Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05"

Transkript

1 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN

2 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver fördjupad kunskap för att säkerställa alla detaljer. I denna skrift har vi tagit fram de mest väsentliga punkterna i standarden. Dessa punkter räcker dock inte för att göra en fullständig besiktning. Utbildning kan bli nödvändig. - För hela Europa Omfattning. Standarder i sju delar omfattar allmänna säkerhetskrav och provnings metoder, särskilda krav för gungor, rutschbanor, linbanor, karuseller, vippgungor och sist men inte minst normer för installation, inspektion underhåll och drift. Utöver dessa delar finns en särskild standard EN 1177 för stötdämpande underlag. EN 1176 Del 1 Allmänna krav Del 2 Gungor Del 3 Rutschbanor Del 4 Linbanor Del 5 Karuseller Del 6 Vippgungor Del 7 Installation, underhåll, inspektion, drift. EN 1177 Underlag, säkerhetskrav, provmetoder EN Inspektion, underhåll & drift Tillsyn, underhåll och besiktning För att upprätthålla säkerheten och funktionen i lekredskapen krävs att tillsyn, underhåll och besiktning sker kontinuerligt, samt att installationen skett på rätt sätt. Installation ska utföras av kompetent person och enligt tillverkarens anvisningar. Tillsyn, underhåll och besiktning ska utföras av kompetent person där kunskapen ska ligga i nivå med det uppdrag som givits och ske enligt tillverkarens anvisning eller oftare. Faktorer som påverkar detta är t.ex. hårt utnyttjande, vandalism, placering nära kust, redskapets ålder osv. Drifts och ägaransvar Driftsansvarig eller ägare till lekredskap ska upprätta lämpliga rutiner och schema för tillsyn, underhåll och besiktning. Driftsansvarig ska tillse att personal är utbildad för det uppdrag man fått och har fått tillräcklig information vad gäller ansvar och befogenheter. Driftsansvarig ska tillse att protokoll förs vid tillsyn, underhåll och besiktningar samt att dokument upprättas och sparas och är tillgänglig för berörd personal. Om felaktigheter upptäcks på redskapet som kan förorsaka skada vid användning, ska tillträde för allmänheten förhindras tills felet är åtgärdat. 2

3 En god barnmiljö innebär också rätten att få leva och utvecklas under säkra förhållanden. Dagligen skadas många barn. Nästan en kvarts miljon barn skadas varje år så allvarligt att de måste söka läkare. Två barn dör varje vecka genom olycksfall. Om vi vuxna var mer medvetna om riskerna i miljön skulle många olyckor kunna undvikas. Det är därför viktigt att sprida Exempel på rättstillämpning Linbana på lekplats På en så kallad äventyrslekplats i bostadsområde åkte en treårig flicka linbana. Linan brast och linvagnen föll och träffade henne i ansiktet. Den farliga nötningsskadan på linan hade enligt domstolens mening lätt kunnat observeras vid inspektion och därmed hade olyckan kunnat förhindras. Styrelsen hade emellertid underlåtit att inspektera linbanan och vidta skyddsåtgärder mot den aktuella olycksrisken. För denna underlåtenhet svarade styrelseledamöterna. Därmed fann domstolen åtalet för vållande till kroppsskada styrkt. Straffet bestämdes till En god miljö - Barnens rättighet kunskap om olycksrisker och undanröja brister och faror i omgivningen. Barnmiljörådet, numera Barnombudsmannen, försöker att betrakta verkligheten ur barnperspektiv och arbetar för förbättringar av barns villkor. (Utdrag ur informationsfoldern Det här är barnmiljörådet ) 25 dagsböter för var och en av de åtalade styrelseledamöterna. Kommentar: Fallet visar behovet av bestämda föreskrifter om inspektion, underhåll och driftsplan av lekredskap på lekplatser. Dessutom framgår att oklarheter om vem som bär huvudansvaret för tillsyn av säkerhet på lekplatsen måste elimineras när t.ex. bostadsrätts eller samfällighetsföreningar abonnerar på fastighetsskötsel av kommunalförvaltning eller fastighetsbolag. (Utdrag ur Fredrik Anders rapport Rättstillämpning vid barnlolycksfall ). En ren miljö - Vårt gemensamma ansvar Medvetandet och intresset för miljöfrågor har ökat kraftigt i hela samhället. Tidigare har det ofta varit myndigheter och enskilda intresseorganisationer som drivit på. I dag är även privatpersoner och konsumenter mycket medvetna och har fått upp ögonen för miljöns betydelse. HAGS verksamhet har hela tiden riktat sig till barnens och de vuxnas totala miljö. Betydelsen av den gröna delen kan inte nog betonas. Naturen förstärkt med speciella lekfunktioner ger en helhet som är den bästa lekmiljön. Naturen, vattnet och luften är förutsättningen för allt liv men det tål inte vad som helst. Att vara rädd om miljön är en självklarhet, men att effektivt göra något åt problemen kräver kunskap och strukturerat arbete. I stort sett kräver hela vårt liv miljöresurser på ett eller annat sätt. En satsning på miljön är inget litet åtagande för någon. Den förändrade miljösynen ska förankras hos var och en. På sidan 10 finner du HAGS information om produktåtervinning. I stort sett alla råvaror som ingår i produkter från HAGS går att återvinna i form av energi eller återanvändning. HAGS är miljöcertifierat enligt ISO sedan sommaren

4 Barns säkerhet - En fråga om att bry sig om Vi kommer troligen aldrig få tillräcklig kunskap för att kunna eliminera alla risker. Det generella riskbegreppet omfattar förutom fysiska risker även utvecklingsrisker. Ambitionen måste alltid vara att skapa intressanta och stimulerande lekmiljöer med risker som barnet kan bemästra eller kalkylera. Men det är först när vi använder vår kunskap, som vi visar att vi också bryr oss om barnen. Kunskap 1 Barnen har rätt till lek (FN:s Barnkonvention). Kunskap 2 Plan och Bygglagen anger skyldighet att underhålla och sköta lekplatser så att olyckor begränsas. Kunskap 3 Det finns regler framtagna för att eliminera farliga risker (EN ). Kunskap 4 Den som äger marken och lekplatsen är ansvarig för säkerheten (PBL). Kunskap 5 Produktsäkerhetslagen omfattar även lekredskap och gör den som tillverkar och marknadsför ansvarig för produktsäk erheten (Produktansvarslagen från 1993). Kunskap 6 Det finns utbildning att få - HAGS* erbjuder kurs med följande omfattning: Del 1 Gällande lagar och normer Del 2 Inledande praktisk besiktning av befintlig lekplats samt gemensam genomgång av resultatet. Del 3 Säkerhetsnormer - EN generella delen samt delavsnitten gås igenom teoretiskt. Del 4 Entreprenad juridik - vem har ansvaret i olika upphandlingssituationer Del 5 Inspektioner i fält. Grupper om 3-5 personer inspekterar lekutrustningar på basis av förvärvade kunskaper enligt EN Del 6 Muntlig redovisning med skriftliga besiktningsprotokoll. Kunskap 7 Certifierad Besiktningsman HAGS besiktningskurser HAGS kan erbjuda den som så önskar en utbildning till Certifierad besiktningsman. HAGS genomför utbildning. Certifiering ombesörjes av SERENO Certifierings AB. Hör gärna av er direkt till vår säljavdelning för ytterligare information. För ytterligare information om certifiering kontakta SERENO Certifierings AB, tel Kunskap 8 HAGS genomför tillsammans med Halmstad Högskola en 5p Högskolekurs i ämnet Barnmiljö. Barns trygghet * Certifierat enligt ISO 9001 Löpande kontroll och tillsyn Det här är en fråga som gäller alla vuxna i barns vardagssituation. Föräldrar, lärare, förskolepersonal, fritidsledare, parkpersonal, vaktmästare med flera. Med ansvar och engagemang kan vi tillsammans uträtta mycket positivt. En bortslagen bräda, ett avskuret rep, sabotage som kan skapa farliga öppningar är viktiga att upptäcka. Dags att slå larm eller själva rätta till. Det finns också andra skäl att ingripa direkt. En trasig produkt inbjuder till fortsatt vandalisering. Checklistan på följande sidor ger ytterligare tips och instruktioner. Text och bild visar på känsliga ställen och tipsar om tillvägagångssätt för kontroll och åtgärd. OBS! Denna checklista är ej istället för normen utan en hjälp och ett komplement. HAGS katalog ger också information om hur ofta tillsyn och underhåll bör ske på varje enskilt lekredskap. 4

5 Det kan vara svårt att ange exakta mått, lutningar etc. allmänt för handikappanpassade lekplatser. Meningen är ju att lekplatsen ska vara utmanande och intressanta för både handikappade och ej handikappade barn. Följande punkter gäller för åldersgrupp 3 år och äldre. Angivna mått får anses som vägledande men ska alltid sättas i relation till totallösningen. 1. Ramper får ha en lutning på max 6%. 2. Spalter och öppningar mellan golvbrädor får ej överstiga 8 mm. 3. Kantlist monteras för alla rullstolsytor och skall ha en höjd av minst 100 mm. Helst bör dessa kanter vara i en kontrasterande färg vilket underlättar orienteringen för den synhandikappade. 4. Två rullstolar i bredd kräver en minsta golvbredd på 1,8 m. Ytterligare - Viktiga säkerhetsaspekter Ytterligare viktiga säkerhetsaspekter att tänka på utomhus: För att ge byggnadsnämnderna möjlighet att ingripa och förhindra att lekplatser vansköts så att risk för olycksfall uppkommer har vissa krav införts i PBL. - Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas -..plantering och att befintlig växtlighet bevaras OBS! Man bör tänka på att en del växter, t ex pollinerande kan vara problematiska för allergiker. Man bör även se över eventuell förekomst av giftiga växter. Socialstyrelsen påminner om att det inte får finnas giftiga växter som man vet lockar till lek och att smaka på. Brunnar ska vara försedda med låsbara lock. Var uppmärksam på sådant som förändrar barnens egen kroppsuppfattning. - Barn vill testa, klättra, krypa och undersöka. Detta leder till att barn utsätter sig för risker som de själva inte begriper. Som vuxen ansvarar du för barnet och kan minska riskerna genom att: - Förvissa dej om att barnets kläder inte har Checklista kapuschongssnören som kan fastna under leken. Ej heller halsdukar, fastsydda luvor eller dyl. som fastnar under lekens stoj. - Cykelhjälmen har gjort att barn blivit hängande i hakbandet. Det finns hakband som löser ut vid belastning (Grönt låsspänne). Gällande säkerhets normer tar inte hänsyn till hjälmmåtten!! Trafikskador: Trafikolyckor är oftare av allvarligare art än andra olyckor Mer än hälften av dödsolyckorna för barn sker i trafiken. Små barn utsätts för trafikrisker när de leker i närheten av hemmet på trottoarer och vägar. Trafikmiljön är inte utformad efter barns behov och säkerhet. Dålig planering av miljön gör att små barn allt för tidigt måste ge sig ut på egen hand i trafiken för att nå lekplatsen. Det finns regler: I Boverkets nybyggnadsregler beskrivs hur lekplatser ska placeras för att barn ska kunna undvika trafikrisker. - Friytor för lek ska vara avskilda från körvägar, parkeringsytor etc. Integrerade lekplatser - där även handikappade barn kan leka 5. Rörelseyta avsedd för riktningsändring, eller uppehåll, in- och utgångar till lekutrustning skall ha en yta av 1,5 1,5 m. Övrig rörelseyta skall ha en bredd av minst 1,2 m 6. Handledare monteras när fallhöjden är mellan 0,15-1,0 m, på en höjd av 0,7-0,85m. Handledare ska ha en diameter på mm för att ge greppbarhet. 7. Skydd mot fall i form av väggelement, högre än 700 mm, monteras då fallhöjden överstiger 1,0m. (Här behövs ej kantlist) 8. Placering av lekprodukter typ spel och liknande ska göras så att rullstolen får rum under. 9. Sandytor förses med exempelvis trädäck för att öka framkomligheten till lekställningarna. 5 DAGS ATT ATT SE SE ÖVER 5

6 Checklista Tillsyn & underhåll I samband med tillsyn och underhåll ( Dags att se över) finns det några viktiga punkter som skall kontrolleras på alla typer av lekställningar. Bultar och skruvar Efterdras vid behov. Lösa bultar utgör en grogrund för växande kvalitetsproblem och är alltid en säkerhetsrisk speciellt i träkonstruktioner eller konstruktioner med rörelse. Kontrollera om någon skruv eller bult fattas. Ett tomt hål signalerar att en skruv saknas. minst 1,5 m utanför lekställningen. Vid fallhöjd över 1,5m. se tabell C, sid 8. (Gunga rutschbana, linbana och karusell har specifika krav) Hårda eller kantiga föremål får ej förekomma. Reservdelar Använd alltid orginaltillverkade och säkerhetstestade reservdelar. Rörliga delar Smörj med jämna mellanrum. Byt ut slitna detaljer. Fallskyddsplattor Öppningsmått Fingrar: 8-25 mm vid en tvingad rörelse, t.ex. rutschbana, brandkårsstänger o.s.v., vid en höjd av 1.2 m eller mer över lekytan, provas enligt EN Fot: Springor större än 30 mm på plana ytor med en lutning < 45º och som ej är eftergivliga, godkänns icke. Huvudmått: mm på lekställningar som är lätt tillgängliga för alla åldrar och vid en höjd av 0.6 m eller mer över lekytan, provas enligt EN För lekställningar ej lätt tillgängliga för barn mindre 36 månader, gäller motsvarande mm. Anm. Normen tar inte hänsyn till hjälmmåtten!! Öppningar bör inte innefatta partier som löper samman nedåt i en vinkel mindre än 60º och vid en höjd av 0.6 m eller mer över lekytan. Min 200 mm Min 400 mm Här kan det uppstå risker!! Helt omslutna öppningar Styva Flexibla Delvis omslutna öppningar V-formiga öppningar Utskjutande delar Rörliga Redskapsdelar Förankring Lekredskap och utrustning skall vara fast förankrad. Se fig. Stabilitet och vältrisk kontrolleras. Målning Kontrollera ev. uppkomna rötangrepp. Sågade och hyvlade träkonstruktioner och plywood, oljas och laseras vart tredje år. Lackerade stålkonstruktioner målas om beroende på slitage. Pulverlackade konstruktioner underhålls bäst genom bättringsmålning av uppkomna skador. Kontrollera att dräneringsöppningar inte är igensatta. Hela kroppen Huvud/hals huvudet först Huvud/hals fötterna först Arm och hand Ben och fot Finger Underlag - Islagsyta Största fria fallhöjden är 3,0 m. Stötdämpande underlag enligt EN Fallskyddsplattor typgodkända för respektive fallhöjd. Utbredningen av stötdämpande underlag skall vara Klädesplagg Hår 6

7 Mellan rörliga och fasta delar får inte finnas kläm- eller skärställen. Linor i linbanor inspekteras, smörjs och efterspänns vid behov. Checklista Lekredskap Balkar och bommar Kontrollera infästning, skruvar och beslag samt slitage i förborrade hål. Uppskjutande eller utstickande detaljer inom huvud- och fotområde är ej tillåtna. (fritt utrymme) se fig.1 Avstånd mellan gungsitsar: se tabell A. Fritt utrymme samt utbredning av stötdämpande material framför gunga: se tabell B. Gungsits avsedd för mindre barn får ej monteras vid sidan av sits avsedd för större barn, på samma gungbom. Hängbro Kontrollera hängbrons handledare och förbindelsekedjor. Byt den plastöverdragna kättingen om den är skadad. Kontrollera alla infästningar. Se över om det fattas gångbrädor, om de är trasiga eller hårt slitna. Byt till nya. Cykelkarusell Kontrollera att hjulen har frihjulsnav. En viktig säkerhetsfaktor. Se över om däcken och pedalerna är slitna. Kontrollera att skrapskydd vid hjulhus är intakt. Smörj centrumlagret. Kontrollera att sitsarna är intakta. Golv Kontrollera skruvar och beslag samt brädor (ev. byte). För lekredskap ej lätt tillgängliga för barn yngre än 36 mån: Plattform högre än 1,0 m skall ha skydd mot fall i form av skyddsräcke med en höjd i överkanten på mm. Plattform högre än 2,0 m skall ha skydd mot fall i form av barriär minst 700 mm högt. Se fig. 2 För lekredskap tillgängliga för alla åldrar: Plattformar skall ha skydd mot fall i form av barriär minst 700 mm hög, om plattformen är på en höjd av mer än 600 mm över lekytan. Se fig. 3 Barriär: Kontroll av infästning, skruvar och beslag samt byte av skadade brädor. Barriär får ej innehålla mellanliggande horisontella stänger som uppmuntrar till klättring. >2000 Fig.2 Fig.1 Skydd mot fall Redskap icke lätt tillgängliga för barn yngre än 36 månader Skydd mot fall Redskap lätt tillgängliga för alla åldrar Gungor Kontrollera regelbundet förslitning i upphängningen. Använd kortlänkad kätting, eller likvärdigt. Max 2 gungsitsar/gungbom. Fritt avstånd mellan mark och underkant gungsits mer än 350 mm. För sits av gungdäckstyp skall avståndet vara mer än 400 mm. >2000 Fig.3 7

8 Kontrollera att farliga öppningsmått ej uppstår mellan styva och elastiska delar i belastat respektive obelastat tillstånd. Idrottsmaterial Se över idrottsmaterialet som behöver kontinuerlig tillsyn. Se över och komplettera idrottsnäten till de olika artiklarna även specialnät. Karusell Kontrollera funktion, framförallt centrifugalbromsen. Klätternät, repstegar, och lejdare Kontrollera alla klätterdetaljer som nöts ut vid intensiv lek. Rep - klätternät - repstegar - lejdare - trapetser - romerska ringar. Stegpinnars diameter skall vara mm. Kätting Skall vara av kortlänkad typ med en maximal öppning av 8,6 mm. Kontrollera slitage vid fastsättningspunkter. Kättingen får ej vara så lång att öglor kan bildas (strypningsrisk). Linbana Kontrollera att linbanevagnen löper friktionsfritt. Kontrollera wiren, utstickande trådar och andra skador indikerar behov av utbyte. Smörj vid behov. Se till att sitsen har upphängning av plastad kätting eller likvärdigt. Är någon av ovanstående detaljer defekta anskaffa en renoveringssats till linbanan. Sits skall hänga minst 2,1 m under bärlinan. Fri höjd under sits skall vara minst 400 mm vid en belastning av 130 kg. Efterspänn wiren vid behov. Tabell C* Fri fallhöjd max 2,0 m sittande, 3,0 m armhängande. Wirens infästningshöjd skall vara minst 2,5 m över mark. Fritt utrymme skall vara 1,5 m utanför ställningen om platt form finns. 2,0 m på båda sidor om bärlinan, samt 2,0 m vid slutstation när sits är i utfällt läge. Rutschbanor Öppen rutschbana Rutschbanor anslutna till lekställning skall vara försedda med skyddsrör vid startdelen. Se över sidoskydd av den gamla öppna modellen, de måste bytas till täta av säkerhetsskäl. Placera gärna en terrängtrappa vid sidan av rutschbanan, dock ej närmare än 1,0 m. Kontrollera rutschbanor lagda i slänt, speciellt lutning, så att inte vatten stannar kvar i utåkningsdelen. Höj i så fall övre delen av banan. x y x L 1 Gäller för lösfyllnadsmaterial. L 2 Gäller syntetiskt material. L 1, L 2 l l Tabell A* l x y 1,4 0,48 0,58 1,6 0,52 0,62 1,8 0,56 0,66 2,0 0,60 0,70 2,2 0,64 0,74 2,4 0,68 0,78 2,6 0,72 0,82 mått i m Tabell B* l L 1 L 2 1,4 3,47 2,97 1,6 3,64 3,14 1,8 3,82 3,32 2,0 3,99 3,49 2,2 4,17 3,67 2,4 4,34 3,84 2,6 4,52 4,02 mått i m Fallhöjd Utrymme meter (y) meter (x) 0,6-1,5 1,50 1,6 1,57 1,7 1,63 1,8 1,70 1,9 1,77 2,0 1,83 2,1 1,90 2,2 1,97 2,3 2,03 2,4 2,10 2,5 2,17 2,6 2,23 2,7 2,30 2,8 2,37 2,9 2,43 3,0 2,50 Formel för islagsytans utbredning. (utrymme) y>0,6 1,5 är x=1,5 y>1,5 är x=2/3y+0,5 2,00 y X 8

9 Kontrollera att din bana uppfyller kraven för en normgodkänd bana. Vid behov byt ut den. Säkerhetsområdet skall vara större än 1,5 m utanför ställning samt 2,0 m framför utåkningsdelen och åtminstone 1,0 m på båda sidor om rutschbanan. Stötdämpande underlag vid utåkning skall klara krav motsvarande 1,0 m fallhöjd. OBS! Ofta saknas sand vid utåkning, komplettera. Kontrollera att inga kilformade öppningar finns vid rutschbanans anslutning till lekställningen. (Snören på jackor) Utåkningsdelen får ej sluta mer än 350 mm över lekplanet. I det fria utrymmet får inga hårda fasta föremål finnas. Rutschbanans utåkningsdel orienteras alltid mot norr för att minska risken med heta plåtytor under sommartid. Tubrutschbana Kontrollera alla skarvar. Vid behov, drag åt bultar, bulthuvuden skall vara vända uppåt. Kontrollera att sista röret vid utåkning är försedd med röd skyddsbåge, eller ny vinklad tubavslutning. Montera förbudsskylt mot klättring på tub. Besiktiga även skarvarna invändigt. Tak Kontroll av infästning, skruvar och beslag samt utbyte av skadade brädor. Sand- och vattenlek Kontrollera sandarbetsplatsens alla rörliga delar då den hör till de mest använda lekredskapen. Kontrollera alltså: skopor med kedja - luckorna till sandfickorna sandrännorna svängkranens infästningar. Kontrollera anslutningar, avstängare (flottörer), töm vattnet vintertid. Vid påsläpp av vattnet på våren bör man kontrollera pumpens funktion, vattenrännornas kondition och om pumpen behöver bytas. Pump för direkt anslutning till vattenledningssystemet är numera tillgänglig. Soffor Kontrollera om soffbrädorna är trasiga eller fula. Måla eller byt mot nya. Soffor skall inoljas/målas normalt vart tredje år. Vindskydd/staket Se över blåsiga lekplatser och sandlådor och komplettera dessa med vindskydd för att få en lekhörna i lä, gärna södervänd. Se över och laga, komplettera och måla staket och avspärrningsanordningar. Trappor och stegar Om trappan/stegen är konstruerad av trämaterial skall plan steg/stegpinnar vara försänkta i sidostycken eller likvärdigt ( ej enbart fästa med spik och skruv.) Stegpinnar får ej kunna snurras. Ledstänger skall anordnas om trappans höjd är mer än 1,0 m över mark eller om trappan är avsedd att användas av barn yngre än 36 mån. Trappor slits ofta hårt byt ut slitna plansteg. HAGS provsonder Ett bra hjälpmedel för utbildad personal! Hos HAGS kan du erhålla provsonder anpassade till EN Uppsättning komplett med instruktion och väska. Beställnings nr HAGS

10 Allmänna Basfakta Material Materialet i våra produkter är av hög kvalité för att motsvara kraven på säkerhet, funktion, hållfasthet och finish. Plywood är av utomhuskvalité. Skivmaterial av High Pressure Laminate HPLanvänds där kvalitetskraven är extra höga. Vårt trävirke är tätvuxen svensk fur, företrädesvis från norra Sverige. Certifierade enligt FSC alt. PEFC. Virket hyvlas och kanterna rundas. Sandlådor tillverkas bl.a. av ek. Skruvar och muttrar skyddas mot vandalism av HAGS täckhatt i plast. Nät och linor är tillverkade av galvad kätting överdragen med solid polyuretan för erhållande av slitstyrka och minimal känslighet för temperaturvariationer. Mönstervalsad rostfri plåt i rutschbanor ger lång livslängd och låg friktion. Fästelement är förzinkade för erhållande av bra rostskydd. Rör och plåtdetaljer är tillverkade av höghållfast stål. Träskydd Trävirket är träskyddsbehandlat enligt EN351 klass P5 och Nordiska Träskyddsrådets anvisningar. Behovet av kemiskt träskydd varierar med risken för angrepp av träförstörande organismer i olika miljöer. Träskyddsklass P5 är avsedd för träkonstruktioner ovan mark och utförs efter bearbetningen. Till denna tryckmetod användes olja med aktiva ämnen som är biologiskt nedbrytningsbara. Oljan ger dessutom träet skydd mot fukt, uttorkning och träfiberresning. Metoden är skonsam mot både trä och miljö. I de produkter som har direkt markkontakt använder HAGS skyddsbehandlad ek. Ytbehandling Trämaterialet är behandlat med 1x grundlasyr samt 1x filmbildande topplasyr, vilket garanterar hög beständighet mot väder och vind. Lasyren gör att trästrukturen bibehålls. Eftersom trämaterialet sköljmålas två gånger får träet hög färgmättnad vilket ger hög kvalitet. Stålmaterialet lackeras med pulver av polyestertyp alt varmförzinkas. Vid pulverlackering används förzinkat stål. Kvalitetssystem och miljösystem HAGS är certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2000 samt ISO 14001:2004. Garanti Klassificering av material i förhållande till antal garantiår: * 10 år mot fel till följd av material- eller produktionsfel på alla galvaniserade och övriga icke-lackerade stål- och metalldelar, massiva plast- och HPL-paneler och bearbetat trä. * 5 år mot fel till följd av material- eller produktionsfel på fjädrar, lackerade metalldelar, gjutna plastdelar och nätkonstruktioner. * 2 år mot funktionsfel till följd av material- eller produktionsfel på rörliga plast- och metalldelar. Garantin gäller enbart för kund som köpt från HAGS eller auktoriserad återförsäljare. Garantin gäller inte: för naturligt slitage som uppkommer vid avsedd användning. om produkten vanvårdas, behandlas ovarsamt, utsätts för onormal användning eller utsätts för vandalism. om köparen inte genomfört och dokumenterat tillsyn och underhåll enligt anvisning i Allmänna Basfakta, Vägledning för drift av Lekplats i offentlig miljö samt produktens underhållsinstruktion. om produkten har monterats på sätt som strider mot våra instruktioner. om produkten utsätts för miljöpåverkan som HAGS inte kunnat förutse. om produkten har används tillsammans med och eller byggts samman med produkt som inte godkänts av HAGS ANEBY AB. om köparen inte underrättar HAGS eller vår auktoriserade återförsäljare om felet inom tre (3) månader från dag då felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. om köparen inte iakttar instruktioner som HAGS eller dess auktoriserade återförsäljare utfärdar avseende hanteringen av reklamationsärendet. Under garantitiden åtar sig HAGS att, efter eget val, antingen ersätta felaktig detalj med ny eller reparera den felaktiga detaljen. Ersättningsdetalj ska skickas resp reparation ske utan oskäligt dröjsmål. Om HAGS så begär ska utbytta delar returneras till HAGS. För utbytt resp reparerad detalj gäller motsvarande garanti, dock längst för den tid som återstår av ursprunglig garantitid.. För att kunna framställa garantikrav ska kunden för HAGS eller till vår auktoriserade återförsäljare uppvisa läsbart oförändrad garantisedel eller inköpskvitto i original. Utöver detta ska, på begäran, HAGS erhålla kopia på dokument utvisande hur tillsyn och underhåll har skett. Om tvist rörande garanti uppstår ska sådan avgöras genom skiljedomsförfarande i Sverige på plats som bestäms av HAGS. Säkerhet En väl fungerande säkerhetsstandard utvecklas med syftet att skapa så säkra lekplatser som möjligt utan att lekvärden och därmed attraktionen förloras. Våra produkter uppfyller de säkerhetskrav som ställs i standarden EN 1176 och EN 1177 och är certifierade av TÜV. De produkter som även är certifierade enligt gällande USA-standard, ASTM F1487, finns noterade på IPEMA:s hemsida. HAGS deltar sedan många år i det europeiska säkerhetsarbetet som arbetar för kontinuerlig uppdatering av gällande säkerhetsstandard. Utrymmesbehov Redskapens säkerhetsytor får i vissa fall överlappa varandra. Detta gäller dock inte säkerhetsytor för rutschbanor, gungor, karuseller, linbanor och andra rörliga redskap. Stötdämpande underlag Islagsytans material ska, beträffande egenskaper och tjocklekar, uppfylla kraven enligt EN 1176 och EN Materialet ska anordnas så att vatten dräneras i erforderlig omfattning. Gummi Prefabricerade plattor som läggs på ett väl avjämnat och dränerat underlag. Granulat som läggs på ett väl avjämnat och dränerat underlag. Övriga syntetiska material Se respektive tillverkares anvisning. Lösfyllnadsmaterial som sand, grus, bark och träflis. För sand- och grusmaterial rekommenderar HAGS en fraktion mellan 0,5-5 mm, så uniform som möjligt. Fraktion för övrigt material se EN 1176 och EN Rekommenderade fyllnadstjocklekar gällande lösfyllnadsmaterial: Tjocklek lösfyllnadsmaterial fallhöjd upp till 100 mm mm 1,00m 200 mm mm 2,00m 300 mm mm 3,00m Ovan angivna värden tar hänsyn till att lösfyllnadsmaterial förflyttas vid frekvent lek. 10

11 Andra typer av lösfyllnadsmaterial Stötdämpande material av typ som ej nämns i EN 1176 och EN1177 ska provas och certifieras av inom EU ackrediterad provningsanstalt. Montering Av transport och miljöskäl levereras HAGS lekredskap på tre sätt: 1 omonterad byggsats, exv gungställning 2 monterade sektioner, exv leksystem 3 helt eller nästan helt färdigmonterad enhet, t.ex rutschbanor. Förankring mot mark/fundament Säkerhetskrav, stabilitet och stöldrisk kräver att lekredskapen förankras på ett tillfredsställande sätt. Brister i förankringssätt innebär risk för svåra olyckor. HAGS lekredskap levereras för olika typer av markinstallationer: prefabricerad markförankring. Om inget annat sägs skall förankring ske i sand/grusmaterial. förankring ovan mark, mot exv betonggolv. förankring genom nedgjutning. Vissa produkter kräver markförankring med platsgjuten betong. Ingjutningsdetaljer fixeras på plats, innan betongarbeten påbörjas. Betonghållfasthet ska minst motsvara vad som föreskrivs för respektive produkt. Betongarbeten ska utföras av personal med erforderlig kompetens. Vid markförankring i lösfyllnadsmaterial som bark, träflis och liknande, krävs ibland djupare grundläggningsnivå. Kontakta din HAGS representant. Monteringsanvisning För att säkerställa att lekredskapet monteras på ett säkert och riktigt sätt ska monteringen ske i enlighet med den monteringsinstruktion som bipackas leveransen. Personal ska ha erforderlig kunskap. Montering på sätt som avviker från monteringsanvisningen kan innebära säkerhetsrisker men också att garantiåtaganden inte gäller. Vid behov av extra monteringsinstruktion kontakta din HAGS representant. Förhindra alltid tillträde till lekredskapen under pågående monteringsarbete så att olycksrisker undviks. Inspektion Efter slutförd montering ska lekredskapet alltid inspekteras med avseende på säkerhet, funktion och montage. Eventuella avvikelser ska alltid åtgärdas innan lekredskapet tas i bruk. Vägledning för drift av Lekplats Information om Drift Montering Underhåll Besiktning: se Vägledning för drift av Lekplats i offentlig miljö, som du finner på vår hemsida, Underhåll av HAGS laserade träprodukter. Underhåll är en förutsättning för att träets utseende och funktion ska bevaras. Tidsintervall och val av underhåll beror på slitage och var produkten är placerad. Innan underhåll börjar, måste en bedömning av ytbehandlingens tillstånd göras. Ytbehandling med mindre mekaniska skador men med en i övrigt intakt färgfilm behandlas med ett transparent lasyrsystem, (A). Ytbehandling med stora skador på färgfilmen behandlas med täckande lasyrsystem, (B). A. Transparant lasyrsystem. Undvik ytbehandling i direkt solsken och vid temperatur understiganden +10 C. 1. Den gamla ytbehandlingen eller skadan rengörs noga med exv. målartvätt. Skölj försiktigt med vatten. Rengör vid behov mellan brädorna så att tänkt vattenavrinning fungerar. 2. Låt torka till max 18 % fuktkvot. 3. Slipa eller skrapa rent lätt missfärgade ( svarta) områden och behandla dessa med 2x grundolja. Alt behandlas hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 4. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. 5. Behandla härefter de skadade områdena med 2x lasyrfärg tills rätt kulör uppnås. Ett sista skikt kan vid behov läggas på hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 6. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. B. Täckande lasyrsystem. Undvik ytbehandling i direkt solsken och vid temperatur understiganden +10 C. 1. Den gamla ytbehandlingen eller skadan rengörs noga med exv. målartvätt. Skölj försiktigt med vatten. Rengör vid behov mellan brädorna så att tänkt vattenavrinning fungerar. 2. Låt torka till max 18 % fuktkvot. 3. Slipa eller skrapa rent lätt missfärgade ( svarta) områden och behandla dessa med 2x grundolja. Alt behandlas hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 4. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. 5. Behandla härefter de skadade områdena med 2x täcklasyr. Ett sista skikt kan vid behov läggas på hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 6. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. Kulörerna på täcklasyr är avstämda till våra transparenta lasyrfärger. Mindre kulörskillnader kan dock finnas eftersom en täckande lasyr aldrig kan bli helt lik en transparent lasyr. Underhållsfärger, trä. HAGS tillhandahåller underhållsfärger för trä. Grundolja (färglös), HAGS , i 5-liters förpackning. Lasyrfärg tillhandahålles i aktuella kulörer, 0,75 l förpackning Täcklasyr tillhandahålles i aktuella kulörer, 0,75 l förpackning. Kontakta din HAGS-representant för ytterligare information. Bättring av pulverlackerade ståldetaljer HAGS tillhandahåller bättringsfärg för bättring av små skador på pulverlackerade ytor. Min.temeratur +10 grader C. Undvik att arbeta i direkt solsken. 1. Slipa försiktigt ner skarpa kanter vid skadan. 2. Rengör med lacknafta 3. Bättra med bättringsfärg och låt torka 8 timmar. Materialåtervinning HAGS använder material som uppfyller ställda tekniska krav med minsta möjliga miljöpåverkan under produktens livslängd. Flertalet av produkterna kan demonteras i sina olika delar för enkel materialåtervinning. Nedanstående materialförteckning visar exempel på återvinningsmetod för resp material. Material Återvinningsmetod Trä (impr. klass B) återanvändning, energiutvinning Metaller återanvändning HPL energiutvinning Plastdetaljer återanvändning, energiutvinning Skummad plast energiutvinning Konstruktionsändringar. Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar utan föregående information. 11

12 En bra lekplats - Genomtänkta funktioner Rörelselek - Motorisk träning Roll-lek Konstruktionslek - kreativitetsträning Regellekar Sinnesträning Småbarnsträning Handikappanpassning Säkerhet Attraktion Samvaro Grönska - Miljö Vindskyddade vrår Jämför gärna din befintliga lekplats med funktionslistan ovan. Komplettera för att öka användbarheten och ge stimulans till en rikare lekupplevelse. En stor variationsrikedom är den bästa vägen att göra lekplatsen attraktiv. Att ge lekplatsen större dragningskraft än andra ställen där barn annars leker; gator, trottoarer shoppingcentra, tunnelbana, byggarbetsplatser etc... Bilden ovan visar olika funktioner i lekparken. Tänk på att anpassa detta uterum till den befintliga miljön. Låt träd och grönska bli en del av det. Skapa en trivsam oas för hela familjen. ISO 9001 ISO HAGS Aneby AB Box 133, SE Aneby, Sweden Tel , Fax Web site: HAGS

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad Lekplats för alla Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad FÖRORD Vi har fått i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret att ta fram ett program för handikappanpassning av lekplatser

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

BESIKTNINGS- OCH UNDERHÅLLS- PROTOKOLL FÖR ALL UTRUSTNING

BESIKTNINGS- OCH UNDERHÅLLS- PROTOKOLL FÖR ALL UTRUSTNING BESIKTNINGS- OCH UNDERHÅLLS- PROTOKOLL FÖR ALL UTRUSTNING All HAGS utrustning bör underhållas i enlighet med den europeiska standarden för rutinmässig driftskontroll och underhåll av lekplatsutrustning:

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö 2 ! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö Boverket och

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom

Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA. Petter Åkerblom Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom MOVIUM RAPPORT 2:2006 Ut och lek! KREATIVA UTEMILJÖER FÖR BARN OCH UNGA Petter Åkerblom 1 Förord Lek, rörelsefrihet och trygghet nyckelord

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

SÄKER MED HÄST. Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport

SÄKER MED HÄST. Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport SÄKER MED HÄST Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport INNEHÅLL Förord 3 Säkerhetspolicy 5 Förbundets säkerhetsarbete 6 Hästens beteende 7 Vad gör hästen säker 9 Hantering och utrustning 12 Hästens utrustning

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR Introduktion: Denna handbok för nya bågskyttar är avsedd som en vägledning för både skyttar och tränare på grundläggande nivå, FITA nivå

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer