Innovation by experience

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovation by experience"

Transkript

1 Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience

2 Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår omvärld driver upp priserna ytterligare. Elmarknaden blir mer internationell och för svenska konsumenter kommer det att innebära dyrare el. Allt är dock inte nattsvart när det gäller framtida energikostnader. Den historiskt låga räntenivån innebär att det är lönsamt att finansiera investeringar i energibesparande åtgärder. Varför betala för el och värme som egentligen inte behövs? Om du redan har lyckats minska energikostnaderna med 50 procent kan du sluta läsa här. Många fastighetsägare och förvaltare gör ett bra jobb när det gäller att spara energi i sina byggnader. De mest framgångsrika ser effektiv energianvändning som strategiskt viktigt för en god fastighetsekonomi. Möjligheterna att spara energi med bibehållet inneklimat och god arbetsmiljö är ofta större än vad många tror. Den mest lönsamma investeringen, och det första steget i processen, är normalt att genomföra en energikartläggning. Denna bör i första hand inriktas på att identifiera besparingsåtgärder inom själva driften, dvs att säkerställa att de utrustningar som redan finns har optimal drift och verkningsgrad. Våra erfarenheter visar entydigt att de mest kostnadseffektiva åtgärderna finns att hämta i driften. Oftast krävs inga eller endast ringa investeringar. Utnyttja de låga räntorna investera i energibesparande åtgärder Dagens låga räntenivåer gör det billigt att finansiera investeringar. Det kan därför visa sig vara mycket lönsamt att investera i energibesparande åtgärder för att möta kommande energiprisökningar. Framsynta fastighetsägare och förvaltare utnyttjar den historiskt låga räntan och genomför energieffektiviseringar nu istället för att vänta tills priserna tvingar fram åtgärder. Samarbete för att snabbt uppnå effektiviseringar Ibland kan det vara svårt att hinna med annat än det mest akuta i den dagliga verksamheten. Det viktigaste är ju trots allt att de tekniska systemen fungerar någorlunda och att hyresgäster och brukare är nöjda. För att verkligen åstadkomma en förändring som leder till effektivare energianvändning, kan ett samarbete med en kompetent part utifrån vara det som krävs. Genom ett bra samarbete med gemensamma mål, där man utnyttjar den samlade kunskapen och lär av varandra, går det att snabbt uppnå konkreta resultat. ÅF har goda erfarenheter av att samarbeta med förvaltningsansvariga för att effektivisera energianvändning i olika typer av byggnader. Fråga oss gärna om våra referenser! 2

3 Spar pengar, energi och miljö När en anläggning slukar för mycket energi beror det ofta på systemfel. Vi minskar energianvändningen genom att optimera driften till verksamhetens faktiska behov. Sedan dimensionerar vi för det energiflöde som verkligen krävs. Resultatet blir en optimerad anläggning med bra inomhusklimat, god arbetsmiljö och lägre energibehov. Analys, åtgärd och uppföljning ÅF erbjuder strategisk energioptimering där analys, åtgärd och uppföljning ingår som viktiga delar. Under årens lopp har vi skaffat en unik kompetens och erfarenhet av energieffektivisering. Våra kunder är allt från bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter till avancerad processindustri. Vi erbjuder följande tjänster: Energianalys (besiktning, strategiska mätningar, simulering, elkvalitetsmätning, effektmätning, analys av mediastatistisk, åtgärdsförslag) Energieffektivisering (konkret genomförande av föreslagna åtgärder) Funktionsövervakning (samarbetsavtal, driftövervakning) incitamentsavtal) Deklaration för effektiv energianvändning Bygg- och fastighetssektorn är den största slutanvändaren inom EU och står för 40 procent av all den energi som förbrukas. Detta har föranlett ett nytt EU-direktiv som syftar till att främja åtgärder för minskad energianvändning i medlemsländerna. Det nya EU-direktivet innebär för Sveriges del att i stort sett alla byggnader alla ska energideklareras från och med Deklarationen ska innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda och förslag på lönsamma energisparåtgärder. Som oberoende expert kan ÅF erbjuda er hjälp i detta arbete. Har du en bra energiprofi l? Det nya EU-direktivet om byggnaders energiprestanda innebär att alla byggnader i stort sett ska energideklareras från och med ÅF kan hjälpa dig att optimera din anläggning och minska din energianvändning. Därigenom får du en bra energiprofil i deklarationen. 3

4 En besparing som ökar vinsten Vårt paket av energitjänster syftar till att effektivisera energianvändningen och därigenom skapa stora kostnadsbesparingar. Detta exempel åskådliggör hur en energibesparing även slår igenom på vinsten: Kunden är en större fastighetsägare som innehar en yta av kvm. Energikostnaden uppgår till 150 kr/kvm och år Resultatet för hela verksamheten är cirka 50 Mkr. Genom våra åtgärder kan vi åstadkomma en effektivisering av energianvändningen som i regel uppgår till över 20 procent eller 30 kr/kvm. Besparingen för företaget blir totalt tre Mkr eller en ökning av befintlig vinst med cirka sex procent. ÅF-modellen mot lägre energikostnad FÖRSTUDIE POTENTIAL AVTAL JA NEJ 4

5 Vad påverkar energianvändningen? När vi analyserar en byggnad eller fastighet tittar vi på vanliga fel som ger hög energikostnad, t ex: Samtidig drift av värme- och kylsystem Felaktig tidstyrning av ventilations-, värme- och belysningssystem Bristfällig funktion på värmeåtervinning Dåligt injusterade värme- och ventilationssystem Energislukande ljuskällor och belysningsarmaturer Ny kunskap optimerar äldre system Vi har den allra senaste kunskapen både om nya tekniker och hur man optimerar system. Därför är vi säkra på att vi som extern konsult tillsammans med er kan göra energibesparingar som lönar sig. Dålig verkningsgrad på elsystemen Höga inomhustemperaturer Felaktiga energitariffer PROJEKT AVTALSTID Ansvar för alla stegen i processen Vi har tagit fram en arbetsprocess för våra energisamarbeten, som vi kallar för ÅF-modellen, en process i fem steg. Vi startar alltid med en förstudie och ser vilken besparingspotential som kan uppnås. Det är först när vi kan påvisa en potential, som vi erbjuder oss att gå vidare. Vi kan med våra kunskaper och resurser ta ansvar för alla steg i en gemensam process mot lägre energikostnad. Från åtagande och projektering till genomförande och uppföljning. 5

6 ÅF garanterar minskad energianvändning ÅF har utvecklat väl fungerande samarbetsformer som bland annat innebär att vårt arvode kan baseras på uppnådda besparingar. Därmed skapas incitament för att snabbt åstadkomma resultat. Vi erbjuder också månadsvis uppföljning av energianvändning, medieförbrukning, kostnader och besparingar - allt presenterat på ett enkelt och överskådligt sätt. Samarbete som lönar sig Det hör inte till ovanligheterna att energianvändningen efter hand stiger efter det att anläggningen har trimmats. Genom ett nära samarbete kan vi bibehålla den låga energianvändningen. Vi erbjuder även mätmetoder som mäter energiflödena kontinuerligt och kan snabbt få indikationer på avvikelser. Ett långsiktigt samarbete ger därför ett bättre resultat. Vi investerar vår kunskap och tid, och du betalar efter resultat, se diagram. 6

7 Skapa bra inomhusklimat till låg energikostnad Galleria Domino i Norrköping Uppdragen har omfattat ombyggnadsprojekt och ett flerårigt energisamarbete med åtgärdsprogram för lägre energikostnad och förbrukning. Genomförda åtgärder är t ex optimering och behovsstyrning av ventilation, pumpar och belysning. Exempel på ombyggnadsprojekt är installationer för ventilation, värme och kyla vid hyresgästanpassning av kvm butiker, fjärrkyleinstallation, mätinsamlingssystem för energidebitering av hyresgäster och nytt ställverk. Resultatet idag är att Gallerian tack vare cirka 25 % lägre energianvändning än då samarbetet startade, har lägre energinota trots kraftigt stigande energipriser. Fastigheten Arkaden i Märsta Uppdraget för Arkaden i Märsta var att genomföra en energirond. Arkaden inrymmer bostäder, kontor, butiker, gym, restaurang och garage. Energironden omfattar en översiktlig energikartläggning/analys av byggnaden. Syftet med energironden var att klarlägga orsaken till den höga elanvändningen samt att påvisa besparingspotentialer. Energironden har visat på flera lönsamma åtgärder, bl a: Anpassning av drifttider till verksamhetstider, besparing på 35 MWh/år Ombyggnad av ventilationssystemet till dagens behov Styrning av garagebelysning besparing 15 MWh/år White Arkitektkontor i Hammarby Sjöstad I konkurrens med andra konsulter utvecklade vi ett system som ger arkitekten frihet att skapa en attraktiv och effektiv arbetsmiljö. Systemet bygger på att värme och kyla pumpas in i husets stomme via rörslingor i bjälklaget. För att få en optimal lösning ur kostnadssynpunkt hämtas kyla direkt ur Hammarby Sjö. Driftuppföljning sker med analysverktyget Pia. Projektet är unikt ur samarbetssynpunkt. Det nära samarbetet mellan White, ÅF och byggentreprenören har sträckt sig längre än vad som är tradition i branschen och kommer att vara vägledande i kommande projekt. 7

8 ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder. I ex tfn: Innovation by experience

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar.

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar. Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Samtal med VD 2 SBC i korthet 4 Affärsidé, mål, strategier och vision 6 Marknad 7 Bostadsrätten 10 SBC Förvaltning 12 Ekonomisk förvaltning 16 Teknisk förvaltning

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer