Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor"

Transkript

1 DATERAT 15 JUNI 2009 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS SEB SWEDBANK

2 Detta grundprospekt ( Prospekt ) har i enlighet med 25 och 26 i Lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) erhållit Finansinspektionens godkännande och registrering för utgivande av MTN under en period om 12 månader från offentliggörandet i enlighet med Artikel 5.4 i Direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) samt 24 i Lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Det erinras om att sådant godkännande och registrering av Finansinspektionen inte innebär någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET Akademiska Hus AB (publ) (org.nr ), ( Bolaget ) med säte i Göteborg, Sverige, ansvarar för Prospektets innehåll och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även styrelsen i Akademiska Hus AB (publ) för innehållet i detta Prospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Inte heller har det sedan den senaste publiceringen av reviderad finansiell information skett någon negativ väsentlig förändring som påverkat Bolagets finansiella ställning eller dess framtidsutsikter. Som del av detta Prospekt införlivas även de handlingar som refereras till genom hänvisning. Utöver detta ska övriga tillägg som Bolaget kan komma att göra samt Slutliga Villkor för genomförd emission läsas som en del av detta Prospekt. Distribution av detta Prospekt och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Prospekt och/eller MTN måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner.= 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE PROSPEKTET... 2 SAMMANFATTNING... 4 RISKFAKTORER... 8 Bolagsspecifika risker... 8 Strategisk risk... 8 Operativ risk... 8 Risker i fastighetsförvaltning... 8 Förändringar i fastigheternas bedömda marknadsvärde... 8 Miljörisker... 8 Hyresintäkter... 9 Drift- och underhållskostnader... 9 Investeringar...Error! Bookmark not defined. Vakanser...Error! Bookmark not defined. Finansiella risker... 9 Informationsrisk Faktorer som är väsentliga för att bedöma risker förenade med Lån utgivna under MTN-programmet Generella risker med MTN BESKRIVNING AV AKADEMISKA HUS AB:s (publ) MTN PROGRAM Kreditvärdering (Rating) Status Form av värdepapper samt identifiering Upptagande till handel på reglerad marknad Försäljning PRODUKTBESKRIVNING Räntekonstruktioner Inlösen YTTERLIGARE DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER AKADEMISKA HUS ABs (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR AKADEMISKA HUS AB (publ) Organisationsstruktur Sammanfattande beskrivning av verksamheten under Fastighetsvärdering Ägarens övergripande ekonomiska mål Investeringar Information om tendenser Förvaltnings- och ledningsorgan Styrelseledamöter i Bolaget Verkställande ledning i Bolaget Styrelsens arbetsformer och kommittéer Lagstadgade revisorer Ansvariga revisorer Aktieägare Aktiekapital SAMMANFATTNING AV FINANSIELL INFORMATION Finansiell översikt Utvald finansiell information Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden Väsentliga avtal Bolagets mål och syfte Jurisdiktion HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION ADRESSER

4 SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall läsas som en inledning till detta Prospekt. Varje investeringsbeslut rörande varje Lån bör baseras på en bedömning av detta Prospekt i sin helhet, inklusive de handlingar som är införlivade via hänvisning. För denna sammanfattning ska definitioner i Allmänna Villkor gälla. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Prospektet. Emittent: Akademiska Hus AB (publ) (Bolaget) är Sveriges näst största fastighetsbolag och ägs till 100 % av svenska staten genom Näringsdepartementet. Affärsidén är att vara ledande på kreativa och ändamålsenliga miljöer för högre utbildning och forskning. Universitet och högskolor är Bolagets klart dominerande kundgrupp. Andra kunder är forskningsinstitut och forskningsintensiva företag samt företag, myndigheter och övriga verksamheter som har en strategisk koppling till campusområden. Bolaget bildades 1993 då den centraliserade lokaltilldelningen inom staten upphörde och Byggnadsstyrelsen avvecklades. Bolaget fick huvudansvaret för universitet och högskolefastigheter och skall verka på marknadsmässiga villkor och i öppen konkurrens. Bolagets aktiekapital uppgår till mkr uppdelat på aktier. Samtliga aktier innehas av svenska staten. Styrelsen består vid dagen för detta Prospekt av nio ledamöter varav Eva-Britt Gustavsson är ordförande. Mikael Lundström är verkställande direktör. Ledningsarbetet bedrivs i två grupperingar, koncernstaben (vd, planeringsdirektör och enhetscheferna på moderföretaget) och direktionen (vd, planeringsdirektör och regiondirektörerna). Valda revisorer är revisionsbolaget Deloitte AB med Peter Gustafsson som ansvarig revisor. Antalet anställda i Bolaget uppgår till ca 420. Ledarbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( Ledarbanken ) Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) samt varje annat emissionsinstitut som ansluter sig till detta program. 4

5 Emissionslikvidens användande: Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN eller Lån ). MTN-programmet utgör en del av Bolagets skuldfinansiering och vänder sig till investerare på kapitalmarknaden. Belopp: MTN-programmets rambelopp är SEK eller motvärdet därav i euro. Typ av värdepapper: MTN emitteras i dematerialiserad form hos Euroclear Sweden AB varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Valuta: Status: Emissionskurs: Löptid: Återbetalningsdag: Återbetalning: Ränta: Valör: Förtida inlösen: Skatter: Svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ) MTN emitteras som icke efterställda lån. MTN kan emitteras till par eller under/över par. Lägst ett år och högst tjugo år Enligt Slutliga Villkor, den dag då Kapitalbeloppet avseende Lån ska återbetalas. Lån kan återbetalas till par eller till annat Kapitalbelopp (definierat i en formel eller på annat sätt) enligt specifikation i Slutliga Villkor. MTN kan vara räntebärande eller icke räntebärande. MTN emitteras i de valörer som anges i Slutliga Villkor. MTN kan återbetalas i förtid om, och under de förutsättningar som anges i Slutliga Villkor. Euroclear Sweden eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Jurisdiktion: MTN och all därtill hänförlig avtalsdokumentation skall styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Rating: Upptagande till handel Akademiska Hus AB (publ) har erhållit rating AA av Standard & Poor s för sin upplåning under MTN-programmet. Om Lån som emitteras under MTNprogrammet ska erhålla eller har erhållit rating, anges detta i Slutliga Villkor. Det är dock vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. 5

6 på reglerad Marknad: För Lån där det anges i Slutliga Villkor att upptagande till handel på reglerad marknad ska ske, kommer ansökan om inregistrering ske vid NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan börs. Riskfaktorer: Riskfaktorer påverkar och kan komma att påverka såväl verksamheten i Bolaget som de MTN som ges ut under programmet. Det finns risker som har anknytning till Bolaget och MTN men även sådana risker som saknar specifik anknytning till Bolaget och MTN. Bolagets verksamhet innebär huvudsakligen en exponering för marknadsrisk, innebärande att förändringar i fastighetsmarknaden kan påverka det bedömda marknadsvärdet på fastigheterna. Därutöver kan förändringar i ränteläget påverka värdet av Bolagets tillgångar och skulder. Bolaget är även exponerat för refinansieringsrisk och kredit- och motpartsrisk. Operationella risker innebär risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp eller bristande beredskap inför störningar. Risker förenade med MTN hänför sig bland annat till en möjlig komplexitet hos de olika konstruktionerna av de utgivna MTN, exempelvis marknadsrisk innefattande variation i underliggande tillgångs värde eller volatilitet i ränta. Fordringshavare har inte någon säkerhet i Bolagets tillgångar under löptiden (i händelse av Bolagets konkurs kommer Fordringshavare att vara oprioriterad borgenär). Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför Bolagets kontroll såsom soliditeten i systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och ekonomiska utvecklingen i Sverige eller omvärlden. Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i MTN vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i MTN. Slutliga Villkor: Clearing och avveckling: Slutvillkor som gäller för varje MTN kommer specificeras i tillämpliga Slutliga Villkor. De Slutliga Villkor som gäller för varje Lån kommer därför att vara desamma som häri bifogade mall men med de tillägg, ändringar eller ersättningar som är aktuella för det specifika Lånet. Lån ansluts till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Clearing och avveckling vid handel sker i deras system. Försäljningsrestriktioner: Distribution av detta Prospekt och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Prospekt och/eller MTN måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. 6

7 Finansiell information: Resultaträkning i sammandrag (enl IFRS) Intäkter från fastighetsförvaltningen Kostnader från fastighetsförvaltningen Driftöverskott/underskott Värdeförändring fastigheter Resultat före finansiella poster Summa finansiella poster Resultat före skatt Skatt Årets resultat Balansräkning i sammandrag (enl IFRS) Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa eget kapital Summa skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter

8 RISKFAKTORER Nedan beskrivs riskfaktorer som kan komma att påverka Bolagets förpliktelser i samband med utgivande av MTN. Riskerna som beskrivs är dels generella marknadsrisker dels huvudsakliga risker förenade med Lån utgivna under MTN-programmet. Utöver vad som beskrivs nedan kan dock andra faktorer utgöra risker vid betalning av ränta, kapital eller andra belopp avseende MTN och Bolaget garanterar inte att den beskrivning som görs nedan är uttömmande. Varje investerare bör ta del av hela Prospektet, Allmänna Villkor samt Slutliga Villkor och göra sin egen riskbedömning inför beslut om placering i MTN. Bolagsspecifika risker Strategisk risk Bolaget är långsiktigt och strategiskt exponerat för utvecklingen i fastighetsmarknaden. Denna är i sin tur beroende av utvecklingen i samhällsekonomin avseende tillväxt, sysselsättning och inflation. Bolaget påverkas även av den vid var tid förda utbildningspolitiken. Väsentliga risker utgör också investeringar och transaktioner med fastigheter. Stora investeringar i kreativa miljöer för kunskap och forskning har skapat campusmiljöer. I detta avseende har fastighetsportföljen strategisk risk; camusmiljöerna har ett specifikt ändamål och är inte i en vidare mening generella. Operativ risk Bolaget liksom andra bolag är exponerad mot många typer av operationella risker. Med operativa risker avses främst risk för ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser som följer av brister i nterna rutiner och system. De operativa riskerna som kan indelas i: Admisitrativa otillräckliga eller icke ändamålsegna rutiner, bristande kontroll, mänskliga fel, kompetensbrister samt oklar ansvarsfördelning IT felaktiga datasystem, informationssäkerhet samt avbrottsrisker. Juridiska bristfällig dokumentation samt felaktiga avtal. Risker i fastighetsförvaltning Förändringar i fastigheternas bedömda marknadsvärde Bolaget redovisar sina fastigheter till verkligt värde i balansräkningen och värdeförändringar i resultaträkningen. Värdeförändringar påverkas dels av externa faktorer som tex marknadshyresutvecklingen samt direktavkastningskrav och kalkyräntekrav dels av specifika förändringar i fastigheterna så som vakansförändringar investeringar och kostnadsutvecklingen. Osäkerheten i fastighetsbranschen har under året ökat markant och Bolaget kan inte påverka dessa icke kassaflödespåverkande värderingsposter. Värdeförändringar är ofta den enskilt största resultatposten. Det är dock vanligtvis ett orealiserat resultat och påverkar inte kassaflödet. Miljörisker Att äga och förvalta fastigheter är förknippat med miljörisker. Miljöbalken som innehåller regler avseende efterbehandlingsansvar lägger stort ansvar på fastighetsägaren. Vid förvärv sker alltid en undersökning om fastighetens miljöstatus och miljöpåverkan identifieras. 8

9 Hyresintäkter Hyresintäkterna uppgick under 2008 till Mkr. En förändring av hyresintäkterna med en procentenhet påverkar resultatet förs skatt med 48 Mkr. Risken och osäkerheten avseende hyresintäkterna bedöms som liten på grund av långa hyreskontrakt och låg vakansgrad. Kreditrisken på de hyreskontrakt Bolaget ingått med sina hyresgäster bedöms som låg då hyror från statliga hyresgäster utgör 87 procent av hyresintäkterna Drift- och underhållskostnader Kostnader för energi, bränsle och vatten utgör ca två tredjedelar av de totala driftskostnaderna. På kort sikt är driftskostnaderna att beakta som fasta då uppvärmning av byggnaderna måste ske även om de är vakanta. Snabbt ökande energikostnader kan få en negativ inverkan på resultat och värdeutveckling. En förändring av driftskostnaderna med en procent påverkar resultatet med knappt 9 Mkr. Underhållskostnaderna avser kostnader för löpande underhåll och är i hög omfattning rörliga. Finansiella risker Bolaget är i egenskap av nettolåntagare exponerad för finansiella risker, där finansiella risker avses fluktuationer i Bolagets resultat och kassaflöde till följd av ränterisk, refinansieringsrisk, valutarisk och kreditrisk. Ränterisk Ränterisk innebär att förändrade marknadsräntor negativt kan påverka Bolagets resultat- och balansräkning. Koncernens exponering för ränterisk är betydande på grund av den relativt höga skuldsättningsgraden och räntekostnaden är den enskilt största kostnadsposten. Refinansieringsrisk Refinansieringsrisk innebär att kostnaden är högre och/eller finansieringsmöjligheterna är begränsade när förfallande lån ska refinansieras. Under 2008 uppgick den räntebärande nettolåneskulden i genomsnitt till Mkr. Förfallande lån skall ha en spridning så att maximalt 40 procent för faller till refinansiering inom en tolvmånadersperiod. Valutarisk Valutarisk innebär att valutakursförändringar negativt kan påverka Bolagets resultat- och balansräkning. Vid upplåning i utländsk valuta exponeras Bolaget för valutarisk. Bolaget policy är att all valutarisk i samband med finansiering utländsk valuta ska elimineras. Bolaget accepterar valutaexponering för elhandel, då denna är av begränsad omfattning. Kredit- och motpartsrisk Kredit- och motpartsrisk innebär att Bolagets motparter inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Bolaget. Risken uppkommer då Bolaget placerar överskottslikviditet i finansiella tillgångar, risken finns då att motparten inte betalar tillbaka och/eller betalar tillbaka vid fel tid. Risken uppkommer även vid handel i derivatinstrument om motparten inte fullföljer sin del av det ingångna avtalet. Kreditrisk hänförlig till hyresfordringar Kredit- och motpartsrisk innebär att Bolagets motparter inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Bolaget. Risken uppkommer då Bolaget placerar överskottslikviditet i finansiella tillgångar, risken finns då att motparten inte betalar tillbaka och/eller betalar tillbaka vid fel tid. Risken uppkommer även vid handel i derivatinstrument om motparten inte fullföljer sin del av det ingångna avtalet. 9

10 Informationsrisk Beslut om att ingå transaktioner med kunder och motparter bygger på ständiga bedömningar av tillgänglig information såsom kreditprövningar, bokslut och annan ekonomisk information samt utfästelser från kund eller motpart. Om en bedömning gjorts utifrån felaktig information eller vilseledande fakta kan Bolagets ekonomiska ställning och rörelseresultat påverkas negativt. Faktorer som är väsentliga för att bedöma risker förenade med Lån utgivna under MTNprogrammet Lån under MTN-programmet kan variera stort gällande struktur och utformning. Ett antal av dessa MTN kan innehålla element som medför särskilda risker för presumtiva investerare. Riskbedömning Varje presumtiv investerare måste, mot bakgrund av investerarens egna förutsättningar, besluta om lämpligheten av placeringen i MTN. I synnerhet bör varje investerare: (i) (ii) (iii) (iv) (v) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull utvärdering av Allmänna Villkor samt för varje Lån gällande Slutliga Villkor, fördelarna och riskerna med att placera i MTN och utifrån den information som finns i detta Prospekt eller till information vilken hänvisas till i detta Prospekt eller varje härtill hörande tillämpligt tillägg; ha tillgång till och kunskap om lämpliga analytiska verktyg för att mot bakgrund av sin egen särskilda ekonomiska situation utvärdera en placering i MTN och den betydelse MTN kommer att få för investerarens hela placeringsportfölj; ha tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig likviditet för att bära alla risker som en placering i MTN medför, inklusive MTN med kapitalbelopp och ränta som betalas i en eller flera valutor eller där valutan för kapital eller räntebetalningar skiljer sig från den presumtive investerarens valuta; vara bekant med hur relevanta index och finansiella marknader fungerar; och kunna utvärdera (antingen själv eller med hjälp av en ekonomisk rådgivare) möjliga scenarier för ekonomiska faktorer, räntefaktorer och andra faktorer som kan påverka investerarens placering och hans förmåga att bära ifrågavarande risker. Vissa MTN har strukturen av komplexa finansiella instrument. Institutionella placerare köper ofta dessa komplexa finansiella instrument för att reducera risk eller förbättra avkastning med ett klart uppfattat, bedömt, lämpligt risktillägg till deras samlade portföljer. En presumtiv investerare bör inte investera i MTN som har strukturen av ett komplext finansiellt instrument om denne inte har sakkunskap (antingen själv eller med hjälp av en ekonomisk rådgivare) att utvärdera hur Lånet kommer att utvecklas under ändrade förhållanden. Några vanliga risker relaterade till strukturen på en viss emission av MTN 10

11 MTN med lösenmöjlighet för Bolaget I händelse av att det i Slutliga Villkor ges möjlighet för Bolaget till förtida inlösen av MTN minskar sannolikt marknadsvärdet på dessa MTN. Så länge Bolaget kan välja att förtidslösa MTN kommer marknadsvärdet på dessa MTN i allmänhet inte att stiga väsentligt över den kurs till vilken de kan lösas. Detta kan också gälla före en lösenperiod. Bolaget kan förväntas att lösa MTN när dess upplåningskostnader är lägre än räntan på MTN. Vid dessa tidpunkter skulle en investerare i allmänhet inte kunna återinvestera lösenlikviden till en effektiv ränta som är lika hög som räntan på de MTN som löses utan kan kanske göra detta endast till en betydligt lägre ränta. Presumtiva investerare bör överväga återinvesteringsrisken mot bakgrund av andra placeringar som kan göras vid samma tillfälle. Lån utgivna med avkastning kopplad till utvecklingen av till exempel aktiekurs, Obligation eller Index Bolaget kan utge MTN med avkastning som bestäms genom hänvisning till ett eller fler underliggande index, till förändringar i en eller fler underliggande aktier eller andra faktorer beskrivna i för Lånet aktuella Slutliga Villkor. Därutöver kan Bolaget även utge MTN som är knutna till utvecklingen hos en referensenhet eller referensenhetens förpliktelser. Presumtiva placerare bör vara medvetna om att: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) marknadsvärdet för sådana MTN kan vara mycket volatilt; sådana MTN kanske inte är räntebärande eller kan komma att upphöra att vara räntebärande; betalning av kapital och ränta eller annan avkastning kan infalla vid en annan tidpunkt än förväntat; den avkastning som betalas till Fordringshavare av MTN vid inlösen kan både vara högre och lägre än värdet av den ursprungliga placeringen och kan under vissa förhållanden vara noll; inlösenbelopp samt avkastning kan vara föremål för betydande fluktuationer som kanske inte korrelerar med ändringar i räntor, index eller andra i Slutliga Villkor specificerade underliggande faktorer; om inlösenbelopp och/eller avkastning är beräknad utifrån ovan beskrivna underliggande faktorer på MTN i samband med en multipel och denna innehåller någon annan hävstångsfaktor kommer sannolikt inverkan av förändringar på kapital eller ränta som skall betalas att förstoras; och tidpunkterna för förändringar av beräkningsgrunder kan påverka investerarnas faktiska avkastning även om den genomsnittliga nivån ligger i överensstämmelse med deras förväntningar. I allmänhet gäller att ju tidigare en påverkande förändring inträffar desto större blir effekten på avkastningen. MTN med variabel ränta MTN med variabel ränta kan vara en volatil placering. Om Lånet enligt Slutliga Villkor är utformat så att de innehåller variabler så som multiplikatorer eller hävstångsfaktorer, tak/golv, 11

12 annan kombination av dessa element eller andra liknande element kan dess marknadsvärde vara än mer volatilt än marknadsvärdet på värdepapper som inte innehåller dessa element. MTN med omvänd rörlig ränta MTN med omvänd rörlig ränta har en ränta motsvarande en fast ränta med avdrag för en ränta baserad på en referensränta såsom STIBOR. Marknadsvärde på dessa MTN är typiskt sett mer volatilt än marknadsvärdet på andra Lån med rörlig ränta som baseras på samma referensränta (och med i övrigt jämförbara villkor). MTN med omvänd rörlig ränta är mer volatila eftersom en höjning av referensräntan inte endast sänker räntan på MTN utan också kan avspegla en höjning av rådande räntesatser vilket ytterligare påverkar marknadsvärdet på dessa MTN i negativ riktning. MTN med fast/rörlig ränta MTN med fast/rörlig ränta kan löpa med ränta efter en räntesats som Bolaget i enlighet med Slutliga Villkor kan välja att konvertera från fast till rörlig ränta eller motsatt från rörlig till fast ränta. Bolagets möjlighet att konvertera räntan kommer att påverka marknadsvärdet av MTN eftersom Bolaget kan förväntas konvertera räntan när det sannolikt medför en lägre totalkostnad för upplåning. Om Bolaget konverterar fast ränta till rörlig kan värdet för MTN med fast/rörlig ränta bli mindre gynnsam än det värde som då gäller för jämförbara MTN med rörlig ränta som är knutna till samma referensränta. Därutöver kan den nya rörliga räntesatsen när som helst bli lägre än räntesatserna för andra MTN. Om Bolaget konverterar från rörlig till fast ränta kan den fasta räntesatsen bli lägre än de då gällande räntesatserna för Bolagets MTN. MTN som utges med väsentlig rabatt eller premie Marknadsvärdena på värdepapper som utges med en väsentlig rabatt eller premie på kapitalbeloppet tenderar att fluktuera mer i förhållande till allmänna förändringar i ränteläget. Generellt gäller att ju längre återstående löptid på värdepappren desto högre kursvolatilitet i jämförelse med andra räntebärande värdepapper med jämförbara löptider. Generella risker med MTN Nedan ges en kort beskrivning av vissa risker som generellt sett är förenade med MTN. Lagändringar Detta prospekt samt Allmänna Villkor för MTN-programmet är baserade på svensk lag som gäller på dagen för offentligörade av detta Prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av rätts- eller administrativ praxis. Generella risker relaterade till marknaden Nedan ges en kort beskrivning av de huvudsakliga marknadsriskerna. Investering i MTN utgivna av Bolaget innebär en kreditrisk på bolaget. Investerarens möjlighet att erhålla betalning under MTN är därför beroende av Bolagets möjlighet att infria sina 12

13 betalningsåtaganden, vilket i sin tur i stor utsträckning är beroende av utvecklingen i Bolagets verksamhet. Investering i MTN utgivna av Bolaget omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Ränterisk Placering i MTN med fast ränta innebär risk för att senare ändringar i marknadsräntorna negativt kan påverka värdet av MTN med fast ränta. Generellt gäller att längre löptid på värdepappren kan innebära högre risk. Kreditvärdering kanske inte avspeglar alla risker Ett eller flera kreditvärderingsinstitut kan sätta betyg på Lån utgivet under MTN-programmet. Det finns inga garantier för att detta betyg vägt in samtliga risker förenade med placering i Lånet. Ett kreditbetyg är således inte en rekommendation att köpa, sälja eller inneha värdepapper och kan när som helst ändras eller återkallas av kreditvärderingsinstitutet. Det är vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. Andrahandsmarknaden generellt För MTN existerar generellt en fungerande marknadsstyrd andrahandsmarknad. För Lån med komplexa strukturer kan det vid emissionstillfället saknas etablerad marknad för handel och det kan förekomma att andrahandsmarknad aldrig uppstår. Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina MTN till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av Lånet. Juridiska överväganden kan begränsa vissa placeringar Vissa investerares placeringsverksamhet regleras av lagar och bestämmelser om placering samt granskning eller reglering av vissa myndigheter. Varje presumtiv investerare bör rådgöra med sin juridiske rådgivare eller ansvarig tillsynsmyndighet för att besluta om och i vilken omfattning de har möjlighet att investera i MTN. 13

14 BESKRIVNING AV AKADEMISKA HUS AB:s (publ) MTN PROGRAM Detta MTN-program utgör en ram under vilket Bolaget, i enlighet med styrelsens beslut fattat den 29 mars 1996 avser att upptaga lån i svenska kronor med en löptid om lägst ett år och högst tjugo år inom ramen för ett högsta sammanlagt vid varje tid utestående nominellt belopp av ÅTTA MILJARDER ( ) svenska kronor ( SEK ) eller motvärdet därav i euro ( EUR ). Lån upptages genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN eller Lån ). MTN-programmet utgör en del av Bolagets skuldfinansiering och vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. Lån under MTN-programmet kan löpa med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion). Bolaget har dessutom möjlighet att emittera lån där ränte- eller kapitalbelopp kan komma att fastställas på grundval av utvecklingen av visst svenskt eller utländskt index, aktie, annan obligation, annan underliggande tillgång eller dylikt. För samtliga lån som ges ut under detta program skall härtill bilagda Allmänna Villkor gälla. Därjämte skall för varje Lån gälla kompletterande slutliga villkor vilka tillsammans med de allmänna villkoren utgör fullständiga villkor för respektive Lån ( Slutliga Villkor ). Varje Lån som utges under programmet tilldelas ett lånenummer. Bolaget har utsett Skandinaviska Enskilda Banken (ledarbank), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) till emissionsinstitut i MTN-programmet. Såsom emissionsinstitut har ovannämnda emissionsinstitut inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen. Euroclear Sweden eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för preliminär skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. Kreditvärdering (Rating) Vid investering i MTN utgivna under Bolagets MTN-program tar investeraren en risk på Bolaget. Akademiska Hus AB (publ) har erhållit rating AA av Standard & Poor s för sin upplåning under MTN-programmet. Rating är det betyg som en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. Om Lån som emitteras under MTN programmet ska erhålla eller har erhållit rating, anges detta i Slutliga Villkor. Det är dock vars och ens skyldighet att inhämta aktuell information om rating då den kan vara föremål för ändring. Mer information om rating finns att hämta på Standard & Poors hemsida, Status Lånet utgör en skuldförbindelse utan säkerhet med lika rätt till betalning (pari passu) med Bolagets övriga, existerande eller framtida oprioriterade icke efterställda och icke säkerställda betalningsåtaganden för vilka förmånsrätt inte följer av lag. 14

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 21 MAJ 2008 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning SEB BoLån SEB BoLån Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO BANK N.V.

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 23 augusti 2010. Grundprospektet är offentliggjort på Framtidens hemsida den 23 augusti 2010 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 22 augusti 2011 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information om Sparbanken 1826:s ( Banken

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen den 17 december 2013 och giltigt i 12 månader från denna dag MTN-Program för Säkerställda Obligationer Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut:

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 25 oktober 2013 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2013 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 26 juni 2013 SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer