Svenska Eurasierklubben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Eurasierklubben"

Transkript

1 Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015

2 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare. 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. 6. Beslut om närvaro och yttrande för personer enligt 7 mom Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 8. Fastställande av dagordningen. 9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 13 a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. b. Föredragning av styrelsens budgetplan. c. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt 9 i stadgarna. 16. Val av valberedning enligt 10 i stadgarna. 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 dagar innan anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 14 dagar innan det ordinarie årsmötet hålls. 19. Tacka avgående styrelsemedlemmar 20. Mötets avslutande 1

3 Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2014 Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter Marita Carlstedt Tomas Tegnér Emma Nilsson Anna Berggren Nina Enlund Anna Thalin Carina Larsson 1:a suppleant Kerstin Caesar (avgick på egen begäran ) 2:a suppleant Susanna Söderberg Övriga uppdrag Adj. kassör Revisor Revisorsuppleant Valberedning Medlemsansvarig Webbansvarig Valphänvisning Tryckeri Redaktionen Mats Winchler Christel Fredriksson Malin Hedlund Ulla-Carin Totney Måna Quist Eriksson Suzanne Bengtsdotter (sammankallande) Leena Korpi Eva Ohlsson Rose-Marie Forsberg Emma Nilsson Kerstin Olofsson Trosa tryckeri Sara Ljusterfors Anna Frisk Jenny Byström 2

4 Avelskommittén. Utbildningskommitté Madeleine Andersson Camilla Svensson Anette Essman (avgick på egen begäran ) Sara Ljusterfors Suzanne Bengtsdotter Jenny Kindstrand Anna Berggren Jennifer Andersson Madeleine Svensson Utställningskommitté MH&BPH-kommitté PR- & Informationskommitté Irja Tegner Sally Månsson Susanna Söderberg Anette Essman (avgick på egen begäran ) Kicki Svalin Linda Karlsson Sofi Karlsson Ann-Charlotte Lagergren Carina Larsson Sara Ljusterfors Susanna Söderberg Lena Frisk Mariette Styrenius Christina Haggren Nina Enlund Yvonne Nordén Karl-Henry Söderström Matilda Kindstrand Jenny Kindstrand Ann-Sofie Sjöberg Firmatecknare har varit ordf. Marita Carlstedt och adj. kassör Mats Winchler Antal medlemmar per den 31/ Fullbetalda medlemmar Familjemedlemmar Utlandsmedlemmar Summa: 527 stycken varav 8 stycken valpgåvomedlemmar 26 stycken 23 stycken 576 stycken 3

5 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 16 protokollförda möten, 0 fysiskt och 16 telefonmöten. senaste ordinarie årsmötesdatum var 22/ medlemmar närvarande. Inbjöd till uppfödarmöten. Ett den 7/6 i Degernäs med 22 deltagare. Samt på 3 platser 25-26/10 (Borås, Lammhult, Södertälje) och ett telefonmöte för norra Sverige 2/11. Totalt 31 deltagare. Inbjöd till ett medlemsmöte lördagen 7/6 i samband med utställning i Degernäs. 35 deltagare. Arrangerat en officiell utställning i Degernäs 8 juni. 95 anmälda hundar. Anordnade den 6-7 september en aktivitetshelg på Eriksöre Camping, Öland, 29 st. hundar var anmälda till aktiviteterna. gett ut 4 nr av Eurasierbladet. Medverkat på Stockholms Hundmässa 13-14/12 med en monter på rastorget. Medverkat på MyDog 3-6/ med en monter på rastorget. Ansökt om officiell utställning 3-4 juni 2017 på Orsa Camping. Verksamhetsberättelse Medlemsansvarig Under året har jag anmält in nya medlemmar till klubben. Skickat ut välkomstbrev och tidning till dom nya. Några kennlar har använt sig av valpgåvomedlemskap till sina valpköpare. Aktuell medlemsstatistik är 576 st. fördelade enligt följande fullbetald 527 st., utlandsmedlem 23 st., familjemedlem 26 st. Rose-Marie Forsberg Verksamhetsberättelse Valphänvisning/Rasinformation Under år 2014 har det varit ca 13 valpförmedlingar utlagda på klubbens hemsida, det har också varit några hundar för omplacering. Kerstin Olofsson/Valpförmedling, omplacering Verksamhetsberättelse MH-kommittén 2014 var det 2 st. genomförda MH och 20 st. genomförda BPH för eurasier och det är mycket glädjande det ökat så markant mot föregående år. Carina Larsson, MH & BPH ansvarig Verksamhetsberättelse Hemsidan Uppdatering av hemsidan har skett efter styrelsens och medlemmarnas önskemål och har fungerat bra. Under hösten 2014 påbörjades arbetet med den nya hemsidan. Emma Nilsson 4

6 Verksamhetsberättelse Redaktionen Under 2014 har redaktionen bestått av Jenny Byström (layout), Anna Frisk (skribent) och Sara Ljusterfors (redaktör och skribent). Då layout arbetet kräver mycket tid och arbete har Sara lite smått fått prova på layoutarbetet i In Design med handledning från Jenny med tanken i framtiden kunna avlasta Jenny i arbetet. Då bidrag framförallt i form av texter från medlemmarna är få har redaktionen fått dra ett tungt lass detta verksamhetsår då vi varit en person mindre i redaktionen än året innan. Eurasierbladet har kommit ut med 4 innehållsrika nummer och trycks fortfarande av Trosa tryckeri. Redaktionen Verksamhetsberättelse Avelskommittén Avelskommittén har bestått av Madeleine Andersson (sammankallande), Camilla Svensson och Anette Essman. Under våren 2014 utökades kommittén med Suzanne Bengtsdotter och under hösten ytterligare med två medlemmar, Sara Ljusterfors och Jenny Kindstrand. Anette Essman avgick från kommittén på egen begäran under hösten. Under året har avelskommittén haft 8 möten per telefon och 1 fysiskt möte. Avelskommittén har under året arbetat med ta fram ett nytt hälsoregister och blankett för anmäla sjukdomar till detta. Registret (som är till för uppfödare) kommer öppnas i samband med klubbens nya hemsida tas i bruk. Vi har haft två uppfödarmöten under året. Ett på Eurasierspecialen i juni och ett under november månad på fyra olika orter runt om i landet varav ett var ett telefonmöte. Vi har etablerat en kontakt med SLU (Statens Lantbruksuniversitet) angående sjukdomen EPI. Madeleine har varit på en grundkurs för avelsfunktionärer via SKK. Avelskommittén har under året besvarat frågor från eurasierklubbens medlemmar gällande avel och regler. 8/6 På rasspecialen beteendebeskrevs 78 hundar. A 1 st., B 6 st., B/C 1 st., C 21 st., D 48 st., E 1 st. Verksamhetsberättelse PR & Informationskommittén Under året har vi arbetat med planera vår rasmonter till Stockholmsmässan och My Dog i Göteborg. Vi har delat upp oss i öster och väster där öster har planerat för Stockholmsmässan och väster för My Dog. Båda "grupperna" har haft ett fysiskt möte och även haft ett telefonmöte. Resterande kontakt har skett via Facebook. Sara Ljusterfors och Ann-Sofie Sjöberg har även arbetat med och sammanställt 2015 års almanacka. 5

7 Verksamhetsberättelse Domarkonferenskommittén Domarkonferenskommittén består av Lotta Jegenstam Lignell, Leena Korpi och Eva Ohlsson. Vi har under året reviderat raskompendiet, arbetat med en powerpointpresentation inför domarkonferensen den 17-18/ Vi har haft telefonmöten och fysiska möten. Verksamhetsberättelse Utbildningskommittén Kommittén bildades i slutet på februari och bestod då av Madelene Svensson samt Jennifer Andersson och Anna Berggren valdes in i kommittén i mitten på mars. Kommittén har under året haft ett telefonmöte. Kommittén har bokat Moa Persson för Anatomi steg 1-kurs som kommer hållas i november Anatomi steg 2 är också bokad, till hösten Verksamhetsberättelse Utställningskommittén Under året har vi arrangerat en officiell utställning i Degernäs den 8/ Domare: Paul Stanton och Kurt Nilsson. Ringsekreterare: Monica Larsson och Elisabeth Dahlgård Rigmor Wahlström och Bo Wahlström Kommissarie: Anette Essman Bestyrelse: Linda Carlsson, Pia Bonell och Rose-Marie Forsberg Det var 95 hundar anmälda. Utställningsresultaten se nedan BIR valp 4-6 mån BIM valp 4-6 mån BIR valp 6-9 mån BIM valp 6-9 mån BIR/BIS BIM JKV-14 JKV-14 VKV-14 VKV-14 SKV-14 SKV-14 Bästa avelsgrupp Bästa uppfödaregrupp Bästa Huvud och uttryck Hane Bästa Huvud och uttryck Tik Just Pix Cosmos BIS-valp Tons of Joy Spindincious Akys Daqela s Faye Kitune s Eros Leiionspitz Unic Leiionspitz The One And Only Takiri Cool Surprise Lilleman Visca von der Pferdekoppel Leiionspitz Unic Leiionspitz Esta Ronevikens Ambers Flinta Leiionspitz Esta Balder-Balder Arttu Makalös Kennel Leiionspitz Leiionspitz Unic Leiionspitz The One And Only Takiri Övriga resultat återfinns på klubbens hemsida Vi har ansökt om officiell utställning 2016 i Orsa. 6

8 Inventarieförteckning per den 31/ kompostgaller Marita Carlstedt 1 st. digitalfotoram inkl. USB Yvonne Nordén 4 delar staket till montern Sara Ljusterfors 2 st. tyglängder till montern Yvonne Nordén 2 st. Roll-Up med tillhörande lampor Anna Frisk (Hämtas av M. Carlstedt) 1 st. räknemaskin Tomas Tegnér Rasbroschyrer Yvonne Nordén/Anna Frisk Verktygslåda Yvonne Nordén Fällbart bord Marita Carlstedt 2 st. ringlådor Marita Carlstedt 1 st. mätsticka Marita Carlstedt 2 uppsättningar med prishundar Marita Carlstedt Prisbord(tapetserarbord) Marita Carlstedt 3 pop-up tält Marita Carlstedt 2 domartält Marita Carlstedt 2 st. blå stolar Marita Carlstedt 4 paraplyer Marita Carlstedt In Design Redaktionen Styrelsens förslag på medlemsavgift 2016 Styrelsen föreslår huvudmedlemskapet höjs till 350kr. De övriga behålls som de är idag. 7

9 Svenska Eurasierklubben Förslag till verksamhetsplan 2015 Svenska Eurasierklubben, som är en ideell förening, har till mål inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda rasrena hundar bevara och utveckla rasens specifika egenskaper informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet. skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren ordna en officiell utställning i Orsa ordna en aktivitetsträff till hösten kontinuerligt uppdatera klubbens hemsida, till nytta och nöje för våra medlemmar ge ut Eurasierbladet med 4 nummer per år. utbilda personer inom styrelse, kommittéer och andra personer med uppdrag inom klubben genomföra en arbetshelg med den nyvalda styrelsen. samla information om sjukdomar i ett hälsoregister inbjuda till uppfödarmöte ordna anatomikurs till hösten 8

10 Samarbetet inom styrelsen har skett i en positiv anda där alla har jobbat hårt för föra arbetet framåt. Södertälje mars 2015 Marita Carlstedt Ordförande Tomas Tegnér Vice ordförande Emma Nilsson Sekreterare Anna Berggren Ledamot Nina Enlund Ledamot Anna Thalin Ledamot Carina Larsson Ledamot Susanna Söderberg Suppleant 9

11 Förslag från valberedningen inför årsmötet 2015 Till ordförande på 1 år Marita Carlstedt omval Till ordinarie ledamöter Tomas Tegner Marita Nämnd Anna Berggren Emma Nilsson Ann Charlotte Lagergren Malin Jansson (1 år kvar) fyllnadsval 1 år (1 år kvar) omval 2 år nyval 2 år nyval 2 år Till suppleanter på 1 år suppleant 1 Matilda Kindstrand suppleant 2 Camilla Norberg nyval nyval Till ordinarie revisorer på 1 år Christel Fredriksson Inger Sjöstrand omval nyval Till revisorssuppleanter på 1 år Måna Qvist Eriksson Ulla-Carin Totney omval omval Val av valberedning enligt 10 i stadgarna: Till ledamot i valberedningen(sammankallande) på 1 år Till ledamot i valberedningen på två år - Till ledamot i valberedningen fyllnadsval 1 år - 10

12 Presentation av de nya föreslagna styrelsemedlemmarna Marita Nämnd Jag bor i Älvdalen, har två utflugna barn och jobbar på Elfdalens hembygdsförening. Jag är en älvdaling uppvuxen i Stockholm. Jag har alltid haft hundar i mitt liv. Djur överhuvudtaget. Jag har varit den klassiska kennelflickan på kennlar och hundpensionat. Som ung var jag med och startade hunddagiset Tusen Tassar i Upplands Väsby. Jag har fött upp Östsibirisk laika och Finsk spets, kennel Skrockens, men ville byta ras till en mindre jaktbenägen och valet föll på Eurasien. Jag har nu en laika och två underbara eurasier från Leiionspitz (Leiionspitz Victorious Vinja och Leiionspitz Amazing Ziri). Så eurasiern är en "ny" ras för mig. Malin Jansson Jag är 43 år och bor i Knivsta på en liten gård ute på landet med min Sambo och min 20 åriga son. Vi har höns, 2 ker och en Eurasier, Sendo. Mitt största intresse är djur och jag önskar jag kunde jobba med djur också. Min största dröm är kunna ha en gård som är fylld med olika djur, men det finns i nuläget inte tid till detta, Jag jobbar inom flygbranchen och förhandlar flygpriser bla. Jag är en hemmatam person som helst inte lämnar hemmets trygga vrå. Som person är jag glad, positiv till det mesta. Är också rakryggad och ärlig, säger vad jag tänker och tycker. Inger Sjöstrand Jag heter Inger Sjöstrand är 71 år och pensionär. Jag är gift med Lennart och vi bor växelvis i Norrköping och i Graninge i Ångermanland. Jag har jobbat med ekonomi i hela mitt yrkesverksamma liv och nu har jag ett eget företag med några kunder som jag sköter redovisningen för. Vi har lilla Smilla en 1,5-årig liten Eurasiertik som är helt underbar från Lovely Megan s kennel. Har tidigare haft Rhodesian Ridgeback men då min dotter skaffade en Eurasier så blev vi stormförtjusta i den så då blev det en Eurasier när det var dags skaffa en ny hund och det har vi inte ångrat. Vi njuter verkligen av vår Smilla. Lättlärd pigg på allt inklusive skoteråkning, skidåkning, långpromenader, lek med andra hundar, träna konster mm. Hon är med oss överallt. Vi går mycket hundpromenader med dottern. Smilla och Whilda (dotterns hund) älskar verkligen varandra och det blir mycket bus och lek. Livet med Smilla är härligt. Inger Holmqvist Sjöstrand 11

13 Ann-Charlotte Lagergren Mitt namn är Ann-Charlotte Lagergren jag o min man Björn bor i ett litet samhälle i Småland som heter Lenhovda. Vi har haft hundar nästan hela våra liv men då bara som familjehundar. Vi köpte våran första Eurasier tik 2012 från Foxfire kennel och vår andra tik kom till oss 2014 från Leiionspitz kennel. Nu 2015 fick vi vår första kull efter många års längtan få föda upp valpar och med fantastisk hjälp av våra uppfödare gick min dröm i uppfyllelse. Gick SKK uppfödarutbildning för många år sedan. Att föda upp valpar har varit en fantastisk upplevelse och vi hoppas med hjälp erfarna uppfödare av denna fantastiska ras kunna vara med och bidra till friska o härliga eurasier. Camilla Norberg Jag heter Camilla Norberg och bor i Umeå med min sambo Joel. Tillsammans har vi vår första egna hund, Risan Gårdens Presley. Jag har växt upp med hundar och älskar samarbetet mellan människa och hund och allt vi kan lära varandra. Jag pluggar till civilekonom vid Umeå universitet och tar examen våren På fritiden tycker jag om åka till inlandet, där vi båda kommer ifrån. Jag tycker även om skogspromenader, musik och utflykter där hunden kan följa med. Jag har tidigare varit ledamot i mindre föreningar och tycker det ska bli väldigt roligt bidra till en förening för den här underbara rasen! 12

14 Svenska Eurasierklubben 2014 ATT JÄMFÖRA MED Till och med Bokslutet för Balansräkning år 2013 Belopp i kr TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar Kundfordringar 0 0 Kortfristig fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 0 0 Summa fordringar Kassa och bank Kassa 0 0 Plusgiro Banken, placeringskonto Banken, arbetskonto Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat tom idag Eget kapital just nu SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Övriga förutbetalda intäkter Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 1 av 3 Ekonomisk berättelse 2014

15 Svenska Eurasierklubben 2014 Till och med Bokslutet för Resultaträkning år 2013 Belopp i kr INTÄKTER Not Annons- o försäljningsintäkter Arrangemangsintäkter Medlemsavgifter Övriga ersättningar o intäkter Summa föreningsintäkter KOSTNADER Föreningskostnader 4 Övriga externa kostnader, verksamhet 5 a Övriga externa kostnader, administration 5 b Personkostnader, arvoden och reskostnader 6 Summa kostnader VERKSAMHETENS RESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Intäkter, ej inom verksamhetsåret Utgifter, ej inom verksamhetsåret Intäkter och utgifter, okänd avsändare/anledning 0 0 Summa ÅRETS RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Sida 2 av 3 Ekonomisk berättelse 2014

16 Notanteckningar Summa Bokslut Not 1 Annons o försäljningsintäkter Föreningen Utställning Tidningen Almanacka år Försäljning av medlemsartiklar Annonser Eurasierbladet Kennelregistret summa Not 2 Arrangemangsintäkter Anmälningsavgifter, utställning Anmälningsavgifter, övriga arrangemang Katalogförsäljning Försäljning priser Övriga intäkter utställningar Intäkter lotterier summa Not 3 Medlemsintäkter SKK, medlemsredovisning Medlemsavgifter, valpgåva Direktbetalda medlemsavgifter summa Not 4 Föreningskostnader Inköp medlemsartiklar, varor mm Eurasierbladet, tryckkostnader Eurasierbladet, fraktkostnader Utställning, hyror, priser, band, kataloger etc Övriga kostnader, representation (mat o logi) Klubbträffar, mässkostnader Avgifter SKK medlemshantering Medlemsavgifter till SSUK Stambokföringsavgifter summa Not 5 a Övriga externa kostnader, verksamhet Lokalkostnader vid möten Kostnader, styrelsen, årsmöte, representation Reskostnader vid förtroendemöten Webbhotell Utbildningskostnader, resor, kost och logi Annonser/reklamtrycksaker/frakter/transporter summa Not 5 b Övriga externa kostnader, administration Kontorskostnader Trycksaker Porto Datorprogram Företagsförsäkringar Avgifter, förvaltning, övrig administration summa Not 6 Personkostnader 2013 Ersättningar utan arbetsgivaravgifter Traktamenten, bilersättning, skefria Ersättningar flyg, buss, bil summa

17

18 Styrelsens förslag till budget 2015 Intäkter Kennelregistret Annonsintäkter Utställning Katalog Lotter Medlemsavgifter Valpgåva Övriga deltagaravgifter Summa Kostnader Avgift SKK Medlemsavg SSUK Tidning Porto tidningen Porto Resekostnader Personalkostnader Kontorskostnader Avgifter förvaltning etc Datorprogram Försäkring 600 Utbildning Höstaktivitet, mässa etc Utställning Katalog Stambokföringsavg 3000 Diverse utställning ex priser Domare, boende mat etc Summa Resultat

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Dagordning Balansrapport Resultatrapport Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Förslag till avgifter Budget Uppföljning RAS Svenska Rasklubben för Bracco Italiano

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 Årliga medlemsmötet Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 1 Dagordning på Södra Aktivitetsgruppen årliga medlemsmöte 2015.03.15 1. Justering av röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Ledningsgruppens anmälan

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren.

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren. Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. Styrelse

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Årsredovisning för Skottefederationen 2015

Årsredovisning för Skottefederationen 2015 Årsredovisning för Skottefederationen 2015 Årsmöte Årsmötet hölls den 7 februari 2015 på Johans Café och Matsal i Jönköping. Närvarande var 21 medlemmar samt representant från SvTek. Styrelse och övriga

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2009-03-14 1. Mötets öppnande Tina Kauppinen hälsade fullmäktige delegaterna, övriga medlemmar och SSRKs representant Torbjörn Augustinsson

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne,

PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne, PROTOKOLL - Fört vid Svenska Arabhästföreningens (SAHF) Ordinarie Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011, Revingehed, Skåne, 1 Mötets öppnande samt val av ordförande SAHF:s ordförande Håkan Mattsson hälsade

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping ~ 1 ~ DAGORDNING vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Svenska Grand Danois Klubben 2013-01-01-2013-12-31

Svenska Grand Danois Klubben 2013-01-01-2013-12-31 Ekonomisk redovisning Svenska Grand Danois Klubben Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sida 1 av 7 Resultaträkning : 2013-12-31 Not : 2012-12-31 2011-12-31 Klubbens intäkter Medlemsavgifter 114 610,75

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer