Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)"

Transkript

1 Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 28 november 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Danske Bank Nordea Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Swedbank 1 (27)

2 Föreliggande grundprospekt ( Grundprospektet ) avseende Volvofinans Bank AB:s (i det följande Volvofinans, Volvofinans Bank eller Banken ) MTN-program är upprättat i enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Grundprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med stöd av 2 kap. 25 och 26 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. För Grundprospektet och erbjudanden enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta Grundprospekt, erbjudanden och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Ord och uttryck som används i detta Grundprospekt har den innebörd som framgår av avsnittet Allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) om inte annat framgår av sammanhanget. Grundprospektet har inte granskats av Volvofinans revisorer. Grundprospektet skall läsas tillsammans med samtliga dokument som införlivats genom hänvisning, slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) för varje nyemitterat lån ( Lån ) samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Grundprospektet och Slutliga Villkor offentliggörs på Volvofinans hemsida. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till Volvofinans eller emissionsinstituten. Varje investerare måste, mot bakgrund av investerarens egna förutsättningar, besluta om lämpligheten av placeringen i MTN eller Obligation. I synnerhet bör varje investerare: I. ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en ändamålsenlig utvärdering av (i) Allmänna Villkor samt för varje MTN och Obligation gällande Slutliga Villkor samt (ii) den information som finns i detta Grundprospekt eller till information vilken hänvisas i detta Grundprospekt samt varje härtill hörande lämpligt tillägg; II. göra en bedömning av möjligheterna och riskerna med att placera i MTN eller Obligationer; III. ha tillgång till, och kunskap om, lämpliga värderingsmetoder för att utföra en värdering av MTN eller Obligationer och den påverkan en investering i MTN eller Obligationer kan innebära för investerarens placeringsportfölj; IV. ha tillräckliga finansiella medel och likvida tillgångar för att hantera de risker som en investering i MTN eller Obligationer medför, inkluderande ränte- och valutarisker; V. ha full förståelse för hur relevanta index och finansiella marknader fungerar; och VI. ha möjlighet att utvärdera (på egen hand eller med hjälp av rådgivare) tänkbara scenarier, exempelvis avseende ränteförändringar och andra faktorer som kan påverka investerarens placering och hans förmåga att bära de där tillhörande riskerna. En investerare ska inte investera i ett komplext finansiellt instrument såsom MTN eller Obligationer såvida inte denne besitter den sakkunskap (på egen hand eller med hjälp av rådgivare) som krävs för att bedöma hur dess värde utvecklas under ändrade förhållanden och den påverkan den har på investerarens sammanlagda portfölj. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare Grundprospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Grundprospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Förvärv av MTN som emitteras i enlighet med detta Grundprospekt i strid med ovanstående kan anses som ogiltigt. 2 (27)

3 Innehållsförteckning 2. Riskfaktorer... 4 Värdepappersspecifika risker... 4 Bolagsspecifika risker och marknadsrisker Beskrivning av Volvofinans Bank AB:s MTN-program... 8 MTN-programmet... 8 Allmänt... 8 Form av värdepapper samt identifiering... 8 Upptagande till handel på reglerad marknad... 8 Kostnader, skatt... 8 Försäljning, pris och ytterligare information... 9 Status... 9 Rating Produktbeskrivning och ytterligare definitioner Räntekonstruktioner Dagberäkning av ränteperiod Allmänna Villkor Mall för Slutliga Villkor Information om Volvofinans Sammanfattande beskrivning av verksamheten Koncernstruktur Information om tendenser Förvaltnings- och ledningsorgan Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan Bolagsstyrning Aktiekapital och största Aktieägare Legala frågor och övrig information Försäkran Historisk finansiell information Revision av den årliga historiska finansiella informationen Åldern på den senaste finansiella informationen Rättsliga förfaranden och förlikningsförfaranden Väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning Väsentliga avtal Jurisdiktion Tillängliga handlingar Adresser (27)

4 2. Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka Volvofinans liksom de Medium Term Notes ( MTN ) som ges ut inom ramen för MTN-programmet. Risker finns beträffande både sådana förhållanden som har anknytning till Banken och de MTN som ges ut under MTN-programmet och sådana som saknar specifik anknytning till Banken och MTN. Nedan lämnas en redogörelse för riskfaktorer som Volvofinans bedömer har betydelse för Bankens verksamhet eller MTN. Riskfaktorerna nedan är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Värdepappersspecifika risker Kreditrisk En investerare i MTN måste bedöma kreditrisken på Banken och MTN. Om utsikterna för Banken skulle försämras finns det risk för att Banken inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser under MTN. Försämrade utsikter för Banken kan även leda till en nedgång i marknadsvärdet för MTN. Investerare i MTN utgivna av Banken har en kreditrisk på Banken. Investerarens möjlighet att erhålla betalning under MTN är därför beroende av Bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur i stor utsträckning är beroende av utvecklingen av Bankens verksamhet. Banken ställer inga säkerheter för emitterade MTN och en investerare som investerar i MTN omfattas inte av den statliga insättningsgarantin enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti vid händelse av Volvofinans konkurs. Inte heller omfattas värdepapper emitterade under detta Grundprospekt av statlig garanti enligt förordning (2008:891) om statliga garantier till banker m.fl. Banken får ställa säkerhet för annan skuld I MTN-programmet återfinns en så kallad negativklausul. Negativklausulen innebär att Banken åtar sig att inte ställa säkerhet eller låta annan ställa säkerhet för marknadslån upptagna av Banken. Det är dock tillåtet för Banken att ställa säkerhet för annan skuld i form av banklån eller andra lån. Borgenärer som har säkerställda fordringar på Banken har rätt till betalning ur aktuella säkerheter innan Fordringshavarna. Fordringshavarna har ingen säkerhet i Bankens tillgångar och skulle vara oprioriterade borgenärer i händelse av Bankens konkurs. Marknadsrisk och löptidsrisk Marknadsriskerna varierar beroende på lånekonstruktion och löptid för MTN. Det finns risk för att förändringar i ränteläget kan påverka värdet på MTN negativt. Risken i en investering i MTN ökar ju längre löptid MTN har, orsaken till detta är att kreditrisken i längre MTN är svårare att överblicka än för MTN med kortare löptid. Utöver detta så ökar även marknadsrisken med löptiden för MTN då fluktuationen i priset för MTN blir större för MTN med längre löptid än för MTN med kortare löptid. Valutarisk Banken erlägger nominellt belopp och avkastning på MTN i svenska kronor eller euro. Detta medför vissa risker kopplade till valutaomräkning om valutan avviker från den valuta vari investerarens finansiella verksamhet främst sker. Detta inkluderar såväl risken för kraftiga valutakursförändringar (inklusive devalvering och revalvering) som införande eller ändringar i valutaregleringar. En förstärkning av den egna valutan jämfört med den valuta placeringen är denominerad i minskar placeringens värde för sådan placerare. Regeringar och myndigheter kan införa valutakontroller/-regleringar som får negativ effekt på valutakursen. Resultatet av detta kan innebära att innehavare av MTN erhåller lägre avkastning, slutlikvid eller nominellt belopp än förväntat. Andrahandsmarknad och likviditet Även om MTN är upptagna till handel vid börs eller reglerad marknad uppstår normalt ingen betydande handel med aktuella MTN. Detta kan gälla under dess hela löptid. När det inte utvecklas en marknad kommer likviditeten att försämras. Därför kan det vara förknippat med svårigheter att snabbt sälja MTN eller erhålla ett pris jämfört med liknande investeringar som har en utvecklad andrahandsmarknad. Detta kan särskilt vara fallet med MTN som är strukturerade för ett speciellt ändamål eller strategi eller strukturerade för att tillgodose särskilda behov hos en speciell kategori 4 (27)

5 placerare. Denna typ av MTN har i allmänhet en mer begränsad andrahandsmarknad och högre volatilitet i priset jämfört med konventionella skuldebrev. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ effekt på marknadsvärdet för MTN. Rätten att återbetala MTN i förtid/förtida inlösen MTN kan ha villkor som ger Volvofinans möjlighet att återbetala denna i förtid. Förtida återbetalning innebär i regel en begränsning av marknadsvärdet för MTN. Under en period då Volvofinans har möjlighet att besluta om förtida inlösen kommer marknadsvärdet för dessa MTN sannolikt ej att märkbart överstiga återbetalningskursen. Detta kan även inträffa före sådan period om förtida inlösen. För det fall Volvofinans återbetalar MTN i förtid kan investeraren sakna möjlighet att reinvestera det återbetalda beloppet till samma villkor som återbetalt MTN. Investeraren bör överväga risken i händelse av förtida återbetalning, eller vid en utebliven förväntad förtida återbetalning, i ljuset av andra alternativa placeringsmöjligheter vid placeringstillfället. Clearing och avveckling MTN ansluts till Euroclear Swedens kontobaserade system ( VPC-Systemet ). Clearing och avveckling vid handel i MTN såväl som betalningar av ränta och återbetalning av kapitalbelopp sker genom VPC-Systemet. Banken uppfyller sina betalningsförpliktelser under MTN genom att göra den relevanta betalningen till Euroclear Sweden som i sin tur distribuerar betalningen vidare till Fordringshavare. Investerare i MTN är således beroende av funktionaliteten i VPC-Systemet för att kunna erhålla betalning under MTN. Bolagsspecifika risker och marknadsrisker Motpartsrisk Motpartsrisk uppstår när Volvofinans har ingått derivatkontrakt med en motpart och avser risken för att motparten inte kan fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser. En kostnad kan uppkomma om Volvofinans måste ersätta fallerande motpart med en ny motpart och ursprungligt derivatkontrakt har ett positivt marknadsvärde. Motpartsriskens storlek påverkas av marknadsvärdet och varierar således med förändringar i marknadsräntor och valutakurser. Realiserad motpartsrisk kan få väsentlig inverkan på Volvofinans resultat om värdet av fallerande kontrakt är betydande. Volvofinans derivatkontrakt består av ränteswappar, valutaränteswappar och ränteoptioner. Motparterna är endast nordiska banker. Volvofinans motpartsrisk (marknadsvärde) i derivatkontrakt uppgick per till 115,4 Mkr (169,1) vilket utgjorde 42% (72) av årsresultatet eller 4% (6) av kapitalbasen. Kreditrisk Med kreditrisk avses den risk som vid varje tillfälle bedöms föreligga att Bankens motparter, av någon orsak, inte fullgör sina åtaganden med avseende på betalning med anledning av olika former av ingångna avtal. Dessa avtal kan utgöras av olika former av utlåning, leasing, garantier, placeringar eller derivatavtal. Krediter som beviljas ute i Volvohandeln, och som omedelbart överlåts till Banken, kreditbedöms med hjälp av ett av Banken utvecklat och tillhandahållet kreditbedömningsverktyg. Av Bankens totala kreditgivning avseende fordonsfinansiering omfattades per % (78) av regressrätt mot Volvoåterförsäljarna, varvid Volvoåterförsäljarna står den yttersta kreditrisken för överlåtna och pantsatta kredit- och leasingavtal. För det fall en kredit- eller leasingtagare saknar möjlighet att fullgöra sitt åtagande kan Banken komma att åsamkas en förlust, i den mån den utestående fordran inte täcks av säkerheten i fordonet eller av Volvoåterförsäljarens regressansvar. Koncentrationsrisk Volvofinans definition på koncentrationsrisk avser: stora exponeringar mot kund eller grupper av kunder med inbördes anknytning större exponeringar mot grupper av motparter där sannolikheten för fallissemang sammanhänger med faktorer som bransch, geografiskt område m.m. koncentration inom en viss säkerhetstyp, t ex ett visst bilmärke 5 (27)

6 Volvofinans utlåningsportfölj är av en mindre väldiversifierad art då den till stor del består av olika former av bilfinansiering. Volvofinans utlåningsvolymer och intäkter påverkas därför, i större utsträckning än jämfört med andra banker, av hur bilförsäljningen utvecklas. Då bilen tjänar som säkerhet i Volvofinans finansieringsprodukter medför det en koncentration mot säkerhetstypen bil. Marknadsvärdet på bilen (säkerheten) varierar över tid, bl a påverkas det av utbud samt efterfrågan på respektive bilmärke eller modell. Förändringar som medför väsentligt minskade marknadsvärden på bilar påverkar Volvofinans direkt eller indirekt, i större utsträckning än jämfört med andra banker, då utlåningen till så stor del är koncentrerad mot bilhandeln och dess kunder. Vidare bedrivs all utlåningsaktivitet enbart mot den svenska marknaden. Detta innebär t ex att minskad bilförsäljning i Sverige, inte kan uppvägas av en ökad bilförsäljning inom andra geografiska områden (länder). De 30 största kunderna utgör 9% (10) av den totala utlåningen. Den bransch som Volvofinans har enskilt störst utlåning till är transportbranschen som utgör 8% (10) av totalen. Ränterisk i övrig verksamhet Volvofinans definierar ränterisk som den nuvarande och framtida risken att räntenettot går ner p.g.a. en ogynnsam förändring i räntan. Ränterisker uppstår i allmänhet när räntebindningsperioder för tillgångar och skulder ej sammanfaller. Den dominerande delen av Volvofinans utlåning samt all upplåning följer den korta marknadsräntan vilket medför en begränsad ränterisk. Volvofinans ränterisk uttryckt som påverkan på Bankens räntenetto vid en omedelbar parallellförflyttning av räntekurvan med en procentenhet uppgick per till 52,7 Mkr (52,8) vilket motsvarar 19% (23) av årsresultatet eller 1,7% (1,7) av kapitalbasen. Operativa risker Med operativ risk avses risken för förlust till följd av: Icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer Mänskliga fel Felaktiga system Externa händelser I definitionen inkluderas legal risk. Inom Volvofinans verksamheter kan operativ risk uppstå inom ett flertal områden; interna oegentligheter, extern brottslighet, anställningsförhållanden och arbetsmiljö, affärsförhållanden, avbrott och störning i verksamhet och system, transaktionshantering och processtyrning, teknik samt medarbetare/organisation. Operativa risker uppstår även i samverkan med externa parter. En operativ risk yttrar sig i att Volvofinans, i egenskap av bank, hanterar stora penningflöden. En bank eller ett företag som hanterar stora penningflöden riskerar att bli utsatt för förskingring utförd av anställda i banken eller företaget. Banken har byggt upp interna rutiner och kontroller för att minimera denna risk. Vidare riskerar Volvofinans genom dataintrång eller på annat sätt att utsättas för bedrägeriförsök eller annan brottslighet. Volvofinans verksamhet håller därför en mycket hög säkerhetsnivå beträffande informations-, system- och kortsäkerhet. Om en operativ risk skulle realiseras i Banken skulle upptäckten kunna medföra en väsentlig negativ resultatpåverkan för Volvofinans. En indirekt konsekvens är även att Banken blir utsatt för ökad ryktesrisk. Skulle händelsen bli allmänt känd riskerar Volvofinans rykte att påverkas negativt vilket i sin tur kan leda till en väsentlig negativ resultatpåverkan för Banken. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att betalningsåtaganden vid förfall inte kan infrias utan att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan infrias alls. Likviditetsrisk uppstår när utlåning och upplåning har skilda löptider. När utlåningen har längre löptid än upplåningen måste refinansiering göras flera gånger. Om behovet av refinansiering under en enskild dag blir betydande, eller kapitalmarknaden blir illikvid, kan detta resultera i likviditetsbrist. Volvofinans verksamhet kräver löpande en god tillgång till marknadsupplåning. Konsekvensen för Banken av likviditetsbrist är ökad kostnad för lånade medel. En betydande likviditetsstörning på penning- och kapitalmarknad kan resultera i väsentligt försämrat räntenetto och resultat, samt om störningen är uthållig, även innebära affärsmässigt ofördelaktiga ingrepp i Volvofinans verksamhet. Andelen kortfristig upplåning (med förfall inom 1 år) av Volvofinans totala kapitalanskaffning uppgick per till 32%. 6 (27)

7 Strategiska risker och Volvofinans marknadsförutsättningar Resultatet i Volvofinans Bank är beroende av utvecklingen inom fordonsförsäljningen i Sverige och i synnerhet Volvos andel av försäljningen samt drivmedelsförsäljningen och övrig omsättning över Volvokortet. Banken är vidare beroende av att fatta gynnsamma affärsbeslut och att sådana beslut vid var tid är anpassade för rådande marknadsförutsättningar vilket i sin tur kräver att Banken är lyhörd för marknadsförändringar. En uthållig och väsentlig nedgång av den samlade försäljningen inom svensk Volvohandel och/eller ogynnsamma strategiska beslut, kan leda till att Bankens resultat påverkas negativt. Legala risker Bankens verksamhet är reglerad av lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse samt föreskrifter om myndighetstillsyn. Banken står under Finansinspektionens tillsyn. Bankverksamhet är föremål för en betydande reglering och tillsyn och på senare år har många lagar och förordningar som Banken har att följa tillkommit och ändrats. Framtida förändringar av regelverket, inklusive ändrad redovisningsstandard och krav på kapitaltäckning, kan få negativ effekt och inverkan på Bankens sätt att bedriva verksamhet och på det ekonomiska resultatet. Banken affärsverksamhet påverkas även av nya och förändrade lagar och regler beslutade av olika myndigheter i Sverige och EU. 7 (27)

8 3. Beskrivning av Volvofinans Bank AB:s MTN-program MTN-programmet Detta MTN-program utgör en ram varunder Volvofinans har möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta lån i svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ) med en löptid om lägst ett år och högst femton år. Beslut om upprättande av MTN-programmet fattades av Volvofinans styrelse den 9 juni Lån upptas genom utgivande av löpande skuldebrev, s.k. Medium Term Notes ( MTN eller Lån ), i hela multiplar om lägst SEK eller EUR per löpande skuldebrev. Totalt utestående nominellt belopp av MTN får vid varje tidpunkt uppgå till högst SEK eller motvärdet därav i EUR. Volvofinans och emissionsinstituten kan överenskomma om höjning av detta belopp. För samtliga MTN som ges ut under detta program skall de allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) som återges i detta Grundprospekt gälla. Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) upprättar slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) med kompletterande lånevillkor för aktuella MTN, vilka tillsammans med Allmänna Villkor utgör fullständiga villkor för respektive MTN. Varje MTN som utges under MTN-programmet upprättas enligt svenska rätt. Volvofinans har utsett Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Ledarbank ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) till emissionsinstitut ( Emissionsinstitut gemensamt Emissionsinstituten ) under MTN-programmet. Allmänt MTN-programmet är för Volvofinans ett av flera finansieringsalternativ i den dagliga affärsverksamheten och vänder sig till investerare på den svenska kapitalmarknaden. Beslut att uppta lån fattas av Volvofinans finansavdelning med stöd av bemyndigande av Volvofinans styrelse. Under MTN-programmet kan Volvofinans emittera MTN som löper med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion) eller med realränta. Volvofinans kan också avtala om annan räntekonstruktion än ovan nämnda. Ett tilläggsprospekt måste då upprättas och godkännas av Finansinspektionen innan aktuella MTN kan tas upp till handel på en reglerad marknad. Värdepapper emitterade under detta Grundprospekt omfattas ej av den statliga insättningsgarantin enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Inte heller omfattas värdepapper emitterade under detta Grundprospekt av statlig garanti enligt förordning (2008:891) om statliga garantier till banker m.fl. Form av värdepapper samt identifiering MTN är en skuldförbindelse i dematerialiserad form. MTN skall för Fordringshavares räkning registreras hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear Sweden ) på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. MTN-programmet är anslutet hos Euroclear Sweden och Lånens Slutliga Villkor innehåller det från Euroclear Sweden erhållna internationella numret för värdepappersidentifiering, ISIN (International Securities Identification Number). Upptagande till handel på reglerad marknad Banken kan komma att inge ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad av vissa Lån. Detta sker då till NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknad enligt vad som framgår i Slutliga Villkor. Aktuell reglerad marknad kommer efter erhållande av ansökan göra en egen bedömning och därefter medge eller avslå att Lån registreras. Kostnader, skatt Banken står för samtliga kostnader i samband med upptagandet till handel såsom kostnader för framtagande av Grundprospekt, upptagande till handel på en reglerad marknad, dokumentation, avgifter till Euroclear Sweden m.m. Euroclear Sweden eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för skatt, för närvarande 30 %, på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Beskrivningen ovan utgör inte skatterådgivning. Beskrivningen är inte uttömmande utan är avsedd som en allmän information om vissa gällande regler. Fordringshavare skall själva bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma och därvid rådfråga skatterådgivare. 8 (27)

9 Försäljning, pris och ytterligare information Försäljning sker genom att Utgivande Institut erhåller ett emissions- och försäljningsuppdrag. I detta fall används inte förfarande med teckning och teckningsperiod. Köp och försäljning av värdepapper sker över den reglerade marknad som värdepappren är noterade på. Likvid mot leverans av värdepapper sker genom Utgivande Instituts (i förekommande fall Administrerande Institut) försorg i Euroclear Swedens system. Marknadspriset är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag. Information om aktuella priser återfinns på NASDAQ Stockholms hemsida För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Grundprospekt (i pappersformat alternativt elektroniskt) hänvisas till Volvofinans eller emissionsinstituten. Grundprospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen och NASDAQ Stockholm. Slutliga Villkor offentliggörs på Volvofinans hemsida. Status Om inte annat anges i gällande Slutliga Villkor utgör MTN en skuldförbindelse utan säkerhet med lika rätt till betalning (pari passu) med Bankens övriga, existerande eller framtida oprioriterade icke efterställda och icke säkerställda betalningsåtaganden för vilka förmånsrätt inte följer av lag. Rating Volvofinans Bank AB har för sin långfristiga upplåning ratingen Baa2 från Moody s Investors Service ( Moody s ). Moody s är etablerat inom EU innan 7 juni 2010 och har registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. Rating är det betyg en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. En närmare förklaring om innebörden i Bankens erhållna kreditvärdighetsbetyg kan erhållas från Moody s hemsida (www.moodys.com). Ett kreditvärdighetsbetyg utgör inte en rekommendation om att köpa, sälja eller inneha värdepapper. Det är vars och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating då den kan vara föremål för ändring. 9 (27)

10 4. Produktbeskrivning och ytterligare definitioner Nedan följer en beskrivning av vanliga konstruktioner och termer som förekommer vid utgivande av Lån under detta program. Konstruktionen av varje Lån framgår av Slutliga Villkor och ska gälla tillsammans med för MTN-programmet gällande Allmänna Villkor. Räntekonstruktioner För ett Lån kan flera av nedan angivna Räntekonstruktioner användas i kombination, utan att det är att betrakta som en ny Räntekonstruktion. För Lån som löper med ränta skall räntan beräknas på Kapitalbeloppet. Lån kan emitteras till nominellt belopp samt till under- eller överkurs. Enligt 3 i Allmänna Villkor kan Volvofinans vidare avtala med Utgivande Institut om annan räntekonstruktion. Ett tillägg till Grundprospektet måste då upprättas och godkännas av Finansinspektionen innan aktuellt Lån kan tas upp till handel på en reglerad marknad. Lån med fast ränta Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen om inget annat framgår av Slutliga Villkor. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagarsbasis för MTN i SEK och på faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR. Med Ränteförfallodag för fast ränta avses den sista dagen i varje Ränteperiod dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag om inte annat föreskrivs i Slutliga Villkor. Lån med rörlig ränta - FRN (Floating Rate Notes) Lånet löper med ränta från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntesatsen för respektive Ränteperiod utgörs av Räntebasen med tillägg/avdrag av Räntebasmarginalen för samma period. Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar/360 för MTN i SEK och MTN i EUR i respektive Ränteperiod eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Räntebas. Med Ränteförfallodag för rörlig ränta avses den sista dagen i varje Ränteperiod dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag, om inte annat framgår av Slutliga Villkor. Räntebas för rörlig ränta Avser den referensränta som specificeras i Slutliga Villkor. Vanligen avses STIBOR för Lån i SEK och EURIBOR för lån i EUR. Med STIBOR avses den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på informationssystemet Reuters sida SIDE (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (i förekommande fall, Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Referensbankernas kvoterade räntor för depositioner av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm eller, om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (i förekommande fall, Administrerande Instituts) bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder för utlåning av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm. Med EURIBOR avses den räntesats som (1) kl aktuell dag publiceras på informationssystemet Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej finns (2) vid nyss nämnda tidpunkt enligt besked från Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) motsvarar (a) genomsnittet av Europeiska Referensbankers kvoterade räntor till ledande affärsbanker i Europa för depositioner av EUR för aktuell period eller om endast en eller ingen sådan kvotering ges (b) Utgivande Instituts (i förekommande fall, Administrerande Instituts) bedömning av den ränta ledande affärsbanker i Europa erbjuder för utlåning av EUR för aktuell period på interbankmarknaden i Europa. Lån utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion) Lånet löper utan ränta d.v.s. Lånet säljs till en kurs understigande nominellt belopp där avkastningen erhålls på Återbetalningsdagen i och med återbetalningen av det Nominella beloppet. 10 (27)

11 Lån med realränta Realränteobligationer är obligationer som löper med eller utan inflationsskyddad ränta och återbetalningsbeloppet är därtill inflationsskyddat till sin natur. Räntesatsen kan vara fast eller rörlig. Om MTN inte är räntebärande, utbetalas endast inflationsskyddat återbetalningsbelopp vid förfall. Inflationsskyddet beräknas med hjälp av konsumentprisindex ( KPI ) som satts samman med hjälp av statistik som inte nödvändigtvis speglar den inflation som den enskilde investeraren utsätts för. Det inflationsskyddade räntebeloppet liksom det inflationsskyddade kapitalbeloppet meddelas fordringshavare när Utgivande Bank fastställt detsamma enlighet med Allmänna Villkor. För ett Lån med realränta kan Återköp under vissa förutsättningar bli aktuellt. Med KPI menas Konsumentprisindex eller om KPI har upphört att fastställas eller offentliggöras motsvarande index avseende konsumentpriserna i Sverige som fastställts eller offentliggjorts av SCB eller det organ som i SCB:s ställe fastställer eller offentliggör sådant index. Vid byte av indexserie skall nytt index räknas om till den indexserie på vilken Bas KPI grundas. Dagberäkning av ränteperiod 360/360-dagarsbasis innebär att man utgår från att året består av 360 dagar som i sin tur fördelas på 12 månader om vardera 30 dagar och därefter divideras med 360. I vissa fall benämns detta även 30/360 eller Bond Basis. 365/360-dagarsbasis eller Actual/360 innebär det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 360. Actual/365 eller Actual/Actual innebär att det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 365 (eller, om någon del av ränteperioden infaller under ett skottår, summan av (a) det faktiska antalet dagar i den delen av ränteperioden som infaller under ett skottår delat med 366 och (b) det faktiska antalet dagar i den del av ränteperioden som inte infaller under skottåret delat med 365). Actual/365 (Fixed) innebär det faktiska antalet dagar i ränteperioden delat med 365. Interpolering bestämning av ränta inom två kända variabler enligt vad som beskrivs i Slutliga Villkor. Utöver ovan beskrivna metoder för beräkning av dagar, kan andra konstruktioner anges i de Slutliga Villkoren. 11 (27)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 26 juni 2013 SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2013 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen den 17 december 2013 och giltigt i 12 månader från denna dag MTN-Program för Säkerställda Obligationer Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut:

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 25 oktober 2013 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets godkännande: 19 december 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Arrangör Swedbank Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Nordea Emissionsinstitut

Läs mer

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 22 augusti 2011 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information om Sparbanken 1826:s ( Banken

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 23 augusti 2010. Grundprospektet är offentliggjort på Framtidens hemsida den 23 augusti 2010 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 27 januari 2011 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Sundsvalls kommun

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

SVEASKOG AB (publ) MTN-program

SVEASKOG AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 24 juli 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. SVEASKOG AB (publ) MTN-program LEGAL#12135721v6 Ledarbank & Emissionsinstitut Svenska

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer