KALLELSE. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2016-03-31"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(2) Socialförvaltningen Christoffer Persson, Socialnämnden kallas härmed till sammanträde torsdagen den 7 april 2016 kl. 13:00 på Socialförvaltningen, Lenhovda för att behandla följande ärenden: Ärende Anteckningar 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordningen 4. Ekonomisk uppföljning Dnr Information om budgetprocessen Dnr Införande av jourhavande chefsorganisation i avdelningen för vård- och omsorg Dnr Remiss om kommunalt regelverk för färdtjänst Dnr Remiss om kommunalt regelverk för riksfärdtjänst Dnr Information från vård- och omsorgsavdelningen Dnr Uppföljning av trygghetsteamet Dnr Information från hälso- och sjukvårdsavdelningen Dnr Marie Rosell föredrar ärendet. Marie Rosell föredrar ärendet. Susanne Winsth föredrar ärendet. Yvonne Hellsten föredrar ärendet. Yvonne Hellsten föredrar ärendet. Yvonne Hellsten föredrar ärendet. Carina Asp föredrar ärendet. Carina Asp föredrar ärendet. Sidan 1 av 77

2 Uppvidinge kommun Datum Sida 2(2) Ärende 12. Riktlinjer för missbruks- och beroendevård Dnr Addiction Severity Index-plan för socialnämnden Dnr Information från individ- och familjeomsorgen Dnr Utdelning av donationsmedel Dnr Projekt om förebyggande insatser i socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter Dnr Gemensam missbruks- och beroendevård Dnr Uppföljning av verksamhetsplanen för år 2015 Dnr Information från ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst Dnr Anteckningar Liselotte Pedersen föredrar ärendet. Liselotte Pedersen föredrar ärendet. Maria Eriksson föredrar ärendet. Christoffer Persson föredrar ärendet. Susanne Winsth föredrar ärendet. Susanne Winsth föredrar ärendet. Susanne Winsth föredrar ärendet. Susanne Winsth föredrar ärendet. 20. Redovisning av delegeringsbeslut Dnr Meddelanden till Socialnämnden Dnr Övriga frågor Thomas Lindberg ordförande Christoffer Persson nämndsekreterare Sidan 2 av 77

3 tjänsteskrivelse Chef i beredskap Sammanfattning Arbetsmiljöverket ställer krav, på de organisationer som har verksamhet dygnet runt, att medarbetare ska ha tillgång till stöd och ledning i arbetet under all tid som arbete utförs. Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till funktionsnedsatta ställer krav på att det ska finnas någon ansvarig som kan ta emot rapport om missförhållande, men även kunna undanröja missförhållande, enligt Lex Sarah, om det är nödvändigt. Bakgrund Socialnämnden återremitterade , 9, ärendet till förvaltningen eftersom nämnden önskade att kostnaderna skulle utredas ytterligare. Nämnden önskade även veta varför arbetsmiljöverket ställer kravet samt hur andra kommuner har gjort. Kostnaderna är beräknade på ersättning för chef i beredskap och baseras på kraven i allmänna bestämmelser, som gäller från och med Utöver de beräknade ekonomiska konsekvenserna kommer ersättning att utgå när beredskapen inte kan lösa problemet via telefon. Ersättning utgår då för störning under beredskap samt ersättning för arbetsresa(milersättning vid användande av egen bil). Ekonomiska konsekvenser Beräknad kostnad är :- per år exklusive ersättning för störning i beredskap. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Chef i beredskap Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att införa chefsberedskap. Beslutsexpediering Vård- och omsorg Socialchef Susanne Winsth m.uppvidinge.se Sidan 3 av 77

4 Underlag för chefsberedskap inom avdelningen för Vårdoch omsorg Arbetsmiljöverket ställer krav på att medarbetare ska ha tillgång till arbetsledning under dygnets alla timmar. Beredskapen ska vara aktiv under kvällar, nätter och helger. Under vardag mellan klockan ska ordinarie organisation gälla. Ersättning till chefer i beredskap ska utgå utifrån ett lokalt kollektivavtal. Beredskapen ska starta torsdag klockan och pågå till kommande torsdag klockan Kostnadsberäkning per år beräknas till kronor. De fackliga organisationerna har fått information enligt 19 MBL Yvonne Hellsten vård- och omsorgschef Socialförvaltningen Vård och Omsorg Tfn: m.uppvidinge.se Sidan 4 av 77

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(25) Socialnämnden 9 Dnr Införande av jourhavande chefsorganisation i avdelningen för vård- och omsorg Socialnämndens beslut 1 Socialnämnden återremitterar ärendet till socialförvaltningen eftersom nämnden vill att kostnaderna utreds ytterligare, nämnden vill veta vad det är som gör att arbetsmiljöverket kräver chefsberedskap och nämnden vill veta hur andra kommuner gjort i denna fråga. Sammanfattning av ärendet Arbetsmiljöverket ställer krav på att i de verksamheter där det bedrivs dygnetruntverksamhet ska medarbetare ha tillgång till stöd och ledning i arbetet under all tid som arbete utförs. Uppvidinge kommun behöver därför snarast inrätta en sådan organisation. Områdeschefer och avdelningschef inom avdelningen för Vård- och omsorg kommer att ingå i beredskapen och verksamheter som omfattas är äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Införandet av chefsberedskap innebär kostnader i form av beredskapslön till de chefer som ska ingå i beredskapen. För år 2016 finns budget för att klara införandet. För kommande år kommer tilläggsbudget att behövas. Beslutsunderlag Underlag chefsberedskap Kostnadsberäkning Yrkanden Bjarne Svensson (S) yrkar på återremiss och vill att kostnaderna utreds ytterligare. Bjarne Svensson (S) vill också ha ytterligare svar på vad det är som gör att arbetsmiljöverket kräver att medarbetarna ska ha tillgång till chefsberedskap. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sidan 5 av 77

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13(25) Socialnämnden Propositionsordning Ordförande frågar om nämnden kan bifalla Bjarne Svenssons (S) yrkande om återremiss med tillhörande motivering. Ordförande finner att nämnden bifallit Bjarne Svenssons (S) yrkande. Beslutet skickas till Chef avdelningen för vård och omsorg Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sidan 6 av 77

7 tjänsteskrivelse Svar på remiss om färdtjänst Sammanfattning Regelverket för färdtjänst ska revideras med fokus på att det ska harmonisera bättre med regelverket för riksfärdtjänst. Förslag till reviderat regelverk har inkommit till kommunerna i Kronobergs län. Remissens föreslagna ändringar: Längden på resor föreslås bli 10 mil fågelvägen istället för sju zoner För resor i annan kommun föreslås en färdtjänstberättigad ha möjlighet att beställa resecheckar för upp till 20 enkelresor/år Trappklättrare utomhus ska besiktigas av chauffören innan användning. Föraren har inte ansvar för det idag. Då förflyttning i trappa inte kan genomföras med hjälp av trappklättrare övergår ansvaret för att lösa förflyttningen till hemkommunen Serviceresor avgör om ledsagare kan följa med på resan För medföljande husdjur ska kostnaden vara 200 kronor per enkelresa och resan ska beställas två dagar innan resan (gäller inte ledarhund eller annan servicehund som följer med gratis) Yttrande När en person reser i annan kommun finns möjlighet att beställa resecheckar för upp till 20 enkelresor per år. Uppvidinge kommun föreslår att detta endast ska gälla resenärer som har behov av specialfordon. Biståndshandläggaren beviljar om ledsagare ska följa med och därför kan inte ansvaret för det ligga hos serviceresor. Förslag att beställning av att husdjur ska följa med på resan ska göras två dagar innan resa, kan bli bekymmer vid tex veterinärbesök. Socialförvaltningen Vård och Omsorg Tfn: m.uppvidinge.se Sidan 7 av 77

8 Förslag att kostnaden för medföljande djur ska vara 200 kronor bör ändras till att jämställas med medresenär eller vara kopplad till längden på resan. Reglementet är en tillämpning och besvärshänvisning bör bifogas i ett separat dokument Förslag till beslut Socialnämnden föreslås lämna yttrande enligt tjänsteskrivelsen. Beslutsexpediering Region Kronoberg Yvonne Hellsten vård- och omsorgschef Socialförvaltningen Vård och Omsorg Tfn: m.uppvidinge.se Sidan 8 av 77

9 Datum: Identifierare: Handläggare: Jessica Gunnarsson, Kommunstyrelserna i berörda kommuner Resenärsrådet Länstrafiken Kronoberg Remiss - Kommunalt regelverk för färdtjänst ärendenr 16RK206 Trafiknämnden fattade beslut om remissversion av kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Beslut och remissversion av regelverk för färdtjänst bifogas. Kommunstyrelserna i respektive kommun och ledamöter i resenärsrådet ombeds inkomma med remissyttrande senast Remissyttrande skickas per mail till eller per post till Region Kronoberg Växjö Remissyttrandet ska märkas med ärendenr 16RK206. Vid frågor angående remissversionen av kommunalt regelverk för färdtjänst är ni välkomna att kontakta undertecknad på telefon Med vänlig hälsning Jessica Gunnarsson Verksamhetsutvecklare, Serviceresor Kronoberg Postadress Besöksadress Telefon vx E-post Fax Sidan 9 av 77

10 Förslag till reviderat kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Sidan 10 av 77

11 GEMENSAMMA FÄRDTJÄNSTREGLER för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. 1 Vad är färdtjänst? I lagen om färdtjänst (Lag (1997:736) och uppdaterad t.o.m. SFS 2010:1068) definieras färdtjänst enligt följande: 6 Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren). Lag (2010:1068). 7 Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Lag (2006:1114). 8 Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren. 9 Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om 1. vilket färdsätt som får användas, 2. inom vilket område resor får göras, och 3. hur många resor tillståndet omfattar. Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114). En individuell bedömning görs för varje enskild individ. Ansökan om färdtjänst görs enligt instruktioner från respektive från kommun. 2 Regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar Serviceresors uppgift i färdtjänsten är att samordna resorna med andra likartade resor, främst färdtjänst och sjukresor, samt att i största möjliga mån tillsammans Sidan 11 av 77

12 med Länstrafiken anpassa den befintliga kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. 3 Tillståndsnivåer Färdtjänst beviljas i tre nivåer med utgångspunkt från resenärens förutsättningar. Ledsagare kan förekomma i alla nivåer. Kommunen/Region Kronoberg beslutar om tillstånd till ledsagare. Nivå ett: Kan resa med allmän kollektivtrafik med ledsagare. Nivå två: Kan inte resa med allmän kollektivtrafik. Nivå tre: Kan enbart resa med specialfordon eller liggande transport. 4 Egen bil Även den som kör bil kan beviljas färdtjänst. 5 Bokning av resor Alla resor bokas genom Serviceresor. Resorna bokas på telefon Resor som förbokas senast kl dagen innan har en lägre egenavgift, se tabell 1 i taxedelen. Vid bokning av färdtjänstresa, anges önskad ankomsttid. Serviceresor beslutar sedan om lämplig tid för hämtning. Färdtjänstresor måste alltid bokas minst 1 timme i förväg. Resor på julafton skall bokas senast den 15 december eller närmaste vardag före, se annonser i dagspress. Ange alltid aktuellt telefonnummer vid bokningstillfället så att Serviceresor eller föraren kan meddela eventuella förändringar i så god tid som möjligt. Av- och ombokningar av bokade resor kan ske dygnet runt. Resor kan genomföras vid alla tider på dygnet. För resor som påbörjas mellan utgår ett särskilt nattillägg på som betalas av varje resenär. Den allmänna kollektivtrafikens taxa för nattillägg tillämpas. 6 Egenavgift/biljettpris Avgiften för resan framgår av gällande taxa för färdtjänst. Zonsystemet som används är detsamma som i den allmänna kollektivtrafiken. 7 Väntetid och samordning En beställd resa ska genomföras - 5 minuter/+10 minuter från den överenskomna upphämtningstiden. Det innebär att fordonet kan komma upp till 5 minuter tidigare än överenskommen upphämtningstid och upp till 10 minuter senare än Sidan 12 av 77

13 överenskommen upphämtningstid. Beställningsmottagaren avgör tiden för hämtning med utgångspunkt från önskad ankomsttid till resans mål. I de fall resenären har en tid att passa skall detta anges vid beställningen. För att samordning med andra resor ska kunna ske kan tiden för upphämtning behöva justeras inom rimlig tid. Som rimlig tid räknas upp till en timme från önskad tid. Saknas lediga fordonsresurser vid bokningstillfället erbjuds alternativ restid. Om Serviceresor behöver justera avresetiden efter bokningstillfället ska meddelande om ändring av avresetid lämnas till resenär eller ombud för resenär senast kl dagen före resans genomförande. Resenären eller ombud för resenären ansvarar för att vid bokningstillfället lämna ett telefonnummer som resenär eller ombud kan nås på för meddelande av ändrad avresetid. 8 Stopp under resan Stopp under resan är ej tillåtet, såvida inte särskilt tillstånd förekommer från färdtjänsthandläggare. 9 Periodkort För de som behöver resa till arbete, studier eller dylikt finns, efter särskilt beslut enligt respektive kommuns rutiner, möjlighet att resa med periodkort. Periodkortet gäller endast mellan angivna adresser och max 2 resor per dag. Eventuell tidsändring av resan måste göras senast kl dagen före resdagen. Därefter gäller normal färdtjänsttaxa. 10 Bokning av fasta resor Bokning och permanenta ändringar av fasta resor görs på telefon helgfri måndag till fredag och Tillfälliga ändringar av fasta resor som gäller den närmsta veckan kan göras på telefon helgfri måndag till fredag samt lördag, söndag och helgdagar Som fast resa räknas en resa som genomförs på samma tid, mellan samma adresser och på samma veckodag under en period av minst tre månader. Resan kan genomföras på samma sätt varje vecka eller varannan vecka. 11 Resornas längd Resans längd får uppgå till en sträcka om högst 1o mil från folkbokföringsadressen både inom och utanför Kronobergs län. Serviceresors IT-stöd räknar ut fågelvägen mellan folkbokföringsadress och resmål, denna mätning gäller för fastställande av sträcka. Sidan 13 av 77

14 Även om sträckan från folkbokföringsadressen överstiger 10 mil får man alltid åka inom den egna kommunen eller till Alvesta resecentrum, Växjö resecentrum eller Smaland Airport. 12 Resa i annan kommun Den som har färdtjänsttillstånd har möjlighet att beställa resecheck/kreditbevis mot en kostnad för lokala resor i annan kommun. Resecheck/kreditbevis gäller endast för lokala resor som ligger utanför den sträckan på 10 mil från folkbokföringsadressen som täcks av färdtjänsttillståndet. Se respektive kommuns instruktioner för beställning av resecheck/kreditbevis. Resan får endast ske inom vistelsekommunen och antalet resor är begränsade till 20 enkelresor per år. Ledsagare får medfölja utan kostnad om ledsagare är beviljat på färdtjänsttillståndet. Resecheck/kreditbevis gäller inte för medresenär. Resechecken/kreditbeviset är personligt och legitimation ska kunna uppvisas vid resan. 13 Resor som bekostas av annan Färdtjänsttillståndet gäller inte för sådana resor som bekostas av annan. Resor som bekostas av annan är t ex: Sjukresor, skolskjuts till grund- och särskola, resor till gymnasiesärskolan, resor för personer i arbetslivsinriktad rehabilitering, verksamhetsresor, resor som sker i tjänsten. 14 Förarassistans Föraren hjälper alltid resenären in och ut ur fordonet, in/ut genom dörr i markplan samt hjälper till med föreskrivna hjälpmedel. För resenärer som har behov av ytterligare hjälp kan förarassistans bokas. Med förarassistans menas, hämtas och lämnas vid bostadsdörren samt hjälp med bärkassar och väskor till och från bostadsdörren. Behov av förarassistans ska uppges vid bokningstillfället. Om ledsagare medföljer på resan förväntas ledsagaren utföra ovan angivna assistans. 15 Trapptransport Den som inte själv kan förflytta sig upp och ned för en trappa kan under vissa omständigheter beviljas trapptransport med hjälp av trappklättrare. Behov av trapptransport med trappklättare skall framgå av färdtjänsttillståndet. Vid hemadressen beviljas inte trapptransport som en permanentlösning utan endast i maximalt sex månader efter att eventuell rehabilitering är avslutad. Om resenären Sidan 14 av 77

15 under tiden söker bostadsanpassning hos kommunen, eller söker annan anpassad bostad beviljas fortsatt trapptransport till dess att bostadsanpassning eller ny bostad har erhållits. Beställningscentralen kan också under vissa omständigheter bevilja tillfällig trapptransport vid en besöksadress. Trapptransport med trappklättare utförs endast på trappor utomhus och på trappor i trapphus. Innan det är aktuellt att genomföra en trapptransport ska den aktuella trappan besiktigas av en representant från Serviceresor. En förutsättning för utförande av trapptransport med trappklättare är att resenären har en föreskriven rullstol som på ett säkert sätt kan användas i trappklättraren. Tjänsten kan inte utföras om resenär + rullstol väger över 120 kg. Trapptransport kan inte utföras om det är förenat med avsevärda svårigheter att utföra tjänsten eller oacceptabla risker för resenär eller förare. De nationella riktlinjer för trappklättring som har tagits fram av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik ska alltid följas. Det är föraren som vid varje enskilt tillfälle har det slutgiltiga avgörandet om det är säkert att genomföra en trapptransport med trappklättare eller ej. Om förflyttning i trappa inte kan genomföras med hjälp av trappklättrare övergår ansvaret för att lösa förflyttning i trappa på hemkommunen. 16 Ledsagare Om den som söker tillstånd för färdtjänst behöver hjälp under resan för att kunna genomföra resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren. Ledsagare medföljer gratis. Tillstånd till ledsagare skall framgå av färdtjänsttillståndet. Ledsagare måste alltid börja och sluta resan samtidigt som resenären och får inte själv ha färdtjänst. Det är alltid du som färdtjänstberättigad som får ordna din ledsagare. Serviceresor avgör om beviljad ledsagare måste medfölja för att resa ska genomföras på ett säkert sätt. Anställd personal eller från intresse-/frivilligorganisation och som är i tjänst kan alltid följa med som ledsagare. Det är tillåtet att resenären har med sig högst två ledsagare enligt ovan. Ledsagaren ska hjälpa till med förarassistansen enligt vad som anges i punkten förarassistans och kan inte medtaga egna hjälpmedel på resan. Färdtjänstberättigade har rätt till ledsagning inom kollektivtrafiken, byte mellan bussar och länstrafikens tåg. 17 Medföljande medresenär En färdtjänstberättigad har rätt att ha med sig en medresenär. Medresenären betalar Sidan 15 av 77

16 egenavgift enligt färdtjänsttaxan enligt den åldersgrupp som medresenären tillhör. Medresenär måste alltid börja och sluta resan samtidigt som resenären. Förarassistans utförs inte för medresenär och medresenär kan inte medtaga egna hjälpmedel på resan. Vid bokning av resan måste det anges att resan även avser en medresenär. Om barn medföljer som medresenär och har behov av bilbarnstol eller babyskydd ansvarar den färdtjänstberättigade för att ta med egen utrustning till barnet. Fordonen är utrustade med bilkuddar. Om den färdtjänstberättigade har behov av att ha mer än ett barn med sig på resan kan detta prövas av avdelningschef/verksamhetschef. 18 Färdtjänst för barn Barn som är yngre än tolv år kan få färdtjänst om de på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en vuxen och ska vid färdtjänstresa åtföljas av en ledsagare. Rätt till färdtjänst för barn som har fyllt tolv år bedöms efter hur de klarar att resa själva med allmänna kommunikationer. Avgörande då det gäller färdtjänst för barn är alltså vad ett icke funktionsnedsatt barn i samma ålder kan antas klara på egen hand. Fordonen är utrustade med bilkudde. Finns behov av bilbarnstol eller babyskydd ska det färdtjänstberättigade barnet ha med sig egen utrustning. 19 Bagage/hjälpmedel Normalt bagage och varor inhandlade för personligt bruk får medtas liksom resenärens föreskrivna hjälpmedel som behövs för att genomföra resan. Med normalt bagage menas vad man normalt klarar av att bära som frisk person eller max 20 kg. Vid resor till och från växelvård kan kommunen beställa en extra transport av gods om alla föreskrivna hjälpmedel som anses behöva medfölja inte kan transporteras i samma fordon som den färdtjänstberättigade. 20 Djur som hjälpmedel Ledarhund samt signal- och servicehund medföljer utan avgift om behov av sådan framgår av färdtjänsttillståndet. Det ska uppges vid bokningstillfället att ledarhund eller signal- servicehund ska medfölja på resan. Resenären ansvarar för att hund som medföljer som hjälpmedel kan transporteras på ett säkert sätt antingen i transportbur eller i säkerhetsbälte anpassat för hund i enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer. Det åligger resenären att medtaga transportbur/anpassat säkerhetsbälte till den medföljande hunden. Transportbur behöver vara försedd med fästanordningar så att den kan spännas fast på ett säkert sätt i fordonet. Sidan 16 av 77

17 21 Sitta i rullstol under färd Om en resenär ska sitta i rullstol under färd ska den föreskrivna rullstolen vara godkänd för detta av tillverkaren. Är rullstolen inte godkänd att sitta i under färd ska resenären flytta över till ett säte i fordonet. Resenären ansvarar själv för att kontrollera att föreskriven rullstol är godkänd för att användas som säte i fordonet under färd. Tänk på att transportrullstolar inte är godkända att sitta i under färd. 22 Permobil/elrullstol Enligt nationella riktlinjer ska föraren aldrig köra eller styra en resenärs elrullstol/permobil in i fordonet då det kan innebära risker för både resenären och föraren. Resenär som har permobil/elrullstol ansvarar själv för att köra permobilen/elrullstolen in i fordonet. Alternativt har resenären med sig en ledsagare som ansvarar för detta och som är utbildad att köra den aktuella permobilen/elrullstolen. 23 Ansvar för säkerhet under transport Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en färdtjänstresa kan genomföras på säkert sätt. Om föraren gör bedömning att en resa inte kan genomföras på ett säkert sätt för resenär, medpassagerare och förare ska resan inte genomföras innan säkerhetsriskerna är åtgärdade. Exempel på åtgärd kan vara att rullstol behöver bytas ut för att vara godkänd för att sitta i under färd eller att beviljad ledsagare behöver följa med resenär. 24 Husdjur Husdjur kan medfölja på resa till en kostnad av 200 kr per enkelresa. Resor med medföljande husdjur ska förbokas minst två dygn före avresa. Dessa resor körs med speciella fordon och avresetiden för resorna behöver därför anpassas utifrån tillgängligheten på dessa fordon. Resenären ansvarar för att husdjur som medföljer kan transporteras på ett säkert sätt i enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer. Hund som medföljer ska antingen transporteras i transportbur eller i säkerhetsbälte anpassat för hund. Övriga husdjur ska transporteras i transportbur. Det åligger resenären att medtaga transportbur/anpassat säkerhetsbälte till det medföljande husdjuret. Transportbur behöver vara försedd med fästanordningar så att den kan spännas fast på ett säkert sätt i fordonet. Sidan 17 av 77

18 25 Tillfällig färdtjänst Tillfällig färdtjänst kan erhållas om funktionshindret bedöms vara i mer än tre månader. 26 Verksamhetsresor En verksamhetsresa är en resa som verksamheten eller kommunen har anordnat. Resa med fler än fem personer inklusive ledsagare där ovanstående kriterier är uppfyllda är en verksamhetsresa. Resa för färre antal personer räknas inte som en verksamhetsresa. Länsdansen har inte verksamheten anordnat och blir därför ingen verksamhetsresa utan den enskildes vilja att delta på. Bokas det fler bilar från samma adress så får Serviceresor sprida ut avresetiderna. Vid anordnande av verksamhetsresa har verksamheten/kommunen rätt att ta ut en självkostnadsavgift för att täcka kostnad för hyra av buss (gäller ej om personalen kör med egen bil). Serviceresor kan bistå med kontaktuppgifter till entreprenörer. Exempel på verksamhetsresa: Fika på annat boende/hemma hos personal/café Underhållning/julfest/sommarfest Anhörigdag som kommunen anordnar Färdtjänstresor och resor som anordnas genom boenden eller annan verksamhet Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (Lag om färdtjänst, SFS 1997:736) Färdtjänst är avsedd för enskilda personers privatresor. Resor som anordnas av kommunala eller statliga verksamheter eller av landsting/region bekostas av respektive verksamhet enligt principen att varje verksamhet ska stå för sina egna kostnader, eller av brukarna själva. Kommunen ska till exempel bekosta resor som arrangeras som gruppresor för personer i ett boende eller som gruppresor för funktionsnedsatta 27 Resegaranti Om färdtjänstresenären försenas till ankomstplatsen med mer än 20 minuter omfattas resan av Serviceresor resegaranti. Resenären kompenseras med att egenavgift ej betalas vid nästa resa. Resegarantin gäller under förutsättning att förseningen inte förorsakats av händelser som ligger utanför Serviceresors kontroll (force majeure). Med force majure avses olyckor, extrema väderförhållande (klass 2 eller 3 varningar från SMHI), naturkatastrofer, strejk eller andra samhällshändelser som ligger utanför Serviceresors kontroll. Sidan 18 av 77

19 28 Synpunkter och ansökan om ersättning enligt resegarantin Den som vill ansöka om ersättning enligt resegaranti eller har andra synpunkter på sin resa kontaktar Serviceresors kundtjänst på telefon Ansökan om ersättning enligt resegarantin eller synpunkt på enskild resa eller händelse bör inkomma snarast efter genomförd resan eller händelse dock senast inom två veckor. Det går även bra att skicka ett mail till eller själv registrera ett kundärende via ett formulär på Serviceresors hemsida Ärendet registreras i Serviceresors kundärendehanteringssystem. Därefter utreds ärendet av en av Serviceresors kundtjänsthandläggare. Inom 30 dagar ska den som har inkommit med ett ärende få ett skriftligt svar. Alla kundärenden som inkommer till Serviceresor är en offentlig handling och kan begäras ut enligt offentlighets- och sekretesslagen. Innan ärenden lämnas ut avidentifieras alla personuppgifter i ärendet. 29 Överklaga beslut Enligt Lag om färdtjänst får alla beslut enligt 6-10 och 12 överklagas hos allmänförvaltningsdomstol. Information lämnas i samband med att man får sitt beslut. Sidan 19 av 77

20 Protokollsutdrag Datum: Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö - revidering 16RK206 Beslut Trafiknämnden beslutar att godkänna förslag på remissversion av kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Sammanfattning Trafiknämnden har gett trafikdirektören i uppdrag att se över regelverken för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översynen är nu genomförd och förslag till reviderat regelverk för färdtjänst är klart att skickas ut på remiss. Förslag till beslut Föreslås att trafiknämnden beslutar att godkänna förslag på remissversion av kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Jäv Carl-Olof Bengtsson deltar inte i föredragning och beslut i ärendet p g a jäv. Beslutsunderlag Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö - revidering Förslag till reviderat regelverk för färdtjänst Paragrafen är justerad 1 Sidan 20 av 77

21 tjänsteskrivelse Remiss för nytt regelverk för riksfärdtjänst Sammanfattning Regelverket för riksfärdtjänst ska revideras med fokus på att det ska harmonisera bättre med regelverket för färdtjänst. Förslag till reviderat regelverk har nu kommit till kommunerna på remiss. Föreslagna ändringar: Om mer än ett barn ska följa med på resan ska det prövas av serviceresor, vilket innebär att prövningen ska övergå från biståndshandläggare till serviceresor Ansvaret för att föraren kan besluta att resa inte kan genomföras pga. säkerhetsskäl förtydligas För resor med personbil och specialfordon får husdjur inte medföras. Yttrande Uppvidinge kommun har inga synpunkter på ovanstående. Däremot anser vi att myndighetshandläggare fattar beslut och skriver besvärshänvisning därför behövs inte den informationen i ett reglemente. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås lämna yttrande enligt tjänsteskrivelsen. Beslutsexpediering Region Kronoberg Yvonne Hellsten vård- och omsorgschef Socialförvaltningen Vård och Omsorg Tfn: m.uppvidinge.se Sidan 21 av 77

22 Datum: Identifierare: Handläggare: Jessica Gunnarsson, Kommunstyrelserna i berörda kommuner Resenärsrådet Länstrafiken Kronoberg Remiss - Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst ärendenr 16RK207 Trafiknämnden fattade beslut om remissversion av kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Beslut och remissversion av regelverk för riksfärdtjänst bifogas. Kommunstyrelserna i respektive kommun och ledamöter i resenärsrådet ombeds inkomma med remissyttrande senast Remissyttrande skickas per mail till eller per post till Region Kronoberg Växjö Remissyttrandet ska märkas med ärendenr 16RK207. Vid frågor angående remissversionen av kommunalt regelverk för riksfärdtjänst är ni välkomna att kontakta undertecknad på telefon Med vänlig hälsning Jessica Gunnarsson Verksamhetsutvecklare, Serviceresor Kronoberg Postadress Besöksadress Telefon vx E-post Fax Sidan 22 av 77

23 Förslag till reviderat kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Sidan 23 av 77

24 GEMENSAMMA REGLER RIKSFÄRDTJÄNST för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst ges till personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Funktionshindret måste bedömas bestå mer än sex månader och skall på begäran, kunna styrkas med läkarintyg. Som grund för riksfärdtjänst gäller Lag om riksfärdtjänst, SFS 1997:735. Vem får resa med riksfärdtjänst? Tillstånd att åka riksfärdtjänst ges under förutsättning att: resenären är folkbokförd i någon av kommunerna. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte kan göras med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller inte kan göras utan ledsagare ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna, arbetsgivare, organisation, sjukvård eller annan. Vart får man åka? Resan skall göras inom Sverige och ska överstiga den stäcka på 10 mil som täcks av tillståndet för färdtjänst Val av färdmedel Resor med riksfärdtjänst skall göras med allmänna kommunikationer med ledsagare, personbil eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon t.ex. specialfordon. Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte. Beviljande av tillstånd skall ske med hänsyn till sökandens funktionshinder. Billigaste färdsätt skall användas vilket innebär följande: a) i första hand används allmänna kommunikationer dvs. tåg, buss, båt eller flyg där så är möjligt med hänsyn till resenärens funktionshinder b) i andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med specialfordon eller personbil c) i tredje hand används specialfordon eller personbil som huvudfärdmedel. Annan prioritering kan göras om resan därigenom blir billigare. Vid resor med allmänna kommunikationer skall rabatter och billigaste prisalternativ användas i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till funktionshinder och resans ändamål. Avsaknaden av allmänna kommunikationer är i sig inget skäl att bevilja riksfärdtjänst. Sidan 24 av 77

25 Egenavgift Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den s.k. egenavgiften. Egenavgiftens storlek skall motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som innehar, - CSN-kortet - Mecenatskortet - Studentkortet skall betala 70 % av egenavgiften. Regeringen har beslutat om följande egenavgifter som gäller tills vidare: Vägavstånd i kilometer 25 år 26 år kr 105 kr kr 130 kr kr 165 kr kr 195 kr kr 220 kr kr 255 kr kr 275 kr kr 300 kr kr 320 kr kr 370 kr kr 420 kr kr 455 kr kr 480 kr kr 535 kr kr 600 kr kr 655 kr kr 680 kr kr 700 kr 1501 där över 528 kr 755 kr Ansökan om tillstånd Ansökan om resa sker alltid skriftligt på särskild blankett. Ansökan skall vara inlämnad till färdtjänsthandläggaren i god tid före avresan, se respektive kommuns riktlinjer. En individuell prövning sker för varje nytt resmål. I normalfallet sker ansökan om riksfärdtjänst för varje enskild resa men det är även möjligt att ansöka om flera resor till samma resmål. Flera resor till samma resmål kan beviljas och gälla under ett år. I särskilda fall (exempelvis bestående funktionsnedsättning i resesammanhang) kan ett beslut gälla i upp till tre år. Sidan 25 av 77

26 Resor vid jul- och nyårshelgen Ansökan om resor till jul- och nyårshelgen ska vara inlämnade senast 2 november. Bokning av resa till jul- och nyårshelgen ska göras senast 1 december. Beslut och återkallande Kommunen/Region Kronoberg beslutar om tillstånd och färdmedel. Tillstånd kan inte ges retroaktivt. Ansökan kan avslås om resenären vid tidigare tillfällen missbrukat sitt tillstånd. Beviljat tillstånd för viss tid eller visst antal resor kan återkallas om: Förutsättningarna för tillstånd inte längre finns. Ändrade förhållanden medför att tillståndets villkor bör ändras. Tillståndshavaren har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av gällande föreskrifter. Bokning av resa Efter beslut från kommunen/region Kronoberg bör resenären boka sin resa omgående. Alla resor bokas genom Serviceresor bokning för riksfärdtjänst på telefon helgfri måndag till fredag och Anpassning av restid För att samordna resor med personbil/specialfordon samt för att erhålla rabatterade priser på allmänna kommunikationer behöver avresetiden ibland förskjutas. Huvudregeln är att för resor på avstånd upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas inom en halv dag och för längre resor inom hel dag. I samband med större helger kan större tidsförskjutningar krävas. Avsteg från reglerna kan göras med hänsyn till resenärens funktionshinder och ändamålet för resan. Samåkning i personbil och specialfordon Eftersom riksfärdtjänst är en särskild kollektivtrafik sker samordning av resor. Detta innebär att resenären får samåka på hela eller delar av sträckan. I speciella fall kan kommunen/region Kronoberg besluta om ensamåkning. Ledsagare Kommunen/Region Kronoberg beviljar resa med ledsagare under förutsättning att detta är nödvändigt för resans genomförande. Resan utgår från den riksfärdtjänstberättigades hemadress. Ledsagare ska resa med den riksfärdtjänstberättigade hela resan. Om ledsagare reser själv fram eller tillbaka används billigaste färdsätt. Sidan 26 av 77

27 Medresenär Person som inte är ledsagare men som önskar medfölja på resan kallas medresenär. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin reskostnad och beställer själv sin resa. Vid resa med personbil eller specialfordon har en riksfärdtjänstberättigad rätt att ha med sig en medresenär. Medresenären betalar egenavgift enligt riksfärdtjänsttaxan enligt den åldersgrupp som medresenären tillhör. Medresenär måste alltid börja och sluta resan samtidigt som resenären. Vid bokning av resan måste det anges att resan även avser en medresenär. Om barn medföljer som medresenär och har behov av bilbarnstol eller babyskydd ansvarar den riksfärdtjänstberättigade för att ta med egen utrustning till barnet. Fordonen är utrustade med bilkudde. Om den riksfärdtjänstberättigade har behov av att ha mer än ett barn med sig på resan kan detta prövas av avdelningschef/verksamhetschef. Riksfärdtjänstresa för barn Riksfärdtjänstresa kan beviljas även för barn under tolv år om resan till följd av funktionshindret måste genomföras på ett särskilt kostsamt sätt. Därvid skall beaktas att även icke funktionshindrade barn behöver hjälp med att genomföra resor. Bagage Bagage får medföras i den mängd som respektive trafikföretag stadgar. Härutöver får. föreskrivna hjälpmedel medfölja. Intyg på föreskrivna hjälpmedel ska skickas in tillsammans med ansökan om riksfärdtjänst, första gången som de föreskrivna hjälpmedlen ska medfölja. För resa med personbil får normalt bagage medföras. Som normalt bagage räknas två väskor per resenär (max 20 kg totalt). Djur som hjälpmedel Ledarhund samt signal- och servicehund medföljer utan avgift om behov av sådan framgår av ansökan, intyg för att hunden är certifierad ska bifogas ansöka första gången hunden ska medfölja. Det ska även uppges vid bokningstillfället att ledarhund eller signal- servicehund ska medfölja på resan. Resenären ansvarar för att hund som medföljer som hjälpmedel vid resa med personbil eller specialfordon kan transporteras på ett säkert sätt antingen i transportbur eller i säkerhetsbälte anpassat för hund i enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer. Det åligger resenären att medtaga transportbur/anpassat säkerhetsbälte till den medföljande hunden. Transportbur behöver vara försedd med fästanordningar så att den kan spännas fast på ett säkert sätt i fordonet. Sidan 27 av 77

28 Husdjur På resor med allmänna kommunikationer får husdjur medföras enligt trafikföretagets anvisningar. För resor med personbil och specialfordon får husdjur inte medföras. Sitta i rullstol under färd Om en resenär ska sitta i rullstol under färd vid resa med specialfordon ska den föreskrivna rullstolen vara godkänd för detta av tillverkaren. Är rullstolen inte godkänd att sitta i under färd ska resenären flytta över till ett säte i fordonet. Resenären ansvarar själv för att kontrollera att föreskriven rullstol är godkänd för att användas som säte i fordonet under färd. Tänk på att transportrullstolar inte är godkända att sitta i under färd. Permobil/elrullstol Följande gäller vid resa med specialfordon: Enligt nationella riktlinjer ska föraren aldrig köra eller styra en resenärs elrullstol/permobil in i fordonet då det kan innebära risker för både resenären och föraren. Resenär som har permobil/elrullstol ansvarar själv för att köra permobilen/elrullstolen in i fordonet. Alternativt har resenären med sig en ledsagare som ansvarar för detta och som är utbildad att köra den aktuella permobilen/elrullstolen. Ansvar för säkerhet under transport Följande gäller vid resa med personbil eller specialfordon: Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa kan genomföras på säkert sätt. Om föraren gör bedömning att en resa inte kan genomföras på ett säkert sätt för resenär, medpassagerare och förare ska resan inte genomföras innan säkerhetsriskerna är åtgärdade. Exempel på åtgärd kan vara att rullstol behöver bytas ut för att vara godkänd för att sitta i under färd eller att beviljad ledsagare behöver följa med resenär. Gruppresor Riksfärdtjänst i samband med gruppresor beviljas inte. Avbokning av resa Avbokning av resa skall göras senast dagen före avresan hos Serviceresor. Sidan 28 av 77

29 Undantag för akut sjukdom på avresedagen mot uppvisande av läkarintyg. Om så inte sker blir resenären ersättningsskyldig för resan i sin helhet. Eventuella avbeställningsavgifter betalas av resenären. Synpunkter på resa Den som har synpunkter på sin resa kontaktar Serviceresors kundtjänst på telefon Synpunkt på enskild resa eller händelse bör inkomma snarast efter genomförd resan eller händelse dock senast inom två veckor. Det går även bra att skicka ett mail till eller själv registrera ett kundärende via ett formulär på Serviceresors hemsida Ärendet registreras i Serviceresors kundärendehanteringssystem. Därefter utreds ärendet av en av Serviceresors kundtjänsthandläggare. Inom 30 dagar ska den som har inkommit med ett ärende få ett skriftligt svar. Alla kundärenden som inkommer till Serviceresor är en offentlig handling och kan begäras ut enligt offentlighets- och sekretesslagen. Innan ärenden lämnas ut avidentifieras alla personuppgifter i ärendet. Besvär över beslut Ett beslut om riksfärdtjänst kan överklagas till Förvaltningsrätten i Växjö. Vid avslag informerar handläggaren skriftligt om hur man gör för att klaga på beslutet. Sidan 29 av 77

30 Protokollsutdrag Datum: Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö - revidering 16RK207 Beslut Trafiknämnden beslutar att godkänna förslag på remissversion av kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Sammanfattning Trafiknämnden har gett trafikdirektören i uppdrag att se över regelverken för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översynen är nu genomförd och förslag till reviderat regelverk för riksfärdtjänst är klart att skickas ut på remiss. Förslag till beslut Föreslås att trafiknämnden beslutar att godkänna förslag på remissversion av kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Jäv Carl-Olof Bengtsson deltar inte i föredragning och beslut i ärendet p g a jäv. Beslutsunderlag Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö - revidering Förslag till reviderat regelverk för riksfärdtjänst Paragrafen är justerad 1 Sidan 30 av 77

31 tjänsteskrivelse Utvärdering av Trygghetsteamets första 6 månader Information Trygghetsteamet startade 1 september 2015 och pågår som ett projekt under 1 år. En uppföljning har gjorts av projektets första sex månader, september 2015 tom februari Mätning har skett enligt de mätbara faktorer som beskrivs i projektplanen för Trygghetsteamet. Resultatet redovisas i bifogad presentation. Beslutsunderlag Presentation Utvärdering av Trygghetsteamets första 6 månader Tjänsteskrivelse Carina Asp Hälso- och sjukvårdschef Marie Bennesved Utvecklingsledare m.uppvidinge.se Sidan 31 av 77

32 Utvärdering av Trygghetsteamets första 6 månader September 2015 tom februari 2016 Sidan 32 av 77

33 Insatser av Trygghetsteamet september 2015 tom februari sept okt nov dec jan feb 0 Totalt antal insatser av trygghetsteam Antal kallelser till vårdplanering i Link för TT Från ob till TT Totalt 49 personer berörda av Trygghetsteamets insatser Sidan 33 av 77

34 Fördelning av insatser på tillfällig plats alternativt i ordinärt boende sept okt nov dec jan feb varav till tillfällig plats varav insatser ob Sidan 34 av 77

35 Antal dygn på tillfällig plats, per månad sept okt nov dec jan feb Antal dygn på tillfällig plats per månad Antal dygn på tillfällig plats, per person Antal dygn på tillfällig plats per person Sidan 35 av 77

36 Antal dygn efter tillfällig plats med hjälp av Trygghetsteamet, per månad sept okt nov dec jan feb Antal dygn efter tillfällig plats Antal dygn efter tillfällig plats med hjälp av Trygghetsteamet, per person Antal dygn med TT efter TFP per person Sidan 36 av 77

37 Antal dygn efter sjukhusvistelse med hjälp av Trygghetsteamet, per månad Antal dygn efter sjukhusvistelse per månad 0 sept okt nov dec jan feb Antal dygn efter sjukhusvistelse med hjälp av Trygghetsteamet, per person Antal dygn med TT efter sjukhusvistelse per person Sidan 37 av 77

38 Antal dygn i ordinärt boende med Trygghetsteam utan kallelse via LINK, per månad Antal dygn med TT i ordbo utan LINK 5 0 sept okt nov dec jan feb Antal dygn i ordinärt boende med Trygghetsteam, utan kallelse via LINK, per person Antal dygn i ordbo utan kallelse via LINK per person Sidan 38 av 77

39 Antal återinläggningar inom 30 dagar Totalt 6 personer september tom december dagar - 2 personer 6-10 dagar - 2 personer dagar - 0 personer >16 dagar - 2 personer Ingen återinläggning januari/februari -16 Sidan 39 av 77

40 tjänsteskrivelse Riktlinje för missbruks- och beroendevård Sammanfattning Förslag om att Socialnämnden antar ny version av Riktlinjer för missbruksoch beroendevård. Bakgrund Kommunens riktlinjer för missbruks- och beroendevård har inte reviderats på många år och är inte i enlighet med de nationella riktlinjerna eller hur kommunen i nuläget arbetar med missbruks- och beroendevård. Det finns därmed ett stort behov av ny riktlinje. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse och ny version av Riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Förslag till beslut Förslag till beslut är att Socialnämnden antar ny version av Riktlinje för missbruks- och beroendevård och därmed ersätter tidigare version antagen Beslutsexpediering Enhetschef vuxengruppen IFO-chef m.uppvidinge.se Sidan 40 av 77

41 Riktlinjer för missbruksoch beroendevård Framtagen av: Socialsekreterare Vuxengruppen Godkänd och fastställd av: Socialnämnden Implementeras av: Enhetschef Diarienummer Version: Fastställd: Sida 11 Ersätter: Riktlinje antagen Gäller from: Sidan 41 av 77

42 Innehåll Inledning... 4 Målgrupp... 4 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL... 4 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall - LVM... 5 Allmänna principer... 5 Barnperspektivet... 5 Sekretess... 5 Samverkan... 6 Samsjuklighet... 6 Samordnad individuell plan (SIP)... 6 Våld i nära relation... 6 Arbetssätt... 6 Förebyggande arbete och tidiga insatser... 6 AUDIT (Alcohol use disorders identification test) och DUDIT (Drug use disorders identification test)... 7 Serviceinsats... 7 Ansökan... 7 Anmälan... 7 Utredning... 7 ASI Addiction Severity Index... 7 ADAD Adolescent Drug Abuse Diagnosis... 8 Handläggningstider... 8 Beslut... 8 Insatser verkställighet... 8 Vid HVB-placering... 8 Avtal... 8 Vårdplan... 9 Genomförandeplan... 9 Uppföljning... 9 Kontraktsvård... 9 Kostnadsansvar... 9 Handläggning vid anmälan från Polismyndigheten gällande LOB Sidan 42 av 77

43 Anvisningar för handläggning av yttrande i körkortsfrågor Transportsstyrelsens uppgift Socialnämndens yttrande Anhörigstöd Anhörigstöd som service Anhörigstöd i form av behovsprövad insats BRA-samtal Navet Glimten Kompetensutveckling för socialsekreterare som arbetar med kommunens missbruks- och beroendevård Sidan 43 av 77

44 Inledning Riktlinjerna är ett stöd för styrning och ledning, utifrån lagstiftning och Socialstyrelsens nationella riktlinjer, i strävan att ge en kvalitativ god vård, stöd och behandling inom socialförvaltningens missbruks- och beroendevård. De insatser som socialförvaltningen erbjuder till enskilda med behov av missbruks och beroendevård ska ha ett långsiktigt perspektiv, det vill säga att insatserna ska leda till att den enskilde kommer ur sitt risk - /missbruk eller beroende helt, alternativt minskar sitt missbruk eller beroende och inte längre har behov av mer insatser från socialtjänstens ansvarsområden. Syftet med riktlinjerna är att informera sökande, anhöriga och medborgare om socialtjänstens tjänsteutbud och vara vägledande för socialtjänstens arbete med målgruppen, utan att inskränka den individuella behovsprövningen och utformningen av insatserna. Målgrupp Riktlinjerna avser personer över 18 år med ett risk-/missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, dess anhöriga samt medberoende. Personer som har problem med spelande eller doping hänvisas till Region Kronoberg. Lagstiftning De lagar som främst reglerar verksamheten är Socialtjänstlagen (2001:453) -SoL samt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall - LVM. Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Vistelsebegreppet (2 kap 1-2 SoL) 1 Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1, om inte annat följer av Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer. Rätten till bistånd (4 kap 1 SoL) Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Särskilda bestämmelser om hjälp och vård till missbrukare (5 kap 9 SoL) Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. Förebyggande arbete (3 kap 7 SoL) Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. 4 Sidan 44 av 77

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen Ljungby

Läs mer

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 juni 2017

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 juni 2017 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 juni 2017 Fastställt av: Regionfullmäktige 2017-03-01, 15 Innehållsförteckning 1 Tillstånd

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 1 (8) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-03-27, 105 FÄRDTJÄNST 1. Innebörd av färdtjänst Färdtjänst ska betraktas

Läs mer

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa

Riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Taxa Taxa Avstånd (km) 0-100 km 101-125 km 126-150 km 151-175 km 176-200 km 201-225 km 226-250 km 251-275 km 276-300 km 301-350 km 351-400 km 401-450 km 451-500 km 501-600 km 601-750 km 751-1000 km 1001-1250

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 1 Reviderad 2014-06-09 Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som

Läs mer

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst

Färdtjänst. Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd. www.umea.se/fardtjanst Färdtjänst Information till dig som har fått färdtjänsttillstånd www.umea.se/fardtjanst Innehållsförteckning Vad står i beslutet?...3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa?...3 Finns det bilbarnstol

Läs mer

Regelverk Riksfärdtjänst

Regelverk Riksfärdtjänst 25(29) Regelverk Riksfärdtjänst Nedanstående regler är fastställda av regionfullmäktige för Region Jönköpings län i oktober 2015 ikraftträdande 2016-01-01. Syfte Region Jönköpings län i Jönköpings län

Läs mer

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR

FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN. Reviderad: januari 2016 JR FÄRDTJÄNST I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderad: januari 2016 JR Rätt till färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss och tåg, som utförs med mindre fordon. Rätt till färdtjänst

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinjer för färdtjänst ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-05, 290 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchefen GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST RIKTLINJER KOMMUNAL FÄRDTJÄNST Tillämpningsanvisningar 2007-01-01 Åsele socialnämnd = Har angetts vid de rubriker som ändras p g a regelharmoniseringen. RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST INOM ÅSELE KOMMUN. Följande

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden är huvudansvarig för färdtjänsten och riksfärdtjänsten i Karlstads kommun. VAD

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för färdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. BAKGRUND...3 2. GRUNDER FÖRFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...4 2.1 Kriterier för färdtjänst...4 2.2 Resor

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Tillämpningsföreskrifter till förslag till regelverk för färdtjänsten i östra Skåne är antagna av Beställarrådet för färdtjänsten i

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun 2015-10-12 1 Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Ydre kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2015-11-30, Ks 245 Diarienummer 2016/00050 2015-10-12 2 Allmänt om färdtjänst Riktlinjerna är anvisningar till

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Riktlinjer för färdtjänst Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008. Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande förutsättningarna för

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN Innehåll Sida 1 Tillstånd till färdtjänst 1 2 Prövning av rätt till färdtjänst 2 3 Färdtjänsttillståndets omfattning 2 4 Färdtjänstens utförande 3 5 Område för färdtjänstresor

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Omsorgsförvaltningen ON2014/0164-736 Tanums kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av omsorgsnämnden 2014-06-26, 62. Innehåll 1 SYFTE OCH BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2006/0422 736 KFS 2007:2 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde (Antaget av kommunfullmäktige den 29 januari 2007)

Läs mer

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län

Färdtjänstens organisation i Västmanlands län Styrdokument 1 Trafikförsörjningsprogram för Fagersta kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2016-02-22, 19. Ersätter tidigare trafikförsörjningsprogram antaget av KF 2012-08-28,

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2006 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 455 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-09-13 136 att tillämpas

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för Färdtjänst ... Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 modell plan policy program riktlinje riktlinje för Färdtjänst regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16 178 Ansvarig: Verksamhetschef

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Riktlinjer för riksfärdtjänst Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinjer för riksfärdtjänst ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-05, 289 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchefen GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN

REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN REGLER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN (FÄRDTJÄNSTEN) I HALMSTADS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner Allmän kollektivtrafik Linjelagd

Läs mer

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst?

Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? 1 Är resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare inom länsfärdtjänstområde att betrakta som färdtjänst? En 71-årig man ansökte om riksfärdtjänst med taxi för en resa till en annan kommun,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79.

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST. Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. 1 (8) TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2012-08-28, 79. Bakgrund Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2010-04-29 Sida 2 av 13 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 2010... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-10-05, 258 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-10-05 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

Regler servicetrafik/färdtjänst

Regler servicetrafik/färdtjänst Regler servicetrafik/färdtjänst Giltig från och med 1 januari 2012 Region Värmland 1 En kollektivtrafik för alla I den här broschyren kan du läsa om hur du ansöker om färdtjänst och de regler som gäller

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND

information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND information till dig som har fått FÄRD TJÄNST TILLSTÅND Gäller från och med 1 mars 2011 Vad står i beslutet? Du har fått beslut om att du har beviljats färdtjänsttillstånd, se ärendeblad A. I beslutet

Läs mer

Färdtjänst särskild kollektivtrafik

Färdtjänst särskild kollektivtrafik Färdtjänst särskild kollektivtrafik Tips! Spara foldern den är ditt lilla uppslagsverk. Vad är färdtjänst? Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor

Socialförvaltningen informerar. Färdtjänst. Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Socialförvaltningen informerar Färdtjänst Informationsbroschyr om färdtjänst, arbetsresor och sjukresor Vad är färdtjänst Färdtjänsten syftar till: att stärka den funktionshindrades möjligheter att förflytta

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2015-09-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2015-09-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för vuxna och barn som har ett funktionshinder

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Gäller FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Nya regler från och med 1 november 2003 Vem har rätt till färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt (minst

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?

VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? RIKSFÄRDTJÄNST VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST? Riksfärdtjänst kan beviljas den som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte klarar av att resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader

Läs mer

Färdtjänst på Gotland

Färdtjänst på Gotland Trafik & kollektivtrafik Beställning av resor: SAMRES 0200-26 06 60 Innehåll Vad är färdtjänst... 2 Vad är en färdtjänstresa... 2 Vem får färdtjänst... 2 Så fungerar färdtjänst... 2 Privatresor... 2 Arbetsresor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN Gäller fr.o.m. 2012-04-01 1 1 INLEDNING Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-28, 17. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 3 AVSNITT NR 7.4 Datum Sid 1 (1-8) 2003-04-22

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 3 AVSNITT NR 7.4 Datum Sid 1 (1-8) 2003-04-22 Datum Sid 1 (1-8) REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2001-12-20, 86 att gälla fr o m 2002-01-01. Källor: Regeringens proposition 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik. Färdtjänsthandboken

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN 2005-01-31 1 YDRE KOMMUN REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I YDRE KOMMUN Gäller fr. o. m. 2005-04-01 Antagna av Kommunfullmäktige 2005-02-21, Kf 9, (Dnr KS 2004/0299) 2005-01-31 2 YDRE KOMMUN REGLER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST INLEDNING Riksfärdtjänst handlar om rätt till ersättning för merkostnader som uppstår till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning som innebär att resan måste ske

Läs mer

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning KF 161 27 AUG 2012 Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgift

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 samt reviderat den 27 mars 2012, 35 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner

Läs mer

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst 1 av 5 2013-10-04 TN-2013/01278 Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst - komplement till Lag om riksfärdtjänst (1997:735) som stöd i bedömning och beslut om tillstånd

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1 (23) Socialnämnden Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lenhavda Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Justeringens

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets Allmänna Resevillkor

Läs mer

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 47 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Jag vill hellre ha besök av!evade personer än att läsa om skadade eller omkomna

Jag vill hellre ha besök av!evade personer än att läsa om skadade eller omkomna LJUNGBY KOMMUN Medborgarförslag --- LJU\\JGBY LJN l(of\/j l\aliif\~t, r v F;~:~:t.. ~ :~ :~:::r ~ Ank 2016-01- 1 5 ~~~M1~L~ooff î!,2j Mitt medborgarförslag: Jag vill anmoda dig att tillse att alla till

Läs mer

V i s i o n 2 0 1 0. 1B1B1B1BRiksfärdtjänst. 0B0B0B0BGrunder och tillämpningsanvisningar. Vård och äldreomsorgsnämnden 2009 03 24, 20, reviderad

V i s i o n 2 0 1 0. 1B1B1B1BRiksfärdtjänst. 0B0B0B0BGrunder och tillämpningsanvisningar. Vård och äldreomsorgsnämnden 2009 03 24, 20, reviderad V i s i o n 2 0 1 0 1B1B1B1BRiksfärdtjänst 0B0B0B0BGrunder och tillämpningsanvisningar Vård och äldreomsorgsnämnden 2009 03 24, 20, reviderad www.alingsas.se Innehållsförteckning 1. Riksfärdtjänstresenär

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun. Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst

Färdtjänst. Ale kommun. Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Juni 2016 Innehåll

Läs mer

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras.

Avbokning Resor kan avbokas fram till 24 timmar före avresa, därefter kan egenavgift faktureras. RIKSFÄRDTJÄNST Riksfärdtjänsten vänder sig till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader, vilket motsvarar kostnaden för biljett med allmänna

Läs mer

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Vad är särskilt anpassad kollektivtrafik (färdtjänst)? Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Januari 2017 Innehåll

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157

Skolskjutsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157 Skolskjutsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157 Innehållsförteckning 1. Rätt till skolskjuts... 1 2. Vårdnadshavare och skola... 1 3. Planeringsnormer/avståndsregler... 1 4. Särskild

Läs mer

Skånetrafikens Färdtjänst

Skånetrafikens Färdtjänst Skånetrafikens Färdtjänst Skånetrafikens färdtjänst och sjukresor Samlingsnamn Serviceresor Lars Hellström Trafikområdeschef / Tf Affärsområdeschef Serviceresor Telefon: 0451 288 626 E-post: lars.hellstrom@skanetrafiken.se

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156

ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156 ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156 SKOLSKJUTSREGLEMENTE 1. Bakgrund Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen 2010:800. Kommunen

Läs mer

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst Torsby kommuns tillämpningsregler för färdtjänst och riksfärdtjänst Januari 2005 1 1. VEM KAN ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänsttillstånd

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

Ansökan om Riksfärdtjänst

Ansökan om Riksfärdtjänst ~ 1 ~ Information om Riksfärdtjänst Ansökan om Riksfärdtjänst Vi kan konstatera att resor med Riksfärdtjänst ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen med hänsyn taget till den sökandes

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Att ansöka om Riksfärdtjänst

Att ansöka om Riksfärdtjänst Att ansöka om Riksfärdtjänst För dig i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader, kan ansöka om riksfärdtjänst

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN.

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. 1 (23) 2010-09-16 RIKTLINJE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I SALA KOMMUN. SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box 304 733 25 Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: 0224-550

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst i Blekinge Region Blekinge Dnr 17/00067 Version: PA1 beslutad av Trafiknämnden 2017-03-16 Utskriven 2017-05-11/PBL 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker riksfärdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan gäller: Riksfärdtjänst

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer