Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1(9) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Övriga närvarande Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef Stefan Billström, ekonomichef Jan Lindberg, markhandläggare Justerare Bertil Böhlin (C) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Clara Wiklund Ordförande Micael Melander (S) Justerare Bertil Böhlin (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Ellen Jonsson

2 2(9) Ärendelista 150 Dnr KS 575/10 Svar på motion: För bättre miljö och nya arbetstillfällen Dnr KS 736/11 Ändring av revisor i Hjälpsamstiftelsen och Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse Dnr KS 619/11 Upphandling gräsklippningsentreprenad Dnr KS /11 Yttrande över ansökningar om genomfartförbud för tung lastbil Övriga ärenden... 9

3 3(9) 150 Dnr KS 575/10 Svar på motion: För bättre miljö och nya arbetstillfällen Beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande Avslå motionen. Reservation Bertil Böhlin (C) och Johan Nordenmark (M) reserverar sig. Ärendet Folkpartiet har i en motion till kommunfullmäktige framhållit att en utredning ska tillsättas med syfte att samla nödvändig kunskap för uppförande av en kommunal biogasanläggning. I anläggningen skulle olika substrat som avloppsslam, slaktavfall, hushålls- och industriavfall, skogsavfall, gödsel och energigrödor rötas för att framställa biogas. Tekniska kontoret yttrade sig i ärendet, men ärendet återremitterades av kommunfullmäktige. En biogasanläggning som ska röta flera olika substrat kräver flera linjer för att rötresten ska kunna spridas på åkermark. En rötrest med ursprung i slam från reningsverk samt matavfall accepteras inte på åkermark. Substrat från jordbruk måste rötas för sig för att rötresten ska kunna användas som växtnäring. Dessutom krävs det ett förbehandlingssteg om man ska röta matavfall. Matavfallsfraktionen innehåller ofta sådant som inte hör hemma där, vilket måste rensas ur innan matavfallet kan rötas. Detta sammantaget gör att det blir frågan om en stor anläggning. Vidare krävs det att man har tillräckliga mängder av substrat för att få en god anläggningsekonomi. Flera utredningar har gjorts av biogasanläggningar, slutsatsen blir ofta att det krävs att kommuner går samman i en anläggning för att man ska få lönsamhet i en biogasanläggning. Ett exempel är Siljansregionen med kommunerna Mora, Leksand, Malung-Sälen, Rättvik, Gagnef, Älvdalen och

4 4(9) Orsa. Där har man under flera år utrett frågan och nu har det utmynnat i ett förslag med en gemensam anläggning med tre linjer i närheten av ett slakteri (Biogas Siljan Dala Vatten och Avfall AB, 2010). I kommunens avfallsplan har Miljö- och byggkontoret ansvar för att undersöka intresset för produktion av biogas från några större djurhållare i kommunen. Hittills har det inte funnits något större intresse, annat än att förre ägaren till Hovs gård var intresserad. Dock är det inte helt självklart med anläggningar där både matavfall och slam från reningsverk samt jordbruksprodukter samrötas. I Umeåregionen har man inom projektet Biogas Norr gjort en förstudie under Biogas till fordonsgas i Umeåregionen. I denna studie studerades förutsättningarna för biogasproduktion som ett led i att öka tillväxt, arbetstillfällen och bidra till att regionen uppfyller sina miljömål (tex näringsåterföring). Resultatet från förstudien visade att matavfall och avloppsslam stod för en liten andel av potentialen och merkostnaden för att hantera dessa substrat översteg värdet av gasen samt gav försämrade avsättningsmöjligheter för rötresten. Fokus i förstudien låg därför på lantbrukets potential, då man således slipper förbehandlingssteget av matavfall. Rekommendationen blev att använda befintliga anläggningar i Skellefteå och Boden som är anpassade för matavfall eller den kommande i Sundsvall detta trots att det skulle innebära mer transporter. I länet pågår utredningar av större biogasanläggningar på två håll, dels den i Sundsvall som nämndes i Tekniska kontorets första yttrande. Sedan pågår även en utredning i Härnösand där man tittar på en rötanläggning som ska röta slam, matavfall samt jordbruksprodukter. Båda utredningarna har kommit fram till att det krävs substrat från flera olika kommuner för att få lönsamhet. Vad gäller slam från reningsverken i Kramfors kommun komposteras detta idag på Högbergets avfallsanläggning tillsammans med hästgödsel. Jorden som framställs används som anläggningsjord i olika projekt samt som täckning på deponin. Detta är en billig och miljöriktig behandlingsmetod där vi dessutom har avsättning för jorden på egen mark. Vad gäller synpunkten med minskade transportkostnader om det skulle finnas en biogasanläggning i kommunen kan nämnas att idag körs hushållsavfallet till Sundsvall. Om det utsorterade matavfallet skulle köras till Härnösand eller Sundsvall skulle man kunna samlasta brännbart hushållsavfall och utsorterat matavfall, vilket i varje fall inte skulle innebära ökade kostnader för transporter jämfört med idag. Vid anläggningen i Sundsvall kommer det även vara möjligt för kommunerna att få tillbaka biogas till sin egen kommun, vilket gör att man där igenom kan dra nytta av fördelen att kunna köra kommunala fordon på biogas. Tekniska kontoret har nu höst gjort en första plockanalys för att ha som underlag inför utredning av utsortering av matavfall. Plockanalyserna visar

5 5(9) hur mycket matavfall man faktiskt har i hushållsavfallet, vilket är viktigt vid en bedömning av hur utsortering av matavfall ska göras. Denna första analys gjordes i ett villaområde och fler plockanalyser kommer att göras, både i samma område samt i områden med flerfamiljshus. Resultatet av dessa analyser kommer att användas vid den utredning om utsortering av matavfall som tekniska kontoret enligt verksamhetsplanen har i uppdrag att göra under Sammanfattningsvis kommer själva införandet av utsortering av matavfall kräva mycket resurser från tekniska kontoret vilket gör att kontoret bedömer att ytterligare resurser för närvarande inte finns för att dessutom göra den förstudie som motionen framför. Alternativet till att göra en förstudie med egna resurser är att anlita en extern konsult som utför jobbet. Men även då krävs relativt stora insatser från egen personal för att styra arbetet och bistå konsulten. Sedan handlar det uppskattningsvis om kostnader i storleksordningen några hundratusen kronor. Yrkanden Bertil Böhlin (C) yrkar att motionen ska bifallas. Johan Nordenmark (M) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, bifall eller avslag till motionen. Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat i enlighet med förvaltningens förslag att avslå motionen. Beslutsunderlag Miriam Swedengren, motion inkommen Kommunfullmäktige Åsa Eriksson, tjänsteskrivelse daterad

6 6(9) 151 Dnr KS 736/11 Ändring av revisor i Hjälpsamstiftelsen och Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse Beslut föreslår kommunstyrelsen besluta följande Till revisor i stiftelserna Hjälpsamstiftelsen samt Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse utse Bertil Wiklund samt Anne-Marie Sohlén Ärendet Efter ändringar i stiftelselagstiftning behöver inte auktoriserade revisor anlitas i stiftelser vars värde understiger kronor. Värdet i Hjälpsamstiftelsen är ca 680 tkr samt i Hamréns stiftelse ca 660 tkr. Tidigare har stiftelserna anlitat Göran Ohlsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers som auktoriserad revisor. Denna ändring av revisor för stiftelserna ska anmälas till Länsstyrelsens stiftelseregister. Beslutsunderlag Rolf Westin, tjänsteskrivelse daterad

7 7(9) 152 Dnr KS 619/11 Upphandling gräsklippningsentreprenad Beslut beslutar följande Anta anbud nr ett (1) från Örjans Schakt enligt anbudsförteckning, anbudsutvärdering, som entreprenör för gräsklippning på kommunens gräsytor för tiden t.o.m med möjlighet till ett (1) års förlängning. Uppdra åt tekniska kontoret att för kommunens räkning upprätta och underteckna erforderliga handlingar. Ärendet Kramfors kommun, tekniska kontoret, har under sista kvartalet 2011 begärt in anbud för gräsklippning på kommunens gräsytor, detta med anledning av att föregående avtalsperiod på entreprenaden löper ut Arealen på gräsytorna är m² (22,9 ha) Annonsering har utförts i Tidningen Ångermanland och på kommunens hemsida Upphandlingen har skett som förenklad upphandling enligt LOU 1992:1528. Utvärderingen av anbuden har skett enligt upphandlingsunderlagets utvärderingskriterier UFB.522 Beslutsunderlag Anbudsutvärdering Kenneth Nästman, trädgårdstekniker Expedieras Tekniska Upphandling

8 8(9) 153 Dnr KS /11 Yttrande över ansökningar om genomfartförbud för tung lastbil Beslut Uppdra till tekniska kontoret att utforma ett yttrande som undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. Ärendet Trafikverket har ansökt om genomfartsförbud för tung lastbil på väg 839, Gålnäs samt 862, Hammar i Kramfors kommun. Länsstyrelsen har begärt yttrande från kommunen. Eftersom det är så kort svarstid uppdras till tekniska kontoret att utforma ett yttrande som ordförande undertecknar. Expedieras Tekniska

9 9(9) 154. Övriga ärenden Ordförande meddelar att revisionen har inbjudit till en träff med arbetsutskottet. Träffen är den 20 mars 2012 kl Ordförande önskar avslutningsvis god jul och gott nytt år.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en Protokoll 1 (18) Innehåll 74. M edborga rf örslag Avlastning av trafiken på väg 511, 2011/160 75. System för insamling av avfall 76. Vattenfontän i Flaningen 77. Revisionsrapport granskning av tekniska

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer