Reviderad guide avseende eu-normer för skyddshandskar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad guide avseende eu-normer för skyddshandskar. www.ansell.eu"

Transkript

1 Reviderad guide avseende eu-normer för skyddshandskar

2

3 3 Ett större engagemang avseende Hälsovård och Säkerhet Lagstiftningen avseende den Öppna Europeiska Marknaden begränsar sig inte till att avveckla handelshinder utan avser även förbättring av social- och välfärdspolitiken inom hela Europa. Den inkluderar en specifik utfästelse att förbättra hälsovård och säkerhet på arbetsplatsen för alla anställda i Europa. Inriktningen avs. arbetsplatsens uppgradering till den högsta nivån inom den Europeiska Unionen idag, har nu tagit uttryck i ett juridiskt bindande Ramdirektiv (89/391/EEC). Detta direktiv specificerar inte enbart breda riktlinjer avseende hälsovård och säkerhet, utan understryker arbetsgivarens absoluta ansvar att säkerställa hälsan och säkerheten för alla anställda på arbetsplatsen. Detta direktiv har kompletterats med 5 underdirektiv, varav 1 direktiv direkt styr användning av skyddshandskar. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 03. Ett större engagemang avseende hälsovård och säkerhet 05. Uppfylla PPE-direktivets krav 06. STANDARD EN 420: 2003 Allmänna krav för skyddshandskar 09. STANDARD EN 374: 2003 Handskar som skyddar mot kemikalier och mikroorganismer 11. STANDARD EN 388: 2003 Handskar som skyddar mot mekaniska risker 12. STANDARD EN 407: 2004 Handskar som skyddar mot risker med värme och eld 13. STANDARD EN 511: 2006 Handskar som skyddar mot kyla 14. STANDARD EN 421: 2010 Handskar som skyddar mot radioaktiv kontaminering och joniserande strålning 15. STANDARD EN 1149 Elektrostatiska egenskaper 16. STANDARD EN 12477: 2001 Handskar som skyddar mot risker vid manuell metallsvetsning 17. Reach 18. Arbeta med Ansell 19. Vilken storlek behöver du?

4 4 Direktiv för användning av personlig skyddsutrustning (PPE) 89/656/EEC I direktivet kräver fyra avsnitt speciell uppmärksamhet, på grund av att de lägger tungt ansvar på arbetsgivaren: AVSNITT 3 föreskriver att en grundlig arbetsplatsgranskning ska utföras avseende identifiering och värdering av risknivån, innan val av någon form av personlig skyddsutrustning sker. Finns möjligheten att reducera eller eliminera risken genom en ändring av arbetsplatsrutiner, så är denna lösning att föredra framför användning av personlig skyddsutrustning. AVSNITT 4 innebär att arbetsgivaren ska ge full och tydlig information till sina anställda om arbetsplatsens risker. Han ska förse dem med lämplig och väl passande skyddsutrustning, som uppfyller de nya EU normerna, samt ge korrekta instruktioner avseende skyddsutrustningens användning. Därutöver ska han försäkra sig om att PPE enbart används för de ändamål som är fastlagda av tillverkaren och i enlighet med tillverkarens bruksinstruktioner. AVSNITT 5 AVSNITT 5 kräver att arbetsgivaren ska ta följande ansvar: 1. Identifiera och värdera alla riskfaktorer på arbetsplatsen samt definiera risknivån för de anställda. 2. Definiera de egenskaper som handskarna behöver för att skydda de anställda. 3. Säkerställa att alla handskar som används på arbetsplatsen uppfyller kraven i PPE-direktivet. 4. Jämföra och granska olika alternativ avseende skyddshandskar. 5. Dokumentera alla utvärderingar och skäl som har lett till valet av en speciell typ av handske. Skulle det bli en förändring av riskfaktorn på arbetsplatsen, till exempel genom arbete med en ny kemikalie eller införande av en ny process, ska en omvärdering genast ske. AVSNITT 6 kräver slutligen att alla medlemsstater introducerar skriftliga regler/förordningar avseende arbetsplatsrutiner där användning av personlig skyddsutrustning erfordras. Det är självklart att arbetsgivare ska vara medvetna om och uppfylla dessa regler. För att kunna uppfylla de nya kraven måste Ni välja handskar som inte enbart motsvarar ovannämnda direktiv och gällande säkerhetsnormer, utan de måste visa sig vara av bra kvalitet och ge lämpligast skydd för arbetet. Alla Ansell Healthcare produkter uppfyller dessa krav och våra skyddsexperter hjälper Er gärna i valet av lämpligast skydd.

5 5 Att uppfylla kraven av PPE Direktiv 89/686/EEC Direktiven specificerar två kategorier av handskar som ska motsvara två olika risknivåer: låg och hög eller allvarlig risk. En risk som ligger mellan dessa två risknivåer kan betecknas som medelhög. För att uppfylla kraven i 89/656/EEC, måste Ni kunna definiera risknivån samt välja handskar i enlighet med denna. Ett märkningssystem har utvecklats för att underlätta Ert val av handskar. Kategori I: Handskar i enkel design - för lägre risker Handskar i enkel design som skyddar mot lägre risker, t.ex. handskar för vaktmästare, får tillverkarna själva testa och godkänna. Kategori II: Handskar i mellankomplex design - för normal risknivå Handskar avsedda att skydda mot normala risker, t.ex. för allmänna ändamål där det krävs god skär-, punkterings- och nötningshållfasthet, måste testas vid oberoende testinstitut samt godkännas av ett anmält organ. Endast anmälda organ har rätt att utfärda CE-märkning, och utan denna märkning får handskarna inte säljas. Varje anmält organ har sitt eget ID-nummer. Namn och adress på det anmälda organ som godkänner produkten skall anges på den bruksanvisning som medföljer handskarna Kategori III: Handskar av komplex design - vid fara för hälsa och säkerhet Handskar avsedda att skydda mot de högsta risknivåerna, t.ex. kemikalier, måste också testas vid oberoende testinstitut samt godkännas av ett anmält organ. Dessutom måste den kvalitetssäkring som tillverkaren använder för att garantera enhetlighet i tillverkningen underkastas oberoende kontroll. Organet som gör denna bedömning skall ange sitt ID-nummer i anslutning till CE-märkningen (i detta fall 0493). Lägg märke till att det ursprungliga direktivet om personlig skyddsutrustning, 89/686/EEG, har ändrats genom både direktiv 93/95/EEG och direktiven 93/68/EEG och 5/58/EEG om CE-märkning.

6 6 STANDARD EN 420: 2003 Allmänna krav för skyddshandskar OMFATTNING Denna norm definierar allmänna krav för skyddshandskar avseende design och konstruktion, ändamålsenlighet, komfort och effektivitet, märkning och produktinformation. Denna norm tillämpas även på armskydd. Huvudpunkterna beskrivs här nedan. Somliga handskar har konstruerats för speciella ändamål, såsom handskar för elektriker eller kirurger; dessa ska motsvara andra specifika, strängare krav gällande inom specifika arbetsområden. (Mer ingående information tillgänglig på begäran). DEFINITION En handske är personlig skyddsutrustning, som erbjuder skydd för handen eller del av handen mot olika risker. Kan även delvis skydda underarm eller arm. Prestandanivån indikeras med en siffra (mellan 0 och 4) som visar resultatet av ett specifikt test, samt ger en bedömning huruvida en handske är lämplig eller ej. Är prestandanivån = 0, indikerar det att handsken testats faller under minimum prestandanivå. Prestandanivån = X indikerar att testet ej är lämpligt för den specifika provhandsken. Ju högre siffra, ju bättre prestandanivå. KRAV Konstruktion och design Handsken skall erbjuda högst möjliga skyddsnivån i de förutsedda applikationer på arbetsplatsen I de fall där handskar är konstruerade med sömmar, ska dessa inte påverka/minska handskens prestanda på något sätt. Oskadlighet/Ofarlighet Handsken ska ej själv skapa andra eller nya riskfaktorer Handskens ph ska vara mellan 3.5 och 9.5 Innehållet av krom (VI) ska ej vara mätbart (<3 ppm) Handskar i naturgummi ska testas på proteinhalt i enlighet med EN 455-3

7 7 Tvättinstruktioner Om tvättråd följes, ska handskarnas prestandanivå ej reduceras efter rekommenderat antal tvättar. Elektrostatiska egenskaper Antistatiska handskar som har utformats för att skydda mot elektrostatiska urladdningar ska testas i enlighet med EN 1149 Bruksanvisningen ska uppge testresultaten Piktogram med elektrostatiska egenskaper ska EJ användas Storlekar (se tabell här nedan) För handskar som är kortare än minimum längden, ska tillverkaren uppge Passform för speciellt ändamål Fingerkänslighet Vid behov kan handskens prestanda mätas efter tabell här nedan Vattengenomträngning och absorption Vid behov kan handskarna tillåta vattengenomträngning (5mg/cm 2.h) I de fall där handskarna ej får tillåta vattengenomträngning, ska minimum värdet vara 8 mg/cm 2 under 8 timmar. Märkning och produktinformation Märkning av handsken Varje handske ska märkas enligt följande: - Tillverkarens namn: - Handskens benämning och storlek - CE-märkning - Lämpligt piktogram samt relevant prestandanivå och hänvisning till gällande EN norm Märkningen ska vara läsbar under handskens hela användningstid. Om märkning ej kan utföras på handsken p g a handsktypen, ska detta meddelas på bruksanvisningen i första förpackningen. Märkning av förpackningen som innehåller handskarna Namn och adress av tillverkaren eller representanten Handskens benämning och storlek CE-märkning Användarinfo - enkel konstruktion: enbart för låg risknivå eller - medelkomplicerad eller komplicerad konstruktion: relevant piktogram I de fall handsken erbjuder skydd för en del av handen enbart, ska detta anges t.ex. Skyddar enbart innerhanden Hänvisning till var lämplig produktinformation kan erhållas

8 8 Bruksanvisningar (ska vara tillgänglig när produkten finns på marknaden) Namn och adress av tillverkaren eller representanten Handskens benämning Handskstorlekar CE-märkning Skötsel- och förvaringsråd Instruktioner och begränsningar för handskens användning Förteckning på ämnen i handsken som är kända för att orsaka allergier Vid behov ska en förteckning kunna levereras på samtliga ämnen som handsken innehåller Namn och adress på oberoende instans som godkänt och certifierat produkten Handskstorlekar Fingerkänslighet Storiek handsken passar handstoriek Handomkrets/ längd (mm) / / / / / / Minimum längd av handsken (mm) Prestandanivå Minsta diameter* *för nål som kan plockas upp tre gånger på 30 sekunder med en behandskad hand (mm) Mall för bestämning av handskens storlek Att beställa rätt storlek är avgörande om man vill vara säker på att få en bekväm handske. Ett sätt att bestämma vilken storlek man behöver är att använda ett måttband av skräddartyp. Mät ovanför tummen och ner under fingrarna. Handens omkrets (avrundad till närmaste halvtum; 1 tum = 2,54 cm) är siffermässigt lika med användarens normala handskstorlek. Att mäta på detta sätt visar inte alla storleksvariationer på händer. Vissa personer kan till exempel ha långa fingrar, medan andra har korta. Handskar som är ett halvt eller till och med ett helt nummer större eller mindre än uppmätt storlek kan vissa personer uppfatta som bekvämare.

9 9 STANDARD EN 374: 2003 Handskar som skyddar mot kemikalier och mikroorganismer OMFATTNING Denna norm specificerar handskarnas prestanda i att skydda användaren mot kemikalier och/eller mikroorganismer. DEFINITIONer Penetration Penetration innebär kemikaliens eller/och mikroorganismens väg genom porösa material, sömmar små hål eller genom andra ofullkomligheter, på icke-molekylär nivå, i handskens skyddsfilm. Permeation Handskens skyddsfilm av naturgummi eller plast är inte alltid en skyddsbarriär mot kemikalier. Ibland fungerar den som en svamp som suger upp kemikalierna och håller dem mot huden. Därför är det ytterst viktigt att mäta genomträngningstiden, eller den tid det tar för att en kemikalie ska tränga igenom skyddsfilmen och komma i kontakt med huden. UPPMÄTT Minsta tillåtna längd som är vätsketät skall motsvara minimum längd av handskarna specificerade i EN 420. Penetration: Handsken ska ej uppvisa läckage i tester med luft och vatten och ska testas i enlighet med accepterad kvalitetsnivå. Prestandanivå Accepterad Kvalitetsnivå-enhet Inspektionsnivå Nivå 3 < 0.65 G1 Nivå 2 < 1.5 G1 Nivå 1 < 4.0 S4 Varning: Denna information om kemikalier återger inte alltid den verkliga användningstiden på arbetsplatsen.

10 10 Piktogram för kemikaliehandskar ska visa en kod bestående av minst 3 bokstäver. Dessa hänvisar till kodbokstäverna för de kemikalier (av en lista på 12 definierade standardkemikalier) som har uppnått en genomträngningstid på minimum 30 minuter. A B C KOD KEMIKALIE CAS NUMMER KATEGORI A Metanol Primäralkohol B Aceton Keton C Acetonitril Nitrilblandning D Diklormetan Klorinerad paraffin E Koldisulfid Svavel som innehåller organisk förening F Toluen Aromatisk kolväte G Dietylamin Amin H Tetrahydrofuran Heterocyklisk och eterisk förening I Etylacetat Ester J n-heptan Mättad kolväte K Natriumhydroxid 40% Oorganisk bas L Svavelsyra 96% Oorganisk mineralsyra Permeation: Varje testad kemikalie klassas efter genomträngningstid (prestandanivå 0 till 6) Uppmätt Genomträngningstid Skyddsindex Uppmätt Genomträngningstid Skyddsindex > 10 minuter kat 1 > 120 minuter kat 4 > 30 minuter kat 2 > 240 minuter kat 5 > 60 minuter kat 3 > 480 minuter kat 6 Piktogram för Lågt kemikalieskydd eller Vätsketät ska visas i de fall handskarna ej uppnått en genomträngningstid av minimum 30 minuter mot minst 3 kemikalier i ovannämnd lista, men uppfyller kraven i Penetrationstestet. Piktogram för Mikro-organismer` ska visas när handsken uppnår minimum prestandanivå 2 i penetrationstestet. TITTA PÅ KEMIVERKTYGET på Ansells webbsida

11 11 STANDARD EN 388: 2003 Handskar som skyddar mot mekaniska risker OMFATTNING Denna norm gäller för alla skyddshandskar avseende fysiska och mekaniska riskfaktorer såsom slitage, skär-, punkterings- och rivskador. DEFINITION OCH KRAV Skydd mot mekaniska riskfaktorer framgår av ett piktogram, följt av fyra siffror (prestandanivå), som anger testresultatet mot en specifik riskfaktor. Piktogram för mekaniska riskfaktorer visar en kod bestående av 4 siffror. a b c d a. Nötningsmotstånd (motstånd mot slitage) anges enligt det minsta antal varv som krävs för att nöta igenom handskmaterialet. b. Skärbeständighet anges enligt det minsta antal varv (av ett runt skärblad) som krävs för att skära igenom handskmaterialet. c. Rivhållfasthet anges enligt kraften som krävs för att riva sönder handskmaterialet. d. Punkteringsmotstånd anges enligt kraften som behövs för att punktera handskmaterialet med en spets. Siffran test 0 betyder alltid att handsken PRESTANDANIVÅ faller under minimiprestandakraven för en särskild riskfaktor a. Nötningsmotstånd (varvtal) < b. (Slag) skärbeständighet (faktor) < c. Rivhållfasthet (newton) < d. Punkteringsmotstånd (newton) < Handskens prestandanivå måste tydligt framgå bredvid piktogram på handskarna och på handskens förpackning som direkt innehåller handskarna.

12 12 STANDARD EN 407: 2004 Handskar som skyddar mot risker med värme och eld OMFATTNING Denna norm specificerar prestandanivån för handskar som skyddar mot värme och/eller eld. DEFINITION OCH KRAV Riskfaktorn som handskarna erbjuder skydd mot, samt prestandanivån, framgår av ett piktogram. Bredvid piktogrammet visas 6 prestandanivåer för varje riskfaktor. Med detta värme-och eld piktogram visas en kod bestående av 6 bokstäver: abcdef a. Brännbarhetsmotstånd (prestandanivå 0-4) baserat på den tid testmaterialet förblir antänt och sedan fortsätter att glöda, efter att orsaken till antändning avlägsnats. Handskens sömmar får ej lossna efter 15 sekunders antändningstid. b. Motstånd mot kontaktvärme (prestandanivå 0-4) baserat på temperaturområdet (100º C - 500º C), där användaren inte känner någon form av smärta under en period av minst 15 sekunder. Om EN-nivå 3 eller högre uppnåtts, ska produkten visa minimum EN-nivå 3 i brännbarhetstestet. I annat fall ska maximum nivå för kontaktvärme uppges som nivå 2. c. Motstånd mot gradvis genomträngande värme (prestandanivå 0-4) baserat på den tid handsken kan blockera/fördröja värmegenomträngning från en låga. Prestandanivå ska enbart anges i de fall handsken har uppnått nivå 3 eller 4 i brännbarhetstestet. d. Motstånd mot strålningsvärme (prestandanivå 0-4) baserat på den tid testmaterialet behöver för att värmas upp till en angiven nivå. Prestandanivå ska enbart anges i de fall handsken har uppnått nivå 3 eller 4 i brännbarhetstestet. e. Motstånd mot mindre stänk av smält metall (prestandanivå 0-4) baserat på antalet droppar av smält metall som behövs för att värma upp testmaterialet till en angiven nivå. Prestandanivå ska enbart anges i de fall handsken har uppnått nivå 3 eller 4 i brännbarhetstestet. f. Motstånd mot större kvantiteter av smält metall (prestandanivå 0-4) baserat på mängden av smält metall som behövs för att orsaka svår skada eller genomträngning på simulerad hud som placerats precis bakom testmaterialet. Testet misslyckats i de fall metalldroppar/stänk klistrar sig fast på handskmaterialet eller om provet antänts. Handskarna ska uppnå minimum prestandanivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet.

13 13 STANDARD EN 511: 2006 Handskar som ger skydd mot kyla OMFATTNING Denna norm relaterar till handskar som erbjuder skydd både mot gradvis genomträngande kyla och skydd vid direkt beröring av kalla föremål (kontaktkyla). DEFINITION OCH KRAV Skydd mot köldrisker framgår av ett piktogram med 3 prestandanivåer, som relaterar till varje specifika riskfaktor: Piktogram Riskfaktor vid kyla visar en kod bestående av 3 bokstäver: a b c a. Motstånd mot gradvis genomträngande kyla (prestandanivå 0-4) baserat på handskens isoleringsegenskaper dvs. mätning av den kylan som gradvis tränger igenom den. b. Motstånd vid direkt beröring av kalla föremål (prestandanivå 0-4) baserat på materialets isoleringsegenskaper när det kommer i kontakt med kalla föremål. c. Motstånd mot vattenpenetration (0 eller 1) 0 = vattenpenetration 1 = ingen vattenpenetration. Alla handskar ska uppnå minimum prestandanivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet.

14 14 STANDARD EN 421: 2010 Handskar som erbjuder skydd mot radioaktiv förorening och joniseringsstrålning OMFATTNING Denna norm relaterar till handskar som skyddar mot joniseringsstrålning och radioaktiv förorening. DEFINITION OCH KRAV Ett piktogram visar handskens specifika skyddsegenskaper. För att skydda mot radioaktiv förorening, ska handsken vara vätsketät och uppfylla penetrationstestet enligt EN 374. Handskar som ska användas i inneslutningskärl ska dessutom klara ett specifikt test för lufttrycksläckage. Materialen kan utformas efter deras tendens till ozonsprickbildning. Detta test är valfritt och kan användas som hjälp vid valet av handskar. För att skydda mot joniserande strålning måste handsken innehålla en viss mängd bly eller motsvarande material vilket benämns blyekvivalent. Varje handske ska vara märkt med denna blyekvivalent.

15 15 Standard EN 1149 Elektrostatiska egenskaper OMFATTNING Denna standard specificerar krav och testmetoder för material som används vid tillverkningen av elektrostatiskt dissipativa skyddskläder (handskar) för att undvika elektrostatiska urladdningar. DEFINITION OCH KRAV Enligt definitionen i EN 420:2003 ska de elektrostatiska egenskaperna testas med de testmetoder som beskrivs i EN EN 1149 del 1 definierar testet som mäter ytresistiviteten/ytresistansen (Ω) = resistansen i ohm längs materialets yta mellan två angivna elektroder, vilande på materialprovet, och en potential på 100 ± 5 V Materialprov I givare V källa Mätare 2. EN 1149 del 2 definierar testet som mäter vertikal resistans (Ω) = resistansen i ohm genom ett material mellan två angivna elektroder, placerade på motstående ytor av materialprovet, och en potential på 100 ± 5 V I givare Materialprov V källa Mätare 3. EN 1149 del 3 definierar testet som mäter halveringstiden T 50 (s) = tiden det tar innan laddningen på ett material har sjunkit med 50 % av den laddning som inducerats på materialet via en elektrod. 4. EN 1149 del 5 definierar kriterierna för att kunna påstå att en handske är antistatisk, nämligen: Ytresistansen < 2,5 x 10 9 Ω (eller ytresistiviteten < 5 x Ω) ELLER Laddningens halveringstid T 50 < 4s. För vertikal resistans (Ω) finns det inga definierade kriterier. Enligt EN 420-standarden ska inget piktogram för antistatisk egenskap användas.

16 16 STANDARD EN 12477: 2001 Handskar som skyddar mot risker vid manuell metallsvetsning OMFATTNING Denna standard gäller skyddshandskar för användning vid manuell metallsvetsning, skärarbete och liknande processer. KRAV EN 12477: Skyddshandskar för svetsare Standard för manuell metallsvetsning Uppfyller kraven i EN 420 förutom längderna: Storlek 6: Storlek 7: Storlek 8: Storlek 9: Storlek 10: Storlek 11: 300 mm 310 mm 320 mm 330 mm 340 mm 350 mm Krav (EN-nivåer) Typ A Typ B (god fingerkänsla, TIG, svetsning) Nötning 2 1 Skärande 1 1 Slitage 2 1 Punktering 2 1 Brandegenskaper 3 2 Kontaktvärme 1 1 Konvektionsvärme 2 - Små stänk 3 2 Fingerkänsla 1 4 Typ B-handskar rekommenderas när hög fingerkänsla krävs, t.ex. vid TIG-svetsning, medan typ A-handskar rekommenderas för andra svetsprocesser. Det ska framgå av märkningen av handsken, dess förpackning och bruksanvisningen om handsken är av typ A eller B.

17 17 Reach Registrering, Utvärdering, Godkännande Och Begränsning Av Kemikalier Vad är Reach? Europeiska företag som tillverkar eller importerar mer än ett ton av ett kemiskt ämne per år måste förregistrera detta ämne om ämnet kan utfällas från en produkt eller förekommer i en beredning (blandning av kemiska substanser). Företag som inte gör denna förregistrering får inte längre tillverka eller importera dessa kemikalier såvida de inte omedelbart gör en fullständig registrering. En andra grundpelare i REACH-lagstiftningen är underrättelse om ämnen som inger mycket stora betänkligheter (Substances of Very High Concern, SVHC), exempelvis kemikalier som kan påverka miljö och/ eller hälsa. I oktober 2008 publicerade REACH sin första kandidatlista med SVHC-kemikalier som därefter har reviderats i januari 2010, juni 2010 och december Företag är nu skyldiga att informera alla i sin distributionskedja om de använder något av ämnen i kandidatlistan i koncentrationer som överstiger 0,1 % w/w i sina produkter (t.ex. handskar) eller beredningar. Företag kan fortsätta att använda dessa SVHC-ämnen fram till ett visst datum som ännu inte har fastställts av Europeiska kommissionen samt, enbart om ansökan lämnas till ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) om Godkännande för fortsatt användning av SVHC, även efter detta datum. Ansell och Reach: Alla Ansellprodukter uppfyller alla krav i förordningen 1907/2006 beträffande REACH. Förregistrering av alla nödvändiga ämnen har slutförts och de ämnen som har definierats (eller kommer att definieras) som ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som för närvarande används i någon Ansellprodukt kommer att tas bort och ersättas innan godkännandet krävs. Ansells REACH-uttalande kan hämtas på Ansells webbplats och mer ingående information kan fås via Ansells regulatoriska avdelning.

18 18 Arbeta med Ansell VI ERBJUDER ALLT STÖD DU BEHÖVER FÖR ATT KUNNA GÖRA SÄKRASTE VALT AV HANDSKE Ansell Healthcare har inte enbart infört alla ovannämnda procedurer, utan gör ofta ännu strängare kvalitetskontroller än de som är juridiskt fastlagda. (Detta innebär, till exempel, att varje steg i tillverkningsprocessen styrs på ett noggrant sätt för att kunna erbjuda högst möjliga homogenitet i produktionen inom denna industri). Vår produktinformation erbjuder en detaljerad beskrivning av varje handske, samt rekommenderade användningsområden. Skulle det önskas mer ingående information inför Ert val av rät Kom ihåg att Ni, enligt avsnitt 5 i PPE direktivet, ska kunna bevisa att Ni förser Era anställda med mest lämpliga, samt väl passande skyddsutrustning; Skulle Ni då ha speciella behov avseende skydd, vill vi rekommendera Er att utnyttja Ansells unika hjälpande hand - rådgivningsservice. ANSELL HEALTHCARE GARANTI Samtliga våra handskar har certifierats enligt PPE direktiv 89/686/EEC och relevanta EU normer och är CE-märkta. Ni kan lita på att varje skyddsprodukt Ni köper hos Ansell har strikt tillverkats, testats, förpackats och dokumenterats i enlighet med den aktuella europeiska lagstiftningen. Ingen erbjuder bättre kunskaper om skyddshandskar än Ansell. Skaffar Ni skyddsprodukter av högsta kvalitet, så tar Ni inte enbart de bästa besluten för Era anställda utan Ni kommer även att kunna möta juridiskt fastlagda krav.

19 19 Vilken storlek behöver du? Gör så här: Lägg din högra hand med raka fingrar över mallen. Ditt pekfinger ska ligga utmed den blå linjen (men inte över den), ditt tumveck ska sammanfalla med bildens. Storleken bestäms av din handbredd, alldeles nedanför första fingerleden. Avläs din handskstorlek på de färgade linjerna.

20 Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar i naturgummi och syntetmaterial samt av kondomer. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), New Verticals (nya sektorer), samt Sexual Health & Well Being (sexuell hälsa). Information om Ansell och dess produkter finns på All Rights Reserved. Detta dokument är tryckt på papper av trä som är ackrediterat av FSC (Forest Stewardship Council). Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (0) ZEN GUIDE2011SV / EN GUIDE 2011 SV / 250 / / CONNEXION

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) Kraven i sammanfattning Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd som de är avsedda för. Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med KIFS 2015:3. För uppgift om ikraftträdande

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE Beijer Bygg - körkort för dörrar Innehållsförteckning Inledning 4 A-Körkort 4 Modul A1 Allmän dörrkunskap 5 Dörrars användningsområde...5 Modulmått och måttstandard...5 Hängning

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder EUROPEISKA KOMMISSIONEN Direktivet om otillbörliga affärsmetoder Nya lagar för att hindra otillbörligt beteende gentemot konsumenter Direktivet om otillbörliga affärsmetoder Nya lagar för att hindra otillbörligt

Läs mer

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet)

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Europeiska kommissionen Icke-bindande handbok om god praxis i syfte att genomföra direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad livsmedels, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel. LIVSMEDELSSÄKERHET SPÅRBARHET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT innehåll BRUKSANVISNING TILL VIKING TORRDRÄKT - inledning... 6 eg-typgodkännande... 7 Torrdräkter i vulkaniserat gummi... 7 Varmvattendräkt... 7 PU-dräkter... 7 Trelaminatdräkter...

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer framtagna av Branschorganisationen Sveriges

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer