MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT"

Transkript

1 MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT Verksamhetsberättelse 2013 Kommunförbundet Västernorrland

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tillsammans! Det skulle egentligen räcka med det ordet för att sammanfatta kommunförbundets verksamhet För det är genom att skapa förutsättningar för samverkan och gemensam kunskapsutveckling som vi främst ger vårt bidrag till våra kommuners verksamhetsutveckling under Nu finns kansliet på en ny plats, endast ett stenkast ifrån resecentrum i Härnösand vilket vi hoppas innebär att vi blir en ännu tillgängligare mötesplats för kommunalt utvecklingsarbete. Välkommen att ta del av vår berättelse Glenn Nordlund styrelsaordförande Denna årsberättelse är en uppföljning av de åtaganden och projekt som finns formulerade i verksamhetsplanen för

3 Kunskap och samverkan som gör skillnad för välfärden VI ÄR en liten organisation med stora ambitioner. Vi finns till för att göra skillnad. De insatser som vi gör tillsammans med kommunerna ska bidra till att vi kan bibehålla, effektivisera eller utveckla kvalitén i välfärden och skapa ett samhälle som utvecklas och håller för framtida generationer. Vårt arbete tar avstamp i kunskap och samverkan. Det är själva myllan som får utvecklingsarbetet att gro. Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad. Kommunförbundet har de senaste 5-10 åren vuxit och utvecklats på många sätt. För att vår organisation ska kunna göra största möjliga nytta har ett vi inlett ett omfattande inre arbete under året för att skapa en ändamålsenlig organisation för vårt uppdrag. Det har bland annat handlat om att se över strukturerna kring ledning och styrning, revision av stadgar och vision och inte minst flytten till Spiran nära resecentrum. Nu har vi fått en modern mötesplats dit det är enklare att resa med buss och tåg. Det känns också som att vi på det sättet kommer närmare våra kommuner. För mig har det varit en förmån att kliva in i denna kunskapsorganisation som har ett så stort engagemang för att göra samhället bättre. Som du kan läsa i denna årsredovisning är insatserna som vi gör många. Och allt ryms naturligtvis inte här. Tack för att vi får förtroendet att vara en kunskapsdriven katalysator och samordnare och för utvecklingen i Västernorrland. Aurora Lindberg direktör 3

4 Regional utveckling REGIONBILDNINGEN SKULLE GÖRAS HAR GJORTS Förberedelser för en kommande region. Tillsammans med Landstinget drivit processen; dialogmöten, studieresa till Halland, turné till kommunstyrelser mm. EU OCH MID SWEDEN EUROPEAN OFFICE Öka kunskapen om EU-finansiering genom Virtuella projektkontoret. Vi har arrangerat utbildningar. Flera kommuner har med ekonomiskt stöd genomfört översyn av sitt internationella engagemang. Mid Sweden European Office (MSEO) ska stödja oss att hämta hem kunskap om det som händer på EU-nivå liksom att påverka EU-beslut. Utvärdera MSEO:s verksamhet. MSEO hat stöttat kommunerna och oss genom bevakning, utbildning och påverkan inom de prioriterade verksamhetsområdena. Regionförbundet Jämtland har i samarbete med övriga ägare utvärderat MSEO:s verksamhet. DIGITAL AGENDA OCH E-FÖRVALTNING Upprätta en digital agenda för Västernorrland. Deltagit i SKL:s nätverk. Drivit på kommunerna och tillsammans med Länsstyrelsen utvecklat en projektidé för arbetet. Utöka IT-samverkan mellan kommunerna och anta ett strategiskt arbete. Fortsätta genomförandet av E-COOP-projektet som handlar om att hitta lösningar för att erbjuda offentlig service med stöd av IT i glesbygd. Frågan har behandlats i kommunchefsgruppen och i samråd med de kommunala ekonomicheferna. Studieresor till Italien och Grekland för att titta på exempel hur IT kan användas för att stödja utveckling i glesbygd. 4

5 RESULTAT KOMMENTAR Ökad kunskap, samverkan och politisk mobilisering. Beskedet att Västernorrland inte får bilda region har resulterat i en politisk påverkan av riksdagsbehandlingen. Landstinget vill bilda ett regionalt samverkansråd för fortsatt samarbete med kommunerna i regionala utvecklingsfrågor. Kommunförbundet har här en viktig roll. Ökad aktivitet i kommunerna kring internationella frågor och projekt med europeiska partners. Projektet förlängs 2014: Regionalt Projektkontor (RPK). Ökad kunskap om finansiering och påverkan hos kommmunerna och våra egna nyckelpersoner inom attraktiv livsmiljö och miljö/ energi/klimat. Resultatet har presenterats för MSEO:s ägarråd och är diskussionsunderlag för den fortsatta verksamheten. Mid Sweden European Office har tillsammans med Länsstyrelsen varit en drivande part i genomförandet av utbildningsinsatserna. Kommunförbundets övriga verksamhetsområden ingår inte i MSEO:s prioriterade områden idag. Enkäten visar att flera av kommunerna i länet blivit mer aktiva bland annat tack vare VPK-projektet där MSEO varit en aktiv part. Inlett projektet Nya digitala perspektiv med Länsstyrelsen, som även har anställt en projektledare för ett år. Vi medfinansierar projektet. Kommunförbundets styrelse har beslutat att vi ska utreda frågan. Utredning pågår. Tjänstemän från Kramfors, Sundsvall och Örnsköldsvik har deltagit på studieresorna och fått inspiration till sitt arbete. Vi siktar på att ha en organisation för IT-samverkan i drift från början av Projektet har 13 partners från 12 länder i Europa och finansieras via EU-programmet Interreg IVC. 5

6 FORTS. E-COOP SKULLE GÖRAS HAR GJORTS Projektet har utvärderat goda exempel från länet. Goda exempel från andra länder har spridits till våra kommuner. KULTUR SOM MOTOR FÖR REGIONAL UTVECKLING Stödja, samordna och driva på kulturfrågorna i länet. Stärka kommunernas inflytande i den regionala kulturplaneringen. Tillsammans med Landstinget arrangerat fyra Kulturforum och ett tvådagars Kulturting. Arrangerat mötesplats för Kommunförbundets Kulturoch fritidspresidium för dialog och samverkan. ARBETSMARKNAD Analysera arbetsmarknadsenheternas system för verksamhetsuppföljning. Analys påbörjad. Faktorer som beskriver verksamheten är identifierade. Stödja kommunerna i att hitta generösare sätt att tillämpa regler för arbetsmarknadsinsatser. Nej till generösare regeltillämpning från Arbetsförmedlingens huvudkontor. Samordning av vuxenutbildningen. Kompetensförsörjning i länet. Regelbundna möten med verksamhetscheferna kring flyktingmottagning, statsbidrag för yrkesutbildningar och möte med nationella myndigheter. Fortsatt deltagande i aktiviteter på regional och nationell nivå för att minska andelen bristyrken. VISIT VÄSTERNORRLAND Vara regional kontakt för nationella aktörer inom besöksnäringen. Byggt strategiska nätverk med nationella aktörer som har betydelse för turismen i regionen. Bidra med kunskapsunderlag för strategiska beslut kring turismutveckling. Producerat flera rapporter som berör turismens betydelse för regionen. Tema kartläggningar inom bl.a. idrottsturism. Hitta en hållbar lösning kring det strategiska ansvaret för besöksnäringens utveckling. Genomfört samrådsprocessen Klara Färdiga Gå där näringen, politiken och tjänstemän har konkretiserat framtida behov. 6

7 RESULTAT Projektet espinn från Örnsköldsvik har tagits med som ett av tio utvalda goda exempel. KOMMENTAR I april 2014 kommer besökare från projektets regioner att ta del av vårt arbete. Ökad samverkan kring den regionala kulturens inriktning och prioriteringar. Gemensamt projekt med Umeå inför kulturhuvudstadsåret. Ny kulturplan ska tas för Processen är påbörjad. Beviljas medel blir Kommunförbundet projektägare. Arbetet bidrar till att utveckla den uppföljning SKL gör. En arbetsmarknadspolitik som brister i lokal anpassning. Stort behov av enhetligt sätt att definiera och mäta arbetet inom kommunernas arbetsmarknadsenheter. Behovet av flexibilitet och frihet lokalt, borde vägas mot behovet av en enhetlig och centralt koordinerad politik. Förbättrat utbyte av erfarenheter och kunskaper. Ökad kunskap hos politiker och berörda tjänstemän. Deltagande i regionala och nationella aktiviteter för högre kunskap. Nära samarbete med Länsstyrelsens kompetensansvariga. Rekrytering till industri- och vårdprogram måste öka. Agerat remissinstans för flera nationella satsningar och förmedlat regionens ståndpunkter. Näringen, politiker och tjänstemän har fått faktabaserad kunskap för att kunna ta rätt strategiska beslut för fortsatt turismutveckling. Processen resulterade i en rekommendation om vilka områden länsturismen bör omfatta. Landstinget undersöker om de kan vara ansvariga från Örnsköldsvik fick värdskapet för den årliga träffen för alla regionala turistchefer i Sverige. Andra regioner har besökt oss för att lära sig mer om våra prioriteringar inom turismanalys, som i sitt omfång är Sverigeunikt. Modellen har skapat uppmärksamhet utanför länets gränser och har nu gått på export till region Halland. 7

8 Ungas utbildning arbete och inflytande UNGAS UTBILDNING OCH ARBETE SKULLE GÖRAS Fördjupa och utveckla gymnasiesamverkan. Utveckla gemensamt utbud i länet. HAR GJORTS Nya nätverk för utbildningar, dimensionering, administrativa rutiner, ekonomisk samordning samt uppbyggnad av IT-stöd. Extra resurser för att ha en regional samordnare för arbetet på 50%. Minskade skillnader i studieresultat mellan kommunerna. Utveckling av en gemensam strategi för skola och utbildning i länet från förskola till vuxenutbildning. Samordning för att stötta elever och utveckla elevhälsan. Förvaltningsövergripande diskussioner mellan landsting, socialchefer och skolchefer. Förändra och utveckla AV Medias utbud av lärande via ljud och bild. Diskussion och utvärdering av AV Media. Kommunförbundet har samordnat processen. Entreprenörskap skola arbetsliv (ESA). Förstärkning av studie- och yrkesvägledning (SYV). Projektet syftar till att säkra kvalitet i ungas praktik och förbättra kontakten mellan arbetsmarknad och skola. Timrå har ej deltagit. Genomfört träff för SYV:are med inriktning på mindre könsbundna yrkes- och studieval. Utveckla länssamverkan för stärkt kompetensförsörjning. Under året har ett politiskt utskott med tjänstemannastöd utvecklat ett förslag till regional utbildningsstrategi. 8

9 RESULTAT Gymnasievalet 2014 är samordnat via en ny portal på webben; Samtliga elever i sex kommuner är nu förstahandssökande till gymnasiet oavsett bostadsort. KOMMENTAR Alla kommuner utom Timrå deltar. Timrås elever har rätt att söka utbildning, men blir antagna i andra hand. Strategin antagen av politikerna i presidiet. Verksamhetsplan utarbetas. Överenskommelse mellan landsting och kommuner kring ungas psykiska ohälsa. Inledande kontakter har genomförts även med folkhälsosamordnare. Kommunerna har enats kring en målbild som grundar sig på ett basutbud. Sundsvall fördjupar arbetet i sin kommun. Behoven av en mediecentral i länet finns, men kommunerna behöver olika saker. Projektet har avslutats. Implementeringen har nått långt och utvecklar praktik för eleverna i länet. Ökad fokusering på de faktorer som styr elevers val. Kompletteras med utbildning längre fram. Länets alla kommuner är överens om att gemensamt arbeta för stärkta skolresultat. Remissomgång har inletts. Mötesverksamhet och aktiviteter kommer att fortsätta i liknande former. Timrå hanterar praktiksamordning på eget sätt. Aktiviteter med SYV och andra yrkesgrupper kommer att ingå i den utbildningsstrategi som kommunerna utvecklar. Denna strategi kan sägas vara utbildningsområdets kvitto på ambitionerna i länets regionala utvecklingsstrategi (RUS). Gemensam portal klar gymnasievalet.net 9

10 SKULLE GÖRAS HAR GJORTS Mötesplatser för dialog och samverkan kring hur kommunerna hanterar sitt ansvar att följa upp unga som varken arbetar eller studerar. Seminarium om dels FoUs rapport om unga till jobb, dels om Kommunförbundets kartläggning av kommunernas hantering. Skapat nätverk med de som arbetar med frågan. Vara en mötesplats för kunskap och samverkan kring ungas arbete och sysselsättning. Fyra träffar med kommunernas arbetsmarknadsenheter. Tillsammans med Sollefteå arrangerat kunskapsdagar för länets fritidsledare och politiker om fri tidens betydels för ungas etablering. UNGDOMSPOLITIK OCH UNGAS INFLYTANDE - LUPP Stödja kommunernas ungdomspolitiska arbete med kunskap; ge en samlad bild av ungas situation. Vi har samordnat processen kring analysen av Lupp-enkäterna Lokal uppföljning av ungdomspolitik. FoU Västernorrland har producerat 6 kommunspecifika rapporter. Vi har även påbörjat en regional analys med medel från Länsstyrelsen. Turné med presentation av resultaten hos kommunernas fullmäktige. Vi har sökt medel hos Ungdomsstyrelsen för att fördjupa vårt ungdomspolitiska arbete tillsammans med kommunerna. Läs om vad unga i din kommun tycker: fouvasternorrland.se/lupp.html 10

11 RESULTAT KOMMENTAR Ansökan till ESF rådet om förstudiemedel för att bättre ta tillvara på projektbaserad erfarenhet kr beviljade. Ökat utbyte kring kommunernas ansvar att följa upp unga som hoppat av gymnasiet. Socialfonden kan bidra till ett mer systematiserat utvecklingsarbete, men den strategiska styrningen är för svag. Erfarenheter tas inte tillvara. Otydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer som ansvarar för gruppen. Erfarenhetsutbyte kring framgångsrika exempel, både verksamhet och uppföljning. Kommunförbundet har fokus på unga men kommunerna har ett bredare perspektiv och inkluderar fler grupper med etableringssvårigheter. 110 deltagare fått kunskap om fritidens stora betydelse för ungas etablering. Kunskap om ungas situation i Västernorrland; återkoppling från ungdomar, främst i åk 8 och gymnasiets år 2, har nått kommunernas politiker och tjänstemän. Genom FoU får kommunerna tillgång till billigare och mer kvalificerade analyser av enkätsvaren. Ungdomarna ser ljust på framtiden men vill att politiker ska prioritera skolan. Läs din kommuns rapport på: fouvasternorrland.se/lupp.html Enkäterna är nationellt utformade av Ungdomsstyrelsen, så resultat är jämförbara över landet och över tid i många fall. Kommunförbundet har beviljats kr för arbetet som har fokus på ökad kunskap. Påbörjas

12 Social omsorg, vård och stöd ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSARBETE SKULLE GÖRAS Samordna och följa upp kommunernas övertagande av hemsjukvården. HAR GJORTS Ett omfattande arbete bland annat kring att revidera avtal, sätta riktlinjer och rutiner för den nya ansvarsgränsen samt fastslå slutlig skatteväxlingsnivå. Inför övertagandet har FoU Västernorrland undersökt patienternas upplevelse av hemsjukvården. Utveckla det politiska samverkansforumet socialkola till att även omfatta skola och folkhälsa. Utveckla samarbetet med ledningspersonal för hälso- och sjukvården inom Landstinget. En översyn har genomförts. Vi har tagit fram överenskommelser och avtal för bl.a. hemsjukvård, psykisk ohälsa, barn och unga, missbruk och beroende. Utveckla samarbetet med Länsstyrelsen inom t ex våld i nära relationer och missbruksområdet. Vår samverkansorganisation har utgjort en arena för Länsstyrelsens utvecklingsarbete. Informations- och beslutsstöd kring hjälpmedel. Ge personer med expertkunskap i kommunerna bra förutsättningar för länsgemensamt utvecklingsarbete. Erbjuda kommunerna stöd att i ett webbaserat verktyg följa upp sin verksamhet enligt LOKE-modellen. I samarbete med Landstinget tagit fram praktisk stöd till länets förskrivare av hjälpmedel. Ambitionen att tillsammans utveckla en modell för tjänsteköp har inte kunnat förverkligas under FoU Västernorrland har stöttat ett 10-tal verksamheter att komma igång med uppföljning. 12

13 RESULTAT Allt går enligt plan och är förberett för ett övertagande i februari KOMMENTAR Avtalet och skatteväxlingen ska följas upp Vi vet vad patienterna tycker om sin hemsjukvård idag. Underlaget kommer att användas för att jämföra hur det blivit. Ny uppföljning görs våren Förslag på en ny länsövergripande samverkansstruktur finns. Skola och folkhälsan är ej inkluderat i nuläget. Välfungerande processer för gemensamma utvecklingsprojekt. Behov av att hitta former för samverkan för de näraliggande områdena kvarstår. Krav på formaliserad samverkan mellan kommuner och landsting ökar pga nationell styr- och fördelningsmodell. Effektivare förankring och arbete med kommunernas representanter i aktuella utvecklingsfrågor. Avtal, riktlinjer och rutiner som underlättar arbetet. Verksamheterna kan nu själva sammanställa data och följa upp resultatet av de insatser som görs. Efterfrågan är stor och vi behöver öka antalet workshops kring användandet av verktyget. Tillsammans utvecklar vi en socialtjänst som bygger på kunskap. 13

14 E-HÄLSA SKULLE GÖRAS HAR GJORTS Genomföra den länsgemensamma strategi för ehälsa som kommunerna och Landstinget antagit. Anställt en ehälsosamordnare för att driva på arbetet samt ansökt om statliga stimulansmedel. Stödja införandet av NPÖ konsument, dvs att kommunerna ska kunna ta del av journalinformation från Landstinget Tillsammans med arbetsgruppen ehälsa säkerställt delmomenten kring anslutning och utbildning kring NPÖ. Säker inloggning i system som hanterar patientuppgifter. Vi har sett till så att fler anställda fått tillgång till elegitimation i form av så kallade SITHS-kort. Säkerställa lättillgänglig information till barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Verksamhets- och kvalitetsutveckling med ehälsa. Samordnat arbetsgrupp med samtliga kommuner och Landstinget för att samla all information om möjligt stöd på sina hemsidor under /psykbryt.se. Via stimulansmedlen har vi bekostat kommunernas tillgång till kartläggningsverktyget Netigate. MISSBRUK OCH BEROENDEVÅRD Skapa hållbara sätt att kontinuerligt fortbilda ny personal. Vi har arbetat utifrån länets finansieringsmodell för en hållbar och långsiktig kompetensutveckling. 256 personer har genomgått nationell baskurs, fördjupningskurser samt metodutbildningar. Arbeta fram en länsgemensam överenskommelse för hur samverkan och uppdrag ska se ut. Tillsammans med Landstinget har vi tagit fram en länsgemensam överenskommelse inom området missbruk och beroende. Utveckla modeller för stöd i föräldrarollen inom missbruk och beroendevården. Tillsammans med Länsstyrelsen har vi tagit fram en utbildningsmodell för att stärka barn och föräldraperspektivet. Vi har på olika sätt informerat kommunernas och Landstingets personal om arbetet. Genom kunskap och samverkan utvecklar vi välfärden. 14

15 RESULTAT KOMMENTAR Möjliggjort en snabbare takt i arbetet och bättre samordning mellan aktörerna. Stimulansmedel beviljats. Totalt ca 2.4 miljoner. Kommunerna är anslutna till systemet och har börjat använda den nya informationskanalen. ehälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle. NPÖ Nationell Patient Översikt Personalen har lättare och snabbare tillgång till information som underlättar deras arbete att ge bästa möjliga vård. Vi har använt stimulansmedlen för att finansiera behovet av fler SITHS kort till länets kommuner. Enklare för barn, unga och deras anhöriga att hitta information om det stöd som de kan få. Har förenklat kommunernas arbete med inventering och uppföljning av insatser inom psykisk ohälsa. Säkerställd kompetensutveckling i kommuner och Landsting. Nya medel har tillsatts av regeringen för att arbeta med missbruks- och beroendevården under 2014, via Kunskap till Praktik (SKL). Länets arbete sker i samverkan med Landstinget. Överenskommelsen är ett led i att förbättra vårdflätan för den enskilde som söker vård eller behandling. Ingen ska kunna falla mellan ansvarsstolar. Arbetet med att implementera överenskommelsen påbörjas under Kunskap finns om arbetet. Utbildningsmodellen börjar användas våren Arbetet sker inom ramen för regeringens ANDT-strategi via Kunskap till Praktik (SKL). ANDT - Alkohol Narkotika Doping Tobak 15

16 ÄLDREOMRÅDET SKULLE GÖRAS Öka användningen av kvalitetsregister (Svenska palliativregistret, Senior Alert, BPSD, SveDem) i kommunernas särskilda boenden samt i Landstingets verksamhet. HAR GJORTS Utbildning/coaching av chefer och personal i användade av registren. Redovisningar och resultat löpande bland annat via nyhetsbrev. Minska användningen av olämpliga läkemedel till äldre. Utbildning och stöd i samarbete med Landstinget. Mätningar på alla vårdcentraler och särskilda boenden. Resultaten har kommunicerats med alla verksamheter. Minska undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom trettio dagar på sjukhus. Målet är att ge en trygg och säker vård i ordinärt boende. Insatser för att stötta verksamheterna att använda data som de samlar in i kvalitetsregistren. Mäta för att veta. Veta för att leda. Utveckla arbetssätt i demensboenden för en bättre anpassad vård. Utöver utbildning och coachning har intervjuer och återuppringning efter utskrivning från sjukhus genomförts med ca 600 patienter. Resultat har återförts till utskrivande avdelning. Analysgrupp bildats för analys av vårdkonsumtions-data. Deltagit i nationella analysnätverket. 5 av 7 kommuner deltagit i den nationella utbildningen Leda för resultat som finansieras via äldresatsningen medel. Materialinsamling är genomförd och återkopplad till deltagande demensboenden. Analys och rapportskrivande pågår. Utveckla användningen av uppföljningssystem. Utbildning Öppna jämförelser med SocialKOLA i samverkan mellan kommunerna och Landstinget. Forskning om att använda IT för att stödja äldre anhörigvårdare på landsbygden. Mål skulle uppnås inom de olika områdena i projektet Bättre liv för sjuka äldre för att få ta del av prestationsmedel. Analys och sammanställning av resultat. Två artiklar om studien har publicerats i erkända internationella forskningstidskrifter. Statistik har följts och delgivits berörda i länets kommuner samt coaching i att själva kunna ta del av sin egen statistik kronor i prestationsmedel till länet. 16

17 RESULTAT 2300 st har deltagit i olika utbildningsaktiviteter samt coaching. Samtliga kvalitetsregister visar på förbättringar i både kommuner och Landsting. Ger prestationsmedel och kvalitetssäkrad vård. KOMMENTAR Prestationsmedelsperioden är från 1/ / Ny period påbörjas efter detta. Resultat kan följas via nationella utdataportalen på SKL:s hemsida. Olämpliga läkemedel minskar inom alla tre läkemedelsindikatorerna. T ex har 700 äldre över 75 år fått olämpliga läkemedel borttagna mellan januari och augusti Samma som ovan. Den undvikbara slutenvården har minskat. Västernorrland är bland de bättre i riket. Även återinskrivningar minskar. Resultatmässigt ligger vi i mittenskiktet i jämförelse med övriga Sverige. Prestationsersättning enligt ovan. Även läkemedelsområdet samt användning av kvalitetsregister påverkar indikatorerna. Ökad kunskap och användning av data från resultat för att planera och utveckla verksamheten inom t ex äldreområdet för att ge bästa möjliga vård. En analysrapport är framtagen och har skickats till SKL. Handledning i och utveckling av vård i livets slutskede på korttidsenheter pågår i samtliga kommuner. Sprunget ur behov som kommit fram i preliminära resultat. Samtliga resultat redovisas i kommande FoU-rapporter. Ökad medvetenhet om nyttan av att analysera data i egna uppföljningar och ta del av Öppna jämförelser. Åtta särskilda boenden har deltagit i utbildningen i förbättringskunskap. Fortsätter Ökad kunskap bidrar till att möta framtidens behov av anhörigstöd och vård och omsorg till äldre. Ur ett internationellt perspektiv ses Västernorrlands kommuner som förebilder inom området. Alla sju kommuner i Västernorrlands län har fått del av prestationsmedlen utifrån sina resultat. De uppnådda målen i länets kommuner har givit kronor i prestationsmedel. 17

18 BARN OCH UNGA SKULLE GÖRAS Stödja kommunernas socialtjänst i arbetet med systematisk uppföljning av vården för barn och unga. HAR GJORTS Regional och nationell kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC-system (barns behov i centrum). Information om kartläggningen spridits via nätverk. Fortsätta forskningsprojektet om instabilitet för barn i samhällsvård, i form av analys och presentation av barnintervjuer. Viktoria Skoog har disputerat med avhandlingen Barn som flyttas i offentlig regi, publicerat artiklar och spridit kunskap regionalt, nationellt och internationellt. Påbörjat rekrytering av föräldrar och socialsekreterare till intervjuer för fortsatt forskning. Barns brukarmedverkan: Spridning och implementering av Västernorrlands modell för att lyssna på barnen. Metoden har implementerats i ytterligare kommuner i länet som alla fått stöd genom handledning och seminarier. Arbetet sammanlänkats med insatser kring barnkonventionen. Ansökan har gjorts om forskningsmedel för att utvärdera modellen. Föreläsningar runt om i Sverige. Stödja kommunernas implementering av Socialstyrelsens föreskrifter, råd och handböcker. Länsgemensam modell och samarbete mellan kommunerna kring utbildning av familjehem. Sprida den kunskap vi har utvecklat med fokus på barns erfarenheter. Deltagit i möten om barnforskning på institutionen för socialt arbete i Umeå, ingått i nätverket Barn som kunskapskälla (nätverk för norra Sverige) och i Nordens Välfärdscentrums referensgrupp för arbetet med barn i fosterhem samt som expert på nationell nivå. FUNKTIONSNEDSÄTTNING Starta upp den nationella satsningen kring Stöd till personer med funktionsnedsättning. Rekrytering av utvecklingsledare som började arbetet i september. Inom varje prioriterat område inventera befintligt material för att få ett bra underlag till utvecklingsarbetet. Inventerat kommunernas utvecklingsbehov samt nationella metoder, arbetssätt och kunskapsstöd. Sammanställa underlag för prioriteringar inom länets långsiktiga utvecklingsarbete. Arbetat fram förslag till långsiktig strategi och plan för det operativa utvecklingsarbetet. 18

19 RESULTAT Kunskap om utvecklingsbehoven hos politiker, chefer och handläggare. Ökad rättsäkerhet och uppföljningsmöjligheter på lokal, regional och nationell nivå. KOMMENTAR Syftar till att förbättra IT-stödet, ta fram gemensamma variabler och därmed öka kunskapen på både lokal och nationell nivå. Forskningsresultaten visar att vuxna och socalsekreterare behöver bli bättre på att lyssna på barnen. Barnens perspektiv ger ny kunskap kring hur det är att flytta. Tack vare forskningsresultaten har nya forsknings- och utvecklingsområden upptäckts. Vi har därför gjort två nya ansökningar om forskningsmedel. Vår ambition är att arbetet leder till att socialtjänsterna förbättrar sitt arbete med placerade barn. Alla kommuner arbetar nu med metoden och barns och ungas erfarenheter och kunskaper om mötet med socialtjänsten tas tillvara och utvecklar verksamheterna. En rapport har lämnats till Allmänna barnhuset inför publicering av bok. Metoden sprids och kommer förhoppningsvis att utveckla socialtjänstens arbete i stort för barnens bästa. Kommunerna kan snabbare erbjuda kvalitetssäkrad utbildning till sina familjehem. Utvecklingsarbetet fortsätter under Västernorrland bidrar till nationell kunskapsutveckling och kunskapsspridning om placerade barn och om hur praktiken kan arbeta för att bättre möta barn i behov av stöd från socialtjänsten. Arbetet uppstartat tillsammans med utsedd styr- och arbetsgrupp. Professionen och brukarorganisationer är informerade och delaktiga. Vi har sammanställt länets samlade utvecklingsbehov inför det kommande utvecklingsarbetet. Förslaget med avgränsade utvecklingsområden presenteras på en uppstartkonferens i februari Prioriterade områden: - Barn och ungdomars delaktighet och inflytande. - Förstärkt brukarmedverkan. - Systematisk uppföljning. Det operativa utvecklingsarbetet inleds när planen är antagen. 19

20 Miljömässig hållbarhet ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSARBETE SKULLE GÖRAS Skapa mötesplatser för kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyte. Arbeta tillsammans med de 4 norra länen inom EuropaForum Norra Sverige (EFNS) med för fokus på miljö, energi och klimat. HAR GJORTS Arrangerat miljö- och presidieträffar samt miljö- och byggchefsträffar enligt rullande schema i länet. Tillsamman reviderat handlingsplanen för energi och klimat. Träff för utbyte av goda projekt inom området. Granskat det nya strukturfondsprogrammet (ERUF) med hållbarhetsglasögon. HÅLLBAR FRAMTID VÄSTERNORRLAND Starta projektet Hållbar framtid Västernorrland för att bidra till intentionerna i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Uppstart av tio olika delprojekt inom hållbara företag, transporter samt hållbarhetsstyrning tillsammans med fem kommuner och landstinget. Hållbarhetsdagar med fokus på hållbart ledarskap. Projektmöten med transporter, IT och hållbar utveckling på agendan. Workshop för kommunledningar. ENERGIKONTORET Tillsammans med kommunerna arrangera kampanjer och insatser för att minska energiförbrukningen. Vi har genomfört många olika aktiviteter; informationsinsats om energieffektivt byggande, åtta mässor ute i kommunerna, solsafari och kampanj i samband med den Europeiska trafikantveckan. Starta ett särskilt projekt för att utbilda och stimulera små och medelstora företag att införa energiledningssystem. Startat Energiledning light och genomfört informationskampanj och utbildningar tillsammans med kommunernas näringslivskontor. Informera om det statliga stödet för energikartläggning i företag och lantbruk. Tillsammans med energirådgivarna har vi ringt 168 företag som använder mer än 500MWh energi. 20

21 RESULTAT Utbyte av aktuella frågor som ger samordning och förslag på nya projekt som t ex miljösamverkan KOMMENTAR Det har blivit en tydligare fokusering mot verksamhetsutveckling på dessa möten. Ny handlingsplan antagen i mars 2013 av EFNS. Ansökan inlämnad till STEM för finansiering av ett utbyte av dessa. Vi bevakar EU:s politik inom området med stöd av Mid Sweden European Office. Projektet är i full gång och går enligt plan på de flesta områden. Ökad kunskap om hållbart ledarskap, hur IT kan användas för att främja miljön och om energikrav vid om- och tillbyggnad. Västernorrland har erbjudits, och tackat ja till att arrangera Årsmöte för Sveriges 88 Ekokommuner i Örnsköldsvik Projektet är 3-årigt. Förslag till trafikstrategi som kan stå modell för hela länet har tagits fram. Ökad kunskap hos nära 1000 företag, lantbrukare, allmänheten och politiker om hur de kan minska sin energiförbrukning och använda förnyelsebara energikällor. Succé för turné med seminariet Producera din egen el. 540 kom. Ökad kunskap om hur man kan få kontroll över sin energiförbrukning hos de 25 företag som deltagit. Arbetet sker i nära samverkan med kommunernas energirådgivare. Lokala och regionala aktörer har deltagit i aktiviteterna. Fler företag tillkommer under 2014 när nya utbildningar genomförs Ökad kunskap hos de 168 företagen kring effektivisering. Västernorrland har uppnått målet för Insatsen avslutas

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Innehåll. Vår ordförande om 2008...3. Årets händelser och verksamhet...4. Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8

Innehåll. Vår ordförande om 2008...3. Årets händelser och verksamhet...4. Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8 Årsberättelse 2008 Innehåll Vår ordförande om 2008...3 Årets händelser och verksamhet...4 Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8 Exempel på vår intressebevakning...11 Kurs- och konferensverksamheten...13

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN 1(1) Arne Nilsson Likvidator Tfn: 063-14 65 59 E-post: arne.nilsson@regionjh.se 2015-03-13 Dnr: RUN/432/2015 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Under hösten 2014 tog alla medlemmar beslut

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer