Nämndernas svar till folkhälsorådet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas svar till folkhälsorådet 2013"

Transkript

1 Nämndernas svar till folkhälsorådet 2013

2 Vad hände 2012? Tryggare Skellefteå Samverkan

3 Perspektivträngsel Folkhälsoperspektiv Hållbart utvecklings perspektiv Jämställdhets perspektiv Jämlikhets perspektiv Barnrättsperspektiv Tillgänglighetsperspektiv Integrationsperspektiv med flera

4 Vilka nämnder svarade? Barn och grundskolenämnden Bygg och miljönämnden Nämnden för folkhälsa och primärvård VLL Fritidsnämnden Nämnden för funktionshinder och habilitering VLL Gymnasienämnden Konsumentnämnden Kulturnämnden Personalnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Överförmyndarnämnden

5 Ett övergripande mål för folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 11 olika målområden

6

7 Ny friluftspark på Solbacken/backhopparbacken

8 Ungdomar känner sig trygga på fritidsgården

9 Utvecklingsarbete om Ungdomsfullmäktige 170 förslag skickades från barn och ungdomar till nämnderna -Fler ungdomsjobb som är lättare att få -Fler lägenheter för ungdomar, 1:or -Förbättrad kommunikation mellan medborgare och kommun -Mer och bättre läxhjälp på skolan -Äventyrsbad på Eddahallen -Skolan ska få åka gratis buss till Skellefteå

10 Ny cykelväg på Storgatan och flera nya trafiksäkerhetsåtgärder 96 nya cykelparkeringar Väghänvisningar för tio cykelstråk

11 Flera olika integrationsprojekt

12 App Mitt Skellefteå 89% har vaccinerats mot livmoderhalscancer

13 Utegym på Vitberget Beslut om att bygga utegym i nio kommundelar

14 Ny ishall vid Skellefteå Kraft Arena

15 Näridrottsplats i Burträsk

16 Neutrala mötesplatser för seniorer Miljöfestivalen Förebyggande hembesök + 75år

17

18

19 Aktivitetsparken Folkparken Ny läktare, klättersvamp och streetbasketyta 2012

20 E-bokning på 24 sporthallar

21 1.Ökad delaktighet och inflytande i samhället

22 1.Delaktighet och inflytande i samhället Nya riktlinjer och policy för hållbart byggande. Utveckling av arbete med ungdomsfullmäktige Projektet Medborgardialogen Byggt en samåkningsparkering i Bureå efter ett medborgarförslag Föreningar kan få ett nytt integrationsbidrag för att öka asylsökandes deltagande i föreningslivet Invandrare med uppehållstillstånd utbildas till hälsoinspiratörer En ny förening för integration bildades för att skapa en trygg miljö för alla som bor i Lövånger Översyn och process om Framtidens skola och förskola i Skellefteå. Stor vikt läggs på förslag och synpunkter från medborgare/elever och anställda Utbyggnad av läsplattor och datorer i grundskolan

23 BBIC Barns behov i centrum metod där barn som far illa, får komma till tals i den utredning som berör dom själva Brukare i handikapp- och äldreomsorgen har ökat inflytande i genomförandeplaner. Från ansökan till verkställighet. Tekniska nämnden inbjöd medborgare till att bidra med bilder till återvinningskalendern Kaplanskolans kurs Arkitektur var med i ett samarbete för lekplatsutformning Berörda handikapporganisationer har varit med och påverkat tillgänglighet ex nya gång och cykelvägen Storgatan och uteserveringar på Torget Uppföljning i samarbete med varje klient efter varje träff genom ORS/SRS metoden i IFOs verksamhet EU-projektet AGNES utvecklingsarbete för +65år ger ökade sociala kontakter och praktisk hjälp i vardagen. 9 testpersoner har fått prova olika tekniska hjälpmedel och prototyper som är under utveckling Förebyggande hembesök till de som är 75år. Information ges till män och kvinnor om hur den kommunala servicen fungerar. Det skapar delaktighet och ger möjlighet till inflytande. Samarbete VLL och äldreomsorgen

24 Kundtjänst ökar tillgänglighet till information och vägledning för medborgarna Konsument och tekniska nämnden ökar sin aktivitet på sociala medier Uppföljning av familjehemsvården enligt Karlstadsmodellen Serviceförklaringar antogs för försörjningsstöd och om familjehemsvård Nya riktlinjer för stöd till närstående inom handikappomsorgen Nämnden för folkhälsa och primärvård har utvecklat sitt arbete med befolkningsdialog. Personliga möten + enkät Nämnden inbjöd 47 föreningar till dialog Projekten inom äldreomsorgen har gett stöd, trygghet och medvetenhet om goda levnadsvanor för en bättre hälsa för kommunens äldre. Avsikten är att ge män och kvinnor samma möjligheter

25 2. Ekonomisk och social trygghet

26 2. Ekonomisk och social trygghet Alla kommunanställda har önskad sysselsättningsgrad som ger ekonomisk och social trygghet Förebyggande stöd om privatekonomi och konsumenträtt till elever, ensamkommande flyktingbarn och arbetslös ungdom. Arbetsmarknadstorget ökar ungdomars möjlighet till egen försörjning och förkortar deras tid som bidragsberoende. IFO, Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och VLL finns under samma tak Arbetsmarknadsinsatser: KAM, Utsikten, SE/Solkraft, KomPaRe, Instegsprogram för flyktingar Hälsans trädgård bedriver rehabilitering av långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa för att de ska kunna återgå till arbete och egen försörjning. Projektet integreras nu i Solkrafts verksamhet

27 Gymnasienämndens övergripande prioritering är att öka andelen som genomgår gymnasieskolan med fullständig utbildning och öka andelen som fullföljer kurser i vuxenutbildningen En hjälpande hand en nu en förening som skingrar ensamhet för äldre Äldrecenter anhörigstöd med ex caféverksamhet för anhöriga som vårdar närstående Kultur och hälsa projekt i samarbete med Region AC för äldre som bor i särskilt boende Tekniska nämndens verksamheter tar emot studiebesök Yrkesvux på gymnasienivå Utbildningsresultaten i gymnasieskolan ligger på en något högre nivå än jämförbara kommuner Fler dagliga verksamheter för personer inom handikappomsorgen. Ex på äldreboendet Höjden tvättar de boendes kläder vilket avlastar personalen.

28 3.Trygga och goda uppväxtvillkor

29 3.Trygga och goda uppväxtvillkor Barn och grundskolenämnden införde Barncheck. Ett hjälpmedel för att komma ihåg FNs konvention om barnens rättigheter Fritidklubbsförsöket för barn mellan 10 och 13 år övergår till en öppen fritidsverksamhet i grundskolan Västernorrlandsmodellen för hälsosamtal i skolan utvecklas tillsammans med Salutsatsningen Samarbete i självmordsförebyggande arbete Fritidsgårdspersonalen får expertstöd av UMBASS (tidigare EMV personal) för att skapa goda förutsättningar för ungdomar med behov av särskilt stöd. En checklista finns som hjälpmedel i arbetet Antalet fritidsledare som arbetar på nätet är nu 9 st. De kontaktar och hjälper ungdomar via sociala medier Arbete mot klotter och skadegörelse har prioriterats under detta år. Det har skett en minskning av dessa brott från 2009 med mer än 50 %

30 Familjestöd i form av Familjeverkstan och Vägledande samtal har erbjudits via förskolor Trygghetsvandringar vid skolor, idrottsanläggningar och andra offentliga miljöer genomfördes. Ex Skogsvallen, Sjungande dalens IP, gångtunneln i centrala Skellefteå Insatser för att öka närvaron i gymnasieskolan. Olovlig frånvaro meddelas till vårdnadshavare samma dag Brandskyddsinformation till samtliga elever i åk 2 och 7 Uppsökande verksamhet i bostadsområden före jul av Räddningstjänsten Konsekvensmöten när elever börjar elda med Räddningstjänsten och elev KOMET i grundskolan, stärker ungdomars självkänsla och självkännedom Fritidsgårdarna har öppen verksamhet sommartid på Folkparksområdet Biblioteken ger föräldragrupper stöd för att öka det hälsofrämjande läsandet Kulturnämnden erbjuder alla femåringar till Sagostafett på närbiblioteken och avslutar med en Sagofest på Nordanå

31 Stödgrupper för barn till missbrukare och psykiskt sjuka föräldrar Barnen i föräldrarnas fokus, stödgrupper till separerade föräldrar där barnen kommit i kläm Kvinnofridsmottagningen ger ett samordnat stöd till våldsutsatta kvinnor individuellt och i grupp. Även barn som bevittnat våld i familjen erbjuds stöd enligt Trappanmodellen Behandling för män som utövar våld. En mansmottagning öppnas. Specialpedagog för familjehemsplacerade barnens utbildning Uppsökande fältverksamhet för ungdom i riskzon Fältverksamheten erbjuder föräldrar till ungdomar i riskzon stöd genom att erbjuda Föräldrastegen Nya områdeslekplatser har byggts ex Sunnannå Belysningen på utsatta platser som i tunnlar och korsningar har förbättrats Röjning vid Norra Järnvägsleden Trafiksäkrat gång och cykelpassager på flera ställen

32 9. Ökad fysisk aktivitet

33 9. Ökad fysisk aktivitet Ökad tid i läroplanen för idrott och hälsa i grundskolan En samlad skoldag från förskoleklass till åk 5 med inriktning på motion, rörelse och lek En ny cykel/gång bana efter Storgatan och nya vägskyltar som visar avstånd till olika målpunkter Näridrottsplats i Burträsk Aktivitetsparken Folkparksområdet utvecklades med klättersvamp, läktare och streetbasketyta Fiskeguider(pärmar) för fritidsgårdarna ska underlätta och öka ungdomars intresse för fiske och friluftsliv E-bokning på 24 sporthallar. Bokningarna har ökat från 298st 2011 till 620st 2012 Bidrag till 12 föreningar som koverterar el-skidspår till motionsspår

34 Solbacken/Backhopparbacken utvecklas till en ny friluftspark i samarbete med Tekniska kontoret och Alhemskyrkan Alla gravida erbjuds gratis bad och vattengymnastik på badhusen. Kvinnokliniken skriver FaR (fysisk aktivitet på recept) till alla gravida. Det var 2349 bad 2012 Personer med FaR betalar ungdomspris för all träning på badhusen MåBra gruppen i Byske har deltagit i projektet Utsikt Byske södra. 80 personer har hjälpts åt att röja och skapa öppna stränder och stigar vid havet och älven En Byskeklassiker finns i två nivåer- Lilla laxen och Stora laxen som når Byskebor i alla åldrar och med olika förutsättningar

35 Hälsocoach för boende inom socialpsykiatrin och hälsoutbildning till personalen Många olika aktiviteter anordnades under den nationella hälsoveckan Ett friskare Sverige Prioritering av snöröjning på ytterligare sex gång och cykelvägar Framtidsvägen, Fritidskontoret och VLL har genomfört projektet Hälsotrampare för personer som cyklat till jobbet i stället för att köra bil En ny vandringsled invigdes i Storbäcken En boulebana och en beachvolleyplan har byggts i Lövånger

36 10. Goda matvanor och säkra livsmedel

37 10. Goda matvanor och säkra livsmedel Nytt kostpolitiskt program Klimatseminarier om ekologisk och klimatsmart mat MåBra gruppen i Boliden har haft föreläsningar om kosttillskott och dopning för ungdomar och allmänhet Eddahallens gyminstruktör har utbildats för att vara resurs för föreningar i kost och träning Vid de förbyggande hembesöken för äldre är kost en av samtalspunkterna Anderstorpskolans fordonsprograms frukostprojekt ett samarbete bland annat med VLLs Salutsatsning

38 Projektering av ny vattenförsörjning till centralorten Ny metod att byta vattenledningar utan att gräva i marken. Det ökar leveranssäkerheten och kvaliteten på vattnet Utvecklingsarbete med ny teknik, för att minska risken för orenat avloppsvatten En extra dietist till handikappomsorgens särskilda boenden Förskolans kockar har fått kompetensutveckling och fortbildning i specialkost Gymnasieskolorna och Måltidsenheten samverkar för att minska svinnet och därigenom skapa förutsättningar att utveckla skolmaten

39 11.Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

40 11.Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Tobakspolicy Anderstorpsskolan Tobaksfri Duo i alla grundkolor 10 riktade insatskvällar samverkan för att minska ungdomars alkoholkonsumtion 2 kampanjer mot langning Cannabisnätverk Samarbete Klara öppenvård och ungdomspolisen för unga missbrukare 15 utbildningsinsatser för personal inom grundskolan och personal inom FRIS nätverk gällande barn som lever i utsatta miljöer Effekt-programmet har ersatt metoden ÖPP. Effekt används på föräldramöten i grundskolans högstadium

41 Utbildning i metoden ansvarsfull alkoholservering bedrivs kontinuerligt i kommunen Missbruksråd samordnar missbruksfrågorna Intervjumetoderna ASI och ADAD hjälper personalen vid bedömning av missbruk HAP är ett behandlingsprogram för ungdomar med haschmissbruk. Öppenvårdsverksamheten Klara behandlar och utbildar i metoden Centrum för kvinnofrid ger individuellt och gruppstöd till våldsutsatta kvinnor med missbruk. Ett särskilt jourhem för dessa kvinnor har byggts Handlingsprogram mot spelberoende ska säkerställa att de som söker hjälp hos kommunen får rätt bemötande och en kvalitativ behandling Höjd kompetens hos IFO genom en utbildningssatsning om spelberoende och kognitiv beteendeterapi

42 För 18 gången genomförde FRIS en Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak undersökning i Skellefteå kommun för samtliga klass 9 elever i grundskolan och årskurs 2 elever på gymnasieskolan. Årets resultat är fortfarande mycket positivt i klass 9 Resultatet av undersökningen återkopplas till samtliga elever som gjort undersökningen, föräldrar, media, förtroendevalda och till personal som arbetar med barn och ungdomar i kommunen. Drogvaneundersökningen är ett underlag för generella förebyggande insatser i kommunen men också ett underlag för specifika förebyggande insatser i det lokala området.

43 Grundläggande arbetet genomförs via det nätverk som de lokala FRIS grupperna utgör. 18 grupper på kommunens år 6-9 skolor och gymnasieskolor. Dessa grupper träffas 3 ggr per termin och är ett viktigt redskap i det förebyggande arbetet i dessa frågor Ungdomshälsan erbjuder även studenter vid Luleå tekniska universitet studenthälsovård Ungdomshälsan genomförde antitobaksarbete i samarbete med gymnasieskolorna

44 Övriga målområden Invandrare med uppehållstillstånd utbildas till hälsoinspiratörer Hälsoinspiratörer utbildade i samverkan med Medlefors FHS finns på många arbetsplatser i kommun och landsting En klamydiakampanj genomfördes av VLL i samverkan med gymnasieskolans elevhälsovård kondomer tog slut. Ungdomsmottagningen och Unghästen erbjöd elever i år 8 teaterförställningar för att främja en god sexuell hälsa Alla flickor födda 1999,2000 och 2001 erbjöds vaccin mot livmoderhalscancer i skolhälsovådens regi. 89 % vaccinerades Utbildning av Förstahjälpen till psykisk hälsa Psykiatriska kliniken i samarbete med Unghästen ordnade teaterföreställningen Terapi, för att stärka den psykiska hälsan hos vuxna och ungdomar En nationell konferens Vilja, Kraft och Mod om psykisk hälsa och ohälsa genomfördes i samverkan Hälsocoachprojektet för psykiskt funktionshindrade har utvecklat en arbetsbok Psykiatriska kliniken i samarbete med Unghästen ordnade teaterföreställningen Terapi för att stärka den psykiska hälsan hos vuxna och ungdomar

45 Övriga målområden Åtgärdsprogram Renare Luft - mätningar Miljöfestivalen, Hållbarhetsveckan och Framtidsvägen Uppdatering av Allergiprogrammet Fritidsförvaltningen har genom strategiskt, långsiktigt arbete och med förebyggande insatser minskat sjukfrånvaron från 6% per månad 2010 till 3,5% 2012 En generationskör startade i samarbete med Vuxenskolan. 50 seniorer sjunger Rock and Roll tillsammans med musikskolans ungdomar Lövångers fritidsgård har öppen verksamhet för seniorer Nämnden för funktionshinder och habilitering betonar de ojämlika hälsoförhållandet som finns mellan personer med funktionsnedsättningar och övriga medborgare. Onödig ohälsa ex att risken att dö i bröstcancer är nästan 70 % högre för funktionsnedsatta kvinnor än andra bröstcancerpatienters

46

47 Folkhälsorådets prioriteringar av målområden psykisk hälsa integreras i alla mål personer med funktionsnedsättning beaktas. Mål 11 samordnas med FRIS

48 Nämndernas förslag för Barn grundskolenämnden: Bygg och miljönämnen : 5 och 9 3. Nämnd för funktionshinder och habilitering: 1 och motverka den onödiga ohälsan bland personer med funktionsnedsättning 4. Fritidsnämnden: Nämnd för folkhälsa och primärvård: Gymnasienämnden: Konsumentnämnden kommer att arbeta med 2.3 och Kulturnämnden kommer att arbeta med 1 och 3 9. Personalnämnden har inga egna önskemål 10. Socialnämnden: Tekniska nämnden: inget förslag 12. Överförmyndarnämnden kommer att fortsätta med mål 2 ekonomisk och social trygghet Beredningsgruppens förslag:

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(10)

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(10) FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(10) Datum Fredagen den 15 mars 2013 Plats och tid Gamla stadshuset rum Älgen kl. 08.15 11.35 Beslutande Janet Lundberg, mötesordf. VLL, folkhälso- och primärvårdsnämnden

Läs mer

Uppföljning av det folkhälsopolitiska och Alkohol-drogpolitiska programmen. Nämndernas svar till folkhälsorådet Vad hände 2013?

Uppföljning av det folkhälsopolitiska och Alkohol-drogpolitiska programmen. Nämndernas svar till folkhälsorådet Vad hände 2013? Uppföljning av det folkhälsopolitiska och Alkohol-drogpolitiska programmen. Nämndernas svar till folkhälsorådet Vad hände 2013? Vilka nämnder svarade? Kommunstyrelsen Barn och grundskolenämnden Bygg och

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Från Vision till mål?

Från Vision till mål? Från Vision till mål? Landstinget i Västerbotten antog visionen i början på 2000-talet. Skellefteås kommunfullmäktige beslutade om ett folkhälsopolitiskt program med visionen världens bästa hälsa, i oktober

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

ANTAGEN KF 2012-06-18 118

ANTAGEN KF 2012-06-18 118 ANTAGEN KF 2012-06-18 118 2 (5) INLEDNING Folkhälso- och Trygghetsplanen omfattar alla kommunmedborgare i Borgholm och utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälso- och trygghetsfrågor.

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Vad hände 2015? Nämndernas svar till folkhälsorådet

Vad hände 2015? Nämndernas svar till folkhälsorådet Folkhälsopolitiskt program antaget i Kommunfullmäktige Juni 2015 Vad hände 2015? Nämndernas svar till folkhälsorådet Vilka nämnder svarade? Kommunstyrelsen barn och grundskolenämnden bygg och miljönämnden

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA?

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA? HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur-

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Det folkhälsopolitiska programmet - från ord till handling 2007

Det folkhälsopolitiska programmet - från ord till handling 2007 08-02-13 Det folkhälsopolitiska programmet - från ord till handling 2007 Prioriterade mål och åtgärder Uppföljning Det folkhälsopolitiska programmet - från ord till handling 2007 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET Människors makt och möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt en avgörande betydelse för deras hälsa. På INDIVIDNIVÅ är sambandet mellan inflytande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Aktivitetsplan FOLKHÄLSOPOLITISKA PROGRAMMET VINDELNS KOMMUN

Aktivitetsplan FOLKHÄLSOPOLITISKA PROGRAMMET VINDELNS KOMMUN Aktivitetsplan 2014-2017 FOLKHÄLSOPOLITISKA PROGRAMMET VINDELNS KOMMUN Kommunen har valt att prioritera fem målområden år 2014-2017. Dessa är: Barns och ungas uppväxtvillkor. Fysisk aktivitet. Matvanor

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Prioriterade Folkhälsomål

Prioriterade Folkhälsomål Prioriterade Folkhälsomål I Säters kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2009-06-17, 58 SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund...1 1.1 Folkhälsa...1 2. Folkhälsomål...2 2.1 Nationella

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Presentation av våra nämnder

Presentation av våra nämnder Presentation av våra nämnder Demokratiberedningen Utveckling av medborgarinflytande och dialog Stärka förtroendet för det demokratiska systemet Stimulera ungas deltagande i det demokratiska samtalet och

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Folkhälsoplan.

Folkhälsoplan. Folkhälsoplan www.monsteras.se Foto: Claus Kempe God hälsa - mer än en livsstil Mönsterås kommuns långsiktiga folkhälsomål ska vara en kompass för hur folkhälsoarbetet ska utvecklas under åren 2016-2018.

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

Alingsås folkhälsomål 2019

Alingsås folkhälsomål 2019 Alingsås folkhälsomål 2019 delmål 2010-2012 = ^åí~öéå=~î=âçããìåñìääã âíáöé OMMVJNOJNS= =OON 1. Inledning Alingsås folkhälsomål ingår i de övergripande målen för samhällsutveckling enligt styrmodellen för

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Falköping

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Falköping Folkhälsoplan 2008 2011 Folkhälsorådet Falköping 1 2 Folkhälsoplan 2008-2011 Folkhälsoplanen ligger till grund för ett långsiktigt folkhälsoarbete i Falköpings kommun. Genom olika insatser skapas förutsättningar

Läs mer

Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun. Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun. Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen Hällefors kommun Daniel Åhnberg Områdeschef Individ- och familjeomsorgen Socialtjänsten i Hällefors kommun Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen Hällefors

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(11)

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(11) FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Fredag 21 september 2007, klockan 08.15-11.45 Beslutande Harriet Classon Hans-Erik Wallin Åsa Stenlund Björk Joakim Wallström

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun 2016-2020 Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Programmet ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Elva målområden för folkhälsoarbetet

Elva målområden för folkhälsoarbetet Elva målområden för folkhälsoarbetet Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden där man finner de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergripande

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige Drogpolitisk plan för Götene kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-26 Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS... 3 NULÄGESBESKRIVNING... 4 FOKUSOMRÅDEN...

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Barn- och utbildningsnämnden Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S)

Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Barn- och utbildningsnämnden Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S) Plats och tid Kommunkontoret, Björken, kl. 09.00 12.00 Beslutande För Kommunstyrelsen Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Socialnämnden Britt-Marie Berg (S) Britt-Marie

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander

Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander Presentation för landstingen norra Sverige Anette Levander 24 november 2010 2011-04-18 Sid 1 Uppdraget Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009; bestämningsfaktorerna och befolkningsgrupper Redovisa

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument VERKSAMHETSPLAN FÖR DET GEMENSAMMA FOLKHÄLSOARBETET 2017 MELLAN SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN OCH ULRICEHAMNS KOMMUN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen

Läs mer

Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga?

Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga? Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga? Regionernas roll? Nationella styrdokument Ungdomspolitiken Barnrättspolitiken Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Hjälpredan. Utvecklingsstörning

Hjälpredan. Utvecklingsstörning Hjälpredan 2015 Utvecklingsstörning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Konsumentvägledning för ungdomar Linda Marklund Certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Förslag till ett reviderat Folkhälsopolitiskt program 2015 - Hälsa är en mänsklig rättighet Visionen År 2020 har Skellefteå kommuns invånare världens bästa hälsa 80.000 invånare år 2030 Framgångsfaktorer

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Nationella målomrm lområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsf rutsättningar ttningar 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET?

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET? FOLKHÄLSOPLAN Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2011-11-24 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Höganäs

Läs mer

HANDLINGSPLAN BARN OCH UNGDOMAR ANTAGEN 2009 AV STYRGRUPP FOLKHÄLSA OCH LANDSTINGSDIREKTÖREN BARN OCH UNGDOMAR

HANDLINGSPLAN BARN OCH UNGDOMAR ANTAGEN 2009 AV STYRGRUPP FOLKHÄLSA OCH LANDSTINGSDIREKTÖREN BARN OCH UNGDOMAR BARN OCH UNGDOMAR Övergripande inriktning av landstingets arbete I folkhälsoarbetet är landstingets primära uppgift att verka för en god vård och hälsa på lika villkor. Inom området barn och ungdomar ska

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(10)

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(10) FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Fredag 19 december 2008, klockan 08.15-12.00 Beslutande Janeth Lundberg VLL, Folkhälsonämnden, mötesordförande Joakim

Läs mer

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Gudrun Tevell verksamhetschef Folkhälsoenheten HÄLSA Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara

Läs mer

Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun

Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2010.163.2 Antaget av kommunfullmäktige 2011-02-21 Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun Bakgrund Alla invånare i Malung-Sälens kommun ha möjlighet att bidra till kommunens utveckling

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 5 februari 2009, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Enigheten Närvarande Ordf Ledamöter Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Andra viktiga områden: Utveckla demokratin Nya mötesplatser Andra viktiga områden: Underlätta för näringsliv och nyföretagande Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer