Svenska Eurasierklubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Eurasierklubben"

Transkript

1 Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015

2 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare. 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. 6. Beslut om närvaro och yttrande för personer enligt 7 mom Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 8. Fastställande av dagordningen. 9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 13 a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. b. Föredragning av styrelsens budgetplan. c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt 9 i stadgarna. 16. Val av valberedning enligt 10 i stadgarna. 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 dagar innan anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 14 dagar innan det ordinarie årsmötet hålls. 19. Tacka avgående styrelsemedlemmar 20. Mötets avslutande 1

3 Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2014 Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter Marita Carlstedt Tomas Tegnér Emma Nilsson Anna Berggren Nina Enlund Anna Thalin Carina Larsson 1:a suppleant Kerstin Caesar (avgick på egen begäran ) 2:a suppleant Susanna Söderberg Övriga uppdrag Adj. kassör Revisor Revisorsuppleant Valberedning Medlemsansvarig Webbansvarig Valphänvisning Tryckeri Redaktionen Mats Winchler Christel Fredriksson Malin Hedlund Ulla-Carin Totney Måna Quist Eriksson Suzanne Bengtsdotter (sammankallande) Leena Korpi Eva Ohlsson Rose-Marie Forsberg Emma Nilsson Kerstin Olofsson Trosa tryckeri Sara Ljusterfors Anna Frisk Jenny Byström 2

4 Avelskommittén. Utbildningskommitté Madeleine Andersson Camilla Svensson Anette Essman (avgick på egen begäran ) Sara Ljusterfors Suzanne Bengtsdotter Jenny Kindstrand Anna Berggren Jennifer Andersson Madeleine Svensson Utställningskommitté MH&BPH-kommitté PR- & Informationskommitté Irja Tegner Sally Månsson Susanna Söderberg Anette Essman (avgick på egen begäran ) Kicki Svalin Linda Karlsson Sofi Karlsson Ann-Charlotte Lagergren Carina Larsson Sara Ljusterfors Susanna Söderberg Lena Frisk Mariette Styrenius Christina Haggren Nina Enlund Yvonne Nordén Karl-Henry Söderström Matilda Kindstrand Jenny Kindstrand Ann-Sofie Sjöberg Firmatecknare har varit ordf. Marita Carlstedt och adj. kassör Mats Winchler Antal medlemmar per den 31/ Fullbetalda medlemmar Familjemedlemmar Utlandsmedlemmar Summa: 527 stycken varav 8 stycken valpgåvomedlemmar 26 stycken 23 stycken 576 stycken 3

5 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 16 protokollförda möten, 0 fysiskt och 16 telefonmöten. senaste ordinarie årsmötesdatum var 22/ medlemmar närvarande. Inbjöd till uppfödarmöten. Ett den 7/6 i Degernäs med 22 deltagare. Samt på 3 platser 25-26/10 (Borås, Lammhult, Södertälje) och ett telefonmöte för norra Sverige 2/11. Totalt 31 deltagare. Inbjöd till ett medlemsmöte lördagen 7/6 i samband med utställning i Degernäs. 35 deltagare. Arrangerat en officiell utställning i Degernäs 8 juni. 95 anmälda hundar. Anordnade den 6-7 september en aktivitetshelg på Eriksöre Camping, Öland, 29 st. hundar var anmälda till aktiviteterna. gett ut 4 nr av Eurasierbladet. Medverkat på Stockholms Hundmässa 13-14/12 med en monter på rastorget. Medverkat på MyDog 3-6/ med en monter på rastorget. Ansökt om officiell utställning 3-4 juni 2017 på Orsa Camping. Verksamhetsberättelse Medlemsansvarig Under året har jag anmält in nya medlemmar till klubben. Skickat ut välkomstbrev och tidning till dom nya. Några kennlar har använt sig av valpgåvomedlemskap till sina valpköpare. Aktuell medlemsstatistik är 576 st. fördelade enligt följande fullbetald 527 st., utlandsmedlem 23 st., familjemedlem 26 st. Rose-Marie Forsberg Verksamhetsberättelse Valphänvisning/Rasinformation Under år 2014 har det varit ca 13 valpförmedlingar utlagda på klubbens hemsida, det har också varit några hundar för omplacering. Kerstin Olofsson/Valpförmedling, omplacering Verksamhetsberättelse MH-kommittén 2014 var det 2 st. genomförda MH och 20 st. genomförda BPH för eurasier och det är mycket glädjande det ökat så markant mot föregående år. Carina Larsson, MH & BPH ansvarig Verksamhetsberättelse Hemsidan Uppdatering av hemsidan har skett efter styrelsens och medlemmarnas önskemål och har fungerat bra. Under hösten 2014 påbörjades arbetet med den nya hemsidan. Emma Nilsson 4

6 Verksamhetsberättelse Redaktionen Under 2014 har redaktionen bestått av Jenny Byström (layout), Anna Frisk (skribent) och Sara Ljusterfors (redaktör och skribent). Då layout arbetet kräver mycket tid och arbete har Sara lite smått fått prova på layoutarbetet i In Design med handledning från Jenny med tanken i framtiden kunna avlasta Jenny i arbetet. Då bidrag framförallt i form av texter från medlemmarna är få har redaktionen fått dra ett tungt lass detta verksamhetsår då vi varit en person mindre i redaktionen än året innan. Eurasierbladet har kommit ut med 4 innehållsrika nummer och trycks fortfarande av Trosa tryckeri. Redaktionen Verksamhetsberättelse Avelskommittén Avelskommittén har bestått av Madeleine Andersson (sammankallande), Camilla Svensson och Anette Essman. Under våren 2014 utökades kommittén med Suzanne Bengtsdotter och under hösten ytterligare med två medlemmar, Sara Ljusterfors och Jenny Kindstrand. Anette Essman avgick från kommittén på egen begäran under hösten. Under året har avelskommittén haft 8 möten per telefon och 1 fysiskt möte. Avelskommittén har under året arbetat med ta fram ett nytt hälsoregister och blankett för anmäla sjukdomar till detta. Registret (som är till för uppfödare) kommer öppnas i samband med klubbens nya hemsida tas i bruk. Vi har haft två uppfödarmöten under året. Ett på Eurasierspecialen i juni och ett under november månad på fyra olika orter runt om i landet varav ett var ett telefonmöte. Vi har etablerat en kontakt med SLU (Statens Lantbruksuniversitet) angående sjukdomen EPI. Madeleine har varit på en grundkurs för avelsfunktionärer via SKK. Avelskommittén har under året besvarat frågor från eurasierklubbens medlemmar gällande avel och regler. 8/6 På rasspecialen beteendebeskrevs 78 hundar. A 1 st., B 6 st., B/C 1 st., C 21 st., D 48 st., E 1 st. Verksamhetsberättelse PR & Informationskommittén Under året har vi arbetat med planera vår rasmonter till Stockholmsmässan och My Dog i Göteborg. Vi har delat upp oss i öster och väster där öster har planerat för Stockholmsmässan och väster för My Dog. Båda "grupperna" har haft ett fysiskt möte och även haft ett telefonmöte. Resterande kontakt har skett via Facebook. Sara Ljusterfors och Ann-Sofie Sjöberg har även arbetat med och sammanställt 2015 års almanacka. 5

7 Verksamhetsberättelse Domarkonferenskommittén Domarkonferenskommittén består av Lotta Jegenstam Lignell, Leena Korpi och Eva Ohlsson. Vi har under året reviderat raskompendiet, arbetat med en powerpointpresentation inför domarkonferensen den 17-18/ Vi har haft telefonmöten och fysiska möten. Verksamhetsberättelse Utbildningskommittén Kommittén bildades i slutet på februari och bestod då av Madelene Svensson samt Jennifer Andersson och Anna Berggren valdes in i kommittén i mitten på mars. Kommittén har under året haft ett telefonmöte. Kommittén har bokat Moa Persson för Anatomi steg 1-kurs som kommer hållas i november Anatomi steg 2 är också bokad, till hösten Verksamhetsberättelse Utställningskommittén Under året har vi arrangerat en officiell utställning i Degernäs den 8/ Domare: Paul Stanton och Kurt Nilsson. Ringsekreterare: Monica Larsson och Elisabeth Dahlgård Rigmor Wahlström och Bo Wahlström Kommissarie: Anette Essman Bestyrelse: Linda Carlsson, Pia Bonell och Rose-Marie Forsberg Det var 95 hundar anmälda. Utställningsresultaten se nedan BIR valp 4-6 mån BIM valp 4-6 mån BIR valp 6-9 mån BIM valp 6-9 mån BIR/BIS BIM JKV-14 JKV-14 VKV-14 VKV-14 SKV-14 SKV-14 Bästa avelsgrupp Bästa uppfödaregrupp Bästa Huvud och uttryck Hane Bästa Huvud och uttryck Tik Just Pix Cosmos BIS-valp Tons of Joy Spindincious Akys Daqela s Faye Kitune s Eros Leiionspitz Unic Leiionspitz The One And Only Takiri Cool Surprise Lilleman Visca von der Pferdekoppel Leiionspitz Unic Leiionspitz Esta Ronevikens Ambers Flinta Leiionspitz Esta Balder-Balder Arttu Makalös Kennel Leiionspitz Leiionspitz Unic Leiionspitz The One And Only Takiri Övriga resultat återfinns på klubbens hemsida Vi har ansökt om officiell utställning 2016 i Orsa. 6

8 Inventarieförteckning per den 31/ kompostgaller Marita Carlstedt 1 st. digitalfotoram inkl. USB Yvonne Nordén 4 delar staket till montern Sara Ljusterfors 2 st. tyglängder till montern Yvonne Nordén 2 st. Roll-Up med tillhörande lampor Anna Frisk (Hämtas av M. Carlstedt) 1 st. räknemaskin Tomas Tegnér Rasbroschyrer Yvonne Nordén/Anna Frisk Verktygslåda Yvonne Nordén Fällbart bord Marita Carlstedt 2 st. ringlådor Marita Carlstedt 1 st. mätsticka Marita Carlstedt 2 uppsättningar med prishundar Marita Carlstedt Prisbord(tapetserarbord) Marita Carlstedt 3 pop-up tält Marita Carlstedt 2 domartält Marita Carlstedt 2 st. blå stolar Marita Carlstedt 4 paraplyer Marita Carlstedt In Design Redaktionen Styrelsens förslag på medlemsavgift 2016 Styrelsen föreslår huvudmedlemskapet höjs till 350kr. De övriga behålls som de är idag. 7

9 Svenska Eurasierklubben Förslag till verksamhetsplan 2015 Svenska Eurasierklubben, som är en ideell förening, har till mål inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda rasrena hundar bevara och utveckla rasens specifika egenskaper informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet. skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren ordna en officiell utställning i Orsa ordna en aktivitetsträff till hösten kontinuerligt uppdatera klubbens hemsida, till nytta och nöje för våra medlemmar ge ut Eurasierbladet med 4 nummer per år. utbilda personer inom styrelse, kommittéer och andra personer med uppdrag inom klubben genomföra en arbetshelg med den nyvalda styrelsen. samla information om sjukdomar i ett hälsoregister inbjuda till uppfödarmöte ordna anatomikurs till hösten 8

10 Samarbetet inom styrelsen har skett i en positiv anda där alla har jobbat hårt för föra arbetet framåt. Södertälje mars 2015 Marita Carlstedt Ordförande Tomas Tegnér Vice ordförande Emma Nilsson Sekreterare Anna Berggren Ledamot Nina Enlund Ledamot Anna Thalin Ledamot Carina Larsson Ledamot Susanna Söderberg Suppleant 9

11 Förslag från valberedningen inför årsmötet 2015 Till ordförande på 1 år Marita Carlstedt omval Till ordinarie ledamöter Tomas Tegner Marita Nämnd Anna Berggren Emma Nilsson Ann Charlotte Lagergren Malin Jansson (1 år kvar) fyllnadsval 1 år (1 år kvar) omval 2 år nyval 2 år nyval 2 år Till suppleanter på 1 år suppleant 1 Matilda Kindstrand suppleant 2 Camilla Norberg nyval nyval Till ordinarie revisorer på 1 år Christel Fredriksson Inger Sjöstrand omval nyval Till revisorssuppleanter på 1 år Måna Qvist Eriksson Ulla-Carin Totney omval omval Val av valberedning enligt 10 i stadgarna: Till ledamot i valberedningen(sammankallande) på 1 år Till ledamot i valberedningen på två år - Till ledamot i valberedningen fyllnadsval 1 år - 10

12 Presentation av de nya föreslagna styrelsemedlemmarna Marita Nämnd Jag bor i Älvdalen, har två utflugna barn och jobbar på Elfdalens hembygdsförening. Jag är en älvdaling uppvuxen i Stockholm. Jag har alltid haft hundar i mitt liv. Djur överhuvudtaget. Jag har varit den klassiska kennelflickan på kennlar och hundpensionat. Som ung var jag med och startade hunddagiset Tusen Tassar i Upplands Väsby. Jag har fött upp Östsibirisk laika och Finsk spets, kennel Skrockens, men ville byta ras till en mindre jaktbenägen och valet föll på Eurasien. Jag har nu en laika och två underbara eurasier från Leiionspitz (Leiionspitz Victorious Vinja och Leiionspitz Amazing Ziri). Så eurasiern är en "ny" ras för mig. Malin Jansson Jag är 43 år och bor i Knivsta på en liten gård ute på landet med min Sambo och min 20 åriga son. Vi har höns, 2 ker och en Eurasier, Sendo. Mitt största intresse är djur och jag önskar jag kunde jobba med djur också. Min största dröm är kunna ha en gård som är fylld med olika djur, men det finns i nuläget inte tid till detta, Jag jobbar inom flygbranchen och förhandlar flygpriser bla. Jag är en hemmatam person som helst inte lämnar hemmets trygga vrå. Som person är jag glad, positiv till det mesta. Är också rakryggad och ärlig, säger vad jag tänker och tycker. Inger Sjöstrand Jag heter Inger Sjöstrand är 71 år och pensionär. Jag är gift med Lennart och vi bor växelvis i Norrköping och i Graninge i Ångermanland. Jag har jobbat med ekonomi i hela mitt yrkesverksamma liv och nu har jag ett eget företag med några kunder som jag sköter redovisningen för. Vi har lilla Smilla en 1,5-årig liten Eurasiertik som är helt underbar från Lovely Megan s kennel. Har tidigare haft Rhodesian Ridgeback men då min dotter skaffade en Eurasier så blev vi stormförtjusta i den så då blev det en Eurasier när det var dags skaffa en ny hund och det har vi inte ångrat. Vi njuter verkligen av vår Smilla. Lättlärd pigg på allt inklusive skoteråkning, skidåkning, långpromenader, lek med andra hundar, träna konster mm. Hon är med oss överallt. Vi går mycket hundpromenader med dottern. Smilla och Whilda (dotterns hund) älskar verkligen varandra och det blir mycket bus och lek. Livet med Smilla är härligt. Inger Holmqvist Sjöstrand 11

13 Ann-Charlotte Lagergren Mitt namn är Ann-Charlotte Lagergren jag o min man Björn bor i ett litet samhälle i Småland som heter Lenhovda. Vi har haft hundar nästan hela våra liv men då bara som familjehundar. Vi köpte våran första Eurasier tik 2012 från Foxfire kennel och vår andra tik kom till oss 2014 från Leiionspitz kennel. Nu 2015 fick vi vår första kull efter många års längtan få föda upp valpar och med fantastisk hjälp av våra uppfödare gick min dröm i uppfyllelse. Gick SKK uppfödarutbildning för många år sedan. Att föda upp valpar har varit en fantastisk upplevelse och vi hoppas med hjälp erfarna uppfödare av denna fantastiska ras kunna vara med och bidra till friska o härliga eurasier. Camilla Norberg Jag heter Camilla Norberg och bor i Umeå med min sambo Joel. Tillsammans har vi vår första egna hund, Risan Gårdens Presley. Jag har växt upp med hundar och älskar samarbetet mellan människa och hund och allt vi kan lära varandra. Jag pluggar till civilekonom vid Umeå universitet och tar examen våren På fritiden tycker jag om åka till inlandet, där vi båda kommer ifrån. Jag tycker även om skogspromenader, musik och utflykter där hunden kan följa med. Jag har tidigare varit ledamot i mindre föreningar och tycker det ska bli väldigt roligt bidra till en förening för den här underbara rasen! 12

14 Svenska Eurasierklubben 2014 ATT JÄMFÖRA MED Till och med Bokslutet för Balansräkning år 2013 Belopp i kr TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar Kundfordringar 0 0 Kortfristig fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 0 0 Summa fordringar Kassa och bank Kassa 0 0 Plusgiro Banken, placeringskonto Banken, arbetskonto Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat tom idag Eget kapital just nu SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Övriga förutbetalda intäkter Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 1 av 3 Ekonomisk berättelse 2014

15 Svenska Eurasierklubben 2014 Till och med Bokslutet för Resultaträkning år 2013 Belopp i kr INTÄKTER Not Annons- o försäljningsintäkter Arrangemangsintäkter Medlemsavgifter Övriga ersättningar o intäkter Summa föreningsintäkter KOSTNADER Föreningskostnader 4 Övriga externa kostnader, verksamhet 5 a Övriga externa kostnader, administration 5 b Personkostnader, arvoden och reskostnader 6 Summa kostnader VERKSAMHETENS RESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Intäkter, ej inom verksamhetsåret Utgifter, ej inom verksamhetsåret Intäkter och utgifter, okänd avsändare/anledning 0 0 Summa ÅRETS RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Sida 2 av 3 Ekonomisk berättelse 2014

16 Notanteckningar Summa Bokslut Not 1 Annons o försäljningsintäkter Föreningen Utställning Tidningen Almanacka år Försäljning av medlemsartiklar Annonser Eurasierbladet Kennelregistret summa Not 2 Arrangemangsintäkter Anmälningsavgifter, utställning Anmälningsavgifter, övriga arrangemang Katalogförsäljning Försäljning priser Övriga intäkter utställningar Intäkter lotterier summa Not 3 Medlemsintäkter SKK, medlemsredovisning Medlemsavgifter, valpgåva Direktbetalda medlemsavgifter summa Not 4 Föreningskostnader Inköp medlemsartiklar, varor mm Eurasierbladet, tryckkostnader Eurasierbladet, fraktkostnader Utställning, hyror, priser, band, kataloger etc Övriga kostnader, representation (mat o logi) Klubbträffar, mässkostnader Avgifter SKK medlemshantering Medlemsavgifter till SSUK Stambokföringsavgifter summa Not 5 a Övriga externa kostnader, verksamhet Lokalkostnader vid möten Kostnader, styrelsen, årsmöte, representation Reskostnader vid förtroendemöten Webbhotell Utbildningskostnader, resor, kost och logi Annonser/reklamtrycksaker/frakter/transporter summa Not 5 b Övriga externa kostnader, administration Kontorskostnader Trycksaker Porto Datorprogram Företagsförsäkringar Avgifter, förvaltning, övrig administration summa Not 6 Personkostnader 2013 Ersättningar utan arbetsgivaravgifter Traktamenten, bilersättning, skefria Ersättningar flyg, buss, bil summa

17

18 Styrelsens förslag till budget 2015 Intäkter Kennelregistret Annonsintäkter Utställning Katalog Lotter Medlemsavgifter Valpgåva Övriga deltagaravgifter Summa Kostnader Avgift SKK Medlemsavg SSUK Tidning Porto tidningen Porto Resekostnader Personalkostnader Kontorskostnader Avgifter förvaltning etc Datorprogram Försäkring 600 Utbildning Höstaktivitet, mässa etc Utställning Katalog Stambokföringsavg 3000 Diverse utställning ex priser Domare, boende mat etc Summa Resultat

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!!

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TIDSPLAN Lördagen den 13 april (Taxfullmäktigemöte) kl 10.00-10.15 Samling,

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2013 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER... 3

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

redaktionen har ordet

redaktionen har ordet MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009 Huvudmedlem 150 kr Familjemedlem 50 kr Gåvoprenumeration 50 kr 2 (endast till veterinärer och djursjukhus) Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6 Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte 2015-02-28 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb 2015-02-28 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan

Läs mer

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Styrelsen för Schnauzerringen avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Suppleant 1 Suppleant 2 Lotta

Läs mer

file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm

file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm Sida 1 av 13 PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I GÖTEBORG 2000-01-06 Närvarande Ingrid Broqvist Annica Hellman Gunilla Agronius Mona Bengtsson Distribution N ärvarande Karin Larsson (anm. förhinder) Bo Stende (anm.

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE. Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck.

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE. Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck. 2/2011 1 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck.org Int kontakt pr@swck.org int.kontakt@swck.org Vice ordförande/

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer