09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176."

Transkript

1 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

2 STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard för lekredskap. Standarden har uppdaterats/reviderats under Kraven i denna standard har inte syftet att minska lekredskapens bidrag till barnens utveckling och/ eller lek, vilken är meningsfull ur pedagogisk synpunkt. Denna standard tar fasta på svårigheterna att åtgärda ett säkerhetsproblem endast med hjälp av åldersbegränsningar,då möjligheten att hantera risken är baserad på de individuella användarnasför mågor och inte deras ålder. Det är även mycket troligt att användare av andra åldersgrupper än de avsedda också kommer att använda lekredskapen. Risktagning är ett viktigt inslag i möjligheten till lek och alla de miljöer som är avsedda för barnens lek. Möjlighet till lek ska ge barnen en chans att utsatta sig för acceptabla risker som en del av enstimulerande, utmanande och kontrollerad läromiljö. Möjlighet till lek bör ha som målsättning att hantera balansen mellan behovet att erbjuda risker ochbehovet av att skydda barnen från allvarliga skador. Säkerhetshanteringens principer är tillämpbara både på arbetsplatser i allmänhet och på möjligheter till lek. Det är dock troligt att balansen mellan säkerhet och nytta skiljer sig mellan de två miljöerna. Vid möjlighet till lek kan exponering för en viss grad av risker vara till fördel då detta tillfredsställer ett grundläggande mänskligt behov och det ger barnen en möjlighet att lära sig om risker och konsekvenser i en kontrollerad miljo. det sätt barnen har nytta av sin lek på lekplatsen med hänseende till utveckling och barnens behov av att lära sig att hantera risker, kan leda till småskador och i undantagsfall även benbrott. Målet med denna standard är först och främst att motverka skador som leder till funktionsnedsättningar eller dödsfall. I andra hand är målet att minska de allvarliga följderna av enstaka missöden som oundvikligen kommer att inträffa vid barnens strävan att utöka sin sociala, intellektuella och fysiska kompetens. Förbud mot tillträde eller tillgänglighet är en säkerhetsåtgärd som ger problem påg rund av t.ex. bristfällig tillsyn eller andra barn som hjälper sina kamrater. Mycket viktiga krav, såsom skydd mot att huvud eller hals fastnar samt skydd mot oavsiktliga fall, har skrivits med detta i åtanke. Det har även noterats att det fi nns ett ökande behov förmöjlighet till lek som är tillgänglig för användare medfunktionsnedsättningar. Detta kräver naturligtvis lekplatser som erbjuder en balans mellan säkerhet ochmöjligheten till en lämplig nivå avutmaningar och stimulering för alla möjliga användargrupper. Isyftet att skydda mot att huvud och hals fastnar, tar inte denna standard hänsyn till barn med ett störrehuvud (t.ex. hydrocefali eller Downssyndrom)eller barn som bär hjälm. Standarden är mycket omfattande och kräver fördjupad kunskap för att säkerställa alla detaljer. I denna skrift har vi tagit fram de mest väsentliga punkterna i standarden. Dessa punkter räcker dock inte för att göra en fullständig besiktning. Utbildning kan bli nödvändig. Att respektera egenskaperna hos barnens lek och 2

3 INSPEKTION underhåll och drift Tillsyn, underhåll och besiktning För att upprätthålla säkerheten och funktionen i lekredskapen krävs att tillsyn, underhåll och besiktning sker kontinuerligt, samt att installationen skett på rätt sätt. Installation ska utföras av person med erforderlig kompetens och enligt tillverkarens anvisningar. Tillsyn, underhåll och besiktning ska utföras av person med erforderlig kompetens där kunskapen ska ligga i nivå med det uppdrag som givits och ske enligt tillverkarens anvisning eller oftare. Faktorer som påverkar detta är t ex hårt utnyttjande, vandalism, placering nära kust, redskapets ålder osv. Drifts- och ägaransvar Driftsansvarig eller ägare till lekredskap ska upprätta lämpliga rutiner och schema för tillsyn, underhåll och besiktning. Driftsansvarig ska tillse att personal är utbildad för det uppdrag man fått och har fått tillräcklig information vad gäller ansvar och befogenheter. Driftsansvarig ska tillse att protokoll förs vid tillsyn, underhåll och besiktningar samt att dokument upprättas, sparas och är tillgänglig för berörd personal. Om felaktigheter upptäcks på redskapet som kan förorsaka skada vid användning, ska tillträde för allmänheten förhindras tills felet är åtgärdat. EN REN MILJÖ vårt gemensamma ansvar Medvetandet och intresset för miljöfrågor har ökat kraftigt i hela samhället. Tidigare har det ofta varit myndigheter och enskilda intresseorganisationer som drivit på. I dag är även privatpersoner och konsumenter mycket medvetna och har fått upp ögonen för miljöns betydelse. HAGS verksamhet har hela tiden riktat sig till barnens och de vuxnas totala miljö. Betydelsen av den gröna delen kan inte nog betonas. Naturen förstärkt med speciella lekfunktioner ger en helhet som är den bästa lekmiljön. Naturen, vattnet och luften är förutsättningen för allt liv men det tål inte vad som helst. Att vara rädd om miljön är en självklarhet, men att effektivt göra något åt problemen kräver kunskap och strukturerat arbete. I stort sett kräver hela vårt liv miljöresurser på ett eller annat sätt. En satsning på miljön är inget litet åtagande för någon. Den förändrade miljösynen ska förankras hos var och en. På sidan 15 fi nner du HAGS information om produktåtervinning. I stort sett alla råvaror som ingår i produkter från HAGS går att återvinna i form av energi eller återanvändning. HAGS är miljöcertifi erat enligt ISO sedan sommaren

4 BARNS SÄKERHET en fråga om att bry sig om Vi kommer troligen aldrig få tillräcklig kunskap för att kunna eliminera alla risker. Det generella riskbegreppet omfattar förutom fysiska risker även utvecklingsrisker. Ambitionen måste alltid vara att Kunskap 1 Barnen har rätt till lek (FN:s Barnkonvention). Kunskap 2 Plan- och bygglagen anger skyldighet att underhålla och sköta lekplatser så att olyckor begränsas. Kunskap 3 Det fi nns regler framtagna för att eliminera farliga risker (EN ). Kunskap 4 Den som äger marken och lekplatsen är ansvarig för säkerheten (PBL). Kunskap 5 Produktsäkerhetslagen omfattar även lekredskap och gör den som tillverkar och marknadsför ansvarig för produktsäkerheten. Kunskap 6 Det fi nns utbildning att få HAGS* erbjuder kurs med följande omfattning: Del 1 Gällande lagar och normer Del 2 Inledande praktisk besiktning av befi ntlig lekplats samt gemensam genomgång av resultatet. Del 3 Säkerhetsnormer EN generella delen samt delavsnitten gås igenom teoretiskt. skapa intressanta och stimulerande lekmiljöer med risker som barnet kan bemästra eller kalkylera. Men det är först när vi använder vår kunskap, som vi visar att vi också bryr oss om barnen. Del 4 Entreprenad juridik vem har ansvaret i olika upphandlingssituationer Del 5 Inspektioner i fält. Grupper om 3 5personer inspekterar lekutrustningar på basis av förvärvade kunskaper enligt EN Del 6 Muntlig redovisning med skriftliga besiktningsprotokoll. Kunskap 7 Certifi erad Besiktningsman HAGS besiktningskurser. HAGS kan erbjuda den som så önskar en utbildning till Certifi erad besiktningsman. HAGS genomför utbildning. Certifi ering ombesörjes av SERENO Certifi erings AB. Hör gärna av er direkt till vår säljavdelning för ytterligare informa-tion. För ytterligare information om certifi ering kontakta SERENO Certifi erings AB, tel * Certifi erat enligt ISO 9001 SÄKERHETSASPEKTER löpande kontroll och tillsyn Det här är en fråga som gäller alla vuxna i barns vardagssituation. Föräldrar, lärare, förskolepersonal, fritidsledare, parkpersonal, vaktmästare med fl era. Med ansvar och engagemang kan vi tillsammans uträtta mycket positivt. En bortslagen bräda, ett avskuret rep, sabotage som kan skapa farliga öppningar är viktiga att upptäcka. Dags att slå larm eller själva rätta till. Det fi nns också andra skäl att ingripa direkt. En trasig produkt inbjuder till fortsatt vandalisering. Checklistan på följande sidor ger ytterligare tips och instruktioner. Text och bild visar på känsliga ställen och tipsar om tillvägagångssätt för kontroll och åtgärd. Observera Denna checklista är ej istället för normen utan en hjälp och ett komplement. HAGS katalog och hemsida, ger också information om hur ofta tillsyn och underhåll bör ske på varje enskilt lekredskap. 4

5 För att ge byggnadsnämnderna möjlighet att ingripa och förhindra att lekplatser vansköts så att risk för olycksfall uppkommer har vissa krav införts i PBL. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att risken för olycksfall begränsas...plantering och att befi ntlig växtlighet bevaras Man bör tänka på att en del växter, t ex pollinerande kan vara problematiska för allergiker. Man bör även se över eventuell förekomst av giftiga växter. Socialstyrelsen påminner om att det inte får fi nnas giftiga växter som man vet lockar till lek och att smaka på. Brunnar ska vara försedda med låsbara lock. Var uppmärksam på sådant som förändrar barnens egen kroppsuppfattning. Barn vill testa, klättra, krypa och undersöka. Detta leder till att barn utsätter sig för risker som de själva inte begriper. Som vuxen ansvarar du för barnet och kan minska riskerna genom att: Förvissa dej om att barnets kläder inte har kapuschongsnören som kan fastna under leken. Ej heller halsdukar, fastsydda luvor eller dylikt som fastnar under lekens stoj. Cykelhjälmen har gjort att barn blivit hängande i hakbandet. Det fi nns hakband som löser ut vid belastning (grönt låsspänne). Gällande standard tar inte hänsyn till hjälmmåtten. Trafikskador Trafi kolyckor är oftare av allvarligare art än andra olyckor Mer än hälften av dödsolyckorna för barn sker i trafi ken. Små barn utsätts för trafi krisker när de leker i närheten av hemmet på trottoarer och vägar. Trafi kmiljön är inte utformad efter barns behov och säkerhet. Dålig planering av miljön gör att små barn allt för tidigt måste ge sig ut på egen hand i trafi ken för att nå lekplatsen. Det fi nns regler: I Boverkets nybyggnadsregler beskrivs hur lekplatser ska placeras för att barn ska kunna undvika trafi krisker. Friytor för lek ska vara avskilda från körvägar, parkeringsytor etc. CHECKLISTA gällande för lätt tillgänglighet/handikapp anpassning I leksammanhang kan det också vara av vikt att exempelvis rampen på vissa ställen har högre lutning för att skapa träning. Självklart ska det sättas i relation till säkerhetsrisker. Det kan därför vara svårt att ange exakta mått, lutningar etc allmänt för lekplatser. Meningen är ju att lekplatsen ska vara utmanande och intressant för både handikappade och ej handikappade barn. Följande mått får anses som vägledande men ska alltid sättas i relation till totallösningen: Ramper Lutning upp till 5 % anses som lätt framkomlig Lutning mellan 5-7 % anses medelsvår Lutning upp till 10 % anses som krävande och svår Lutning mer än 10 % kräver ordnad tillsyn, används på träningscenter Spalter och öppningar Lika krav som i standarden för lekredskap Avkörningsskydd För ramper skall fi nnas avkörningsskydd, höjd 50mm, som förhindrar avkörning. Dessa avkörningsskydd skall ha kontrastfärg för att underlätta orientering för synskadade. Rampdimensioner Bredd för rullstol och mötande person ska vara 0,9-1,2m. Bredd för två rullstolar ska vara 1,8 m Maximal längd på ramp innan viloplan 3,6 m Viloplan/ vändplan ska vara 1,5x1,5 m Skydd mot fall Gäller lika som standardens krav för barriär och skyddsräcke, se SS-EN Handledare/räcke som stöd för hand Handledare/räcke ska placeras på en höjd av 0,6-0,9m. Handledare/räcke avsedd för mindre barn kan kompletteras på en lägre höjd, cirka 0,3-0,4m. Handledare/räcke kan också fungera som skyddsräcke om detta placeras på höjd motsvarande standardens krav, se SS-EN Lekfunktioner för rullstolsanvändare Sidoplacering; placering av lekfunktioner, kan vara mellan 0,50-0,90m respektive 0,40-1,10m beroende på ålder mellan 3 och 12år. Placering ovanför användare: Placering av lekfunktioner, mätt från rullstolens sits, kan vara mellan 0,60-1,05m beroende på ålder mellan 3-12år. För mer information angående mer precisa placeringar tas lämpligen kontakt med resurs/träningscenter. Stötdämpande underlag runt lekredskap För lekplatser som ska vara helt tillgängliga, rekommenderas gummibeläggning eller motsvarande. Kontakta HAGS Aneby AB, för mer information. 5

6 CHECKLISTA tillsyn och underhåll I samband med tillsyn och underhåll fi nns det några viktiga punkter som skall kontrolleras på alla typer av lekutrustningar. Bultar och skruvar Efterdras vid behov. Lösa bultar utgör en grogrund för växande kvalitetsproblem och är alltid en säkerhetsrisk speciellt i träkonstruktioner eller konstruktioner med rörelse. Kontrollera om någon skruv eller bult fattas. Ett tomt hål signalerar att en skruv saknas. Öppningsmått Fingrar: 8 25 mm vid en tvingad rörelse, t.ex. rutschbana, brandkårsstänger o s v, vid en höjd av 1,0 m eller mer över markytan, provas enligt EN (Bilagad) Fot: Springor större än 30 mm på plana ytor i gångriktningen med en lutning < 45º och som ej är eftergivliga, godkänns icke. Öppningsmått mm. Öppningsmått provas oavsett om lekställningen är lätt tillgänglig eller inte lätt tillgänglig. För att identifi era eventuella felaktiga öppningar sker provning med provsonder C eller E och D (provsond A och B har utgått). Komplett väska med provsonder fi nns att köpa på HAGS. Anm. Standarden tar inte hänsyn till hjälmmåtten! Öppningar bör inte innefatta partier som löper samman nedåt i en vinkel mindre än 60º och vid en höjd av 0,6 m eller mer över lekytan. Underlag Islagsyta Högsta fria fallhöjd är 3,0 m som ett generellt krav. Se speciella krav för klättring, gunga, rutchbana, karusell etc. Stötdämpande underlag enligt EN Fallskyddsplattor typgodkända för respektive fallhöjd. Utbredningen av stötdämpande underlag skall vara minst 1,5 m utanför lekställningen. Vidfallhöjd över 1,5 m (se tabell C, sid 10). (Gunga rutschbana, linbana och karusell har specifi ka krav.) Hårda eller kantiga föremål får ej förekomma. Reservdelar Använd alltid orginaltillverkade och säkerhetstestade reservdelar. Rörliga delar Vid behov, smörj med jämna mellanrum. Byt ut slitna detaljer. Mellan rörliga och fasta delar får inte fi nnas klämeller skärställen. (> 12 mm) Linor i linbanor inspekteras, smörjs och efterspänns vid behov. FALLSKYDDSPLATTOR Fig. 1 Förankring Lekredskap och utrustning skall vara fast förankrad. Se fi g. 1. Stabilitet och vältrisk kontrolleras. Målning Kontrollera ev. uppkomna rötangrepp. Sågade och hyvlade träkonstruktioner och plywood, oljas och laseras vart tredje år. Lackerade stålkonstruktioner målas om beroende på slitage. Pulverlackade konstruktioner underhålls bäst genom bättringsmålning av uppkomna skador. Kontrollera att dräneringsöppningar inte är igensatta. Min 200 mm Min 400 mm 6

7 HÄR KAN DET UPPSTÅ RISKER Helt omslutna öppningar Styva Flexibla Delvis omslutna öppningar V-formiga öppningar Utskjutande delar Rörliga redskapsdelar Hela kroppen Huvud/hals huvudet först Huvud/hals fötterna först Arm och hand Ben och fot Finger Klädesplagg Hår 7

8 CHECKLISTA lekredskap Balkar och bommar Kontrollera infästning, skruvar och beslag samt slitage i förborrade hål. Uppskjutande eller utstickande detaljer inom huvud- och fotområde är ej tillåtna. (fritt utrymme) se fi g.1. Cykelkarusell Kontrollera att hjulen har frihjulsnav. En viktig säkerhetsfaktor. Se över om däcken och pedalerna är slitna. Kontrollera att skrapskydd vid hjulhus är intakt. Smörj centrumlagret. Kontrollera att sitsarna är intakta. Golv Kontrollera skruvar och beslag samt brädor (ev. byte). För lekredskap ej lätt tillgängliga: Plattform högre än 1,0 m skall ha skydd mot fall i form av skyddsräcke med en höjd i överkanten på mm. Plattform högre än 2,0 m skall ha skydd mot fall i form av barriär minst 700 mm högt. Se fi g. 2. För lekredskap lätt tillgängliga: Plattformar skall ha skydd mot fall i form av barriär minst 700 mm hög, om plattformen är på en höjd av mer än 600 mm över islagsytanytan. Se fi g. 3. Barriär: Kontroll av infästning, skruvar och beslag samt byte av skadade brädor. Barriär får ej innehålla mellanliggande horisontella stänger som uppmuntrar till klättring. Gungor Kontrollera regelbundet förslitning i upphängningen. Använd kortlänkad kätting, eller likvärdigt. Max 2 gungsitsar/gungbom. Fritt avstånd mellan mark och underkant gungsits mer än 350 mm. För sits av gungdäckstyp skall avståndet vara mer än 400 mm. Avstånd mellan gungsitsar: se tabell A. Fritt utrymme samt utbredning av stötdämpande material framför gunga: se tabell B. Gungsits avsedd för mindre barn kan monteras vid sidan av sits avsedd för större barn på samma gungbom. Rekommenderat är dock att olika åldrar har sin egen gungställning. Fig.1 >2000 Fig.2 >2000 Fig.3 Fig.12 Skydd mot fall Redskap icke lätt tillgängliga Skydd mot fall Redskap lätt tillgängliga för alla åldrar 8

9 Hängbro Kontrollera hängbrons handledare och förbindelsekedjor. Byt den plastöverdragna kättingen om den är skadad. Öppningsmått gällande hängbro skall var större än >230mm (belastat eller obelastat). Se fi g 12.I enlighet med EN Kontrollera alla infästningar. Se över om det fattas gångbrädor, om de är trasiga eller hårt slitna. Byt till nya. Kontrollera att farliga öppningsmått ej uppstår mellan styva och elastiska delar i belastat respektive obelastat tillstånd. Idrottsmaterial Se över idrottsmaterialet som behöver kontinuerlig tillsyn. Se över och komplettera idrottsnäten till de olika artiklarna även specialnät. Karusell Kontrollera funktion. Klätternät, repstegar, och lejdare Kontrollera alla klätterdetaljer som nöts ut vid intensiv lek. Rep, klätternät, repstegar, lejdare,trapetser, romerska ringar. Stegpinnars diameter skall vara mm. Kätting Skall vara utformad med en maximal öppning av 8,6 mm. Vid infästning <8.6 eller >12 mm. Kontrollera slitage vid fastsättningspunkter. Kättingen får ej vara så lång att öglor kan bildas (strypningsrisk). Linbana Kontrollera att linbanevagnen löper friktionsfritt. Kontrollera wiren, utstickande trådar och andra skador indikerar behov av utbyte. Smörj vid behov. Är någon av ovanstående detaljer defekta anskaffa en renoveringssats till linbanan. Sits skall hänga minst 2,1 m under bärlinan. Fri höjd under sits skall vara minst 400 mm vid en belastning av 130 kg. Efterspänn wiren vid behov. Fri fallhöjd max 2,0 m sittande, 3,0 m armhängande. Wirens infästningshöjd skall vara minst 2,5 m över mark. Fritt utrymme skall vara 1,5 m utanför ställningen om platt form fi nns. 2,0 m på båda sidor om bärlinan, samt 2,0 m vid slutstation när sits är i utfällt läge. Öppen rutschbana Rutschbanor anslutna till lekställning skall vara försedda med skyddsrör vid startdelen. Se över sidoskydd av den gamla öppna modellen, de måste bytas till täta av säkerhetsskäl. Placera gärna en terrängtrappa vid sidan av rutschbanan, dock ej närmare än 1,5 m. Kontrollera rutschbanor lagda i slänt, speciellt lutning, så att inte vatten stannar kvar i utåkningsdelen. Höj i så fall övre delen av banan. Säkerhetsområdet skall vara större än 1,5 m utanför ställning samt 2,0 m framför utåknings-delen och åtminstone 1,5 m på båda sidor om rutschbanan. Stötdämpande underlag vid utåkning skall uppfylla krav motsvarande 1,0 m fallhöjd. OBS! Ofta saknas sand vid utåkning, komplettera. Kontrollera att inga kilformade öppningar fi nns vid rutschbanans anslutning till lekställningen. (Snören på jackor) Utåkningsdelen får ej sluta mer än 350 mm över islagsytan. I det fria utrymmet får inga hårda fasta föremål fi nnas. Rutschbanans utåkningsdel orienteras alltid mot norr för att minska risken med heta plåtytor under sommartid. Tubrutschbana Kontrollera alla skarvar. Vid behov, drag åt bultar, bulthuvuden skall vara vända uppåt. Kontrollera att sista röret vid utåkning är försett med skyddsrör i överkant, eller ny vinklad tubavslutning. Montera förbudsskylt mot klättring på tub. Besiktiga även skarvarna invändigt. Tak Kontroll av infästning, skruvar och beslag samt utbyte av skadade brädor. Soffor Kontrollera om soffbrädorna är trasiga eller fula. Måla eller byt mot nya. Soffor skall inoljas/målas normalt vart tredje år. Sand- och vattenlek Kontrollera sandarbetsplatsens alla rörliga delar då den hör till de mest använda lekredskapen. Kon- 9

10 trollera: skopor med kedja luckorna till sandfi ckorna sandrännorna svängkranens infästningar. Kontrollera anslutningar, avstängare (fl ottörer), töm vattnet vintertid. Vid påsläpp av vattnet på våren bör man kontrollera pumpens funktion, vattenrännornas kondition och om pumpen behöver bytas. Pump för direkt anslutning till vattenledningssystemet är numera tillgänglig. och skruv.) Stegpinnar får ej kunna snurras. Trappor slits ofta hårt byt ut slitna plansteg. Vindskydd/staket Se över blåsiga lekplatser och sandlådor. Komplettera dessa med vindskydd för att få en lekhörna i lä, gärna södervänd. Se över och laga, komplettera och måla staket och avspärrningsanordningar. Stegar Om trappan/stegen är konstruerad av trämaterial skall plan/steg/stegpinnar vara för-sänkta i sidostycken eller likvärdigt (ej enbart fästa med spik Tabell A* x y x l l x y 1,4 0,48 0,58 1,6 0,52 0,62 1,8 0,56 0,66 2,0 0,60 0,70 2,2 0,64 0,74 2,4 0,68 0,78 2,6 0,72 0,82 Tabell B* L 1, L 2 l l L 1 L 2 1,4 3,47 2,97 1,6 3,64 3,14 1,8 3,82 3,32 2,0 3,99 3,49 2,2 4,17 3,67 2,4 4,34 3,84 2,6 4,52 4,02 Tabell C* Fallhöjd Utrymme meter (y) meter(x) 0-1,5 1,50 1,6 1,57 1,7 1,63 1,8 1,70 1,9 1,77 2,0 1,83 2,1 1,90 2,2 1,97 2,3 2,03 2,4 2,10 2,5 2,17 2,6 2,23 2,7 2,30 2,8 2,37 2,9 2,43 3,0 2,50 2,00 Formel för islagsytans utbredning. (utrymme) y>0,6 1,5 är x=1,5 y>1,5 är x=2/3y+0,5 y X 10

11

12 ALLMÄNA BASFAKTA MATERIAL Materialet i våra produkter är av kvalité för att motsvara kraven på säkerhet, funktion, hållfasthet och fi nish. Plywood är av kvalitet för utomhusbruk. Skivmaterial av High Pressure Laminate HPL används där kvalitetskraven är extra höga. Vårt trävirke är huvudsakligen tät-vuxen svensk fur, företrädesvis från norra Sverige. Certifi erade enligt FSC alt. PEFC. Virket hyvlas och kanterna rundas. Sandlådor tillverkas bl.a. av ek. Skruvar och muttrar skyddas mot vandalism av HAGS täckhatt i plast eller zinktäckta skruvspår. Nät och linor är tillverkade av varmgalvaniserad kätting överdragen med solid polyuretan för erhållande av slitstyrka och minimal känslighet för temperaturvariationer. Mönstervalsad rostfri plåt i rutschbanor ger lång livslängd och jämn friktion. Fästelement är förzinkade för erhållande av bra rostskydd. Rör och plåtdetaljer är tillverkade av höghållfast stål. TRÄSKYDD Trävirket är träskyddsbehandlat enligt EN 351 klass P5 och Nordiska Träskyddsrådets anvisningar. Behovet av kemiskt träskydd varierar med risken för angrepp av träförstörande organismer i olika miljöer. Träskyddsklass P5 är avsedd för träkonstruktioner ovan mark och utförs efter bearbetningen, för inträngning vid alla fria ytor. Till denna tryckmetod används olja med aktiva ämnen som är biologiskt nedbrytningsbara. Oljan ger dessutom träet skydd mot fukt, uttorkning och träfi berresning. Metoden är skonsam mot både trä och miljö. I de produkter som har direkt markkontakt använder HAGS skyddsbehandlad ek. YTBEHANDLING Trämaterialet är behandlat med 1x grundlasyr samt 1x fi lmbildande topplasyr, vilket garanterar hög beständighet mot väder och vind. Lasyren gör att trästrukturen bibehålls. Eftersom trämaterialet sköljmålas två gånger får träet hög färgmättnad vilket ger hög kvalitet. Stålmaterialet lackeras med pulver av polyestertyp alternativt varmförzinkas. Vid pulverlackering används förzinkat stål. KVALITETSSYSTEM & MILJÖSYSTEM HAGS är certifi erad enligt SS-EN ISO 9001:2000 samt ISO 14001:2004. GARANTI Klassifi cering av material i förhållande till antal garantiår: 10 år. Mot fel till följd av material- eller produktionsfel på alla galvaniserade och övriga ickelackerade stål- och metalldelar, massiva plast- och HPL-paneler och bearbetat trä. 5 år. Mot fel till följd av material- eller produktionsfel på fjädrar, lackerade metalldelar, gjutna plastdelar och nätkonstruktioner. 2 år. Mot funktionsfel till följd av material- eller produktionsfel på rörliga plast- och metalldelar. Garantin gäller enbart för kund som köpt från HAGS eller auktoriserad återförsäljare. GARANTIN GÄLLER INTE För naturligt slitage som uppkommer vid avsedd användning. Om produkt vanvårdas, behandlas ovarsamt, utsätts för onormal användning eller utsätts för vandalism. Om köparen inte genomfört och dokumenterat tillsyn och underhåll enligt anvisning i Allmänna basfakta, Vägledning för drift av lekplats i offentlig miljö samt produktens underhållsinstruktion. Om produkt monteras på sätt som strider mot våra instruktioner. Om produkt utsätts för miljöpåverkan HAGS inte kunnat förutse. Om produkt används tillsammans med och eller byggts samman med produkt som inte godkänts av HAGS Aneby AB. Om köparen inte underrättar HAGS eller vår auktoriserade återförsäljare om felet inom tre (3) månader från dag då felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. 12

13 Om köparen inte iakttar instruktioner som HAG- Seller dess auktoriserade återförsäljare utfärdaravseende hanteringen av reklamationsärendet. Under garantitiden åtar sig HAGS att, efter eget val, antingen ersätta felaktig detalj med ny eller reparera den felaktiga detaljen. Ersättningsdetalj ska skickas respektive reparation ske utan oskäligt dröjsmål. Om HAGS så begär ska utbytta delar returneras till HAGS. För utbytt respektive reparerad detalj gäller motsvarande garanti, dock längst för den tid som återstår av ursprunglig garantitid. För att kunna framställa garantikrav ska kunden för HAGS eller till vår auktoriserade återförsäljare uppvisa läsbart oförändrad garantisedel eller inköpskvitto i original. Utöver detta ska, på begäran, HAGS erhålla kopia på dokument utvisande hur tillsyn och underhåll har skett. Om tvist rörande garanti uppstår ska sådan avgöras genom skiljedomsförfarande i Sverige på plats som bestäms av HAGS. SÄKERHET En väl fungerande säkerhetsstandard utvecklas med syftet att skapa så säkra lekplatser som möjligt utan att lekvärden och därmed attraktionen förloras. Våra produkter uppfyller de säkerhetskrav som ställs i standarden EN 1176 och är kontrollerade och certifi erade av TÜV. De produkter som även är certifi erade enligt gällande USA-standard, ASTM F1487, fi nns noterade på IPEMA:s hemsida, www. ipema.com. HAGS deltar sedan många år i det europeiska säkerhetsarbetet som arbetar för kontinuerlig uppdatering av gällande säkerhetsstandard. UTRYMMESBEHOV Redskapens säkerhetsytor får i vissa fall överlappa varandra. Detta gäller dock inte säkerhetsytor för rutschbanor, gungor, karuseller, linbanor och andra rörliga redskap, dvs lek som ger upphov till en tvingad rörelse. STÖTDÄMPANDE UNDERLAG Islagsytans material ska, beträffande egenskaper och tjocklekar, uppfylla kraven enligt EN 1176 och EN Materialet ska anordnas så att vatten dräneras i erforderlig omfattning. Gummi: Prefabricerade plattor som läggs på ett väl avjämnat och dränerat underlag. Granulat som läggs på ett väl avjämnat och dränerat underlag. Övriga syntetiska material: Se respektive tillverkares anvisning. Lösfyllnadsmaterial som sand, grus, bark och träfl is: För sand- och grusmaterial rekommenderar HAGS en fraktion mellan mm och så ensartat som möjligt/eller ju mer ensartat desto bättre. Storlek för övrigt material se EN 1176 och EN Rekommenderade minsta fyllnadstjocklekar gällande lösfyllnadsmaterial: Tjocklek lösfyllnadsmaterial Fallhöjd upp till 200 mm mm 2,00 m 300 mm mm 3,00 m Ovan angivna värden tar hänsyn till att lösfyllnadsmaterial förfl yttas vid frekvent lek. Andra typer av lösfyllnadsmaterial: Stötdämpande material av typ som ej nämns i EN 1176 och EN1177 ska provas och certifi eras av inom EU ackrediterad provningsanstalt. MONTERING Av transport och miljöskäl levereras HAGS lekredskap på tre sätt: Omonterad byggsats, t.ex gungställning. Monterade sektioner, t.ex leksystem. Helt eller nästan helt färdigmonterad enhet, t.ex rutschbanor. FÖRANKRING Säkerhetskrav, stabilitet och stöldrisk kräver att lekredskapen för-ankras på ett tillfredsställande sätt. Brister i förankringssätt innebär risk för svåra olyckor. HAGS lekredskap levereras för olika typer av markinstallationer: Prefabricerad markförankring. Om inget annat sägs skall förankring ske i sand/grusmaterial. Förankring ovan mark, mot t ex betongplatta. Förankring genom nedgjutning. 13

14 Vissa produkter kräver markförankring med platsgjuten betong. Ingjutningsdetaljer fi xeras på plats, innan betongarbeten påbörjas. Betonghållfasthet ska minst motsvara vad som föreskrivs för respektive produkt. Betongarbeten ska utföras av personal med erforderlig kompetens. Vid markförankring i lösfyllnadsmaterial som bark, träfl is och liknande, krävs djupare grundläggningsnivå. Kontakta din HAGS-representant. MONTERINGSANVISNING För att säkerställa att lekredskapet monteras på ett säkert och riktigt sätt ska monteringen ske i enlighet med den monteringsinstruktion som bipackas leveransen. Personal ska ha erforderlig kunskap. Montering på sätt som avviker från monteringsanvisningen kan innebära säkerhets-risker men också att garantiåtaganden inte gäller. Vid behov av extra monteringsinstruktion kontakta din HAGSrepresentant. Förhindra alltid tillträde till lekredskapen under pågående monteringsarbete så att olycksrisker undviks. INSPEKTION Efter slutförd montering ska lekredskapet alltid inspekteras med av-seende på säkerhet, funktion och montage. Eventuella avvikelser ska alltid åtgärdas innan lekredskapet tas i bruk. VÄGLEDNING FÖR DRIFT AV LEKPLATS Information om Drift Montering Underhåll Besiktning: Se Vägledning för drift av lekplats i offentlig miljö, som du fi nner på vår webbsida, Rekommenderad tidsintervall för tillsyn och underhåll anges vid varje artikeltext i HAGS produktkataloger enligt följande kod där första bokstaven anger tillsynsintervall och andra bokstaven underhållsintervall. A/A Tillsyn/underhåll varje arbetsdag. B/B Tillsyn/underhåll varje vecka. C/C Tillsyn/underhåll varje månad. D/D Tillsyn/underhåll varje säsong. E/E Tillsyn/underhåll mera sällan. Tillsyn ska alltid ske med utgångspunkt från nyttjandegraden och typ av produkt. Rekommendationer avser normalfall. Vid lekplatser med intensiv besöksfrekvens måste intervallen förkortas och anpassas efter behov. Information om såväl tillsyn som underhåll anges även i, de med produkten bifogade, monteringsanvisningarna. UNDERHÅLL AV HAGS LASERADE TRÄPRODUKTER Underhåll är en förutsättning för att träets utseende och funktion ska bevaras. Tidsintervall och val av underhåll beror på slitage och var produkten är placerad. Innan underhåll börjar, måste en bedömning av ytbehandlingens tillstånd göras. Ytbehandling med mindre mekaniska skador men med en i övrigt intakt färgfi lm behandlas med ett transparent lasyrsystem, (A). Ytbehandling med stora skador på färgfi lmen behandlas med täckande lasyrsystem, (B). A. Transparent lasyrsystem Undvik ytbehandling i direkt solsken och vid temperatur understigande +10 C. 1. Den gamla ytbehandlingen eller skadan rengörs noga med t.ex målartvätt. Skölj försiktigt med vatten. Rengör vid behov mellan brädorna så att tänkt vattenavrinning fungerar. 2. Låt torka till max 18 % fuktkvot. 3. Slipa eller skrapa rent lätt missfärgade (svarta) områden och behandla dessa med 2x grundolja. Alt. behandlas hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 4. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. 5. Behandla härefter de skadade områdena med 2x lasyrfärg eller tills rätt kulör uppnås. Ett sista skikt kan vid behov läggas på hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 6. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. B. Täckande lasyrsystem Undvik ytbehandling i direkt solsken och vid temperatur understigande +10 C. 1. Den gamla ytbehandlingen eller skadan rengörs noga med t.ex målartvätt. Skölj försiktigt med 14

15 vatten. Rengör vid behov mellan brädorna så att tänkt vattenavrinning fungerar. 2. Låt torka till max 18 % fuktkvot. 3. Slipa eller skrapa rent lätt missfärgade (svarta) områden och behandla dessa med 2x grundolja. Alt. behandlas hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 4. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. 5. Behandla härefter de skadade områdena med 2x täcklasyr. Ett sista skikt kan vid behov läggas på hela ytan. Låt torka mellan behandlingarna. 6. Låt torka minst 4 timmar vid en temp av min +10 C. Kulörerna på täcklasyr är avstämda till våra transparenta lasyrfärger. Mindre kulörskillnader kan dock fi nnas eftersom en täckande lasyr aldrig kan bli helt lik en transparent lasyr. UNDERHÅLLSFÄRGER, TRÄ HAGS tillhandahåller underhållsfärger för trä. Grundolja (färglös), HAGS R , i 5-liters förpackning. Lasyrfärg tillhandahålles i aktuella kulörer, 0,75 l förpackning. Täcklasyr tillhandahålles i aktuella kulörer, 0,75 l förpackning. Kontakta din HAGS-representant för ytterligare information. MATERIALÅTERVINNING HAGS använder material som uppfyller ställda tekniska krav med minsta möjliga miljöpåverkan under produktens livslängd. Flertalet av produkterna kan demonteras i sina olika delar för enkel materialåtervinning. Nedanstående materialförteckning visar exempel på återvinningsmetod för resp material. Återvinningsmetod Återanvändning, energiutvin- Material Trä (impr. klass B) ning Metaller HPL Plastdetaljer ning Skummad plast Återanvändning Energiutvinning Återanvändning, energiutvin- Energiutvinning KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar utan föregående information. HAGS PROVSONDER (enligt EN 1176: 2008) Ett bra hjälpmedel för utbildad personal! Hos HAGS kan du erhålla provsonder anpassade till EN Uppsättning komplett med instruktion och väska. Beställnings nr Beskrivning HAGS Aluminium HAGS Plast BÄTTRING AV PULVERLACKERADE STÅLDETALJER HAGS tillhandahåller bättringsfärg för bättring av små skador på pulverlackerade ytor. Min temperatur +10 C. Undvik att arbeta i direkt solsken. 1. Slipa försiktigt ner skarpa kanter vid skadan. 2. Rengör med lacknafta. 3. Bättra med bättringsfärg och låt torka 8 timmar. BÄTTRINGSFÄRG KAN BESTÄLLAS Besök vår hemsida för information om färg och artikelnummer. 15

16 En bra lekplats har genomtänkta funktioner Rörelselek - Motorisk träning Roll-lek Konstruktionslek - kreativitetsträning Regellekar Sinnesträning Småbarnsträning Tillgänglighetsanpassning Säkerhet Attraktion Samvaro Grönska - Miljö Vindskyddade vrår Jämför gärna din befintliga lekplats med funktionslistan ovan. Komplettera för att öka användbarheten och ge stimulans till en rikare lekupplevelse. En stor variationsrikedom är den bästa vägen att göra lekplatsen attraktiv. Att ge lekplatsen större dragningskraft än andra ställen där barn annars leker; gator, trottoarer shoppingcentra, tunnelbana, byggarbetsplatser etc.. Om lekplatsen anpassas till den befintliga miljön och träd och grönska får bli en del av helheten skapas en trivsam oas för hela familjen. HAGS Aneby AB Box 133, SE Aneby, Sweden Tel , Fax Website:

HAGS ALLMÄNNA BASFAKTA

HAGS ALLMÄNNA BASFAKTA HAGS ALLMÄNNA BASFAKTA MATERIAL Materialet i våra produkter är av högsta kvalité för att motsvara kraven på säkerhet, funktion, hållfasthet och finish. Vi använder oss idag av skivmaterial såsom Plywood

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Besiktning av stötdämpande underlag enligt SS-EN 1177:2008 För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall

Läs mer

Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år!

Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år! Innan du börjar monteringen: Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år! OBSERVERA! Betongankare som behövs för lekställningens förankring ingår inte i den levererade produkten. De levereras

Läs mer

Rutschkanor & kryptunnlar!

Rutschkanor & kryptunnlar! Rutschkanor & kryptunnlar! 2015 Readymade AB erbjuder: Anläggning Montage Försäljning Besiktning Snabba leveranser - bra priser - personlig service! Rostfri rutschkana till plattform eller slänt Bredd

Läs mer

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-11-14 0 (6) Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun Certifieringsmodell för kommunens lekparker Fastställda rutiner och åtgärder för att en lekpark

Läs mer

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 10 års Garanti Sol fångare Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 Garanti förutsättningar för Vakuum sol fångare 1.) General Den här garantin är utfärdad av Arsite AB, (Arsite) och gäller för våra solfångare

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD?

SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? SÄKRA LEKPLATSER I YSTAD? Vad vet vi om åldersfördelningen av lekredskapen? Lekredskaps livslängd. Ett lekredskap i trä beräknas ha en livslängd vid normalt slitage på 15 år. Nästan 30% eller 108 lekredskap

Läs mer

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo.

RotoSec. Gunnebo Rotationsgrind. Monteringsinstruktion. Rotationsgrind Monteringsinstruktion Dec -10 PERIMETER PROTECTION BY. www.gunnebo. Gunnebo RotoSec Monteringsinstruktion 1 Innehåll Förord... 3 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 3 Montering / Installation Fundament... 4-5 Grinden... 6 Tak, enkel rotationsgrind...

Läs mer

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumfönster IF65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumfönster IF65 1 Applicera fogmassa av

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Aluminiumdörr ID65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumdörr ID65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumdörr ID65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumdörr ID65 Skötselanvisning Aluminiumdörr

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA TILLSYN & UNDERHÅLL INNAN DU BÖRJAR MONTERA MONTERINGSANVISNING STARTSEKTION MONTERINGSANVISNING PÅBYGGNAD MONTERINGSANVISNING DRAGLÅDA

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Brandmursplatta Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användninsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Router Bruksanvisning

Router Bruksanvisning Bruksanvisning Om våra produkter Vi tackar för att Du har valt vår rollator Router! Vi rekommenderar att Du läser igenom den här en innan Du börjar använda produkten. Router rollatorerna är avsedda för

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

NY GARANTI 20 ÅR! X-ERCISE

NY GARANTI 20 ÅR! X-ERCISE NY GARANTI 20 ÅR X-ERCISE Lekande lätt träning Maximal säkerhet och minimalt underhåll Tidlös och stilren design Lättillgänglig utomhus fitness Vår hälsa har blivit en växande angelägenhet världen over.

Läs mer

Materialspecifikation för Paroc Lösull

Materialspecifikation för Paroc Lösull 2009-02-12 Materialspecifikation för Paroc Lösull Produkt Tillverkningsort Säckvikt λ D Densitet λ D Densitet kg mw/ C kg/m 3 mw/ C kg/m 3 PAROC BLT 1* Hässleholm 15 ± 1 44 28 41 33 PAROC BLT 3 H-holm/Hällekis/

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun

Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun Älmhults kommun Tekniska kontoret Parkavdelningen 2014 Godkänd av Bengt Pettersson teknisk chef 20141201 Av: Ingela Thulander, parkförman Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015 Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 0 Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ]

LÄGGA TRÄGOLV. [ Trä ger trevnad hemma ] LÄGGA TRÄGOLV [ Trä ger trevnad hemma ] GOLV I MASSIVT TRÄ Denna broschyr gäller golv tillverkade av massivt trä (furu eller gran). Golvbräderna är spontade och har således en honoch hanspont. Numera är

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1(5) Fastställare Mats Olsson Utfärdare: Roger Eriksson INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1 Rätt till användning Telfer ägs och underhålls av Oxelösunds Segelsällskap. Telfer är avsedd

Läs mer

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR

TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR TUNDRA VARJE DAGS KVALITETS GARANTI ÅR VARJE DAGS KVALITETS GARANTI Golvet TUNDRA är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Golvet TUNDRA

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Monteringsanvisning för manuell slaggrind

Monteringsanvisning för manuell slaggrind Monteringsanvisning för manuell slaggrind Grind Manuella grindar har som standard öppningsvinkel 180 grader inåt och 90 grader utåt. Levereras som standard från 4 till 10 meters öppningsmått. Grinden levereras

Läs mer

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland skötselinstruktion Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland Aluminium handhavandebeskrivning Sid Smide varmförzinkat 3 Smide (lackat, duplex) 4 Balkong (betong) 5 Balkong (aluminium)

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak

www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak www.daliform.com Engångsform för lutande eller plana ventilerade tak TECKENFÖRKLARING Luft, fuktighet Radon Ventilation Certifi kat INSTRUMENTBRÄDA Telefon Fax +39 0422 203 +39 0422 00234 UTLÄNDKST KOMMERSIELLT

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter

Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter Före montage: Ytbehandling av obehandlade produkter FMont-YB 2013/09 Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.* Instruktioner

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Typkontroll och märkning

Typkontroll och märkning AFS 1990:12 4 Om ställning används i byggnads- och anläggningsarbete skall skyddsräcket ha åtminstone fotlist, överledare och en mellanledare, eller ge motsvarande skydd. Där det finns särskild risk för

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

HALSANG MOBILSTÄNGSEL

HALSANG MOBILSTÄNGSEL MOBILSTÄNGSEL FÖRSTÄRKT SVETSAT NÄT MIG SVETSAT ROSTSKYDD ÖKAD KVALITET Vårt mobilstängsel tillverkas som de gjordes innan kostnadsjakten tog överhand på kvalitet och livslängd. RÄTT KONSTRUKTION Vi stansar

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Monteringsanvisning Thermo

Monteringsanvisning Thermo Monteringsanvisning Thermo För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerhetsställa att alla detaljer

Läs mer

Plats för besiktningen. Uppdragsgivare. Säkerhetsbesiktning genomförd av Organisation Svensk Markservice Organisationsnummer 556420-4823

Plats för besiktningen. Uppdragsgivare. Säkerhetsbesiktning genomförd av Organisation Svensk Markservice Organisationsnummer 556420-4823 Sida 1 av 7 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176/1-7,:2008, 1176/10-11:2008 & 1177 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen &

Läs mer

För trygg miljö. Skyddsräcken, Balkongräcken & Inglasningar

För trygg miljö. Skyddsräcken, Balkongräcken & Inglasningar För trygg miljö Skyddsräcken, Balkongräcken & Inglasningar RÄCKEN Räcken - för dig som vill vara på den säkra sidan äcken behövs i många olika miljöer, ute och inne; i bostäder och industrier. De leder

Läs mer

Riktlinjer för eftermarknad och garantier

Riktlinjer för eftermarknad och garantier Riktlinjer för eftermarknad och garantier Innehåll 1 Garantiförutsättningar 1.1 Garantikrav 2 Lagring på byggplatsen 2.1 Allmänt 2.2 Lagring inomhus 2.3 Lagring utomhus 3 Felanmälan 3.1 Felanmäla 3.2 Obligatoriskt

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR. www.grabber.se

SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR. www.grabber.se SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR www.grabber.se SKRUVTIPS UTOMHUS Precis som när det gäller skruvar inomhus underlättas arbetet av rätt verktyg

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer