ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25"

Transkript

1 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP /AA ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai (AP ) Terrorismens globala spridning: internets och de sociala nätverkens roll AA\ doc AP /AA1-25

2 AM_Com_NonLegReport AP /AA1-25 2/15 AA\ doc

3 1 Skäl Aa (nytt) Aa. Strategier och åtgärder för att bekämpa terrorism kan endast vara effektiva om de genomförs i enlighet med internationell rätt, särskilt internationell rätt avseende mänskliga rättigheter. 2 Mariya Gabriel Skäl Ba (nytt) Ba. Internet och sociala nätverk är medier, dvs. verktyg som lika väl kan användas i terroristsyften som för att bekämpa spridning av terrorism. Internet i sig ska inte ses som ett hot. Or. fr 3 Skäl H H. Terrororganisationer använder sig i stor utsträckning av internet och sociala nätverk för att upprätthålla kontakter utgår AA\ doc 3/15 AP /AA1-25

4 sinsemellan och med sin operativa infrastruktur som ofta befinner sig på mycket långt avstånd, sprida kunskap om tillverkning av sprängämnen och robotar och samla in gåvor från muslimska välgörenhetsorganisationer som uttalat eller i det tysta stöder jihad. 4 Skäl I I. Användningen av internet och sociala nätverk för terrorismändamål främjas av det faktum att de demokratiska länderna är tveksamma till att vidta åtgärder eftersom de vill värna om yttrandefriheten och även till att vidta effektiva åtgärder mot webbplatser som propagerar för radikala ideologier och förespråkar intolerans, hat och våld. utgår 5 Skäl J Skäl J J. Terroristernas uppviglande retorik inger ett visst förtroende, men det finns ett antal socioekonomiska och politiska faktorer, t.ex. fattigdom, ungdomsarbetslöshet, intolerans, brist på utbildning, social orättvisa, konflikter och J. Det finns ett antal socioekonomiska och politiska faktorer, t.ex. fattigdom, ungdomsarbetslöshet, intolerans, brist på utbildning, social orättvisa, konflikter och bristande styrning, som kan utgöra en AP /AA1-25 4/15 AA\ doc

5 bristande styrning, som i viss mån kan stärka tilltron till terroristernas retorik och därför utgör en grogrund för radikalisering. grogrund för radikalisering. 6 Mariya Gabriel Skäl J J. Terroristernas uppviglande retorik inger ett visst förtroende, men det finns ett antal socioekonomiska och politiska faktorer, t.ex. fattigdom, ungdomsarbetslöshet, intolerans, brist på utbildning, social orättvisa, konflikter och bristande styrning, som i viss mån kan stärka tilltron till terroristernas retorik och därför utgör en grogrund för radikalisering. J. Terroristernas uppviglande retorik inger ett visst förtroende, men det finns ett antal socioekonomiska och politiska faktorer, t.ex. fattigdom, ungdomsarbetslöshet, isolering och marginalisering, intolerans, brist på utbildning, social orättvisa, konflikter och bristande styrning, som i viss mån kan stärka tilltron till terroristernas retorik och därför utgör en grogrund för radikalisering. Or. fr 7 Skäl K K. Terrorism i alla dess former och yttringar utgör ett av de allvarligaste hoten mot freden och säkerheten i världen och måste därför bekämpas med alla medel, i enlighet med FN-stadgan och internationell rätt. K. Terrorism i alla dess former och yttringar utgör ett av de allvarligaste hoten mot freden och säkerheten i världen och måste därför bekämpas med alla medel, i enlighet med FN-stadgan, internationell rätt avseende mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. AA\ doc 5/15 AP /AA1-25

6 8 Punkt 3 3. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmuntrar AVSländerna och EU:s medlemsstater att upprätthålla ständig vaksamhet gentemot diffusa terrororganisationer som har förmåga att snabbt rekonstruera eller omorganisera sig, även efter en fullkomlig upplösning. 3. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmuntrar AVSländerna och EU:s medlemsstater att samarbeta i syfte att öka vaksamheten gentemot terrororganisationers verksamhet. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar också AVS-länderna och EU:s medlemsstater att utveckla sätten att samarbeta för att förhindra terroristdåd, och på så sätt främja effektiva åtgärder för att bekämpa terrorism, genom att framför allt möjliggöra utbyte av information via lämpliga formella kommunikationskanaler. 9 Mariya Gabriel Punkt 4 4. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar de AVSländer och EU-medlemsstater som ännu inte har gjort det att inrätta flerdimensionella enheter för förebyggande och bekämpning av terrorism inom sina regeringar för att förbättra samarbetet mellan avdelningarna och säkra 4. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar de AVSländer och EU-medlemsstater som ännu inte har gjort det att inrätta flerdimensionella enheter för förebyggande och bekämpning av terrorism inom sina regeringar för att förbättra samarbetet mellan avdelningarna och säkra AP /AA1-25 6/15 AA\ doc

7 förbindelser med internationella, regionala och subregionala kontaktpunkter. förbindelser med internationella, regionala och subregionala kontaktpunkter. Den gemensamma parlamentariska AVS EUförsamlingen uppmanar staterna att stärka sin kapacitet i fråga om nätpoliser genom att också nära samarbeta med universitet som utbildar experter på området. 10 Catherine Bearder Punkt 4 4. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar de AVSländer och EU-medlemsstater som ännu inte har gjort det att inrätta flerdimensionella enheter för förebyggande och bekämpning av terrorism inom sina regeringar för att förbättra samarbetet mellan avdelningarna och säkra förbindelser med internationella, regionala och subregionala kontaktpunkter. 4. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar de AVSländer och EU-medlemsstater som ännu inte har gjort det att inrätta flerdimensionella enheter för förebyggande och bekämpning av terrorism inom sina regeringar för att förbättra samarbetet mellan avdelningarna och säkra förbindelser med internationella, regionala och subregionala kontaktpunkter, men samtidigt garantera medborgarnas rätt att fritt yttra sig, verka inom en dynamisk och demokratisk opposition och debattera. 11 Punkt 5 AA\ doc 7/15 AP /AA1-25

8 5. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar Europeiska kommissionen och internationella organisationer som kommittén mot terrorism (CTC), Interpol, FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) att ge AVS-länderna nödvändigt stöd för att stärka sin kapacitet i fråga om förebyggande och bekämpning av terrorism. 5. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar Europeiska kommissionen och internationella organisationer som kommittén mot terrorism (CTC), Interpol, FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) att ge AVS-länderna nödvändigt stöd för att stärka sin kapacitet i fråga om förebyggande och bekämpning av terrorism. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen konstaterar i detta sammanhang att EU har goda möjligheter att hjälpa AVSländerna att förbättra sina strategier för nationell säkerhet och bekämpning av terrorism och utveckla dem så att de uppfyller kraven att skydda och främja de grundläggande rättigheter och värderingar som fastställs i FN-stadgan och det internationella regelverket för mänskliga rättigheter. 12 Nathalie Griesbeck Punkt 6 6. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar AVSländerna och EU:s medlemsstater att utbyta information om användningen av internet för terrorismändamål och att samarbeta för att utveckla effektiva metoder för bekämpning av detta hot. 6. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar AVSländerna och EU:s medlemsstater att utbyta information om användningen av internet för terrorismändamål och att samarbeta för att utveckla nya effektiva metoder, särskilt rättsliga och tekniska metoder, för bekämpning av detta hot. AP /AA1-25 8/15 AA\ doc

9 Or. fr 13 Michael Gahler Punkt 7 7. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen efterlyser en noggrannare övervakning av webbplatser som manar till hat och sprider idéer om terrorism samt information och upplysningar med koppling till terrorhandlingar och terroristverksamhet. 7. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen efterlyser en noggrannare övervakning av webbplatser som manar till hat och sprider idéer om terrorism samt information och upplysningar med koppling till terrorhandlingar och terroristverksamhet. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar samtidigt alla regeringar att undvika att felaktigt utnyttja det legitima bekämpandet av terrorism och extremrörelser för att bekämpa inrikespolitiska motståndare eller det civila samhället. Or. de 14 Olle Schmidt, Nathalie Griesbeck Punkt 7 7. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen efterlyser en noggrannare övervakning av webbplatser som manar till hat och sprider idéer om terrorism samt information och upplysningar med koppling till terrorhandlingar och terroristverksamhet. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen efterlyser en övervakning av webbplatser som manar till hat och sprider idéer om terrorism samt information och upplysningar med koppling till terrorhandlingar och terroristverksamhet. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen begär att denna övervakning ska vara AA\ doc 9/15 AP /AA1-25

10 öppen och att de uppgifter som samlas in ska skyddas. 15 Punkt 7 7. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen efterlyser en noggrannare övervakning av webbplatser som manar till hat och sprider idéer om terrorism samt information och upplysningar med koppling till terrorhandlingar och terroristverksamhet. 7. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen efterlyser en noggrannare övervakning av webbplatser som manar till hat och sprider idéer om terrorism samt information och upplysningar med koppling till terrorhandlingar och terroristverksamhet. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen påminner om att övervakningen för att vara effektiv bör genomföras i enlighet med internationella människorättsnormer, särskilt med bestämmelserna om yttrandefrihet, skydd av uppgifter och rätt till privatliv. 16 Nathalie Griesbeck, Olle Schmidt Punkt 7a (ny) 7a. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen påminner om att internet är ett mycket värdefullt verktyg som gör det möjligt för medborgarna att framföra sina synpunkter, få tillgång till information och hävda sina rättigheter, AP /AA /15 AA\ doc

11 och internet är ett utmärkt medel för att kommunicera, öppna sig mot omvärlden och berika sin tillvaro. Or. fr 17 Mariya Gabriel Punkt 8a (ny) 8a. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen påpekar att det inte räcker med att anta lagar för att bekämpa spridningen av terrorism via internet och sociala nätverk, eftersom lagarna är svåra att tillämpa. Den gemensamma parlamentariska AVS EUförsamlingen uppmanar därför AVSländerna och EU:s medlemsstater att betona förebyggande åtgärder och information, särskilt bland unga människor, i syfte att göra dem till ansvarsfulla och upplysta användare, men också bland personer som mer eller mindre direkt arbetar med nationella säkerhetsfrågor och vars personuppgifter på internet skulle kunna användas i terroristsyften. Or. fr 18 Mariya Gabriel Punkt 8b (ny) AA\ doc 11/15 AP /AA1-25

12 8b. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar AVSländerna, EU:s medlemsstater och kommissionen att samarbeta med stora internetaktörer, särskilt de sociala nätverken, för att hitta sätt att bekämpa användningen av internet för terroristsyften och för att övervaka, men också förhindra, rekryteringen av internetanvändare, samtidigt som man bör respektera individens rätt till privatliv och yttrandefrihet. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen påpekar att AVS-länderna, EU:s medlemsstater och internationella organisationer också har möjlighet att i större utsträckning utnyttja internet och sociala nätverk för att sprida motberättelser i syfte att bekämpa radikalisering. Or. fr 19 Olle Schmidt Punkt 8 8. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar AVSländerna och EU:s medlemsstater att anta lagstiftning i syfte att införa effektiva förfaranden för att snabbt kunna stänga webbplatser som tjänar terroristers syften. utgår AP /AA /15 AA\ doc

13 20 Punkt 8 8. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar AVSländerna och EU:s medlemsstater att anta lagstiftning i syfte att införa effektiva förfaranden för att snabbt kunna stänga webbplatser som tjänar terroristers syften. utgår 21 Punkt 9 9. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar regeringarna att utöva en strikt tillsyn för att se till att gåvor till välgörenhetsorganisationer och sociala organisationer inte används för att finansiera terroristverksamhet. 9. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar regeringarna att utöva en strikt tillsyn för att se till att gåvor till välgörenhetsorganisationer och sociala organisationer inte används för att finansiera terroristverksamhet. Den gemensamma parlamentariska AVS EUförsamlingen påminner dock om vikten av att noggrant respektera internationell rätt avseende mänskliga rättigheter vid stiftandet av lagar som syftar till att bekämpa terrorism och vid genomförandet av åtgärder som potentiellt kan användas för att dölja eller motivera missbruk från regeringars sida, diskriminerande praxis eller begränsandet av grundläggande rättigheter och friheter. AA\ doc 13/15 AP /AA1-25

14 22 Punkt Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar behöriga internationella, regionala och subregionala organisationer att utöka sitt internationella samarbete för terrorismbekämpning och att stärka sina förbindelser med FN och särskilt dess kommitté mot terrorism för att underlätta en fullständig tillämpning av resolution 1373 (2001) utan dröjsmål. 11. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar behöriga internationella, regionala och subregionala organisationer att utöka sitt internationella samarbete för terrorismbekämpning och att stärka sina förbindelser med FN och särskilt dess kommitté mot terrorism för att underlätta en fullständig tillämpning av resolution 1373 (2001) utan dröjsmål. Den gemensamma parlamentariska AVS EUförsamlingen uppmanar EU:s medlemsstater och AVS-länderna att upprätthålla regelbundna kontakter med och bjuda in FN:s särskilda rapportör för terrorismbekämpning och mänskliga rättigheter. 23 Punkt Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen betonar att programmen för bekämpning av fattigdom och marginalisering måste stärkas ytterligare för att minska den sårbarhet inom vissa befolkningsskikt som kan leda till en viss tilltro till extremistiska gruppers övertygande och predikande retorik. 12. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen betonar att programmen för bekämpning av fattigdom och marginalisering och för främjande av konfliktlösning måste stärkas ytterligare för att minska den sårbarhet inom vissa befolkningsskikt som kan leda till en viss tilltro till extremistiska gruppers övertygande och predikande retorik. AP /AA /15 AA\ doc

15 24 Mariya Gabriel Punkt Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen betonar att programmen för bekämpning av fattigdom och marginalisering måste stärkas ytterligare för att minska den sårbarhet inom vissa befolkningsskikt som kan leda till en viss tilltro till extremistiska gruppers övertygande och predikande retorik. 12. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen betonar att programmen för bekämpning av fattigdom och marginalisering måste stärkas ytterligare för att minska sårbarheten inom vissa befolkningsskikt som, om de upplever sig sakna framtidsutsikter eller alternativ, kan komma att sätta sin tilltro till extremistiska gruppers övertygande och predikande retorik. Or. fr 25 Punkt Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar alla offentliga och privata audiovisuella organ att låta sin produktion inbegripa innehåll som syftar till att informera befolkningen om farorna med den propaganda som radikala grupper sprider och att bekämpa de destruktiva och extremistiska idéer som är förenade med denna. 13. Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingen uppmanar alla offentliga och privata sändningsorgan att låta sin produktion inbegripa innehåll som syftar till att informera befolkningen om farorna med den propaganda som extremistgrupper sprider, men samtidigt garantera att informations- och yttrandefriheten respekteras fullt ut. AA\ doc 15/15 AP /AA1-25

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

OECD:s verktyg för riskhantering

OECD:s verktyg för riskhantering OECD:s verktyg för riskhantering en vägledning för företag och investerare i områden med svaga regeringar Produktion: Utrikesdepartementet, Enheten för internationell utrikespolitik, (UD-IH) Formgivning/layout:

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 ISSN 0358-1489 (tryck) ISSN 2341-8230 (pdf)

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 8 (2006) Barnets rätt till skydd mot kroppslig bestraffning och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning (bl.a. artikel 19, 28.2 och 37) Översättning

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE Europeiska ekonomiska och sociala kommittén INT/606 "Initiativ för socialt företagande" Bryssel den 23 maj 2012 YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

OGYAKARTA RINCIPERNA

OGYAKARTA RINCIPERNA OGYAKARTA RINCIPERNA Principer om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet Y Den engelska versionen är bindande. Officiella

Läs mer

Uppdatering av EU:S RIKTLINJER OM BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT

Uppdatering av EU:S RIKTLINJER OM BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT Uppdatering av EU:S RIKTLINJER OM BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT I. BARN OCH VÄPNAD KONFLIKT 1. Enbart under det senaste decenniet uppskattar man att väpnade konflikter har krävt mer än två miljoner barns liv

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

NOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt

NOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 december 2003 (5.12) (OR. en) 15634/03 COHOM 47 PESC 762 CIVCOM 201 COSDP 731 NOT från: till: Ärende: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Coreper/rådet EU:s

Läs mer

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet 1. Vilka är ert partis tre mest högprioriterade områden för korruptionsbekämpning där ni tänker lägga förslag till riksdagen under kommande mandatperiod? Centerpartiet - Att värdegrundsfrågor om korruption

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter i Sverige 2 3 Detta utbildningshäfte innehåller information om mänskliga rättigheter i Sverige. Här ges en beskrivning av hur internationella förpliktelser införlivas

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Romska Delegationen, Antidiskrimineringscenter ROMA, Nationella Romani Unionen Norden och Roma Internationals yttrande till betänkandet SOU 2010:70:

Romska Delegationen, Antidiskrimineringscenter ROMA, Nationella Romani Unionen Norden och Roma Internationals yttrande till betänkandet SOU 2010:70: YTTRANDE 2011-03-24 Ny struktur för mänskliga rättigheter i Sverige yttrande till betänkandet: Ny struktur för mänskliga rättigheter i Sverige SOU 2010:70 Arbetsmarknadsdepartementet Rosenbad 4 103 33

Läs mer

Internationella konventionen

Internationella konventionen Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En handbok för frivilligorganisationer ATSUKO TANAKA och YOSHINOBU NAGAMINE Informationsskrift Utgiven i samband med NGO

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 2015:6 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Utvärdering av en handlingsplan MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-12 2014/156-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-04 Ju2014/5325/D Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer