Bobokonen Edingsgatan Åmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål"

Transkript

1 Bobokonen Edingsgatan Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK FRI TRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, Åmål Ust.-ID-Nr.: DE härefter kallad licensgivare - och Förnamn, Efternamn Gata Postnummer, Ort - härefter kallad licenstagare - Har följande licensavtal ingåtts: Ingress Licensgivaren är exklusiv licenstagare till Cinderella GmbH. Tyska Patent- och Registreringsverket med registrerings-nr.: och med registrerat varumärke Life Kinetik. Life Kinetik handlar om hjärnträning under rörelse, detta genom att använda Brainflow-metoden, metoden för modern hjärnforskning, psykomotorisk- och rörelselära. Målet för licensgivaren är att bygga upp ett starkt nätverk för Life Kinetiks utbildningsprogram och en garanterad och standardiserad inlärningsnivå för slutanvändaren. För detta är speciella Life Kinetiktränare utbildade. Närmare bestämmelser regleras av licensavtalet.

2 1 Innehåll (1) Detta licencavtal är genom Tyska Patent- och registreringsverket registrerat med registreringsnummer som varumärket Life Kinetik och dess användning av licenstagaren. (2) Licensgivaren skall tillhandahålla licenstagaren Life Kinetik och dess utbildningsprogram. Licensinnehavaren är härmed medveten om att det är tillgängligt. Licenstagaren är härmed införstådd med, att detta med Life Kinetik är en patenterad träningsmetod. (3) Licenstagaren har rätt, som utbildad Life Kinetik tränare, att mot avgift utbilda i gruppträning och även i individuell träning. Licensavtalet omfattar endast arbetet som självständig Life Kinetik tränare. En position som Life Kinetik i ett anställningsförfarande är bara tillåtet, om det finns ett separat licensavtal mellan licenstagaren och licensgivaren. 2 Licens (1) Licensgivaren ger licenstagaren rätten att använda ordet/logptypen Life Kinetik för följande: a) Licenstagaren får använda varumärket Life Kinetik och den skyddade officiella logotypen för användning i reklam. b)licenstagaren är berättigad att länka sin hemsida till Life Kinetiks hemsida c) Licenstagaren erhåller från licensgivaren utan kostnad en e-post adress med sitt egennamn Aanvändningen av andra e- postadresser som innehåller Life Kinetik - oavsett stavning är förbjudna. d) Om begreppet Life Kinetik ingår på en hemsida, som även omfattar andra tjänster är licenstagaren skyldig att se till att Life Kinetik kan ses som en separat komponent. (2) Användandet av ord-/logga Life Kinetik får endast användas efter licensgivarens anvisningar vad det gäller logotyper och färger. För detta ändamål får licenstagaren i början av sin tränarutbildning en CD. På denna finnas all fakta av licensgivaren uppdelade och godkänd(som ex. bokstäver, logotyper och färger). Användningen av denna data görs tillgänglig enligt följande. a) Det är ej tillåtet att ändra utformning av logotypen och färger.

3 b) Eventuellt ytterligare uppgifter som t.ex. foto, videoklipp, diagram på hemsidan får inte användas delade och omgjorda av licenstagaren och får inte omfattas av licensen. c)licenstagaren förpliktar sig, att visa upp för licensgivaren för godlännande alla planerade webbsidor,reklammaterial för publicering och tryckning för godkännande. Utan godkännande får inte licenstagaren använda varumärket i något reklammaterial som inte har godkänds. (3) Licenstagaren förpliktar sig, att hålla Life Kinetik-kurser bara mot betalning. Kostnaden för en Life Kinetik - tränigstimma får inte understiga 100 kronor per person (exkl moms) och timma. (4) Licenstagaren har inte rätt att genomföra utbildning, vidareoch fortbildning med Life Kinetik-innehåll. Life Kinetik utbildning får endast genomföras av utbildad tränare. Alla förfrågningar från tredje part angående fort- och vidarutbildning måste licenstagaren genast rapportera. 3 Underlicenser Licenstagaren har inte rätt att bevilja underlicenser. 4 Licensöverlåtelse Överlåtelse av licens till tredje part är uteslutet. 5 Licensavgift (1) Tillståndshavaren skall betalas till licensgivaren en engångs licensavgift på kr exkl moms. Kostnaden för tränarutbildningen är inte inkluderat. (2) Licenstagaren skall genomgå och slutföra en 5-dagars tränarutbildning genom licensgivarens försorg, Kostnaden för denna kurs är kr exkl. moms. (3) Licenstagaren skall betala licensavgift och avgiften för tränarutbildningen innan starten av utbildningen. Betalningen kan endast göras av deltagaren själv. En betalning genom tredje part, som förening, företag, eller gym accepteras inte. 6 Fortbildningskrav (1) För att säkra kvaliteten för alla Life Kinetik tränarna, måste licenstagaren, vartannat år genomgå en två-dagars tränarfortbildning för att komplettera nya rön med licensgivaren. Licenstagaren är medveten om detta, och att denna vidarutbildning inte är gratis. Kostnaden för tränarutbildningen, är för tvådagars fortbildningskurs kr exkl. moms Då ingår inte eventuellt uppkomna materialkostnader. Dessa aviseras i så fall innan utbildningen. (2) Kravet på fortbildning börjar den året efter avslutad utbildning som tränare. (3) Om inte fortbildningen genomförs i rätt tid, förlorar licenstagaren sin licensrätt.

4 7 Licensmeddelande 1) Om licenstagaren vill använda ordet Life Kinetik i sitt domännamn Är detta bara tillåtet i förbindelse med licenstagarens namn (t.ex. Användningen av begreppet Life Kinetik som ett ord, och med olika stavningar,(t.ex. Life-Kinetik eller Life_Kinetik etc.) eller med olika landskoder(t.ex. är inte tillåtna. (2) Om Licenstagaren använder ordet Life Kinetik i sitt domännamn är han skyldig enligt punkt 1, att på sin hemsida visa följande: Life Kinetik är ett varumärke som tillhör Cinderella GmbH Detta är den internetdomän som gäller som länk för närvarande 8 Avtalsperiod (1) Avtalet träder i kraft, när parterna har avslutat undertecknandet. (2) Avtalet slutar efter en period av 4 år efter det att avtalet trätt i kraft. En tidsbegränsning av licensen är nödvändig, för att bidra till stabil tillväxt för Life Kinetiks räkning kunna reagera på ändrade marknadsförhållande. (3) Av skäl som anges ovan har licensgivaren efter utgången av avtalstidens löptid rätt att anpassa kontraktet efter ekonomiska realiteter. Då kan licensgivaren t.ex. anpassa den förpliktigade kostnaden för Life Kinetiks övningsenhet. (4) Licenstagaren får efter slutet av avtalsperioden en option av en - möjlig flera gånger - fyraårig förlängning av avtalet, om han har samtyckt till ändringar i kontraktet. (5) Skulle det ändrade avtalsinnehållet inkomma inom 14 dagar från mottagandet av de ändrade avtalsförändringarna, kommer kontraktsändringarna att avslås, eftersom medgivande anses beviljat. Licensgivaren instämmer med ändrade tillgången av den ändrade kontraktstexten med den juridiska innebörden och konsekvensen av den noterade tystnaden. (6) En ny licensavgift betalas inte vid förlängning av licens.

5 (7) Avtalet kan uppsägas av licenstagaren med en frist på två månader från kvartalsslut utan orsak. I frågan om vanlig uppsägning av avtalet har licenstagaren ingen rätt till återbetalning av licensavgiften. (8) Rätten till extraordinär uppsägning påverkas inte. En extra uppsägning av detta avtal är sedan bara möjligt, om en part så allvarligt överträtt sina åtagande av detta avtal, att den andra partnern inte rimligen kan fortsätta med detta avtal. En uppsägning sker oftast utan förvarning. 9 Påföljder (1) Licenstagaren samtycker både i frågan om användning av varumärket, och när det gäller utformningen av Life Kinetik för att hålla utbildningen till de krav som licensgivaren ställer. Licenstagaren måste ta ut minst 125 kr per deltagare och timma. (2) Licenstagaren samtycker att för varje klandervärd överträdelse av 9 punkt 1 i avtalet att betala ett lämpligt vite till licensgivaren, storleken på beloppet bestämmer licensgivaren i sin skäliga prövning den billigaste lösningen, men i händelse av tvist prövas fallet i behörig domstol. (3) Dessutom förpliktar sig licenstagaren att vid brott mot 9 punkt 1 i avtalet att betala en rimligt vite till licensgivaren, genom behörig domstols reglering. Om det blir nödvändigt att behörig domstol skall kontrollera uppkommna skador. 10 Promotion Då licenstagaren har stor nytta av de säljfrämjande åtgärderna, förklarar han sig beredd, att i sitt upptagningsområde understödja PR-aktiviteter som äger rum efter samråd och rådgivning. Detta är inte en skyldighet, utan en möjlighet och ett stöd för varje licenstagare. 11 Ansvar och garanti Om licenstagaren baserat på förmåner, förutsatt att licenstagaren, kommit i skuld, så förpliktar sig licenstagaren att på sitt ansvar ersätta licensgivaren. 12 Tillämpliga lagar, ort och behörighet (1) Avtalet regleras med svensk rätt. (2) Utbildningsorten är säte för licensgivaren. Bobokonen, Edingsgatan Åmål Telefon

6 (3) I händelse av tvist kan parterna försöka att göra upp i godo. Om en uppgörelse i godo inte är möjlig, kommer tvisten att lösas genom tingsrätten i Vänersborg. 13 Övrigt (1) Muntliga avtal gäller inte. Ändringar av eller tillägg i avtal skall ske skriftligen, det gäller även för denna klausul. (2) Om någon bestämmelse i detta avtal skulle vara eller bli ogiltligt, så påverkar inte detta giltligheten av resterande kontrakt. Parterna är skyldiga att ersätta verkningslösa bestämmelse med en verksam förordning, som ligger närmast det kommersiella syftet med den ineffektiva bestämmelsen. Detsamma gäller om det finns ett fel i kontraktet. Ort, Datum Åmål, Ort, Datum Licenstagare Licensgivare

Ångerrätten gäller i fjorton dagar från den dag när du eller tredje person som inte är försändaren, tagit varorna i ägo.

Ångerrätten gäller i fjorton dagar från den dag när du eller tredje person som inte är försändaren, tagit varorna i ägo. I. Allmänna affärsvillkor för MAGIX Software GmbH Juni 2014 1 Tillämpningsområde 1. Leveranser, tjänster och erbjudanden från MAGIX Software GmbH, nedan kallat "MAGIX", följer uteslutande de allmänna affärsvillkoren

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Livsmedelsbutik. Licensvillkor 1 januari 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Livsmedelsbutik. Licensvillkor 1 januari 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Livsmedelsbutik Licensvillkor 1 januari 2013 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare.

2.4 Spelen och tjänsterna är enbart avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Minderåriga maste ha godkännande av sin vårdnadshavare. 1. Tillämpningsområde wwg Worldwidegames GmbH driver en online spelportal med hjälp av olika toppdomäner (planik.com, playnick.com, playnik.de m fl) liksom flera underdomäner och alias för dessa domäner.

Läs mer

Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare)

Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Försäkringsgivarens exemplar Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Förmedlarkod AVTAL MELLAN Augura Life Ireland Ltd., med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Särskilda villkor avseende telefonrådgivning Advokatbyrån Gulliksson AB tillhandahåller en telefonrådgivningstjänst inom området för affärsjuridik

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer