09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176."

Transkript

1 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

2 STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard för lekredskap. Standarden har uppdaterats/reviderats under Kraven i denna standard har inte syftet att minska lekredskapens bidrag till barnens utveckling och/ eller lek, vilken är meningsfull ur pedagogisk synpunkt. Denna standard tar fasta på svårigheterna att åtgärda ett säkerhetsproblem endast med hjälp av åldersbegränsningar,då möjligheten att hantera risken är baserad på de individuella användarnasför mågor och inte deras ålder. Det är även mycket troligt att användare av andra åldersgrupper än de avsedda också kommer att använda lekredskapen. Risktagning är ett viktigt inslag i möjligheten till lek och alla de miljöer som är avsedda för barnens lek. Möjlighet till lek ska ge barnen en chans att utsatta sig för acceptabla risker som en del av enstimulerande, utmanande och kontrollerad läromiljö. Möjlighet till lek bör ha som målsättning att hantera balansen mellan behovet att erbjuda risker ochbehovet av att skydda barnen från allvarliga skador. Säkerhetshanteringens principer är tillämpbara både på arbetsplatser i allmänhet och på möjligheter till lek. Det är dock troligt att balansen mellan säkerhet och nytta skiljer sig mellan de två miljöerna. Vid möjlighet till lek kan exponering för en viss grad av risker vara till fördel då detta tillfredsställer ett grundläggande mänskligt behov och det ger barnen en möjlighet att lära sig om risker och konsekvenser i en kontrollerad miljo. det sätt barnen har nytta av sin lek på lekplatsen med hänseende till utveckling och barnens behov av att lära sig att hantera risker, kan leda till småskador och i undantagsfall även benbrott. Målet med denna standard är först och främst att motverka skador som leder till funktionsnedsättningar eller dödsfall. I andra hand är målet att minska de allvarliga följderna av enstaka missöden som oundvikligen kommer att inträffa vid barnens strävan att utöka sin sociala, intellektuella och fysiska kompetens. Förbud mot tillträde eller tillgänglighet är en säkerhetsåtgärd som ger problem påg rund av t.ex. bristfällig tillsyn eller andra barn som hjälper sina kamrater. Mycket viktiga krav, såsom skydd mot att huvud eller hals fastnar samt skydd mot oavsiktliga fall, har skrivits med detta i åtanke. Det har även noterats att det fi nns ett ökande behov förmöjlighet till lek som är tillgänglig för användare medfunktionsnedsättningar. Detta kräver naturligtvis lekplatser som erbjuder en balans mellan säkerhet ochmöjligheten till en lämplig nivå avutmaningar och stimulering för alla möjliga användargrupper. Isyftet att skydda mot att huvud och hals fastnar, tar inte denna standard hänsyn till barn med ett störrehuvud (t.ex. hydrocefali eller Downssyndrom)eller barn som bär hjälm. Standarden är mycket omfattande och kräver fördjupad kunskap för att säkerställa alla detaljer. I denna skrift har vi tagit fram de mest väsentliga punkterna i standarden. Dessa punkter räcker dock inte för att göra en fullständig besiktning. Utbildning kan bli nödvändig. Att respektera egenskaperna hos barnens lek och 2

3 INSPEKTION underhåll och drift Tillsyn, underhåll och besiktning För att upprätthålla säkerheten och funktionen i lekredskapen krävs att tillsyn, underhåll och besiktning sker kontinuerligt, samt att installationen skett på rätt sätt. Installation ska utföras av person med erforderlig kompetens och enligt tillverkarens anvisningar. Tillsyn, underhåll och besiktning ska utföras av person med erforderlig kompetens där kunskapen ska ligga i nivå med det uppdrag som givits och ske enligt tillverkarens anvisning eller oftare. Faktorer som påverkar detta är t ex hårt utnyttjande, vandalism, placering nära kust, redskapets ålder osv. Drifts- och ägaransvar Driftsansvarig eller ägare till lekredskap ska upprätta lämpliga rutiner och schema för tillsyn, underhåll och besiktning. Driftsansvarig ska tillse att personal är utbildad för det uppdrag man fått och har fått tillräcklig information vad gäller ansvar och befogenheter. Driftsansvarig ska tillse att protokoll förs vid tillsyn, underhåll och besiktningar samt att dokument upprättas, sparas och är tillgänglig för berörd personal. Om felaktigheter upptäcks på redskapet som kan förorsaka skada vid användning, ska tillträde för allmänheten förhindras tills felet är åtgärdat. EN REN MILJÖ vårt gemensamma ansvar Medvetandet och intresset för miljöfrågor har ökat kraftigt i hela samhället. Tidigare har det ofta varit myndigheter och enskilda intresseorganisationer som drivit på. I dag är även privatpersoner och konsumenter mycket medvetna och har fått upp ögonen för miljöns betydelse. HAGS verksamhet har hela tiden riktat sig till barnens och de vuxnas totala miljö. Betydelsen av den gröna delen kan inte nog betonas. Naturen förstärkt med speciella lekfunktioner ger en helhet som är den bästa lekmiljön. Naturen, vattnet och luften är förutsättningen för allt liv men det tål inte vad som helst. Att vara rädd om miljön är en självklarhet, men att effektivt göra något åt problemen kräver kunskap och strukturerat arbete. I stort sett kräver hela vårt liv miljöresurser på ett eller annat sätt. En satsning på miljön är inget litet åtagande för någon. Den förändrade miljösynen ska förankras hos var och en. På sidan 15 fi nner du HAGS information om produktåtervinning. I stort sett alla råvaror som ingår i produkter från HAGS går att återvinna i form av energi eller återanvändning. HAGS är miljöcertifi erat enligt ISO sedan sommaren

4 BARNS SÄKERHET en fråga om att bry sig om Vi kommer troligen aldrig få tillräcklig kunskap för att kunna eliminera alla risker. Det generella riskbegreppet omfattar förutom fysiska risker även utvecklingsrisker. Ambitionen måste alltid vara att Kunskap 1 Barnen har rätt till lek (FN:s Barnkonvention). Kunskap 2 Plan- och bygglagen anger skyldighet att underhålla och sköta lekplatser så att olyckor begränsas. Kunskap 3 Det fi nns regler framtagna för att eliminera farliga risker (EN ). Kunskap 4 Den som äger marken och lekplatsen är ansvarig för säkerheten (PBL). Kunskap 5 Produktsäkerhetslagen omfattar även lekredskap och gör den som tillverkar och marknadsför ansvarig för produktsäkerheten. Kunskap 6 Det fi nns utbildning att få HAGS* erbjuder kurs med följande omfattning: Del 1 Gällande lagar och normer Del 2 Inledande praktisk besiktning av befi ntlig lekplats samt gemensam genomgång av resultatet. Del 3 Säkerhetsnormer EN generella delen samt delavsnitten gås igenom teoretiskt. skapa intressanta och stimulerande lekmiljöer med risker som barnet kan bemästra eller kalkylera. Men det är först när vi använder vår kunskap, som vi visar att vi också bryr oss om barnen. Del 4 Entreprenad juridik vem har ansvaret i olika upphandlingssituationer Del 5 Inspektioner i fält. Grupper om 3 5personer inspekterar lekutrustningar på basis av förvärvade kunskaper enligt EN Del 6 Muntlig redovisning med skriftliga besiktningsprotokoll. Kunskap 7 Certifi erad Besiktningsman HAGS besiktningskurser. HAGS kan erbjuda den som så önskar en utbildning till Certifi erad besiktningsman. HAGS genomför utbildning. Certifi ering ombesörjes av SERENO Certifi erings AB. Hör gärna av er direkt till vår säljavdelning för ytterligare informa-tion. För ytterligare information om certifi ering kontakta SERENO Certifi erings AB, tel * Certifi erat enligt ISO 9001 SÄKERHETSASPEKTER löpande kontroll och tillsyn Det här är en fråga som gäller alla vuxna i barns vardagssituation. Föräldrar, lärare, förskolepersonal, fritidsledare, parkpersonal, vaktmästare med fl era. Med ansvar och engagemang kan vi tillsammans uträtta mycket positivt. En bortslagen bräda, ett avskuret rep, sabotage som kan skapa farliga öppningar är viktiga att upptäcka. Dags att slå larm eller själva rätta till. Det fi nns också andra skäl att ingripa direkt. En trasig produkt inbjuder till fortsatt vandalisering. Checklistan på följande sidor ger ytterligare tips och instruktioner. Text och bild visar på känsliga ställen och tipsar om tillvägagångssätt för kontroll och åtgärd. Observera Denna checklista är ej istället för normen utan en hjälp och ett komplement. HAGS katalog och hemsida, ger också information om hur ofta tillsyn och underhåll bör ske på varje enskilt lekredskap. 4

5 För att ge byggnadsnämnderna möjlighet att ingripa och förhindra att lekplatser vansköts så att risk för olycksfall uppkommer har vissa krav införts i PBL. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas...plantering och att befi ntlig växtlighet bevaras Man bör tänka på att en del växter, t ex pollinerande kan vara problematiska för allergiker. Man bör även se över eventuell förekomst av giftiga växter. Socialstyrelsen påminner om att det inte får fi nnas giftiga växter som man vet lockar till lek och att smaka på. Brunnar ska vara försedda med låsbara lock. Var uppmärksam på sådant som förändrar barnens egen kroppsuppfattning. Barn vill testa, klättra, krypa och undersöka. Detta leder till att barn utsätter sig för risker som de själva inte begriper. Som vuxen ansvarar du för barnet och kan minska riskerna genom att: Förvissa dej om att barnets kläder inte har kapuschongsnören som kan fastna under leken. Ej heller halsdukar, fastsydda luvor eller dylikt som fastnar under lekens stoj. Cykelhjälmen har gjort att barn blivit hängande i hakbandet. Det fi nns hakband som löser ut vid belastning (grönt låsspänne). Gällande standard tar inte hänsyn till hjälmmåtten. Trafikskador Trafi kolyckor är oftare av allvarligare art än andra olyckor Mer än hälften av dödsolyckorna för barn sker i trafi ken. Små barn utsätts för trafi krisker när de leker i närheten av hemmet på trottoarer och vägar. Trafi kmiljön är inte utformad efter barns behov och säkerhet. Dålig planering av miljön gör att små barn allt för tidigt måste ge sig ut på egen hand i trafi ken för att nå lekplatsen. Det fi nns regler: I Boverkets nybyggnadsregler beskrivs hur lekplatser ska placeras för att barn ska kunna undvika trafi krisker. Friytor för lek ska vara avskilda från körvägar, parkeringsytor etc. CHECKLISTA gällande för lätt tillgänglighet/handikapp anpassning I leksammanhang kan det också vara av vikt att exempelvis rampen på vissa ställen har högre lutning för att skapa träning. Självklart ska det sättas i relation till säkerhetsrisker. Det kan därför vara svårt att ange exakta mått, lutningar etc allmänt för lekplatser. Meningen är ju att lekplatsen ska vara utmanande och intressant för både handikappade och ej handikappade barn. Följande mått får anses som vägledande men ska alltid sättas i relation till totallösningen: Ramper Lutning upp till 5 % anses som lätt framkomlig Lutning mellan 5-7 % anses medelsvår Lutning upp till 10 % anses som krävande och svår Lutning mer än 10 % kräver ordnad tillsyn, används på träningscenter Spalter och öppningar Lika krav som i standarden för lekredskap Avkörningsskydd För ramper skall fi nnas avkörningsskydd, höjd 50mm, som förhindrar avkörning. Dessa avkörningsskydd skall ha kontrastfärg för att underlätta orientering för synskadade. Rampdimensioner Bredd för rullstol och mötande person ska vara 0,9-1,2m. Bredd för två rullstolar ska vara 1,8 m Maximal längd på ramp innan viloplan 3,6 m Viloplan/ vändplan ska vara 1,5x1,5 m Skydd mot fall Gäller lika som standardens krav för barriär och skyddsräcke, se SS-EN Handledare/räcke som stöd för hand Handledare/räcke ska placeras på en höjd av 0,6-0,9m. Handledare/räcke avsedd för mindre barn kan kompletteras på en lägre höjd, cirka 0,3-0,4m. Handledare/räcke kan också fungera som skyddsräcke om detta placeras på höjd motsvarande standardens krav, se SS-EN Lekfunktioner för rullstolsanvändare Sidoplacering; placering av lekfunktioner, kan vara mellan 0,50-0,90m respektive 0,40-1,10m beroende på ålder mellan 3 och 12år. Placering ovanför användare: Placering av lekfunktioner, mätt från rullstolens sits, kan vara mellan 0,60-1,05m beroende på ålder mellan 3-12år. För mer information angående mer precisa placeringar tas lämpligen kontakt med resurs/träningscenter. Stötdämpande underlag runt lekredskap För lekplatser som ska vara helt tillgängliga, rekommenderas gummibeläggning eller motsvarande. Kontakta HAGS Aneby AB, för mer information. 5

6 CHECKLISTA tillsyn och underhåll I samband med tillsyn och underhåll fi nns det några viktiga punkter som skall kontrolleras på alla typer av lekutrustningar. Bultar och skruvar Efterdras vid behov. Lösa bultar utgör en grogrund för växande kvalitetsproblem och är alltid en säkerhetsrisk speciellt i träkonstruktioner eller konstruktioner med rörelse. Kontrollera om någon skruv eller bult fattas. Ett tomt hål signalerar att en skruv saknas. Öppningsmått Fingrar: 8 25 mm vid en tvingad rörelse, t.ex. rutschbana, brandkårsstänger o s v, vid en höjd av 1,0 m eller mer över markytan, provas enligt EN (Bilagad) Fot: Springor större än 30 mm på plana ytor i gångriktningen med en lutning < 45º och som ej är eftergivliga, godkänns icke. Öppningsmått mm. Öppningsmått provas oavsett om lekställningen är lätt tillgänglig eller inte lätt tillgänglig. För att identifi era eventuella felaktiga öppningar sker provning med provsonder C eller E och D (provsond A och B har utgått). Komplett väska med provsonder fi nns att köpa på HAGS. Anm. Standarden tar inte hänsyn till hjälmmåtten! Öppningar bör inte innefatta partier som löper samman nedåt i en vinkel mindre än 60º och vid en höjd av 0,6 m eller mer över lekytan. Underlag Islagsyta Högsta fria fallhöjd är 3,0 m som ett generellt krav. Se speciella krav för klättring, gunga, rutchbana, karusell etc. Stötdämpande underlag enligt EN Fallskyddsplattor typgodkända för respektive fallhöjd. Utbredningen av stötdämpande underlag skall vara minst 1,5 m utanför lekställningen. Vidfallhöjd över 1,5 m (se tabell C, sid 10). (Gunga rutschbana, linbana och karusell har specifi ka krav.) Hårda eller kantiga föremål får ej förekomma. Reservdelar Använd alltid orginaltillverkade och säkerhetstestade reservdelar. Rörliga delar Vid behov, smörj med jämna mellanrum. Byt ut slitna detaljer. Mellan rörliga och fasta delar får inte fi nnas klämeller skärställen. (> 12 mm) Linor i linbanor inspekteras, smörjs och efterspänns vid behov. FALLSKYDDSPLATTOR Fig. 1 Förankring Lekredskap och utrustning skall vara fast förankrad. Se fi g. 1. Stabilitet och vältrisk kontrolleras. Målning Kontrollera ev. uppkomna rötangrepp. Sågade och hyvlade träkonstruktioner och plywood, oljas och laseras vart tredje år. Lackerade stålkonstruktioner målas om beroende på slitage. Pulverlackade konstruktioner underhålls bäst genom bättringsmålning av uppkomna skador. Kontrollera att dräneringsöppningar inte är igensatta. Min 200 mm Min 400 mm 6

7 HÄR KAN DET UPPSTÅ RISKER Helt omslutna öppningar Styva Flexibla Delvis omslutna öppningar V-formiga öppningar Utskjutande delar Rörliga redskapsdelar Hela kroppen Huvud/hals huvudet först Huvud/hals fötterna först Arm och hand Ben och fot Finger Klädesplagg Hår 7

8 CHECKLISTA lekredskap Balkar och bommar Kontrollera infästning, skruvar och beslag samt slitage i förborrade hål. Uppskjutande eller utstickande detaljer inom huvud- och fotområde är ej tillåtna. (fritt utrymme) se fi g.1. Cykelkarusell Kontrollera att hjulen har frihjulsnav. En viktig säkerhetsfaktor. Se över om däcken och pedalerna är slitna. Kontrollera att skrapskydd vid hjulhus är intakt. Smörj centrumlagret. Kontrollera att sitsarna är intakta. Golv Kontrollera skruvar och beslag samt brädor (ev. byte). För lekredskap ej lätt tillgängliga: Plattform högre än 1,0 m skall ha skydd mot fall i form av skyddsräcke med en höjd i överkanten på mm. Plattform högre än 2,0 m skall ha skydd mot fall i form av barriär minst 700 mm högt. Se fi g. 2. För lekredskap lätt tillgängliga: Plattformar skall ha skydd mot fall i form av barriär minst 700 mm hög, om plattformen är på en höjd av mer än 600 mm över islagsytanytan. Se fi g. 3. Barriär: Kontroll av infästning, skruvar och beslag samt byte av skadade brädor. Barriär får ej innehålla mellanliggande horisontella stänger som uppmuntrar till klättring. Gungor Kontrollera regelbundet förslitning i upphängningen. Använd kortlänkad kätting, eller likvärdigt. Max 2 gungsitsar/gungbom. Fritt avstånd mellan mark och underkant gungsits mer än 350 mm. För sits av gungdäckstyp skall avståndet vara mer än 400 mm. Avstånd mellan gungsitsar: se tabell A. Fritt utrymme samt utbredning av stötdämpande material framför gunga: se tabell B. Gungsits avsedd för mindre barn kan monteras vid sidan av sits avsedd för större barn på samma gungbom. Rekommenderat är dock att olika åldrar har sin egen gungställning. Fig.1 >2000 Fig.2 >2000 Fig.3 Fig.12 Skydd mot fall Redskap icke lätt tillgängliga Skydd mot fall Redskap lätt tillgängliga för alla åldrar 8

9 Hängbro Kontrollera hängbrons handledare och förbindelsekedjor. Byt den plastöverdragna kättingen om den är skadad. Öppningsmått gällande hängbro skall var större än >230mm (belastat eller obelastat). Se fi g 12.I enlighet med EN Kontrollera alla infästningar. Se över om det fattas gångbrädor, om de är trasiga eller hårt slitna. Byt till nya. Kontrollera att farliga öppningsmått ej uppstår mellan styva och elastiska delar i belastat respektive obelastat tillstånd. Idrottsmaterial Se över idrottsmaterialet som behöver kontinuerlig tillsyn. Se över och komplettera idrottsnäten till de olika artiklarna även specialnät. Karusell Kontrollera funktion. Klätternät, repstegar, och lejdare Kontrollera alla klätterdetaljer som nöts ut vid intensiv lek. Rep, klätternät, repstegar, lejdare,trapetser, romerska ringar. Stegpinnars diameter skall vara mm. Kätting Skall vara utformad med en maximal öppning av 8,6 mm. Vid infästning <8.6 eller >12 mm. Kontrollera slitage vid fastsättningspunkter. Kättingen får ej vara så lång att öglor kan bildas (strypningsrisk). Linbana Kontrollera att linbanevagnen löper friktionsfritt. Kontrollera wiren, utstickande trådar och andra skador indikerar behov av utbyte. Smörj vid behov. Är någon av ovanstående detaljer defekta anskaffa en renoveringssats till linbanan. Sits skall hänga minst 2,1 m under bärlinan. Fri höjd under sits skall vara minst 400 mm vid en belastning av 130 kg. Efterspänn wiren vid behov. Fri fallhöjd max 2,0 m sittande, 3,0 m armhängande. Wirens infästningshöjd skall vara minst 2,5 m över mark. Fritt utrymme skall vara 1,5 m utanför ställningen om platt form fi nns. 2,0 m på båda sidor om bärlinan, samt 2,0 m vid slutstation när sits är i utfällt läge. Öppen rutschbana Rutschbanor anslutna till lekställning skall vara försedda med skyddsrör vid startdelen. Se över sidoskydd av den gamla öppna modellen, de måste bytas till täta av säkerhetsskäl. Placera gärna en terrängtrappa vid sidan av rutschbanan, dock ej närmare än 1,5 m. Kontrollera rutschbanor lagda i slänt, speciellt lutning, så att inte vatten stannar kvar i utåkningsdelen. Höj i så fall övre delen av banan. Säkerhetsområdet skall vara större än 1,5 m utanför ställning samt 2,0 m framför utåknings-delen och åtminstone 1,5 m på båda sidor om rutschbanan. Stötdämpande underlag vid utåkning skall uppfylla krav motsvarande 1,0 m fallhöjd. OBS! Ofta saknas sand vid utåkning, komplettera. Kontrollera att inga kilformade öppningar fi nns vid rutschbanans anslutning till lekställningen. (Snören på jackor) Utåkningsdelen får ej sluta mer än 350 mm över islagsytan. I det fria utrymmet får inga hårda fasta föremål fi nnas. Rutschbanans utåkningsdel orienteras alltid mot norr för att minska risken med heta plåtytor under sommartid. Tubrutschbana Kontrollera alla skarvar. Vid behov, drag åt bultar, bulthuvuden skall vara vända uppåt. Kontrollera att sista röret vid utåkning är försett med skyddsrör i överkant, eller ny vinklad tubavslutning. Montera förbudsskylt mot klättring på tub. Besiktiga även skarvarna invändigt. Tak Kontroll av infästning, skruvar och beslag samt utbyte av skadade brädor. Soffor Kontrollera om soffbrädorna är trasiga eller fula. Måla eller byt mot nya. Soffor skall inoljas/målas normalt vart tredje år. Sand- och vattenlek Kontrollera sandarbetsplatsens alla rörliga delar då den hör till de mest använda lekredskapen. Kon- 9

10 trollera: skopor med kedja luckorna till sandfi ckorna sandrännorna svängkranens infästningar. Kontrollera anslutningar, avstängare (fl ottörer), töm vattnet vintertid. Vid påsläpp av vattnet på våren bör man kontrollera pumpens funktion, vattenrännornas kondition och om pumpen behöver bytas. Pump för direkt anslutning till vattenledningssystemet är numera tillgänglig. och skruv.) Stegpinnar får ej kunna snurras. Trappor slits ofta hårt byt ut slitna plansteg. Vindskydd/staket Se över blåsiga lekplatser och sandlådor. Komplettera dessa med vindskydd för att få en lekhörna i lä, gärna södervänd. Se över och laga, komplettera och måla staket och avspärrningsanordningar. Stegar Om trappan/stegen är konstruerad av trämaterial skall plan/steg/stegpinnar vara för-sänkta i sidostycken eller likvärdigt (ej enbart fästa med spik Tabell A* x y x l l x y 1,4 0,48 0,58 1,6 0,52 0,62 1,8 0,56 0,66 2,0 0,60 0,70 2,2 0,64 0,74 2,4 0,68 0,78 2,6 0,72 0,82 Tabell B* L 1, L 2 l l L 1 L 2 1,4 3,47 2,97 1,6 3,64 3,14 1,8 3,82 3,32 2,0 3,99 3,49 2,2 4,17 3,67 2,4 4,34 3,84 2,6 4,52 4,02 Tabell C* Fallhöjd Utrymme meter (y) meter(x) 0-1,5 1,50 1,6 1,57 1,7 1,63 1,8 1,70 1,9 1,77 2,0 1,83 2,1 1,90 2,2 1,97 2,3 2,03 2,4 2,10 2,5 2,17 2,6 2,23 2,7 2,30 2,8 2,37 2,9 2,43 3,0 2,50 2,00 Formel för islagsytans utbredning. (utrymme) y>0,6 1,5 är x=1,5 y>1,5 är x=2/3y+0,5 y X 10

11

12 ALLMÄNA BASFAKTA MATERIAL Materialet i våra produkter är av kvalité för att motsvara kraven på säkerhet, funktion, hållfasthet och fi nish. Plywood är av kvalitet för utomhusbruk. Skivmaterial av High Pressure Laminate HPL används där kvalitetskraven är extra höga. Vårt trävirke är huvudsakligen tät-vuxen svensk fur, företrädesvis från norra Sverige. Certifi erade enligt FSC alt. PEFC. Virket hyvlas och kanterna rundas. Sandlådor tillverkas bl.a. av ek. Skruvar och muttrar skyddas mot vandalism av HAGS täckhatt i plast eller zinktäckta skruvspår. Nät och linor är tillverkade av varmgalvaniserad kätting överdragen med solid polyuretan för erhållande av slitstyrka och minimal känslighet för temperaturvariationer. Mönstervalsad rostfri plåt i rutschbanor ger lång livslängd och jämn friktion. Fästelement är förzinkade för erhållande av bra rostskydd. Rör och plåtdetaljer är tillverkade av höghållfast stål. TRÄSKYDD Trävirket är träskyddsbehandlat enligt EN 351 klass P5 och Nordiska Träskyddsrådets anvisningar. Behovet av kemiskt träskydd varierar med risken för angrepp av träförstörande organismer i olika miljöer. Träskyddsklass P5 är avsedd för träkonstruktioner ovan mark och utförs efter bearbetningen, för inträngning vid alla fria ytor. Till denna tryckmetod används olja med aktiva ämnen som är biologiskt nedbrytningsbara. Oljan ger dessutom träet skydd mot fukt, uttorkning och träfi berresning. Metoden är skonsam mot både trä och miljö. I de produkter som har direkt markkontakt använder HAGS skyddsbehandlad ek. YTBEHANDLING Trämaterialet är behandlat med 1x grundlasyr samt 1x fi lmbildande topplasyr, vilket garanterar hög beständighet mot väder och vind. Lasyren gör att trästrukturen bibehålls. Eftersom trämaterialet sköljmålas två gånger får träet hög färgmättnad vilket ger hög kvalitet. Stålmaterialet lackeras med pulver av polyestertyp alternativt varmförzinkas. Vid pulverlackering används förzinkat stål. KVALITETSSYSTEM & MILJÖSYSTEM HAGS är certifi erad enligt SS-EN ISO 9001:2000 samt ISO 14001:2004. GARANTI Klassifi cering av material i förhållande till antal garantiår: 10 år. Mot fel till följd av material- eller produktionsfel på alla galvaniserade och övriga ickelackerade stål- och metalldelar, massiva plast- och HPL-paneler och bearbetat trä. 5 år. Mot fel till följd av material- eller produktionsfel på fjädrar, lackerade metalldelar, gjutna plastdelar och nätkonstruktioner. 2 år. Mot funktionsfel till följd av material- eller produktionsfel på rörliga plast- och metalldelar. Garantin gäller enbart för kund som köpt från HAGS eller auktoriserad återförsäljare. GARANTIN GÄLLER INTE För naturligt slitage som uppkommer vid avsedd användning. Om produkt vanvårdas, behandlas ovarsamt, utsätts för onormal användning eller utsätts för vandalism. Om köparen inte genomfört och dokumenterat tillsyn och underhåll enligt anvisning i Allmänna basfakta, Vägledning för drift av lekplats i offentlig miljö samt produktens underhållsinstruktion. Om produkt monteras på sätt som strider mot våra instruktioner. Om produkt utsätts för miljöpåverkan HAGS inte kunnat förutse. Om produkt används tillsammans med och eller byggts samman med produkt som inte godkänts av HAGS Aneby AB. Om köparen inte underrättar HAGS eller vår auktoriserade återförsäljare om felet inom tre (3) månader från dag då felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. 12

13 Om köparen inte iakttar instruktioner som HAG- Seller dess auktoriserade återförsäljare utfärdaravseende hanteringen av reklamationsärendet. Under garantitiden åtar sig HAGS att, efter eget val, antingen ersätta felaktig detalj med ny eller reparera den felaktiga detaljen. Ersättningsdetalj ska skickas respektive reparation ske utan oskäligt dröjsmål. Om HAGS så begär ska utbytta delar returneras till HAGS. För utbytt respektive reparerad detalj gäller motsvarande garanti, dock längst för den tid som återstår av ursprunglig garantitid. För att kunna framställa garantikrav ska kunden för HAGS eller till vår auktoriserade återförsäljare uppvisa läsbart oförändrad garantisedel eller inköpskvitto i original. Utöver detta ska, på begäran, HAGS erhålla kopia på dokument utvisande hur tillsyn och underhåll har skett. Om tvist rörande garanti uppstår ska sådan avgöras genom skiljedomsförfarande i Sverige på plats som bestäms av HAGS. SÄKERHET En väl fungerande säkerhetsstandard utvecklas med syftet att skapa så säkra lekplatser som möjligt utan att lekvärden och därmed attraktionen förloras. Våra produkter uppfyller de säkerhetskrav som ställs i standarden EN 1176 och är kontrollerade och certifi erade av TÜV. De produkter som även är certifi erade enligt gällande USA-standard, ASTM F1487, fi nns noterade på IPEMA:s hemsida, www. ipema.com. HAGS deltar sedan många år i det europeiska säkerhetsarbetet som arbetar för kontinuerlig uppdatering av gällande säkerhetsstandard. UTRYMMESBEHOV Redskapens säkerhetsytor får i vissa fall överlappa varandra. Detta gäller dock inte säkerhetsytor för rutschbanor, gungor, karuseller, linbanor och andra rörliga redskap, dvs lek som ger upphov till en tvingad rörelse. STÖTDÄMPANDE UNDERLAG Islagsytans material ska, beträffande egenskaper och tjocklekar, uppfylla kraven enligt EN 1176 och EN Materialet ska anordnas så att vatten dräneras i erforderlig omfattning. Gummi: Prefabricerade plattor som läggs på ett väl avjämnat och dränerat underlag. Granulat som läggs på ett väl avjämnat och dränerat underlag. Övriga syntetiska material: Se respektive tillverkares anvisning. Lösfyllnadsmaterial som sand, grus, bark och träfl is: För sand- och grusmaterial rekommenderar HAGS en fraktion mellan mm och så ensartat som möjligt/eller ju mer ensartat desto bättre. Storlek för övrigt material se EN 1176 och EN Rekommenderade minsta fyllnadstjocklekar gällande lösfyllnadsmaterial: Tjocklek lösfyllnadsmaterial Fallhöjd upp till 200 mm mm 2,00 m 300 mm mm 3,00 m Ovan angivna värden tar hänsyn till att lösfyllnadsmaterial förfl yttas vid frekvent lek. Andra typer av lösfyllnadsmaterial: Stötdämpande material av typ som ej nämns i EN 1176 och EN1177 ska provas och certifi eras av inom EU ackrediterad provningsanstalt. MONTERING Av transport och miljöskäl levereras HAGS lekredskap på tre sätt: Omonterad byggsats, t.ex gungställning. Monterade sektioner, t.ex leksystem. Helt eller nästan helt färdigmonterad enhet, t.ex rutschbanor. FÖRANKRING Säkerhetskrav, stabilitet och stöldrisk kräver att lekredskapen för-ankras på ett tillfredsställande sätt. Brister i förankringssätt innebär risk för svåra olyckor. HAGS lekredskap levereras för olika typer av markinstallationer: Prefabricerad markförankring. Om inget annat sägs skall förankring ske i sand/grusmaterial. Förankring ovan mark, mot t ex betongplatta. Förankring genom nedgjutning. 13

14 Vissa produkter kräver markförankring med platsgjuten betong. Ingjutningsdetaljer fi xeras på plats, innan betongarbeten påbörjas. Betonghållfasthet ska minst motsvara vad som föreskrivs för respektive produkt. Betongarbeten ska utföras av personal med erforderlig kompetens. Vid markförankring i lösfyllnadsmaterial som bark, träfl is och liknande, krävs djupare grundläggningsnivå. Kontakta din HAGS-representant. MONTERINGSANVISNING För att säkerställa att lekredskapet monteras på ett säkert och riktigt sätt ska monteringen ske i enlighet med den monteringsinstruktion som bipackas leveransen. Personal ska ha erforderlig kunskap. Montering på sätt som avviker från monteringsanvisningen kan innebära säkerhets-risker men också att garantiåtaganden inte gäller. Vid behov av extra monteringsinstruktion kontakta din HAGSrepresentant. Förhindra alltid tillträde till lekredskapen under pågående monteringsarbete så att olycksrisker undviks. INSPEKTION Efter slutförd montering ska lekredskapet alltid inspekteras med av-seende på säkerhet, funktion och montage. Eventuella avvikelser ska alltid åtgärdas innan lekredskapet tas i bruk. VÄGLEDNING FÖR DRIFT AV LEKPLATS Information om Drift Montering Underhåll Besiktning: Se Vägledning för drift av lekplats i offentlig miljö, som du fi nner på vår webbsida, Rekommenderad tidsintervall för tillsyn och underhåll anges vid varje artikeltext i HAGS produktkataloger enligt följande kod där första bokstaven anger tillsynsintervall och andra bokstaven underhållsintervall. A/A Tillsyn/underhåll varje arbetsdag. B/B Tillsyn/underhåll varje vecka. C/C Tillsyn/underhåll varje månad. D/D Tillsyn/underhåll varje säsong. E/E Tillsyn/underhåll mera sällan. Tillsyn ska alltid ske med utgångspunkt från nyttjandegraden och typ av produkt. Rekommendationer avser normalfall. Vid lekplatser med intensiv besöksfrekvens måste intervallen förkortas och anpassas efter behov. Information om såväl tillsyn som underhåll anges även i, de med produkten bifogade, monteringsanvisningarna. UNDERHÅLL AV HAGS LASERADE TRÄPRODUKTER Underhåll är en förutsättning för att träets utseende och funktion ska bevaras. Tidsintervall och val av underhåll beror på slitage och var produkten är placerad. Innan underhåll börjar, måste en bedömning av ytbehandlingens tillstånd göras. Ytbehandling med mindre mekaniska skador men med en i övrigt intakt färgfi lm behandlas med ett transparent lasyrsystem, (A). Ytbehandling med stora skador på färgfi lmen behandlas med täckande lasyrsystem, (B). A. Transparent lasyrsystem Undvik ytbehandling i direkt solsken och vid temperatur understigande +10 C. 1. Den gamla ytbehandlingen eller skadan rengörs noga med t.ex målartvätt. Skölj försiktigt med vatten. Rengör vid behov mellan brädorna så att tänkt vattenavrinning fungerar. 2. Låt torka till max 18 % fuktkvot. 3. Slipa eller skrapa rent lätt missfärgade (svarta) områden och behandla dessa med 2x grundolja. Alt. behandlas hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 4. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. 5. Behandla härefter de skadade områdena med 2x lasyrfärg eller tills rätt kulör uppnås. Ett sista skikt kan vid behov läggas på hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 6. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. B. Täckande lasyrsystem Undvik ytbehandling i direkt solsken och vid temperatur understigande +10 C. 1. Den gamla ytbehandlingen eller skadan rengörs noga med t.ex målartvätt. Skölj försiktigt med 14

15 vatten. Rengör vid behov mellan brädorna så att tänkt vattenavrinning fungerar. 2. Låt torka till max 18 % fuktkvot. 3. Slipa eller skrapa rent lätt missfärgade (svarta) områden och behandla dessa med 2x grundolja. Alt. behandlas hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 4. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. 5. Behandla härefter de skadade områdena med 2x täcklasyr. Ett sista skikt kan vid behov läggas på hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 6. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. Kulörerna på täcklasyr är avstämda till våra transparenta lasyrfärger. Mindre kulörskillnader kan dock fi nnas eftersom en täckande lasyr aldrig kan bli helt lik en transparent lasyr. UNDERHÅLLSFÄRGER, TRÄ HAGS tillhandahåller underhållsfärger för trä. Grundolja (färglös), HAGS R , i 5-liters förpackning. Lasyrfärg tillhandahålles i aktuella kulörer, 0,75 l förpackning. Täcklasyr tillhandahålles i aktuella kulörer, 0,75 l förpackning. Kontakta din HAGS-representant för ytterligare information. MATERIALÅTERVINNING HAGS använder material som uppfyller ställda tekniska krav med minsta möjliga miljöpåverkan under produktens livslängd. Flertalet av produkterna kan demonteras i sina olika delar för enkel materialåtervinning. Nedanstående materialförteckning visar exempel på återvinningsmetod för resp material. Återvinningsmetod Återanvändning, energiutvin- Material Trä (impr. klass B) ning Metaller HPL Plastdetaljer ning Skummad plast Återanvändning Energiutvinning Återanvändning, energiutvin- Energiutvinning KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar utan föregående information. HAGS PROVSONDER (enligt EN 1176: 2008) Ett bra hjälpmedel för utbildad personal! Hos HAGS kan du erhålla provsonder anpassade till EN Uppsättning komplett med instruktion och väska. Beställnings nr Beskrivning HAGS Aluminium HAGS Plast BÄTTRING AV PULVERLACKERADE STÅLDETALJER HAGS tillhandahåller bättringsfärg för bättring av små skador på pulverlackerade ytor. Min temperatur +10 C. Undvik att arbeta i direkt solsken. 1. Slipa försiktigt ner skarpa kanter vid skadan. 2. Rengör med lacknafta. 3. Bättra med bättringsfärg och låt torka 8 timmar. BÄTTRINGSFÄRG KAN BESTÄLLAS Besök vår hemsida för information om färg och artikelnummer. 15

16 En bra lekplats har genomtänkta funktioner Rörelselek - Motorisk träning Roll-lek Konstruktionslek - kreativitetsträning Regellekar Sinnesträning Småbarnsträning Tillgänglighetsanpassning Säkerhet Attraktion Samvaro Grönska - Miljö Vindskyddade vrår Jämför gärna din befintliga lekplats med funktionslistan ovan. Komplettera för att öka användbarheten och ge stimulans till en rikare lekupplevelse. En stor variationsrikedom är den bästa vägen att göra lekplatsen attraktiv. Att ge lekplatsen större dragningskraft än andra ställen där barn annars leker; gator, trottoarer shoppingcentra, tunnelbana, byggarbetsplatser etc.. Om lekplatsen anpassas till den befintliga miljön och träd och grönska får bli en del av helheten skapas en trivsam oas för hela familjen. HAGS Aneby AB Box 133, SE Aneby, Sweden Tel , Fax Website:

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR Introduktion: Denna handbok för nya bågskyttar är avsedd som en vägledning för både skyttar och tränare på grundläggande nivå, FITA nivå

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

BESIKTNINGS- OCH UNDERHÅLLS- PROTOKOLL FÖR ALL UTRUSTNING

BESIKTNINGS- OCH UNDERHÅLLS- PROTOKOLL FÖR ALL UTRUSTNING BESIKTNINGS- OCH UNDERHÅLLS- PROTOKOLL FÖR ALL UTRUSTNING All HAGS utrustning bör underhållas i enlighet med den europeiska standarden för rutinmässig driftskontroll och underhåll av lekplatsutrustning:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Erik Nordström, FoU-ledare, 2011 Innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Bakgrund...

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

SÄKER MED HÄST. Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport

SÄKER MED HÄST. Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport SÄKER MED HÄST Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport INNEHÅLL Förord 3 Säkerhetspolicy 5 Förbundets säkerhetsarbete 6 Hästens beteende 7 Vad gör hästen säker 9 Hantering och utrustning 12 Hästens utrustning

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad Lekplats för alla Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad FÖRORD Vi har fått i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret att ta fram ett program för handikappanpassning av lekplatser

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolinspektionens rapport 2010:1 Diarienummer 40-2009:1745 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende Anpassning av arbetsförhållandena

Läs mer