilt infektionssjukdomar men även en ökning av kroniska livsstilssjukdomar och folkhälsosystemet kännetecknas av åldrande infrastruktur, brist på kvalificerad personal, särskilt på ledningsnivå, och en stor efterfrågan på tjänster. Sjuksköterskorna erbjuder viktiga tjänster och kompenseras ändå inte tillräckligt eller värderas av samhället. 3

4 Health and Other Service Personnel Trade Union of South Africa (Hospersa) Hospersa är en demokratisk arbetskraftdriven organisation som företräder medlemmar inom folkhälsa, välfärd, utbildning och allmänna offentliga tjänster samt ytterligare medlemmar inom privat hälsovård, privat välfärd och privata allmänna tjänster (inbegripet SA National Parks och Ezemvelo KZN Wildlife). Hospersa grundades för cirka 60 år sedan när en grupp offentliganställda bildade Hospital Servants Association of South Africa, som sedan, 1989, slogs samman med Association of Cape Provincial Hospitals och bildade Hospersa. Hospersa erkändes och registrerades som fackförening den 3 juni Föreningen är nationellt ansluten till Federation of Unions of South Africa (ett politiskt obundet arbetstagarförbund) och internationellt till Public Services International. Fackföreningen är verksam i landets samtliga nio provinser och är en av de ledande medlemmarna i Independent Labour Caucus, som förhandlar om löneökningar och bättre arbetsförhållanden för medlemmar inom den offentliga sektorn. Hospersa spelar också en aktiv roll inom den privata sektorn, särskilt inom Netcarekoncernen (en av Sydafrikas största privata hälsovårdsleverantörer), där den är den största fackföreningen. Hospersa är en erkänd ledare inom hälsovårds- och säkerhetsområdet och har vunnit segrar för offentliganställda sjuksköterskor som drabbats av multiresistent tuberkulos, förhandlat om att Netcare ska tillhandhålla säkerhetsskor för teaterpersonal och bedrivit kampanjer för säkerhetsföreskrifter för hälsovårdsanställda. Några av de arbetsplatsutmaningar som Hospersa för närvarande arbetar med är stora personalbrister och ständig korruption inom den offentliga hälsovården vilka båda är till förfång för tillhandahållandet av effektiva hälsovårdstjänster. Hospersas generalsekreterare Noel Desfontaines anser att Hospersas politiska oberoende ger fackföreningen möjligheter att öka antalet medlemmar i en utvecklande arbetsmiljö, där arbetstagare börjar ifrågasätta hur äkta arbetstagarrepresentationen är inom en politisk allians. 4

5 National Education and Allied Workers Union (NEHAWU) The National Education and Allied Workers Union, som bildades 1987, representerar för närvarande medlemmar inom den offentliga och privata hälsovårdssektorn, statliga myndigheter, socialvård och högre utbildning. Den har varit ansluten till PSI sedan 1992, till COSATU sedan den bildades 1987 och till andra globala fackförbund. Det är en förändringsinriktad fackförening som eftersträvar demokratisering och omstrukturering av både den offentliga och privata sektorn. År 1992 uppmanade NEHAWU, som en del av sina protester mot apartheid, till en nationell strejk under slogan Vem sa att NEHAWU är död? som kulminerade i en stark tradition av strejkåtgärder med många deltagare mellan 2005 och Genomförandet av den nationella ekonomiska politiken för tillväxt, sysselsättning och omfördelning (GEAR) som utformades 1996 är en central utmaning för fackföreningen. Enligt NEHAWUs talesperson Sizwe Palma medförde GEAR privatisering och omstrukturering vilket innebär att den offentliga sektorn inte längre är den arbetsgivare man väljer, något som gör det svårare att organisera offentliganställda. Det har lett till att sektorn har över lediga platser. NEHAWU försöker därför fylla denna brist genom en rekryteringskampanj och arbeta för bättre ersättning och arbetsförhållanden för att råda bot på bristen på läkare, sjuksköterskor, laboratorieanställda och andra experter. Palma förklarar också att fackföreningen på ett oväntat sätt är offer för sin egen framgång : Efter att ha fokuserat på att förbättra den inhemska utbildningen har NEHAWU skapat goda ledare som staten sedan rekryterar med löfte om högre ersättning. För att tackla frågan har NEHAWU inlett två kampanjer som är förbundna med varandra för att förbättra tillhandahållandet av tjänster och motverka korruption och på så sätt främja en bättre känsla för socialt ansvar. 5

6 National Public Service Workers Union (NPSWU) The National Public Service Workers Union bildades 1962 under apartheid som Hospital Non-European Staff Association (HNESA) när det inte fanns någon personalorganisation för svarta offentliganställda i KwaZulu-Natalprovinsen (KZN). Fackföreningen bildades av en grupp hälsovårdsarbetare inom folkhälsosektorn som en av de första riktigt rasintegrerade fackföreningarna. Medlemskapet var inledningsvis begränsat till sjukhuspersonal som var anställd av provinsen. Det utvidgades sedan till att innefatta andra arbetstagare som var anställda regionalt och nationellt av andra enheter inom den offentliga sektorn. År 2003 antogs det nuvarande namnet, National Public Service Workers Union (NPSWU), vilket visade på viljan att organisera medlemmar även utanför provinsen. NPSWU har i dag närmare medlemmar. NPSWU är politiskt obunden och är ansluten till National Council of Trade Unions (NACTU), till the Public Servants Association (PSA) och till PSI. NPSWU spelar en aktiv roll i PSIs kampanj Offentliga tjänster av god kvalitet Agera nu! (QPS). NPSWU deltog nyligen i inrättandet av en arbetsgrupp för QPS, i samarbete med storstadsregionen Ethekwini (Durban) och det civila samhället. Enligt gruppens ordförande Daya Jankisperad kunde Arbetsgruppen för QPS slå fast ett antal viktiga frågor där man kunde bistå storstadsregionen i att förbättra kvaliteten på dess tjänster. Den första uppgiften var att arbeta för ett centrum för storstadsregionen så att cirka personer i landsbygdsområdena umnini, KwaZuluNatal och intilliggande områden skulle få bättre tillgång till statliga och andra tjänster. Fackföreningen arrangerade en kampanj för att göra centrumet mer känt bland medborgarna. 6

7 National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW) The National Union of Public Service and Allied Workers företräder en medlemskår på arbetstagare inom den offentliga hälsovården och allmänna offentliga tjänster. Generalsekreteraren Success Mataitsane förklarar fackföreningens huvudsyfte: för oss är det viktigt att arbetstagarna är lyckliga när de vaknar på morgonen och ska gå till arbetet. Strategin för att uppnå detta mål bygger på fyra pelare: Goda arbetsförhållanden, särskilt vad gäller hälsa och säkerhet, och främjande av en trevlig arbetsmiljö som är fri från rasism och bygger på respekt mellan arbetsgivare, arbetsledare och anställda, en anständig lön och anställningstrygghet. NUPSAW erbjuder sina medlemmar unika förmåner såsom kostnadsfri sjukvårdsersättning, kostnadsfri begravningsersättning och återbetalning av 30 procent av den registreringsavgift som sjuksköterskor och andra yrkesverksamma betalar till respektive råd. Kampen mot utkontraktering av offentliga tjänster är en av fackföreningens viktigaste utmaningar. Säkerhet, trädgårdsskötsel, städning och andra tjänster inom den offentliga sektorn ansågs inte vara kärnverksamheter och de blev därför utlokaliserade för att minska kostnaderna. Men eftersom man anlitat tjänsteleverantörer som är egenföretagare är den totala kostnaden för den offentliga sektorn högre samtidigt som löner och arbetsförhållanden har försämrats, förklarar Mataitsane. NUPSAW inledde en rekryteringskampanj bland tillfälligt anställda för att organisera dem och gemensamt kämpa för att vissa utkontrakterade tjänster åter skulle utföras av den offentliga sektorn. Enligt NUPSAW kännetecknas föreningens arbetssätt av att den är oberoende från politiska partier och arbetsgivare. För att kunna företräda sina medlemmar effektivt var fackföreningen med och grundade Independent Labour Caucus (ILC) 2007, som omfattar 11 oberoende fackföreningar. Trots att ILC inte är ett registrerat fackförbund är det erkänt i South African Public Service Co-ordinating Bargaining Council (PSCBC) och dess sektorsbaserade råd. ILC representerar 40 procent av Sydafrikas offentliganställda. NUPSAW är ansluten till Confederation of South African Workers Unions som bildades 2003 och är en av förbundets grundande medlemmar. 7

8 Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU) The Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU) organiserar anställda inom Sydafrikas poliskår (South African Police Service SAPS), kriminalvården (Department of Correctional Services DCS) och trafikmyndigheten. POPCRU företräder över tjänstemän inom polis, kriminalvård och trafik. Fackföreningen bildades i november 1989 när kampen mot apartheid var som mest intensiv. Innan POPCRU bildades var institutionell rasism fast förankrad inom SAPS, DCS och trafikmyndigheten. Löneskillnaderna mellan olika folkgrupper var enorma och befordran av svarta anställda innebar allvarliga utmaningar. Inledningsvis fungerade POPCRU som en röst för svarta medlemmar i säkerhetstjänsten som var tvingade att genomdriva apartheidlagarna och därför uteslutna från de samhällen de skulle tjäna. POPCRUs grundläggande övertygelse var att åter integrera polisarbetet i samhället. Fackföreningen fick arbeta i en fientlig politisk miljö eftersom ledningen inte ville acceptera att en fackförening för svarta anställda skulle inrättas. POPCRU har kämpat för fortsatta förändringar och har tagit itu med uppdelningen av arbetstagarna efter folkgrupp. POPCRU kunde bygga upp relationer med ledningen och har drivit igenom att oberoende förhandlingsstrukturer ska inrättas. Ett av fackföreningens viktigaste mål är utbildning och man bedriver fortgående program för ledarskaps- och medlemskapsutveckling. Intern demokrati och kollektivt ledarskap är grundläggande principer. POPCRU stöder aktivt inrättandet av fackföreningar inom polisväsendet i Swaziland, Lesotho och Botswana. Föreningen är även ansluten till Congress of the South African Trade Unions (COSATU). 8

9 South African Democratic Nurses Union (SADNU) Freddie Mohai, generalskreterare i South African Democratic Nurses Union, säger att det viktigaste för SADNU, som har hanterat interna och externa utmaningar de senaste åren, är att återupprätta fackföreningen med visionen att ena massorna i Sydafrika. SADNU bildades 1995 och representerar sjuksköterskor på nationell nivå, huvudsakligen inom den offentliga sektorn. Huvudkontoret ligger i Bloemfontein, i Free State-provinsen. Föreningen är medlem i COSATU sedan Det innebar en viktig vändpunkt eftersom föreningens medlemsantal ökade avsevärt efter det. Sedan 2010 är SADNU även ansluten till Public Services International (PSI). För närvarande företräder den en relativt liten medlemsgrupp på personer. Det har inneburit att SADNU behövde gå ihop med ett annat av PSIs medlemsförbund, POPCRU (Police and Prisons Civil Rights Union), för att kunna delta i förhandlingsprocesserna inom Public Service Co-ordinating Bargaining Council. Den omfattande konkurrensen inom hälsovårdssektorn och interna kriser, liksom det faktum att ledarna arbetar utan ersättning och därmed anser det svårt att faktiskt arbeta för föreningen, har hindrat SADNU från att öka sitt medlemsantal. Fackföreningen är avregistrerad sedan början av För närvarande är huvudprojektet att avsluta återregistreringen vilket kommer att göra det möjligt för föreningen att snart hålla provinsiella och nationella kongresser. En stor rekryteringskampanj har också inletts, tillsammans med marknadsföringssatsningar och inrättandet av ett program för sjuksköterskor avsett att förbättra lönepaket och höja lönerna (Occupation Specific Dispensation). 9

10 South African Municipal Workers Union (SAMWU) The South African Municipal Workers Union bildades 1987 för att organisera arbetstagare som direkt eller indirekt var anställda av den lokala regeringen, eller av offentliga, privata eller frivilliga tjänsteleverantörer för den lokala myndigheten. Med sina medlemmar är SAMWU den största fackföreningen inom en lokal regering i Sydafrika. Medlemmarna består av anställda vid kommuner och lokala myndigheter inom administrativa tjänster, hälsovård, bibliotek, renhållning, avfallshantering, vägbyggnad och el. SAMWU är ansluten till Congress of South African Trade Unions (COSATU) och blev medlem i Public Services International (PSI) i juni En stor satsning på att bygga arbetstagarledda demokratiska organisationer och på att medlemmarna ska vara fortsatt delaktiga i politik och beslutsfattande är avgörande inslag i SAMWU. Uppbyggnaden av en medveten rörelse för fackliga ombud, kampen mot diskriminering och utvecklingen av arbetstagarnas nationella och internationella solidaritet är också framträdande åtgärder. Den största kampanj som SAMWU för närvarande driver syftar till att bekämpa korruption inom den lokala regeringssektorn och främja lika ersättning bland de lokala regeringarnas anställda. Det senaste kapitlet i SAMWUs långvariga kampanj mot korruption inleddes med en marsch den 5 oktober 2012 i Polokwane, Limpopo, en av de provinser som drabbats hårdast av korruption i Sydafrika. SAMWUs nationella talesperson Tahir Sema förklarar hur kampen för lika ersättning och mot korruption innebär att kämpa för offentliga tjänster av bättre kvalitet. Å ena sidan kan nepotism och korruption göra det omöjligt att tillhandahålla tjänster lokalt medan å andra sidan en anständig lön främjar arbetstagarnas satsning på det allmännas intresse. Oron över ojämlika löner togs upp av den nyligen valda generalsekreteraren Walter Theledi, som hävdar: de kommunanställdas tålamod börjar ta slut ( ) eftersom det arroganta uppträdandet från Sydafrikas sammanslutning av lokala regeringar återupprepades när man i år fortsatte att ge kommunala chefer och kommunfullmäktigeledamöter enorma löne- och ersättningsökningar. 10

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 1 RESOLUTION Nr. 1 ( Central

Läs mer

6. Decent Work for Quality Public Services

6. Decent Work for Quality Public Services PSI:s sektorprogram Statligt anställda har inte rätt att vara med i facket De som arbetar statligt i Indien har inte laglig rätt att vara med i facket eller ett politiskt parti. Public Service International,

Läs mer

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019 Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s fjärde kongress 20-21 november 2014 Förord Europa har under senare år kännetecknats av

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,

Läs mer

SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21

SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21 SYDKOREA: Är solidaritet möjlig i en flexibel värld? sid 14 21 SYDAFRIKA: Cosatu och kampen för en global arbetarrörelse sid 22 25 BRASILIEN: Fackets autonomi efter Lulas valseger sid 26 33 Inspiration

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Världsbankspolicy och statlig praxis i Elfenbenskusten och Ghana Av Brendan Marin och Marc Micoud Public World, London

Världsbankspolicy och statlig praxis i Elfenbenskusten och Ghana Av Brendan Marin och Marc Micoud Public World, London Strukturanpassning och Järnvägsprivatisering Världsbankspolicy och statlig praxis i Elfenbenskusten och Ghana Av Brendan Marin och Marc Micoud Public World, London Strukturanpassning och Järnvägsprivatisering

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken

Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken Europeiska gröna partiet 10:e rådsmötet Bryssel, den 29 mars 2009 Ett grönt perspektiv på den europeiska ungdomspolitiken Den gröna rörelsen är verkligen en ung rörelse som i stor utsträckning utgick från

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer