Uppföljning av det folkhälsopolitiska och Alkohol-drogpolitiska programmen. Nämndernas svar till folkhälsorådet Vad hände 2013?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av det folkhälsopolitiska och Alkohol-drogpolitiska programmen. Nämndernas svar till folkhälsorådet Vad hände 2013?"

Transkript

1 Uppföljning av det folkhälsopolitiska och Alkohol-drogpolitiska programmen. Nämndernas svar till folkhälsorådet Vad hände 2013?

2 Vilka nämnder svarade? Kommunstyrelsen Barn och grundskolenämnden Bygg och miljönämnden Fritidsnämnden Nämnden för folkhälsa och primärvård VLL Nämnden för funktionshinder och habilitering VLL Nämnden för support och lokaler Gymnasienämnden Konsumentnämnden Kulturnämnden Personalnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden

3 Ett övergripande mål för folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 11 olika målområden Folkhälsorådets prioriterade målområden Ökad delaktighet och inflytande i samhället 3 Trygga och goda uppväxtvillkor 9 Ökad fysisk aktivitet 10 Goda matvanor och säkra livsmedel

4 Guldstaden 2013

5 Nybyggen och planering för nya lägenheter och skolor

6

7 Matråd för barnen i skolan Ny trådlös teknisk utrustning som minskar risken att orenat avloppsvatten kommer i dricksvattnet

8 Nya familjecentraler i Byske, Skelleftehamn och Bureå

9 Alkolås i 384 kommunala fordon kondomer till klamydiakampanj

10 Isbelysning på skridskobanan Ovalen i Boliden

11 Skellefteå kulturskola med kulturell allemansrätt för alla barn och unga

12 Utegym på elva platser i kommunen

13 Projekt för att motverka avhopp och hemmasittande

14 Många namn och förkortningar: Skolfam, Salutsatsningen, Nykomsten, Dansväxthus, ANDTundersökningen, HRstrategi, LIS, REACH, KAIF, KOMET, Plugg in, HBTQ, ESF projekt, Sju nycklar, Instegsprogrammet, KAM, Utsikten, Klara, IFO, HAP, ADAD, ASI, LSS, Trappan modellen, BBIC

15 1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället Emmaprojektet i grundskolan Kulturell allemansrätt för alla barn och unga Helhetsgrepp i demokratiarbetet med ledning av demokratiberedningen Medborgardialog exempel kulturhuset, Skellefteås stadskärna, omstruktureringen av skolor i västra Skellefteå, säkra skolvägar och trafikstrategin Utveckling E-demokrati Analyser av valdeltagandet åtgärder inför höstens val Ungdomsfullmäktige med 170 motioner till våra förtroendevalda Medborgarprojektet en metodbok Kundtjänst ökar dialogen med medborgarna Ung kraft workshops för 217 ungdomar Projekt Medbestämande, hälsa och inkludering för ungdomar med utvecklingstörning Tillgängligt friluftsliv, i samarbete med handikappföreningar Teckentolkning och syntolkning på Trästocksfestivalen Invandrare med uppehållstillstånd utbildas till hälsoinspiratörer Barn lär sig att uttrycka sig genom gestaltning och förstå demokrati Sagostafett och sagofest för alla femåringar Nämndsmöte på förmiddagen och befolkningsdialog på eftermiddagen Effektivare felanmälning i kommunens fastigheter

16 1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället Måltidsappen och färgade kulor elever kan rösta direkt vad de tycker om maten Matråd eleverna kan påverka matsituationen på skolan Metoder att stärka individens självständighet att klara sig utan eller med mindre stöd i äldreomsorgen Serviceförklaring med lokala värdighetsgarantier äldre ska få större inflytande om hur de vill ha sitt stöd utfört Förändring av valdistrikt och valkretsar, bland annat ska de röstberättigande ska ha sin vallokal så nära bostaden som möjligt Genomförandeplaner med fokus på delaktighet för personer som har insats inom Stöd och service (tidigare handikappomsorgen) Uppföljning med exempelvis ORS/SRS metoden inom IFO:S öppenvård Uppföljning av familjehemsvården Utvärdering av Centrum för Kvinnofrid Ökat tillgängligheten för alla i den fysiska miljön Förebyggande hembesök till 75 åringar. Samarbete äldreomsorg och landstinget

17 3.Trygga och goda uppväxtvillkor Om och nybyggnation av lekplatser enligt lekplatsstrategin Förbättrat belysningen vid 19 utsatta korsningar och byggt trafiksäkra gång och cykel-passager Utvecklingsarbete för att minska risken för orenat avloppsvatten genom ny trådlös teknik Händelseanalyser och förbättrade rutiner vid missförhållanden inom Stöd och service Samordnad Individuell plan för barn och unga där fler än en myndighet är inkopplad (utformad inom HÖK-gruppen) Skol-Plus för familjehemsplacerade barn. Extra stöd i skolan Klamydiakampanj Teater och filmskola, Dansväxthus och skapande skola som utökat kulturutbudet för barn och unga Särskilda rutiner för att upptäcka missförhållanden i familjehem Stödgrupper för barn till missbrukare och för barn med psykiskt sjuka föräldrar Barn kraft Trappan modellen för barn som bevittnat våld Centrum för män- en mansmottagning för män som behöver hjälp att bryta sitt våldsbeteende Föräldrastegen ett stöd till föräldrar med ungdomar i riskzonen Föräldragrupper från annan etnisk bakgrund än svensk Uppföljning av ensamkommande flyktingbarn Webbinformation för barn och unga med psykisk ohälsa - vilken hjälp finns?

18 3.Trygga och goda uppväxtvillkor Trygghetsvandringar i Bureå, Sjungande dalens idrottsplats, Myggvalla, ungdomens hus Femtioettan, träffpunkten Klippan, Kågeskolan, Vitbergsbadet med flera Utveckling av bra utemiljöer på förskolor och skolor Förbättrar den psykiska hälsan för barn och unga, särskilt unga med funktions-nedsättningar Salut-satsningen Privatekonomi och konsumenträtt i skolan, träffar med arbetslös ungdom och ensamkommande flyktingbarn Plugg In för ungdomar som inte fullföljt sin skolgång Projekt som inriktas på att motverka avhopp och hemmasittande Fritidsgårdarna genomförde sommarverksamhet i sex veckor på sex olika platser i kommunen Utvecklade former för införlivandet av Barn och ungdomspolitiska programmet med en tydligare koppling till ungdomsfullmäktige Hälsosamtalen i grundskolan redovisas i en webbaserad enkät gemensamt med de nordligaste länen. Västernorrlandsmodellen Nyanlända förskolebarn får undervisning i modersmålet utifrån sin egen kultur Skolan erbjuder särskilt språkstöd i satsningen Nykomsten för elever i åk 6-9 Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har tagit hälsokörkort Arbete mot klotter och skadegörelse Prioritering av verksamhet som ökar andelen som genomgår gymnasieskolan med fullständig utbildning

19 9. Ökad fysisk aktivitet En ny tjänst i grundskolan som förstelärare i idrott som sprider kunskap och handleder i att inbegripa hälsan i idrotten på ett tydligare sätt Tidsutrymmet för individuellt val i gymnasieskolan har minskat från 300 till 200 poäng Tillgängligheten till friluftsområden och natur finns med i all planering på bygg och miljökontoret I översiktsplanen för vindkraft tas hänsyn till friluftsaspekter Byskeklassikern för alla åldrar och i viss mån personer med funktionsnedsättning har 169 deltagare Byskiaden med 80 deltagare är ett integrationsarrangemang där många samverkar Tillgängligt friluftsliv. Fjorton områden är undersökta och lämpliga för personer med rullstol. Några av dessa friluftsområden fungerar också för personer med synnedsättning Badhusen erbjuder personer med Fysisk aktivitet på recept (FaR) träning/bad till ungdomspris och för gravida gäller gratisbad Ny vandringsled mellan Varuträsk och Forsbacka Gruvstigen Boliden erbjuder den plogade och belysta promenadvägen Hjärtfemman och skridskoåkning på Ovalen Badhusen erbjöd pensionärer gratis bad under Fall int -kampanjen E-bokningar av sporthallar ökade från 820 till 1241 bokningstimmar 2013

20 9. Ökad fysisk aktivitet Fallförebyggande tips vid uppsökande hembesök Trygghetsboendevärd skapar meningsfulla fysiska och sociala aktiviteter för äldre i trygghetsboendet Hälsocoacher har gruppaktiviterer på Föreningarnas hus och på Friskis &Svettis för personer med stöd från Stöd och service Särskild uppföljning av hälsa och tandhälsa för barn placerade i familjehem och UVBhem Support och lokaler utformar förskole och skolmiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet Utbyggnad av cykelvägnätet och cykelparkeringar Prioritering av snöröjning på gång och cykelvägar En ny näridrottsplats på Moröbacke Elva utegym byggdes runt om i kommundelarna Nya friskvårdsriktlinjer för kommunens personal Ny personalklubb bildades för medarbetare inom kommunen

21 1 10. Goda matvanor och säkra livsmedel Ett matråd ingår i varje skolas elevråd Förbättring av miljön i gymnasieskolornas restauranger Samverkan för att minska svinnet Hållbar konsumtion information om klimatsmarta och säkra livsmedel Frukt till Unga Inn deltagare Måltidsavdelningen har uppdaterat riktlinjerna för säkra livsmedel, gett samtliga medarbetare utbildning Ett kostpolitiskt program antogs Kost ett samtalsämne vid förebyggande hembesöken Serviceförklaring med lokala värdighetsgaratier Kostombud för varje verksamhet inom Stöd och service Projektering av ny vattenförsörjning till centralorten Informationsinsatser om dricksvatten- det bästa ur miljösynpunkt

22 1.Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Alkolås i 384 kommunala fordon Missbruksråd i samverkan mellan kommun och landsting Basutbildning om barnperspektiv i missbruksvården Haschprogrammet hjälper ungdomar som hamnat i ett haschmissbruk (Klara) Centrum för kvinnofrid erbjuder stödsamtal och gruppbehandling till våldsutsatta kvinnor med missbruk Handlingsprogram mot spelberoende Tio riktade insatskvällar för att minska ungdomars alkoholkonsumtion Utvecklat cannabisnätverket för att bistå med informationsmaterial, utbildning och informationsinsatser För nittonde gången genomfördes en ANDT undersökning för alla elever i åk 9 och 2 på gymnasiet. För första gången fick gymnasieelever med intellektuell funktionsnedsättning delta. EFFEKT en metod som används på föräldramöten i grundskolans högstadium och betonar föräldrars restriktiva förhållningssätt mot tobak, alkohol och droger Tobaksfri Duo genomförs på alla skolor Vattenbar på stadsfesten och Trästocksfestivalen för att erbjuda varannan vatten Skellefteå kommun deltog tillsammans med de största företagen i kampanjen Sober October. Norran är initiativtagare Femton utbildningsinsatser för personal inom FRIS nätverk, om barn som lever i utsatta miljöer. Samvekan mot dopning enligt metoden 100% ren träning Antitobakskampanjer på gymnasieskolor med hjälp av Ungdomshälsan Skyltning för tobaksfria skolgårdar Utbildat i ansvarsfull alkoholservering Temakväll om droger i Burträsk

23 Övriga målområden Riktlinjer för ett hållbart byggande Aktiviteter under hållbarhetsveckan Revidering av allergiprogrammet Strandskyddsprojekt Utbildning av hälsoinspiratörer (89st) Hälsa i arbetslivet- Idrottsplatspersonalens hälsoår Hälsofrämjande arbetsplatser inom Stöd och service Sju nycklar Trygg mötesplats för HBTQ-ungdomar Teaterföreställningen Terapi av Unghästen i samarbete med psykiatriska kliniken, mot ungdomars och vuxnas psykiska ohälsa Handledning till hemtjänstpersonal via kommunens rehabiliteringspersonal. Resultatet är att brukarna minskar sitt behov av stöd från hemtjänst och att det skjuter fram behovet av särskilt boende Machofabriken för pojkar på Norrhammarskolan. Metod för att deltagarna får möjlighet att reflektera om hur kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. Städavdelningen testar bioteknik i sin städprocess, för sunda och säkra miljöer och produkter Flera aktiviterer och projekt pågår samtidigt för att minska på arbetslösheten för unga och hjälpa personer med långvarigt försörjningsstöd ut i sysselsättning Äldreomsorgen hyr arbetskläder så att de kan byta arbetskläder oftare och på så sätt förhindra smittspridning Överförmyndarnämnen prioriterade granskningsverksamhet för att ge trygga och goda uppväxtvillkor för underåriga och huvudmän i kommunen Projekt om att främja psykisk hälsa 2014 planerades Kurser i Hjärt lungräddning Generationskör som sjunger Rock and roll Mötesplats för daglediga i Lövånger (ett snitt på 70 deltagare per gång)

24 Att många gör lite förändringar då och då är mycket bättre för folkhälsan än om några få gör mycket och på en gång.

Nämndernas svar till folkhälsorådet 2013

Nämndernas svar till folkhälsorådet 2013 Nämndernas svar till folkhälsorådet 2013 Vad hände 2012? Tryggare Skellefteå Samverkan Perspektivträngsel Folkhälsoperspektiv Hållbart utvecklings perspektiv Jämställdhets perspektiv Jämlikhets perspektiv

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Aktivitetsplan 2011 2013

Aktivitetsplan 2011 2013 Aktivitetsplan 2011 2013 Hälsa 2020 Aktivitetsplan 2011 2013 Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa

7. Sunda och säkra miljöer och produkter. 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Rangordningspoäng över hälsa Välfärdsbokslut Härnösands kommun 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund Bakgrunds fakta Härnösand kommun 4. Delaktighet och inflytande Medborgaraktivitet 5. Ekonomisk och social trygghet

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Budget 2011 med plan 2012-2013 samt budget för nämnderna 2011-2012 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Sundbybergs stads vision 2020 Sundbyberg - där staden är som bäst både

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

Policy för funktionshinderfrågor

Policy för funktionshinderfrågor 1 Policy för funktionshinderfrågor Handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun. 2 Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention,

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

Innehållsförteckning Innehållsförteckning...................1 Inledning............................ 2 Social hållbarhet......................

Innehållsförteckning Innehållsförteckning...................1 Inledning............................ 2 Social hållbarhet...................... Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Vad är hållbarhet?...2 Det hållbara Borlänge...2 Social hållbarhet...4 Demokrati och inflytande...5 Goda utbildningsmöjligheter...5 Valdeltagandet

Läs mer

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Tänk nytt, lätt och rätt handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention, samma viktiga rättigheter 4 Dina

Läs mer

lokala välfärdsbokslut

lokala välfärdsbokslut Utveckling av lokala välfärdsbokslut En modell för styrning och uppföljning PRODUKTIONSFAKTA UTGIVARE sveriges kommuner och landsting 118 82 stockholm tfn 08-452 70 00 statens folkhälsoinstitut 103 52

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer