Nämndernas svar till folkhälsorådet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas svar till folkhälsorådet 2013"

Transkript

1 Nämndernas svar till folkhälsorådet 2013

2 Vad hände 2012? Tryggare Skellefteå Samverkan

3 Perspektivträngsel Folkhälsoperspektiv Hållbart utvecklings perspektiv Jämställdhets perspektiv Jämlikhets perspektiv Barnrättsperspektiv Tillgänglighetsperspektiv Integrationsperspektiv med flera

4 Vilka nämnder svarade? Barn och grundskolenämnden Bygg och miljönämnden Nämnden för folkhälsa och primärvård VLL Fritidsnämnden Nämnden för funktionshinder och habilitering VLL Gymnasienämnden Konsumentnämnden Kulturnämnden Personalnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Överförmyndarnämnden

5 Ett övergripande mål för folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 11 olika målområden

6

7 Ny friluftspark på Solbacken/backhopparbacken

8 Ungdomar känner sig trygga på fritidsgården

9 Utvecklingsarbete om Ungdomsfullmäktige 170 förslag skickades från barn och ungdomar till nämnderna -Fler ungdomsjobb som är lättare att få -Fler lägenheter för ungdomar, 1:or -Förbättrad kommunikation mellan medborgare och kommun -Mer och bättre läxhjälp på skolan -Äventyrsbad på Eddahallen -Skolan ska få åka gratis buss till Skellefteå

10 Ny cykelväg på Storgatan och flera nya trafiksäkerhetsåtgärder 96 nya cykelparkeringar Väghänvisningar för tio cykelstråk

11 Flera olika integrationsprojekt

12 App Mitt Skellefteå 89% har vaccinerats mot livmoderhalscancer

13 Utegym på Vitberget Beslut om att bygga utegym i nio kommundelar

14 Ny ishall vid Skellefteå Kraft Arena

15 Näridrottsplats i Burträsk

16 Neutrala mötesplatser för seniorer Miljöfestivalen Förebyggande hembesök + 75år

17

18

19 Aktivitetsparken Folkparken Ny läktare, klättersvamp och streetbasketyta 2012

20 E-bokning på 24 sporthallar

21 1.Ökad delaktighet och inflytande i samhället

22 1.Delaktighet och inflytande i samhället Nya riktlinjer och policy för hållbart byggande. Utveckling av arbete med ungdomsfullmäktige Projektet Medborgardialogen Byggt en samåkningsparkering i Bureå efter ett medborgarförslag Föreningar kan få ett nytt integrationsbidrag för att öka asylsökandes deltagande i föreningslivet Invandrare med uppehållstillstånd utbildas till hälsoinspiratörer En ny förening för integration bildades för att skapa en trygg miljö för alla som bor i Lövånger Översyn och process om Framtidens skola och förskola i Skellefteå. Stor vikt läggs på förslag och synpunkter från medborgare/elever och anställda Utbyggnad av läsplattor och datorer i grundskolan

23 BBIC Barns behov i centrum metod där barn som far illa, får komma till tals i den utredning som berör dom själva Brukare i handikapp- och äldreomsorgen har ökat inflytande i genomförandeplaner. Från ansökan till verkställighet. Tekniska nämnden inbjöd medborgare till att bidra med bilder till återvinningskalendern Kaplanskolans kurs Arkitektur var med i ett samarbete för lekplatsutformning Berörda handikapporganisationer har varit med och påverkat tillgänglighet ex nya gång och cykelvägen Storgatan och uteserveringar på Torget Uppföljning i samarbete med varje klient efter varje träff genom ORS/SRS metoden i IFOs verksamhet EU-projektet AGNES utvecklingsarbete för +65år ger ökade sociala kontakter och praktisk hjälp i vardagen. 9 testpersoner har fått prova olika tekniska hjälpmedel och prototyper som är under utveckling Förebyggande hembesök till de som är 75år. Information ges till män och kvinnor om hur den kommunala servicen fungerar. Det skapar delaktighet och ger möjlighet till inflytande. Samarbete VLL och äldreomsorgen

24 Kundtjänst ökar tillgänglighet till information och vägledning för medborgarna Konsument och tekniska nämnden ökar sin aktivitet på sociala medier Uppföljning av familjehemsvården enligt Karlstadsmodellen Serviceförklaringar antogs för försörjningsstöd och om familjehemsvård Nya riktlinjer för stöd till närstående inom handikappomsorgen Nämnden för folkhälsa och primärvård har utvecklat sitt arbete med befolkningsdialog. Personliga möten + enkät Nämnden inbjöd 47 föreningar till dialog Projekten inom äldreomsorgen har gett stöd, trygghet och medvetenhet om goda levnadsvanor för en bättre hälsa för kommunens äldre. Avsikten är att ge män och kvinnor samma möjligheter

25 2. Ekonomisk och social trygghet

26 2. Ekonomisk och social trygghet Alla kommunanställda har önskad sysselsättningsgrad som ger ekonomisk och social trygghet Förebyggande stöd om privatekonomi och konsumenträtt till elever, ensamkommande flyktingbarn och arbetslös ungdom. Arbetsmarknadstorget ökar ungdomars möjlighet till egen försörjning och förkortar deras tid som bidragsberoende. IFO, Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och VLL finns under samma tak Arbetsmarknadsinsatser: KAM, Utsikten, SE/Solkraft, KomPaRe, Instegsprogram för flyktingar Hälsans trädgård bedriver rehabilitering av långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa för att de ska kunna återgå till arbete och egen försörjning. Projektet integreras nu i Solkrafts verksamhet

27 Gymnasienämndens övergripande prioritering är att öka andelen som genomgår gymnasieskolan med fullständig utbildning och öka andelen som fullföljer kurser i vuxenutbildningen En hjälpande hand en nu en förening som skingrar ensamhet för äldre Äldrecenter anhörigstöd med ex caféverksamhet för anhöriga som vårdar närstående Kultur och hälsa projekt i samarbete med Region AC för äldre som bor i särskilt boende Tekniska nämndens verksamheter tar emot studiebesök Yrkesvux på gymnasienivå Utbildningsresultaten i gymnasieskolan ligger på en något högre nivå än jämförbara kommuner Fler dagliga verksamheter för personer inom handikappomsorgen. Ex på äldreboendet Höjden tvättar de boendes kläder vilket avlastar personalen.

28 3.Trygga och goda uppväxtvillkor

29 3.Trygga och goda uppväxtvillkor Barn och grundskolenämnden införde Barncheck. Ett hjälpmedel för att komma ihåg FNs konvention om barnens rättigheter Fritidklubbsförsöket för barn mellan 10 och 13 år övergår till en öppen fritidsverksamhet i grundskolan Västernorrlandsmodellen för hälsosamtal i skolan utvecklas tillsammans med Salutsatsningen Samarbete i självmordsförebyggande arbete Fritidsgårdspersonalen får expertstöd av UMBASS (tidigare EMV personal) för att skapa goda förutsättningar för ungdomar med behov av särskilt stöd. En checklista finns som hjälpmedel i arbetet Antalet fritidsledare som arbetar på nätet är nu 9 st. De kontaktar och hjälper ungdomar via sociala medier Arbete mot klotter och skadegörelse har prioriterats under detta år. Det har skett en minskning av dessa brott från 2009 med mer än 50 %

30 Familjestöd i form av Familjeverkstan och Vägledande samtal har erbjudits via förskolor Trygghetsvandringar vid skolor, idrottsanläggningar och andra offentliga miljöer genomfördes. Ex Skogsvallen, Sjungande dalens IP, gångtunneln i centrala Skellefteå Insatser för att öka närvaron i gymnasieskolan. Olovlig frånvaro meddelas till vårdnadshavare samma dag Brandskyddsinformation till samtliga elever i åk 2 och 7 Uppsökande verksamhet i bostadsområden före jul av Räddningstjänsten Konsekvensmöten när elever börjar elda med Räddningstjänsten och elev KOMET i grundskolan, stärker ungdomars självkänsla och självkännedom Fritidsgårdarna har öppen verksamhet sommartid på Folkparksområdet Biblioteken ger föräldragrupper stöd för att öka det hälsofrämjande läsandet Kulturnämnden erbjuder alla femåringar till Sagostafett på närbiblioteken och avslutar med en Sagofest på Nordanå

31 Stödgrupper för barn till missbrukare och psykiskt sjuka föräldrar Barnen i föräldrarnas fokus, stödgrupper till separerade föräldrar där barnen kommit i kläm Kvinnofridsmottagningen ger ett samordnat stöd till våldsutsatta kvinnor individuellt och i grupp. Även barn som bevittnat våld i familjen erbjuds stöd enligt Trappanmodellen Behandling för män som utövar våld. En mansmottagning öppnas. Specialpedagog för familjehemsplacerade barnens utbildning Uppsökande fältverksamhet för ungdom i riskzon Fältverksamheten erbjuder föräldrar till ungdomar i riskzon stöd genom att erbjuda Föräldrastegen Nya områdeslekplatser har byggts ex Sunnannå Belysningen på utsatta platser som i tunnlar och korsningar har förbättrats Röjning vid Norra Järnvägsleden Trafiksäkrat gång och cykelpassager på flera ställen

32 9. Ökad fysisk aktivitet

33 9. Ökad fysisk aktivitet Ökad tid i läroplanen för idrott och hälsa i grundskolan En samlad skoldag från förskoleklass till åk 5 med inriktning på motion, rörelse och lek En ny cykel/gång bana efter Storgatan och nya vägskyltar som visar avstånd till olika målpunkter Näridrottsplats i Burträsk Aktivitetsparken Folkparksområdet utvecklades med klättersvamp, läktare och streetbasketyta Fiskeguider(pärmar) för fritidsgårdarna ska underlätta och öka ungdomars intresse för fiske och friluftsliv E-bokning på 24 sporthallar. Bokningarna har ökat från 298st 2011 till 620st 2012 Bidrag till 12 föreningar som koverterar el-skidspår till motionsspår

34 Solbacken/Backhopparbacken utvecklas till en ny friluftspark i samarbete med Tekniska kontoret och Alhemskyrkan Alla gravida erbjuds gratis bad och vattengymnastik på badhusen. Kvinnokliniken skriver FaR (fysisk aktivitet på recept) till alla gravida. Det var 2349 bad 2012 Personer med FaR betalar ungdomspris för all träning på badhusen MåBra gruppen i Byske har deltagit i projektet Utsikt Byske södra. 80 personer har hjälpts åt att röja och skapa öppna stränder och stigar vid havet och älven En Byskeklassiker finns i två nivåer- Lilla laxen och Stora laxen som når Byskebor i alla åldrar och med olika förutsättningar

35 Hälsocoach för boende inom socialpsykiatrin och hälsoutbildning till personalen Många olika aktiviteter anordnades under den nationella hälsoveckan Ett friskare Sverige Prioritering av snöröjning på ytterligare sex gång och cykelvägar Framtidsvägen, Fritidskontoret och VLL har genomfört projektet Hälsotrampare för personer som cyklat till jobbet i stället för att köra bil En ny vandringsled invigdes i Storbäcken En boulebana och en beachvolleyplan har byggts i Lövånger

36 10. Goda matvanor och säkra livsmedel

37 10. Goda matvanor och säkra livsmedel Nytt kostpolitiskt program Klimatseminarier om ekologisk och klimatsmart mat MåBra gruppen i Boliden har haft föreläsningar om kosttillskott och dopning för ungdomar och allmänhet Eddahallens gyminstruktör har utbildats för att vara resurs för föreningar i kost och träning Vid de förbyggande hembesöken för äldre är kost en av samtalspunkterna Anderstorpskolans fordonsprograms frukostprojekt ett samarbete bland annat med VLLs Salutsatsning

38 Projektering av ny vattenförsörjning till centralorten Ny metod att byta vattenledningar utan att gräva i marken. Det ökar leveranssäkerheten och kvaliteten på vattnet Utvecklingsarbete med ny teknik, för att minska risken för orenat avloppsvatten En extra dietist till handikappomsorgens särskilda boenden Förskolans kockar har fått kompetensutveckling och fortbildning i specialkost Gymnasieskolorna och Måltidsenheten samverkar för att minska svinnet och därigenom skapa förutsättningar att utveckla skolmaten

39 11.Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

40 11.Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Tobakspolicy Anderstorpsskolan Tobaksfri Duo i alla grundkolor 10 riktade insatskvällar samverkan för att minska ungdomars alkoholkonsumtion 2 kampanjer mot langning Cannabisnätverk Samarbete Klara öppenvård och ungdomspolisen för unga missbrukare 15 utbildningsinsatser för personal inom grundskolan och personal inom FRIS nätverk gällande barn som lever i utsatta miljöer Effekt-programmet har ersatt metoden ÖPP. Effekt används på föräldramöten i grundskolans högstadium

41 Utbildning i metoden ansvarsfull alkoholservering bedrivs kontinuerligt i kommunen Missbruksråd samordnar missbruksfrågorna Intervjumetoderna ASI och ADAD hjälper personalen vid bedömning av missbruk HAP är ett behandlingsprogram för ungdomar med haschmissbruk. Öppenvårdsverksamheten Klara behandlar och utbildar i metoden Centrum för kvinnofrid ger individuellt och gruppstöd till våldsutsatta kvinnor med missbruk. Ett särskilt jourhem för dessa kvinnor har byggts Handlingsprogram mot spelberoende ska säkerställa att de som söker hjälp hos kommunen får rätt bemötande och en kvalitativ behandling Höjd kompetens hos IFO genom en utbildningssatsning om spelberoende och kognitiv beteendeterapi

42 För 18 gången genomförde FRIS en Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak undersökning i Skellefteå kommun för samtliga klass 9 elever i grundskolan och årskurs 2 elever på gymnasieskolan. Årets resultat är fortfarande mycket positivt i klass 9 Resultatet av undersökningen återkopplas till samtliga elever som gjort undersökningen, föräldrar, media, förtroendevalda och till personal som arbetar med barn och ungdomar i kommunen. Drogvaneundersökningen är ett underlag för generella förebyggande insatser i kommunen men också ett underlag för specifika förebyggande insatser i det lokala området.

43 Grundläggande arbetet genomförs via det nätverk som de lokala FRIS grupperna utgör. 18 grupper på kommunens år 6-9 skolor och gymnasieskolor. Dessa grupper träffas 3 ggr per termin och är ett viktigt redskap i det förebyggande arbetet i dessa frågor Ungdomshälsan erbjuder även studenter vid Luleå tekniska universitet studenthälsovård Ungdomshälsan genomförde antitobaksarbete i samarbete med gymnasieskolorna

44 Övriga målområden Invandrare med uppehållstillstånd utbildas till hälsoinspiratörer Hälsoinspiratörer utbildade i samverkan med Medlefors FHS finns på många arbetsplatser i kommun och landsting En klamydiakampanj genomfördes av VLL i samverkan med gymnasieskolans elevhälsovård kondomer tog slut. Ungdomsmottagningen och Unghästen erbjöd elever i år 8 teaterförställningar för att främja en god sexuell hälsa Alla flickor födda 1999,2000 och 2001 erbjöds vaccin mot livmoderhalscancer i skolhälsovådens regi. 89 % vaccinerades Utbildning av Förstahjälpen till psykisk hälsa Psykiatriska kliniken i samarbete med Unghästen ordnade teaterföreställningen Terapi, för att stärka den psykiska hälsan hos vuxna och ungdomar En nationell konferens Vilja, Kraft och Mod om psykisk hälsa och ohälsa genomfördes i samverkan Hälsocoachprojektet för psykiskt funktionshindrade har utvecklat en arbetsbok Psykiatriska kliniken i samarbete med Unghästen ordnade teaterföreställningen Terapi för att stärka den psykiska hälsan hos vuxna och ungdomar

45 Övriga målområden Åtgärdsprogram Renare Luft - mätningar Miljöfestivalen, Hållbarhetsveckan och Framtidsvägen Uppdatering av Allergiprogrammet Fritidsförvaltningen har genom strategiskt, långsiktigt arbete och med förebyggande insatser minskat sjukfrånvaron från 6% per månad 2010 till 3,5% 2012 En generationskör startade i samarbete med Vuxenskolan. 50 seniorer sjunger Rock and Roll tillsammans med musikskolans ungdomar Lövångers fritidsgård har öppen verksamhet för seniorer Nämnden för funktionshinder och habilitering betonar de ojämlika hälsoförhållandet som finns mellan personer med funktionsnedsättningar och övriga medborgare. Onödig ohälsa ex att risken att dö i bröstcancer är nästan 70 % högre för funktionsnedsatta kvinnor än andra bröstcancerpatienters

46

47 Folkhälsorådets prioriteringar av målområden psykisk hälsa integreras i alla mål personer med funktionsnedsättning beaktas. Mål 11 samordnas med FRIS

48 Nämndernas förslag för Barn grundskolenämnden: Bygg och miljönämnen : 5 och 9 3. Nämnd för funktionshinder och habilitering: 1 och motverka den onödiga ohälsan bland personer med funktionsnedsättning 4. Fritidsnämnden: Nämnd för folkhälsa och primärvård: Gymnasienämnden: Konsumentnämnden kommer att arbeta med 2.3 och Kulturnämnden kommer att arbeta med 1 och 3 9. Personalnämnden har inga egna önskemål 10. Socialnämnden: Tekniska nämnden: inget förslag 12. Överförmyndarnämnden kommer att fortsätta med mål 2 ekonomisk och social trygghet Beredningsgruppens förslag:

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Budget 2011 med plan 2012-2013 samt budget för nämnderna 2011-2012 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Sundbybergs stads vision 2020 Sundbyberg - där staden är som bäst både

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer. ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse..................................... 3 Kommunstyrelsens ordförande................................... 4 Kommundirektören..............................................

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer