skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning"

Transkript

1 skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) Kraven i sammanfattning Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd som de är avsedda för. Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar och kanter. Handskarna ska vara lätta att ta på och av. Materialet får inte skada användaren. Handskarnas ph-värde ska ligga mellan 3,5 och 9,5. Halten krom (VI) ska vara mindre än 3 mg/kg i läderhandskar. Tillverkaren måste ange om handsken innehåller ämnen som kan ge upphov till allergier. Skyddseffekten ska inte påverkas om tvättråden följs. Handskarna ska medge bästa möjliga fingerrörlighet med hänsyn till skyddsbehovet. Storlek Handens omkrets (mm) Längd (mm) Handskens minimum längd (mm) Det är viktigt att välja rätt storlek på handskarna (se tabell ovan). Att använda för stora handskar kan öka risken för olycksfall. Storlekssystemet i ovanstående tabell utgår från handens storlek, det vill säga omkrets och längd. Standarden innehåller även krav på motstånd mot vattenpenetration, som mäts vid behov. För antistatiska handskar gäller speciella regler. Handskar som tillhör kategori II och III ska dessutom märkas med: Piktogram avseende typ av risk som handsken provats mot. Skyddsnivåerna och referens till EN-standard, t ex EN 388, intill piktogrammet. Fyrsiffrig kod bredvid CE-märke (gäller enbart för skyddshandskar som tillhör kategori III hög risk). krav på bruksanvisning Detta piktogram visar att en bruksanvisning följer med handskarnas förpackning. Bruksanvisningen bör förvaras tillgänglig på arbetsplatsen och innehålla: Tillverkarens/representantens namn och adress. Handskens benämning och storlek. EN-standard som handsken provats mot. Förklaring av piktogram och märkning. Information om ämnen som kan ge upphov till allergi. Skötsel- och förvaringsråd. Råd när handsken blir avfall efter användning. Instruktion om begränsad användning. Varningar vid mekaniska, termiska risker och/eller kemiska hälsorisker. Uppgifter om vilka kemikalier som provats och till vilken nivå (gäller kemikalieskyddshandskar). Gäller de kemikalier som ligger till grund för certifieringen, övriga finns separat. krav på märkning Varje handske ska vara märkt med: Tillverkarens namn. Benämning, t ex TEGERA Storlek. CE-märke.

2 skyddshandskar mot mekaniska risker (en 388) Detta piktogram visar att handsken är avsedd att skydda mot mekaniska risker. För att få märkas med detta piktogram måste handsken provas enligt standard EN 388 och godkännas av anmält organ. Här provas handskens motstånd mot nötning, genomskärning, rivhållfasthet och punktering. Dessa egenskaper har valts för att någorlunda efterlikna verkligheten. Efter provningen får handsken ett värde på skyddsnivån, för vart och ett av de nämnda mekaniska riskerna. Detta värde består av siffrorna 1-5. Bästa värde är 4 eller 5. Handsken märks med siffrorna på de värden som uppnåtts vid provningen. Sifferkoden är placerad i anslutning till piktogrammet. Handskens skyddsförmåga mot olika mekaniska risker provas på följande sätt: A. Nötningsmotstånd Handskmaterialet utsätts för nötning med slippapper under tryck. Man mäter det antal varv som behövs för att nöta hål i materialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket motsvarar varv. B. Skärmotstånd Här mäter man det antal varv som krävs för en roterande cirkelkniv med konstant hastighet att skära igenom handsken. Resultatet jämförs med ett referensmaterial och man får ett index. Högsta skyddsnivå är 5, vilket motsvarar ett index på 20. Egenskap (Maximal prestanda) A) Nötningsmotstånd (antal varv) (4) B) Skärmotstånd (index) (5) C) Rivmotstånd (Newton) (4) D) Punkteringsmotstånd (Newton) (4) Skyddsnivå A) Nötningsmotstånd (antal varv) B) Skärmotstånd (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 C) Rivmotstånd (Newton) D) Punkteringsmotstånd (Newton) Av tabellen framgår de krav som ställs för respektive skyddsnivå. VARNING Om du jobbar med rörliga maskindelar är det extra viktigt att du väljer en handske i rätt storlek i ett mindre slitstarkt material. Syftet är att handsken lätt ska gå sönder om du fastnar. C. Rivmotstånd Handskmaterialet snittas. Därefter mäter man den kraft som behövs för att riva isär materialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket motsvarar en kraft på 75 Newton. D. Punkteringsmotstånd Man mäter hur hög kraft som behövs för att sticka hål i handsken med en spik som har ett bestämt mått och viss hastighet (10 cm/min). Här är högsta skyddsnivå 4, som motsvarar en kraft på 150 Newton.

3 de här märkningarna kan du möta på våra kemikalieskyddshandskar (en 374) EN 374-3:2003 EN 374 AHL Handskar som har godkänts enligt EN 374 är alltid märkta med det vänstra piktogrammet, samt ett av de tre högra piktogrammen. Om produkten följer en tidigare version av standarden (1994) finns piktogrammet längst till höger med. Penetrationsprovning är handsken tät? Handskar som ska skydda mot mikroorganismer och kemikalier måste vara täta (utan hål). På tunna handskar av engångstyp kontrolleras tätheten genom att hand- EN 374-2:2003 sken fylls med vatten eller luft. Om det läcker ut vatten eller luft är handsken felaktig. Resultatet anges som det största antalet felaktiga handskar per hundra, vilket betecknas som acceptabel kvalitetsnivå (AQl). Nivå 2 är den lägsta godkända nivån för att få använda piktogrammet till vänster. Penetration AQL Nivå 1 < 4,0 Nivå 2 < 1,5 Nivå 3 < 0,65 Permeationsprovning hur snabbt går kemikalien igenom? Handskar som ska skydda mot kemikalier, och som är märkta med något av piktogrammen till vänster, EN 374-3:2003 måste först genomgå en penetrationsprovning. Därefter mäts genombrottstiden permeationen det vill säga den tid det tar för en kemikalie att passera handskmaterialet. För den lägsta nivån, d v s 1, är tiden minst 10 minuter. Högsta nivå är 6, som motsvarar minst 8 timmar. Permeation Genombrottstid Nivå 1 10 min Nivå 2 30 min Handskar som är märkta med detta piktogram talar om att handsken skyddar mot tre kemikalier från tabellen Kemikalielista EN 374 i minst 30 minuter (nivå 2). I anslutning till piktogrammet finns tre bokstäver som talar om vilka kemikalier det gäller. Handsken kan även vara testad för andra kemikalier än de som finns med i tabellen Kemikalielista EN 374. Vilka kemikalier den är testad för, och vilka genombrottstider som gäller, anges i separat information. Kontakta din säljare. EN 374-3:2003 Kemikalielista Kod Kemikalie Cas nummer A Metanol B Aceton C Acetonitril D Diklormetan E Koldisulfid F Toluen G Dietylamin H Tetrahydrofuran I Etylacetat J n-heptan K Natriumhydroxid 40% L Svavelsyra 96% EN 374-3:2003 Detta piktogram från EN 374:2003 betyder att handsken inte klarar nivå 2 i permeationsprovningen för tre av kemikalierna i tabellen Kemikalielista EN 374. Men handsken kan klara färre kemikalier än tre eller kortare tid än 30 minuter. Handsken kan även vara testad för andra kemikalier än de som finns med i tabellen Kemikalielista EN 374. Vilka kemikalier den är testad för och vilka genombrottstider som gäller anges i separat information. VARNING Värme och slitage påverkar handskens motstånd mot kemikalier. En handske som skyddar mot en kemikalie kan skydda mycket dåligt mot en annan kemikalie. Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 60 min 120 min 240 min 480 min OBS Alla handskar ska kastas (i miljöavfall om så krävs) efter max 8 timmar efter första kontakt med kemikalien.

4 skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand) (en 407) Standarden handlar om provning av skyddshandskar mot termiska risker. Dessa risker utgörs främst av kontakt med hög värme alstrad genom antändning, strålning eller smält metall. Handskar märkta med detta piktogram visar att handsken skyddar mot någon eller några av de termiska riskerna. Vad handsken skyddar mot (A-F, i högra spalten) och till vilken skyddsnivå (1-4) ska stå intill piktogrammet. Handskarna ska minst uppnå skyddsnivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet enligt EN 388. PROVNINGEN OMFATTAR: A. Motstånd mot antändning Här mäter man den tid det tar för handskmaterialet att sluta brinna och glöda sedan det utsatts för en gaslåga under 15 sekunder. Högsta skyddsnivå är 4, vilket innebär en efterbrinntid på högst två sekunder och en efterglödtid på högst fem sekunder. Om handsken riskerar att komma i kontakt med eldslåga måste den klara minst skyddsnivå 3. F. Motstånd mot smält metall Provningen ger svar på hur många gram smält järn som krävs för att skada konstgjord hud av PVC som fästs på insidan av handskmaterialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket motsvarar 200 gram flytande metall. EN Provningsmetoder Skyddsnivå A. Antändningsmotstånd (s) Efterglödtid Efterbrinntid B. Kontaktvärme (s) 20 no requirement 100 C C C C C. Konvektionsvärme (s) D. Strålningsvärme (s) E. Små stänk av metall (antal) F. Stora mängder smält metall VARNING Handsken får inte komma i kontakt med eldslåga om handsken inte klarar skyddsnivå 3 vid provning av antändningsmotstånd. B. Motstånd mot kontaktvärme Man mäter den temperatur (100 C 500 C) som handsken skyddar mot i 15 sekunder utan att insidan blir tio grader varmare. Högsta skyddsnivå är 4, vilket innebär att handsken klarar +500 C. C. Motstånd mot konvektionsvärme (= gradvis genomträngande värme) Skyddet avser den tid handsken kan fördröja att värmen från en öppen låga tränger in så att temperaturen på insidan ökar med 24 grader. Högsta skyddsnivå är 4. D. Motstånd mot strålningsvärme Handsken utsätts för värmestrålning. Man mäter den tid det tar innan en viss värmemängd har trängt igenom. Högsta skyddsnivå är 4, vilket betyder att handsken skyddar i minst 95 sekunder. E. Motstånd mot stänk av smält metall Här mäter man hur många droppar smält metall som behövs för att öka temperaturen mellan handskmaterialet och huden med 40 C. Högsta skyddsnivå är 4, vilket står för 35 droppar eller fler.

5 skyddshandskar mot kyla (en 511) Om handsken är försedd med detta piktogram uppfyller den kraven för skydd mot kyla. Den skyddsnivå som handsken klarar står i anslutning till piktogrammet.skyddshandskar mot kyla provas mot två olika köldsituationer ; A, konvektionskyla (luftburen kyla) respektive B, kontaktkyla (direkt beröring av kalla föremål). I båda fallen är högsta skyddsnivå 4. Om det är relevant kan också handskens motstånd mot vattengenomträngning, C, provas. Handskarna doppas i vattenbad och flexas vid vissa intervaller. Om inget vatten trängt igenom efter 5 minuter blir resultatet 1, annars 0. X betyder att provning inte utförts. Grundkrav för handskar som ger skydd mot kyla är att de ska uppnå minst skyddsnivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet enligt EN 388. Kravet på mekaniskt motstånd är högre för handskar mot extrem kyla. Från nivå 3 och uppåt ska handskarna klara minst skyddsnivå 2 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet. EN Provningsmetoder Skyddsnivå A. Konvektionskyla (isolering ITR/m²) I<0,10 0,1<I <0,25 0,15<I <0,22 022<I <0,30 0,30<I B. Kontaktkyla (termiskt motstånd R/m²) R<0,025 0,025<R <0,050 0,050<R <0,100 0,100<R <0,150 0,150<R C. Vattengenomträngning, 30 min penetration ingen penetration

6 Handskar lämpliga för livsmedelshantering I EU:s huvuddirektiv för material i kontakt med livsmedel EC/1935/2004 fastställs allmänna riktlinjer för alla material som kan komma i kontakt med livsmedel, oavsett om det gäller förpackningar eller till exempel handskar. De material som används får inte påverka livsmedlets i sådan omfattning att det kan innebära en risk för människors hälsa. Inte heller får materialen orsaka någon oacceptabel modifiering av livsmedelsprodukternas sammansättning eller medföra att produkternas smak och lukt påverkas. Förordningen för material i kontakt med livsmedel Förordningen 10/2011 ersatte flera tidigare direktiv men omfattar endast plaster. För övriga material, exempelvis gummi, finns ännu inte någon förordning, istället hänvisas till rekommendationer från tyska BfR, Das Bundesinstitut für Risikobewertung. Samtliga material analyseras så att man ska kunna utvärdera i vilken grad ämnen överförs migrerar från handskar till olika livsmedel. Livsmedlen delas in i olika grupper; till exempel vattenrika, syrarika, alkoholhaltiga samt fettrika. De handskar som godkänns för livsmedelshantering märks med piktogrammet gaffel och glas. Observera att en handske kan vara lämplig för vissa livsmedelgrupper men inte för andra. Kontakta din säljare om du behöver mer information. Provningen för feta livsmedel utförs med simulant som motsvarar 100 procent fett, men livsmedel kan ha varierande fetthalter. Av den anledningen divideras analysvärdena med reduktionsfaktorerna 2 5 som motsvarar olika livsmedel. För hantering av exempelvis kött gäller analysvärdet för fettrika livsmedel dividerat med 4 (reduktionsfaktor 4). Det värde som man får fram ska vara under gränsvärdet 10 mg/dm 2 för att en handske ska vara godkänd. Provningen utförs under viss tid och vid viss temperatur. För gummimaterial är det 10 min, 40 o C. Överföringen från handskmaterialet till livsmedelsimulanten får inte överstiga 10 mg/dm 2 material. Specifika gränsvärden finns för särskilda ämnen och tillsatser i material som kommer i kontakt med livsmedel. I förordningen 10/2011 finns fler grupper. En simulant, som ska efterlikna respektive livsmedelsgrupp, används vid migrationsanalysen. Ett handskmaterial kan provas mot en eller flera grupper. Livsmedelsgrupp Simulator Exempel på livsmedel Vattenrika Destillerat vatten Grönsaker, drycker etc. med ph >4,5 Syrarika 3%-ig ättikssyra Juice, fruktbitar, sås, dressing etc. med ph<4,5 Alkoholhaltiga 10 %-ig alkohol Vin, vinäger Fettrika Olivolja eller annan likvärdig simulator Smör, ost, kött, fisk, fågel, choklad etc. Specifika s.k. reduktionsfaktorer gäller för olika livsmedel

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Kontrollhandbok för storhushåll Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Information om riskvärdering, kontrollmetoder och kontrollområden finns i handbokens del 2. En sammanvägning

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel beteckning ingrediens förteckning märkning av allergener mängd av ingredienser nettokvantitet bäst före-dag sista förbrukningsdag Handbok Märkning av färdigförpackade livsmedel nedfrysnings datum företagets

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18

Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18 Jobba rätt med epoxi Texten bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster, AFS 2005:18 Bedömning Innan man börjar använda epoxiprodukter på en arbetsplats ska arbetsgivaren göra en utredning

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en nollvision Ett informations- och utbildningsmaterial INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Hur använder du detta informations- och

Läs mer