MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB SEK Securities Swedbank

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB SEK Securities Swedbank"

Transkript

1 Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 19 juni 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet är offentliggjort på SSABs hemsida den 19 juni MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB SEK Securities Swedbank

2 Begäran om godkännande av detta Grundprospekt ( Grundprospekt ) har ingivits till Finansinspektionen och Grundprospektet har i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument erhållit Finansinspektionens godkännande och registrering för utgivande av Medium Term Notes ( MTN ) under en period om tolv månader från godkännandet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG ( Grundprospektdirektivet ). Grundprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med stöd av 2 kap. 25 och 26 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. Grundprospektet skall läsas tillsammans med samtliga dokument som införlivats genom hänvisning, de Slutliga Villkoren för varje nyemitterat Lån samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Som del av detta Grundprospekt ingår även de handlingar som införlivas genom hänvisning. Utöver detta ska övriga tillägg till Grundprospektet som Bolaget (såsom definierat nedan) kan komma att göra samt de specifika slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) som upprättas för genomförd emission läsas som en del av detta Grundprospekt. För detta Grundprospekt ska definitioner i de allmänna villkoren under avsnittet Allmänna Villkor ( Allmänna Villkor ) gälla om inget annat anges. Under detta MTN-program kan MTN med ett kapitalbelopp understigande hundratusen ( ) euro eller motvärdet därav i svenska kronor komma att emitteras. MTN är inte en lämplig investering för alla investerare. Varje investerare bör därför utvärdera lämpligheten av en investering i MTN mot bakgrund av sina egna förutsättningar. Varje investerare bör särskilt: (a) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna göra en ändamålsenlig utvärdering av (i) MTN, (ii) möjligheter och risker i samband med en investering i MTN samt (iii) informationen som finns i, eller är infogad genom hänvisning till, detta Grundprospekt eller eventuella tillägg; (b) ha tillgång till, och kunskap om, lämpliga analytiska verktyg för att, mot bakgrund av sin egen finansiella situation, kunna utvärdera en investering i MTN samt den inverkan som en sådan investering kommer att ha på investerarens totala investeringsportfölj; (c) ha tillräckliga finansiella medel och likvida tillgångar för att kunna bära de risker som en investering i MTN medför, inbegripet då lånebelopp eller ränta betalas i en eller flera valutor eller då valutan för lånebelopp eller ränta avviker från investerarens valuta; (d) till fullo förstå villkoren för MTN och vara väl förtrogen med beteendet hos relevanta index och finansiella marknader; samt (e) vara kapabel att utvärdera (själv eller med hjälp av finansiell rådgivare) möjliga scenarion för ekonomiska, räntenivårelaterade eller andra faktorer som kan påverka investeringen och möjligheterna att bära riskerna. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare Grundprospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Grundprospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Förvärv av MTN som emitteras i enlighet med detta Grundprospekt i strid med ovanstående kan anses som ogiltigt. 2 (44)

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Riskfaktorer Bolagsspecifika risker Lånespecifika risker Beskrivning av SSAB AB MTN-program Allmänt Status Form av värdepapper samt identifiering Skatt Försäljning Upptagande till handel på reglerad marknad Preskription Tillämplig lag Produktbeskrivning och ytterligare definitioner Räntekonstruktioner Dagberäkning av ränteperiod Inlösen Allmänna Villkor Mall för Slutliga Villkor Information om SSAB AB (publ) Bolagets verksamhetsföremål och syfte Sammanfattande beskrivning av verksamheten Globalt ledarskap inom höghållfasta stål Ledande på två hemmamarknader Finansiella mål Information om tendenser Förvaltnings- och ledningsorgan Styrelse Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan Styrelsens arbetsformer Ersättningsutskott Revisionsutskott Bolagsstyrning Aktiekapital och största Aktieägare Kreditvärdering (Rating) ÖVRIG INFORMATION Försäkran beträffande Grundprospektet Historisk finansiell information Revision av den årliga historiska finansiella informationen Åldern på den senaste finansiella informationen Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden Väsentliga förändringar i emittentens Finansiella ställning Jurisdiktion Handlingar som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning Handlingar som är tillgänglig för inspektion Kontaktuppgifter (44)

4 1. Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsamman med angivelsen ej tillämpligt. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning: Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepappren ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper A.2 Samtycke till användning av Grundprospekte t: Ej tillämpligt. Det finns inga finansiella mellanhänder, AVSNITT B EMITTENT B.1 Registrerad firma och handelsbeteckn ing: B.2 Säte, bolagsform och lagstiftning: SSAB AB (publ), organisationsnummer ( SSAB eller Bolaget ) Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Verksamheten bedrivs under svensk lagstiftning och följer aktiebolagslagen (2005:551). B.4b Kända trender: SSAB är en ledande producent av höghållfasta stål. Bolaget har en råstålskapacitet om 6 miljoner ton. Av leveranserna utgör nischprodukter de höghållfasta stålen omkring 38% av de totala leveranserna. Målet är att öka andelen höghållfasta stål till 50% år De övriga volymerna utgörs av ordinära stål. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige och i USA. I Kina sker också bearbetning och färdigställning av de olika stålprodukterna. I Sverige är produktionen integrerad i en masugnsprocess och i USA är produktionen skrotbaserad och sker i ljusbågsugnar. SSAB har omkring anställda i 45 länder. Enligt World Steel Association uppgick den globala 4 (44)

5 råstålsproduktionen under årets två första månader till 252 (245) miljoner ton, en ökning med 3 % jämfört med samma period året innan. Den kinesiska råstålsproduktionen ökade under årets första två månader med 11 % jämfört med samma period Produktionen i EU27 minskade med 4 % och i Nordamerika med 7 %. Marknadspriserna på tunnplåtsprodukter i Europa vände nedåt under mars-april efter att ha stigit sedan november Grovplåtspriserna i Nordamerika bottnade i februari och har sedan stigit något efter att flera producenter har annonserat prishöjningar. I Kina har marknadspriserna på grovplåt stigit något under större delen av kvartalet men vände nedåt mot slutet av kvartalet. Priserna på tunnplåt i Kina hade en nedåtgående trend under andra halvan av kvartalet. En viss lageruppbyggnad i kundled skedde under det första kvartalet, vilket bidrog till att SSABs leveranser blev högre än föregående kvartal inom alla affärsområden. Lageruppbyggnaden hos kunderna i Europa och Nordamerika under det första kvartalet har lett till att lagernivåerna nu bedöms ligga på normala nivåer. I Kina har lagernivåerna minskat under kvartalet och inom vissa segment har lagernivåerna kommit till en normal nivå. De stimulansåtgärder som Kinas regering har aviserat har ännu inte påverkat stålefterfrågan nämnvärt. I övriga delar av världen har marknaden varit relativt stabil. B.5 Koncernbeskriv ning: B.9 Resultatprogno s: SSAB är moderbolag i SSAB koncernen. Koncernens stålrörelse består av tre geografiska affärsområden SSAB EMEA; Europa, Mellanöstern och Afrika, SSAB Americas; Nord- och Latinamerika samt SSAB APAC; Asien, Australien och Nya Zeeland. Ej tillämpligt; Bolaget har inte lämnat någon resultatprognos. B.1 0 Eventuella anmärkningar i revisionsberätte lse: Ej tillämpligt; revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar. B.1 2 Historisk finansiell informati on och förklaring samt beskrivni ng om att inga väsentlig a negativa förändrin gar har ägt rum sedan den senaste beskrivni ngen av dessa: Historisk finansiell Information Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare tillämpar koncernen även Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Nedanstående resultaträkning och balansräkning i sammandrag från SSABs delårsrapport för januari-mars 2013 SSABs årsredovisningar för 2011 och 2012 är upprättade enligt Redovisningsrådets Rekommendationer och uttalanden, dessa finns att tillgå på SSABs hemsida. Publicerade delårsrapport för 2013 tillsammans med Koncernens årsredovisningar för 2011 och 2012 ger en komplett bild över Koncernens tillgångar, skulder och finansiella ställning. SSAB koncernen i sammandrag 5 (44)

6 Koncernens resultaträkning Mkr kv 1 kv 1 helår helår Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader Intressebolag, resultat efter skatt Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat efter finansnetto Skatt Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet Periodens resultat efter skatt för avvecklad verksamhet Periodens resultat efter skatt Varav tillhörigt: - moderbolagets aktieägare Koncernens balansräkning 31 mars31 mars 31 dec 31 dec Mkr Tillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar i kvarvarande verksamheter Tillgångar i verksamhet under avveckling Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital för aktieägarna i bolaget Summa eget kapital Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga avsättningar Förutbetalda intäkter 2) Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Aktuella skatteskulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder i kvarvarande verksamhet Skulder i verksamheter under avveckling Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga väsentliga negativa förändringar i Bolagets framtidsutsikter har ägt rum sedan den senaste reviderade finansiella 6 (44)

7 B.1 3 B.1 4 B.1 5 B.1 6 B.1 7 Händelse r som påverkar solvens: Koncernb eroende: Huvudsa klig verksamh et: Direkt eller indirekt ägande/k ontroll: Kreditvär dighetsbetyg: Ej tillämpligt; Inga väsentliga förändringar avseende koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den senaste finansiella rapporten offentliggjordes. Ej tillämpligt; Bolaget är inte beroende av andra företag inom SSAB koncernen. SSAB är moderbolag i koncernen. SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål för ökad konkurrenskraft. SSAB marknadsför och säljer produkter som är utvecklade i nära samarbete med dess kunder för att uppnå en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har ca aktieägare. Andelen utländskt ägande uppgår till 27 procent av kapitalet. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s (S&P) har gett betyget BB+ (neg) för Bolagets långa upplåning AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepap per: Ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Bolaget under detta MTN-program. MTN emitteras i dematerialiserad form hos Euroclear Sweden varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. MTN i valörer understigande etthundratusen ( ) euro kan komma att emitteras under MTN-programmet. C.2 Valuta: Lån ges ut i svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ). C.5 Inskränkn ingar i rätten att överlåta värdepap peren: C.8 Rättighet er kopplade till värdepap peren inbegripe t rangordni ng och begränsn ingar av rättighete r: Lånen är enligt sina villkor fritt överlåtbara. MTN emitteras som icke efterställda lån. 7 (44)

8 C.9 Rättighet er kopplade till värdepap peren inbegripe t den nominella räntan, startdag för ränteberä kning, ränteförfa llodagar, eventuell räntebas, förfalloda g, avkastnin g och eventuell företrädar e för skuldebre vsinnehavar e: Lån kan vara räntebärande eller icke-räntebärande. Lån kan emitteras till fast ränta, rörlig ränta (baserad på STIBOR eller EURIBOR) eller nollkupong. I relation till varje tranch av räntebärande Lån, kommer datumet på vilket ränta blir utbetalningsbar och förfallodagar för ränta att specificeras i relevanta Slutliga Villkor. [Lånen är inte räntebärande./lånen är räntebärande: [Räntesats: [ ]] [Räntebas: [ ]] [Räntebasmarginal: [ ]] [Räntebestämningsdag: [ ]] Ränteperiod: [ ] Ränteförfallodagar: [ ] C.1 0 C.1 1 Informati on om räntebeta lningar som baseras på derivatins lag: Upptagan de till handel: Ej tillämpligt; Räntebetalningar kommer inte att baseras på derivat. MTN, där det anges i Slutliga Villkor att upptagande till handel skall ske, kommer listas vid NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan reglerad marknadsplats. AVSNITT D RISKER D.2 Huvudsa kliga risker avseende Bolaget: Nedan beskrivs risker relaterade till Bolagets verksamhet, riskerna är inte uttömmande eller rangordnade efter grad av betydelse. Risker och osäkerhet i omvärlden Koncernens resultat och finansiella ställning påverkas av ett stort antal faktorer av vilka flera ligger utanför den egna kontrollen. De allmänna politiska och ekonomiska förutsättningarna som påverkar marknaderna för stål är exempel på sådana faktorer. Med de senaste årens dramatiska utveckling på de globala finansiella marknaderna följer en ökad allmän osäkerhet, vilket även medför risker och osäkerheter i verksamheten. De huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen möter med anledning av detta är relaterade till konjunkturens påverkan på efterfrågan, befintlig finansiering och möjligheter 8 (44)

9 till framtida finansiering samt värdeförändring på anläggningstillgångar och rörelsetillgångar. En svag efterfrågan leder till en låg lageromsättningshastighet vilket ökar risken för fysisk inkurans i lagren. Risk och osäkerhet i koncernens verksamhet Ståltillverkning sker i en kedja av olika processer där störningar i någon del av kedjan snabbt kan få allvarliga konsekvenser. Avbrott i verksamheten förklaras till största del av dels transporthinder, dels av skador på tillgångarna genom exempelvis eldsvådor, explosioner och andra typer av olyckor. Resultatet av dylika avbrott är kostsamma. Även tillgången på och prissättningen av för Koncernen väsentliga insatsvaror, t ex järnmalm, kol, legeringar och energi, innebär stora risker. Vid ofördelaktigt utfall kan Koncernens resultat påverkas negativt. Vidare kan Koncernens rykte snabbt erodera om säkerheten, miljöansvaret och etiken ifrågasätts. Kompetensutveckling och inte minst chefsutveckling är därför prioriterade områden. Refinansieringsrisk (Likviditetsrisk) SSAB är, med nuvarande finansiella mål, nettolåntagare. Således uppkommer en refinansieringsrisk i samband med förlängningar av befintliga lån och upptagandet av nya lån. Denna risk består i att den generella tillgången på krediter av någon anledning inte är tillgänglig för SSAB, eller att en långivare inte är villig att förlänga sitt låneåtagande. Från tid till annan kan också ett utökat lånebehov uppstå när Koncernens kapitalbindning ökar, t ex genom att kundfordringar blir fördröjda eller att lagervolymer stiger. Eventuellt kan rådande läge på kreditmarknaderna då komma att medföra väsentligt sämre lånevillkor för SSAB. Därtill måste de dagliga betalningsåtaganden SSAB har mot sina långivare och leverantörer beaktas. Långivarna består främst i banker och investerare på kapitalmarknaderna. Bland leverantörerna är det främst globala producenter av metallurgiskt kol, järnmalm, legeringsämnen, skrot, energi och IT som de största betalningsåtagandena uppkommer. Därtill är transport relaterade kostnader betydande utgiftsposter. I den mån Koncernens likviditet inte är tillräcklig för att betala låneförfall och/eller leverantörsfakturor så uppstår risken att någon kreditgivare förklarar lånet i default eller krediten på obestånd. Ränterisk Koncernens ränterisk är hänförlig till förändringen i marknadsräntor och deras påverkan på skuldportföljen och koncernens resultat eller finansiella ställning.. I den mån Koncernens lån löper med rörlig ränta, alternativt att de kortfristiga lånens referensränta stiger vid omsättning, så påverkas Koncernens totala räntekostnad negativt. Valutarisk SSABs rapporteringsvaluta är Svenska Kronor, SEK. Därför är SSABs valutaexponering avseende translationsrisk till stor del relaterad till omräkningsrisken av nettotillgångar i utländska dotterbolag. Dessa nettotillgångar består främst i den nettoinvestering som gjorts i USD i Nordamerika. SSABs valutaexponering avseende transaktionsrisk är till största del relaterad till kol- och malminköp som sker i USD, samt den försäljning som sker till EUR området. Således är Koncernens största transaktionsexponering förhållandet mellan EUR och USD. Därtill så finns en överskjutande exponering mot förhållandet mellan EUR och SEK samt mellan CAD och SEK. En ogynnsam valutakursförändring i dessa valutor kan få en negativ påverkan på Koncernens omsättning, finansiella ställning och resultat. Kreditrisk 9 (44)

10 De finansiella motparterna är utvalda både utifrån av Standard & Poor s och Moody s gällande rating för långfristig upplåning och med beaktande av koncernens ömsesidiga affärsutbyte med respektive motpart. Risken består i att SSAB s fordran på någon motpart äventyras när en finansiell motpart inte fullgör sina förpliktelser. Utöver detta finns kreditrisker i kundfordringar och övriga fordringar, där en betalningsinställelse kan resultera i en kreditförlust för SSAB som kan leda till en negativ effekt på Koncernens omsättning, finansiella ställning och resultat. Risk för nedskrivning av goodwill SSAB s goodwill återfinns till allra största del i koncernens nordamerikanska verksamhet. Skulle Koncernen för denna affärsenhet prognosticera en försämrad tillväxttakt i kassaflödesgenereringen eller högre diskonteringsräntor, skulle detta medföra ett lägre värde på goodwill. En nedskrivning av goodwill har negativ påverkan på Koncernens balans- och resultaträkning. Utsläppsrätter Moderbolagets finansfunktion ansvarar för hanteringen av eventuellt under- eller överskott av utsläppsrätter. Detta sker via extern handel med godkända motparter. I den mån Koncernen har ett under- eller överskott av utsläppsrätter så uppstår en risk att värdet på dessa rätter förändras, vilket påverkar koncernens finansiella ställning och resultat. Systemet med utsläppsrätter för koldioxid har inneburit nya spelregler för stålindustrins aktörer. Som systemet idag fungerar skapar det en snedvriden konkurrens genom att en stor del av världens stålproducerande länder står utanför.. Risk och osäkerhet i stålindustrin Stålindustrin påverkas starkt av konjunkturutvecklingen både vad gäller produkterna och vad gäller de viktigaste råvarorna. Den höga andelen fasta kostnader på grund av de stora investeringar som kännetecknar stålindustrin ökar också känsligheten vid konjunktursvängningar. Därtill krävs stora investeringar i befintlig och ny produktionskapacitet för att underhålla och utveckla produktionen. Övergången mot mer kortfristiga avtal för inköp av råvaror innebär en ökad volatilitet avseende kostnaderna. Detta bidrar också till en risk för ökad cyklikalitet i branschen. Externa risker Det finns en stor mängd omvärldsfaktorer som påverkar hela stålindustrin och därigenom SSAB. Exempel på detta är införandet av olika handelshinder, utvecklingen av energipriserna samt ökade miljökrav D.3 Huvudsa kliga risker avseende värdepap peren: Nedan beskrivs risker relaterade till specifika typer av MTN, riskerna är inte uttömmande eller rangordnade efter grad av betydelse: Kreditrisk En investerare i MTN måste bedöma kreditrisken på Bolaget och MTN. Om utsikterna för Koncernen skulle försämras finns det risk att Bolaget inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser under MTN. Försämrade utsikter för Koncernen kan även leda till en nedgång i marknadsvärdet för MTN. Marknadsrisk och löptidsrisk Marknadsriskerna varierar beroende på lånekonstruktion och löptid. Det finns risk för att förändringar i ränteläget kan påverka värdet på ett MTN negativt. Risken i en investering i ett MTN ökar ju längre löptid ett MTN har, orsaken till detta är att kreditrisken i ett längre MTN är svårare att överblicka än för ett MTN med kortare löptid. Utöver detta så ökar även marknadsrisken med ett MTN:s löptid då fluktuation i ett MTN:s pris blir större för ett MTN med längre löptid än 10 (44)

11 ett MTN med kort löptid. Valutarisk AVSNITT E ERBJUDANDE Bolaget kan emittera MTN denominerade i såväl SEK som EUR. Ett MTN denominerad i annan valuta än investerarens egen medför risk relaterad till valutaomräkning. Detta inkluderar såväl risken för kraftiga valutakursförändringar, inkluderande devalvering och revalvering, som valutaregleringar. En förstärkning av den valuta MTN är denominerad i jämfört med investerarens egen valuta minskar värdet på MTN för investeraren. Andrahandsmarknaden MTN som emitteras under MTN-programmet kommer inte nödvändigtvis att innehas av flera Fordringshavare och inte heller nödvändigtvis handlas i någon större omfattning. Notering av en serie MTN på reglerad marknad kommer inte att ha föregåtts av någon ordnad handel för MTN. Det kan därför inte garanteras att en fungerande andrahandsmarknad för MTN kommer att uppstå eller kvarstå. Efter en notering av MTN kan volym och pris påverkas av en rad faktorer av vilka endast några omnämns i detta avsnitt Riskfaktorer. Transaktionskostnaderna för handel i MTN kan även visa sig vara höga. Fordringshavare riskerar därför att inte kunna handla med MTN till för dem acceptabla villkor. En investering i MTN ska därför endast göras av investerare som kan stå risken att en fungerande andrahandsmarknad inte uppstår och därför kan behöva inneha MTN till Återbetalningsdagen. Emissionsinstituten Emissionsinstituten, inklusive Ledarbanken, har i vissa fall haft och kan komma att ha andra relationer med Koncernen än de som följer av deras roller under MTN-programmet. Ett Emissionsinstitut kan till exempel tillhandahålla tjänster relaterade till annan finansiering än sådan genom MTN-programmet. Följaktligen kan det inte garanteras att intressekonflikter inte finns eller inte kommer att uppstå i framtiden. Clearing och avveckling i VPC-systemet Bolagets MTN är anslutna och kommer fortsättningsvis att vara anslutna till Euroclear Swedens kontobaserade system ( VPC-systemet ), varför inga fysiska värdepapper ges ut. Clearing och avveckling vid handel sker i VPC-systemet liksom utbetalning av ränta och återbetalning av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i VPC-systemets för att kunna erhålla betalning under MTN. Ändrad lagstiftning Detta Grundprospekt samt Allmänna Villkor för MTN-programmet är baserade på svensk lag som gäller vid datumet för detta Grundprospekt. Nya och ändrade lagar, förordningar, föreskrifter och praxis kan komma att påverka MTN och inga garantier kan lämnas i detta avseende. E.2 b Tilltänkt användni ng av de förväntad e medlen om det inte avser lönsamhe t eller skydd mot vissa MTN-programmet utgör en del av Bolagets skuldfinansiering. 11 (44)

12 risker: E.3 Erbjudan dets villkor: Priset på MTN är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag. Eftersom skuldförbindelser under MTN kan komma att ges ut löpande under en längre tid är det inte möjligt att ange en enhetlig försäljningskurs eller något annat fast pris för skuldförbindelserna. MTN kan emitteras till par eller under/över par. Priset fastställs för varje transaktion. E.4 Intressen och intressek onflikter: E.7 Kostnade r för investera ren: Ej tillämplig. Varken Emissionsinstituten, företrädare för Bolaget eller dess revisorer har några intressen eller intressekonflikter som har betydelse för emissioner/erbjudanden. Emittenten debiterar inte investerare någon kostnad i samband med utgivande av Lån 12 (44)

13 2. Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka SSAB liksom de MTN som ges ut inom ramen för MTN-programmet. Risker finns beträffande både sådana förhållanden som har anknytning till Bolaget och de MTN som ges ut under MTN-programmet och sådana som saknar specifik anknytning till Bolaget och MTN. Nedan lämnas en redogörelse för vissa riskfaktorer som SSAB bedömer har betydelse för Bolagets verksamhet eller MTN. Riskfaktorerna nedan är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Utöver nedan angivna riskfaktorer och andra förekommande risker, bör läsaren också noggrant beakta övrig information i Grundprospektet och de specifika risker som framgår av de specifika Slutliga Villkor som anknyter till varje Lån. Bolagsspecifika risker Arbetet med att identifiera och analysera risker samt beslut om hur och i vilken mån riskerna ska behandlas är ett prioriterat område. Koncernens risk manager samarbetar med -affärs-områdenas ansvariga vad gäller risker avseende anläggningar och processer. Till stöd för arbetet finns en utarbetad Risk Management Policy. Risker och osäkerhet i omvärlden Koncernens resultat och finansiella ställning påverkas av ett stort antal faktorer av vilka flera ligger utanför den egna kontrollen. De allmänna politiska och ekonomiska förutsättningarna som påverkar marknaderna för stål är exempel på sådana faktorer. Med de senaste årens dramatiska utveckling på de globala finansiella marknaderna följer en ökad allmän osäkerhet, vilket även medför risker och osäkerheter i verksamheten. De huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen möter med anledning av detta är relaterade till konjunkturens påverkan på efterfrågan, befintlig finansiering och möjligheter till framtida finansiering samt värdeförändring på anläggningstillgångar och rörelsetillgångar. En svag efterfrågan leder till en låg lageromsättningshastighet vilket ökar risken för fysisk inkurans i lagren. Risk och osäkerhet i koncernens verksamhet Ståltillverkning sker i en kedja av olika processer där störningar i någon del av kedjan snabbt kan få allvarliga konsekvenser. Avbrott i verksamheten förklaras till största del av dels transporthinder, dels av skador på tillgångarna genom exempelvis eldsvådor, explosioner och andra typer av olyckor. Resultatet av dylika avbrott är kostsamma. Även tillgången på och prissättningen av för Koncernen väsentliga insatsvaror, t ex järnmalm, kol, legeringar och energi, innebär stora risker. Vid ofördelaktigt utfall kan Koncernens resultat påverkas negativt. Vidare kan Koncernens rykte snabbt erodera om säkerheten, miljöansvaret och etiken ifrågasätts. Kompetensutveckling och inte minst chefsutveckling är därför prioriterade områden. Finansiella risker I en internationell verksamhet som SSABs uppkommer därutöver ett antal finansiella risker i form av finansierings-, likviditets-, ränte-, valuta- och kreditrisker. Refinansieringsrisk (Likviditetsrisk) SSAB är, med nuvarande finansiella mål, nettolåntagare. Således uppkommer en refinansieringsrisk i samband med förlängningar av befintliga lån och upptagandet av nya lån. Denna risk består i att den generella tillgången på krediter av någon anledning inte är tillgänglig för SSAB, eller att en långivare inte är villig att förlänga sitt låneåtagande. Från tid till annan kan också ett utökat lånebehov uppstå när Koncernens kapitalbindning ökar, t ex genom att kundfordringar blir fördröjda eller att lagervolymer stiger. Eventuellt kan rådande läge på kreditmarknaderna då komma att medföra väsentligt sämre lånevillkor för SSAB. Därtill måste de dagliga betalningsåtaganden SSAB har mot sina långivare och leverantörer beaktas. Långivarna består främst i banker och investerare på kapitalmarknaderna. Bland leverantörerna är det främst globala producenter av metallurgiskt kol, järnmalm, legeringsämnen, skrot, energi och IT som de största betalningsåtagandena uppkommer. Därtill är transport relaterade kostnader betydande utgiftsposter. I den mån Koncernens likviditet inte är tillräcklig för att betala låneförfall och/eller leverantörsfakturor så uppstår risken att någon kreditgivare förklarar lånet i default eller krediten på obestånd. 13 (44)

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen den 17 december 2013 och giltigt i 12 månader från denna dag MTN-Program för Säkerställda Obligationer Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut:

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 23 augusti 2010. Grundprospektet är offentliggjort på Framtidens hemsida den 23 augusti 2010 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 21 MAJ 2008 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

BillerudKorsnäs AB (publ)

BillerudKorsnäs AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 11 september 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. BillerudKorsnäs AB (publ) MTN-program Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Läs mer

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 22 augusti 2011 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information om Sparbanken 1826:s ( Banken

Läs mer

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning SEB BoLån SEB BoLån Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO BANK N.V.

Läs mer

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) MTN-program

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 5 maj 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) MTN-program Ledarbank

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 25 oktober 2013 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2013 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer