Reviderad guide avseende eu-normer för skyddshandskar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad guide avseende eu-normer för skyddshandskar. www.ansell.eu"

Transkript

1 Reviderad guide avseende eu-normer för skyddshandskar

2

3 3 Ett större engagemang avseende Hälsovård och Säkerhet Lagstiftningen avseende den Öppna Europeiska Marknaden begränsar sig inte till att avveckla handelshinder utan avser även förbättring av social- och välfärdspolitiken inom hela Europa. Den inkluderar en specifik utfästelse att förbättra hälsovård och säkerhet på arbetsplatsen för alla anställda i Europa. Inriktningen avs. arbetsplatsens uppgradering till den högsta nivån inom den Europeiska Unionen idag, har nu tagit uttryck i ett juridiskt bindande Ramdirektiv (89/391/EEC). Detta direktiv specificerar inte enbart breda riktlinjer avseende hälsovård och säkerhet, utan understryker arbetsgivarens absoluta ansvar att säkerställa hälsan och säkerheten för alla anställda på arbetsplatsen. Detta direktiv har kompletterats med 5 underdirektiv, varav 1 direktiv direkt styr användning av skyddshandskar. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 03. Ett större engagemang avseende hälsovård och säkerhet 05. Uppfylla PPE-direktivets krav 06. STANDARD EN 420: 2003 Allmänna krav för skyddshandskar 09. STANDARD EN 374: 2003 Handskar som skyddar mot kemikalier och mikroorganismer 11. STANDARD EN 388: 2003 Handskar som skyddar mot mekaniska risker 12. STANDARD EN 407: 2004 Handskar som skyddar mot risker med värme och eld 13. STANDARD EN 511: 2006 Handskar som skyddar mot kyla 14. STANDARD EN 421: 2010 Handskar som skyddar mot radioaktiv kontaminering och joniserande strålning 15. STANDARD EN 1149 Elektrostatiska egenskaper 16. STANDARD EN 12477: 2001 Handskar som skyddar mot risker vid manuell metallsvetsning 17. Reach 18. Arbeta med Ansell 19. Vilken storlek behöver du?

4 4 Direktiv för användning av personlig skyddsutrustning (PPE) 89/656/EEC I direktivet kräver fyra avsnitt speciell uppmärksamhet, på grund av att de lägger tungt ansvar på arbetsgivaren: AVSNITT 3 föreskriver att en grundlig arbetsplatsgranskning ska utföras avseende identifiering och värdering av risknivån, innan val av någon form av personlig skyddsutrustning sker. Finns möjligheten att reducera eller eliminera risken genom en ändring av arbetsplatsrutiner, så är denna lösning att föredra framför användning av personlig skyddsutrustning. AVSNITT 4 innebär att arbetsgivaren ska ge full och tydlig information till sina anställda om arbetsplatsens risker. Han ska förse dem med lämplig och väl passande skyddsutrustning, som uppfyller de nya EU normerna, samt ge korrekta instruktioner avseende skyddsutrustningens användning. Därutöver ska han försäkra sig om att PPE enbart används för de ändamål som är fastlagda av tillverkaren och i enlighet med tillverkarens bruksinstruktioner. AVSNITT 5 AVSNITT 5 kräver att arbetsgivaren ska ta följande ansvar: 1. Identifiera och värdera alla riskfaktorer på arbetsplatsen samt definiera risknivån för de anställda. 2. Definiera de egenskaper som handskarna behöver för att skydda de anställda. 3. Säkerställa att alla handskar som används på arbetsplatsen uppfyller kraven i PPE-direktivet. 4. Jämföra och granska olika alternativ avseende skyddshandskar. 5. Dokumentera alla utvärderingar och skäl som har lett till valet av en speciell typ av handske. Skulle det bli en förändring av riskfaktorn på arbetsplatsen, till exempel genom arbete med en ny kemikalie eller införande av en ny process, ska en omvärdering genast ske. AVSNITT 6 kräver slutligen att alla medlemsstater introducerar skriftliga regler/förordningar avseende arbetsplatsrutiner där användning av personlig skyddsutrustning erfordras. Det är självklart att arbetsgivare ska vara medvetna om och uppfylla dessa regler. För att kunna uppfylla de nya kraven måste Ni välja handskar som inte enbart motsvarar ovannämnda direktiv och gällande säkerhetsnormer, utan de måste visa sig vara av bra kvalitet och ge lämpligast skydd för arbetet. Alla Ansell Healthcare produkter uppfyller dessa krav och våra skyddsexperter hjälper Er gärna i valet av lämpligast skydd.

5 5 Att uppfylla kraven av PPE Direktiv 89/686/EEC Direktiven specificerar två kategorier av handskar som ska motsvara två olika risknivåer: låg och hög eller allvarlig risk. En risk som ligger mellan dessa två risknivåer kan betecknas som medelhög. För att uppfylla kraven i 89/656/EEC, måste Ni kunna definiera risknivån samt välja handskar i enlighet med denna. Ett märkningssystem har utvecklats för att underlätta Ert val av handskar. Kategori I: Handskar i enkel design - för lägre risker Handskar i enkel design som skyddar mot lägre risker, t.ex. handskar för vaktmästare, får tillverkarna själva testa och godkänna. Kategori II: Handskar i mellankomplex design - för normal risknivå Handskar avsedda att skydda mot normala risker, t.ex. för allmänna ändamål där det krävs god skär-, punkterings- och nötningshållfasthet, måste testas vid oberoende testinstitut samt godkännas av ett anmält organ. Endast anmälda organ har rätt att utfärda CE-märkning, och utan denna märkning får handskarna inte säljas. Varje anmält organ har sitt eget ID-nummer. Namn och adress på det anmälda organ som godkänner produkten skall anges på den bruksanvisning som medföljer handskarna Kategori III: Handskar av komplex design - vid fara för hälsa och säkerhet Handskar avsedda att skydda mot de högsta risknivåerna, t.ex. kemikalier, måste också testas vid oberoende testinstitut samt godkännas av ett anmält organ. Dessutom måste den kvalitetssäkring som tillverkaren använder för att garantera enhetlighet i tillverkningen underkastas oberoende kontroll. Organet som gör denna bedömning skall ange sitt ID-nummer i anslutning till CE-märkningen (i detta fall 0493). Lägg märke till att det ursprungliga direktivet om personlig skyddsutrustning, 89/686/EEG, har ändrats genom både direktiv 93/95/EEG och direktiven 93/68/EEG och 5/58/EEG om CE-märkning.

6 6 STANDARD EN 420: 2003 Allmänna krav för skyddshandskar OMFATTNING Denna norm definierar allmänna krav för skyddshandskar avseende design och konstruktion, ändamålsenlighet, komfort och effektivitet, märkning och produktinformation. Denna norm tillämpas även på armskydd. Huvudpunkterna beskrivs här nedan. Somliga handskar har konstruerats för speciella ändamål, såsom handskar för elektriker eller kirurger; dessa ska motsvara andra specifika, strängare krav gällande inom specifika arbetsområden. (Mer ingående information tillgänglig på begäran). DEFINITION En handske är personlig skyddsutrustning, som erbjuder skydd för handen eller del av handen mot olika risker. Kan även delvis skydda underarm eller arm. Prestandanivån indikeras med en siffra (mellan 0 och 4) som visar resultatet av ett specifikt test, samt ger en bedömning huruvida en handske är lämplig eller ej. Är prestandanivån = 0, indikerar det att handsken testats faller under minimum prestandanivå. Prestandanivån = X indikerar att testet ej är lämpligt för den specifika provhandsken. Ju högre siffra, ju bättre prestandanivå. KRAV Konstruktion och design Handsken skall erbjuda högst möjliga skyddsnivån i de förutsedda applikationer på arbetsplatsen I de fall där handskar är konstruerade med sömmar, ska dessa inte påverka/minska handskens prestanda på något sätt. Oskadlighet/Ofarlighet Handsken ska ej själv skapa andra eller nya riskfaktorer Handskens ph ska vara mellan 3.5 och 9.5 Innehållet av krom (VI) ska ej vara mätbart (<3 ppm) Handskar i naturgummi ska testas på proteinhalt i enlighet med EN 455-3

7 7 Tvättinstruktioner Om tvättråd följes, ska handskarnas prestandanivå ej reduceras efter rekommenderat antal tvättar. Elektrostatiska egenskaper Antistatiska handskar som har utformats för att skydda mot elektrostatiska urladdningar ska testas i enlighet med EN 1149 Bruksanvisningen ska uppge testresultaten Piktogram med elektrostatiska egenskaper ska EJ användas Storlekar (se tabell här nedan) För handskar som är kortare än minimum längden, ska tillverkaren uppge Passform för speciellt ändamål Fingerkänslighet Vid behov kan handskens prestanda mätas efter tabell här nedan Vattengenomträngning och absorption Vid behov kan handskarna tillåta vattengenomträngning (5mg/cm 2.h) I de fall där handskarna ej får tillåta vattengenomträngning, ska minimum värdet vara 8 mg/cm 2 under 8 timmar. Märkning och produktinformation Märkning av handsken Varje handske ska märkas enligt följande: - Tillverkarens namn: - Handskens benämning och storlek - CE-märkning - Lämpligt piktogram samt relevant prestandanivå och hänvisning till gällande EN norm Märkningen ska vara läsbar under handskens hela användningstid. Om märkning ej kan utföras på handsken p g a handsktypen, ska detta meddelas på bruksanvisningen i första förpackningen. Märkning av förpackningen som innehåller handskarna Namn och adress av tillverkaren eller representanten Handskens benämning och storlek CE-märkning Användarinfo - enkel konstruktion: enbart för låg risknivå eller - medelkomplicerad eller komplicerad konstruktion: relevant piktogram I de fall handsken erbjuder skydd för en del av handen enbart, ska detta anges t.ex. Skyddar enbart innerhanden Hänvisning till var lämplig produktinformation kan erhållas

8 8 Bruksanvisningar (ska vara tillgänglig när produkten finns på marknaden) Namn och adress av tillverkaren eller representanten Handskens benämning Handskstorlekar CE-märkning Skötsel- och förvaringsråd Instruktioner och begränsningar för handskens användning Förteckning på ämnen i handsken som är kända för att orsaka allergier Vid behov ska en förteckning kunna levereras på samtliga ämnen som handsken innehåller Namn och adress på oberoende instans som godkänt och certifierat produkten Handskstorlekar Fingerkänslighet Storiek handsken passar handstoriek Handomkrets/ längd (mm) / / / / / / Minimum längd av handsken (mm) Prestandanivå Minsta diameter* *för nål som kan plockas upp tre gånger på 30 sekunder med en behandskad hand (mm) Mall för bestämning av handskens storlek Att beställa rätt storlek är avgörande om man vill vara säker på att få en bekväm handske. Ett sätt att bestämma vilken storlek man behöver är att använda ett måttband av skräddartyp. Mät ovanför tummen och ner under fingrarna. Handens omkrets (avrundad till närmaste halvtum; 1 tum = 2,54 cm) är siffermässigt lika med användarens normala handskstorlek. Att mäta på detta sätt visar inte alla storleksvariationer på händer. Vissa personer kan till exempel ha långa fingrar, medan andra har korta. Handskar som är ett halvt eller till och med ett helt nummer större eller mindre än uppmätt storlek kan vissa personer uppfatta som bekvämare.

9 9 STANDARD EN 374: 2003 Handskar som skyddar mot kemikalier och mikroorganismer OMFATTNING Denna norm specificerar handskarnas prestanda i att skydda användaren mot kemikalier och/eller mikroorganismer. DEFINITIONer Penetration Penetration innebär kemikaliens eller/och mikroorganismens väg genom porösa material, sömmar små hål eller genom andra ofullkomligheter, på icke-molekylär nivå, i handskens skyddsfilm. Permeation Handskens skyddsfilm av naturgummi eller plast är inte alltid en skyddsbarriär mot kemikalier. Ibland fungerar den som en svamp som suger upp kemikalierna och håller dem mot huden. Därför är det ytterst viktigt att mäta genomträngningstiden, eller den tid det tar för att en kemikalie ska tränga igenom skyddsfilmen och komma i kontakt med huden. UPPMÄTT Minsta tillåtna längd som är vätsketät skall motsvara minimum längd av handskarna specificerade i EN 420. Penetration: Handsken ska ej uppvisa läckage i tester med luft och vatten och ska testas i enlighet med accepterad kvalitetsnivå. Prestandanivå Accepterad Kvalitetsnivå-enhet Inspektionsnivå Nivå 3 < 0.65 G1 Nivå 2 < 1.5 G1 Nivå 1 < 4.0 S4 Varning: Denna information om kemikalier återger inte alltid den verkliga användningstiden på arbetsplatsen.

10 10 Piktogram för kemikaliehandskar ska visa en kod bestående av minst 3 bokstäver. Dessa hänvisar till kodbokstäverna för de kemikalier (av en lista på 12 definierade standardkemikalier) som har uppnått en genomträngningstid på minimum 30 minuter. A B C KOD KEMIKALIE CAS NUMMER KATEGORI A Metanol Primäralkohol B Aceton Keton C Acetonitril Nitrilblandning D Diklormetan Klorinerad paraffin E Koldisulfid Svavel som innehåller organisk förening F Toluen Aromatisk kolväte G Dietylamin Amin H Tetrahydrofuran Heterocyklisk och eterisk förening I Etylacetat Ester J n-heptan Mättad kolväte K Natriumhydroxid 40% Oorganisk bas L Svavelsyra 96% Oorganisk mineralsyra Permeation: Varje testad kemikalie klassas efter genomträngningstid (prestandanivå 0 till 6) Uppmätt Genomträngningstid Skyddsindex Uppmätt Genomträngningstid Skyddsindex > 10 minuter kat 1 > 120 minuter kat 4 > 30 minuter kat 2 > 240 minuter kat 5 > 60 minuter kat 3 > 480 minuter kat 6 Piktogram för Lågt kemikalieskydd eller Vätsketät ska visas i de fall handskarna ej uppnått en genomträngningstid av minimum 30 minuter mot minst 3 kemikalier i ovannämnd lista, men uppfyller kraven i Penetrationstestet. Piktogram för Mikro-organismer` ska visas när handsken uppnår minimum prestandanivå 2 i penetrationstestet. TITTA PÅ KEMIVERKTYGET på Ansells webbsida

11 11 STANDARD EN 388: 2003 Handskar som skyddar mot mekaniska risker OMFATTNING Denna norm gäller för alla skyddshandskar avseende fysiska och mekaniska riskfaktorer såsom slitage, skär-, punkterings- och rivskador. DEFINITION OCH KRAV Skydd mot mekaniska riskfaktorer framgår av ett piktogram, följt av fyra siffror (prestandanivå), som anger testresultatet mot en specifik riskfaktor. Piktogram för mekaniska riskfaktorer visar en kod bestående av 4 siffror. a b c d a. Nötningsmotstånd (motstånd mot slitage) anges enligt det minsta antal varv som krävs för att nöta igenom handskmaterialet. b. Skärbeständighet anges enligt det minsta antal varv (av ett runt skärblad) som krävs för att skära igenom handskmaterialet. c. Rivhållfasthet anges enligt kraften som krävs för att riva sönder handskmaterialet. d. Punkteringsmotstånd anges enligt kraften som behövs för att punktera handskmaterialet med en spets. Siffran test 0 betyder alltid att handsken PRESTANDANIVÅ faller under minimiprestandakraven för en särskild riskfaktor a. Nötningsmotstånd (varvtal) < b. (Slag) skärbeständighet (faktor) < c. Rivhållfasthet (newton) < d. Punkteringsmotstånd (newton) < Handskens prestandanivå måste tydligt framgå bredvid piktogram på handskarna och på handskens förpackning som direkt innehåller handskarna.

12 12 STANDARD EN 407: 2004 Handskar som skyddar mot risker med värme och eld OMFATTNING Denna norm specificerar prestandanivån för handskar som skyddar mot värme och/eller eld. DEFINITION OCH KRAV Riskfaktorn som handskarna erbjuder skydd mot, samt prestandanivån, framgår av ett piktogram. Bredvid piktogrammet visas 6 prestandanivåer för varje riskfaktor. Med detta värme-och eld piktogram visas en kod bestående av 6 bokstäver: abcdef a. Brännbarhetsmotstånd (prestandanivå 0-4) baserat på den tid testmaterialet förblir antänt och sedan fortsätter att glöda, efter att orsaken till antändning avlägsnats. Handskens sömmar får ej lossna efter 15 sekunders antändningstid. b. Motstånd mot kontaktvärme (prestandanivå 0-4) baserat på temperaturområdet (100º C - 500º C), där användaren inte känner någon form av smärta under en period av minst 15 sekunder. Om EN-nivå 3 eller högre uppnåtts, ska produkten visa minimum EN-nivå 3 i brännbarhetstestet. I annat fall ska maximum nivå för kontaktvärme uppges som nivå 2. c. Motstånd mot gradvis genomträngande värme (prestandanivå 0-4) baserat på den tid handsken kan blockera/fördröja värmegenomträngning från en låga. Prestandanivå ska enbart anges i de fall handsken har uppnått nivå 3 eller 4 i brännbarhetstestet. d. Motstånd mot strålningsvärme (prestandanivå 0-4) baserat på den tid testmaterialet behöver för att värmas upp till en angiven nivå. Prestandanivå ska enbart anges i de fall handsken har uppnått nivå 3 eller 4 i brännbarhetstestet. e. Motstånd mot mindre stänk av smält metall (prestandanivå 0-4) baserat på antalet droppar av smält metall som behövs för att värma upp testmaterialet till en angiven nivå. Prestandanivå ska enbart anges i de fall handsken har uppnått nivå 3 eller 4 i brännbarhetstestet. f. Motstånd mot större kvantiteter av smält metall (prestandanivå 0-4) baserat på mängden av smält metall som behövs för att orsaka svår skada eller genomträngning på simulerad hud som placerats precis bakom testmaterialet. Testet misslyckats i de fall metalldroppar/stänk klistrar sig fast på handskmaterialet eller om provet antänts. Handskarna ska uppnå minimum prestandanivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet.

13 13 STANDARD EN 511: 2006 Handskar som ger skydd mot kyla OMFATTNING Denna norm relaterar till handskar som erbjuder skydd både mot gradvis genomträngande kyla och skydd vid direkt beröring av kalla föremål (kontaktkyla). DEFINITION OCH KRAV Skydd mot köldrisker framgår av ett piktogram med 3 prestandanivåer, som relaterar till varje specifika riskfaktor: Piktogram Riskfaktor vid kyla visar en kod bestående av 3 bokstäver: a b c a. Motstånd mot gradvis genomträngande kyla (prestandanivå 0-4) baserat på handskens isoleringsegenskaper dvs. mätning av den kylan som gradvis tränger igenom den. b. Motstånd vid direkt beröring av kalla föremål (prestandanivå 0-4) baserat på materialets isoleringsegenskaper när det kommer i kontakt med kalla föremål. c. Motstånd mot vattenpenetration (0 eller 1) 0 = vattenpenetration 1 = ingen vattenpenetration. Alla handskar ska uppnå minimum prestandanivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet.

14 14 STANDARD EN 421: 2010 Handskar som erbjuder skydd mot radioaktiv förorening och joniseringsstrålning OMFATTNING Denna norm relaterar till handskar som skyddar mot joniseringsstrålning och radioaktiv förorening. DEFINITION OCH KRAV Ett piktogram visar handskens specifika skyddsegenskaper. För att skydda mot radioaktiv förorening, ska handsken vara vätsketät och uppfylla penetrationstestet enligt EN 374. Handskar som ska användas i inneslutningskärl ska dessutom klara ett specifikt test för lufttrycksläckage. Materialen kan utformas efter deras tendens till ozonsprickbildning. Detta test är valfritt och kan användas som hjälp vid valet av handskar. För att skydda mot joniserande strålning måste handsken innehålla en viss mängd bly eller motsvarande material vilket benämns blyekvivalent. Varje handske ska vara märkt med denna blyekvivalent.

15 15 Standard EN 1149 Elektrostatiska egenskaper OMFATTNING Denna standard specificerar krav och testmetoder för material som används vid tillverkningen av elektrostatiskt dissipativa skyddskläder (handskar) för att undvika elektrostatiska urladdningar. DEFINITION OCH KRAV Enligt definitionen i EN 420:2003 ska de elektrostatiska egenskaperna testas med de testmetoder som beskrivs i EN EN 1149 del 1 definierar testet som mäter ytresistiviteten/ytresistansen (Ω) = resistansen i ohm längs materialets yta mellan två angivna elektroder, vilande på materialprovet, och en potential på 100 ± 5 V Materialprov I givare V källa Mätare 2. EN 1149 del 2 definierar testet som mäter vertikal resistans (Ω) = resistansen i ohm genom ett material mellan två angivna elektroder, placerade på motstående ytor av materialprovet, och en potential på 100 ± 5 V I givare Materialprov V källa Mätare 3. EN 1149 del 3 definierar testet som mäter halveringstiden T 50 (s) = tiden det tar innan laddningen på ett material har sjunkit med 50 % av den laddning som inducerats på materialet via en elektrod. 4. EN 1149 del 5 definierar kriterierna för att kunna påstå att en handske är antistatisk, nämligen: Ytresistansen < 2,5 x 10 9 Ω (eller ytresistiviteten < 5 x Ω) ELLER Laddningens halveringstid T 50 < 4s. För vertikal resistans (Ω) finns det inga definierade kriterier. Enligt EN 420-standarden ska inget piktogram för antistatisk egenskap användas.

16 16 STANDARD EN 12477: 2001 Handskar som skyddar mot risker vid manuell metallsvetsning OMFATTNING Denna standard gäller skyddshandskar för användning vid manuell metallsvetsning, skärarbete och liknande processer. KRAV EN 12477: Skyddshandskar för svetsare Standard för manuell metallsvetsning Uppfyller kraven i EN 420 förutom längderna: Storlek 6: Storlek 7: Storlek 8: Storlek 9: Storlek 10: Storlek 11: 300 mm 310 mm 320 mm 330 mm 340 mm 350 mm Krav (EN-nivåer) Typ A Typ B (god fingerkänsla, TIG, svetsning) Nötning 2 1 Skärande 1 1 Slitage 2 1 Punktering 2 1 Brandegenskaper 3 2 Kontaktvärme 1 1 Konvektionsvärme 2 - Små stänk 3 2 Fingerkänsla 1 4 Typ B-handskar rekommenderas när hög fingerkänsla krävs, t.ex. vid TIG-svetsning, medan typ A-handskar rekommenderas för andra svetsprocesser. Det ska framgå av märkningen av handsken, dess förpackning och bruksanvisningen om handsken är av typ A eller B.

17 17 Reach Registrering, Utvärdering, Godkännande Och Begränsning Av Kemikalier Vad är Reach? Europeiska företag som tillverkar eller importerar mer än ett ton av ett kemiskt ämne per år måste förregistrera detta ämne om ämnet kan utfällas från en produkt eller förekommer i en beredning (blandning av kemiska substanser). Företag som inte gör denna förregistrering får inte längre tillverka eller importera dessa kemikalier såvida de inte omedelbart gör en fullständig registrering. En andra grundpelare i REACH-lagstiftningen är underrättelse om ämnen som inger mycket stora betänkligheter (Substances of Very High Concern, SVHC), exempelvis kemikalier som kan påverka miljö och/ eller hälsa. I oktober 2008 publicerade REACH sin första kandidatlista med SVHC-kemikalier som därefter har reviderats i januari 2010, juni 2010 och december Företag är nu skyldiga att informera alla i sin distributionskedja om de använder något av ämnen i kandidatlistan i koncentrationer som överstiger 0,1 % w/w i sina produkter (t.ex. handskar) eller beredningar. Företag kan fortsätta att använda dessa SVHC-ämnen fram till ett visst datum som ännu inte har fastställts av Europeiska kommissionen samt, enbart om ansökan lämnas till ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) om Godkännande för fortsatt användning av SVHC, även efter detta datum. Ansell och Reach: Alla Ansellprodukter uppfyller alla krav i förordningen 1907/2006 beträffande REACH. Förregistrering av alla nödvändiga ämnen har slutförts och de ämnen som har definierats (eller kommer att definieras) som ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som för närvarande används i någon Ansellprodukt kommer att tas bort och ersättas innan godkännandet krävs. Ansells REACH-uttalande kan hämtas på Ansells webbplats och mer ingående information kan fås via Ansells regulatoriska avdelning.

18 18 Arbeta med Ansell VI ERBJUDER ALLT STÖD DU BEHÖVER FÖR ATT KUNNA GÖRA SÄKRASTE VALT AV HANDSKE Ansell Healthcare har inte enbart infört alla ovannämnda procedurer, utan gör ofta ännu strängare kvalitetskontroller än de som är juridiskt fastlagda. (Detta innebär, till exempel, att varje steg i tillverkningsprocessen styrs på ett noggrant sätt för att kunna erbjuda högst möjliga homogenitet i produktionen inom denna industri). Vår produktinformation erbjuder en detaljerad beskrivning av varje handske, samt rekommenderade användningsområden. Skulle det önskas mer ingående information inför Ert val av rät Kom ihåg att Ni, enligt avsnitt 5 i PPE direktivet, ska kunna bevisa att Ni förser Era anställda med mest lämpliga, samt väl passande skyddsutrustning; Skulle Ni då ha speciella behov avseende skydd, vill vi rekommendera Er att utnyttja Ansells unika hjälpande hand - rådgivningsservice. ANSELL HEALTHCARE GARANTI Samtliga våra handskar har certifierats enligt PPE direktiv 89/686/EEC och relevanta EU normer och är CE-märkta. Ni kan lita på att varje skyddsprodukt Ni köper hos Ansell har strikt tillverkats, testats, förpackats och dokumenterats i enlighet med den aktuella europeiska lagstiftningen. Ingen erbjuder bättre kunskaper om skyddshandskar än Ansell. Skaffar Ni skyddsprodukter av högsta kvalitet, så tar Ni inte enbart de bästa besluten för Era anställda utan Ni kommer även att kunna möta juridiskt fastlagda krav.

19 19 Vilken storlek behöver du? Gör så här: Lägg din högra hand med raka fingrar över mallen. Ditt pekfinger ska ligga utmed den blå linjen (men inte över den), ditt tumveck ska sammanfalla med bildens. Storleken bestäms av din handbredd, alldeles nedanför första fingerleden. Avläs din handskstorlek på de färgade linjerna.

20 Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar i naturgummi och syntetmaterial samt av kondomer. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), New Verticals (nya sektorer), samt Sexual Health & Well Being (sexuell hälsa). Information om Ansell och dess produkter finns på All Rights Reserved. Detta dokument är tryckt på papper av trä som är ackrediterat av FSC (Forest Stewardship Council). Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (0) ZEN GUIDE2011SV / EN GUIDE 2011 SV / 250 / / CONNEXION

Prestandanivå Accepterad Kvalitetsnivå-enhet AQL Inspektionsnivå. Nivå 3 < 0.65 G1 Nivå 2 < 1.5 G1 Nivå 1 < 4.0 S4

Prestandanivå Accepterad Kvalitetsnivå-enhet AQL Inspektionsnivå. Nivå 3 < 0.65 G1 Nivå 2 < 1.5 G1 Nivå 1 < 4.0 S4 Prestandanivå Accepterad Kvalitetsnivå-enhet AQL Inspektionsnivå Nivå 3 < 0.65 G1 Nivå 2 < 1.5 G1 Nivå 1 < 4.0 S4 ABC Kod Kemikalie Cas nummer Kategori A Metanol 67-56-1 Primäralkohol B Aceton 67-64-1

Läs mer

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) Kraven i sammanfattning Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd som de är avsedda för. Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar

Läs mer

Kort om - Handskar som skyddsutrustning

Kort om - Handskar som skyddsutrustning Intern information 2011-10-28 Kort om - Handskar som skyddsutrustning I Arbetsmiljöverkets föreskrifter regleras vilka krav som måste uppfyllas, för att den personliga skyddsutrustningen ska få CE-märkas.

Läs mer

Regler, standarder och CE-märkning

Regler, standarder och CE-märkning Regler, standarder och CE-märkning desto större krav ställs på provningen av handskarnas skyddsförmåga och certifiering. Eftersom lagstiftningen är allmänt skriven har standarderna utformats på mer detaljerad

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 Vad innebär CE-märkningen? CE-märkningen betyder att tillverkaren eller representant inom EES garanterar att produkten uppfyller kraven i relevanta produktdirektiv.

Läs mer

AKTA HÄNDERNA. Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

AKTA HÄNDERNA. Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier AKTA HÄNDERNA Välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier! Att arbeta med farliga kemiska ämnen är riskfyllt. För att åstadkomma en säker arbetsmiljö gäller

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Att välja personlig skyddsutrustning

Att välja personlig skyddsutrustning Att välja personlig skyddsutrustning Vem bekostar den personliga skyddsutrustningen? Arbetsgivaren ska tillhandahålla och bekosta den personliga skyddsutrustning som behövs för att utföra arbetet på ett

Läs mer

NOVIPRO ARBETSHANDSKAR

NOVIPRO ARBETSHANDSKAR NOVIPRO ARBETSHANDSKAR Novipro Arbetshandskar finns i ett brett urval av modeller för att dina händer alltid ska vara ordentligt skyddade oavsett arbetsområde. Välj exempelvis mellan montagehandskar, arbetshandskar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D047977/02.

För delegationerna bifogas dokument D047977/02. Europeiska unionens råd Bryssel den 6 februari 2017 (OR. en) 5932/17 ENV 102 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 2 februari 2017 till: Komm. dok. nr: D047977/02 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning Försäljning via lokala återförsäljare AnnSofie Kero Arbetsmiljöverket Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer 1 Mars 2015 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

3M Personskydd Kortidsoveraller. och lätta

3M Personskydd Kortidsoveraller. och lätta 3M Personskydd Kortidsoveraller Komfortabla och lätta Introduktion Ta personligt ansvar för din säkerhet 3M, världsledande inom säkerhets- och skyddsutrustning, är stolta över att även kunna erbjuda märkesprodukter

Läs mer

BIOTEKNIK TRANSFUSION MIKROBIOLOGI DIAGNOSTIK. Engångshandskar och EU-direktiv

BIOTEKNIK TRANSFUSION MIKROBIOLOGI DIAGNOSTIK. Engångshandskar och EU-direktiv BIOTEKNIK TRANSFUSION MIKROBIOLOGI DIAGNOSTIK Kunskapsartikel från nordic biolabs ab Engångshandskar och EU-direktiv Hur tolkar man symbolerna på engångshandskens kartong? Vilket skydd erbjuder en engångshandske

Läs mer

Kravspecifikation Handskar

Kravspecifikation Handskar specifikation Handskar Utvecklingsavdelningen, Utvecklingscentrum Stockholm 2015-11-03 KRAVSPECIFIKATION 2 (5) specifikation INNEHÅLL 1 BESKRIVNING... 3 2 STORLEK OCH PASSFORM... 3 3 FUNKTIONALITET...

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach 2011-05-16 Bilaga 5 Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach De benämningar som har en egen definition i Reach (artikel 3) har här markerats med asterisk (*) Se även lista på KemI:s hemsida: http://www.kemi.se/templates/page

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

Värt att veta... Handskar. personlig skyddsutrustning

Värt att veta... Handskar. personlig skyddsutrustning Värt att veta... Handskar personlig skyddsutrustning 1 Denna skrift har tagits fram i samverkan mellan parterna inom Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA. Skriften vill ge information om viktiga

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02 SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS Bruksanvisning SE 2015-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Kvalitet 4 2.1 CE-märkning 4 2.2 Kvalitetsarbete 4 3. Bruksanvisningen

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning; SFS 2010:1334 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 11 november 2010. Regeringen

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D043371/02.

För delegationerna bifogas dokument D043371/02. Europeiska unionens råd Bryssel den 18 mars 2016 (OR. en) 7253/16 ENV 177 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 17 mars 2016 till: Komm. dok. nr: D043371/02 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04 Sida 1 (7) OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 20151104 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn OK/Q8 Premium Bilvax 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; KIFS 2012:n Utkom

Läs mer

Manual för CE-märkning. Sara Elfving

Manual för CE-märkning. Sara Elfving Manual för CE-märkning Sara Elfving Manualen hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM88

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM88 Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv för anpassning till förordning om klassificering och märkning av ämnen och blandningar Arbetsmarknadsdepartementet 2013-04-19 Dokumentbeteckning KOM

Läs mer

Kevlarvante. Värmeskyddshandske Av flamhärdig Panoxfilt i dubbla lager. Längd 42 cm. Förpackad i brandhandskefodral

Kevlarvante. Värmeskyddshandske Av flamhärdig Panoxfilt i dubbla lager. Längd 42 cm. Förpackad i brandhandskefodral Heat Kevlarvante framknäppt Frontrock med lång rygg och lång front ca 130 cm. 11 cm hög ståkrage. Lite vidare ärmar och ärmviddsreglering. 40706404 bakknäppt Frontrock, ca 80 cm lång rygg med kardborreknäppning.

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Twister Floor Conditioner

SÄKERHETSDATABLAD Twister Floor Conditioner Twister Floor Conditioner Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Twister Floor Conditioner SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516068HSLFS Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) SV L 94/2 Europeiska unionens officiella tidning 8.4.2011 FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Universalfog Pro svart/grå/vit

SÄKERHETSDATABLAD Universalfog Pro svart/grå/vit Universalfog Pro svart/grå/vit Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Universalfog Pro svart/grå/vit SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Informationsbrev kampsportsskydd

Informationsbrev kampsportsskydd Konsument verket KO Datum Dnr 2015-10-23 2015/1065 Informationsbrev kampsportsskydd Detta informationsbrev riktar sig i första hand till dig som tillverkar, importerar eller säljer personlig skyddsutrustning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

1. Identifikation av substansen/blandningen och av företagets åtaganden.

1. Identifikation av substansen/blandningen och av företagets åtaganden. Säkerhetsproduktblad Enligt 1907/2006EC/Artikel 31 Utskriftsdatum 05/12/2011 Revision 23.05.2012 1. Identifikation av substansen/blandningen och av företagets åtaganden. Produktbeteckning. Handelsnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Silan

SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Silan Omarbetat: 2012-09-14 Ersätter: 2012-04-14 Art.nr 682147 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Top Dent Silan 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: Top Dent Silan Användning: Dentalt material för användning

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket En god start och mer vägledning Detta material är tänkt som ett stöd för dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

Rengöringshandskar för alla ändamål. Personligt skydd på ett professionellt sätt

Rengöringshandskar för alla ändamål. Personligt skydd på ett professionellt sätt Rengöringshandskar för alla ändamål Personligt skydd på ett professionellt sätt Ett skydd både för arbetsgivaren och personalen. Alla arbetsgivare har ett ansvar att tillhandahålla personlig skyddsutrustning

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; beslutade den 2 april

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ESS TACK CLEAR

SÄKERHETSDATABLAD ESS TACK CLEAR ESS TACK CLEAR Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ESS TACK CLEAR SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se Reach eva.nilsson@kemi.se Reach Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier EU-förordning - trädde i kraft 1 juni 2007 Stegvist införande till 2018 Ny EU-myndighet: Europeiska

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

CLP-anpassning av Seveso II samt nya namngivna ämnen i Seveso III

CLP-anpassning av Seveso II samt nya namngivna ämnen i Seveso III CLP-anpassning av Seveso II samt nya namngivna ämnen i Seveso III Presentation på Sevesokonferensen 2014 av och med Dr. Lorens van Dam (MSB) & Dr. Lennart Dock (Kemikalieinspektionen) Förhållandet mellan

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Datablad nummer: 777033 2. 0. 1 Användning av ämnet eller preparatet: Water treatment Produktkod: 777033 (25Ltr plastic)

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om leksakers säkerhet; SFS 2011:579 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

SVENSKA. Effektiv Hygienisk Klimatsmart. Innovativ avfallshantering och förpackningslösningar

SVENSKA. Effektiv Hygienisk Klimatsmart. Innovativ avfallshantering och förpackningslösningar SVENSKA Effektiv Hygienisk Klimatsmart Innovativ avfallshantering och förpackningslösningar Ett urval bilder från Paxxos produktion av Longopac i Malmö, Sverige. Longopac Features & Certifications LONGOPAC

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring Altech Full Flow rengöring Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

1310-73-2 natriumhydroxid 5-15% C; R35 7681-52-9 Natriumhypokloritlösning, aktiv klorhalt4,5% C,N; R31-34-50

1310-73-2 natriumhydroxid 5-15% C; R35 7681-52-9 Natriumhypokloritlösning, aktiv klorhalt4,5% C,N; R31-34-50 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 60062,60064,60065 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Uttryckt

Läs mer

Korttidskläder KORTTID

Korttidskläder KORTTID KORTTID 107 CE-normer korttidsoveraller, direktiv 89/686, kat. 3 Kategori 3 Kläder för skydd mot kemiska, biologiska och radioaktiva risker faller inom Kategori 3, dvs de skyddar personen mot allvarlig

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdesdokument 2009 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION enligt artikel 81.4 b i arbetsordningen av Guido Sacconi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

Är dina rengöringsredskap livsmedelssäkra?

Är dina rengöringsredskap livsmedelssäkra? Är dina rengöringsredskap livsmedelssäkra? DEBRA SMITH, VIKAN (UK) LTD., 1-3 AVRO GATE, BROADMOOR ROAD, SOUTH MARSTON PARK, SWINDON, WILTSHIRE, SN3 4AG, UK. INLEDNING Myndigheter, revisionsorgan och kunder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LAseal

SÄKERHETSDATABLAD LAseal LAseal Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD LAseal AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.11.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn LAseal 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Hellströms Försäljnings AB, HEFAB, Box 7059, 187 11 Täby

Säkerhetsdatablad. Hellströms Försäljnings AB, HEFAB, Box 7059, 187 11 Täby Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON Gorilla Epoxy Hardener Härdare till epoxilim Hellströms Försäljnings AB,, Box 7059,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

IB577. Poly(ethylene glycol) Dimethacrylate Dodecyl methacrylate 607-247-00-9 142-90-5 205-570-6 10-20% Xi; 36/37/38 N; R50/53

IB577. Poly(ethylene glycol) Dimethacrylate Dodecyl methacrylate 607-247-00-9 142-90-5 205-570-6 10-20% Xi; 36/37/38 N; R50/53 IB577 AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar 67/548/EEC / 1999/45/EC Sida 2/6 Kemiskt namn Index-Nr CAS-no. EG-no. REACH Registration Conc. Klassificering Number (%w/w)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation

Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation Direktiv 2009/48/EG Kommissionen har publicerat guider för att stödja tillämpningen

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN VEM BÖR LÄSA DENNA BROSCHYR? Denna broschyr riktar sig till små och medelstora företagare som vill placera leksaker på den Europeiska gemenskapens marknad. Återförsäljare och konsumenter kan använda denna

Läs mer

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands.

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands. För händernas bästa Namnet säger allt Sempermed Supreme, ett mästerverk från vår utvecklingsavdelning, är perfekt anpassad för dina behov. Högsta säkerhet högsta komfort. För topprestationer varje dag.

Läs mer