Reviderad guide avseende eu-normer för skyddshandskar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad guide avseende eu-normer för skyddshandskar. www.ansell.eu"

Transkript

1 Reviderad guide avseende eu-normer för skyddshandskar

2

3 3 Ett större engagemang avseende Hälsovård och Säkerhet Lagstiftningen avseende den Öppna Europeiska Marknaden begränsar sig inte till att avveckla handelshinder utan avser även förbättring av social- och välfärdspolitiken inom hela Europa. Den inkluderar en specifik utfästelse att förbättra hälsovård och säkerhet på arbetsplatsen för alla anställda i Europa. Inriktningen avs. arbetsplatsens uppgradering till den högsta nivån inom den Europeiska Unionen idag, har nu tagit uttryck i ett juridiskt bindande Ramdirektiv (89/391/EEC). Detta direktiv specificerar inte enbart breda riktlinjer avseende hälsovård och säkerhet, utan understryker arbetsgivarens absoluta ansvar att säkerställa hälsan och säkerheten för alla anställda på arbetsplatsen. Detta direktiv har kompletterats med 5 underdirektiv, varav 1 direktiv direkt styr användning av skyddshandskar. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 03. Ett större engagemang avseende hälsovård och säkerhet 05. Uppfylla PPE-direktivets krav 06. STANDARD EN 420: 2003 Allmänna krav för skyddshandskar 09. STANDARD EN 374: 2003 Handskar som skyddar mot kemikalier och mikroorganismer 11. STANDARD EN 388: 2003 Handskar som skyddar mot mekaniska risker 12. STANDARD EN 407: 2004 Handskar som skyddar mot risker med värme och eld 13. STANDARD EN 511: 2006 Handskar som skyddar mot kyla 14. STANDARD EN 421: 2010 Handskar som skyddar mot radioaktiv kontaminering och joniserande strålning 15. STANDARD EN 1149 Elektrostatiska egenskaper 16. STANDARD EN 12477: 2001 Handskar som skyddar mot risker vid manuell metallsvetsning 17. Reach 18. Arbeta med Ansell 19. Vilken storlek behöver du?

4 4 Direktiv för användning av personlig skyddsutrustning (PPE) 89/656/EEC I direktivet kräver fyra avsnitt speciell uppmärksamhet, på grund av att de lägger tungt ansvar på arbetsgivaren: AVSNITT 3 föreskriver att en grundlig arbetsplatsgranskning ska utföras avseende identifiering och värdering av risknivån, innan val av någon form av personlig skyddsutrustning sker. Finns möjligheten att reducera eller eliminera risken genom en ändring av arbetsplatsrutiner, så är denna lösning att föredra framför användning av personlig skyddsutrustning. AVSNITT 4 innebär att arbetsgivaren ska ge full och tydlig information till sina anställda om arbetsplatsens risker. Han ska förse dem med lämplig och väl passande skyddsutrustning, som uppfyller de nya EU normerna, samt ge korrekta instruktioner avseende skyddsutrustningens användning. Därutöver ska han försäkra sig om att PPE enbart används för de ändamål som är fastlagda av tillverkaren och i enlighet med tillverkarens bruksinstruktioner. AVSNITT 5 AVSNITT 5 kräver att arbetsgivaren ska ta följande ansvar: 1. Identifiera och värdera alla riskfaktorer på arbetsplatsen samt definiera risknivån för de anställda. 2. Definiera de egenskaper som handskarna behöver för att skydda de anställda. 3. Säkerställa att alla handskar som används på arbetsplatsen uppfyller kraven i PPE-direktivet. 4. Jämföra och granska olika alternativ avseende skyddshandskar. 5. Dokumentera alla utvärderingar och skäl som har lett till valet av en speciell typ av handske. Skulle det bli en förändring av riskfaktorn på arbetsplatsen, till exempel genom arbete med en ny kemikalie eller införande av en ny process, ska en omvärdering genast ske. AVSNITT 6 kräver slutligen att alla medlemsstater introducerar skriftliga regler/förordningar avseende arbetsplatsrutiner där användning av personlig skyddsutrustning erfordras. Det är självklart att arbetsgivare ska vara medvetna om och uppfylla dessa regler. För att kunna uppfylla de nya kraven måste Ni välja handskar som inte enbart motsvarar ovannämnda direktiv och gällande säkerhetsnormer, utan de måste visa sig vara av bra kvalitet och ge lämpligast skydd för arbetet. Alla Ansell Healthcare produkter uppfyller dessa krav och våra skyddsexperter hjälper Er gärna i valet av lämpligast skydd.

5 5 Att uppfylla kraven av PPE Direktiv 89/686/EEC Direktiven specificerar två kategorier av handskar som ska motsvara två olika risknivåer: låg och hög eller allvarlig risk. En risk som ligger mellan dessa två risknivåer kan betecknas som medelhög. För att uppfylla kraven i 89/656/EEC, måste Ni kunna definiera risknivån samt välja handskar i enlighet med denna. Ett märkningssystem har utvecklats för att underlätta Ert val av handskar. Kategori I: Handskar i enkel design - för lägre risker Handskar i enkel design som skyddar mot lägre risker, t.ex. handskar för vaktmästare, får tillverkarna själva testa och godkänna. Kategori II: Handskar i mellankomplex design - för normal risknivå Handskar avsedda att skydda mot normala risker, t.ex. för allmänna ändamål där det krävs god skär-, punkterings- och nötningshållfasthet, måste testas vid oberoende testinstitut samt godkännas av ett anmält organ. Endast anmälda organ har rätt att utfärda CE-märkning, och utan denna märkning får handskarna inte säljas. Varje anmält organ har sitt eget ID-nummer. Namn och adress på det anmälda organ som godkänner produkten skall anges på den bruksanvisning som medföljer handskarna Kategori III: Handskar av komplex design - vid fara för hälsa och säkerhet Handskar avsedda att skydda mot de högsta risknivåerna, t.ex. kemikalier, måste också testas vid oberoende testinstitut samt godkännas av ett anmält organ. Dessutom måste den kvalitetssäkring som tillverkaren använder för att garantera enhetlighet i tillverkningen underkastas oberoende kontroll. Organet som gör denna bedömning skall ange sitt ID-nummer i anslutning till CE-märkningen (i detta fall 0493). Lägg märke till att det ursprungliga direktivet om personlig skyddsutrustning, 89/686/EEG, har ändrats genom både direktiv 93/95/EEG och direktiven 93/68/EEG och 5/58/EEG om CE-märkning.

6 6 STANDARD EN 420: 2003 Allmänna krav för skyddshandskar OMFATTNING Denna norm definierar allmänna krav för skyddshandskar avseende design och konstruktion, ändamålsenlighet, komfort och effektivitet, märkning och produktinformation. Denna norm tillämpas även på armskydd. Huvudpunkterna beskrivs här nedan. Somliga handskar har konstruerats för speciella ändamål, såsom handskar för elektriker eller kirurger; dessa ska motsvara andra specifika, strängare krav gällande inom specifika arbetsområden. (Mer ingående information tillgänglig på begäran). DEFINITION En handske är personlig skyddsutrustning, som erbjuder skydd för handen eller del av handen mot olika risker. Kan även delvis skydda underarm eller arm. Prestandanivån indikeras med en siffra (mellan 0 och 4) som visar resultatet av ett specifikt test, samt ger en bedömning huruvida en handske är lämplig eller ej. Är prestandanivån = 0, indikerar det att handsken testats faller under minimum prestandanivå. Prestandanivån = X indikerar att testet ej är lämpligt för den specifika provhandsken. Ju högre siffra, ju bättre prestandanivå. KRAV Konstruktion och design Handsken skall erbjuda högst möjliga skyddsnivån i de förutsedda applikationer på arbetsplatsen I de fall där handskar är konstruerade med sömmar, ska dessa inte påverka/minska handskens prestanda på något sätt. Oskadlighet/Ofarlighet Handsken ska ej själv skapa andra eller nya riskfaktorer Handskens ph ska vara mellan 3.5 och 9.5 Innehållet av krom (VI) ska ej vara mätbart (<3 ppm) Handskar i naturgummi ska testas på proteinhalt i enlighet med EN 455-3

7 7 Tvättinstruktioner Om tvättråd följes, ska handskarnas prestandanivå ej reduceras efter rekommenderat antal tvättar. Elektrostatiska egenskaper Antistatiska handskar som har utformats för att skydda mot elektrostatiska urladdningar ska testas i enlighet med EN 1149 Bruksanvisningen ska uppge testresultaten Piktogram med elektrostatiska egenskaper ska EJ användas Storlekar (se tabell här nedan) För handskar som är kortare än minimum längden, ska tillverkaren uppge Passform för speciellt ändamål Fingerkänslighet Vid behov kan handskens prestanda mätas efter tabell här nedan Vattengenomträngning och absorption Vid behov kan handskarna tillåta vattengenomträngning (5mg/cm 2.h) I de fall där handskarna ej får tillåta vattengenomträngning, ska minimum värdet vara 8 mg/cm 2 under 8 timmar. Märkning och produktinformation Märkning av handsken Varje handske ska märkas enligt följande: - Tillverkarens namn: - Handskens benämning och storlek - CE-märkning - Lämpligt piktogram samt relevant prestandanivå och hänvisning till gällande EN norm Märkningen ska vara läsbar under handskens hela användningstid. Om märkning ej kan utföras på handsken p g a handsktypen, ska detta meddelas på bruksanvisningen i första förpackningen. Märkning av förpackningen som innehåller handskarna Namn och adress av tillverkaren eller representanten Handskens benämning och storlek CE-märkning Användarinfo - enkel konstruktion: enbart för låg risknivå eller - medelkomplicerad eller komplicerad konstruktion: relevant piktogram I de fall handsken erbjuder skydd för en del av handen enbart, ska detta anges t.ex. Skyddar enbart innerhanden Hänvisning till var lämplig produktinformation kan erhållas

8 8 Bruksanvisningar (ska vara tillgänglig när produkten finns på marknaden) Namn och adress av tillverkaren eller representanten Handskens benämning Handskstorlekar CE-märkning Skötsel- och förvaringsråd Instruktioner och begränsningar för handskens användning Förteckning på ämnen i handsken som är kända för att orsaka allergier Vid behov ska en förteckning kunna levereras på samtliga ämnen som handsken innehåller Namn och adress på oberoende instans som godkänt och certifierat produkten Handskstorlekar Fingerkänslighet Storiek handsken passar handstoriek Handomkrets/ längd (mm) / / / / / / Minimum längd av handsken (mm) Prestandanivå Minsta diameter* *för nål som kan plockas upp tre gånger på 30 sekunder med en behandskad hand (mm) Mall för bestämning av handskens storlek Att beställa rätt storlek är avgörande om man vill vara säker på att få en bekväm handske. Ett sätt att bestämma vilken storlek man behöver är att använda ett måttband av skräddartyp. Mät ovanför tummen och ner under fingrarna. Handens omkrets (avrundad till närmaste halvtum; 1 tum = 2,54 cm) är siffermässigt lika med användarens normala handskstorlek. Att mäta på detta sätt visar inte alla storleksvariationer på händer. Vissa personer kan till exempel ha långa fingrar, medan andra har korta. Handskar som är ett halvt eller till och med ett helt nummer större eller mindre än uppmätt storlek kan vissa personer uppfatta som bekvämare.

9 9 STANDARD EN 374: 2003 Handskar som skyddar mot kemikalier och mikroorganismer OMFATTNING Denna norm specificerar handskarnas prestanda i att skydda användaren mot kemikalier och/eller mikroorganismer. DEFINITIONer Penetration Penetration innebär kemikaliens eller/och mikroorganismens väg genom porösa material, sömmar små hål eller genom andra ofullkomligheter, på icke-molekylär nivå, i handskens skyddsfilm. Permeation Handskens skyddsfilm av naturgummi eller plast är inte alltid en skyddsbarriär mot kemikalier. Ibland fungerar den som en svamp som suger upp kemikalierna och håller dem mot huden. Därför är det ytterst viktigt att mäta genomträngningstiden, eller den tid det tar för att en kemikalie ska tränga igenom skyddsfilmen och komma i kontakt med huden. UPPMÄTT Minsta tillåtna längd som är vätsketät skall motsvara minimum längd av handskarna specificerade i EN 420. Penetration: Handsken ska ej uppvisa läckage i tester med luft och vatten och ska testas i enlighet med accepterad kvalitetsnivå. Prestandanivå Accepterad Kvalitetsnivå-enhet Inspektionsnivå Nivå 3 < 0.65 G1 Nivå 2 < 1.5 G1 Nivå 1 < 4.0 S4 Varning: Denna information om kemikalier återger inte alltid den verkliga användningstiden på arbetsplatsen.

10 10 Piktogram för kemikaliehandskar ska visa en kod bestående av minst 3 bokstäver. Dessa hänvisar till kodbokstäverna för de kemikalier (av en lista på 12 definierade standardkemikalier) som har uppnått en genomträngningstid på minimum 30 minuter. A B C KOD KEMIKALIE CAS NUMMER KATEGORI A Metanol Primäralkohol B Aceton Keton C Acetonitril Nitrilblandning D Diklormetan Klorinerad paraffin E Koldisulfid Svavel som innehåller organisk förening F Toluen Aromatisk kolväte G Dietylamin Amin H Tetrahydrofuran Heterocyklisk och eterisk förening I Etylacetat Ester J n-heptan Mättad kolväte K Natriumhydroxid 40% Oorganisk bas L Svavelsyra 96% Oorganisk mineralsyra Permeation: Varje testad kemikalie klassas efter genomträngningstid (prestandanivå 0 till 6) Uppmätt Genomträngningstid Skyddsindex Uppmätt Genomträngningstid Skyddsindex > 10 minuter kat 1 > 120 minuter kat 4 > 30 minuter kat 2 > 240 minuter kat 5 > 60 minuter kat 3 > 480 minuter kat 6 Piktogram för Lågt kemikalieskydd eller Vätsketät ska visas i de fall handskarna ej uppnått en genomträngningstid av minimum 30 minuter mot minst 3 kemikalier i ovannämnd lista, men uppfyller kraven i Penetrationstestet. Piktogram för Mikro-organismer` ska visas när handsken uppnår minimum prestandanivå 2 i penetrationstestet. TITTA PÅ KEMIVERKTYGET på Ansells webbsida

11 11 STANDARD EN 388: 2003 Handskar som skyddar mot mekaniska risker OMFATTNING Denna norm gäller för alla skyddshandskar avseende fysiska och mekaniska riskfaktorer såsom slitage, skär-, punkterings- och rivskador. DEFINITION OCH KRAV Skydd mot mekaniska riskfaktorer framgår av ett piktogram, följt av fyra siffror (prestandanivå), som anger testresultatet mot en specifik riskfaktor. Piktogram för mekaniska riskfaktorer visar en kod bestående av 4 siffror. a b c d a. Nötningsmotstånd (motstånd mot slitage) anges enligt det minsta antal varv som krävs för att nöta igenom handskmaterialet. b. Skärbeständighet anges enligt det minsta antal varv (av ett runt skärblad) som krävs för att skära igenom handskmaterialet. c. Rivhållfasthet anges enligt kraften som krävs för att riva sönder handskmaterialet. d. Punkteringsmotstånd anges enligt kraften som behövs för att punktera handskmaterialet med en spets. Siffran test 0 betyder alltid att handsken PRESTANDANIVÅ faller under minimiprestandakraven för en särskild riskfaktor a. Nötningsmotstånd (varvtal) < b. (Slag) skärbeständighet (faktor) < c. Rivhållfasthet (newton) < d. Punkteringsmotstånd (newton) < Handskens prestandanivå måste tydligt framgå bredvid piktogram på handskarna och på handskens förpackning som direkt innehåller handskarna.

12 12 STANDARD EN 407: 2004 Handskar som skyddar mot risker med värme och eld OMFATTNING Denna norm specificerar prestandanivån för handskar som skyddar mot värme och/eller eld. DEFINITION OCH KRAV Riskfaktorn som handskarna erbjuder skydd mot, samt prestandanivån, framgår av ett piktogram. Bredvid piktogrammet visas 6 prestandanivåer för varje riskfaktor. Med detta värme-och eld piktogram visas en kod bestående av 6 bokstäver: abcdef a. Brännbarhetsmotstånd (prestandanivå 0-4) baserat på den tid testmaterialet förblir antänt och sedan fortsätter att glöda, efter att orsaken till antändning avlägsnats. Handskens sömmar får ej lossna efter 15 sekunders antändningstid. b. Motstånd mot kontaktvärme (prestandanivå 0-4) baserat på temperaturområdet (100º C - 500º C), där användaren inte känner någon form av smärta under en period av minst 15 sekunder. Om EN-nivå 3 eller högre uppnåtts, ska produkten visa minimum EN-nivå 3 i brännbarhetstestet. I annat fall ska maximum nivå för kontaktvärme uppges som nivå 2. c. Motstånd mot gradvis genomträngande värme (prestandanivå 0-4) baserat på den tid handsken kan blockera/fördröja värmegenomträngning från en låga. Prestandanivå ska enbart anges i de fall handsken har uppnått nivå 3 eller 4 i brännbarhetstestet. d. Motstånd mot strålningsvärme (prestandanivå 0-4) baserat på den tid testmaterialet behöver för att värmas upp till en angiven nivå. Prestandanivå ska enbart anges i de fall handsken har uppnått nivå 3 eller 4 i brännbarhetstestet. e. Motstånd mot mindre stänk av smält metall (prestandanivå 0-4) baserat på antalet droppar av smält metall som behövs för att värma upp testmaterialet till en angiven nivå. Prestandanivå ska enbart anges i de fall handsken har uppnått nivå 3 eller 4 i brännbarhetstestet. f. Motstånd mot större kvantiteter av smält metall (prestandanivå 0-4) baserat på mängden av smält metall som behövs för att orsaka svår skada eller genomträngning på simulerad hud som placerats precis bakom testmaterialet. Testet misslyckats i de fall metalldroppar/stänk klistrar sig fast på handskmaterialet eller om provet antänts. Handskarna ska uppnå minimum prestandanivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet.

13 13 STANDARD EN 511: 2006 Handskar som ger skydd mot kyla OMFATTNING Denna norm relaterar till handskar som erbjuder skydd både mot gradvis genomträngande kyla och skydd vid direkt beröring av kalla föremål (kontaktkyla). DEFINITION OCH KRAV Skydd mot köldrisker framgår av ett piktogram med 3 prestandanivåer, som relaterar till varje specifika riskfaktor: Piktogram Riskfaktor vid kyla visar en kod bestående av 3 bokstäver: a b c a. Motstånd mot gradvis genomträngande kyla (prestandanivå 0-4) baserat på handskens isoleringsegenskaper dvs. mätning av den kylan som gradvis tränger igenom den. b. Motstånd vid direkt beröring av kalla föremål (prestandanivå 0-4) baserat på materialets isoleringsegenskaper när det kommer i kontakt med kalla föremål. c. Motstånd mot vattenpenetration (0 eller 1) 0 = vattenpenetration 1 = ingen vattenpenetration. Alla handskar ska uppnå minimum prestandanivå 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet.

14 14 STANDARD EN 421: 2010 Handskar som erbjuder skydd mot radioaktiv förorening och joniseringsstrålning OMFATTNING Denna norm relaterar till handskar som skyddar mot joniseringsstrålning och radioaktiv förorening. DEFINITION OCH KRAV Ett piktogram visar handskens specifika skyddsegenskaper. För att skydda mot radioaktiv förorening, ska handsken vara vätsketät och uppfylla penetrationstestet enligt EN 374. Handskar som ska användas i inneslutningskärl ska dessutom klara ett specifikt test för lufttrycksläckage. Materialen kan utformas efter deras tendens till ozonsprickbildning. Detta test är valfritt och kan användas som hjälp vid valet av handskar. För att skydda mot joniserande strålning måste handsken innehålla en viss mängd bly eller motsvarande material vilket benämns blyekvivalent. Varje handske ska vara märkt med denna blyekvivalent.

15 15 Standard EN 1149 Elektrostatiska egenskaper OMFATTNING Denna standard specificerar krav och testmetoder för material som används vid tillverkningen av elektrostatiskt dissipativa skyddskläder (handskar) för att undvika elektrostatiska urladdningar. DEFINITION OCH KRAV Enligt definitionen i EN 420:2003 ska de elektrostatiska egenskaperna testas med de testmetoder som beskrivs i EN EN 1149 del 1 definierar testet som mäter ytresistiviteten/ytresistansen (Ω) = resistansen i ohm längs materialets yta mellan två angivna elektroder, vilande på materialprovet, och en potential på 100 ± 5 V Materialprov I givare V källa Mätare 2. EN 1149 del 2 definierar testet som mäter vertikal resistans (Ω) = resistansen i ohm genom ett material mellan två angivna elektroder, placerade på motstående ytor av materialprovet, och en potential på 100 ± 5 V I givare Materialprov V källa Mätare 3. EN 1149 del 3 definierar testet som mäter halveringstiden T 50 (s) = tiden det tar innan laddningen på ett material har sjunkit med 50 % av den laddning som inducerats på materialet via en elektrod. 4. EN 1149 del 5 definierar kriterierna för att kunna påstå att en handske är antistatisk, nämligen: Ytresistansen < 2,5 x 10 9 Ω (eller ytresistiviteten < 5 x Ω) ELLER Laddningens halveringstid T 50 < 4s. För vertikal resistans (Ω) finns det inga definierade kriterier. Enligt EN 420-standarden ska inget piktogram för antistatisk egenskap användas.

16 16 STANDARD EN 12477: 2001 Handskar som skyddar mot risker vid manuell metallsvetsning OMFATTNING Denna standard gäller skyddshandskar för användning vid manuell metallsvetsning, skärarbete och liknande processer. KRAV EN 12477: Skyddshandskar för svetsare Standard för manuell metallsvetsning Uppfyller kraven i EN 420 förutom längderna: Storlek 6: Storlek 7: Storlek 8: Storlek 9: Storlek 10: Storlek 11: 300 mm 310 mm 320 mm 330 mm 340 mm 350 mm Krav (EN-nivåer) Typ A Typ B (god fingerkänsla, TIG, svetsning) Nötning 2 1 Skärande 1 1 Slitage 2 1 Punktering 2 1 Brandegenskaper 3 2 Kontaktvärme 1 1 Konvektionsvärme 2 - Små stänk 3 2 Fingerkänsla 1 4 Typ B-handskar rekommenderas när hög fingerkänsla krävs, t.ex. vid TIG-svetsning, medan typ A-handskar rekommenderas för andra svetsprocesser. Det ska framgå av märkningen av handsken, dess förpackning och bruksanvisningen om handsken är av typ A eller B.

17 17 Reach Registrering, Utvärdering, Godkännande Och Begränsning Av Kemikalier Vad är Reach? Europeiska företag som tillverkar eller importerar mer än ett ton av ett kemiskt ämne per år måste förregistrera detta ämne om ämnet kan utfällas från en produkt eller förekommer i en beredning (blandning av kemiska substanser). Företag som inte gör denna förregistrering får inte längre tillverka eller importera dessa kemikalier såvida de inte omedelbart gör en fullständig registrering. En andra grundpelare i REACH-lagstiftningen är underrättelse om ämnen som inger mycket stora betänkligheter (Substances of Very High Concern, SVHC), exempelvis kemikalier som kan påverka miljö och/ eller hälsa. I oktober 2008 publicerade REACH sin första kandidatlista med SVHC-kemikalier som därefter har reviderats i januari 2010, juni 2010 och december Företag är nu skyldiga att informera alla i sin distributionskedja om de använder något av ämnen i kandidatlistan i koncentrationer som överstiger 0,1 % w/w i sina produkter (t.ex. handskar) eller beredningar. Företag kan fortsätta att använda dessa SVHC-ämnen fram till ett visst datum som ännu inte har fastställts av Europeiska kommissionen samt, enbart om ansökan lämnas till ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) om Godkännande för fortsatt användning av SVHC, även efter detta datum. Ansell och Reach: Alla Ansellprodukter uppfyller alla krav i förordningen 1907/2006 beträffande REACH. Förregistrering av alla nödvändiga ämnen har slutförts och de ämnen som har definierats (eller kommer att definieras) som ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som för närvarande används i någon Ansellprodukt kommer att tas bort och ersättas innan godkännandet krävs. Ansells REACH-uttalande kan hämtas på Ansells webbplats och mer ingående information kan fås via Ansells regulatoriska avdelning.

18 18 Arbeta med Ansell VI ERBJUDER ALLT STÖD DU BEHÖVER FÖR ATT KUNNA GÖRA SÄKRASTE VALT AV HANDSKE Ansell Healthcare har inte enbart infört alla ovannämnda procedurer, utan gör ofta ännu strängare kvalitetskontroller än de som är juridiskt fastlagda. (Detta innebär, till exempel, att varje steg i tillverkningsprocessen styrs på ett noggrant sätt för att kunna erbjuda högst möjliga homogenitet i produktionen inom denna industri). Vår produktinformation erbjuder en detaljerad beskrivning av varje handske, samt rekommenderade användningsområden. Skulle det önskas mer ingående information inför Ert val av rät Kom ihåg att Ni, enligt avsnitt 5 i PPE direktivet, ska kunna bevisa att Ni förser Era anställda med mest lämpliga, samt väl passande skyddsutrustning; Skulle Ni då ha speciella behov avseende skydd, vill vi rekommendera Er att utnyttja Ansells unika hjälpande hand - rådgivningsservice. ANSELL HEALTHCARE GARANTI Samtliga våra handskar har certifierats enligt PPE direktiv 89/686/EEC och relevanta EU normer och är CE-märkta. Ni kan lita på att varje skyddsprodukt Ni köper hos Ansell har strikt tillverkats, testats, förpackats och dokumenterats i enlighet med den aktuella europeiska lagstiftningen. Ingen erbjuder bättre kunskaper om skyddshandskar än Ansell. Skaffar Ni skyddsprodukter av högsta kvalitet, så tar Ni inte enbart de bästa besluten för Era anställda utan Ni kommer även att kunna möta juridiskt fastlagda krav.

19 19 Vilken storlek behöver du? Gör så här: Lägg din högra hand med raka fingrar över mallen. Ditt pekfinger ska ligga utmed den blå linjen (men inte över den), ditt tumveck ska sammanfalla med bildens. Storleken bestäms av din handbredd, alldeles nedanför första fingerleden. Avläs din handskstorlek på de färgade linjerna.

20 Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över anställda runt om i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar i naturgummi och syntetmaterial samt av kondomer. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions (medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), New Verticals (nya sektorer), samt Sexual Health & Well Being (sexuell hälsa). Information om Ansell och dess produkter finns på All Rights Reserved. Detta dokument är tryckt på papper av trä som är ackrediterat av FSC (Forest Stewardship Council). Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (0) ZEN GUIDE2011SV / EN GUIDE 2011 SV / 250 / / CONNEXION

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) Kraven i sammanfattning Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd som de är avsedda för. Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning Försäljning via lokala återförsäljare AnnSofie Kero Arbetsmiljöverket Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer 1 Mars 2015 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN VEM BÖR LÄSA DENNA BROSCHYR? Denna broschyr riktar sig till små och medelstora företagare som vill placera leksaker på den Europeiska gemenskapens marknad. Återförsäljare och konsumenter kan använda denna

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

3M Infection Prevention Munskydd och skyddsglasögon. Proven. Hög säkerhet. och komfort

3M Infection Prevention Munskydd och skyddsglasögon. Proven. Hög säkerhet. och komfort 3M Infection Prevention Munskydd och skyddsglasögon Proven Hög säkerhet och komfort 3M TM Kirurgiska munskydd och skyddsglasögon 3M är ett globalt företag med fokus på att utveckla produkter för sjukvården

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv LEKSAKERS SÄKERHET Barn ska ha bästa möjliga skydd Europeiska kommissionen Näringsliv Fotolia Orange Tuesday Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år i EU och omkring 2000 företag som sysselsätter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02 SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS Bruksanvisning SE 2015-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Kvalitet 4 2.1 CE-märkning 4 2.2 Kvalitetsarbete 4 3. Bruksanvisningen

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Skyddsutrustning och tillbehör

Skyddsutrustning och tillbehör Skyddsutrustning och tillbehör ABIC Kemi AB Tel 011-149030 Box 6131 Fax 011-149237 600 06 NORRKÖPING info@abic.se www.abic.se Samtliga priser tillkommer 25% moms 40100-7, 40100-9 Nitrilhandske puderfri

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

som inte irriterar den första andra

som inte irriterar den första andra En andra hud som inte irriterar den första GAMMEX Non-Latex sortiment minimerar riskerna för typ IVallergier och hudirritationer, men vissa kemikalier som finns i GAMMEX Non-Latex handskar kan orsaka allergiska

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Xxxxx Skyltar och signaler

Xxxxx Skyltar och signaler AFS 2014:XX 2014:40 Xxxxx Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2008:13) om om skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.10.2014 L 297/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets ordning

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

Legal bakgrund. Mats Ohlson. Tandtekniska produkter ska uppfylla den medicintekniska lagstiftningen

Legal bakgrund. Mats Ohlson. Tandtekniska produkter ska uppfylla den medicintekniska lagstiftningen Legal bakgrund Mats Ohlson Tandtekniska produkter ska uppfylla den medicintekniska lagstiftningen Tandtekniska produkter är medicintekniska produkter Produkterna ska vara säkra och de ska ha de egenskaper

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.9.2002 KOM(2002) 464 slutlig 2001/0199 (COD) Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands.

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands. För händernas bästa Namnet säger allt Sempermed Supreme, ett mästerverk från vår utvecklingsavdelning, är perfekt anpassad för dina behov. Högsta säkerhet högsta komfort. För topprestationer varje dag.

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE EG-rätten De lagar och regler som medlemsländerna antar kallas för EG-rätten och har sin rättsliga grund i EG- fördraget. Det är också främst inom EG-rätten

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems

Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems Golvmärkning Ett komplett golvmärkningssytem för säkerhet och ordning Märksystem för lager Warehouse marking systems www.kortsystem.se i Information Kortsystem har levererat märksystem till lager- och

Läs mer

Värt att veta... Skor PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Värt att veta... Skor PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Värt att veta... Skor PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 1 Denna skrift har tagits fram i samverkan mellan parterna inom Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA. Skriften vill ge information om viktiga aspekter

Läs mer

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 FÖR VEM DESIGNAR DU? Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 EN PRODUKTS URSPRUNG Vad ger en produkt existensberättigande? Är det tillgång och efterfrågan? Eller är det så att åtrå, längtan,

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.: 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: 2 kg, 5 kg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger; LVFS 2012:25 Utkom från trycket

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer