PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress"

Transkript

1 PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress Sydafrikas fackföreningsrörelse: Pulserande, rik på historia och kommande utmaningar. Sydafrikas fackföreningsrörelse är livskraftig och växande. Den har haft en avgörande betydelse för att avskaffa apartheidlagstiftning och rasdiskriminering på arbetsplatser och i andra sammanhang. Under apartheidperioden lyckades arbetstagarna övertyga arbetsgivarna om fördelarna med att förhandla med de anställda via deras representativa fackföreningar. Det ledde till överenskommelser rörande erkännande av fackföreningar, löner och tjänstevillkor samt omstrukturering av arbetsplatser och nedskärningar. I dag regleras policyn för industrirelationer i arbetslagstiftning som förhandlas inom National Economic Development and Labour Council (NEDLAC). Fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, staten och medborgarorganisationer är representerade i NEDLAC, som diskuterar och försöker nå konsensus om frågor som gäller social och ekonomisk politik. Sydafrikas arbetslagstiftning efter apartheidperioden hör till världens mest progressiva, och det finns nio olika institutioner som kan avgöra tvister. Lagstiftningen syftar till rättvisa på arbetsplatsen och till att skapa sunda och samverkande relationer inom industrin. Resultaten har huvudsakligen uppnåtts tack vare de organiserade arbetstagarnas framträdande roll i kampen för demokrati. Fackförbunden är: the Congress of South African Trade Unions (COSATU), the Federation of Unions of South Africa (FEDUSA), the Confederation of South African Workers Unions (CONSAWU) och the National Council of Trade Unions (NACTU). COSATU representerar det största antalet medlemmar inom ett stort antal sektorer. COSATU bildades i december 1985 efter fyra års eniga diskussioner mellan fackföreningar som var emot apartheid och engagerade i ett demokratiskt Sydafrika utan rasåtskillnad. Hela 33 fackföreningar deltog i den kongress där COSATU bildades och antalet medlemmar lär ha uppgått till vilket gjorde COSATU till det största förbundet i Sydafrikas historia. Vid den tiden bestod en stor del av medlemmarna av lågutbildade arbetstagare eller arbetstagare med medellång utbildning inom tillverknings- och gruvnäringen. Under 1990-talet förändrades medlemssammansättningen avsevärt. Andelen medlemmar i COSATU som var anställda inom gruv- och tillverkningssektorn minskade på grund av omorganisation av arbetet och nya organisatoriska svårigheter. Å andra sidan ökade antalet företrädare från den offentliga sektorn avsevärt och steg från 4 procent 1987 till 42 procent Under Sydafrikas övergång till demokrati organiserades alla statliga ministerier och statsägda företag fackligt. The National Education, Health and Allied Workers Union (NEHAWU), med medlemmar, och South African Municipal Workers' Union (SAMWU), med medlemmar, är den tredje respektive fjärde största fackföreningen inom alla sektorer av den sydafrikanska ekonomin. De företräder arbetstagare som är direkt eller indirekt anställda inom den offentliga sektorn. COSATU har för närvarande över 2,2 miljoner medlemmar. En nyligen framtagen rapport om situationen för fackförbundsmedlemmarna visar att antalet medlemmar från den offentliga sektorn har ökat från under 1991 till år 2012 och trenden är fortsatt positiv. The Independent Labour Caucus, som PSIs medlemsförbund NUPSAW, HOSPERSA och NPSWU ingår i, representerar 40 procent (över ) av arbetstagarna inom den offentliga sektorn i Sydafrika. COSATUs talesperson Patrick Craven konstaterar att prioriteringarna inom den offentliga sektorn i Sydafrika är

2 desamma som inom den privata sektorn och handlar om löneökningar, förbättrade arbetsvillkor och att försvara arbetstagare mot orättvisa uppsägningar. Även om vi har varit mycket mer framgångsrika när det gäller att hantera dessa frågor inom den offentliga sektorn [än inom andra ekonomiska sektorer] har utkontraktering av verksamhet och arbetskraft påverkat ekonomin i sin helhet. Det innebär en stor och mångfacetterad utmaning, tillägger Craven. Korruption inom den offentliga sektorn är den andra utmaningen som förbundet identifierat. Det här är huvudsakligen kopplat till utkontraktering och utläggning av tjänster via upphandlingar vilket bäddar för korruption och dåligt tillhandahållande av tjänster, anser Craven. Sydafrika har drabbats av en våg av lokala protester inom servicenäringen de senaste sju åren. Inom COSATU har vi ett särskilt intresse av att stödja kampen för att förbättra tillhandahållandet av tjänster eftersom det både skulle förbättra livet för människor genom bättre skolor, fungerande avloppssystem, välunderhållna vägar etc., och samtidigt skapa arbetstillfällen, särskilt för unga människor, berättar Craven. Att organisera utlokaliserade arbetstagare anses som den tredje stora utmaningen. Inom sektorerna jordbruk, turism, hushållsarbete och säkerhet är andelen anslutna inom små företag särskilt hög. Det är där man har låga löner, sämre säkerhet och färre förmåner. COSATU [och globala fackföreningar] måste inrikta sig på att organisera dessa sektorer, där de mest sårbara arbetstagarna finns, säger Craven. CONSAWU organiserar jordbrukssektorn, en sektor där andelen fackanslutna är mycket låg på grund av de säsongsmässiga anställningsförhållandena. Organisationen är inriktad på att rekrytera genom påverkansarbete och lobbying för att åstadkomma förändringar i arbets- och levnadsförhållanden. CONSAWU har inte kunnat delta i NEDLAC-organisationen men fortsätter den sociala dialogen utanför de institutionella systemen, som företrädare för de svagare arbetstagarna. Sifiso Kumalo, som är COSATUs samordnare inom den offentliga sektorn, pekar på finansieringen som ett av de största problemen som påverkar den offentliga sektorn i Sydafrika. Enligt Kumalo lider folkhälso- och utbildningstjänster av otillräcklig finansiering vilket leder till dålig utrustning (bland annat läkemedel, men även tillgång till vatten och el i landsbygdsområden) samt underbemannade sjukhus och skolor. Trenden ökar pressen på våra medlemmar inom den offentliga sektorn och påverkar arbetsförhållanden och resultat eftersom deras arbetsmiljö blir mycket krävande och stressig, säger Kumalo. Till detta kommer problemet med kunskapsflykten av kvalificerade arbetstagare från offentliga kliniker, sjukhus och skolor till deras privata motsvarighet. COSATU har samarbetat med staten via NEDLAC för att vända denna trend genom högre utbildning och löner för sjuksköterskor, lärare och läkare inom den offentliga sektorn. Kumalo berättar att detta gett positiva resultat men att det krävs ännu större investeringar. När det gäller utmaningar inom ekonomin i stort pekar Craven på ett antal socioekonomiska faktorer som i olika grad påverkar alla sektorer. De största problemen är stora ekonomiska skillnader, strukturellt beroende av mineralutvinning och bristande välstånd. Vågen av vilda strejker inom gruvindustrin, som började i augusti 2012 och fortfarande pågår, måste ses i detta sammanhang. COSATU stöder arbetstagarnas krav på anständiga levnadsförhållanden och bättre löner men arbetar också för att gruvorna ska förstatligas. COSATU står för offentligt ägande eftersom det kan ge bättre samordning av tjänster och bättre uppgörelser för arbetstagarna, förklarar Craven. COSATU, NACTU och FEDUSA deltar i kollektivavtalsråd inom den offentliga sektorn via General Public Service Sector Bargaining Council, the Education Labour Relations Council, the Public Health and Social Development Sector Bargaining Council och the Safety and Security Sectoral Bargaining Council. CONSAWU stöds av starka fackföreningar som också är aktiva inom den offentliga sektorns förhandlingsråd. Av Miriam di Paola, med kompletterande bidrag från Federica Duca. 2

3 Democratic Nursing Organisation of South Africa (DENOSA) The Democratic Nursing organisation of South Africa (DENOSA) bildades i december 1996 som en fackförening och yrkesorganisation som företräder sjuksköterskor och sjuksköterskeyrket i Sydafrika. DENOSA har för närvarande över medlemmar inom den offentliga och privata sektorn. Det är den största sjuksköterskeorganisationen som syftar till att ena, stärka, utbilda och stödja sjuksköterskor och påverka hälsopolitiken på alla vårdnivåer, lokalt, regionalt och internationellt. Visionen: Enade sjuksköterskor som erbjuder utmärkta tjänster omsätts i interna och externa uppdrag. DENOSAs uppdrag är att stödja, företräda och utveckla sina medlemmar och utåt handlar det om en stark sjuksköterskekår: Att tjäna, hjälpa och påverka samhället. På internationell nivå är DENOSA anslutet till International Council of Nurses (ICN), the Commonwealth Nurses Federation (CNF) och Public Services International (PSI). Regionalt är den ansluten till Southern African Network of Nurses and Midwives (SANNAM) och the East Central and Southern Africa College of Nursing (ECSACON). Lokalt är DENOSA anslutet till Congress of South African Trade Unions (COSATU). I enlighet med sin vision och sitt uppdrag har DENOSA gjort ett antal inbrytningar för att påverka politiken. För att bemöta problemet med att sydafrikanska sjuksköterskor emigrerar bidrog DENOSA till att underteckna avtalet Occupational Specific Dispensation (OSD) som infördes för att dra till sig och behålla sjukvårdspersonal och se över löner och andra anställningsvillkor för sjuksköterskor. DENOSA spelade en avgörande roll för Sydafrikas hälsovårdsstrategi genom att ta itu med de utmaningar som hälsovården stod inför. Även om DENOSA har sina rötter i fackföreningsrörelsen och företräder medlemmarnas arbetsplatsintressen uppmärksammade DENOSA den globala utvecklingen inom sjukvårdsfacket och satsar därför också på yrkesmässig utveckling av sina medlemmar som en av viktigaste uppgifter. DENOSA Professional Institute (DPI), som vill främja sjuksköterskeyrket och även utveckla ledare som kan förbättra tillhandahållandet av tjänster trots den hela tiden föränderliga hälsovårdsmiljön, återupprättades därför med hjälp av ett stort bidrag från Atlantic Philanthropies. DENOSA företräder ett yrke med fortgående och allvarliga utmaningar. Sydafrika står inför en enorm sjukdomsbörda särskilt infektionssjukdomar men även en ökning av kroniska livsstilssjukdomar och folkhälsosystemet kännetecknas av åldrande infrastruktur, brist på kvalificerad personal, särskilt på ledningsnivå, och en stor efterfrågan på tjänster. Sjuksköterskorna erbjuder viktiga tjänster och kompenseras ändå inte tillräckligt eller värderas av samhället. 3

4 Health and Other Service Personnel Trade Union of South Africa (Hospersa) Hospersa är en demokratisk arbetskraftdriven organisation som företräder medlemmar inom folkhälsa, välfärd, utbildning och allmänna offentliga tjänster samt ytterligare medlemmar inom privat hälsovård, privat välfärd och privata allmänna tjänster (inbegripet SA National Parks och Ezemvelo KZN Wildlife). Hospersa grundades för cirka 60 år sedan när en grupp offentliganställda bildade Hospital Servants Association of South Africa, som sedan, 1989, slogs samman med Association of Cape Provincial Hospitals och bildade Hospersa. Hospersa erkändes och registrerades som fackförening den 3 juni Föreningen är nationellt ansluten till Federation of Unions of South Africa (ett politiskt obundet arbetstagarförbund) och internationellt till Public Services International. Fackföreningen är verksam i landets samtliga nio provinser och är en av de ledande medlemmarna i Independent Labour Caucus, som förhandlar om löneökningar och bättre arbetsförhållanden för medlemmar inom den offentliga sektorn. Hospersa spelar också en aktiv roll inom den privata sektorn, särskilt inom Netcarekoncernen (en av Sydafrikas största privata hälsovårdsleverantörer), där den är den största fackföreningen. Hospersa är en erkänd ledare inom hälsovårds- och säkerhetsområdet och har vunnit segrar för offentliganställda sjuksköterskor som drabbats av multiresistent tuberkulos, förhandlat om att Netcare ska tillhandhålla säkerhetsskor för teaterpersonal och bedrivit kampanjer för säkerhetsföreskrifter för hälsovårdsanställda. Några av de arbetsplatsutmaningar som Hospersa för närvarande arbetar med är stora personalbrister och ständig korruption inom den offentliga hälsovården vilka båda är till förfång för tillhandahållandet av effektiva hälsovårdstjänster. Hospersas generalsekreterare Noel Desfontaines anser att Hospersas politiska oberoende ger fackföreningen möjligheter att öka antalet medlemmar i en utvecklande arbetsmiljö, där arbetstagare börjar ifrågasätta hur äkta arbetstagarrepresentationen är inom en politisk allians. 4

5 National Education and Allied Workers Union (NEHAWU) The National Education and Allied Workers Union, som bildades 1987, representerar för närvarande medlemmar inom den offentliga och privata hälsovårdssektorn, statliga myndigheter, socialvård och högre utbildning. Den har varit ansluten till PSI sedan 1992, till COSATU sedan den bildades 1987 och till andra globala fackförbund. Det är en förändringsinriktad fackförening som eftersträvar demokratisering och omstrukturering av både den offentliga och privata sektorn. År 1992 uppmanade NEHAWU, som en del av sina protester mot apartheid, till en nationell strejk under slogan Vem sa att NEHAWU är död? som kulminerade i en stark tradition av strejkåtgärder med många deltagare mellan 2005 och Genomförandet av den nationella ekonomiska politiken för tillväxt, sysselsättning och omfördelning (GEAR) som utformades 1996 är en central utmaning för fackföreningen. Enligt NEHAWUs talesperson Sizwe Palma medförde GEAR privatisering och omstrukturering vilket innebär att den offentliga sektorn inte längre är den arbetsgivare man väljer, något som gör det svårare att organisera offentliganställda. Det har lett till att sektorn har över lediga platser. NEHAWU försöker därför fylla denna brist genom en rekryteringskampanj och arbeta för bättre ersättning och arbetsförhållanden för att råda bot på bristen på läkare, sjuksköterskor, laboratorieanställda och andra experter. Palma förklarar också att fackföreningen på ett oväntat sätt är offer för sin egen framgång : Efter att ha fokuserat på att förbättra den inhemska utbildningen har NEHAWU skapat goda ledare som staten sedan rekryterar med löfte om högre ersättning. För att tackla frågan har NEHAWU inlett två kampanjer som är förbundna med varandra för att förbättra tillhandahållandet av tjänster och motverka korruption och på så sätt främja en bättre känsla för socialt ansvar. 5

6 National Public Service Workers Union (NPSWU) The National Public Service Workers Union bildades 1962 under apartheid som Hospital Non-European Staff Association (HNESA) när det inte fanns någon personalorganisation för svarta offentliganställda i KwaZulu-Natalprovinsen (KZN). Fackföreningen bildades av en grupp hälsovårdsarbetare inom folkhälsosektorn som en av de första riktigt rasintegrerade fackföreningarna. Medlemskapet var inledningsvis begränsat till sjukhuspersonal som var anställd av provinsen. Det utvidgades sedan till att innefatta andra arbetstagare som var anställda regionalt och nationellt av andra enheter inom den offentliga sektorn. År 2003 antogs det nuvarande namnet, National Public Service Workers Union (NPSWU), vilket visade på viljan att organisera medlemmar även utanför provinsen. NPSWU har i dag närmare medlemmar. NPSWU är politiskt obunden och är ansluten till National Council of Trade Unions (NACTU), till the Public Servants Association (PSA) och till PSI. NPSWU spelar en aktiv roll i PSIs kampanj Offentliga tjänster av god kvalitet Agera nu! (QPS). NPSWU deltog nyligen i inrättandet av en arbetsgrupp för QPS, i samarbete med storstadsregionen Ethekwini (Durban) och det civila samhället. Enligt gruppens ordförande Daya Jankisperad kunde Arbetsgruppen för QPS slå fast ett antal viktiga frågor där man kunde bistå storstadsregionen i att förbättra kvaliteten på dess tjänster. Den första uppgiften var att arbeta för ett centrum för storstadsregionen så att cirka personer i landsbygdsområdena umnini, KwaZuluNatal och intilliggande områden skulle få bättre tillgång till statliga och andra tjänster. Fackföreningen arrangerade en kampanj för att göra centrumet mer känt bland medborgarna. 6

7 National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW) The National Union of Public Service and Allied Workers företräder en medlemskår på arbetstagare inom den offentliga hälsovården och allmänna offentliga tjänster. Generalsekreteraren Success Mataitsane förklarar fackföreningens huvudsyfte: för oss är det viktigt att arbetstagarna är lyckliga när de vaknar på morgonen och ska gå till arbetet. Strategin för att uppnå detta mål bygger på fyra pelare: Goda arbetsförhållanden, särskilt vad gäller hälsa och säkerhet, och främjande av en trevlig arbetsmiljö som är fri från rasism och bygger på respekt mellan arbetsgivare, arbetsledare och anställda, en anständig lön och anställningstrygghet. NUPSAW erbjuder sina medlemmar unika förmåner såsom kostnadsfri sjukvårdsersättning, kostnadsfri begravningsersättning och återbetalning av 30 procent av den registreringsavgift som sjuksköterskor och andra yrkesverksamma betalar till respektive råd. Kampen mot utkontraktering av offentliga tjänster är en av fackföreningens viktigaste utmaningar. Säkerhet, trädgårdsskötsel, städning och andra tjänster inom den offentliga sektorn ansågs inte vara kärnverksamheter och de blev därför utlokaliserade för att minska kostnaderna. Men eftersom man anlitat tjänsteleverantörer som är egenföretagare är den totala kostnaden för den offentliga sektorn högre samtidigt som löner och arbetsförhållanden har försämrats, förklarar Mataitsane. NUPSAW inledde en rekryteringskampanj bland tillfälligt anställda för att organisera dem och gemensamt kämpa för att vissa utkontrakterade tjänster åter skulle utföras av den offentliga sektorn. Enligt NUPSAW kännetecknas föreningens arbetssätt av att den är oberoende från politiska partier och arbetsgivare. För att kunna företräda sina medlemmar effektivt var fackföreningen med och grundade Independent Labour Caucus (ILC) 2007, som omfattar 11 oberoende fackföreningar. Trots att ILC inte är ett registrerat fackförbund är det erkänt i South African Public Service Co-ordinating Bargaining Council (PSCBC) och dess sektorsbaserade råd. ILC representerar 40 procent av Sydafrikas offentliganställda. NUPSAW är ansluten till Confederation of South African Workers Unions som bildades 2003 och är en av förbundets grundande medlemmar. 7

8 Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU) The Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU) organiserar anställda inom Sydafrikas poliskår (South African Police Service SAPS), kriminalvården (Department of Correctional Services DCS) och trafikmyndigheten. POPCRU företräder över tjänstemän inom polis, kriminalvård och trafik. Fackföreningen bildades i november 1989 när kampen mot apartheid var som mest intensiv. Innan POPCRU bildades var institutionell rasism fast förankrad inom SAPS, DCS och trafikmyndigheten. Löneskillnaderna mellan olika folkgrupper var enorma och befordran av svarta anställda innebar allvarliga utmaningar. Inledningsvis fungerade POPCRU som en röst för svarta medlemmar i säkerhetstjänsten som var tvingade att genomdriva apartheidlagarna och därför uteslutna från de samhällen de skulle tjäna. POPCRUs grundläggande övertygelse var att åter integrera polisarbetet i samhället. Fackföreningen fick arbeta i en fientlig politisk miljö eftersom ledningen inte ville acceptera att en fackförening för svarta anställda skulle inrättas. POPCRU har kämpat för fortsatta förändringar och har tagit itu med uppdelningen av arbetstagarna efter folkgrupp. POPCRU kunde bygga upp relationer med ledningen och har drivit igenom att oberoende förhandlingsstrukturer ska inrättas. Ett av fackföreningens viktigaste mål är utbildning och man bedriver fortgående program för ledarskaps- och medlemskapsutveckling. Intern demokrati och kollektivt ledarskap är grundläggande principer. POPCRU stöder aktivt inrättandet av fackföreningar inom polisväsendet i Swaziland, Lesotho och Botswana. Föreningen är även ansluten till Congress of the South African Trade Unions (COSATU). 8

9 South African Democratic Nurses Union (SADNU) Freddie Mohai, generalskreterare i South African Democratic Nurses Union, säger att det viktigaste för SADNU, som har hanterat interna och externa utmaningar de senaste åren, är att återupprätta fackföreningen med visionen att ena massorna i Sydafrika. SADNU bildades 1995 och representerar sjuksköterskor på nationell nivå, huvudsakligen inom den offentliga sektorn. Huvudkontoret ligger i Bloemfontein, i Free State-provinsen. Föreningen är medlem i COSATU sedan Det innebar en viktig vändpunkt eftersom föreningens medlemsantal ökade avsevärt efter det. Sedan 2010 är SADNU även ansluten till Public Services International (PSI). För närvarande företräder den en relativt liten medlemsgrupp på personer. Det har inneburit att SADNU behövde gå ihop med ett annat av PSIs medlemsförbund, POPCRU (Police and Prisons Civil Rights Union), för att kunna delta i förhandlingsprocesserna inom Public Service Co-ordinating Bargaining Council. Den omfattande konkurrensen inom hälsovårdssektorn och interna kriser, liksom det faktum att ledarna arbetar utan ersättning och därmed anser det svårt att faktiskt arbeta för föreningen, har hindrat SADNU från att öka sitt medlemsantal. Fackföreningen är avregistrerad sedan början av För närvarande är huvudprojektet att avsluta återregistreringen vilket kommer att göra det möjligt för föreningen att snart hålla provinsiella och nationella kongresser. En stor rekryteringskampanj har också inletts, tillsammans med marknadsföringssatsningar och inrättandet av ett program för sjuksköterskor avsett att förbättra lönepaket och höja lönerna (Occupation Specific Dispensation). 9

10 South African Municipal Workers Union (SAMWU) The South African Municipal Workers Union bildades 1987 för att organisera arbetstagare som direkt eller indirekt var anställda av den lokala regeringen, eller av offentliga, privata eller frivilliga tjänsteleverantörer för den lokala myndigheten. Med sina medlemmar är SAMWU den största fackföreningen inom en lokal regering i Sydafrika. Medlemmarna består av anställda vid kommuner och lokala myndigheter inom administrativa tjänster, hälsovård, bibliotek, renhållning, avfallshantering, vägbyggnad och el. SAMWU är ansluten till Congress of South African Trade Unions (COSATU) och blev medlem i Public Services International (PSI) i juni En stor satsning på att bygga arbetstagarledda demokratiska organisationer och på att medlemmarna ska vara fortsatt delaktiga i politik och beslutsfattande är avgörande inslag i SAMWU. Uppbyggnaden av en medveten rörelse för fackliga ombud, kampen mot diskriminering och utvecklingen av arbetstagarnas nationella och internationella solidaritet är också framträdande åtgärder. Den största kampanj som SAMWU för närvarande driver syftar till att bekämpa korruption inom den lokala regeringssektorn och främja lika ersättning bland de lokala regeringarnas anställda. Det senaste kapitlet i SAMWUs långvariga kampanj mot korruption inleddes med en marsch den 5 oktober 2012 i Polokwane, Limpopo, en av de provinser som drabbats hårdast av korruption i Sydafrika. SAMWUs nationella talesperson Tahir Sema förklarar hur kampen för lika ersättning och mot korruption innebär att kämpa för offentliga tjänster av bättre kvalitet. Å ena sidan kan nepotism och korruption göra det omöjligt att tillhandahålla tjänster lokalt medan å andra sidan en anständig lön främjar arbetstagarnas satsning på det allmännas intresse. Oron över ojämlika löner togs upp av den nyligen valda generalsekreteraren Walter Theledi, som hävdar: de kommunanställdas tålamod börjar ta slut ( ) eftersom det arroganta uppträdandet från Sydafrikas sammanslutning av lokala regeringar återupprepades när man i år fortsatte att ge kommunala chefer och kommunfullmäktigeledamöter enorma löne- och ersättningsökningar. 10

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

DELEGATERNAS INFORMATIONSPAKET

DELEGATERNAS INFORMATIONSPAKET DELEGATERNAS INFORMATIONSPAKET Internationalen för stats- och kommunalanställda www.world-psi.org INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL DURBAN!... 5 PRAKTISK INFORMATION... 5 Plats för konferensen och möten

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Syfte: Att informera styrelsen om PSI:s verksamhet när det gäller unga arbetstagare.

Syfte: Att informera styrelsen om PSI:s verksamhet när det gäller unga arbetstagare. PSI:s styrelsemöte EB-148 19-20 maj 2016, ILO Genève, Schweiz Unga arbetstagare Syfte: Att informera styrelsen om PSI:s verksamhet när det gäller unga arbetstagare. Avser: Handlingsprogrammet Avsnitt 9.6

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion EN GEMENSAM HÅLLNING.... 3 UNI EUROPAS MÅL.... 3 FACKLIGA ALLIANSER... 4 EFR-AVTAL: FRÅN MINIMISTANDARD

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Människan i arbete och arbetets former Arbetsplatsdemokrati

Människan i arbete och arbetets former Arbetsplatsdemokrati Människan i arbete och arbetets former Arbetsplatsdemokrati hanne.randle@kau.se Per Hyytiäinen per.hyytiainen@ifmetall.se 1 Olika perspektiv på Industrial Relations Institutionalism IR som system kollektivavtal

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Yrkanden Gruventreprenadavtalet

Yrkanden Gruventreprenadavtalet Yrkanden Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Flexiblare kollektivavtal - ett framtidskrav 1 (5) Avtalsrörelsen 2017 Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Maskinentreprenörernas

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD (HOW TO GET ALONG CODE) RIKTLINJER FÖR EUROPEISKA FRISÖRER SAMVERKAN

UPPFÖRANDEKOD (HOW TO GET ALONG CODE) RIKTLINJER FÖR EUROPEISKA FRISÖRER SAMVERKAN 1 Confédération Européenne des The International Hairdressing Organisations Patronales de la Coiffure Union (CIC Europe) (Uni-Europa) Gooierserf 400 Rue de l'hôpital, 31, Box 9 NL-1276 KT HUIZEN B-1000

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

EPSU:S RAPPORT ÖVER CENTRALA FRÅGOR

EPSU:S RAPPORT ÖVER CENTRALA FRÅGOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 EPSU:S RAPPORT ÖVER CENTRALA FRÅGOR Aktuell utveckling

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer