DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 Bil KS Bil KS Bil KS Bil KS Bil KS Bil KS DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen Antagen , reviderad ,, , 18, ,

2 KOMMENTARER/UPPLYSNINGAR Använda förkortningar i delegationslistan AL Arkivlagen (1990:782) AR Allmänna råd BB Årets prisbasbelopp BTN Bygg- och tekniknämnden Chefstj. Chefstjänsteman direkt underställd kommundirektören Div.ch Divisionschef Expl.ch Exploateringschef Fastigh. ingj. Fastighetsingenjör FO Förordning FörvL Förvaltningslagen (1986:223) Hemv FO Hemvärnsförordning (1997:146) Chef Human Resources KF Kommunfullmäktige KL Kommunallagen KD Kommundirektör KS Kommunstyrelsen KUN Kungörelse LOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LUF Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster LOV Lag (2008:962) om valfrihetssstem LSKO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor PBL Plan- och bygglagen (2010:900) PUL Personuppgiftslagen (1999:204) Rch Räddningschef Off-SekrL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) SFS Svensk Författningssamling Säk.sam. Säkerhetssamordnare på Rtj TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

3 Med "divisionschef avses i delegationslistan: Kommundirektören Divisionschef Med chefstjänsteman avses i delegationslistan Chefstjänsteman direkt underställd kommundirektören exklusive divisionschef Anmälan av delegationsbeslut Den som i delegationslistan fått rätt att besluta i kommunstyrelsens ställe skall alltid dokumentera och skriftligt anmäla sina fattade beslut till kommunstyrelsen. Anmälan skall ske genom att lämna in en sammanställning över fattade beslut i form av s.k. delegationslistor, protokoll eller på annat lämpligt sätt. Därvid skall följande anges: beslut vilket bemyndigar att fatta beslut på delegation kort beskrivning av ärendet samt fattat besluts innehåll namn på den som beslutat namnteckning eller signatur beslutsdatum vilka som eventuellt delgivits beslutet Anmälan av beslut skall ske till närmast följande sammanträde med kommunstyrelsen om inte annat meddelats. Muntlig anmälan/rapportering till kommunstyrelsen är inte tillräckligt enligt kommunallagen. Överklagande Beslut fattat på delegation kan överklagas på vanligt sätt: Det kan t ex ske genom laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i första instans. Överklagandetiden räknas från den dag, då protokoll från det sammanträde när delegationsbeslutet anmäldes, tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla i Stadshuset. Överklagandet skall ha ingetts till beslutande instans inom 3 veckor från detta datum. Vissa beslut överklagas dock med s k förvaltningsbesvär enligt respektive speciallagstiftning. Överklagandetiden är då i allmänhet 3 veckor från det att klaganden fick del av beslutet. Rätt att besluta Beslut som är av större vikt eller av principiell natur får inte fattas av delegat med stöd av delegation. Samråd skall dock ske med kommunstyrelsens ordförande innan yttrande avges samt undertecknas av denne och delegaten. Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätt att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut. Rätt att besluta på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. Om delegaten anser ärendet vara svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, kan ärendet alltid föras upp till kommunstyrelsen för beslut.

4 Registrering i kommunstyrelsens protokoll Vid sammanträdet redovisas delegationsbesluten genom att anmälningsblanketten för besluten finns med vid sammanträdet. Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i protokollet. Av paragrafen skall framgå vilka beslut som anmälts genom att det anges vilka löpnummer besluten har, den tidsperiod under vilken besluten fattats samt delegaten. och anmälan Förvaltningschef kan enligt kommunallagens 6 kap 37 ges rätt att vidaredelegera beslut i vissa ärendegrupper. I vår kommun motsvaras detta av divisionschef respektive chefstjänsteman. Som villkor för vidaredelegationen beslutar kommunstyrelsen att divisionschefen skall ange vem som fått beslutanderätten (befattning = delegat) samt att beslut som fattats på sådan vidaredelegation även skall anmälas till kommunstyrelsen. Beslut fattade på vidaredelegation skall anmälas till divisionschefen, som i sin tur anmäler till kommunstyrelsen. Det är dock frivilligt att ha en sådan ordning att beslutsfattaren anmäler direkt till kommunstyrelsen. en avser ett led som inte behöver vara direkt underställt delegaten. Samråd I de fall samråd krävs skall detta dokumenteras med påskrift på handlingen av den som befattningshavaren samrått med. Upplysningar Upplysningar i frågor rörande delegation och dylikt kan fås av kommunjurist Robert Tholén, tfn eller kommunsekreterare Anna-Karin Lindblad tfn

5 I anmärkningskolumnen anges vilka ärendegrupper som får vidaredelegeras. Ärende Lagrum Delegat Anmärkning ALLMÄNNA FRÅGOR Brådskande beslut. KL 6 kap 36 KS ordf. Anmäls vid nästa sammanträde Generell delegation Beslut i alla nedanstående ärenden där tjänsteman beslutar KD Annat ärende som till sin karaktär och betydelse är jämförligt med nedan angivet ärende Motsvarande beslutande enl. nedan. Allmänna förvaltningsfrågor Rättidsprövning av överklagande samt avvisa för sent inkommet överklagande FL 24 Kommunsekr. Kanslichef Sekretessfrågor och avslag på begäran om utlämnande av allmän handling eller uppställande av villkor för utlämnande av allmän handling TF/ Off-SekrL Kommunsekr. Kanslichef Personuppgifter Beslut om att utse personuppgiftsombud PuL KS ordf Tecknande av avtal om att vara personuppgiftsbiträde PuL KS ordf Representation Beslut om representation över 0,5 BB per gång KS ordf Lägre belopp verkställighet Kurser o dyl. Beslut om deltagande i kurser, konferenser o dyl. för underställd personal, kostnad över 0.5 BB per gång (oavsett antal personer) Div.ch. Chefstj. Lägre belopp verkställighet Beslut om studieresa el dyl. utom Norden Div.ch. Chefstj. Motsvarande för förtroendevalda KS ordf. Arkivhandlingar Beslut om gallring av arkivhandlingar, fastställande av arkivplaner och näraliggande frågor AL Div.ch. Kommunsekr

6 Hemsändningsbidrag Beslut om hemsändningsbidrag Heraldiskt vapen Beslut om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen Övervakningskamera Yttrande över tillstånd att använda övervakningskamera Flaggning Beslut om officiell flaggning (som inte sker på allmän flaggdag) Yttranden Beslut om att avge enklare yttranden som kan anses vara av beskaffenhet att kunna avgöras utan kommunstyrelsebeslut Handläggare hemsändnings - bidrag KS ordf. Div.ch. Chefstj. Samråd KS ordf. Avtal o dyl. som avser löpande förvaltningsfrågor Beslut om ingående av avtal som kan anses avgöras utan KS beslut Bidrag särskilt stöd m.m. Bidrag el andra särskilda insatser till ideella organisationer o d avs. kommunal medverkan i projekt, glesbygdsåtgärder, reklam, sponsring m.m. Bidrag för näringslivsåtgärder Div.ch Chefstj. KD Komm.chef Näringslivschef Enklare avtal rörande daglig verksamhet. Tecknas i förening med firmatecknare Som kan anses avgöras utan KS beslut Som kan anses avgöras utan KS beslut

7 EKONOMIFRÅGOR Medgivande till utnyttjande av generell borgen Beslut om medgivande till Nyköpingshem AB:s kreditgivare att ianspråkta borgensutrymme högst inom fastställt generellt maxbelopp (År 2013: 1400 mnkr) Donationsfonder Placering av donationsfondsmedel Fordringar Avskrivning av fordringar om högst 10 BB per gång Avskrivning av fordran vid konkurs högst 20 BB per gång Lån/krediter Upptagande av lån/krediter med en längsta löptid om 5 år, dock ej utlandslån Samråd med KS ordf skall ske Omsättning och lösen av lån Samråd med KS ordf. skall ske Infriande av borgensåtagande Beslut om att infria borgensåtagande upp till 25 BB per gång Infriande av förlustansvar Beslut om infriande av kommunalt förlustansvar som ingåtts enl reglerna om statlig bostadsfinansiering Inkasso m.m. Beslut om att hänskjuta inkassoärende/ betalningsföreläggande till rättegång Försäljning av lös egendom/inventarier till ett värde om högst 4 BB Medgivande till underhandsförsäljning av fastighet Medgivande till underhandsförsäljning av fastighet vari kommunen har beviljat borgensansvar medförande att kommunen får infria det kommunala förlustansvaret Div.ch Teknik Div.ch. Samhällsbygg.chef

8 INKÖP/UPPHANDLING LOU LUF LOV All extern upphandling ska ske i enlighet med gällande lagstiftning, kommunens Upphandlingspolicy samt dess bilaga Riktlinjer för upphandling. Oavsett belopp ska alla anskaffningar ske affärsmässigt och i konkurrens. Anskaffningsbeslut utöver fastställd driftbudget är ej delegerat. Om ramavtal finns ska de alltid användas. Beslut om att anskaffning ska göras Anskaffningsbeslut avseende vara eller tjänst inom givet ansvarsområde och inom fastställd budget för en sammanlagd kostnad av - max 2,5 prisbasbelopp per beslut och per år - över 2,5 prisbasbelopp per beslut och per år --- Verkställighet Sker enligt intern arbetsordning Div.chef Chefstj.m Upphl.chef Beslut om direktupphandling i enlighet med Upphandlingspolicyn. Får endast tillämpas när det sammanlagda värde per år i hela kommunen av likadana varor eller tjänster understiger kr (2012) Beslut om upphandling i övriga fall Beslut avseende upphandling av vara eller tjänst inom givet ansvarsområde och inom fastställd budget för en kostnad av - upp till 1,9 mnkr per gång ---- Upphandlare Upphl.chef Verkställighet. Sker enligt intern arbetsordning. I samråd med uppdragsgivare - obegränsat belopp Upphl.chef I samråd med uppdragsgivare

9 Beslut om att avbryta påbörjad upphandling Upphl.chef I samråd med uppdragsgivare Leasingavtal Beslut att ingå leasingavtal avseende - personbilar Div chef Tekniska divisionen Upphl.chef - övriga varor o d Upphl.chef

10 PERSONALFRÅGOR Anställning/anställningsvillkor Anställning tillsvidare av underställd personal samt fastställande av lön och andra anställningsvillkor inom av KS givna riktlinjer Anställning tillsvidare av ledare/chefer samt fastställande av lön och andra anställningsvillkor inom KS givna riktlinjer Motsvarande för div.ch. (utom KD) o stab eller motsvarande Anställande viss tid av underställd personal inom KS givna riktlinjer Div.ch. Chefstj. Div.ch Chefstj. KD Samråd med enhetschef inom HR på divisionerna eller i förekommande fall Samråd skall ske med Samråd skall ske med KS ordf. Anses som verkställighet utan särskilt beslut Pension/avgångsvederlag Beviljande av pensionsförmån inom KS givna riktlinjer Beviljande av avgångsvederlag inom KS givna riktlinjer Avskedande/uppsägning Avskedande Uppsägning Kollektivavtal Tecknande av kollektivavtal avseende förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och facklig organisation Förhandlchef Förhandlchef Förhandlchef Förhandlchef Förhandlchef Inom avtal anses som verkställighet Inom av KS givna riktlinjer Inom av KS givna riktlinjer

11 RÄDDNING, SÄKERHET, CIVILT FÖRSVAR Räddningstjänst Meddela föreskrifter om förbud, helt el delvis, mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand Medgivande till användning av varningsanordning Totalförsvarsfrågor Beslut enl. följande författningar; - fo. (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga - fo. (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt - lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. - förordning om disciplinansvar (1995:241) Utse personal till civilförsvarsorganisationen o andra frågor avs. civilförsvaret vilka anses kunna avgöras utan kommunstyrelsebeslut Hemvärnsmän Beslut om yttrande över antagande av hemvärnsmän Försäkrings- och kommunskyddsfrågor, skadereglering m.m. Beslut om skyddsåtgärder o dyl. inom budgetram Beslut om skadereglering Beslut om att avvisa skadeståndsanspråk Beslut om att bevilja skadeståndsanspråk om högst 4 BB Beslut om tecknande av kompletterande försäkringsskydd under löpande avtalsperiod LSKO LSKO Hemvärn FO. Rch i beredskap Chef räddning o säkerhet Chef räddning o säkerhet Chef räddning o säkerhet Kommunsekr Säk.sam. RTJ Chef räddning o säkerhet Säk.sam. RTJ Säk.sam. RTJ Säk.sam. RTJ Säk.sam. RTJ Krisledningsnämnd Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting) Sammankallande av krisledningsnämnd - se reglemente

12 FASTIGHETS- OCH EXPLOATERINGSFRÅGOR Överlåtelse/förvärv av fastighet, tomträtt m.m. Försäljning eller förvärv av fastighet/tomträtt, bostadsrätt m.m. till ett högsta belopp om 50 BB/gång Försäljning eller förvärv av fastighet/ bostadsrätt m.m. till ett högsta belopp om 50 BB/gång Förvärv eller försäljning av fastighet/tomträtt för genomförande av detaljplan Försäljning av fastighet inom detaljplan till fastställt pris och villkor Nyttjanderätt, arrende, servitut, tomträtt m.m. Upplåtelse eller tecknande av servitut o nyttjanderätt i fastighet Upplåtelse eller tecknande av arrende under högst 5 år samt villkorsändring Upplåtelse av hyra el. annan nyttjanderätt under högst 5 år Upplåtelse av tomträtt samt avgäldsreglering. Fastighetschef Fastighetschef. Samråd skall ske med KS ordf. Samråd skall ske med KS ordf. Upplåtelse av jakt- eller fiskearrende under högst 5 år Inhyrning av lokaler m.m. med en hyrestid om högts 5 år Fastighetschef

13 FASTIGHETS- OCH EXPLOATERINGSFRÅGOR Exploateringsärenden m.m. Beslut om att godkänna exploateringskalkyler för detaljplan antagna av byggnämnd Medge partsbyte i exploateringsavtal Samhällsbygg. chef

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer