Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden"

Transkript

1 ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den Antagen den UAIN14/39 1

2 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut Rätt att besluta Registrering i nämndens protokoll Beslutsnivåer: ALLMÄNNA FRÅGOR OFFENTLIGHET OCH SEKRETESSLAG GYMNASIE-SKOLAN GYMNASIE-SÄRSKOLA VUXENUTBILDNING OCH SÄRVUX ELEVHÄLSA Förkortningar i delegationsordningen BB BUK Fo Årets basbelopp Division Barn, Utbildning och Kultur Förordning FörvL Förvaltningslagen (1986:223) GyF Gymnasieförordning SFS (2010:2039) KomvuxF Förordning om kommunal vuxenutbildning (2011:1108) Yhf KL Yrkeshögskoleförordningen (2009:130) Kommunallagen (1991:900) OSL Offentlighets- och sekretsslag (2009:400) PUL PUF SKOLFS Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsförordningen (1998:1191) Skolverkets författningssamling 2

3 SFS Svensk Författningssamling SL Skollagen (2010:800) SOL Socialtjänstlagen (2001:453) TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) UAIN PL HSL LFB Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden Patientlagen (2014:821) Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn (2006:67) 1 Anmälan av delegationsbeslut De som i delegationslistan fått rätt att besluta i Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ställe skall alltid dokumentera och skriftligt anmäla sina fattade beslut till Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden. Denna anmälan skall ske genom inlämnande av sammanställning över fattade beslut i form av s.k. delegationslistor, protokoll eller på annat lämpligt sätt. Därvid skall följande anges: beslut vilket bemyndigar att fatta beslut på delegation kort beskrivning av ärendet samt fattat besluts innehåll namn på den som beslutat namnteckning eller signatur - beslutsdatum - vilka som eventuellt delgivits beslutet Anmälan av beslut skall ske till närmast följande sammanträde med Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden om inte annat meddelats. Muntlig anmälan/rapportering till Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden är ej tillräckligt enligt kommunallagen. Beslut fattat på delegation kan överklagas på vanligt sätt genom laglighetsprövning. I det fall att beslutet kan överklagas som förvaltningsbesvär skall besvärshänvisning ges av beslutsfattare. 3

4 2 Rätt att besluta Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätt att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut. Rätt att besluta på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. Om delegaten anser ärendet vara svårbedömt eller av annan orsak ej vill besluta, kan ärendet alltid föras upp till Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden för beslut. Beslut som är av större vikt eller av principiell natur får ej fattas av delegat med stöd av delegation. 3 Registrering i nämndens protokoll Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i nämndens protokoll. Av paragrafen skall framgå vilka beslut som anmälts, den tidsperiod under vilken besluten fattats, samt delegaten. Upplysningar Upplysningar i frågor rörande delegation och dylikt kan erhållas från kommunjurist Robert Tholén, tfn

5 4 Beslutsnivåer: 1. Antagningsutskott 2. Ordförande 3. Kommunjurist, nämndansvarig tjänsteman 4. Division Barn Utbildning Kultur - tjänstemän Generellt gäller att ersättare för ordförande är vice ordförande. I anmärkningskolumnen anges vilka ärendegrupper som får vidaredelegeras. Ärende Lagrum Beslutsnivå 5 ALLMÄNNA FRÅGOR Brådskande beslut. KL 6 kap 36 2 Ordförande Anmäls vid närmast kommande nämndsammanträde Brådskande antagningsärende när antagningsutskottet på grund av tidsskäl inte kan behandla ärendet 2 Ordförande Se respektive skolform i övrigt vid antagning Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferens, resor mm. Representation över 0,1 BB per gång inom anslagsram. 2 Ordförande Ersättning enligt kommunens regler för arvoden, traktamente mm 2 Ordförande Lägre belopp kräver ej särskilt beslut verkställighet 5

6 Ärende Lagrum Beslutsnivå Förändring av verksamhetens/projektets omfattning till en kostnad om högst 5 BB Annat ärende vilket till sin art och betydelse är jämförligt med nedan angiven grupps ärende. 3 Nämndansv tjänsteman Samma delegat som beslutar inom gruppen Inom budgetram Sker i samråd med ordförande Pröva att överklagande inkommit i rätt tid samt avvisa för sent inkommit överklagande. FörvL 24 Handläggare av ärendet Beslut om att utse personuppgiftsombud för nämnden PUL 37 2 Ordförande Teckna avtal avseende molntjänster; standardavtal, avtal PuL, personuppgifts- biträdesavtal samt avtal för tredjelandsöverföring vid behandling av personuppgifter PUL 30, PUF Divisions Samråd med nämndens personuppgiftsombud ska ske inför tecknande av avtal 6 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESSLAG Beslut om att lämna ut handling fattas av den som innehar handlingen om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. Uppställande av villkor för utlämnande av allmän handling samt avslag på begäran att ta del av allmän handling. OSL (2009:400 ) 6 kap 3 Chefsjurist Ersättare är kommunsekreterare eller kansli 6

7 Ärende Lagrum Beslutsnivå Beslut att överklaga förvaltningsrätt och kammarrätts dom till högre instans, där besluten fattas på delegation Enhets Beställarkontoret 7 GYMNASIE- SKOLAN Behörighet, urval och förfarande vid antagning. Överklagande mottagande. SL kap GyF kap 6-7 SL 28 kap 1 3 Antagningsutskott Administrativ Se Allmänna frågor gällande brådskande beslut Antagningsutskottet kan besluta om att starta program/inriktning om elevantalet är 16 elever eller fler. Om antalet sökande är lägre kan utbildningen starta efter rekommendation från divisionen Barn, utbildning och kultur. Beslut om färdighetsprov inom det estetiska området skall tillämpas vid urval till det Estetiska programmet GyF 7:5 3 Utbildnings Gymnasiet Med stöd av rektor Yttrande och godkännande av utbildning i annan kommun SL 16:48 3 Administrativ Stöd till inackordering Överklagande SL 15:32 SL 28 kap 3 Administrativ Antagning vid senare tidpunkt. GyF 7:8 Byte av studieväg. GyF 7:9 7

8 Ärende Lagrum Beslutsnivå Rätten att fullfölja utbildning. SL 16:37-41, SL 17:15, SL 19:30-33 Tilldelning av kostnadsfria skolkort elever vid utbildning i Nyköping elever vid utbildning anordnad av landstinget eller annan anordnare SFS 1991: Rektor Administrativ Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor med senare ändringar. elever vid utbildning i annan kommun 3 Administrativ Garanterad undervisningstid GyF 4:22 Prövning SL 15:28 GyF 8:24-26 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) GyF 4: Utbildnings Gymnasiet Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som: programfördjupning individuellt val GyF 4:6 GyF 4:7 Förlängd undervisning SL 16:15 Tilläggsbelopp/särskilt stöd: nationella program introduktionsprogram gymnasiesärskolan GyF 9:7 SL 16:54 SL 17:34 SL 19:47 3 Chef resursteam i Division Barn, Utbildning och Kultur 8

9 Ärende Lagrum Beslutsnivå Genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling Varje år, upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever SL 6 kap 7 SL 6 kap 8 Gäller all utbildning Gäller all utbildning Upprätta system och rutiner för hur en anmälan om kränkande behandling av elever skall göras till rektor och utbildnings SL 6 kap 10 4 Utbildnings Gäller all utbildning Skyndsamt utreda omständigheter kring av rektor anmäld kränkande behandling av elever samt säkerställa att åtgärder vidtas I förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling av eleven i framtiden SL 6 kap 10, DL 2 kap 5, DL 6 kap 9 SL 6 kap 9-10 Gäller all utbildning Gäller all utbildning Introduktionsprogram SL 17:7 GyF 6:1-8 Rektor Se nämndens plan för introduktionsprogram UAIN11/77 Preparandutbildning SL 17:5 Beviljande av ytterligare ett studieår Övergång från yrkesprogram till yrkesintroduktion och individuellt alternativ Yrkesintroduktion - Skolförlagd utbildning SL 17:11 3 Utbildnings Gymnasiet GyF 6:5 8 GYMNASIE- SÄRSKOLA Mottagande och antagning SL kap 1 Antagnings- Se Allmänna frågor gällande brådskande 9

10 18-19 GyF 13:9 utskott beslut Redovisa underlag inför beslut om mottagande SL 18:5 Rektor Beslut om fördelning av undervisningstid över läsåren GyF 4:1 Beslut om elevs studiegång SL 19:5 Omfattning och anskaffning av Arbetsförlagt lärande (APL) Medgivande av skolskjuts för elever inom gymnasiesärskola i egen regi Medgivande av skolskjuts för elever inom gymnasiesärskola i extern regi GyF 19:18 SL 18:30 Rektor Administrativ 9 VUXENUTBILDNING OCH SÄRVUX Urval, antagning och bedömning av behörighet av studerande Beslut om vilka nationella kurser som skall erbjudas Ansvar för anskaffande av plaster för Arbetsplatsförlagt lärande Beslut om undervisningens upphörande för enskild elev och på nytt bereda utbildning SL 20:13-14, SL 21:7 SL 22:13-14 KomvuxF 3 kap KomvuxF 2 kap 9 KomvuxF 2 kap 27 SL 20:9 SL 21:9, SL 22: Rektor Enligt nationella styrdokument samt av nämnden fastställda riktlinjer Antagning sker löpande under året och rapportering av antagna sker till antagningsutskottet två gånger per år Se Allmänna frågor 10

11 Ärende Lagrum Beslutsnivå Vuxenutbildnings ansvarar för att se till att ledningsgruppen för yrkeshögskolan. Yhf 4 kap 2 3 Utbildnings Campus Nyköping Följer aktuella förordningar och föreskrifter Antar sökande till utbildning Prövar frågor om tillgodoräknande Utfärdar examens och utbildningsbevis Svarar för systematiskt kvalitetsarbete 10 ELEVHÄLSA Vidta åtgärder för att förebygga vårdskador Utreda händelser i verksamheten som medfört eller kunnat medföra sårskada Ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet Anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig sårskada eller annan allvarlig skada Anmäla om en person med legitimation för yrke inom hälsooch sjukvård kan utgöra en fara för patientsäkerheten Informera den som drabbats av en vårdskada om det inträffade och vilka åtgärder som ska vidtas med mera PL 3 kap Verksamhets enl HSL 11

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer