Svenska Eurasierklubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Eurasierklubben"

Transkript

1 Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015

2 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare. 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. 6. Beslut om närvaro och yttrande för personer enligt 7 mom Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 8. Fastställande av dagordningen. 9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 13 a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. b. Föredragning av styrelsens budgetplan. c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt 9 i stadgarna. 16. Val av valberedning enligt 10 i stadgarna. 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 dagar innan anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 14 dagar innan det ordinarie årsmötet hålls. 19. Tacka avgående styrelsemedlemmar 20. Mötets avslutande 1

3 Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2014 Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter Marita Carlstedt Tomas Tegnér Emma Nilsson Anna Berggren Nina Enlund Anna Thalin Carina Larsson 1:a suppleant Kerstin Caesar (avgick på egen begäran ) 2:a suppleant Susanna Söderberg Övriga uppdrag Adj. kassör Revisor Revisorsuppleant Valberedning Medlemsansvarig Webbansvarig Valphänvisning Tryckeri Redaktionen Mats Winchler Christel Fredriksson Malin Hedlund Ulla-Carin Totney Måna Quist Eriksson Suzanne Bengtsdotter (sammankallande) Leena Korpi Eva Ohlsson Rose-Marie Forsberg Emma Nilsson Kerstin Olofsson Trosa tryckeri Sara Ljusterfors Anna Frisk Jenny Byström 2

4 Avelskommittén. Utbildningskommitté Madeleine Andersson Camilla Svensson Anette Essman (avgick på egen begäran ) Sara Ljusterfors Suzanne Bengtsdotter Jenny Kindstrand Anna Berggren Jennifer Andersson Madeleine Svensson Utställningskommitté MH&BPH-kommitté PR- & Informationskommitté Irja Tegner Sally Månsson Susanna Söderberg Anette Essman (avgick på egen begäran ) Kicki Svalin Linda Karlsson Sofi Karlsson Ann-Charlotte Lagergren Carina Larsson Sara Ljusterfors Susanna Söderberg Lena Frisk Mariette Styrenius Christina Haggren Nina Enlund Yvonne Nordén Karl-Henry Söderström Matilda Kindstrand Jenny Kindstrand Ann-Sofie Sjöberg Firmatecknare har varit ordf. Marita Carlstedt och adj. kassör Mats Winchler Antal medlemmar per den 31/ Fullbetalda medlemmar Familjemedlemmar Utlandsmedlemmar Summa: 527 stycken varav 8 stycken valpgåvomedlemmar 26 stycken 23 stycken 576 stycken 3

5 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 16 protokollförda möten, 0 fysiskt och 16 telefonmöten. senaste ordinarie årsmötesdatum var 22/ medlemmar närvarande. Inbjöd till uppfödarmöten. Ett den 7/6 i Degernäs med 22 deltagare. Samt på 3 platser 25-26/10 (Borås, Lammhult, Södertälje) och ett telefonmöte för norra Sverige 2/11. Totalt 31 deltagare. Inbjöd till ett medlemsmöte lördagen 7/6 i samband med utställning i Degernäs. 35 deltagare. Arrangerat en officiell utställning i Degernäs 8 juni. 95 anmälda hundar. Anordnade den 6-7 september en aktivitetshelg på Eriksöre Camping, Öland, 29 st. hundar var anmälda till aktiviteterna. gett ut 4 nr av Eurasierbladet. Medverkat på Stockholms Hundmässa 13-14/12 med en monter på rastorget. Medverkat på MyDog 3-6/ med en monter på rastorget. Ansökt om officiell utställning 3-4 juni 2017 på Orsa Camping. Verksamhetsberättelse Medlemsansvarig Under året har jag anmält in nya medlemmar till klubben. Skickat ut välkomstbrev och tidning till dom nya. Några kennlar har använt sig av valpgåvomedlemskap till sina valpköpare. Aktuell medlemsstatistik är 576 st. fördelade enligt följande fullbetald 527 st., utlandsmedlem 23 st., familjemedlem 26 st. Rose-Marie Forsberg Verksamhetsberättelse Valphänvisning/Rasinformation Under år 2014 har det varit ca 13 valpförmedlingar utlagda på klubbens hemsida, det har också varit några hundar för omplacering. Kerstin Olofsson/Valpförmedling, omplacering Verksamhetsberättelse MH-kommittén 2014 var det 2 st. genomförda MH och 20 st. genomförda BPH för eurasier och det är mycket glädjande det ökat så markant mot föregående år. Carina Larsson, MH & BPH ansvarig Verksamhetsberättelse Hemsidan Uppdatering av hemsidan har skett efter styrelsens och medlemmarnas önskemål och har fungerat bra. Under hösten 2014 påbörjades arbetet med den nya hemsidan. Emma Nilsson 4

6 Verksamhetsberättelse Redaktionen Under 2014 har redaktionen bestått av Jenny Byström (layout), Anna Frisk (skribent) och Sara Ljusterfors (redaktör och skribent). Då layout arbetet kräver mycket tid och arbete har Sara lite smått fått prova på layoutarbetet i In Design med handledning från Jenny med tanken i framtiden kunna avlasta Jenny i arbetet. Då bidrag framförallt i form av texter från medlemmarna är få har redaktionen fått dra ett tungt lass detta verksamhetsår då vi varit en person mindre i redaktionen än året innan. Eurasierbladet har kommit ut med 4 innehållsrika nummer och trycks fortfarande av Trosa tryckeri. Redaktionen Verksamhetsberättelse Avelskommittén Avelskommittén har bestått av Madeleine Andersson (sammankallande), Camilla Svensson och Anette Essman. Under våren 2014 utökades kommittén med Suzanne Bengtsdotter och under hösten ytterligare med två medlemmar, Sara Ljusterfors och Jenny Kindstrand. Anette Essman avgick från kommittén på egen begäran under hösten. Under året har avelskommittén haft 8 möten per telefon och 1 fysiskt möte. Avelskommittén har under året arbetat med ta fram ett nytt hälsoregister och blankett för anmäla sjukdomar till detta. Registret (som är till för uppfödare) kommer öppnas i samband med klubbens nya hemsida tas i bruk. Vi har haft två uppfödarmöten under året. Ett på Eurasierspecialen i juni och ett under november månad på fyra olika orter runt om i landet varav ett var ett telefonmöte. Vi har etablerat en kontakt med SLU (Statens Lantbruksuniversitet) angående sjukdomen EPI. Madeleine har varit på en grundkurs för avelsfunktionärer via SKK. Avelskommittén har under året besvarat frågor från eurasierklubbens medlemmar gällande avel och regler. 8/6 På rasspecialen beteendebeskrevs 78 hundar. A 1 st., B 6 st., B/C 1 st., C 21 st., D 48 st., E 1 st. Verksamhetsberättelse PR & Informationskommittén Under året har vi arbetat med planera vår rasmonter till Stockholmsmässan och My Dog i Göteborg. Vi har delat upp oss i öster och väster där öster har planerat för Stockholmsmässan och väster för My Dog. Båda "grupperna" har haft ett fysiskt möte och även haft ett telefonmöte. Resterande kontakt har skett via Facebook. Sara Ljusterfors och Ann-Sofie Sjöberg har även arbetat med och sammanställt 2015 års almanacka. 5

7 Verksamhetsberättelse Domarkonferenskommittén Domarkonferenskommittén består av Lotta Jegenstam Lignell, Leena Korpi och Eva Ohlsson. Vi har under året reviderat raskompendiet, arbetat med en powerpointpresentation inför domarkonferensen den 17-18/ Vi har haft telefonmöten och fysiska möten. Verksamhetsberättelse Utbildningskommittén Kommittén bildades i slutet på februari och bestod då av Madelene Svensson samt Jennifer Andersson och Anna Berggren valdes in i kommittén i mitten på mars. Kommittén har under året haft ett telefonmöte. Kommittén har bokat Moa Persson för Anatomi steg 1-kurs som kommer hållas i november Anatomi steg 2 är också bokad, till hösten Verksamhetsberättelse Utställningskommittén Under året har vi arrangerat en officiell utställning i Degernäs den 8/ Domare: Paul Stanton och Kurt Nilsson. Ringsekreterare: Monica Larsson och Elisabeth Dahlgård Rigmor Wahlström och Bo Wahlström Kommissarie: Anette Essman Bestyrelse: Linda Carlsson, Pia Bonell och Rose-Marie Forsberg Det var 95 hundar anmälda. Utställningsresultaten se nedan BIR valp 4-6 mån BIM valp 4-6 mån BIR valp 6-9 mån BIM valp 6-9 mån BIR/BIS BIM JKV-14 JKV-14 VKV-14 VKV-14 SKV-14 SKV-14 Bästa avelsgrupp Bästa uppfödaregrupp Bästa Huvud och uttryck Hane Bästa Huvud och uttryck Tik Just Pix Cosmos BIS-valp Tons of Joy Spindincious Akys Daqela s Faye Kitune s Eros Leiionspitz Unic Leiionspitz The One And Only Takiri Cool Surprise Lilleman Visca von der Pferdekoppel Leiionspitz Unic Leiionspitz Esta Ronevikens Ambers Flinta Leiionspitz Esta Balder-Balder Arttu Makalös Kennel Leiionspitz Leiionspitz Unic Leiionspitz The One And Only Takiri Övriga resultat återfinns på klubbens hemsida Vi har ansökt om officiell utställning 2016 i Orsa. 6

8 Inventarieförteckning per den 31/ kompostgaller Marita Carlstedt 1 st. digitalfotoram inkl. USB Yvonne Nordén 4 delar staket till montern Sara Ljusterfors 2 st. tyglängder till montern Yvonne Nordén 2 st. Roll-Up med tillhörande lampor Anna Frisk (Hämtas av M. Carlstedt) 1 st. räknemaskin Tomas Tegnér Rasbroschyrer Yvonne Nordén/Anna Frisk Verktygslåda Yvonne Nordén Fällbart bord Marita Carlstedt 2 st. ringlådor Marita Carlstedt 1 st. mätsticka Marita Carlstedt 2 uppsättningar med prishundar Marita Carlstedt Prisbord(tapetserarbord) Marita Carlstedt 3 pop-up tält Marita Carlstedt 2 domartält Marita Carlstedt 2 st. blå stolar Marita Carlstedt 4 paraplyer Marita Carlstedt In Design Redaktionen Styrelsens förslag på medlemsavgift 2016 Styrelsen föreslår huvudmedlemskapet höjs till 350kr. De övriga behålls som de är idag. 7

9 Svenska Eurasierklubben Förslag till verksamhetsplan 2015 Svenska Eurasierklubben, som är en ideell förening, har till mål inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda rasrena hundar bevara och utveckla rasens specifika egenskaper informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet. skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren ordna en officiell utställning i Orsa ordna en aktivitetsträff till hösten kontinuerligt uppdatera klubbens hemsida, till nytta och nöje för våra medlemmar ge ut Eurasierbladet med 4 nummer per år. utbilda personer inom styrelse, kommittéer och andra personer med uppdrag inom klubben genomföra en arbetshelg med den nyvalda styrelsen. samla information om sjukdomar i ett hälsoregister inbjuda till uppfödarmöte ordna anatomikurs till hösten 8

10 Samarbetet inom styrelsen har skett i en positiv anda där alla har jobbat hårt för föra arbetet framåt. Södertälje mars 2015 Marita Carlstedt Ordförande Tomas Tegnér Vice ordförande Emma Nilsson Sekreterare Anna Berggren Ledamot Nina Enlund Ledamot Anna Thalin Ledamot Carina Larsson Ledamot Susanna Söderberg Suppleant 9

11 Förslag från valberedningen inför årsmötet 2015 Till ordförande på 1 år Marita Carlstedt omval Till ordinarie ledamöter Tomas Tegner Marita Nämnd Anna Berggren Emma Nilsson Ann Charlotte Lagergren Malin Jansson (1 år kvar) fyllnadsval 1 år (1 år kvar) omval 2 år nyval 2 år nyval 2 år Till suppleanter på 1 år suppleant 1 Matilda Kindstrand suppleant 2 Camilla Norberg nyval nyval Till ordinarie revisorer på 1 år Christel Fredriksson Inger Sjöstrand omval nyval Till revisorssuppleanter på 1 år Måna Qvist Eriksson Ulla-Carin Totney omval omval Val av valberedning enligt 10 i stadgarna: Till ledamot i valberedningen(sammankallande) på 1 år Till ledamot i valberedningen på två år - Till ledamot i valberedningen fyllnadsval 1 år - 10

12 Presentation av de nya föreslagna styrelsemedlemmarna Marita Nämnd Jag bor i Älvdalen, har två utflugna barn och jobbar på Elfdalens hembygdsförening. Jag är en älvdaling uppvuxen i Stockholm. Jag har alltid haft hundar i mitt liv. Djur överhuvudtaget. Jag har varit den klassiska kennelflickan på kennlar och hundpensionat. Som ung var jag med och startade hunddagiset Tusen Tassar i Upplands Väsby. Jag har fött upp Östsibirisk laika och Finsk spets, kennel Skrockens, men ville byta ras till en mindre jaktbenägen och valet föll på Eurasien. Jag har nu en laika och två underbara eurasier från Leiionspitz (Leiionspitz Victorious Vinja och Leiionspitz Amazing Ziri). Så eurasiern är en "ny" ras för mig. Malin Jansson Jag är 43 år och bor i Knivsta på en liten gård ute på landet med min Sambo och min 20 åriga son. Vi har höns, 2 ker och en Eurasier, Sendo. Mitt största intresse är djur och jag önskar jag kunde jobba med djur också. Min största dröm är kunna ha en gård som är fylld med olika djur, men det finns i nuläget inte tid till detta, Jag jobbar inom flygbranchen och förhandlar flygpriser bla. Jag är en hemmatam person som helst inte lämnar hemmets trygga vrå. Som person är jag glad, positiv till det mesta. Är också rakryggad och ärlig, säger vad jag tänker och tycker. Inger Sjöstrand Jag heter Inger Sjöstrand är 71 år och pensionär. Jag är gift med Lennart och vi bor växelvis i Norrköping och i Graninge i Ångermanland. Jag har jobbat med ekonomi i hela mitt yrkesverksamma liv och nu har jag ett eget företag med några kunder som jag sköter redovisningen för. Vi har lilla Smilla en 1,5-årig liten Eurasiertik som är helt underbar från Lovely Megan s kennel. Har tidigare haft Rhodesian Ridgeback men då min dotter skaffade en Eurasier så blev vi stormförtjusta i den så då blev det en Eurasier när det var dags skaffa en ny hund och det har vi inte ångrat. Vi njuter verkligen av vår Smilla. Lättlärd pigg på allt inklusive skoteråkning, skidåkning, långpromenader, lek med andra hundar, träna konster mm. Hon är med oss överallt. Vi går mycket hundpromenader med dottern. Smilla och Whilda (dotterns hund) älskar verkligen varandra och det blir mycket bus och lek. Livet med Smilla är härligt. Inger Holmqvist Sjöstrand 11

13 Ann-Charlotte Lagergren Mitt namn är Ann-Charlotte Lagergren jag o min man Björn bor i ett litet samhälle i Småland som heter Lenhovda. Vi har haft hundar nästan hela våra liv men då bara som familjehundar. Vi köpte våran första Eurasier tik 2012 från Foxfire kennel och vår andra tik kom till oss 2014 från Leiionspitz kennel. Nu 2015 fick vi vår första kull efter många års längtan få föda upp valpar och med fantastisk hjälp av våra uppfödare gick min dröm i uppfyllelse. Gick SKK uppfödarutbildning för många år sedan. Att föda upp valpar har varit en fantastisk upplevelse och vi hoppas med hjälp erfarna uppfödare av denna fantastiska ras kunna vara med och bidra till friska o härliga eurasier. Camilla Norberg Jag heter Camilla Norberg och bor i Umeå med min sambo Joel. Tillsammans har vi vår första egna hund, Risan Gårdens Presley. Jag har växt upp med hundar och älskar samarbetet mellan människa och hund och allt vi kan lära varandra. Jag pluggar till civilekonom vid Umeå universitet och tar examen våren På fritiden tycker jag om åka till inlandet, där vi båda kommer ifrån. Jag tycker även om skogspromenader, musik och utflykter där hunden kan följa med. Jag har tidigare varit ledamot i mindre föreningar och tycker det ska bli väldigt roligt bidra till en förening för den här underbara rasen! 12

14 Svenska Eurasierklubben 2014 ATT JÄMFÖRA MED Till och med Bokslutet för Balansräkning år 2013 Belopp i kr TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar Kundfordringar 0 0 Kortfristig fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 0 0 Summa fordringar Kassa och bank Kassa 0 0 Plusgiro Banken, placeringskonto Banken, arbetskonto Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat tom idag Eget kapital just nu SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Övriga förutbetalda intäkter Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 1 av 3 Ekonomisk berättelse 2014

15 Svenska Eurasierklubben 2014 Till och med Bokslutet för Resultaträkning år 2013 Belopp i kr INTÄKTER Not Annons- o försäljningsintäkter Arrangemangsintäkter Medlemsavgifter Övriga ersättningar o intäkter Summa föreningsintäkter KOSTNADER Föreningskostnader 4 Övriga externa kostnader, verksamhet 5 a Övriga externa kostnader, administration 5 b Personkostnader, arvoden och reskostnader 6 Summa kostnader VERKSAMHETENS RESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Intäkter, ej inom verksamhetsåret Utgifter, ej inom verksamhetsåret Intäkter och utgifter, okänd avsändare/anledning 0 0 Summa ÅRETS RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Sida 2 av 3 Ekonomisk berättelse 2014

16 Notanteckningar Summa Bokslut Not 1 Annons o försäljningsintäkter Föreningen Utställning Tidningen Almanacka år Försäljning av medlemsartiklar Annonser Eurasierbladet Kennelregistret summa Not 2 Arrangemangsintäkter Anmälningsavgifter, utställning Anmälningsavgifter, övriga arrangemang Katalogförsäljning Försäljning priser Övriga intäkter utställningar Intäkter lotterier summa Not 3 Medlemsintäkter SKK, medlemsredovisning Medlemsavgifter, valpgåva Direktbetalda medlemsavgifter summa Not 4 Föreningskostnader Inköp medlemsartiklar, varor mm Eurasierbladet, tryckkostnader Eurasierbladet, fraktkostnader Utställning, hyror, priser, band, kataloger etc Övriga kostnader, representation (mat o logi) Klubbträffar, mässkostnader Avgifter SKK medlemshantering Medlemsavgifter till SSUK Stambokföringsavgifter summa Not 5 a Övriga externa kostnader, verksamhet Lokalkostnader vid möten Kostnader, styrelsen, årsmöte, representation Reskostnader vid förtroendemöten Webbhotell Utbildningskostnader, resor, kost och logi Annonser/reklamtrycksaker/frakter/transporter summa Not 5 b Övriga externa kostnader, administration Kontorskostnader Trycksaker Porto Datorprogram Företagsförsäkringar Avgifter, förvaltning, övrig administration summa Not 6 Personkostnader 2013 Ersättningar utan arbetsgivaravgifter Traktamenten, bilersättning, skefria Ersättningar flyg, buss, bil summa

17

18 Styrelsens förslag till budget 2015 Intäkter Kennelregistret Annonsintäkter Utställning Katalog Lotter Medlemsavgifter Valpgåva Övriga deltagaravgifter Summa Kostnader Avgift SKK Medlemsavg SSUK Tidning Porto tidningen Porto Resekostnader Personalkostnader Kontorskostnader Avgifter förvaltning etc Datorprogram Försäkring 600 Utbildning Höstaktivitet, mässa etc Utställning Katalog Stambokföringsavg 3000 Diverse utställning ex priser Domare, boende mat etc Summa Resultat

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet. SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE Ösmo den 20 april 2015 Dagordning 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping ~ 1 ~ DAGORDNING vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

2. Till ordförande valdes Jonas Jonsson. 9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst 5653,50 kr ska överforas

2. Till ordförande valdes Jonas Jonsson. 9. Fastställande årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst 5653,50 kr ska överforas Protokoll årsstämma Hälleforshundklubben 2014-05-31, Lycksele Närvarande: 40 st Mötet öppnas av ordförande Wåge Lundgrehn, som hälsade alla välkomna till årsstämman. Noterades också att Hälleforhundklubben

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 2 februari 2015 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning.

Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelse För Dvärgpinscher Klubben! Sid 1/5 Gällande verksamhetsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens sammansättning. Ordförande Göran Åkesson. Vice Ordförande Maj Flodin/Sekretare funktion

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014-04-12 ÅRSMÖTESHANDLINGAR

ÅRSMÖTE 2014-04-12 ÅRSMÖTESHANDLINGAR ÅRSMÖTE 2014-04-12 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning för årsmöte (s. 2) Bilaga till dagordning (s. 3) Verksamhetsberättelse 2013 (s. 4) Ekonomisk berättelse 2013 (s. 5-6) Verksamhetsplan 2014 (s. 7) Budget

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer