MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT"

Transkript

1 MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT Verksamhetsberättelse 2013 Kommunförbundet Västernorrland

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tillsammans! Det skulle egentligen räcka med det ordet för att sammanfatta kommunförbundets verksamhet För det är genom att skapa förutsättningar för samverkan och gemensam kunskapsutveckling som vi främst ger vårt bidrag till våra kommuners verksamhetsutveckling under Nu finns kansliet på en ny plats, endast ett stenkast ifrån resecentrum i Härnösand vilket vi hoppas innebär att vi blir en ännu tillgängligare mötesplats för kommunalt utvecklingsarbete. Välkommen att ta del av vår berättelse Glenn Nordlund styrelsaordförande Denna årsberättelse är en uppföljning av de åtaganden och projekt som finns formulerade i verksamhetsplanen för

3 Kunskap och samverkan som gör skillnad för välfärden VI ÄR en liten organisation med stora ambitioner. Vi finns till för att göra skillnad. De insatser som vi gör tillsammans med kommunerna ska bidra till att vi kan bibehålla, effektivisera eller utveckla kvalitén i välfärden och skapa ett samhälle som utvecklas och håller för framtida generationer. Vårt arbete tar avstamp i kunskap och samverkan. Det är själva myllan som får utvecklingsarbetet att gro. Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad. Kommunförbundet har de senaste 5-10 åren vuxit och utvecklats på många sätt. För att vår organisation ska kunna göra största möjliga nytta har ett vi inlett ett omfattande inre arbete under året för att skapa en ändamålsenlig organisation för vårt uppdrag. Det har bland annat handlat om att se över strukturerna kring ledning och styrning, revision av stadgar och vision och inte minst flytten till Spiran nära resecentrum. Nu har vi fått en modern mötesplats dit det är enklare att resa med buss och tåg. Det känns också som att vi på det sättet kommer närmare våra kommuner. För mig har det varit en förmån att kliva in i denna kunskapsorganisation som har ett så stort engagemang för att göra samhället bättre. Som du kan läsa i denna årsredovisning är insatserna som vi gör många. Och allt ryms naturligtvis inte här. Tack för att vi får förtroendet att vara en kunskapsdriven katalysator och samordnare och för utvecklingen i Västernorrland. Aurora Lindberg direktör 3

4 Regional utveckling REGIONBILDNINGEN SKULLE GÖRAS HAR GJORTS Förberedelser för en kommande region. Tillsammans med Landstinget drivit processen; dialogmöten, studieresa till Halland, turné till kommunstyrelser mm. EU OCH MID SWEDEN EUROPEAN OFFICE Öka kunskapen om EU-finansiering genom Virtuella projektkontoret. Vi har arrangerat utbildningar. Flera kommuner har med ekonomiskt stöd genomfört översyn av sitt internationella engagemang. Mid Sweden European Office (MSEO) ska stödja oss att hämta hem kunskap om det som händer på EU-nivå liksom att påverka EU-beslut. Utvärdera MSEO:s verksamhet. MSEO hat stöttat kommunerna och oss genom bevakning, utbildning och påverkan inom de prioriterade verksamhetsområdena. Regionförbundet Jämtland har i samarbete med övriga ägare utvärderat MSEO:s verksamhet. DIGITAL AGENDA OCH E-FÖRVALTNING Upprätta en digital agenda för Västernorrland. Deltagit i SKL:s nätverk. Drivit på kommunerna och tillsammans med Länsstyrelsen utvecklat en projektidé för arbetet. Utöka IT-samverkan mellan kommunerna och anta ett strategiskt arbete. Fortsätta genomförandet av E-COOP-projektet som handlar om att hitta lösningar för att erbjuda offentlig service med stöd av IT i glesbygd. Frågan har behandlats i kommunchefsgruppen och i samråd med de kommunala ekonomicheferna. Studieresor till Italien och Grekland för att titta på exempel hur IT kan användas för att stödja utveckling i glesbygd. 4

5 RESULTAT KOMMENTAR Ökad kunskap, samverkan och politisk mobilisering. Beskedet att Västernorrland inte får bilda region har resulterat i en politisk påverkan av riksdagsbehandlingen. Landstinget vill bilda ett regionalt samverkansråd för fortsatt samarbete med kommunerna i regionala utvecklingsfrågor. Kommunförbundet har här en viktig roll. Ökad aktivitet i kommunerna kring internationella frågor och projekt med europeiska partners. Projektet förlängs 2014: Regionalt Projektkontor (RPK). Ökad kunskap om finansiering och påverkan hos kommmunerna och våra egna nyckelpersoner inom attraktiv livsmiljö och miljö/ energi/klimat. Resultatet har presenterats för MSEO:s ägarråd och är diskussionsunderlag för den fortsatta verksamheten. Mid Sweden European Office har tillsammans med Länsstyrelsen varit en drivande part i genomförandet av utbildningsinsatserna. Kommunförbundets övriga verksamhetsområden ingår inte i MSEO:s prioriterade områden idag. Enkäten visar att flera av kommunerna i länet blivit mer aktiva bland annat tack vare VPK-projektet där MSEO varit en aktiv part. Inlett projektet Nya digitala perspektiv med Länsstyrelsen, som även har anställt en projektledare för ett år. Vi medfinansierar projektet. Kommunförbundets styrelse har beslutat att vi ska utreda frågan. Utredning pågår. Tjänstemän från Kramfors, Sundsvall och Örnsköldsvik har deltagit på studieresorna och fått inspiration till sitt arbete. Vi siktar på att ha en organisation för IT-samverkan i drift från början av Projektet har 13 partners från 12 länder i Europa och finansieras via EU-programmet Interreg IVC. 5

6 FORTS. E-COOP SKULLE GÖRAS HAR GJORTS Projektet har utvärderat goda exempel från länet. Goda exempel från andra länder har spridits till våra kommuner. KULTUR SOM MOTOR FÖR REGIONAL UTVECKLING Stödja, samordna och driva på kulturfrågorna i länet. Stärka kommunernas inflytande i den regionala kulturplaneringen. Tillsammans med Landstinget arrangerat fyra Kulturforum och ett tvådagars Kulturting. Arrangerat mötesplats för Kommunförbundets Kulturoch fritidspresidium för dialog och samverkan. ARBETSMARKNAD Analysera arbetsmarknadsenheternas system för verksamhetsuppföljning. Analys påbörjad. Faktorer som beskriver verksamheten är identifierade. Stödja kommunerna i att hitta generösare sätt att tillämpa regler för arbetsmarknadsinsatser. Nej till generösare regeltillämpning från Arbetsförmedlingens huvudkontor. Samordning av vuxenutbildningen. Kompetensförsörjning i länet. Regelbundna möten med verksamhetscheferna kring flyktingmottagning, statsbidrag för yrkesutbildningar och möte med nationella myndigheter. Fortsatt deltagande i aktiviteter på regional och nationell nivå för att minska andelen bristyrken. VISIT VÄSTERNORRLAND Vara regional kontakt för nationella aktörer inom besöksnäringen. Byggt strategiska nätverk med nationella aktörer som har betydelse för turismen i regionen. Bidra med kunskapsunderlag för strategiska beslut kring turismutveckling. Producerat flera rapporter som berör turismens betydelse för regionen. Tema kartläggningar inom bl.a. idrottsturism. Hitta en hållbar lösning kring det strategiska ansvaret för besöksnäringens utveckling. Genomfört samrådsprocessen Klara Färdiga Gå där näringen, politiken och tjänstemän har konkretiserat framtida behov. 6

7 RESULTAT Projektet espinn från Örnsköldsvik har tagits med som ett av tio utvalda goda exempel. KOMMENTAR I april 2014 kommer besökare från projektets regioner att ta del av vårt arbete. Ökad samverkan kring den regionala kulturens inriktning och prioriteringar. Gemensamt projekt med Umeå inför kulturhuvudstadsåret. Ny kulturplan ska tas för Processen är påbörjad. Beviljas medel blir Kommunförbundet projektägare. Arbetet bidrar till att utveckla den uppföljning SKL gör. En arbetsmarknadspolitik som brister i lokal anpassning. Stort behov av enhetligt sätt att definiera och mäta arbetet inom kommunernas arbetsmarknadsenheter. Behovet av flexibilitet och frihet lokalt, borde vägas mot behovet av en enhetlig och centralt koordinerad politik. Förbättrat utbyte av erfarenheter och kunskaper. Ökad kunskap hos politiker och berörda tjänstemän. Deltagande i regionala och nationella aktiviteter för högre kunskap. Nära samarbete med Länsstyrelsens kompetensansvariga. Rekrytering till industri- och vårdprogram måste öka. Agerat remissinstans för flera nationella satsningar och förmedlat regionens ståndpunkter. Näringen, politiker och tjänstemän har fått faktabaserad kunskap för att kunna ta rätt strategiska beslut för fortsatt turismutveckling. Processen resulterade i en rekommendation om vilka områden länsturismen bör omfatta. Landstinget undersöker om de kan vara ansvariga från Örnsköldsvik fick värdskapet för den årliga träffen för alla regionala turistchefer i Sverige. Andra regioner har besökt oss för att lära sig mer om våra prioriteringar inom turismanalys, som i sitt omfång är Sverigeunikt. Modellen har skapat uppmärksamhet utanför länets gränser och har nu gått på export till region Halland. 7

8 Ungas utbildning arbete och inflytande UNGAS UTBILDNING OCH ARBETE SKULLE GÖRAS Fördjupa och utveckla gymnasiesamverkan. Utveckla gemensamt utbud i länet. HAR GJORTS Nya nätverk för utbildningar, dimensionering, administrativa rutiner, ekonomisk samordning samt uppbyggnad av IT-stöd. Extra resurser för att ha en regional samordnare för arbetet på 50%. Minskade skillnader i studieresultat mellan kommunerna. Utveckling av en gemensam strategi för skola och utbildning i länet från förskola till vuxenutbildning. Samordning för att stötta elever och utveckla elevhälsan. Förvaltningsövergripande diskussioner mellan landsting, socialchefer och skolchefer. Förändra och utveckla AV Medias utbud av lärande via ljud och bild. Diskussion och utvärdering av AV Media. Kommunförbundet har samordnat processen. Entreprenörskap skola arbetsliv (ESA). Förstärkning av studie- och yrkesvägledning (SYV). Projektet syftar till att säkra kvalitet i ungas praktik och förbättra kontakten mellan arbetsmarknad och skola. Timrå har ej deltagit. Genomfört träff för SYV:are med inriktning på mindre könsbundna yrkes- och studieval. Utveckla länssamverkan för stärkt kompetensförsörjning. Under året har ett politiskt utskott med tjänstemannastöd utvecklat ett förslag till regional utbildningsstrategi. 8

9 RESULTAT Gymnasievalet 2014 är samordnat via en ny portal på webben; Samtliga elever i sex kommuner är nu förstahandssökande till gymnasiet oavsett bostadsort. KOMMENTAR Alla kommuner utom Timrå deltar. Timrås elever har rätt att söka utbildning, men blir antagna i andra hand. Strategin antagen av politikerna i presidiet. Verksamhetsplan utarbetas. Överenskommelse mellan landsting och kommuner kring ungas psykiska ohälsa. Inledande kontakter har genomförts även med folkhälsosamordnare. Kommunerna har enats kring en målbild som grundar sig på ett basutbud. Sundsvall fördjupar arbetet i sin kommun. Behoven av en mediecentral i länet finns, men kommunerna behöver olika saker. Projektet har avslutats. Implementeringen har nått långt och utvecklar praktik för eleverna i länet. Ökad fokusering på de faktorer som styr elevers val. Kompletteras med utbildning längre fram. Länets alla kommuner är överens om att gemensamt arbeta för stärkta skolresultat. Remissomgång har inletts. Mötesverksamhet och aktiviteter kommer att fortsätta i liknande former. Timrå hanterar praktiksamordning på eget sätt. Aktiviteter med SYV och andra yrkesgrupper kommer att ingå i den utbildningsstrategi som kommunerna utvecklar. Denna strategi kan sägas vara utbildningsområdets kvitto på ambitionerna i länets regionala utvecklingsstrategi (RUS). Gemensam portal klar gymnasievalet.net 9

10 SKULLE GÖRAS HAR GJORTS Mötesplatser för dialog och samverkan kring hur kommunerna hanterar sitt ansvar att följa upp unga som varken arbetar eller studerar. Seminarium om dels FoUs rapport om unga till jobb, dels om Kommunförbundets kartläggning av kommunernas hantering. Skapat nätverk med de som arbetar med frågan. Vara en mötesplats för kunskap och samverkan kring ungas arbete och sysselsättning. Fyra träffar med kommunernas arbetsmarknadsenheter. Tillsammans med Sollefteå arrangerat kunskapsdagar för länets fritidsledare och politiker om fri tidens betydels för ungas etablering. UNGDOMSPOLITIK OCH UNGAS INFLYTANDE - LUPP Stödja kommunernas ungdomspolitiska arbete med kunskap; ge en samlad bild av ungas situation. Vi har samordnat processen kring analysen av Lupp-enkäterna Lokal uppföljning av ungdomspolitik. FoU Västernorrland har producerat 6 kommunspecifika rapporter. Vi har även påbörjat en regional analys med medel från Länsstyrelsen. Turné med presentation av resultaten hos kommunernas fullmäktige. Vi har sökt medel hos Ungdomsstyrelsen för att fördjupa vårt ungdomspolitiska arbete tillsammans med kommunerna. Läs om vad unga i din kommun tycker: fouvasternorrland.se/lupp.html 10

11 RESULTAT KOMMENTAR Ansökan till ESF rådet om förstudiemedel för att bättre ta tillvara på projektbaserad erfarenhet kr beviljade. Ökat utbyte kring kommunernas ansvar att följa upp unga som hoppat av gymnasiet. Socialfonden kan bidra till ett mer systematiserat utvecklingsarbete, men den strategiska styrningen är för svag. Erfarenheter tas inte tillvara. Otydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer som ansvarar för gruppen. Erfarenhetsutbyte kring framgångsrika exempel, både verksamhet och uppföljning. Kommunförbundet har fokus på unga men kommunerna har ett bredare perspektiv och inkluderar fler grupper med etableringssvårigheter. 110 deltagare fått kunskap om fritidens stora betydelse för ungas etablering. Kunskap om ungas situation i Västernorrland; återkoppling från ungdomar, främst i åk 8 och gymnasiets år 2, har nått kommunernas politiker och tjänstemän. Genom FoU får kommunerna tillgång till billigare och mer kvalificerade analyser av enkätsvaren. Ungdomarna ser ljust på framtiden men vill att politiker ska prioritera skolan. Läs din kommuns rapport på: fouvasternorrland.se/lupp.html Enkäterna är nationellt utformade av Ungdomsstyrelsen, så resultat är jämförbara över landet och över tid i många fall. Kommunförbundet har beviljats kr för arbetet som har fokus på ökad kunskap. Påbörjas

12 Social omsorg, vård och stöd ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSARBETE SKULLE GÖRAS Samordna och följa upp kommunernas övertagande av hemsjukvården. HAR GJORTS Ett omfattande arbete bland annat kring att revidera avtal, sätta riktlinjer och rutiner för den nya ansvarsgränsen samt fastslå slutlig skatteväxlingsnivå. Inför övertagandet har FoU Västernorrland undersökt patienternas upplevelse av hemsjukvården. Utveckla det politiska samverkansforumet socialkola till att även omfatta skola och folkhälsa. Utveckla samarbetet med ledningspersonal för hälso- och sjukvården inom Landstinget. En översyn har genomförts. Vi har tagit fram överenskommelser och avtal för bl.a. hemsjukvård, psykisk ohälsa, barn och unga, missbruk och beroende. Utveckla samarbetet med Länsstyrelsen inom t ex våld i nära relationer och missbruksområdet. Vår samverkansorganisation har utgjort en arena för Länsstyrelsens utvecklingsarbete. Informations- och beslutsstöd kring hjälpmedel. Ge personer med expertkunskap i kommunerna bra förutsättningar för länsgemensamt utvecklingsarbete. Erbjuda kommunerna stöd att i ett webbaserat verktyg följa upp sin verksamhet enligt LOKE-modellen. I samarbete med Landstinget tagit fram praktisk stöd till länets förskrivare av hjälpmedel. Ambitionen att tillsammans utveckla en modell för tjänsteköp har inte kunnat förverkligas under FoU Västernorrland har stöttat ett 10-tal verksamheter att komma igång med uppföljning. 12

13 RESULTAT Allt går enligt plan och är förberett för ett övertagande i februari KOMMENTAR Avtalet och skatteväxlingen ska följas upp Vi vet vad patienterna tycker om sin hemsjukvård idag. Underlaget kommer att användas för att jämföra hur det blivit. Ny uppföljning görs våren Förslag på en ny länsövergripande samverkansstruktur finns. Skola och folkhälsan är ej inkluderat i nuläget. Välfungerande processer för gemensamma utvecklingsprojekt. Behov av att hitta former för samverkan för de näraliggande områdena kvarstår. Krav på formaliserad samverkan mellan kommuner och landsting ökar pga nationell styr- och fördelningsmodell. Effektivare förankring och arbete med kommunernas representanter i aktuella utvecklingsfrågor. Avtal, riktlinjer och rutiner som underlättar arbetet. Verksamheterna kan nu själva sammanställa data och följa upp resultatet av de insatser som görs. Efterfrågan är stor och vi behöver öka antalet workshops kring användandet av verktyget. Tillsammans utvecklar vi en socialtjänst som bygger på kunskap. 13

14 E-HÄLSA SKULLE GÖRAS HAR GJORTS Genomföra den länsgemensamma strategi för ehälsa som kommunerna och Landstinget antagit. Anställt en ehälsosamordnare för att driva på arbetet samt ansökt om statliga stimulansmedel. Stödja införandet av NPÖ konsument, dvs att kommunerna ska kunna ta del av journalinformation från Landstinget Tillsammans med arbetsgruppen ehälsa säkerställt delmomenten kring anslutning och utbildning kring NPÖ. Säker inloggning i system som hanterar patientuppgifter. Vi har sett till så att fler anställda fått tillgång till elegitimation i form av så kallade SITHS-kort. Säkerställa lättillgänglig information till barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Verksamhets- och kvalitetsutveckling med ehälsa. Samordnat arbetsgrupp med samtliga kommuner och Landstinget för att samla all information om möjligt stöd på sina hemsidor under /psykbryt.se. Via stimulansmedlen har vi bekostat kommunernas tillgång till kartläggningsverktyget Netigate. MISSBRUK OCH BEROENDEVÅRD Skapa hållbara sätt att kontinuerligt fortbilda ny personal. Vi har arbetat utifrån länets finansieringsmodell för en hållbar och långsiktig kompetensutveckling. 256 personer har genomgått nationell baskurs, fördjupningskurser samt metodutbildningar. Arbeta fram en länsgemensam överenskommelse för hur samverkan och uppdrag ska se ut. Tillsammans med Landstinget har vi tagit fram en länsgemensam överenskommelse inom området missbruk och beroende. Utveckla modeller för stöd i föräldrarollen inom missbruk och beroendevården. Tillsammans med Länsstyrelsen har vi tagit fram en utbildningsmodell för att stärka barn och föräldraperspektivet. Vi har på olika sätt informerat kommunernas och Landstingets personal om arbetet. Genom kunskap och samverkan utvecklar vi välfärden. 14

15 RESULTAT KOMMENTAR Möjliggjort en snabbare takt i arbetet och bättre samordning mellan aktörerna. Stimulansmedel beviljats. Totalt ca 2.4 miljoner. Kommunerna är anslutna till systemet och har börjat använda den nya informationskanalen. ehälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle. NPÖ Nationell Patient Översikt Personalen har lättare och snabbare tillgång till information som underlättar deras arbete att ge bästa möjliga vård. Vi har använt stimulansmedlen för att finansiera behovet av fler SITHS kort till länets kommuner. Enklare för barn, unga och deras anhöriga att hitta information om det stöd som de kan få. Har förenklat kommunernas arbete med inventering och uppföljning av insatser inom psykisk ohälsa. Säkerställd kompetensutveckling i kommuner och Landsting. Nya medel har tillsatts av regeringen för att arbeta med missbruks- och beroendevården under 2014, via Kunskap till Praktik (SKL). Länets arbete sker i samverkan med Landstinget. Överenskommelsen är ett led i att förbättra vårdflätan för den enskilde som söker vård eller behandling. Ingen ska kunna falla mellan ansvarsstolar. Arbetet med att implementera överenskommelsen påbörjas under Kunskap finns om arbetet. Utbildningsmodellen börjar användas våren Arbetet sker inom ramen för regeringens ANDT-strategi via Kunskap till Praktik (SKL). ANDT - Alkohol Narkotika Doping Tobak 15

16 ÄLDREOMRÅDET SKULLE GÖRAS Öka användningen av kvalitetsregister (Svenska palliativregistret, Senior Alert, BPSD, SveDem) i kommunernas särskilda boenden samt i Landstingets verksamhet. HAR GJORTS Utbildning/coaching av chefer och personal i användade av registren. Redovisningar och resultat löpande bland annat via nyhetsbrev. Minska användningen av olämpliga läkemedel till äldre. Utbildning och stöd i samarbete med Landstinget. Mätningar på alla vårdcentraler och särskilda boenden. Resultaten har kommunicerats med alla verksamheter. Minska undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom trettio dagar på sjukhus. Målet är att ge en trygg och säker vård i ordinärt boende. Insatser för att stötta verksamheterna att använda data som de samlar in i kvalitetsregistren. Mäta för att veta. Veta för att leda. Utveckla arbetssätt i demensboenden för en bättre anpassad vård. Utöver utbildning och coachning har intervjuer och återuppringning efter utskrivning från sjukhus genomförts med ca 600 patienter. Resultat har återförts till utskrivande avdelning. Analysgrupp bildats för analys av vårdkonsumtions-data. Deltagit i nationella analysnätverket. 5 av 7 kommuner deltagit i den nationella utbildningen Leda för resultat som finansieras via äldresatsningen medel. Materialinsamling är genomförd och återkopplad till deltagande demensboenden. Analys och rapportskrivande pågår. Utveckla användningen av uppföljningssystem. Utbildning Öppna jämförelser med SocialKOLA i samverkan mellan kommunerna och Landstinget. Forskning om att använda IT för att stödja äldre anhörigvårdare på landsbygden. Mål skulle uppnås inom de olika områdena i projektet Bättre liv för sjuka äldre för att få ta del av prestationsmedel. Analys och sammanställning av resultat. Två artiklar om studien har publicerats i erkända internationella forskningstidskrifter. Statistik har följts och delgivits berörda i länets kommuner samt coaching i att själva kunna ta del av sin egen statistik kronor i prestationsmedel till länet. 16

17 RESULTAT 2300 st har deltagit i olika utbildningsaktiviteter samt coaching. Samtliga kvalitetsregister visar på förbättringar i både kommuner och Landsting. Ger prestationsmedel och kvalitetssäkrad vård. KOMMENTAR Prestationsmedelsperioden är från 1/ / Ny period påbörjas efter detta. Resultat kan följas via nationella utdataportalen på SKL:s hemsida. Olämpliga läkemedel minskar inom alla tre läkemedelsindikatorerna. T ex har 700 äldre över 75 år fått olämpliga läkemedel borttagna mellan januari och augusti Samma som ovan. Den undvikbara slutenvården har minskat. Västernorrland är bland de bättre i riket. Även återinskrivningar minskar. Resultatmässigt ligger vi i mittenskiktet i jämförelse med övriga Sverige. Prestationsersättning enligt ovan. Även läkemedelsområdet samt användning av kvalitetsregister påverkar indikatorerna. Ökad kunskap och användning av data från resultat för att planera och utveckla verksamheten inom t ex äldreområdet för att ge bästa möjliga vård. En analysrapport är framtagen och har skickats till SKL. Handledning i och utveckling av vård i livets slutskede på korttidsenheter pågår i samtliga kommuner. Sprunget ur behov som kommit fram i preliminära resultat. Samtliga resultat redovisas i kommande FoU-rapporter. Ökad medvetenhet om nyttan av att analysera data i egna uppföljningar och ta del av Öppna jämförelser. Åtta särskilda boenden har deltagit i utbildningen i förbättringskunskap. Fortsätter Ökad kunskap bidrar till att möta framtidens behov av anhörigstöd och vård och omsorg till äldre. Ur ett internationellt perspektiv ses Västernorrlands kommuner som förebilder inom området. Alla sju kommuner i Västernorrlands län har fått del av prestationsmedlen utifrån sina resultat. De uppnådda målen i länets kommuner har givit kronor i prestationsmedel. 17

18 BARN OCH UNGA SKULLE GÖRAS Stödja kommunernas socialtjänst i arbetet med systematisk uppföljning av vården för barn och unga. HAR GJORTS Regional och nationell kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC-system (barns behov i centrum). Information om kartläggningen spridits via nätverk. Fortsätta forskningsprojektet om instabilitet för barn i samhällsvård, i form av analys och presentation av barnintervjuer. Viktoria Skoog har disputerat med avhandlingen Barn som flyttas i offentlig regi, publicerat artiklar och spridit kunskap regionalt, nationellt och internationellt. Påbörjat rekrytering av föräldrar och socialsekreterare till intervjuer för fortsatt forskning. Barns brukarmedverkan: Spridning och implementering av Västernorrlands modell för att lyssna på barnen. Metoden har implementerats i ytterligare kommuner i länet som alla fått stöd genom handledning och seminarier. Arbetet sammanlänkats med insatser kring barnkonventionen. Ansökan har gjorts om forskningsmedel för att utvärdera modellen. Föreläsningar runt om i Sverige. Stödja kommunernas implementering av Socialstyrelsens föreskrifter, råd och handböcker. Länsgemensam modell och samarbete mellan kommunerna kring utbildning av familjehem. Sprida den kunskap vi har utvecklat med fokus på barns erfarenheter. Deltagit i möten om barnforskning på institutionen för socialt arbete i Umeå, ingått i nätverket Barn som kunskapskälla (nätverk för norra Sverige) och i Nordens Välfärdscentrums referensgrupp för arbetet med barn i fosterhem samt som expert på nationell nivå. FUNKTIONSNEDSÄTTNING Starta upp den nationella satsningen kring Stöd till personer med funktionsnedsättning. Rekrytering av utvecklingsledare som började arbetet i september. Inom varje prioriterat område inventera befintligt material för att få ett bra underlag till utvecklingsarbetet. Inventerat kommunernas utvecklingsbehov samt nationella metoder, arbetssätt och kunskapsstöd. Sammanställa underlag för prioriteringar inom länets långsiktiga utvecklingsarbete. Arbetat fram förslag till långsiktig strategi och plan för det operativa utvecklingsarbetet. 18

19 RESULTAT Kunskap om utvecklingsbehoven hos politiker, chefer och handläggare. Ökad rättsäkerhet och uppföljningsmöjligheter på lokal, regional och nationell nivå. KOMMENTAR Syftar till att förbättra IT-stödet, ta fram gemensamma variabler och därmed öka kunskapen på både lokal och nationell nivå. Forskningsresultaten visar att vuxna och socalsekreterare behöver bli bättre på att lyssna på barnen. Barnens perspektiv ger ny kunskap kring hur det är att flytta. Tack vare forskningsresultaten har nya forsknings- och utvecklingsområden upptäckts. Vi har därför gjort två nya ansökningar om forskningsmedel. Vår ambition är att arbetet leder till att socialtjänsterna förbättrar sitt arbete med placerade barn. Alla kommuner arbetar nu med metoden och barns och ungas erfarenheter och kunskaper om mötet med socialtjänsten tas tillvara och utvecklar verksamheterna. En rapport har lämnats till Allmänna barnhuset inför publicering av bok. Metoden sprids och kommer förhoppningsvis att utveckla socialtjänstens arbete i stort för barnens bästa. Kommunerna kan snabbare erbjuda kvalitetssäkrad utbildning till sina familjehem. Utvecklingsarbetet fortsätter under Västernorrland bidrar till nationell kunskapsutveckling och kunskapsspridning om placerade barn och om hur praktiken kan arbeta för att bättre möta barn i behov av stöd från socialtjänsten. Arbetet uppstartat tillsammans med utsedd styr- och arbetsgrupp. Professionen och brukarorganisationer är informerade och delaktiga. Vi har sammanställt länets samlade utvecklingsbehov inför det kommande utvecklingsarbetet. Förslaget med avgränsade utvecklingsområden presenteras på en uppstartkonferens i februari Prioriterade områden: - Barn och ungdomars delaktighet och inflytande. - Förstärkt brukarmedverkan. - Systematisk uppföljning. Det operativa utvecklingsarbetet inleds när planen är antagen. 19

20 Miljömässig hållbarhet ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSARBETE SKULLE GÖRAS Skapa mötesplatser för kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyte. Arbeta tillsammans med de 4 norra länen inom EuropaForum Norra Sverige (EFNS) med för fokus på miljö, energi och klimat. HAR GJORTS Arrangerat miljö- och presidieträffar samt miljö- och byggchefsträffar enligt rullande schema i länet. Tillsamman reviderat handlingsplanen för energi och klimat. Träff för utbyte av goda projekt inom området. Granskat det nya strukturfondsprogrammet (ERUF) med hållbarhetsglasögon. HÅLLBAR FRAMTID VÄSTERNORRLAND Starta projektet Hållbar framtid Västernorrland för att bidra till intentionerna i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Uppstart av tio olika delprojekt inom hållbara företag, transporter samt hållbarhetsstyrning tillsammans med fem kommuner och landstinget. Hållbarhetsdagar med fokus på hållbart ledarskap. Projektmöten med transporter, IT och hållbar utveckling på agendan. Workshop för kommunledningar. ENERGIKONTORET Tillsammans med kommunerna arrangera kampanjer och insatser för att minska energiförbrukningen. Vi har genomfört många olika aktiviteter; informationsinsats om energieffektivt byggande, åtta mässor ute i kommunerna, solsafari och kampanj i samband med den Europeiska trafikantveckan. Starta ett särskilt projekt för att utbilda och stimulera små och medelstora företag att införa energiledningssystem. Startat Energiledning light och genomfört informationskampanj och utbildningar tillsammans med kommunernas näringslivskontor. Informera om det statliga stödet för energikartläggning i företag och lantbruk. Tillsammans med energirådgivarna har vi ringt 168 företag som använder mer än 500MWh energi. 20

21 RESULTAT Utbyte av aktuella frågor som ger samordning och förslag på nya projekt som t ex miljösamverkan KOMMENTAR Det har blivit en tydligare fokusering mot verksamhetsutveckling på dessa möten. Ny handlingsplan antagen i mars 2013 av EFNS. Ansökan inlämnad till STEM för finansiering av ett utbyte av dessa. Vi bevakar EU:s politik inom området med stöd av Mid Sweden European Office. Projektet är i full gång och går enligt plan på de flesta områden. Ökad kunskap om hållbart ledarskap, hur IT kan användas för att främja miljön och om energikrav vid om- och tillbyggnad. Västernorrland har erbjudits, och tackat ja till att arrangera Årsmöte för Sveriges 88 Ekokommuner i Örnsköldsvik Projektet är 3-årigt. Förslag till trafikstrategi som kan stå modell för hela länet har tagits fram. Ökad kunskap hos nära 1000 företag, lantbrukare, allmänheten och politiker om hur de kan minska sin energiförbrukning och använda förnyelsebara energikällor. Succé för turné med seminariet Producera din egen el. 540 kom. Ökad kunskap om hur man kan få kontroll över sin energiförbrukning hos de 25 företag som deltagit. Arbetet sker i nära samverkan med kommunernas energirådgivare. Lokala och regionala aktörer har deltagit i aktiviteterna. Fler företag tillkommer under 2014 när nya utbildningar genomförs Ökad kunskap hos de 168 företagen kring effektivisering. Västernorrland har uppnått målet för Insatsen avslutas

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

VÅRA RESULTAT MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN. Verksamhetsberättelse 2013 Kommunförbundet Västernorrland

VÅRA RESULTAT MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN. Verksamhetsberättelse 2013 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. MED FOKUS PÅ VÄLFÄRDEN VÅRA RESULTAT Järnvägsgatan 2, 871 45 HÄRNÖSAND Tfn: 0611-55 54 00 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse 2013 Kommunförbundet

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Leader Stockholmsbygd Ideell förening

Leader Stockholmsbygd Ideell förening Årsredovisning för Leader Stockholmsbygd Ideell förening Räkenskapsåret 2015-09-23 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer