Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05"

Transkript

1 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN

2 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver fördjupad kunskap för att säkerställa alla detaljer. I denna skrift har vi tagit fram de mest väsentliga punkterna i standarden. Dessa punkter räcker dock inte för att göra en fullständig besiktning. Utbildning kan bli nödvändig. - För hela Europa Omfattning. Standarder i sju delar omfattar allmänna säkerhetskrav och provnings metoder, särskilda krav för gungor, rutschbanor, linbanor, karuseller, vippgungor och sist men inte minst normer för installation, inspektion underhåll och drift. Utöver dessa delar finns en särskild standard EN 1177 för stötdämpande underlag. EN 1176 Del 1 Allmänna krav Del 2 Gungor Del 3 Rutschbanor Del 4 Linbanor Del 5 Karuseller Del 6 Vippgungor Del 7 Installation, underhåll, inspektion, drift. EN 1177 Underlag, säkerhetskrav, provmetoder EN Inspektion, underhåll & drift Tillsyn, underhåll och besiktning För att upprätthålla säkerheten och funktionen i lekredskapen krävs att tillsyn, underhåll och besiktning sker kontinuerligt, samt att installationen skett på rätt sätt. Installation ska utföras av kompetent person och enligt tillverkarens anvisningar. Tillsyn, underhåll och besiktning ska utföras av kompetent person där kunskapen ska ligga i nivå med det uppdrag som givits och ske enligt tillverkarens anvisning eller oftare. Faktorer som påverkar detta är t.ex. hårt utnyttjande, vandalism, placering nära kust, redskapets ålder osv. Drifts och ägaransvar Driftsansvarig eller ägare till lekredskap ska upprätta lämpliga rutiner och schema för tillsyn, underhåll och besiktning. Driftsansvarig ska tillse att personal är utbildad för det uppdrag man fått och har fått tillräcklig information vad gäller ansvar och befogenheter. Driftsansvarig ska tillse att protokoll förs vid tillsyn, underhåll och besiktningar samt att dokument upprättas och sparas och är tillgänglig för berörd personal. Om felaktigheter upptäcks på redskapet som kan förorsaka skada vid användning, ska tillträde för allmänheten förhindras tills felet är åtgärdat. 2

3 En god barnmiljö innebär också rätten att få leva och utvecklas under säkra förhållanden. Dagligen skadas många barn. Nästan en kvarts miljon barn skadas varje år så allvarligt att de måste söka läkare. Två barn dör varje vecka genom olycksfall. Om vi vuxna var mer medvetna om riskerna i miljön skulle många olyckor kunna undvikas. Det är därför viktigt att sprida Exempel på rättstillämpning Linbana på lekplats På en så kallad äventyrslekplats i bostadsområde åkte en treårig flicka linbana. Linan brast och linvagnen föll och träffade henne i ansiktet. Den farliga nötningsskadan på linan hade enligt domstolens mening lätt kunnat observeras vid inspektion och därmed hade olyckan kunnat förhindras. Styrelsen hade emellertid underlåtit att inspektera linbanan och vidta skyddsåtgärder mot den aktuella olycksrisken. För denna underlåtenhet svarade styrelseledamöterna. Därmed fann domstolen åtalet för vållande till kroppsskada styrkt. Straffet bestämdes till En god miljö - Barnens rättighet kunskap om olycksrisker och undanröja brister och faror i omgivningen. Barnmiljörådet, numera Barnombudsmannen, försöker att betrakta verkligheten ur barnperspektiv och arbetar för förbättringar av barns villkor. (Utdrag ur informationsfoldern Det här är barnmiljörådet ) 25 dagsböter för var och en av de åtalade styrelseledamöterna. Kommentar: Fallet visar behovet av bestämda föreskrifter om inspektion, underhåll och driftsplan av lekredskap på lekplatser. Dessutom framgår att oklarheter om vem som bär huvudansvaret för tillsyn av säkerhet på lekplatsen måste elimineras när t.ex. bostadsrätts eller samfällighetsföreningar abonnerar på fastighetsskötsel av kommunalförvaltning eller fastighetsbolag. (Utdrag ur Fredrik Anders rapport Rättstillämpning vid barnlolycksfall ). En ren miljö - Vårt gemensamma ansvar Medvetandet och intresset för miljöfrågor har ökat kraftigt i hela samhället. Tidigare har det ofta varit myndigheter och enskilda intresseorganisationer som drivit på. I dag är även privatpersoner och konsumenter mycket medvetna och har fått upp ögonen för miljöns betydelse. HAGS verksamhet har hela tiden riktat sig till barnens och de vuxnas totala miljö. Betydelsen av den gröna delen kan inte nog betonas. Naturen förstärkt med speciella lekfunktioner ger en helhet som är den bästa lekmiljön. Naturen, vattnet och luften är förutsättningen för allt liv men det tål inte vad som helst. Att vara rädd om miljön är en självklarhet, men att effektivt göra något åt problemen kräver kunskap och strukturerat arbete. I stort sett kräver hela vårt liv miljöresurser på ett eller annat sätt. En satsning på miljön är inget litet åtagande för någon. Den förändrade miljösynen ska förankras hos var och en. På sidan 10 finner du HAGS information om produktåtervinning. I stort sett alla råvaror som ingår i produkter från HAGS går att återvinna i form av energi eller återanvändning. HAGS är miljöcertifierat enligt ISO sedan sommaren

4 Barns säkerhet - En fråga om att bry sig om Vi kommer troligen aldrig få tillräcklig kunskap för att kunna eliminera alla risker. Det generella riskbegreppet omfattar förutom fysiska risker även utvecklingsrisker. Ambitionen måste alltid vara att skapa intressanta och stimulerande lekmiljöer med risker som barnet kan bemästra eller kalkylera. Men det är först när vi använder vår kunskap, som vi visar att vi också bryr oss om barnen. Kunskap 1 Barnen har rätt till lek (FN:s Barnkonvention). Kunskap 2 Plan och Bygglagen anger skyldighet att underhålla och sköta lekplatser så att olyckor begränsas. Kunskap 3 Det finns regler framtagna för att eliminera farliga risker (EN ). Kunskap 4 Den som äger marken och lekplatsen är ansvarig för säkerheten (PBL). Kunskap 5 Produktsäkerhetslagen omfattar även lekredskap och gör den som tillverkar och marknadsför ansvarig för produktsäk erheten (Produktansvarslagen från 1993). Kunskap 6 Det finns utbildning att få - HAGS* erbjuder kurs med följande omfattning: Del 1 Gällande lagar och normer Del 2 Inledande praktisk besiktning av befintlig lekplats samt gemensam genomgång av resultatet. Del 3 Säkerhetsnormer - EN generella delen samt delavsnitten gås igenom teoretiskt. Del 4 Entreprenad juridik - vem har ansvaret i olika upphandlingssituationer Del 5 Inspektioner i fält. Grupper om 3-5 personer inspekterar lekutrustningar på basis av förvärvade kunskaper enligt EN Del 6 Muntlig redovisning med skriftliga besiktningsprotokoll. Kunskap 7 Certifierad Besiktningsman HAGS besiktningskurser HAGS kan erbjuda den som så önskar en utbildning till Certifierad besiktningsman. HAGS genomför utbildning. Certifiering ombesörjes av SERENO Certifierings AB. Hör gärna av er direkt till vår säljavdelning för ytterligare information. För ytterligare information om certifiering kontakta SERENO Certifierings AB, tel Kunskap 8 HAGS genomför tillsammans med Halmstad Högskola en 5p Högskolekurs i ämnet Barnmiljö. Barns trygghet * Certifierat enligt ISO 9001 Löpande kontroll och tillsyn Det här är en fråga som gäller alla vuxna i barns vardagssituation. Föräldrar, lärare, förskolepersonal, fritidsledare, parkpersonal, vaktmästare med flera. Med ansvar och engagemang kan vi tillsammans uträtta mycket positivt. En bortslagen bräda, ett avskuret rep, sabotage som kan skapa farliga öppningar är viktiga att upptäcka. Dags att slå larm eller själva rätta till. Det finns också andra skäl att ingripa direkt. En trasig produkt inbjuder till fortsatt vandalisering. Checklistan på följande sidor ger ytterligare tips och instruktioner. Text och bild visar på känsliga ställen och tipsar om tillvägagångssätt för kontroll och åtgärd. OBS! Denna checklista är ej istället för normen utan en hjälp och ett komplement. HAGS katalog ger också information om hur ofta tillsyn och underhåll bör ske på varje enskilt lekredskap. 4

5 Det kan vara svårt att ange exakta mått, lutningar etc. allmänt för handikappanpassade lekplatser. Meningen är ju att lekplatsen ska vara utmanande och intressanta för både handikappade och ej handikappade barn. Följande punkter gäller för åldersgrupp 3 år och äldre. Angivna mått får anses som vägledande men ska alltid sättas i relation till totallösningen. 1. Ramper får ha en lutning på max 6%. 2. Spalter och öppningar mellan golvbrädor får ej överstiga 8 mm. 3. Kantlist monteras för alla rullstolsytor och skall ha en höjd av minst 100 mm. Helst bör dessa kanter vara i en kontrasterande färg vilket underlättar orienteringen för den synhandikappade. 4. Två rullstolar i bredd kräver en minsta golvbredd på 1,8 m. Ytterligare - Viktiga säkerhetsaspekter Ytterligare viktiga säkerhetsaspekter att tänka på utomhus: För att ge byggnadsnämnderna möjlighet att ingripa och förhindra att lekplatser vansköts så att risk för olycksfall uppkommer har vissa krav införts i PBL. - Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas -..plantering och att befintlig växtlighet bevaras OBS! Man bör tänka på att en del växter, t ex pollinerande kan vara problematiska för allergiker. Man bör även se över eventuell förekomst av giftiga växter. Socialstyrelsen påminner om att det inte får finnas giftiga växter som man vet lockar till lek och att smaka på. Brunnar ska vara försedda med låsbara lock. Var uppmärksam på sådant som förändrar barnens egen kroppsuppfattning. - Barn vill testa, klättra, krypa och undersöka. Detta leder till att barn utsätter sig för risker som de själva inte begriper. Som vuxen ansvarar du för barnet och kan minska riskerna genom att: - Förvissa dej om att barnets kläder inte har Checklista kapuschongssnören som kan fastna under leken. Ej heller halsdukar, fastsydda luvor eller dyl. som fastnar under lekens stoj. - Cykelhjälmen har gjort att barn blivit hängande i hakbandet. Det finns hakband som löser ut vid belastning (Grönt låsspänne). Gällande säkerhets normer tar inte hänsyn till hjälmmåtten!! Trafikskador: Trafikolyckor är oftare av allvarligare art än andra olyckor Mer än hälften av dödsolyckorna för barn sker i trafiken. Små barn utsätts för trafikrisker när de leker i närheten av hemmet på trottoarer och vägar. Trafikmiljön är inte utformad efter barns behov och säkerhet. Dålig planering av miljön gör att små barn allt för tidigt måste ge sig ut på egen hand i trafiken för att nå lekplatsen. Det finns regler: I Boverkets nybyggnadsregler beskrivs hur lekplatser ska placeras för att barn ska kunna undvika trafikrisker. - Friytor för lek ska vara avskilda från körvägar, parkeringsytor etc. Integrerade lekplatser - där även handikappade barn kan leka 5. Rörelseyta avsedd för riktningsändring, eller uppehåll, in- och utgångar till lekutrustning skall ha en yta av 1,5 1,5 m. Övrig rörelseyta skall ha en bredd av minst 1,2 m 6. Handledare monteras när fallhöjden är mellan 0,15-1,0 m, på en höjd av 0,7-0,85m. Handledare ska ha en diameter på mm för att ge greppbarhet. 7. Skydd mot fall i form av väggelement, högre än 700 mm, monteras då fallhöjden överstiger 1,0m. (Här behövs ej kantlist) 8. Placering av lekprodukter typ spel och liknande ska göras så att rullstolen får rum under. 9. Sandytor förses med exempelvis trädäck för att öka framkomligheten till lekställningarna. 5 DAGS ATT ATT SE SE ÖVER 5

6 Checklista Tillsyn & underhåll I samband med tillsyn och underhåll ( Dags att se över) finns det några viktiga punkter som skall kontrolleras på alla typer av lekställningar. Bultar och skruvar Efterdras vid behov. Lösa bultar utgör en grogrund för växande kvalitetsproblem och är alltid en säkerhetsrisk speciellt i träkonstruktioner eller konstruktioner med rörelse. Kontrollera om någon skruv eller bult fattas. Ett tomt hål signalerar att en skruv saknas. minst 1,5 m utanför lekställningen. Vid fallhöjd över 1,5m. se tabell C, sid 8. (Gunga rutschbana, linbana och karusell har specifika krav) Hårda eller kantiga föremål får ej förekomma. Reservdelar Använd alltid orginaltillverkade och säkerhetstestade reservdelar. Rörliga delar Smörj med jämna mellanrum. Byt ut slitna detaljer. Fallskyddsplattor Öppningsmått Fingrar: 8-25 mm vid en tvingad rörelse, t.ex. rutschbana, brandkårsstänger o.s.v., vid en höjd av 1.2 m eller mer över lekytan, provas enligt EN Fot: Springor större än 30 mm på plana ytor med en lutning < 45º och som ej är eftergivliga, godkänns icke. Huvudmått: mm på lekställningar som är lätt tillgängliga för alla åldrar och vid en höjd av 0.6 m eller mer över lekytan, provas enligt EN För lekställningar ej lätt tillgängliga för barn mindre 36 månader, gäller motsvarande mm. Anm. Normen tar inte hänsyn till hjälmmåtten!! Öppningar bör inte innefatta partier som löper samman nedåt i en vinkel mindre än 60º och vid en höjd av 0.6 m eller mer över lekytan. Min 200 mm Min 400 mm Här kan det uppstå risker!! Helt omslutna öppningar Styva Flexibla Delvis omslutna öppningar V-formiga öppningar Utskjutande delar Rörliga Redskapsdelar Förankring Lekredskap och utrustning skall vara fast förankrad. Se fig. Stabilitet och vältrisk kontrolleras. Målning Kontrollera ev. uppkomna rötangrepp. Sågade och hyvlade träkonstruktioner och plywood, oljas och laseras vart tredje år. Lackerade stålkonstruktioner målas om beroende på slitage. Pulverlackade konstruktioner underhålls bäst genom bättringsmålning av uppkomna skador. Kontrollera att dräneringsöppningar inte är igensatta. Hela kroppen Huvud/hals huvudet först Huvud/hals fötterna först Arm och hand Ben och fot Finger Underlag - Islagsyta Största fria fallhöjden är 3,0 m. Stötdämpande underlag enligt EN Fallskyddsplattor typgodkända för respektive fallhöjd. Utbredningen av stötdämpande underlag skall vara Klädesplagg Hår 6

7 Mellan rörliga och fasta delar får inte finnas kläm- eller skärställen. Linor i linbanor inspekteras, smörjs och efterspänns vid behov. Checklista Lekredskap Balkar och bommar Kontrollera infästning, skruvar och beslag samt slitage i förborrade hål. Uppskjutande eller utstickande detaljer inom huvud- och fotområde är ej tillåtna. (fritt utrymme) se fig.1 Avstånd mellan gungsitsar: se tabell A. Fritt utrymme samt utbredning av stötdämpande material framför gunga: se tabell B. Gungsits avsedd för mindre barn får ej monteras vid sidan av sits avsedd för större barn, på samma gungbom. Hängbro Kontrollera hängbrons handledare och förbindelsekedjor. Byt den plastöverdragna kättingen om den är skadad. Kontrollera alla infästningar. Se över om det fattas gångbrädor, om de är trasiga eller hårt slitna. Byt till nya. Cykelkarusell Kontrollera att hjulen har frihjulsnav. En viktig säkerhetsfaktor. Se över om däcken och pedalerna är slitna. Kontrollera att skrapskydd vid hjulhus är intakt. Smörj centrumlagret. Kontrollera att sitsarna är intakta. Golv Kontrollera skruvar och beslag samt brädor (ev. byte). För lekredskap ej lätt tillgängliga för barn yngre än 36 mån: Plattform högre än 1,0 m skall ha skydd mot fall i form av skyddsräcke med en höjd i överkanten på mm. Plattform högre än 2,0 m skall ha skydd mot fall i form av barriär minst 700 mm högt. Se fig. 2 För lekredskap tillgängliga för alla åldrar: Plattformar skall ha skydd mot fall i form av barriär minst 700 mm hög, om plattformen är på en höjd av mer än 600 mm över lekytan. Se fig. 3 Barriär: Kontroll av infästning, skruvar och beslag samt byte av skadade brädor. Barriär får ej innehålla mellanliggande horisontella stänger som uppmuntrar till klättring. >2000 Fig.2 Fig.1 Skydd mot fall Redskap icke lätt tillgängliga för barn yngre än 36 månader Skydd mot fall Redskap lätt tillgängliga för alla åldrar Gungor Kontrollera regelbundet förslitning i upphängningen. Använd kortlänkad kätting, eller likvärdigt. Max 2 gungsitsar/gungbom. Fritt avstånd mellan mark och underkant gungsits mer än 350 mm. För sits av gungdäckstyp skall avståndet vara mer än 400 mm. >2000 Fig.3 7

8 Kontrollera att farliga öppningsmått ej uppstår mellan styva och elastiska delar i belastat respektive obelastat tillstånd. Idrottsmaterial Se över idrottsmaterialet som behöver kontinuerlig tillsyn. Se över och komplettera idrottsnäten till de olika artiklarna även specialnät. Karusell Kontrollera funktion, framförallt centrifugalbromsen. Klätternät, repstegar, och lejdare Kontrollera alla klätterdetaljer som nöts ut vid intensiv lek. Rep - klätternät - repstegar - lejdare - trapetser - romerska ringar. Stegpinnars diameter skall vara mm. Kätting Skall vara av kortlänkad typ med en maximal öppning av 8,6 mm. Kontrollera slitage vid fastsättningspunkter. Kättingen får ej vara så lång att öglor kan bildas (strypningsrisk). Linbana Kontrollera att linbanevagnen löper friktionsfritt. Kontrollera wiren, utstickande trådar och andra skador indikerar behov av utbyte. Smörj vid behov. Se till att sitsen har upphängning av plastad kätting eller likvärdigt. Är någon av ovanstående detaljer defekta anskaffa en renoveringssats till linbanan. Sits skall hänga minst 2,1 m under bärlinan. Fri höjd under sits skall vara minst 400 mm vid en belastning av 130 kg. Efterspänn wiren vid behov. Tabell C* Fri fallhöjd max 2,0 m sittande, 3,0 m armhängande. Wirens infästningshöjd skall vara minst 2,5 m över mark. Fritt utrymme skall vara 1,5 m utanför ställningen om platt form finns. 2,0 m på båda sidor om bärlinan, samt 2,0 m vid slutstation när sits är i utfällt läge. Rutschbanor Öppen rutschbana Rutschbanor anslutna till lekställning skall vara försedda med skyddsrör vid startdelen. Se över sidoskydd av den gamla öppna modellen, de måste bytas till täta av säkerhetsskäl. Placera gärna en terrängtrappa vid sidan av rutschbanan, dock ej närmare än 1,0 m. Kontrollera rutschbanor lagda i slänt, speciellt lutning, så att inte vatten stannar kvar i utåkningsdelen. Höj i så fall övre delen av banan. x y x L 1 Gäller för lösfyllnadsmaterial. L 2 Gäller syntetiskt material. L 1, L 2 l l Tabell A* l x y 1,4 0,48 0,58 1,6 0,52 0,62 1,8 0,56 0,66 2,0 0,60 0,70 2,2 0,64 0,74 2,4 0,68 0,78 2,6 0,72 0,82 mått i m Tabell B* l L 1 L 2 1,4 3,47 2,97 1,6 3,64 3,14 1,8 3,82 3,32 2,0 3,99 3,49 2,2 4,17 3,67 2,4 4,34 3,84 2,6 4,52 4,02 mått i m Fallhöjd Utrymme meter (y) meter (x) 0,6-1,5 1,50 1,6 1,57 1,7 1,63 1,8 1,70 1,9 1,77 2,0 1,83 2,1 1,90 2,2 1,97 2,3 2,03 2,4 2,10 2,5 2,17 2,6 2,23 2,7 2,30 2,8 2,37 2,9 2,43 3,0 2,50 Formel för islagsytans utbredning. (utrymme) y>0,6 1,5 är x=1,5 y>1,5 är x=2/3y+0,5 2,00 y X 8

9 Kontrollera att din bana uppfyller kraven för en normgodkänd bana. Vid behov byt ut den. Säkerhetsområdet skall vara större än 1,5 m utanför ställning samt 2,0 m framför utåkningsdelen och åtminstone 1,0 m på båda sidor om rutschbanan. Stötdämpande underlag vid utåkning skall klara krav motsvarande 1,0 m fallhöjd. OBS! Ofta saknas sand vid utåkning, komplettera. Kontrollera att inga kilformade öppningar finns vid rutschbanans anslutning till lekställningen. (Snören på jackor) Utåkningsdelen får ej sluta mer än 350 mm över lekplanet. I det fria utrymmet får inga hårda fasta föremål finnas. Rutschbanans utåkningsdel orienteras alltid mot norr för att minska risken med heta plåtytor under sommartid. Tubrutschbana Kontrollera alla skarvar. Vid behov, drag åt bultar, bulthuvuden skall vara vända uppåt. Kontrollera att sista röret vid utåkning är försedd med röd skyddsbåge, eller ny vinklad tubavslutning. Montera förbudsskylt mot klättring på tub. Besiktiga även skarvarna invändigt. Tak Kontroll av infästning, skruvar och beslag samt utbyte av skadade brädor. Sand- och vattenlek Kontrollera sandarbetsplatsens alla rörliga delar då den hör till de mest använda lekredskapen. Kontrollera alltså: skopor med kedja - luckorna till sandfickorna sandrännorna svängkranens infästningar. Kontrollera anslutningar, avstängare (flottörer), töm vattnet vintertid. Vid påsläpp av vattnet på våren bör man kontrollera pumpens funktion, vattenrännornas kondition och om pumpen behöver bytas. Pump för direkt anslutning till vattenledningssystemet är numera tillgänglig. Soffor Kontrollera om soffbrädorna är trasiga eller fula. Måla eller byt mot nya. Soffor skall inoljas/målas normalt vart tredje år. Vindskydd/staket Se över blåsiga lekplatser och sandlådor och komplettera dessa med vindskydd för att få en lekhörna i lä, gärna södervänd. Se över och laga, komplettera och måla staket och avspärrningsanordningar. Trappor och stegar Om trappan/stegen är konstruerad av trämaterial skall plan steg/stegpinnar vara försänkta i sidostycken eller likvärdigt ( ej enbart fästa med spik och skruv.) Stegpinnar får ej kunna snurras. Ledstänger skall anordnas om trappans höjd är mer än 1,0 m över mark eller om trappan är avsedd att användas av barn yngre än 36 mån. Trappor slits ofta hårt byt ut slitna plansteg. HAGS provsonder Ett bra hjälpmedel för utbildad personal! Hos HAGS kan du erhålla provsonder anpassade till EN Uppsättning komplett med instruktion och väska. Beställnings nr HAGS

10 Allmänna Basfakta Material Materialet i våra produkter är av hög kvalité för att motsvara kraven på säkerhet, funktion, hållfasthet och finish. Plywood är av utomhuskvalité. Skivmaterial av High Pressure Laminate HPLanvänds där kvalitetskraven är extra höga. Vårt trävirke är tätvuxen svensk fur, företrädesvis från norra Sverige. Certifierade enligt FSC alt. PEFC. Virket hyvlas och kanterna rundas. Sandlådor tillverkas bl.a. av ek. Skruvar och muttrar skyddas mot vandalism av HAGS täckhatt i plast. Nät och linor är tillverkade av galvad kätting överdragen med solid polyuretan för erhållande av slitstyrka och minimal känslighet för temperaturvariationer. Mönstervalsad rostfri plåt i rutschbanor ger lång livslängd och låg friktion. Fästelement är förzinkade för erhållande av bra rostskydd. Rör och plåtdetaljer är tillverkade av höghållfast stål. Träskydd Trävirket är träskyddsbehandlat enligt EN351 klass P5 och Nordiska Träskyddsrådets anvisningar. Behovet av kemiskt träskydd varierar med risken för angrepp av träförstörande organismer i olika miljöer. Träskyddsklass P5 är avsedd för träkonstruktioner ovan mark och utförs efter bearbetningen. Till denna tryckmetod användes olja med aktiva ämnen som är biologiskt nedbrytningsbara. Oljan ger dessutom träet skydd mot fukt, uttorkning och träfiberresning. Metoden är skonsam mot både trä och miljö. I de produkter som har direkt markkontakt använder HAGS skyddsbehandlad ek. Ytbehandling Trämaterialet är behandlat med 1x grundlasyr samt 1x filmbildande topplasyr, vilket garanterar hög beständighet mot väder och vind. Lasyren gör att trästrukturen bibehålls. Eftersom trämaterialet sköljmålas två gånger får träet hög färgmättnad vilket ger hög kvalitet. Stålmaterialet lackeras med pulver av polyestertyp alt varmförzinkas. Vid pulverlackering används förzinkat stål. Kvalitetssystem och miljösystem HAGS är certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2000 samt ISO 14001:2004. Garanti Klassificering av material i förhållande till antal garantiår: * 10 år mot fel till följd av material- eller produktionsfel på alla galvaniserade och övriga icke-lackerade stål- och metalldelar, massiva plast- och HPL-paneler och bearbetat trä. * 5 år mot fel till följd av material- eller produktionsfel på fjädrar, lackerade metalldelar, gjutna plastdelar och nätkonstruktioner. * 2 år mot funktionsfel till följd av material- eller produktionsfel på rörliga plast- och metalldelar. Garantin gäller enbart för kund som köpt från HAGS eller auktoriserad återförsäljare. Garantin gäller inte: för naturligt slitage som uppkommer vid avsedd användning. om produkten vanvårdas, behandlas ovarsamt, utsätts för onormal användning eller utsätts för vandalism. om köparen inte genomfört och dokumenterat tillsyn och underhåll enligt anvisning i Allmänna Basfakta, Vägledning för drift av Lekplats i offentlig miljö samt produktens underhållsinstruktion. om produkten har monterats på sätt som strider mot våra instruktioner. om produkten utsätts för miljöpåverkan som HAGS inte kunnat förutse. om produkten har används tillsammans med och eller byggts samman med produkt som inte godkänts av HAGS ANEBY AB. om köparen inte underrättar HAGS eller vår auktoriserade återförsäljare om felet inom tre (3) månader från dag då felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. om köparen inte iakttar instruktioner som HAGS eller dess auktoriserade återförsäljare utfärdar avseende hanteringen av reklamationsärendet. Under garantitiden åtar sig HAGS att, efter eget val, antingen ersätta felaktig detalj med ny eller reparera den felaktiga detaljen. Ersättningsdetalj ska skickas resp reparation ske utan oskäligt dröjsmål. Om HAGS så begär ska utbytta delar returneras till HAGS. För utbytt resp reparerad detalj gäller motsvarande garanti, dock längst för den tid som återstår av ursprunglig garantitid.. För att kunna framställa garantikrav ska kunden för HAGS eller till vår auktoriserade återförsäljare uppvisa läsbart oförändrad garantisedel eller inköpskvitto i original. Utöver detta ska, på begäran, HAGS erhålla kopia på dokument utvisande hur tillsyn och underhåll har skett. Om tvist rörande garanti uppstår ska sådan avgöras genom skiljedomsförfarande i Sverige på plats som bestäms av HAGS. Säkerhet En väl fungerande säkerhetsstandard utvecklas med syftet att skapa så säkra lekplatser som möjligt utan att lekvärden och därmed attraktionen förloras. Våra produkter uppfyller de säkerhetskrav som ställs i standarden EN 1176 och EN 1177 och är certifierade av TÜV. De produkter som även är certifierade enligt gällande USA-standard, ASTM F1487, finns noterade på IPEMA:s hemsida. HAGS deltar sedan många år i det europeiska säkerhetsarbetet som arbetar för kontinuerlig uppdatering av gällande säkerhetsstandard. Utrymmesbehov Redskapens säkerhetsytor får i vissa fall överlappa varandra. Detta gäller dock inte säkerhetsytor för rutschbanor, gungor, karuseller, linbanor och andra rörliga redskap. Stötdämpande underlag Islagsytans material ska, beträffande egenskaper och tjocklekar, uppfylla kraven enligt EN 1176 och EN Materialet ska anordnas så att vatten dräneras i erforderlig omfattning. Gummi Prefabricerade plattor som läggs på ett väl avjämnat och dränerat underlag. Granulat som läggs på ett väl avjämnat och dränerat underlag. Övriga syntetiska material Se respektive tillverkares anvisning. Lösfyllnadsmaterial som sand, grus, bark och träflis. För sand- och grusmaterial rekommenderar HAGS en fraktion mellan 0,5-5 mm, så uniform som möjligt. Fraktion för övrigt material se EN 1176 och EN Rekommenderade fyllnadstjocklekar gällande lösfyllnadsmaterial: Tjocklek lösfyllnadsmaterial fallhöjd upp till 100 mm mm 1,00m 200 mm mm 2,00m 300 mm mm 3,00m Ovan angivna värden tar hänsyn till att lösfyllnadsmaterial förflyttas vid frekvent lek. 10

11 Andra typer av lösfyllnadsmaterial Stötdämpande material av typ som ej nämns i EN 1176 och EN1177 ska provas och certifieras av inom EU ackrediterad provningsanstalt. Montering Av transport och miljöskäl levereras HAGS lekredskap på tre sätt: 1 omonterad byggsats, exv gungställning 2 monterade sektioner, exv leksystem 3 helt eller nästan helt färdigmonterad enhet, t.ex rutschbanor. Förankring mot mark/fundament Säkerhetskrav, stabilitet och stöldrisk kräver att lekredskapen förankras på ett tillfredsställande sätt. Brister i förankringssätt innebär risk för svåra olyckor. HAGS lekredskap levereras för olika typer av markinstallationer: prefabricerad markförankring. Om inget annat sägs skall förankring ske i sand/grusmaterial. förankring ovan mark, mot exv betonggolv. förankring genom nedgjutning. Vissa produkter kräver markförankring med platsgjuten betong. Ingjutningsdetaljer fixeras på plats, innan betongarbeten påbörjas. Betonghållfasthet ska minst motsvara vad som föreskrivs för respektive produkt. Betongarbeten ska utföras av personal med erforderlig kompetens. Vid markförankring i lösfyllnadsmaterial som bark, träflis och liknande, krävs ibland djupare grundläggningsnivå. Kontakta din HAGS representant. Monteringsanvisning För att säkerställa att lekredskapet monteras på ett säkert och riktigt sätt ska monteringen ske i enlighet med den monteringsinstruktion som bipackas leveransen. Personal ska ha erforderlig kunskap. Montering på sätt som avviker från monteringsanvisningen kan innebära säkerhetsrisker men också att garantiåtaganden inte gäller. Vid behov av extra monteringsinstruktion kontakta din HAGS representant. Förhindra alltid tillträde till lekredskapen under pågående monteringsarbete så att olycksrisker undviks. Inspektion Efter slutförd montering ska lekredskapet alltid inspekteras med avseende på säkerhet, funktion och montage. Eventuella avvikelser ska alltid åtgärdas innan lekredskapet tas i bruk. Vägledning för drift av Lekplats Information om Drift Montering Underhåll Besiktning: se Vägledning för drift av Lekplats i offentlig miljö, som du finner på vår hemsida, Underhåll av HAGS laserade träprodukter. Underhåll är en förutsättning för att träets utseende och funktion ska bevaras. Tidsintervall och val av underhåll beror på slitage och var produkten är placerad. Innan underhåll börjar, måste en bedömning av ytbehandlingens tillstånd göras. Ytbehandling med mindre mekaniska skador men med en i övrigt intakt färgfilm behandlas med ett transparent lasyrsystem, (A). Ytbehandling med stora skador på färgfilmen behandlas med täckande lasyrsystem, (B). A. Transparant lasyrsystem. Undvik ytbehandling i direkt solsken och vid temperatur understiganden +10 C. 1. Den gamla ytbehandlingen eller skadan rengörs noga med exv. målartvätt. Skölj försiktigt med vatten. Rengör vid behov mellan brädorna så att tänkt vattenavrinning fungerar. 2. Låt torka till max 18 % fuktkvot. 3. Slipa eller skrapa rent lätt missfärgade ( svarta) områden och behandla dessa med 2x grundolja. Alt behandlas hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 4. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. 5. Behandla härefter de skadade områdena med 2x lasyrfärg tills rätt kulör uppnås. Ett sista skikt kan vid behov läggas på hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 6. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. B. Täckande lasyrsystem. Undvik ytbehandling i direkt solsken och vid temperatur understiganden +10 C. 1. Den gamla ytbehandlingen eller skadan rengörs noga med exv. målartvätt. Skölj försiktigt med vatten. Rengör vid behov mellan brädorna så att tänkt vattenavrinning fungerar. 2. Låt torka till max 18 % fuktkvot. 3. Slipa eller skrapa rent lätt missfärgade ( svarta) områden och behandla dessa med 2x grundolja. Alt behandlas hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 4. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. 5. Behandla härefter de skadade områdena med 2x täcklasyr. Ett sista skikt kan vid behov läggas på hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 6. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. Kulörerna på täcklasyr är avstämda till våra transparenta lasyrfärger. Mindre kulörskillnader kan dock finnas eftersom en täckande lasyr aldrig kan bli helt lik en transparent lasyr. Underhållsfärger, trä. HAGS tillhandahåller underhållsfärger för trä. Grundolja (färglös), HAGS , i 5-liters förpackning. Lasyrfärg tillhandahålles i aktuella kulörer, 0,75 l förpackning Täcklasyr tillhandahålles i aktuella kulörer, 0,75 l förpackning. Kontakta din HAGS-representant för ytterligare information. Bättring av pulverlackerade ståldetaljer HAGS tillhandahåller bättringsfärg för bättring av små skador på pulverlackerade ytor. Min.temeratur +10 grader C. Undvik att arbeta i direkt solsken. 1. Slipa försiktigt ner skarpa kanter vid skadan. 2. Rengör med lacknafta 3. Bättra med bättringsfärg och låt torka 8 timmar. Materialåtervinning HAGS använder material som uppfyller ställda tekniska krav med minsta möjliga miljöpåverkan under produktens livslängd. Flertalet av produkterna kan demonteras i sina olika delar för enkel materialåtervinning. Nedanstående materialförteckning visar exempel på återvinningsmetod för resp material. Material Återvinningsmetod Trä (impr. klass B) återanvändning, energiutvinning Metaller återanvändning HPL energiutvinning Plastdetaljer återanvändning, energiutvinning Skummad plast energiutvinning Konstruktionsändringar. Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar utan föregående information. 11

12 En bra lekplats - Genomtänkta funktioner Rörelselek - Motorisk träning Roll-lek Konstruktionslek - kreativitetsträning Regellekar Sinnesträning Småbarnsträning Handikappanpassning Säkerhet Attraktion Samvaro Grönska - Miljö Vindskyddade vrår Jämför gärna din befintliga lekplats med funktionslistan ovan. Komplettera för att öka användbarheten och ge stimulans till en rikare lekupplevelse. En stor variationsrikedom är den bästa vägen att göra lekplatsen attraktiv. Att ge lekplatsen större dragningskraft än andra ställen där barn annars leker; gator, trottoarer shoppingcentra, tunnelbana, byggarbetsplatser etc... Bilden ovan visar olika funktioner i lekparken. Tänk på att anpassa detta uterum till den befintliga miljön. Låt träd och grönska bli en del av det. Skapa en trivsam oas för hela familjen. ISO 9001 ISO HAGS Aneby AB Box 133, SE Aneby, Sweden Tel , Fax Web site: HAGS

HAGS ALLMÄNNA BASFAKTA

HAGS ALLMÄNNA BASFAKTA HAGS ALLMÄNNA BASFAKTA MATERIAL Materialet i våra produkter är av högsta kvalité för att motsvara kraven på säkerhet, funktion, hållfasthet och finish. Vi använder oss idag av skivmaterial såsom Plywood

Läs mer

Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med maj1999 gäller en ny standard

Läs mer

Dags att Se över din lekplats

Dags att Se över din lekplats Dags att Se över din lekplats En handledning för bra underhåll och säkerhet I enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176 STANDARD gemensam för alla Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 164 Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver fördjupad kunskap

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Lekplats adress: Kuggebro Objektnamn/nr: Beställare/ombud: Kuggebro samfällighetsförening/ Ingemar Svalander Driftansvarig: Besiktningsman

Läs mer

Monteringsanvisning Fjäderlek

Monteringsanvisning Fjäderlek Monteringsanvisning Fjäderlek Detaljmonteringsanvisning Fjäderlek SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40 SLOTTSBRON Tel: 0555-307 20 - Fax: 0555-300 71 - www.slottsbro.se 1/12 Monteringsförfarande Dimensioner

Läs mer

Dags att inspektera lekplatsen

Dags att inspektera lekplatsen Dags att inspektera lekplatsen En guide till säkerhetskraven i den europeiska standarden SS-EN 1176 Nummer 1 - Juni 2016 2 Dags att inspektera lekplatsen En guide till säkerhetskraven i den europeiska

Läs mer

6342 SKÅRE med brandstång

6342 SKÅRE med brandstång 6342 SKÅRE med brandstång Åldersgrupp: Mått: Säkerhetsyta: Från 6 år Längd: 1,58 m Bredd: 1,53 m Höjd: 2,75 m 5,70 x 4,65 m MONTERINGSANVISNING 1. Lägg den förmonterade modellen på sidan, montera markfundamentens

Läs mer

Dags att se över lekplatsen

Dags att se över lekplatsen Dags att se över lekplatsen En guide till säkerhetskraven i den europeiska standarden SS-EN 1176 Mars 2018 2 Dags att se över lekplatsen En guide till säkerhetskraven i SS-EN 1176 I vår offentliga miljö

Läs mer

Detaljmonteringsanvisning 890 Kalas fjäderlek

Detaljmonteringsanvisning 890 Kalas fjäderlek Detaljmonteringsanvisning 890 Kalas fjäderlek Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt sprängskisser på de olika monteringsmomenten. SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664

Läs mer

Samfälligheten Humlens underhållsplan

Samfälligheten Humlens underhållsplan Samfälligheten Humlens underhållsplan Huddinge 2015-01-12; Objekt som förvaltas av samfälligheten, och dess framtida bedömda underhåll. Objekt 1; Ledningar i mark a. VVS 250 000 SEK för nya ledningar Okänd

Läs mer

Underhållsanvisning. Underhållsanvisning. Kangerudsvägen 10-664 40 SLOTTSBRON - 0555-307 20 - www.slottsbro.se 1/6

Underhållsanvisning. Underhållsanvisning. Kangerudsvägen 10-664 40 SLOTTSBRON - 0555-307 20 - www.slottsbro.se 1/6 Underhållsanvisning Kangerudsvägen 10-664 40 SLOTTSBRON - 0555-307 20 - www.slottsbro.se 1/6 Montering Garantier Slottsbro AB strävar efter att tillgodose våra kunder med så bra monteringsanvisningar som

Läs mer

Nedre gården EU-Grus under gungorna 2500:- inkl moms o frakt. Stig mot Söderby

Nedre gården EU-Grus under gungorna 2500:- inkl moms o frakt. Stig mot Söderby LEKPLATSPLAN Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla gårdar är/skall vara utrustade med: Sandlåda Gungställning Sittgrupp Lekredskap fjädergunga eller liknande Inom området finns också: Nedre

Läs mer

Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp

Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp Detaljmonteringsanvisning 371 Sågtorp Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt sprängskisser på de olika monteringsmomenten. SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40

Läs mer

Besiktningsprotokoll från årlig säkerhetsbesiktning Lekplats: Duvholmsgränd V.N. Vårberg

Besiktningsprotokoll från årlig säkerhetsbesiktning Lekplats: Duvholmsgränd V.N. Vårberg Besiktningsprotokoll från årlig säkerhetsbesiktning Lekplats: Duvholmsgränd V.N. Vårberg Säkerhetsbesiktningen genomförd av: Organisation Org.nr 559020-7659 Tel 08 742 04 88 Fax - Besiktningsman Lars Winterstein

Läs mer

Regler för lekplatser och lekredskap

Regler för lekplatser och lekredskap Regler för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. FN: s konvention om barnets rättigheter understryker att samhällets olika organ ska känna ansvar

Läs mer

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Upplandsstiftelsen/Policydokument/Säkra lekplatser 2009-01-01 Version 1 1 ALLMÄNT SÄKRA LEKPLATSER Vid en summering av de vanligaste felen på lekplatser

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Det är viktigt att öppningar (oavsett om dessa är öppna eller stängda) inte har en storlek mellan 90 mm och 230 mm.

Det är viktigt att öppningar (oavsett om dessa är öppna eller stängda) inte har en storlek mellan 90 mm och 230 mm. SÄKERHETSREGLER FÖR LEKPLATSUTRUSTNING Lars Laj lekplatsprodukter är som utgångspunkt testade, certifierade och säkra inom alla områden,förutsatt att det är korrekt installerat och inte oförutsedda produktionsfel

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 5 st B-fel: 5 st C-fel: 9 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 5 st B-fel: 5 st C-fel: 9 st 6080U Skogsbäckens förskola Uppdragsgivare: Ekerö Kommun Org nr: 1000-0050 Organisation: Fastighetskontoret Telefon: 08-1 57 100 Lekplatsens adress: Uppgårdsvägen Mobil: Område/Stadsdel: Stenhamra Fax:

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Besiktning av stötdämpande underlag enligt SS-EN 1177:2008 För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

PRODUKTINFORMATIONSBLAD Montering och underhåll av lekredskap

PRODUKTINFORMATIONSBLAD Montering och underhåll av lekredskap PRODUKTINFORMATIONSBLAD Montering och underhåll av lekredskap 2011-02-28 Tillverkare: SLOTTSBRO AB Kangerudsvägen 10 664 40 SLOTTSBRON Tel: 0555-30720 Fax: 0555-30071 info@slottsbro.se www.slottsbro.se

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 1 st B-fel: 3 st C-fel: 25 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 1 st B-fel: 3 st C-fel: 25 st 100CU Drottningholms förskola Uppdragsgivare: Ekerö Kommun Org nr: 212000-0050 Organisation: Fastighetskontoret Telefon: 08-12 57 100 Lekplatsens adress: Skolallén 3 Mobil: Område/Stadsdel: Drottningholm

Läs mer

Besiktningsprotokoll från

Besiktningsprotokoll från från Uppdragsgivare & Kontakt: T Lekplatsbesiktningar Östra Vattholma S:5 ergagatan 33 752 3 Uppsala engt Trolle 0708 24 88 74 bengt.trolle@uppsala.se Övriga deltagare under besiktningen: esiktningens

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap esiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PL, R, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats: Uppdragsgivare:

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 2 st B-fel: 3 st C-fel: 12 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 2 st B-fel: 3 st C-fel: 12 st 700U Ekens förskola Uppdragsgivare: Ekerö Kommun Org nr: 1000-0050 Organisation: Fastighetskontoret Telefon: 08-1 57 100 Lekplatsens adress: Mobil: Område/Stadsdel: Fax: 08-560 58 8 Kontaktperson: Solveig

Läs mer

A Monteringsanvisning Kompisgunga Pirr Art. 5201

A Monteringsanvisning Kompisgunga Pirr Art. 5201 A Monteringsanvisning Kompisgunga Pirr Art. 5201 2016-09-13 Innehållsförteckning A Monteringsanvisning Kompisgunga Pirr Art. 5201... 1 1 Inledning... 4 1.1 Generell information... 4 2 Teknisk information,

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Besiktningsprotokoll från

Besiktningsprotokoll från från Uppdragsgivare & Kontakt: BT Lekplatsbesiktningar Östra Vattholma S:5 Bergagatan 33 52 3 Uppsala Bengt Trolle 00 24 4 bengt.trolle@uppsala.se Övriga deltagare under besiktningen: Besiktningens omfattning:

Läs mer

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12. Brf Toppsockret

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12. Brf Toppsockret 1 av 10 SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2014-06-12 Brf Toppsockret 2 av 10 Noteringar i anslut till besikt av lekmiljöer Lagar, förordar, föreskrifter och standarder som tillämpas Plan- och bygglagen

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Besiktningsprotokoll 2012-11-17

Besiktningsprotokoll 2012-11-17 Besiktningsprotokoll 2012-11-17 2012-11-17 Anläggning - Montering - Underhåll - Besiktning - Försäljning - Konsultation www. lekplats.se - info@lekplats.se - Gåshaga Samfällighetsförening, Tack för besöket

Läs mer

Besiktningsprotokoll från

Besiktningsprotokoll från från Uppdragsgivare & Kontakt: BT Lekplatsbesiktningar Östra Vattholma S:5 Bergagatan 33 752 39 Uppsala Bengt Trolle 0708 24 88 74 bengt.trolle@uppsala.se Övriga deltagare under besiktningen: Besiktningens

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Besiktning & utbildning

Besiktning & utbildning LEKPLATSBESIKTNING Besiktning & utbildning Utetjänst AB erbjuder som ett av få företag i Sverige fullständigt utförda säkerhetsbesikt- ningar av lekredskap och redskapens minimiutr ymmen mot de krav som

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 1 st B-fel: 3 st C-fel: 8 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 1 st B-fel: 3 st C-fel: 8 st Lekplats 4 Blå bilens område Uppdragsgivare: Fasanens Samfällighetsförening Org nr: 717903-6228 Organisation: Styrelsen Telefon: Område/Stadsdel: Rönninge Mobil: 070-668 73 85 Lekplatsens adress: Kontaktperson:

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

308 Sundby förskola, Klockarvägen 3, Ekerö. Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

308 Sundby förskola, Klockarvägen 3, Ekerö. Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Detaljmonteringsanvisning 211 Sundstorp

Detaljmonteringsanvisning 211 Sundstorp Detaljmonteringsanvisning 211 Sundstorp Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt sprängskisser på de olika monteringsmomenten. SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40

Läs mer

Underhållsmanual. för KOMPAN-produkter

Underhållsmanual. för KOMPAN-produkter Underhållsmanual för KOMPAN-produkter INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEKREDSKAP................................................ 3 FALLUNDERLAG............................................. 4 KONTROLL VARJE MÅNAD.....................................

Läs mer

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015 RUBRIKER I PRESS Hyresgästerna hotar stämma värden på grund av att denne

Läs mer

DICA FORM. Drift och underhåll Lekredskap

DICA FORM. Drift och underhåll Lekredskap DICA FORM Drift och underhåll Lekredskap Nya lekredskap är ditt ansvar! Det är ägarens ansvar, att lekplatsen/lekredskapen och fallunderlaget alltid är i regelmässigt skick. Det är därför viktigt, att

Läs mer

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-11-14 0 (6) Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun Certifieringsmodell för kommunens lekparker Fastställda rutiner och åtgärder för att en lekpark

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

Protokoll från säkerhetsbesiktning av lekplats

Protokoll från säkerhetsbesiktning av lekplats Protokoll från säkerhetsbesiktning av lekplats Täbyvägen 198 Uppdragsgivare: Samfälligheten Erikslund2 Org nr: 816000-1775 Täbyvägen 236 Telefon: 187 50 Täby Mobil: Fax: Kontaktperson: Fransiso Munoz E-mail:

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

HAGS TEKNISK INFORMATION

HAGS TEKNISK INFORMATION HAGS TEKNISK INFORMATION UniMini......1 UniMini Ovan Mark......2 Zingo...... 3 Uniplay...... 4 Uniplay Bygglåda... 6 NRG...... 7 Agito...... 8 Nexus...... 9 Förankring...... 10 Arena...... 11 Rutschbanor...

Läs mer

I-GUIDE HORISONTELLA NÄT EN 1263 SVENSKA. IG-Read Fine Print-1521

I-GUIDE HORISONTELLA NÄT EN 1263 SVENSKA. IG-Read Fine Print-1521 I-GUIDE HORISONTELLA NÄT EN 1263 SVENSKA IG-Read Fine Print-1521 ALLMÄN INFORMATION! Gör alltid en riskbedömning och en metodbeskrivning för montage! Gör en säkerhetskontroll av produkter före montage!

Läs mer

Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år!

Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år! Innan du börjar monteringen: Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år! OBSERVERA! Betongankare som behövs för lekställningens förankring ingår inte i den levererade produkten. De levereras

Läs mer

Säkra lekplatser Vem bär ansvaret?

Säkra lekplatser Vem bär ansvaret? Säkra lekplatser Vem bär ansvaret? Säkra lekplatser vem bär ansvaret? Sida 2 (4) Ungefär 19 000 barn är offer för olyckor på lekplatser och skolor i Sverige varje år. Utöver de skador och det lidande som

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen

Läs mer

Detaljmonteringsanvisning 214 Sommaro med Trapp

Detaljmonteringsanvisning 214 Sommaro med Trapp Detaljmonteringsanvisning 214 Sommaro med Trapp Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt sprängskisser på de olika monteringsmomenten. SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN

Läs mer

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja

Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Anvisningar steg för steg Bygg en trädkoja Välj ett träd Välj ett friskt träd med lämplig form det är avgörande för att trädkokan ska bli solid och stabil. Lämpliga träd för en trädkoja är bokar, ekar,

Läs mer

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER HSB:s Brf Toppsockret

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER HSB:s Brf Toppsockret 1 av 14 SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2018-08-14 HSB:s Brf Toppsockret 2 av 14 Noteringar i anslut till besikt av lekmiljöer Lagar, förordar, föreskrifter och standarder som tillämpas Plan- och bygglagen

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Generellt För att förebygga risker för olyckor på tak ställer samhället flera olika krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar MONTERINGSANVISNING Allmänt Bentrianglarna monteras i första hand på platta tak eller på marken med syftet att få en mer fördelaktig vinkel på solfångaren mot solen. Aquasol levererar tre modeller av benställningar,

Läs mer

Bruksanvisning Reservdelslista

Bruksanvisning Reservdelslista Bruksanvisning Reservdelslista Obs: Användaren måste läsa och förstå bruksanvisningen innan användning av denna gaffelvagn LÄS NOGGRANT Varningar och säkerhetsåtgärder Observera noggrant de anvisningar

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 1 st B-fel: 2 st C-fel: 7 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 1 st B-fel: 2 st C-fel: 7 st Lekplats 1 Nedre gården Uppdragsgivare: Fasanens Samfällighetsförening Org nr: 717903-6228 Organisation: Styrelsen Telefon: Område/Stadsdel: Rönninge Mobil: 070-668 73 85 Lekplatsens adress: Kontaktperson:

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: Upplagsvägen 23. Tel: Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: Upplagsvägen 23. Tel: Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER HSB:s Brf Toppsockret

SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER HSB:s Brf Toppsockret 1 av 11 SÄKERHETSBESIKTNING AV LEKMILJÖER 2016-08-10 HSB:s Brf Toppsockret 2 av 11 Noteringar i anslut till besikt av lekmiljöer Lagar, förordar, föreskrifter och standarder som tillämpas Plan- och bygglagen

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Besiktningsprotokoll 2012-11-06

Besiktningsprotokoll 2012-11-06 Besiktningsprotokoll 2012-11-06 2012-11-06 Anläggning - Montering - Underhåll - Besiktning - Försäljning - Konsultation www. lekplats.se - info@lekplats.se - Vallda Pastorat, Tack för besöket hos er. Besiktning

Läs mer

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 10 års Garanti Sol fångare Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 Garanti förutsättningar för Vakuum sol fångare 1.) General Den här garantin är utfärdad av Arsite AB, (Arsite) och gäller för våra solfångare

Läs mer

Besiktningsprotokoll från lekplats: Vallavägen 87 Haninge Brf Soluret

Besiktningsprotokoll från lekplats: Vallavägen 87 Haninge Brf Soluret Besiktningsprotokoll från lekplats: Vallavägen 87 Haninge Brf Soluret Säkerhetsbesiktningen genomförd av: Organisation Org.nr 559020-7659 Tel 08 742 04 88 Fax - Besiktningsman Lars Winterstein Tel Innehar

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 1 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 2 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning Att regelbundet inspektera utrustning som används på en klättervägg

Läs mer

101 Drottningholms förskola, Ekerö. Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

101 Drottningholms förskola, Ekerö. Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 2 st B-fel: 3 st C-fel: 9 st

Totalt antal fel denna lekplats: A-fel: 2 st B-fel: 3 st C-fel: 9 st Lekplats 3 Mellangården Uppdragsgivare: Fasanens Samfällighetsförening Org nr: 717903-6228 Organisation: Styrelsen Telefon: Område/Stadsdel: Rönninge Mobil: 070-668 73 85 Lekplatsens adress: Kontaktperson:

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Lusthus

MONTERINGSANVISNING Lusthus UTG 2013 MONTERINGSANVISNING Lusthus www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION (Lusthus) Husen är före leverans behandlade med en färglös impregnerande grundolja. Denna behandling ger ett temporärt skydd

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

Underhålls- handbok. Alla KOMPAN-produkter

Underhålls- handbok. Alla KOMPAN-produkter Underhålls- handbok Alla KOMPAN-produkter www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S KOMPAN allmänna underhållsanvisningar www.kompan.com Grattis till ditt val av KOMPAN-lekplatsutrustning. Du har valt en produkt

Läs mer

Islagsytans (fallunderlag) stötdämpande förmåga har ej kunnat bedömas på grund av tjäle vid besiktningstillfället.

Islagsytans (fallunderlag) stötdämpande förmåga har ej kunnat bedömas på grund av tjäle vid besiktningstillfället. Gylleröds samfällighetsförening esiktningsutlåtande över utförd säkerhetsbesiktning av lekplats Datum 2010-12-13 esiktning utförd av Carola Mooe på uppdrag av Höganäs Kommun Information Denna kontroll/besiktning

Läs mer

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning

Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning Montage- och bruksanvisning FLEXY Trappställning För din egen och andras säkerhet läs igenom anvisningarna för korrekt montering och säker användning. Ni som ägare ansvarar för att de personer som monterar

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Lekredskap för både stora och små barn

Lekredskap för både stora och små barn Lekredskap för både stora och små barn Med känsla för hantverk Redskap för barn och deras lek måste uppfylla minst två krav. De ska vara roliga att använda, gång på gång. Och de ska vara trygga att använda,

Läs mer